MIDDELHOEK's EEN MEDEWERKSTER WOLTEfS DANSLES VOOR SCHOLIEREN Mas VAKANTIE PLANNEN De Nieuwe Leidse Courant accu's de zonwerings specialist all-round uitvoerder Gispen voor het moderne kantooi Vccp Uw zen sneeuw vakantie lekker vanw®oï}dam KOPER-ALUMINIUM LOOD-ZiNK Nieuwenburg - Leiden A leidse schouwburg i R. ENGER VanA'0£<ul£mie WIELINGA f MAKELAARSKANTOOR H, D. van WELZEN 'Eenvoud' van Ingen Sclicnaii MARSEPEIN HUTSPOT F. HEIJNEN M. G. WIERINGA H. C. Jasperse Van der Luit Dr. M. A. VAN DONGEN f 11,'30UU" Lu., david oistrach „.o, BESLIS NU! TEL. 40641 TEL. 32222-32422 Hoe is 't mogelijk, Het Houtpaleis DE JOOP DODERER -SHOW DEMMENIE 2 hamilieberichte.i VERLOOFD JANNIE DE BRUIJN en PIETER VAN BIEMEN. Leiden: 26 september 1970 Willem de Zwijgerlaan 91 Munnikenstraat 61. dameskapper bij u thuis heeft nog plaatsen vrij. Afspraken of inlichtingen: Boshof 53. Ook voor pruikenahows. /- Op 10 oktober hopen on se ouders, de heer en mevrouw J. BIEMOND J. C. BIEMOND-ONOS de dag te herdenken dat zij 25 Jaar geleden in het t huwelijk zyn getreden. God onthoude hen zijn verdere steun niet, waar zij al zoveel Jaren hun kracht uit .Q putten. JACQUES en RIN6KE TINEKE 9 öl De dankbare kinderen stellen een ieder in staat hen geluk te wensen op 10 oktober a s. van 3 tot 8 uur in hotel „Kaagzicht". S De Kaag. september 1970. «- Lisserdyk 47. j VOOR JONGENS IS NOG PLAATSING MOGELIJK. NIEUWE RIJN 28 t- TELEF. 21707 Op de CLUBS voor 17 jaar en ouder ALLEEN nog plaatsing HEREN. ELKE ZATERDAG DANSAVOND VAN 9—12 UUR. AANKOOP, VERKOOP EN TAXATIE van onroerende goederen ONTEIGENINGEN Willem de Zwijgerlaan 2628 Oegstgeest 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIl Op 22 september overleed, onze lieve zuster, schoon zuster en tante, mejuffrouw MEINSJE PARMENTIER, in de ouderdom van 74 Jaar. BleiswUk: Bayport, U.S.A.: Oegstgeest Voorburg Leiden: M PARMENTIER - VOORDAM J. PARMENTIER A PARMENTIER E A. PARMENTIER- VAN DER BERG W DE VRIES-PARMENTIER - M BOUWMAN— PARMENTIER Neven en nichten Oegstgeeet. Rhijngeesterstraatweg 33a. De begrafenis heeft heden op haar verzoek in stilte op de begraafplaats „Rhjjnhof" plaats gevonden Begrafenis-onderneming Begrafenissen, crematies en opharingen. Kantoor en rouwkamer: Hogewoerd 84 - Leiden - Tel. (01710)-20975- 34035. Voor families die een begrafenis of crematie niet van uit het sterfhuis kunnen of wensen te doen plaatsvin den. bestaat de gelegenheid gebruik te maken van onze speciaal daarvoor ingerichte rouw- en ontvangkamer. In Jezus ontslapen onze lieve sueter. behuwdzuster en tante MARGARETHA KIEL weduwe va» J. KALKHOVEN in de ouderdom van 81 jaar. Ede: D. KIEL-SCHARLOO Leiden: M. KIEL M. KIEL-LEIJENAA* J. KIEL-KIEL A. KIEL A. KIEL-BRINKS E. M. KIEL-HENDFMXSEN K. KALKHOVEN A. KALKHOVEN-VERHOEVEN Doetlnchem: H. KALKHOVEN A. KALKHOVEN-GIJZENIJ Amsterdam: T. KALKHOVEN-DE MEY Leiden: W. BARKEMA-KALKHOVEN M BARKEMA Nichten en i Leiden, 26 september 1970 Huize „Groenhoven". Witte Rozenstraat 91 Oorreep.