^litie bespiedde publiek iet verborgen tv-camera's Mini-akkoord KVP-PvdA moet leiden tot een volkspartij V waarom? Samenwerkende bejaarden hopen op 10 kamerzetels Massale grens- zwendel in Belgie ijdens bezoek Soeharto en op Prinsjesdag Direct ontslag voor honderd bouwvakkers sta je daar f zo van te kijken dat ik klant bij de nmb ben De Jong: hulp aan Jordanië Bejaardenpartijen in federatie ga met uw tijd mee ga naar de nmb! Vechtpartijen bij stakingen Ford-Keulen Beleid van directrice d Hélène was slecht VAN MIERLO OVER INITIATIEF VAN D'66: DAG 26 SEPTEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGTTA 9 HAAG (GPD) Zonder dat ze er ook maar iets van gemerkt, hebben de Hagenaars de afgelopen maand neur gehad van een tot nu toe in Nederland onbekend le-systeem. In de dagen rond het bezoek van de Indo le president Soeharto en op Prinsjesdag hebben des- en van de politieverbindingsdienst en de Haagse politie |k belangrijke praktijkproeven gedaan met draagbare jers, ontvangers, monitors, video-recorders en vestzak- 's. er op straat gebeurde was oogopslag te zien op moni- de alarmcentrale van het politiebureau. Het doel praktijkproeven was tivee- illereerst een optimale be- ij van president Soeharto iingin Juliana, en verder qaan in hoeverre bedrijfs- de politie van nut kan Door faillisenient bouwbedrijf ROOSENDAAL <GPD) —De NV Bouw- en handelmij P. H. Bakker in Roosendaal is gisteren failliet ver klaard. Honderd bouwvakarbeiders, afkomstig uit heel West-Brabant, zijn op staande voet ontslagen. Wel hebben zij het volledige salaris over de afgelopen week ontvangen, maar daarbij blijft het dan ook. Het be drijf heeft namelijk een schuld van 800.000 gulden bij ongeveer 250 leve ranciers en on der-aannemers over het hele land. Noch het Gewestelijk Arbeidsbureau in Roosendaal noch de vakbonden zijn op de hoogte gesteld van de maatregel. an de proeven lekte uit op van de gewapende overval in lar, waar 33 Zuidmolukkers itswoning van de Indonesi- ibassadeur aan de Tobias As- bezetten. In Den Haag werd iliging van de Indonesische tot een uiterste opge- In een bestelwagen reed bin- (lk ifzetting rond. 0_' ras een oude auto van de iie, met aan boord een tv- en met op het dak een tv- en nacht werden de beel- rgegeven aan de monitors in mcentrale op het hoofdbu- niets dat aan de aandacht voortdurend waakzame poli- innenlandse veiligheidsdienst e. rto tweede proef, enkele dagen lens het bezoek van president werden de ontvangen beel- endien op beeldband vastge- j. ;t dak van een kantoor bij pfatorkerk aan de Laan van tost-Indië stonden een ca- een zender, die met een binding via een gerichte an- beelden van de aankomst aan het hoofdbureau. »rden de beelden op de ont- met een video-recorder op 11111 stgelegd, synchroon met de aanwijzingen en gespro- rachten die tijdens de in- het mobilofoonnet de ïgingen. „Goedkoper dan het van een film", rekenden de ïkers van de verbindings- it. Fsteem waarbij de politie op kan zien wat er zich op ifspeelt, bewees zijn grote zich bij de aankomst van udjdent een incident voordeed, maar een van de politie- langs de route de sleuJ^Mran ■eekijzer" kon indrukken om uit te brengen, kwamen door spreker van de mobilofoon ucties van de alarmcentrale camera met telelens op het ebouw bij de Theresiastraat rde dat twee kilometer ver- p de hoek van de Bezuiden- SVeg en de Laan van Nieuw iië het publiek de rijbaan en dat de volgstoet van de vast zou lopen. Inspecteur Vink achter de monitor in de alarm