ijnmond saneringsgebied Tweede vergadering van Culturele Raad Leiden [Kruisinga brengt bliksembezoek Vlaardingse raad eist maatregelen Schouw burg binneu- kort in Vuurzee in Beek na botsing tussen NS- posttrein en auto Commentaar op stuk over hobbyisme van hoogleraren Dr. Schoonheim gaat naar Zuicl-Limburg Reele loonstijging in 71 niet meer \dan twee procent Wim Bary krijgt zakelijke leiding aangeboden van OPDRACHT I OOR ONDERZOEK de groep-ciaus de raad Vragen over par keer pas Beroepingswerk City-pastorie Oude Zijds 100 I WOENSDAG 14 OKTOBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 13 CHIEDAM (GPD) Staatssecretaris Kruisinga jjft gisteravond tijdens een bliksembezoek aan de cen- jmeld- en regelkamer van het Openbaar Lichaam Rijn- jid te Schiedam meegedeeld, dat hij vooruitlopend op t aannemen van de wet door de Eerste Kamer het Rijn- dgebied als saneringsgebied heeft aangewezen staatssecretaris bracht het jck om naar zijn zeggen zich- Fvan de huidige toestand van luchtvervuiling op de hoogte tellen en een gisteren waarge- _i gevoel van paniek te ori- ukken. Hij denkt vooruit te lopen door het gebruik Fartikel 55 van de Wet op de jbtvervuiling. tikel 55 zou hem de moge- jden geven een werkgroep te dieren. die zal onderzoeken maatregelen er moeten genomen voor de wijzi- f van de Wet op Luchtver- Of- normen die de Wet op de rervuiling zal voorschrijven, i voor het Rijnmondgebied de- zyn, als die door de Rijn zijn vastgesteld", verklaarde latssecretaris. Hij betreurt het, [de gemeente Rotterdam in een r stadium negatief heeft gerea- I op de plannen Rotterdam als sgebied te verklaren, fc staatssecretaris heeft gisteren Ibrief naar het provinciaal be- Ir van Zuid-Holland, de gemeen-1 tterdam en enkele Rijnmondge- i verstuurd, om zich door hen ten voorlichten over de te ne- maatregelen. Het gemeentebe- r van Vlaardingen is als eerste idigd aan de tafel te komen Olieatook staatssecretaris zei verder dat mers van het Westland met van de regering, van olie kop aardgas zullen overgaan. Hij Jt hiervoor een termijn van dne (te kunnen stellen, fen zogenaamde „lekverliezen" i de toekomst volgens de heer ïga streng worden opgetreden. |rliezen zijn ontsnappingen van i stank by het overpompen. De »pingen zijn meestal laag bij 1 en zeer hinderlijk, i reden tot paniek was en is r zeker niet", aldus de staats- Dr. L. A. Clarenburg, taonaris voor de milieu-hy- van het Openbaar Lichaam benadrukte, dat de ozon- i die bij de luchtverontreini- f zijn waargenomen voor het lijk lichaam geen chronische i achterlaten. verband met de ernstige luchtveront reiniging van het Rijnmondgebied sinds maandag jl. De gehele raad was aanwezig en ook de publieke tri bunes waren overvol. Eerst om kwart voor één werden met algemene stem men de volgende besluiten genomen: at aan het college van b. en w. op te dragen al die stappen te onderne mer die leiden tot een overdracht aan het openbaar lichaam Rijnmond van hinderwetsbevoegdheden van de 23 tot het Rijnmondgebied behorende gemeenten, voor zover die bevoegd heden betrekking hebben op de hin der. etc., die verder dan de grenzen van deze gemeenten reikt: b) b. en w. op te dragen vóór 15 december a.s. verslag uit te brengen aan de raad van Vlaardingen van het resultaat van de ondernomen stap pen: c) het college van b. en fr. op te dragen de staatssecretaris van So ciale Zaken en Volksgezondheid op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek met de raad van Vlaardin gen waarbij onder meer besproken dient te worden welke mogelijkheden er liggen voor het onmiddellijk doen staken van de luchtverontreinigende industrieën bij de intreding