-adree: Gerrtt Douetraat 87. Geen bloemen De overledene ie opgebaard in de rouwkamer van Huize Groenhoven", Ingang Witte Rozenstraat 19. Bezoek aan de rouwkamer: maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 26 sep tember as. in het Rusthuis, aanvang 10.00 uur. waarna de begrafenis zal plaats vinden te 11.00 uur op de be graafplaats „Rhynhof". Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van de begraafplaats. steenstraat 47 leiden GROOT CHEMISCH REINIGINGSBEDRIJF in de randstad HOLLAND Iran voor derden KLEDING REINIGEN EN PERSEN tegen uiterst scherp concurrerende prijzen prima kwaliteit - Snelle aflevering Hebt U interesse? Schrijf voor nadere inlichtingen: C. P. PROVILY, Hoofdstraat 64, Leiderdorp. U kunt ook 's avonds bellen tussen 19.00-20.00 uur: 01710-34227. Heden behaagde het de Here na een langdurig doch geduldig gedragen lij den uit ons midden weg te nemen onze lieve dochter, zuster, behuwdzuster en tante CORRIE SCHAART op de leeftijd van 34 jaar. Katwijk: R. C. SCHAART L. SCHA ART-V.D. PLAS J. DE BEST-SCHAART J. DE BEST Zeist: M. C. LE CONTÉ - SCHAART P. M. LE CONTÉ Neven en nichten. Katwijk aam Zee. 25 september 1970 Parklaan 21 Rouwbezoek 's middags van 3 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur. De begrafenis zal plaate vinden woensdag 30 sep tember a.s. des namiddags 2.30 uur op de nieuwe be graafplaats Dulnrust te Katwijk aan Zee. Voor de vele bewijzen van medeleven ons betoond na I het heengaan, van mijn innig j geliefde man. onze lieve, zorg zame vader, behuwd- en grootvader DANIËL DE MOOIJ, betuigen wij onze welge meende dank. Uit aller naam: A C. L. DE MOOIJ-JANSEN Valkenburg ZH. september 1970. Middenweg 10. ASSURANTIEKANTOOR Hogewoerd 124 - Leiden - Tel. 01710-20098 Bij geen gehoor telefoon 4.45.53 Gespecialiseerd in autoverzekeringen bieden wij interessante voorwaarden voor: Overheidspersoneel in dienst bij het Rijk, Rijksuniversiteit en Gemeente en voor Leraren, Priesters en Predikanten Catalogus- waarde 4500.— 5000.— 5500.— 6000.— 6500.— 7000.— 8000 9000.— 9500.— Inclusief groenekaart Grondslag cataloguswaarde is nieuwwaarde voor. All-Risks Accessoires gratis medeverzekerd Bestaande no-claim tot maximaal 30% wordt overgenomen Gratis W.A. Aanhanger/Kampeerwagen Direct ingaande telefonische dekking Snelle afwikkeling van schaden All Risks Na altrek 30% no-claim W. A. f 500.000.- Na altrek 30% no-claim 370.— 259.— 145. 102. 385.— 270.— 155. 109. 395.— 277.— 155. 109. 405.— 284 155. 109.— 425.— 298.— 155. 109.— 445.— 312. 160. 112. 460.— 322. 160. 112. 475.— 333. 160. 112. 500.— 350.— 165. 116.— Voor de vele blijken van be langstelling en medeleven, ons betoond na het plotseling overlijden van onze geliefde broeder, zwager en oom ARIE OUWEHAND. betuigen wy onze hartelijke dank. Mede namens de familie: M. OUWEHAND. Katwijk aan Zee, september 1970. Boslaan 49. TANDARTS AFWEZIG t/m 9 OKTOBER Waarneming voor spoedge vallen 26272. ARTS AFWEZIG VAN 30 SEPTEM BER TOT 11 OKTOBER De aanwezige huisartsen zijn bereid waar te nemen. Begrafenis onderneming Leiden, Haagweg 31 Tel. 01710—33574 Wassenaar, Deylerweg 127 Tel. 01751—3436 Katwijk, Boulevard 48 Tel. 01718—13477 Crematies - Transporten Voor regelmatige afname, Interes sante prijzen en contante betaling Metaalhandel kantoor: Lage Morsweg 5, tel. 01710- 24662. Magazijn: Zijlstraat 6 (bij de Zijlpoort) telef. 