centrale op het hoofdbureau reageer de onmiddellijk. „Attentie, kruispunt vrijmaken", beval hij in de micro foon. Op het kruispunt, waar Zuidmo lukkers ondanks het demonstratie- verbod toch kreten schreeuwden en spandoeken omhoog staken, voerden agenten en politie t? paard daarop onmiddellijk een charge uit. Het hoofd van de geüniformeerde dienst, commissaris J. W. Planje en zyn inspecteur Vink zagen ook op de monitor wat het effect van het uit voeren van de opdracht was. Met de supersnelle reactie bleek de politie de demonstranten volkomen te heb ben verrast, in minder dan dertig seconden kon de volgstoet doorrijden en binnen zestig seconden was het op de rijbaan van het kruispunt weer helemaal rustig. Bij de derde praktijkproef, op Prinsjesdag, kwamen op straat, het team van de politie verbindingsdienst en twee teams van de Haagse politie met vestzakcamera's en draagbare vi deo-recorders. De verbindingsdienst stond met ca mera en zender op het dak van de Hollandse Bank Unie aan het Bui tenhof. De beelden kwamen binnen op monitors in de alarmcentrale en werden op beeldband vastgelegd. Re chercheurs en technici van de tech nische opsporings- en herkennings dienst van de Haagse politie gin gen naar de plaats en naar de hoek van de Lange Vijverberg en het Tournooiveld. De twee teams waren uitgerust met apparatuur die was ge leend aan de rijkspolitie in Biltho- ven en van de Rotterdamse politie. De bedoeling was vooral bij eventue le relletjes de gang van zaken op beeldband vast te leggen. Inciden ten bleven echter uit. Research-technicus Van Rees monitors ei) video-recorders. In de Den Haag de primeur van het con- links) en zijn collega Jacobs knut- i dagen rond het bezoek van President I trolesysteem, selden maandenlang met camera's, Soeharto en op Prinsjesdag kreeg DEN HAAG (ANP) Het Kabi net heeft besloten tot het verstrek ken van hulp van de bevolking van Jordanië. Minister president De Jong heeft dit gisteravond meegedeed, na afloop van de vergadering van de ministerraad. De omvang van de Nederlandse hulp bedraagt 700.000 gulden. De verdeling van dit bedrag is als volgt: 100.000 gulden voor me dicamenten en 300.000 gulden voor biskwies en voedsel en nog eens. 300.000 gulden voor boterolie en melkpoedertabletten. Voorts zal van Nederlandse zijde er bij de EEG op worden aangedron gen, dat de gemeenschap 100.000 ton graan ter beschikking zal stellen van de bevolking van Jordanië. De Neder landse regering heeft zich be reid verklaard, in dit kader, 5.000 ton voor haar rekening te nemen. AMSTERDAM (ANP) - De Lande lijke Partij voor Bejaarden, de par tij 65+ in Rotterdam en d Partij voor Bejaarden in Hilversum hebben be sloten in federatief verband te gaan samenwerken. Dit besluit is geno men vooral met het oog op de ko mende kamerverkiezingen. De heer M. ten Hoff, voorzitter van de afdeling Amsterdam der Lan delijke Party voor Bejaarden, ver klaarde gistermiddag op een persbij eenkomst in Amsterdam: "Wij wil len de versnippering van de politiek in Nederland tegengaan en het daar bij de beaarden gemakkelijker maken door ze eén partij voor bejaarden aan te bieden. Het be sluit tot samenwerken in federatief verband is genomen door de hoofd besturen zonder dat er algeme ne ledenvergadering is gehouden. ADVERTENTIE leder mens heeft toch met geld te maken? Veel of weinig, dat doet aan het feit niks af. Neem nou maar als je je keukentje wilt vernieuwen. Dan schiet je spaargeld toch wel eens tekort? Geen ramp, je