van weersomstandigheden zoals die zich nu voordoen en voorts dient met de staatssecretaris besproken te worden welke gevolgen zijn verbonden aan de aanwijzing van Rijnmond tot sane ringsgebied in de zin van de Wet op de Luchtverontreiniging en de werk wijze van de commissie van voor bereiding. De verschillende fractievoorzitters betreurden dinsdagavond de lucht verontreiniging en drongen met klem aan op het nemen van maatregelen Op 10 oktober is in het Leidsch Dagblad onder de titel „Sterke me ning binnen universiteit wet-Veringa wapen tegen hobbyisme dat geld ver slindt", een artikel verschenen, dat niet zonder commentaar mag blij ven. Kort samengevat wordt in dit ar tikel gesteld, dat de hoogleraren, stoelend op de overheersende rol. die zü tot nu toe gespeeld hebben, mil joenen voor hun hobby's van staats gelden lieten uitgeven, om dan naar andere universiteiten te vertrekken, waardoor grote waarden te loor gin gen: dat de hoogleraren misbruik ge maakt hebben van de faciliteiten, die hun door inter-universitaire in stelingen geboden werden en dat men in „universitaire kring" overhelt naar de mening, dat door de wet Ve- ringa deze misstanden opgeheven, zullen worden. Dp generaliserende stelling, dat hoogleraren als kleine dictators de miljoenen van staatsgelden onver antwoord voor hun hobbys uitgege- j ven zouden hebben, is duidelijk de magogie, en Juridisch gezien, laster. Het intellectuele niveau hiervan staat gelijk met datgene over de verstrooide professor. Als uw me dewerker een groep mensen, aan wie het Nederlandse hoger onderwijs toe vertrouwd was. van een reeks mis dragingen. eventueel misdrijven be ticht. eist het minimum van fatsoen dat er feiten en bewijzen gele verd worden. Aanhaling van 'n ..zeer hooggeplaatste persoon in het minis terie". die net niet nodig acht bij het naar voren brengen van dusdanige generaliserende aantijgingen. zijn naam of zelfs een enkel concreet feit erS acIiryvzH Protestdemonstratie van Vlaar- dingse scholieren tegen de lucht vervuilingMet hun 's ochtends op school vervaardigde protest - teksten trokken zij gistermiddag door het centrum van Vlaardin- gen. te noemen, is zeker geen bewijs. In derdaad herinner ik mij één geval, waar. misschien tien Jaar geleden, een hoogleraar, na aanschaffing van een kostbare apparatuur, naar het buitenland vertrokken was, hdt- geen tot kritische opmerkingen, te recht of onterecht, aanleiding gaf. maar de apparatuur werd door de opvolger volledig geëxploiteerd. Ove rigens. wat zijn „hobby's"? En wie beoordeelt dit? Hoe durft uw mede werker zonder de meest concrete gegevens en deskundig bewijs, te ver onderstellen, dat het hobby's zijn, wat de hoogleraar voor aanschaffing voorstelt? Bovendien, heeft hij enig idee van de moeilijke procedure en alle fora, die te pas komen aan een zeer grote aanschaffing. Bijzonder laag vind ik de opmer king over de faciliteiten van inter universitaire instellingen. Wat zijn deze faciliteiten?? Gebruiker, hoog- auto's 'om er va kan- Verbeterd »el de situate zoals die dins- .as. zeker enige tijd zal voort- L kon de centrale meld- en re- r van Rijnmond vanochtend wat optimistischer geluid I horen. Het algemene beeld is unstiger en ook de klachten- _utie is duidelijk gunstiger, zo (het oordeel. Voornaamste aan- daartoe is de veranderde ihting. die de vuile lucht niet nar de bewoonde wereld, doch erstreken in drijft. nifg deze gunstiger situatie (de geldende waarschuwing in 1 nog tot het middaguur van Vlaardingen leenteraad van Vlaardingen javond telegrafisch opge- voor een spoedvergadering in uur.