Werner Eisbrenner 'fabriceerde' voor films muziek OPGEDRAAID KERMISSTUK Gevecht met Liszt op het Leidse Promenadeconcert NS Minitrips in eigen land Nee schatnu niet! Kunst kijken in Leidse galeries OW UITSE HUGO DE GROOT IN MUZIKAAL ONTHAAL :DUITS-POOLS OVERLEG NU SlN SLOTFASE e#t gióter&n Volledigverzorgde voordelig uit met NS ZATERDAG 36 SEPTEMBER 1Q7Ö LEID SC H DAGBLAD PAGINA 5 rdag i uur HILVERSUM (GPD) Werner Eisbrenner (62) mag dan in Nederland weinig naam hebben, in zijn Duitse geboorteland heeft hij zich de status aangemeten van een Hugo de Groot, een Dolf van der Linden, een Benedict Silbermann. Sinds ver voor de oorlog is Werner Eisbrenner werkzaam als componist, arrangeur en dirigent van de muziek, die zich beweegt tussen het betere amusement en het licht klassieke repertoire. Hij is nu voor het eerst in Nederland en maakt sinds vorige week maandag radio-opnamen met het Metropole-Orkest. Met een live concert a.s. zondag tijdens het populaire Avro-programma Muzikaal onthaalsluit hij zijn verblijf in Nederland af. eid Eisbrenner is een van Duitslands vruchtbaarste schrijvers van film muziek. Voor maar liefst 99 films heeft hij de begeleiding geschreven. Het verdriet hem nog steeds, dat er sinds zijn laatste film. .Barbara" (19621, geen gelegenheid meer is ge weest om de 100 vol te maken. Werner Eisbrenner werd in 1908 in Berlijn geboren en kreeg zijn muzi kale opleiding aan de academie voor kerk- en schoolmuziek in de Duitse hoofdstad. Hy kwam al snel bij de film terecht en was maar liefst 22 jaar in dienst van de UFA als mu zikaal assistent. Het betekent vrij vertaald dat hij eerst als pianist en arrangeur werkte en later ook compo sities mocht schrijven. „Ik heb in feite", zo egt hij, „de opkomst van de Duitse filmindus trie helemaal meegemaakt. Na mu ziek te hebben gecomponeerd voor wat korte films, kreeg ik in 1935 een opdracht voor „Höher Befehl" mijn eerste lange speelfilm.' Hans Albers, Willy Fritsch en Lil Dagover waren een paar van de heel beroemde ster ren. die in myn films speelden". Aan een hele serie films voor pro ducent Erich Pommer (ondermeer „Nachts auf dem Strassen" en „Der Ruddenbroops" werde Eisbrenner mee. Omdat hij bijna uitsluitend voor Duitse films schreef, kon het gebeuren dat zijn naam in het bui tenland minder bekend werd. Platen Hij maakte ook een honderdtal grammofoonplaten met) lichte muziek, operette en semi-klassieke muziek. Het meest bekend werden de platen, waarop hij de begeleidingen van zanger Rudolf Shock dirigeerde. Een andere grote zanger, de bariton Her mann Prey, zong een lp vol met door Eisbrenner voor orkest bewerkte en gedirigeerde liederen. Op dit moment is Eisbrenner de dirigent van een studio-orkest in zijn geboortestad Berlijn. Dit is geen vas te aanstelling en het betreft ook geen bestaand, maar een ensemble ad hoe, dkt echter werk genoeg heeft aan het maken van opnamen voor de radio, maar ook voor de televisie, onder meer aan het onlangs ook in Neder land uitgezonden jubileumprogram ma rond de 90-jarige operettekeizer Robert Stolz. Na gastdirecties in Kopenhagen, Parijs en Wenen nu dus ook Hilver sum, waar in feite door een vergis sing hem niet het Promenadeorkest maar het Metropole-orkest ter di rectie werd aangeboden. Geweldig „Het maakt niet al te veel uit, want het Metropole-Orkest heeft een bezetting, waar elk „Unterhaltungs- orchestre" jaloers op zou zyn", zegt Eisbrenner, die voorts zeer onder de indruk is van de omroepoutillage in Hilversum. „Geweldige orkesten, ge weldige studio's" zegt hij bij herha ling! „Maar ik heb wel mijn zinnen gezet op dat Promenade-Orkest. Mis schien volgend jaar, want ik wil graag terugkomen". 