'Oebele is en blijft 'n kinderprogramma' OMDAT Durex zo betrouwbaar is! Grafische kunst in de Lakenhal Wolkbreuk gouden platen KRO-regisseur Bram van Erkel: Guus Oster geeft zijn opdracht weer terug een half miljoen Nederlanders gebruiken Durex Durex the best there is RADIOPROGRAMMA'S Appels te kust en te keur ew ^MtereM ZATERDAG 3 OKTOBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 5 DEN HAAG (GPD) Een derde jaargang „Oebele", waar mee vanmiddag via Nederland I (16.55 uur) wordt begonnen, staat weer voor de deur. „Een laatste seizoen, naar alle waar schijnlijkheid", laat Oebele-regisseur Bram van Erkel weten. Ook al is „Oebele" nog steeds „hupsakee" en „hup falderie", eens moet er worden gestopt. Voorlopig staan bij de KRO nog acht afleveringen van de Oebele Om roep voor Ontspanning geprogram meerd. daarna is de koek op. Wegens gebrek aan belangstelling zal „Oebe le" beslist niet moeten verdwynen. Een onderzoek van de NOS heeft on langs uitgewezen, dat het jeugdpro gramma „Oebele", zeer gewaardeerd wordt door alle leeftijdsgroepen. Sta pels brieven na een Oebele-uitzen- Ülng leveren eveneens het bewijs, dat de KRO in het bezit is van een niet te onderschatten parade-paardje. Over een verdwijning van „Oebele" lijkt dus voorlopig het laatste woord nog niet gevallen te zijn. KRO-regisseur Bram van Erkel, 38 jaar, over het eventueel afscheid „Het afgelopen Oebele-seizoen was erg sterk. Het gaat lekker met het programma. We zitten aan een be paalde top en dan moet je eens kun nen stoppen. Ook situaties raken op een gegeven ogenblik uitgeput". Twee jaar geleden vroeg de KRO aan Van Erkel, ex-AVRO- en recla meman. een kinderprogramma te maken. De grondidee, een georgani seerde chaos, waarin kinderen zich zelf zijn, kreeg hij van KRO-er Wim Quint. Van Erkel kwam met het voorstel een pleintje te creëren, dat zich zon bevinden in een plaatsje, ge naamd Oebele. Het idee werd destijds enthousiast ontvangen. Alleen de si tuatie rondom het pleintje lijkt na twee jaar te zijn uitgediept. „Locaties worden nu aantrekkelij ker. De eerste nieuwe alfevering komt echter nog helemaal vanuit de studio. Oebele krijgt bezoek van een uitge ver (Dries Krijn) en schrijver (Ben Hulsman)Deze doen stof op voor het Oebele-boek dat in de maak is. Daarom worden in deze eerste Oebe le veel oude hoogtepunten, op am- pex herhaald. De volgende afleve ring speelt zich echter voor een groot deel af op een boot. Het wordt een misdaadgeschiedenis met Maxim Ha mel als gastschurk". Nog een reali teit in Oebele: er komt een uitzen ding over een alternatieve „Oebele". Op welke leeftijdsgroep mikt regis seur Van Erkel met zijn programma, dat zowel door jong en oud met even veel plezier wordt bekeken? „Het is en blijft opgezet voor kin deren rond de tien jaar. Jongere kin deren zullen een heleboel van het geheel over het hoofd zien. Ook al kijken de ouderen met evenveel ple zier mee. het blijft een kinderpro gramma. We moeten niet over kin deren heenschrijven". Koen is in Hoe luidt voor Bram van Erkel de Oebele-formule? „Voor het programma, maak je ge bruik van elementen en onderwer pen, waarvan je weet of ten stellig ste vermoedt, dat kinderen die leuk vinden. Daarbij verpak je het geheel in