stapt gewoon bij de bank binnen. Ga je een dagje naar Brussel? Je haalt je francjes bij de bank. Heb je een paar tientjes over? Dan zorgt de bank er wel voor dat je er aan verdient ook! Een bank gaat toch ook met z'n tijd mee. t--Heus, met de NMB kan ik.net zo goed overweg als met m'n huis houden. En dat zegt wel wat, al zeg ik het zelf nederlandsche middenstandsbank de bank waar óók u zich thuis voelt! Wij menen echter dat wij een correct besluit hebben genomen." De nieüwe federatie stelt zich ten doel „in de ruimste zin des woords en met uitsluitend wettige middelen de belangen van alle bejaarden te behartigen, onverschillig van welk geloof of politieke overtuiging." De federatie heeft in totaal ruim 5000 betalende leden. Bij de komen de verkiezingsstrijd hoopt men 6 tot 10 zetels te behalen. Deze prognose baseerden de heren Ten Hoff en P. van Vaalen. voorzitter van de Lan delijke Partij voor Bejaarden, op cij fers en ervaringen in den lande. De heer Van Vaalen zei hierover: "Wij mogen onze handen dichtknijpen in dien we de zes zeteis veroveren". De voorzitter van de' afdeling Amsterdam zei te hopen dat de par tij serieus zal worden genomen. "Wij menen het zeer ernstig. Wij nemen de jeugd ook zeer ernstig. Wij zijn wel oudere mensen, maar nog lang niet verouderd". Gevraagd over een mogelijke coalitie antwoordde de heer Ten Hoff: "Onze partij is meer sociaal geïnteresseerd dan politiek. Wij zullen ons waarschijnlijk aan sluiten by en steun verlenen aan die partyen die onze sociale wensen eveneens nastreven. Wy zullen dan ook gaan samenwerken met de con centratie van progressieve partijen". De heer Van Vaalen: "Wjj zullen in alle acht districten bij de verkiezin gen uitkomen. Wij hebben echter nog geen lijsttrekker op het oog. Het hangt ervan af hoe we er voor komen te staan bij de verkiezingen. Wij gaan niet kijken naar andere po litieke partijen, maar deze zullen naar ons moeten kyken". BRUSSEL (ANP) —Sinds enkele do eren oefenden controleurs van het Belgische ministerie van Financiën, d'e daarvoor speciaal uit Luik en Brussel naar de grens zijn gestuurd, een scherpe controle uit op de goe- derenuitvoer aan die grens. Dat gebeurt speciaal bij de doua neposten Lichtenbusch en Hauset, maar ook bij andere grensposten De verscherpte controle houdt verband met een uitgebreide fraude die aan het licht zou zijn gekomen en die er op neer komt dat exporteurs zich on rechtmatig belastinggelden zouden hebben laten teruggeven voor be paalde produkten die op een zogehe ten 66-t formulier worden uitgevoerd. Het Belgische ministerie van Fi nanciën is zeer zwijgzaam over deze zaak, maar naar verluidt gaat het hier om een zwendel die in de mil joenen guldens zou lopen. Een aantal Belgische firma's die by de fraudes betrokken zou zyn, zou voor bepaalde ladingen meerma len eenzelfde formulier hebben inge vuld waardoor voor één lading vele malen het normale bedrag aan be lasting teruggekregen zou zijn. Ook is er sprake van vervalste gewich ten bij ladingen. „Dat was niet nodig, want als ze willen, zijn alle personeelsleden maandagmorgen weer aan het werk. Er is een grote vraag naar bouwvak kers" meent directeur P. Bakker (42), die samen met vyf uitvoerders en vier man kantoorpersoneel nog zes weken in dienst blijft van de vennoot schap. De heer M. de Laat, districtsbe stuurder van de katholieke bouwvak- bohd van het NKV, denkt daar an ders over: „Het is een fraai staaltje van asociaal handelen tegen de werknemers', is zijn