| 18 AMSTERDAM (GPD) Wethou der Han Lammers heeft Wim Bary directeur van het Cultureel Centrum ir> Maastricht, gevraagd de organi- satorisch-zakelij ke leiding op zich te nemen van het gezelschap, dat Hugo Claus op het moment aan het formeren is voor de Stadsschouw burg in Amsterdam. Dit nieuwe ge zelschap, dat in 1971 moet beginnen komt in de plaats van de Neder landse Comedië en geniet nogal wat medewerking van het Auteurs theater. waarin onder meer verza meld waren Ellen Vogel, Harry Mu- lisch, Dimitri Frenkel Frank, Rein- bert de Leeuw en Cees Nooteboom. Uit deze groepering is Lode wijk de Boer gekozen om in de driehoofdige leiding te komen van het nieuwe gezelschap. Wim Bary heeft enige weken tijd gevraagd teneinde zich over het voorstel van Han Lammers te kun nen beraden. creatieve voorzieningen in de Me- renwijk, heeft plannen om drie kun stenaars de bouw in de Meienw\jk te laten begeleiden. De gelden die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt linden: 'rhgevers 5 if" Jt HAAG (GPD) —De werk j menen dat de reële loonstU- fm het komende jaar em en (de twee procent moet liggen, leer de vakbeweging niet be- k een zekere terughoudendheid l loonontwikkeling in acht te i en aanzienlijk hogere loon- op tafel komen, dan zullen de pers zich niet verzetten te- la mogelijk loonpauze. drs. S C. Bakkenist, voor- van het Verbond van Neder- T Ondernemingen, die dat gis- kd in Den Haag verklaarde, is (welvaartsgroei van twee pro- I de verwerking van de extra kg van vierhonderd gulden in- jevers zien de vierhonderd voorschot op de loonstijging _komende jaar. 0-voorzitter toonde zich be over de loonontwikkeling, naar aanleiding van recente [en van de heer A. de Boon. itter van het NW. De heer heeft verklaard dat de vak- niet bereid Is tot afspra- het loonniveau In 1971, ook het omstreden artikel acht LEIDEN In principe bestaat de mogelijkheid om een alternatieve bestemming te geven aan de re serve (f 10 miljoen» voor een nieu we schouwburg in Leiden. Burgemeester en wethouders zeggen dit in antwoord op vragen van het PvdA-raadslid Van Aken. Zij geven er de voorkeur aan dit gezichts punt mede in de voorstellen te be trekken. die binnen enige tijd ten aanzien van het schouwburgvraag- stuk aan de raad zullen worden j LEIDEN Zoals reeds werd ver- voorgelegd. wacht heeft dr. P .L Schoonheim, Het gehele schouwburgprobleem met j hervormd predikant voor het Leids voorstellen tot oplossing daarvan experimenteel kerkewerk. het be- zal indien enigszins mogelijk vóór roeP van de Hervormde Gemeente de komende begrotingsbehandeling in Gulpen aangenomen, in december aan de raad worden Dr. Schoonheim, die de afgelo- voorgelegd. pen twee dagen met zijn echtgenote Het eerder inlichten van de raad j een oriënterend bezoek aan deze leek het college niet zinvol zonder Limburgse gemeente bracht, krijgt dat na het vorige college het hui- de pastorale bewerking van een dige college zelfs een standpunt-in- twaalftal gemeenten in Zuid-Lim- beginsel had kunnen bepalen. De burg Na enkele jaren bijstand in ..oude" wethouder van onderwijs het ambt in Amersfoort te hebben LEIDEN De tweede openbare iwehjk advies" hadden verzocht, zo- vergadering van de Culturele Raad dat deze zaak achter gesloten deu-v Leiden trok gisteravond meer be- 1 ren werd behandeld langstelling dan de eerste Ditmaal Leden van secties van de Cultu- waren er zeven toehoorders. Zü kre- rele Raad gaven in deze voltallige gen echter niets te horen over een vergadering tussentijdse informatie j vor het aanbrengen van kunstvoor- conoept-advies aan B. en W. inzake over onder meer de vestiging van werpen in de wijken, zullen moeten het schouwburg vraagstuk Wat dit een kunsthuis in De