een sfeertje, dat aansteekt. Harry Geelen (tekstschrijver) heeft fijne ideetjes, die hij op een geweldige manier uitwerkt. Componist Joop Stokkermans zorgt eveneens voor goed werk en de vaste kern Wil lem Nyholt, Wieteke van Dort, Mar jan Berk, Herman Vinck en Ab Hof stee doet nog steeds met een enor me dosis enthousiasme mee. Willem Nyholt bijvoorbeeld, die bij Sonne- veld gaat werken en daarom niet meer zo veelvuldig aan de uitzending mee kan doen. ondervindt echt niet alleen plezier van zijn rol als Koen. Overal wordt hy aangesproken met Koen. Men bombardeerde hem in de ze creatie tot een idool, terwijl hij op andere terreinen ook fijn bezig is. Hij ontvangt na een uitzending stapels AMSTERDAM (ANP) Guus Os- ter heeft b. en w. van Amsterdam meegedeeld, dat hy de opdracht om samen met Hugo Claus een toneelge zelschap te formeren dat in staat zal zijn de Stadsschouwburg te be spelen. om persoonlijke redenen te ruggeeft. Het college heeft, aldus een mededeling van het gemeentebestuur, een dringend beroep op de heer Oster gedaan zijn werkzaamheden toch voort te zetten. Hjj meent aan dit beroep geen gevolg te kunnen geven. Op verzoek van b. en w. zet Hugo Claus zijn formatiewerkzaamheden voort. Hij heeft een aantal adviseurs gevraagd hem bij te staan. Hun na men zullen, aldus b. en w.. binnen kort worden bekendgemaakt. Op 15 oktober zal Claus in de commissie van advies en bijstand voor de kunst zaken van de gemeenteraad verslag uitbrengen over het resultaat van zijn werk. B. en w. zullen in een nota de gemeenteraad op de hoogte bren gen van de ontwikkelingen. ADVERTENTIE Al meer dan 25 Jaar gebruiken vele miljoenen Nederlanders een modern voorbehoedmiddel als het condoom. Zij willen zekerheid. En Durex geeft die zekerheid. Durex past zowel in de fabricage als bij het testen de allernieuwste wetenschappelijke methoden toe. Onze jarenlange ervaring heeft het Durex condoom tot een onvoelbaar voorbehoedmiddel gemaakt voor de moderne gebruiker van vandaag, die zekerheid wil. Daarom gebruiken 7 van de 10 Durex. Durex, een wereldbekend merk van de London Rubber Company. brieven. Niet alleen van kinderen, maar ook van rypere vrouwen". Ook Eddy Trey tel. Fe ij enoord-kee per, heeft aan den lijve ondervonden, welke invloed een uitzending als „Oebele" kan hebben. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen FC Oebele en Feijenoord, werd hij door drie vrou welijke Oebelers verleidt met een snoepje. Het gevolg hiervan was een doelpunt voor FC Oebele. Wekeniang klonk tijdens de voor Feijenoord te spelen serieuzere wedstrijden „Eddy, wil je 'n snoepje" vanaf de tribunes. Sterallures „Oebele" is een programma voor en door kinderen- Hoe ziet Van Erkel de inbreng van deze jonge medewerkers? „Kijk, in zo n uitzending schuilt na tuurlijk het gevaar, dat je te veel ge bruik maakt van de kinderen, die er uitschieten. Daarvoor moet je na tuurlijk uitkijken, je mag geen ster allures kweken. Meestal blijken de minder op de voorgrond tredende kinderen het net zo goed te kunnen. Het gekke is, dat je kinderen een BRAM VAN ERKEL hoop moet afleren. Ze hebben vaak stereotiepe maniertjes van toneelspe- 1 len. Die zitten er dan ook goed inge- ramd. Moeder thuis, de school en