mening. De faillissementsaanvrage is vrij dagmorgen gedaan en direct ver leend. De Bouw- en Handelmaatschappij Bakker was in een Roosendaals uit breidingsplan bezig met de bouw van 54 woningen. In opdracht van een bouwbureau werden in Zevenbergen 61 huizen gebouwd en in Westmaas 100 woningen en 27 bungalows. Het werk hieraan is sinds gister middag plat komen te liggen. Golf Na de derde dag van het wereldkampioenschap golf voor amateurlandenteams, dat gisteren in Madrid is voortgezet, staat Neder land op de 26ste plaats met een to taal van 703 slagen. De totalen van de Nederlanders, tussen haakjes de score van gisteren zijn: Piet Hein Streutgers 232 (80). Lout Mangelaar Meertens 233 (76). Victor Swane 238 (81) en Jaap van Neck 241 (82). KEULEN (AFP» In de Fordfa briek in Keulen hebben zich vecht partijen voorgedaan tussen stakers - in meerderheid Turken -en werkwil ligen. Tien arbeiders werden ge wond. van wie twee ernstig. By Ford-Keulen was een wilde sta king uitgebroken. De stakers eisen 15 pet. loonsverhoging; de directie heeft 7 pet. voorgesteld. In totaal hebben meer dan 90.000 metaalarbeiders in West-Duitsland deelgenomen aan wilde stakingen ter ondersteuning van de eis van het machtigste Westduitse vakverbond, "I.G. Metall", tot het toekennen van een loonsverhoging van 15 pet. in j verband met de recente golf van j prijsverhogingen in West-Duitsland. Alle stakingen hadden in het alge- I meen het karakter van een waar schuwing en duurden anderhalf twee uur. Uit onderzoek blijkt HAARLEM (ANP) Een onder zoek, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Bejaardenoorden naar de gang van zaken in het be jaardentehuis d'Hélène in Haarlem, heeft tot de conclusie geleid dat er sprake is geweest van „een falen van het beleid als gevolg van ondes kundigheid en in beperkte mate van mentaliteit". Het bejaardenoord d'Hélène is in opspraak geko men door televisie-uitzendingen over dit tehuis van VARA's ombudsman Marcel van Dam. Bij het laatste onderzoek zijn volgens de vereniging belastende en ontlas tende verklaringen en feiten naar vo ren gekomen. Nadere details wilden de voorzitter, de heer W. A. Schreu- der, en consulent P. Pos die het on derzoek heeft verricht, niet openbaar maken gezien de „strikt persoonlij ke en medische aard" ervan. Volgens de heer Schreuder mag het falen van het beleid niet uitsluitend aan de vorige directrice die nog steeds eigenaresse van d'Hélène is worden toegeschreven. Hy zei, dat ook andere verantwoordelijke instan ties hebben gefaald, met name de GGD van Haarlem en de Inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid die het tehuis zeven jaar lang heb ben gecontroleerd en die nu „Hun handen in onschuld wassen.". ADVERTENTIE (Van onze parlementaire redakteur R. W. Heidinga) AMSTERDAM (GPD) D'66 wil een mini-akkoord sluiten met KVP en PvdA, dat voorziet in een strukturele vernieuwing en demo cratisering van de maatschappij en dat de intentie bevat samen op te gaan in een nieuwe voor uitstrevende volkspartij. Dat is wat mr. H. van Mierlo, de fractie leider van D'66 in de Tweede Ka mer, deze week voor ogen stond toen hij zijn initiatief tot herstel van de breuk tussen PvdA en KVP tot ieders verrassing de ether inslingerde. Als een derge lijk akkoord mogelijk blijkt, is D'66 bereid samen met de beide andere partijen voor vier jaar in een regering te stappen. Een kabinet van KVP-PvdA-D'66 zal in ieder geval de staatsrechte lijke hervormingen moeten realise ren, die het