Waag. De Waag worden opgetrokken om ook beelden (wel gepubliceerde) agendapunt be- zal voornamelijk onderkomen bieden in de Merenwijk te kunnen plaat- trof. hadden zij de gang naar de aan de beeldende kunst. Voor toneel 1 sen. koffiekamer van het stadhuis net zo zullen geen speciale voorzieningen I Culture]e besloot verder soed kunnen laten Voorzitter Nagel worden getroffen. nog even te wachten met het geven liet pas tijdens de vergadering we- De sectie die zich heeft bela-si van Mn advjes aan B cn w over ten. dat B. en W. om een ..vertrou- met het aanbrengen van cultureel- h d Plet«rskerkl?raCht 9 waar- leraren 'niet besta universiteiten voor ties of laten zü diners door deze betalen, of wal En wat Is de liversitaire kring", die overhelt i». een ande-i re mening? Heeft uw medewerker, ook maar de enige duizend leden van de wetenschappelijke staf van 12 universiteiten ge-enquéteerd. of tenminste overal steekproeven geno men. of wel heeft hü met drie vriendjes in Leiden gesproken, die overhellen? Is het hem wel bekend, dat 600 hoogleraren de wet unaniem afgekeurd hebben? Tenslotte, waarom zou de wet Ve- ringa de aanschaffing efficiën ter maken? Gelooft men, dat de 3 tot 5 „beroepsbestuurders" meer ver stand van de honderd techni sche vakken zullen hebben, waar grotere aansschaffingen nodg zün dan de hoogleraar, die eventueel een leven lang aan dit onderdeel gewüd heeft? En is het hem bekend, helaas is dit feit in de vloed van demago- I gie, waardoor wü in de structuur- i kwestie overspoeld werden, schil gegaan, dat de universiteit in de per- soon van secretaris en zün hele technische- en administratieve staf. altüd over vakbestuurders beschikt heeft, die net zoveel (of net zo wei nig» controle over de noodzaak van de aanschaf van een elektronische te lescoop of een centrifuge hebben, als de 3 of 5 vakbestuurders dit zul len hebben? Het Leidsch Dagblad heeft vroeger vis-è-vis het hooggeleerde woord zó veel devotie getoond, dat dit soms tot enige hilaaiteit aanleiding gaf. Men blükt nu in het andere extre- in zowel de sportschool Luiten als j me te vervallen. Het is momenteel i Ars Aemula Naturae zün gehuisvest mode en gevaarloos zijn vieze I totdat concreet bekend is wat de j schoenen in toga's af te wissen. Blük- baar wil het Leidsch Dagblad ook meedoen.■- concreet bekend is wat plannen precies zün van Ars. dat nu ook dagonderwüs wil gaan geven. Daartoe heeft Ars meer ruimte in het pand Pieterskerkgracht 9 no dig. dan waarover het thans be schikt. Enerzijde heeft de gemeente nu te maken met de huurbescher- ming die sportschool Luiten geniet. anderzijds rit ze gebonden aan een op 27 augustus 1939 le GeiseliaMte- contrMtueJe bepaling, die inhoudt mm lat Ars het gehele gebouw mag ge- Prof. Z. Srirmal Lelden. uit de loonwet verdwünen. "Werk gevers hopen echter op een herstel van het centrale loonoverleg in de SER", zo zei drs. Bakkenist. Drs. Bakkenist berekende dat een reële welvaartsgroei van twee pro cent neerkomt op een loonkosten- stUging van büna acht procent, uit gaande van een stüglng van het prüspeil van vüf procent. "Meer kan onze economie niet dra gen" aldus de VNO-voorzitter. Vrijdag bespreken wergevers en werknemers in de Sociaal-Econo mische Raad het eventuele verdwü nen van artikel 8 uit Roolvinks loon wet. De werkgevers willen wel mee werken aan het verdwünen van arti kel acht (het ingrüpen door de over heid in aparte cao's), maar dan moet op prüzengebied een overeen komstige maatregel worden getrof fen. De waarschünlük openbare vergadering van vrüdag wordt half november aangevuld met een verga dering van de SER. waarin over de maatregelen.voor 1971 wordt