kindervoorstellingen zijn daar meest al de schuldigen van. Ze willen vaak enorm overdreven gaan praten in 't programma. Dat moet je dan echt wel even recht zetten". Het kinderkoor van Henk van der Velde en het kinderballet van Olga I Dzialiner. echtgenote van Bram van Erkel. vormen de vaste kinderkern in „Oebele". In elke uitzending zitten echter ook mini-gasten. Het bezoe ken van „Oebele" is voor vele jeug dige kijkertjes een vurige wens. Bram van Erkel houdt er rekening mee en maakt voor elke aflevering wel enke le plaatsen vrij voor fervente brief schrijvers. Graag geziene gasten zijn ook de kinderen van het instituut voor do ven uit St.-Michielsgestel, die in „Oebele" veel creatief werk (tekenin gen en decoraties) verrichten. HARDERWIJK <GPD) Gister middag heeft de Willebrordse forma tie Corrie en de Rekels tydens een door grammofoonplatenmaatschappij Dureco georganiseerde boottocht op het IJsselmeer niet minder dan tien gouden platen ontvangen voor de re cordverkoop van de tot nu toe uit gebrachte platen. De gouden plakken werden aan Corrie en de Rekels overhandigd door de heer P. Wagt- mans, loco-burgemeester van de ge meente Rucphen. Het Bredase zan geresje Anja en het Alkmaarse zan geresje Wilma ontvingen ieder even eens een gouden plaat. Producer Pierre Kartner uit Breda ontving een platina plaat en de Am sterdamse Surinaamse groep Oscar Harris and the Twinkle Stars werd met vier gouden platen beloond. De heer Robert Ardsen, artistiek directeur van Dureco, kondigde by aanvang van de boottocht aan dat zijn maatschappij dit jaar niet voor een platenregen zorgde, maar voor een complete wolkbreuk. Dureco ver wacht dit jaar niet minder dan 27 gouden platen uit te reiken aan de meer succesvolle artiesten die de maatschappij onder contract heeft. Voorlopig zijn dit de popgroep Schockmg Blue en de Willebrordse groep Corrie en de Rekels. LEIDEN Een sterk uiteenlo pende maar op een zeer hoog peil staande collectie van hedendaag se grafische kunst is t.e.m. 25 oktober te zien in de Leidse La kenhal. De kleurrijke collectie bestaat uit litho'setsen, hout sneden en zeefdrukken van zowel Nederlandse als buitenlandse kunstenaars. De verzameling is zo gevarieerd dat men eigenlijk ogen te kort komt by het bewonderen van de effectvol ge rangschikte Karei Appels, Victor Va- sarély's, Anton Heyboers en Pierre Aleohinsky's. Dat zy afkomstig is uit een commerciële hoek mag voor geen enkele kunstliefhebber een re- den zyn om deze byzondere exposi- i tie te laten schieten. Het gaat hier namelyk om een uitleencollectie, die onder de naam 'Artoteek 1870' is aan gelegd ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van de NV Le- vensverzekeringsmaatschappy „De Nederlanden van 1870". De collectie, die is samengesteld door kunsthisto ricus L. Gans en grafisch ontwerper Wim Crouwen, movat op het ogen blik 125 werken, maar zy zal elk jaar met een aantal nieuwe aanwinsten worden uitgebreid. Wie voor de pe riode van een half jaar een Appeltje thuis wil hebben hoeft maar een for muliertje in te vullen en hy krygt het gratis thuisbezorgd. En nogmaals, de kennismakingstentoonstelling in De Lakenhal, die een landeiyke pri meur betekent, biedt enorm veel keus. Uit deze expositie