01710—34083, b.g.g. 01717—3165 <p. Beverwijk) Tevens: Inkoop van: roestvrij staal, grond- en kabelafvallen, nikkel- en tinhoudende metalen. Uitvoeren van: sloopwerken. H.H. PABRIKANTEN ELEKTRICIENS LOODGIETERS GARAGEHOUDERS AANNEMERS SLOPERS ENZ. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van mijn Innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder CATHARINA DE HORN-ZAAL, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: J. DE HORN Leiden, september 1970. Kooihof 24. NEW-LITE Aluminium jaloezieën (Beter bestaat niet) met 20% korting rgatis meten - gTatis plaatsen. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Telefoon na 6 uur 's avonds 42177 of bezoek ons In de keukenshowroom HANS BONTE, Morsstraat 56 Dag. van 2 tot 6 uur; des zaterdags van 10 tot 6 uur. 's Maandags gesloten. TE KOOP: SASSENHEIM Baron van Heemstralaan 2. In aantrekkelijke wijk gele gen. half vrij staand woon- huisje. voorzien van c.v. Zonnige tuin op het zuiden en aan het water. Indeling: entree, huiskamer (8x3.80> met open haard, eetkeuken, toilet; 1ste etage: 3 slaapka mers, douche, bergzolder. Vraagprijs: f 69.000.—. Bemiddeling door makelaars kantoor ZWAAN. Hoofdstraat XH. S.tssenheim, tel.: 02532 8100 of 6061. Ter gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van j -• als chirurg in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiden r! willen ondergetekenden patiënten en oud-patiënten gaarne in de gelegenheid stellen hun bijdrage te stor- ten voor een cadeau dat hem zal worden aangeboden 7 op woensdag 30 september tijdens de receptie in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Namens het comité Mr. dr. J. VAN £ER POEL L. J. M. HAANRAADTS. Uw bijdrage kunt u storten op girorekening 572306 ten name van L. J. M. Haanraadts. Roomburgerlaan 20, Leiden of op rekening van de Algemene Bank Neder- land Leiden, giro 9013 onder nummer 566518651. vjjj V00R PIANO TRANSPORT NEDERLANDS CONGRESGEBOUW DEN HAAG A PRINS WILLEM ALEXANDER ZAAL ZONDAG 4 OK.T. HET RESIDENTIE-ORKEST dirigent vvillem van otterloo Berhoz Ouverture Le Carnaval romain Prokof|ef Vioolconcert I Mendelssohn Symfonie IV „Italiaanse" Prijzen 17.50 - 13.50 - 10.50 - CJP f 6.- - 5.- Plaatsbespreken steeds een week voor Iedere voorstelling van 10.00- 18 30 uur ('s zondags 12 00 18 30 uur), iel 54 80 00 van 11.00-18 30 uur. aan de kassa van het Congresgebouw. Het Centraal Bespreekbureau Haagsche Courant, de VVV-kantoren en de Boerenleenbanken in Den Haag en omliggende gemeenten. Wintersport of zonnige stranden Een greep uit onze wintergidsen: WINTERSPORT OOSTENRIJK: 10 dg. Touringcarrreis incl. vol pension, p.p. v.a. f 228, 10 dg. Treinreis incl. vol pension, p.p. v.a. f 286, 10 dg. Vliegreis incl. vol pension p.p. v.a. f 288, Vliegreizen naar ZONNIGE STRANDEN MALLORCA: 15 dg. Appartement p.p. 15 dg. Hotel vol pension p.p. v.a. f 306,— va. f 398.