kabinet- De Jong heeft laten liggen. Als het aan D'66 ligt worden er slechts over essentiële beleidspunten afspraken ge maakt, zoals over maatregelen ter bescherming van het milieu. De ka merfracties van de regerende partij en zullen ook minder aan het kabi net gebonden moeten zyn dan thans het geval is. „Wij gaan niet in een coalitie zitten, waaraan onze frac tie zich me huid en haar moet verkopen," aldus mr. Van Mierlo in een gesprek. „Aan een dergelijk rol lenspel doen wij niet mee." Waarom deze ommezwaai? Van Mierlo: „Het is geen omme zwaai. Dit initiatief past geheel in onze doelstellingpolitieke vernieu wing door ontploffing van de verou derde partystructuur. Het gaat ons niet om herstel van de Rooms-rode coalitie, maar om de totstandko mingvan een nieuwe, vooruitstreven de volksparty, die trapsgewijs de macht van de oude partyen over neemt. Om dat te bereiken moet de controverse tussen PvdA en KVP de wereld uit. Daar is niets onduidelijks bij. De partijen die met ons in zee gaan moeten de intentie hebben sa men met ons gediciplineerd te ont ploffen." Maar het initiatief komt deze keer dan toch wel van bovenaf? Van Mierlo: „Dat maakt niets uit. Het initiatief voldoet geheel aan de resolutie van het Leidse congres, waarin werd uitgesproken dat de po litieke vernieuwing aan de basis moet beginnen. Het gaat ons ook nu om een gesprek tussen de drie par tijen aan de voet, dat wil zeggen op plaatselijke of regionaal niveau. Voorzitter Fiege van de Haagse af deling is dan ook wat te snel ge weest met zyn protest. Het is ook geen gesloten gesprek: ook anderen kunnen er aan meedoen." En als het niet lukt? Van Mierlo: „Als men bij de KVP het CDU-belang hoger stelt, dan zal bij de komende verkiezingen de machtsvraag aan de orde moeten komen. Dan zal het erom moeten gaan of de kiezers een CDU willen of niet. WU zijn bereid die machts vraag al of niet samen met andere partijen aan de orde te stellen. Naar mijn mening zal dan een groter deel van het elektoraat kiezen voor een andere weg. Ik ben echter hoopvol gestemd. KVP-voorzitter Van der Stee heeft in ieder geval geen be zwaar gemaakt tegen gesprekken aan de voet tussen de drie partijen en ook de PvdA heeft niet negatief gereageerd. Maar lukt het niet dan gaan we alleen de verkieingen in of zullen we andere partners zoeken." De WD wordt in uw plan bulten spel gezet, maar wat met ARP. en CHU? Van Mierlo: „De WD is geen echt vrijzinnig denkende vooruitstreven de party. Wat de CHU betreft: Ve- ringa wekt in ieder geval de illusie een heel ander gezicht te hebben dan Udink. Maar als het vooruitstreven de deel van de KVP zich de conse quenties van een CDU bewust wordt acht ik het niet uitgesloten dat ook de AR-radikalen eens van het pa pier afstappen en laten zien welke prijs zy bereid zijn Biesheuvel te betalen." Hoe denkt u dat het plan in uw eigen partij zal vallen? Van Mierlo: „Ik heb tot nu toe al leen positieve reacties gehad. Overi gens is de angst voor splitsing bij mij sinds het Leidse congres wel verdwenen. Er ligt trouwens nog niets vast: iedereen kan een motie indienen voor samenwerking met de VVD als hij dit wil. Maar een ver nieuwingsbeweging als D'66, zou de eigen uitgangspunten tekort doen als zij niet het initiatief zou nemen om de politieke impasse van dit ogenblik te doorbreken. Als de breuk tussen PvdA en KVP blijft voort bestaan omdat men gezichtsverlies vreest, is het onze taak daar iets aan te doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 9