biykt trouwens ook duideiyk, dat kwaliteit voor de sa menstellers van de collectie het voor naamste uitgangspunt is geweest. De tentoongestelde werken kunnen bo vendien als representatief voor de be- langrykste stromingen in de grafi sche kunst van vandaag worden be- sohouwd. Zowel de Cobra-richting Cylinders, een zeefdruk op aluminium van Yvonne Kracht. (Appel, Alechinsky, Jorn) als 't neo realisme van een Antonio Sequi en een Co West er ik zyn in de kostbare uitleencollectie vertegenwoordigd naast het abstract expressionisme (action-painting) van een Wessel Couzyn, een Ger Lataster. een Pierre Soulage en de nieuwe abstractie van een Vasarély en een Karl Pfahler. Het samenvallen van kleuren en vormen is de meest kenmerkende ei genschap van de nieuwe abstractie, die, hoewel minder provocerend, sa men met de pop-art geldt als de al lerbelangrijkste richting in de beel dende lninst van vandaag. Het ge raffineerde kleurgebruik van Vasaré ly byvoorbeeld springt onmiddeliyk in het oog evenals het kleurgebruik van Pfalhler dat merkwaardig ge noeg zowel intuïtief als intellectua listisch genoemd kan worden. Onze medewerker voor beeldende kunsten, Fred Leeman, hoopt binnenkort nog wat dieper op deze interessante ex positie in te gaan. P.B. VOOR ZATERDAG 3 OKTOBER Hilversum 1. 402 m. VARA: 18.00 Nws. 18.11 Act. 18.20 Stereo: Open Huis: gevar. progr. (19.30 -19.35 Nws 21.00 Stereo Klass. en mod. kamermuz. (opn.). 22.00 Vara- gram: licht muz.progr. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.45 Hoe later de avond cabaretprogr. 23.15 Lui de za- terdag^ult: licht gevar. pl.progr. 23.55- Hilversuin 2. 298 m. KRO: 17.30 Stereo: Zesnegenplus: licht muz.programma. 18.19 Uitzending van de A.R.P. 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 Stereo: Musicerende dilettanten; Operakoor. 19.30 SJook: Jeugdprogram ma. 20.00 In antwoord op uw schrij ven verz.pl. 22.00 Kurslefeen pro gramma dat schuin tegen de dingen aankijkt. 22.25 Avondgebed. 22.30 Nws. 22.40 Stereo: Goal T: een muzikaal Sportprogr. met kommentaren. repor tages en gekrulde nieuwtjes. 23.55-24.00 Nws. VOOR ZONDAG 4 OKTOBER Hilversum 1. 402 m. en FM. KRO: 8.00 Nws. 8.10 Het levende woord. 8.15 Stereo: Badlnerle: klassie ke muz. (gr.). 9.00 Nws. en waterst. 9.15 (S) Laudate: klass. en mod. gew muz. (gr.). 10.00 Eucharistieviering. 11.55 Med. NCRV: 2.00 (S)Kerk orgelconcert: klass. en mod. muziek 12.40 Tussenbeide: act: kroniek. 13.00 Nws. 13.10 (S): De psalmen in de nieuwe berijming, muzikale lezing. 13.30 (S) Koorzang. 13.55 Vlsoen en visie, literair progr. NOS: 14.15 (S): Utrechts Symfonie-ork. en sol.: klass. muz. (I. d. pauze: 14.45 Discussie). 16.20 Gastcollege: Funktles van streektalen. CVK: 17.00 Samenkomst van het Leger des Heils. 18.00 Convent: wekeiyks halfuur over en uit de kerk. IKOR: 18.30 Mensen, gesprek. 18.45 Kerk veraf en dlchtbi). 18.58 Wilde Ganzen. NCRV: 19.00 Nws. 19.07 (S) Kerken in Engeland en Schotland (I), lezing en oude kerkmuziek. 20.00 (S): Klassieke kamermuz. (opn.). 20.35 Com nu met sangh: Samenzang geestelij ke liederen. KRO: 21.00 (S) Muz. A Go Go: Licht muz.progr. 22.00 Kruis punt: magazine met achtergrondinfor matie over Kerk en samenleving. 