gespro ken. Tegen die tUd zal ook bekend zün welke kant het opgaat met de loonontwikkeling voor 1971. heeft het vraagstuk zo goed moge lijk voorbereid en de „nieuwe" wet houder van CRM heeft maatrege len getroffen (o.m. door raadple ging van de culturele raad» om spoedig met voorstellen in de raad te komen om uit de impasse te ra ken. De impasse bestaat In zoverre, dat de architect heeft meegedeeld de opdracht op basis van de bouw somlimiet en de bouwkundige pro gramma-eisen niet te kunnen aan vaarden. Wel is van de architect een schets- plan ontvangen. De kosten van uitvoering daarvan worden door hem op büna f 14 miljoen ge raamd. verleend, werd ds. Schoonheim (57) vestigd als predikant in de Ne<i. Herv. Kerk Deze gemeente verwis selde hü in 1945 voor d/ie van Aalten In november 1952 aanvaardde hij een beroep naar Leiden, waar hem de opdracht werd verstrekt om richting en leiding te geven aan het bijzonder kerkewerk, waaraan ds. Schoonheim. die in zün Leidse Ujd aan de Rüksunl versite it in Utrecht tot doctor promoveerde, met het in voeren van tal van experimenten sterke uitbreiding heeft gegeven. Na het vertrek van ds. .J Groot naar Ha rich <Fr.» werd hü tevens belast met het hulppastoraat van de Her- bruiken als dat nodig is De Culturele Raad besloot ook om B en W. te adviseren de kleine sub sidie toe te kennen aan de koor kring Leiden van de Ned. Gregorius- vereniging, waarom is gevraagd voor j de zangersdag van deze kring. Vooraitter prof. Nagel, die de ver gadering strak en zakelük leidde maar wel steeds bereid was tot een verklarend woord in de richtong van de kleine publieke „tribune", deelde de toehoorders mee, dat de Cultu rele Raad een onderzoek zal laten nstellen naar het culturele leven in Leiden, uit te voeren door het bu reau maatschappelijk contactorgaan .NED HERV. KERK Beroepen te Almelo H Lofvers te Eenrum. te Putten J. den Besten te Huizen, te Zeist R. J. van de Hoef te Papendrecht te Kamperland. Ph. M. Becht te Terheide. Aangenomen naar Lage-Vuursche C. J Klop. kandidaat te Ede. GEREF KERKEN LEIDEN raadslid mr R. heeft schriftelijke vragen aan B en W gesteld over wat hü noemt „hei kopen van een parkeer-abonnement" (het vragen van ontheffing van de parkeerbepalingen in de zgn. blau we zone Is het college op de hoogte van de brief, die door het bureau voor lichting is verspreid? Acht het college het Juist dat deze brief werd ondertekend door het hoofd van het bureau voorlichting en niet door burgemeester en of se cretaris? Vindt het college de in deze brief voorkomende woordkeuze geluk kig. zoals de aanduiding van Leiden als een „benauwde stad"? Zou het college bereid zün voor taan te spreken over zichzelf als „het dagelüks bestuur der gemeente" m plaats van .het gemeentebestuur?" vormde Pniëlwükgemeente. I Het afscheid van de Leidse gemeen- vóór er een opdracht uitgaat, zal de te zal in maart plaatsvinden. Zon- j Culturele Raad zich eerst intern dag 21 maart doet dr. Schoonheim beraden over het doel van dit on- /(jn intreden in zijn nieuwe gemeen- 'dereoek: moet het rijn gericht op de Het PvdA-i ,e- kunstenaar of de oonsument? In 1 Veld Beroepen te Purmerend D W Dondorp te Voorthuizen, te Arne- muiden Tj. Ausma te Lexmond Bedankt voor Zaandam W. de Vries te Bedum. GEREF. KERKEN (VrUgem.) Beroepen te Zwolle te Drachten. GEREF GEMEEN EN Beroepen te Rhenen stra te te Meliskerke. Waarom meent het college dat de ontheffing van de parkeerbeper- king (oftewel de verstrekking van een parkeerpasje» in de blauw zone dient te worden verleend tegen een vast bedrag in geld. Waarom wordt de prüs van het parkeerpasje niet ge- M. Goedhart j koppeld aan de