3 M De barmhartige Samaritaan; kinderverhaal (EVANG. OMROEP) 4.00 Journaal (NOS) 4.02 Dagje ouder, uitzending voor de oudere generatie (VARA) 5.00 Banana Splits, tv-serie voor de jeugd (VARA) 6.45 Pipo de clown (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Slmon en Garfunkel, twee zangers-componisten (VARA) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Wereld-goochelkampioenschappen (VARA) 9.10 Rawhide, western-serie (VARA) 10.45 Achter het nieuws (VARA) 11.10 Journaal (NOS) NEDERLAND II 6.45 Pipo de clown (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Koeboe de koe. tv-serie voor de jeugd (NCRV) 7.32 Quiz tussen Engelse en Nederlandse middelbare scholieren (NCRV) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Please Sir; tv-serie (NCRV) 8.45 Attentie voor sport (NCRV) 9.30 Schoonmoeders: tv-serie (NCRV) 9.55 Spectacle Couparus: literair documentair pro gramma (NCRV) 10.40 Gewijde koorzang (NCRV) 10.50 Journaal (NOS) ADVERTENTIE I NIJMEGEN (GPD) In de ^Nijmeegse schouwburg hebben de gekende presentatoren Piet Meer sburg en Willy Hofman gister - avond het Engelse blijspel: „Not (tow, darling", va?i Ray Cooney p John Chapman ,in een vrije x woduktie ten doop gehouden. De Nederlandse titelvertaling. Nee schat, nu niet" heeft eenzelfde terwa chting w ekkende dubbelzinnig heid als de oorspronkelijke titel en liet publiek komt bepaald niet tekort deze verwachting. Er wordt dol kjes met namaak bloot gemanipu- ;erd, want het echte naakt blijft in lont gehuld. I Het thema is eenvoudig. Een ver- kkeling van mannetjes die zioh er lijk in bochten wringen om hun ire uitspattinkjes niet mooie meis- voor hun vrouwen bedekt te hou- n. Deze acrobatiek, uitgevoerd op 1 vierde verdieping van de bont zaak Bodley en Grouch, is zo door zichtig dat er voor het publiek niets te raden overblijft. De kluchtige' dwaasheden gaan er dan ook in als koek en het moet wor den vastgesteld dat het botte plezier tot grote hilariteit aanleiding gaf. Geukkjg waren er enkele spelers- John Lantig, Winnifred Bosboom, Ine Veen en Petra Verbeek, die nog wel iets van toneelspel bleken te ver staan, maar regisseur Alexander Dore liet geen ogenblik voorbijgaan het harde effect van dolle grollen uit te buiten. Twijfel aan succes mag men rustig uitsluiten. Dit opgedraaide kermis- stuk zal de vlotte lacher een avond van uitbundig plezier bezorgen. Met toneel heeft dit stuk niet zo erg veel van doen. DE GROOT De Franse regering heeft gis teren de keus op de 58-jarige Hon gaarse dirigent Georg Solti laten vallen om zyn Oostenrijkse collega Herbert van Kara jan op te volgen aan het hoofd van het Orchestre de Paris. Solti, die sinds 1959 de muzi kale scepter zwaait over de Londen- se Covent Garden, zal pas op 1 ja nuari 1972 in Parijs in vaste dienst kunnen treden. Sinds Peyton Place in dubbele afleveringen op de Nederlandse beeldbuis wordt gebracht is de kijk dichtheid van dit televisiefeuilleton met 10 procent gestegen tot 53 pro cent. Dit betekent in de praktijk dat gemiddeld 4.770.000 mensen naar Peyton Place kijken. AVRO-voorzit- ter mr. L. H. Slotemaker maakte dit vanmiddag tijdens de algemene ver gadering van deze omroep in Leeu warden bekend. I NEW YORK (Reuter» In de cember zal waarschijnlijk een ver- tussen Polen en West-Duitsland nnen worden geparafeerd. Dit is resultaat van een bespreking die Westduitse minister van Bui- inlandse Zaken', Walter Scheel, gis- eren in New York heeft gehad met e Poolse