22.55 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.42 De zingende kerk- muziek in de liturgie. 23.00 Audio: muzikale infor matie voor kenners en liefhebber. 23.55 24.00 Nws. Hilversum 2. 298 m. VARA: 8.00 Nws. 8.10 Act. 8.18 Voor het platteland. 8.25 Weer of geen weer, gevar. progr. (Om 9 00 Sport- med. en postdulvenber. 9.45-10.00 Hum. Verbond. IKOR: 10.00 Onderweg: van de hak op de tak de kerk door. 10.30 Oud-Katholieke Hoogmis, plm. 11.25 Wilde Ganzen. 11.30 Reaktief: een pro gramma na kerktijd. AVRO: 12.00 Mu zikaal onthaal: bonte muzikale show. 13.00 Nws. 13.10 De toestand ln de we reld. 13.19 Radlojourn 13.35 Kom- mune '70 bis: lledjesprogr. NOS: 14.30 i Progr. voor de gastarbeiders. VARA: 17.00 Stereo: Populaire Muzlekshow m VARA-Dansork. en sol. 17.50 Nws NOS 18.05 Med. 18.10 Langs de l()n II: rep. en beschouwingen over vandaag ge speelde wedstrijden. VARA: 18.30 Lled- lesprogr. NOS: 18.50 Bij nader inzien: Journallstenforum. VPRO: 19 30 Nws 19.35 Vredespropaganda ln het Oosten II, klankbeeld. AVRO 20.30 Ste reo: In de kaart gespeeld: gevar. ver- .irogr. 22.30 Nws. 22.40 Radlo journ. 22.55 Stereo: Voor de nacht zoekpl.pi Journ. 1 uit: licht pl .progr. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II. 240 m. en FM. AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Drrult: een pl.progr. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zon dag. 11.00 Nws. 11.02 Muz. Mozaïek. VARA: 12.00 Nws. 12.02 Met vriende lijke groeten: verz.pl.progr. 13.00 Nws. 13.02 NAR: Ned. Artiesten Revue. NOS: 14.00 Nws. 14.02 Langs de Lyn (I): 8portrep. en -beschouwingen met lichte gr.muz. (15.00-15.02 en 16.00- 16.02 Nws.). AVRO: 17.00 Nws. 17.02 Radlojourn. 17.05-18.00 Superclean Dreammachine. NEDERLAND I 3.30 Kinderprogramma (Evang. Omroep) 4.00 Journaal (NOS) 4.02 De Debbie Reynolds - show (KRO) 4.27 The happy Sixteen in Dubrownik: muziek en dans (KRO) 4.55 Oebele, jeugdprogramma (KRO) 6.45 De Woefs en de Lamaars (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Mazowsze ballet: folkloristisch dansprogr. (KRO) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Marcus Welby, tv-serie (KRO> 9.40 Met Wim Sonneveld naar Japan '70, filmreportage (KRO) 10.30 Epiloog (KRO) 10.35 Journaal (NOS) NEDERLAND II 6.45 De Woefs en de Lamaars (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 AVRO's Sportpanorama (AVRO) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Sjakie Schram show: bonte muzikale show (AVRO) 9.10 AVROSkoop: filmrubriek (AVPO) 9.50 Annic. de vrouwen in het leven van een man, sliowprojfrauima, (AVRO) 10.40 Journaal (NOS) NEDERLAND 1 3.00 3.02 3.22 3.25 4.15 4.55 5.00 6.20 6.55 7.00 7.05 7.30 8.15 8.20 8.25 9.50 10.30 10.50 NEDERLAND II Journaal (NOS) Weekjournaal met titels voor slechthorenden (NOS) Verkeersinformatie (NOS) De Borderers, tv-serie deel I (NOS) Die goede oude tyd: variété-programma (NOS) Toto-uitslagen (NOS) Kerkdienst: Dienst voor Schrift en Tafel (IKOR) Dammen voor beginners; les 3 (Teleac) De Woefs en de Lamaars (NOS) Bybelvertelling voor kinderen (CVK/IKOR/RKK) Zingend geloven (CVK/IKOR) De meisjes, de schaatsen en de beren: Russisch clrcusproggreunma (VARA) Simon Carmiggelt leest uit eigen werk (VARA) Journaal (NOS) Vic Singel deel