— COSTA BIANCA 15 dg. Appartement 15 gd. Hotel vol pension COSTA DEL SOL 15 dg. Appartement 15 dg. Hotel vol pension CAN ARISCHE EILANDEN 15 dg. Appartement 15 dg. Hotel vol pension v.a. p.p. f 312,- v.a. p.p. f 446,- p.p. v.a. f 336,- p.p. v.a. f 545,- p.p. v.a. p.p. v.a. f 506,- f 749.- KOM EENS LANGS EN LAAT U DESKUNDIG ADVISEREN REIS- EN PASSAGEBUREAU STADHUISPLEIN 3 HAVEN 21 Ruime parkeergelegenheid. Het meest complete reisbureau van Leiden en omstr. dat dit nu wel bij HET HOUTPALEIS kan. en bij een ander niet. Als U nu eens die pracht HOEKKAST neemt, past in ieder ver loren hoekje, geheel van teak, geen f 140.— maar f 109.—. Een SCHRIJFBUREAU mahonie, links en rechts een kast met een groot blad. je denkt f 125.als je hem ziet, maar hij kost maar f 99.90. Nog zoiets, een witte kunststof KEUKENKAST 175 cm. hoog. 60 cm. br. 40 cm diep. maar voor f 99,— Een keukentaf eikast 100 cm. breed. 55 cm. diep. 85 cm hoog. maar f 125.—. Zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan, maar wees toch wijs. kom zelf even naar HET HOUTPALEIS op Herenstraat 31 vindt U kasten in iedere prijs. En op Herenstraat 20, vindt U onze „DOE HET ZELF" zaak. waar U hout. board, triplex, ge reedschap en ijzerwaren met een goed advies en service kunt kopen. Kortom het is altijd raak HERENSTRAAT 20—31 TEL. 32648 Aan het Utrechtse Veer 22 te Leiden bieden wij een BEDRIJFSPAND te koop aan van 200 m2. ver deeld over 3 verdiepin gen. Krachtstroom tot 2x25 ampère aanwezig. Inklusief gashaarden, verlichting en vloerbe dekking f 42.000— k.k. Inl. „Internos" tel. 53912 AANNEMERSBEDRIJF J. G. v. d. ZWET N.V. Broekweg 22 - Lisse - Telefoon 0253030743537 voor direct gevraagd een voor wegenbouw, grond- en rioleringswerk. vraagt voor spoedige indiensttreding voor de advertentie-afdeling. In bezit van mulo- en type-diploma. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie NIEUWE LEIDSE COURANT Steenstraat 37, Leiden. met o.a. RITA HOVINK zaterdag de CHICO'S en 3 TINEKE v. LEER oktober f 8.50, f. 6.50, f4.50. 19.30 uur utaatsbespr va.1 week vocde vrstvan K) tut.löur (met op zojlet 23444;ook bjböerërteertjanken/vvv V Zoekt u een efficiënt bureau, een typetafeL comfortabele stoel, representatieve vergadertafel, handige kast? Kantoormeubelen die praktisch en mooi zfjn? Dan Gispen kiezen. Veel mogelijkheden in modena en prijzen. DESKUNDIG ADVIES BIJ UW GISPEN-DEAl VOOR LEIDEN EN OMSTRKEN Haarlemmerstraat 167-171 Telefoon 21400 - Leic reis-passagebureau vismarktl tel: 24862 leiden -f Service Culturel de L'Ambassade de Fit, CURSUSSEN IN DE FRANSE TAAL te Leiden Conversatie-cursussen met grammatica op verstil niveaus1 beginners «zonder enige kennis van de taal) enigszins gevorderden (niveau MULO, MAVO) gevorderden (niveau MMS, HBS, HAVO, GymiU vergevorderden („conversation courante") LESGELD: 40 gulden per cursusjaar (oktober tot Juni); 1 uur per week, 70 gulden voor 2 uur per week, bi] 1 schrijving te betalen. INSCHRIJVINGEN EN LESSEN: Collegegcbouw ij Universiteit, Eerste Binnenvestgracht 33, Leiden. I INSCHRIJVINGENmaandag 28 september van 19— donderdag 1 oktober (aanvang der lessen) van 18.301

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 4