onder-minister van Buiten- ndse Zaken, Josef Winiewecz. I Dit was het eerste overleg op mi nistersniveau sinds in februari van [lit jaar besprekingen tussen beide llanden zijn begonnen, nadat de rela- pe tussen de Bondsrepubliek en Po- i jarenlang volkomen verstard was weest. Volgens een Westduitse »ordvoerder zyn beide ministers het New York eens geworden over een idschema voor de slotfase van de iderhandelingen. Minister Winie- jïecz zal op 5 oktober naar Bonn t «aan voor de zesde onderhandelings ronde. Als bij deze besprekingen vol- •nde vooruitgang zal worden ge- jkt, gaat minister Scheel begin no- lïember naar Warschau. LEIDEN Van dik hout zaagt men planken, en van dikke planken maakt men een stevige piano De pianist Michele Campanella vond het gisteravond blijkbaar nodig om die stevigheid te beproeven. Na een ge vecht waar de stukken van af vlo gen bleek het instrument wonder bo ven wonder tot de overlevenden te behoren, zy het enigszins geblesseerd. De grote verliezer was Liszt, wiens Tweede pianoconcert in A in de plaats kwam van het aangekondigde Andante spianato van Chopin. De so list had waarschynlyk te veel geke ken naar de gravures, waarop Liszt als een waanzimiige, een duivel, staat afgebeeld die de muren doet wan kelen. Hy vergat dan, dat deze plaat jes een vertekend beeld geven van de werkeiykheid; bovendien bestaat er ook een Liszt van de fynzinnige Liebestraume. Na de pauze trad geen verbetering in: ook de Totentanzvan dezelfde componist werd rigoureus de grond in gestampt. Gelukkig vallen er ook veel positieve dingen te mel den van het eerste promenadecon cert van dit seizoen. Het Residentie- Orkest opende het programma met de Entr'acte- en Balletmuziek uit Willem Duys is niet alleen een geroutineerde televisiepre sentator, hij is ook een vlotte schrijver. Trots laat de reeds lajng tot nationale figuur verheven Willem 'O' hier zijn nieuwste boek zien. „Voor mijn vuist weg" is een royaal geïllustreerd en ge zellig leesbaar boek met tal van leuke anekdotes. Willem Duys vertelt met grote openhartigheid van zijn ervaringen als% presenta tor van het zo populair geworden televisieprogramma en geeft bo vendien een duidelijk antwoord op allerlei vragen die hem bijna dagelijks worden gesteld. Kortom het boek levert de Duys-fans een machtig brok informatie. Het boek ligt van vandaag af in de winkels. Aanbevolen! LEIDEN Het galerieseizoen in i is uitgebreid, bestaat nameiyk drie Leiden breekt weer aan. Van het I jaar. Vyftig kunstenaars hebb?n er eind van deze maand af kan de in die tyd geexposeerd. De eerstvol- i Leidenaar kunst gaan kyken op de gende exposant is Guus de Ruiter. Oude Vest, de Bot ermarkt en het wiens schilderyen en aquarellen van NEDERLAND I 11.00 3.30 3.52 3.55 4.05 4.30 4.55 6.20 6.55 7.00 7.05 8.20 8.25 8.35 10.15 Eucharistieviering (KRO/RKK) Journaal (NOS) Weekjournaal met titels voor slechthorenden (NOS) Verkeersinformatie (NOS) De verrekyker (NOS) Mensen van Afrika (documentaire film uit de serie Untamed world) (NOS) Filmreportage over Californië (NOS) Toto-uitslagen Dammen voor beginners, les 2 (TELEAC) Pipo de clown (NOS) Bijbelvertelling voor kinderen (CVK/IKOR RKK) Bijbelvertaler aan het werk, documentaire (CVK/ IKOR) Jonge mensen op weg naar het concertpodium: leerlingen van het Kon. Conservatorium te Den Haag (AVRO) Journaal (NOS) Hier Parijs hier Jan Brusse (AVRO) Der Trinker, gefilmd tv-spel (AVRO) Een oog in de hand, programma over mensen en kunst (AVRO) Journaal (NOS) Pipo de clown (NOS) Journaal (NOS) Woobinda, tv-serie voor de jeugd (NOS) Studio