I: Vic Singel en de messen, tv-spcl (VARA) Signalement: kunstkroniek (VARA) Sextant - TV-magazine (NVSH) Journaal (NOS) 6.55 De Woefs en de Lamaars (NOS) 7.00 Journaal (NOS) 7.05 Fabian van Fallada, tv-feuilleton voor de jeugd (NOS) 7.30 Studio Sport I (NOS) 8.20 Panoramiek, achtergrondinformatie over gebeur tenissen in binnen- en buitenland (NOS) 8.45 Dubbeldekkers, tv-serie (NOS) 9.10 Studio Sport II (NOS) 9.35 Video: Terugblik op 14 dagen van TV en andere publiciteitsmedia (NOS) 10.25 Journaal (NOS) Het was een avond van kiezen of delen. Ik koos. Eerst voor „daad by het woord", de bybel- qniz van de Evangelische Om roep waarin de provincies Noord-Holland en Groningen, vertegenwoordigd door vyf in woners elk, elkaar probeerden af te troeven inzake hun bybel- kennis. De E O rechtvaardigt zyn bestaan naast de NCRV met het argument dat de NCRV zich te weinig aan de bybel en de godsdienst gelegen laat liggen en dat verwyt leek nu terecht gemaakt, want de deelnemers wisten slechts zes van de acht tien vragen goed te beantwoor den. Zelfs telefonische hulp die werd ingeroepen mocht niet ba ten. Het systeem van de quiz is, dat men met zyn vyven over elke vraag mag nadenken, (dat maakte het uiteindelyke resul taat in feite nog betreurens waardiger, de NCRV heeft in derdaad stilgezeten al die jaren) dat elke goed beantwoorde vraag ook aan de kykers onthuld wordt, maar dat elk fout ant woord niet gecorrigeerd wordt, omdat de kykers die vragen als nog mogen beantwoorden. Het gevolg is natuurlyk wel, dat ik nu ook maar zes antwoorden op de achttien vragen weet en veer tien dagen moet wachten op het juiste antwoord van de overige twaalf. Overigens zat de quiz technisch goed in elkaar en er werd gelukkig niet gezeverd door de quiz-leider („Nou hele maal goed is het niet, denkt u nog even na, u bent warm, u was op de goede weg, etc" dat zyn de ergste quizzes). De grote vraag die ik na de bybelquiz beantwoorden moest was, of ik vervolgens moest kie zen voor „Trend" (informatie, muziek en nieuwtjes), en „een klein uur: „u" (mensen en hun meningen), of voor „kort en klein" en „farce majeure". Nieuws enerzyds, creativiteit anderzyds. Geef my dan maar de creativiteit, ook al zit die ver stopt in kleine grapjes op niks zoals by „kort en klein"), of in kleine grapjes op het veertien daags gebeuren (zoals by „farce majeure"). Aan het eind van het seizoen vond ik „kort en klein" niet zo leuk meer, maar het peil was nu wat opge schroefd, de plusminus d ertig grappen en grapjes waren op een tiental na niet al te flauw en er waren enkele heel goeie, onver wachte by (rondje voor de hele zaak. onthulling standbeeld, en geltjes op wolk. en het klachten- boek). Ook het clownsnummer was korter en dus beter dan de vorige keren. Toch was farce majeure (een kwartier korter dan „kort en klein") nog altyd iets beter: uitgebalanceerder, intelligenter, merkwaardig genoeg ook profes sioneler gebracht door de vyf halfacteurs. Artls moetbiyven" leverde een paar leuke dingen op (met de echte Pipo:ikweet trouwens nog wel een die zou moeten biyven) kwartetten in het Vredespaleis, Feyenoord, de Maoisten, kortom: een goede af levering. Het zou het laatste jaar van farce majeure zyn, maar men heeft blykbaar toch nog een kleine wyziging in de opzet willen aanbrengen door enkele sketches „rechtstreeks" als wagenspel temidden van het publiek op straat te spelen. Veel verschil maakte het niet, maar het is aardig om het even te sig naleren, omdat ook „hadimassa" voortaan met publiek gaat wer ken. zoals ook Koos Postema (gisteren over KVP en PvdA) tegenwoordig het publiek erby betrekt. NICO SCHEEPMAKER VOOR MAANDAG 5 OKTOBER Hilversum 1. 