financiële draag- I kracht van het desbetreffende ge- I rinshoofd en büvoorbeeld vastgesteld i op een percentage van het Jaarinko- J. C. Best- I men, zodat leder een evenredig offer I brengt? BEEK-ELSLOO (GPD) Ten minste één en mogelük zelfs twee miljoen bedraagt de schade die ont stond toen een personenauto op de met een ahob-installatie beveiligde overweg tussen Beek en Elsloo door een posttrein werd vermorzeld. De auto en een treinstel brandden to taal uit, 25 zakken post gingen ge- deeltelük in de vlammen op. Persoon- lüke ongelukken deden zich echter niet voor. Even voor de trom rond kwart over twee met grote snelheid tegen de auto botste, had de automobilist, de 52-Jarlge S. uit Beek, zün voertuig verlaten, omdat dit door een verkeer de manoeuvre klem was geraakt tus sen de spoorrails. De man had de auto achtergelaten en was te voet op weg naar het huis van zün in Els loo wonende vriendin gegaan, van wie hü de wagen had geleend. Pas gistermorgen kon de identiteit van S. van beroep woningopzichter aan de hand van het kenteken van de auto worden vastgesteld. Tegenover de politie en zün vrien din verklaarde S. gisterochtend aan- vankelük niets met het ongeluk te maken te hebben. Later gaf hü ech ter toe ln paniek te zün geraakt, toen hü bemerkte dat hü de auto on wrikbaar klem had gereden. Toen hü te voet naar Elsloo liep. heeft hü de klap van de tegen de auto botsen de trein nog gehoord Hü is echter doorgelopen naar het huis van zün vriendin, waar hü de sleutels van de auto op het nacht kastje heeft gelegd Mogelük is de verkeerde rümanoeuvre van S. (hü sloeg enkele tientallen meters te vroeg links af) te wüten geweest aan een mistbank De politie acht het ver der niet uitgesloten dat drankmis bruik ln het spel is geweest. LEIDEN —De Congreskring van de Doopsgezinde Gemeente heeft in het kerkgebouw van deze gemeente (Pieterskerkstraat) vrüdagavond om acht uur een byeenkomst belegd, waarin mevrouw J G. Boiten-du Rieu zal spreken over het werk, dat zü. samen met haar man en een staf van medewerkers in de binnen stad van Amsterdam verricht en dat bekendheid heeft gekregen on der de naam „Citv-pastorie Oude Züds 100" De kring organiseert deze avond enereüds om de arbeid, die daar verricht wordt, in de publieke be langstelling te brengen en zodoende morele en financiële steun te verle nen. doch anderaüds om zelf Inzicht te krügen in de problemen van dit werk met het oog op de eventuele oprichting van een Leidse Citypasto rie Men gaat bü deze „pastorale arbeid" uii van de gedachte dat juist de city. de binnenstad altüd de plaats is waar slechte levensomstandigheden, het oud-castbesef van de bewoners en hun antipathie t o v de bestaan de orde onlustgevoelens tot onbran- ding of een revolutieproces op gang kunnen brengen. In „Oude Züds UK)" kan iedereen, of hü nu tot d.i upper ten of tot de arbeiders klasse behoort, of hü een blanke of een donkere huidskleur heeft, of hü een boord draagt of een spükerbroek binnen vallen. Iedereen die zich een- '.aam voelt of opstandig vindt hier zaam voelt of opstandig vindt hier een toevlucht en een luisterend oor. Het idee waar de prle.sterarbeid in Frankrük vanuit gaat lnzt ook ten grondslag aan het werk van Oude Züds 100, dat zich onderscheidt van het klassieke maatschappelük werk doordat men uitgaat van de commu niteitsgedachte, d.w.z. de rol van helper en geholpene is hier princi pieel omkeerbaar. In Oude Züds 100 zeggen ze: „Als je een vent ln z'n huwelük8moeilUkheden helpt en hü timmert een fUne kast voor Je dan ben je quitte, je staat tegenover de ander op ooghoogte."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 13