Sport I (NOS) Romeo en Julia '70, tv-serie (NOS) Studio Sport II (NOS) Civilisatie; deel 13: Heroisch materialisme (NOS) Journaal (NOS) Rapenburg. Nieuw is de Schouwburggalerie die in samenwerking met Buut 110 en de aksiegroep van de BBK van de grond is gekomen. Deze galery wordt vanmiddag geopend door mevrouw drs. L. J. Th. Kuenen-Janssens. In de Schouwburggalerie is tot en met 31 oktober werk te zien van Henk Gosses. Koos v. d Water, Frans en Marie-Anne van Nieuwenborg, Wil Sorel en Jacques de Wit. Een beetje feest is het ook by galerie Van der Vlist. De galerie aan de Botermarkt, die tot twee keer toeis dinsdagavond. 30 september tot het met 28 oktober zal worden opgehangen. Deze ten toonstelling zal woensdagavond door burgemeester Van der Willigen wor den geopend. Liefhebbers van grafiek kunnen van 29 september tot en met 21 okto ber terecht in 't Duivenhuis. Daar wordt nameiyk in die periode werk getoond van Joan Villa Moncau. De opening door Ernesto Jareno hoofdmedewerker sectie Spaans van de faculteit der letteren in Leiden) PR. Benny HUI is gek. Dat bete kent op een schutting totaal iets anders dan op deze plaats. Hier heeft deze kwalificatie de bedoeling aan te geven, dat de heer Hill zo ver buiten de wer keiykheid van het bestaan staat, dat zyn handel en wandel aan leiding tot lachen is. Daarom is het begrypeiyk, dat de KRO hem als trekpleister voor het vry dagavond programma inzette. Toevallig bleek Benny gister avond niet gek, maar een sim pele sof-acteur. Leuk zyn is zo moeilyk dat het gemakkelyk af- giydt naar onverteerbare melig heid. De heer Hill kon het een voudig niet aan om (vrywel) in zyn eentje een pretfilm van 25 minuten te maken. Het is moeilyk om als indivi du, dat stevig vast zit aan de gebeurtenis in en vlak na de oorlog, een oordeel te vellen over KRO's programma „de jaren 1945—1950 Wel biykt na vier uitzendingen dat liet vooral een soort beeldend jaartallenschrift is geworden. Zon ding als je vroeger op school maakte over de by de Doggersbank en de parallel by Nieuwpoort. Het hierboven staande is niet gedacht als een veroordeling, maar als een plaatsbepaling. De geïnterviewden en de documen taire-opnamen in deze serie lei den niet tot een conclusie, maar naar een handzame samenvat ting. Dat laatste zoeken we niet zo erg. Waar het om gaat. is het stelling nemen, daar is deze serie na vier afleveringen nog niet aan toe gekomen. Van deze ernstige zaak naar de voor elke huiskamer aan vaardbare bydrage van Willem Duys. Met luidruchtige trom mels, een vaardige tamboer-ma joor en verdrietig koper maakte hy zyn entree in de nieuwe stu dio. De goudvissen zyn er ook weer. evenals de beestjes die om de kop van Willem fladderen. Eén van zyn aardige trekjes is. dat hy rustig een heel verhaal van Roel Balten aanhoort over Cees See, Ruud en Pim Jacobs, Count Basie en Ria Valk, met steeds een duif op zyn kramp achtig schuingehouden hoofd. Voor of tegen, het is een man die perfect met mensen kan om gaan. Voor zaterdag 26 september Hilversum I 402 m. VARA 18.00 Nws. 18.11 Act. 18.20 Uit zend. van de Volksparty voor Vryheid 10 Stereo Open huls ;evar. progr. Om 19.30-19.35 Nws. 21.00 en Demokratie Schuberts Rosamunde. Willem Otterloo had zyn musici goed in de hand en hy voelde de sfeer goed aan. vooral by de Entr'actemuziek. Schu bert was kennelyk ook erg gelukkig met deze compositie, want hy heeft de themata vaker gebruikt (Stryk- kwartet in a, Impromptu op. 142 nr. 3. Scherzo van de 9de Symfonie). De avonti werd besloten met een suite uit het ballet De Notenkraker van Tsjaikowski. Deze