402 m. KRO: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.16 Stereo: Badlnerle: klass. en mod. muz. (r.). (7.30 Nws.; 7.32-7.40 Act.; 8.00-8.10 Nws.). 8 25 Overweging. 8.30 Nws. 8.32 Voor de hulsvrouw. (9.00 -9 10 Gymn. voor de hulsvr.; 9.35-9.40 Waterst.). 10.00 (S)Muz. op maan dagmorgen (gr.). NOS: 10.15 De komende week ln het Nederlandse mu ziekleven. KRO: 11.00 Nws. 11.03 Voor de zieken 11.30 Bejaardenprogr. 11.55 Med. NCRV; 12.00 Lo6-Vast: gevar. progr. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nws.; 12.41 Hier en Nu: act.). 14.05 Schoolradio. 14.30 (S): Klass. en mod. kamermuz. (opn.). 15.00 Geref. mlddagdienst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: Inf. over Utrecht, afge wisseld met muz. (16.00-16.02 Nws.). O- verheldsvoorl.: 17.20 Surinaamse Luchtpost: afzender: Tjark Petzoldt. NCRV: 17.30 en bloc, act. kroniek. Hilversum 2. 298 m. VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtend.gym. 7.20 Spitsuur Amsterdam: lichte gr.- muzlek en rep. (7.33-7.38 van de voor- pag.). VPRO: 7 54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. 8.11 Act. 8.23 Spitsuur Am sterdam: lichte gr.muz. en rep. 9.10 Stereo: Klass. gr.muz. 10.00 Terwijl de was droogt: progr. voor de hulsvrouw. NOS: 11.00 Nws 11.03 Stereo: Reper torium Ned. Radio Ork.: Radlophllh. ork. en sol.; mod. en klass. muz. VPRO: 12 00 VPRO- Maandag: klass. en mo derne muz., rep. en ber. 14.30 School radio. NOS: 14.50 Mens en atmosfeer, lezing. 15.20 Eurollght: lichte orkest- muz. uit Oostenryk. 16.00 Nws. AVRO: 16.03 Antlyana: muz. van de Nederlandse Antillen. 16.30 Mlkadoo- klnderprogr. 17.30 Licht orgelspel. 17.40 Overheidsvoorl.: De politie nu. 17 55 Med. Hilversum 2. 240 m. NCRV 9.00 Nws. 9.02 Start. 10.00 Nws. 10.03 Popstation (11.00 Nws). TROS: 12.00 Nws. 12.03 Jam on Ra dio. KRO: 13.00-18.00 KRO-OP-Drie- 15.00-15.02. 16.00-16.02 en 17.00-17.02 Nws.). TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I NOS/NOT: 11.10-11.35 Schooltelevl- sle. NOS: 18.45 (K| De Woefs en de Lamaars. NOS: 18.55 (K) Journ. VA RA: 19.04 Coronation Street, TV-feull- leton. NOS: 20.00 (K) Journ. VARA: 20.20 (K) Ha. die Annamarie: progr. met liedjes en parodlen. 20.50 Ach ter het Nws. 21.15 De Gouddleven ge kluisterd. TV-serle. 22.05 Don Byas Come back. muzikale doe. NOS:'22.45- 22.50 (K) Journ. Nederland II NOS: 18.46 (K) De Woefs en de La maars. NOS: 18 55 (K) Journ. NOS: 19.04 Kyken naar kinderen, weten schappelijke tv-serle (1), NCRV: 19.30 (K) De avonturen van Tom Saw yer. TV-serle. NOS: 20.00 (K) Jrn. NCRV: 20.20 Memorandum van een dokter. TV-feulll. 21.15 Zeg het nou zelf: Inspraak bij woningbouw. 22.05 (K) Het Telegram, TV-spel. 22.45 A- vondslultlng. NOS: 22.55-23.00 (K) Journ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5