muziek ademt een porceleinen en popperige atmos feer en is terecht zeer populair ge worden. Des te moeilyker om nog een aanvaardbare uitvoering te ge ven, temeer daar de platenindustrie ons heeft verwend met byna ideale opnamen. By het begin was Van Otterloo nog tezeer onder de invloed van de Lisztse houthakkery, zodat het Tsjaikowskiaanse houtsmjwerk hem wat moeilyk viel. Gaandeweg kwam men echter in de exotische sfeer, waaraan slechts door wat tem poschommelingen en een valse fluit' enige afbreuk werd gedaan. De Rus sische en Arabische dansen werden echter knap uitgevoerd, evenals het slotstuk: de Bloemen wals. n.ereo Oorlog hoorspel 21.30 Stereo filmmuz. gr. 22.00 Radio Jazz magaz. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.45 Stereo Ne- derl. cabaret op de plaat 23.15 Stereo: Lui de zaterdag uit: licht muz. progr gr 23.55-24.00 Nws Hilversum II 298 KRO 17.30 Stereo Zesnegenplus licht muz. progr. 18.19 Kanjer Koning com petitie 18.30 Nws. 18.41 Act 19.00 Ste reo De Sprl1 ge artiesten. "reo De Springplank licht ork. met Jon- sten. 19.30 SJook Jongerenprogr. 20.00 In antwoord op uw schrijven ver zoekpl.progr. 22.00 De Troubadour luis terlied. 22.25 Avondgebed. 22.30 Nws. 22.40 Stereo Goal muz sportprogram. met comm. report, en gekrulde nieuw tjes. 23.55-24.00 Nws. Voor zondag 27 september Hilversum I 402 ni. VARA 8.00 Nws. 8.10 Soc. strydlled. 8.13 Wat een weer gevar. progr. 9.00 Sportmed. en dulvenber. 9.1o Klassieke muz. opn. 9.45 Ultz. van het hum. verb. IKOR 10.00 Klnderd. 10.30 Protestants kerkd. pim. 11.25 Wilde ganzen 11.30 vr. en antw. 11.40 De Open Deur AVRO 12.00 Muz. Onthaal bonte muz. show 13.00 Nws. 13.10 De toestand In de wereld 13.19 Radlojourn. 13.35 Ra dar radioperiodiek 14.00 Biels en Co, wekeiykse strip NOS 14.30 Progr. voor de gastarbeid. VARA 17.00 Stereo licht, ork. met. sol. 17.50 Nws. NOS 18.06 Med 18.10 Langs de iyn II sportreport. en beschouw. VARA 18.30 Klatergoud gr. successen van vorig Jaar 19.00 Zin en tegenzin discussie over een act. onder- - werp VPRO 19.30 Nws. 19.35 Amsterd R. G. HARMS.gtrykkwart. klas. muz. 20.00 Vrede6pro- paganda I klankbeeld AVRO 20.30 ste reo In de kaart gespeeld gevar. verz pl. progr 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.43 ADVERTENTIE Van 1 oktober af 2 dagen Amsterdam f 37.- 3 dagen Zuid-Limburg f 45.- 3 dagen Twente 3 dagen Bergen N.H. 3 dagen Montferland 3 dagen Friesland 3 dagen Brabant 5 dagen Terschelling f49.- f49.- f60.- f62.- f64.- f75.- Prijzen van elk station in Nederland. Vertrek dagelijks. Inlichtingen in de NS-reiskrant op de stations. Radlojourn. 22.55 Stereo Late Platen licht pl. progr. 23.56-24.00 Nws. Hilversum II 298 m. KRO 8.00 Nws. 8.10 Stereo Badlne- rle klas. muz. 9.00 Nws. en waterstan den 9.15 Stereo Laudate klas. gewijde muz. 10.00 Eucharlstlevler. 11.00 Nws. 11.02 Stereo Omroepork. seml klass. kamermuz. gr. 13.40 Stereo sopraan en tenor met pianobegeleiding klas. en mod. lied. 14.10 Visioen en visie literair progr. NÓS 14.30 Stereo Conc. gebouw ork. groot omroepkoor en sol. klas. muz In de pauze manifest van de Jaren '70 lit. progr. 16.30 Jazz uit het historisch archief CVK 17.00 Vrye Evangelische kerkd. 18.00 Convent wekelijks halfuur over en uit de kerk IKOR 18.30 Over vleespotten en traagheid praatje 18 45 Kerk veraf en dlchtby 18.58 Wilde gan zen NCRV 19 00 Nws. 19.07 Stereo mu- scla Sacra bariton en plano klas. gees telijke lied. 19.45 Rondom het levens einde ethische en pastorale over wegingen 20.00 Stereo klas. vloolconc. gr. 20.30 Stereo NCRV Vocaal ens., Uit de lucht gegrepen een program waarvan u muz. en financieel wyzer kunt worden 22.50 Kruispunt magaz. met achtergrondlnform. over kerk en samenleving 22.25 Overweging 22.30 Nw 22.40 Stereo Klas verzoekprogr. gr 23.55-24.00 Nws. Hilversum in 240 m. AVRO 9.00 Nws. 9.02 Drrult pl. progr. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag 11.00 Nws. 11.02 Muz. Moz. VARA 12.00 Nws. 12.02 Met vrlendeiyke groeten. 13.00 Nws. 13.02 NAR Nederl Artiesten Re vue NOS 14.00 Nws. 14.02 Langs de iyn I sportreport. en beschouw, afgewisseld door lichte gram. muz. 15.00-15.02 en 16.00-16.02 Nws. AVRO 17 00 Nws 17 02 Radiojournaal 17.0518.00 Super clean dreammachlne. Voor maandag 28 september Hilversum I 402 m. uit Latijns Amerika 16.30 Mlka- doo Jeugdprogr. 17.30 Brabant Journ. 17.55 Med. J Hilversum II 298 nt. KRO 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 Stereo Badinertf klas muz gr. 7.30 Nws. 7.32 Act. 7.50 Overweging 8.00-8.10 Nws. 8.30 Nws. 8 32 Act. 7 50 Overweging. 8.00-8.10 Nws 8 40 Nws» 8.32 Voor de hulsvrouw 9.00-9.10 Gymo. voor de vrouw 10.00 Stereo klas. 'muz. gr. NOS 10.15 De komende week ln het Nederl. muz. leven KRO 11.00 Nws. 11.03 De Zonnebloem progr. voor de zieken 11.30 Bejaardenprogr. 11.55 Med. NCRV 12.00 Los vast. gevar. progr. 12.21 Voor boer en tuinder 12.26 Med t.b.v. land en tuinb. 12.30 Nws 12 41 Hier en Nu act.. 14.05 Schoolradio 14.30 Stereo Voc. duetten opn. 1500 Geref. middagd. NOS 15.30 Zoeklicht op Ne derland Inform, over Noord Holland, afgewisseld met muz. 16.00-16.03 Nws 17.20 Overheldsvoorl. Suriname Journ, Spreker Harry Kensmil NCRV 17.30 Voor de kleuters 17.45 voor de Jeugd. Hilversum III 240 m. NCRV 9.00 Nws. 9.02 Fit een progr. om klaar wakker te worden 10.00 .Nws. 10.03 Popstation 11.00 Nws. TROS 12 00 Nws. 12.03 Jam on radio KRO 13 00 Nws. 13.03 Waarom niet ontspannen lunchprogr. 14.00 Nws. 14.03 Holster: een nlixture van pop en country 15.00 Nws. 16.00 Nws. 16.03 lORRRRrrr ëopmagaz 17.00 Nws. 17.02-18.00 raaljyofdraallk verzoekpl. TELEVISIEPROGRAMMA'S NOS NOT 10.45-11.35 Schooltelevisie NOS 18 45 Pipo de Clown NOS 18.55 Journ. VARA 19.04 Hier Is Lucy tv-se- rle 19.30 Koning Klant conaum. rubr. NOS 20.00 Journ. VARA 20,20 Achter het. Nws. 20.45 De Gouddleven tv film 21.35 Holland Festival Music Hall II VARA 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymp Metropole Ork. m sol 22 15 Boroboe- 7.20 Soc. strydl. 7.23 Spitsuur Amster- doer .fllmversl. over het belangrijkste dam lichte gram. muz. en report. 7.33- monument van het Boeddhisme 22 45 7.38 Van de voorpagina VPRO 7.54 Behoud Borobodoer gesprek NOS 22 55- Deze dag VARA 8.Ó0 Nws 8.11 Act 8 22 23.00 Journ. "~>ltsuur Amsterd. vervolg 9.10 Stereo klas. ork. muz. gr. 9.35 Stereo Klas. orgelconc. gr. Klant 10.00 Voor de hulsvr. NOS 11.0( Nws. 11.03 Stereo Repertorium Nederl. Radio Ork. mod. muz. opn. VPRO: 12.00 VPRO maandag klas. en mod. muz. report, en ber. 14.30 schoolradio NOS 14.50 De kinderpostzegels komen weer toespraak 14.5ö Ruimtelijk plan. lez. 15.20 Stereo Eurollght Radio ork. I van de Roemeense Omroep AVRO 16.00 I Nws. 16.03 Canta America lichte muz. Nederland II. NOS 18.45 Pipo de Clown NOS 18.55 Journ. NOS 19.04 Intern. Agra risch Nws. NCRV 19.30 Transworld Top Team quiz tussen Engelse en Nederl mlddelb. scholleren NOS 20.00 Journ NCRV 20.20 Transworld Top Team I'entra quiz 20.45 Wan Piped (één volk) fllmlmpressle van Paramaribo 21.15 De Kleine Zielen tv feuilleton 22 20 Hier en Nu act. rubr. 22 45 Avondsl. NOS 23 55-23 00 Journ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5