Warenmarkt in Leiden wil „beet" houden Afbraak Jeugdzeilclub Karei Doorman houdt reeds 25 jaar vloot boven water Aandacht voor dierenasiel in kerkdienst Zaterdagse markt niet op 3 oktober Raadslid vraagt duidelijkheid voor 3 oktober gllosloop m scholieren is:i- ERDAG 26 SEPTEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 3 óckryven .L Vrijdag om een uur of vijf 's mid dags heeft de gemeente de voorgevel van het pand Groenesteeg 106 om laten halen: bang dat deze prima woning .gekraakt" zou worden! Is dit dan echt de enige maniei om later (veel later) zo'n huis leeg te kijgen? Om er andere woningen neer te zetten? Kan de gemeente deze goed be woonbare panden niet in bruikleen geven aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren of de Studen tenhuisvesting Deze .huisbazen" hebben immers een snelle doorstroming, en kunnen óók omdat ze nog andere kamers verhuren, op zeer korte termijn het pand leeg teruggeven! Kan er zo dan i.p.v. afgebroken, niet iets worden op gebouwd? P.S. - En kis er dan iets om moet. doe het dan ook goed en laat niet een bouwval achter dat elk moment de omwonende kinderen kan ver pletteren, zoals nu in de Groene steeg! ADAM VONDELING, Herengracht 43, Lelden. LEIDEN De Leidse jeugd zeilclub „Karei Doorman" viert vandaag het feit. dat 25 jaar geleden schipper-onderwij - zer Htarry) Duym het initiatief nam om een zeeverkennersgroep op te richten. Voor oud-leden en belangstel lenden wordt vanmiddag op het Braassemmermeer bij de jacht haven Noordernem een vloot- schouw georganiseerd om te to nen wat er in de loop der ja ren van het verkennersclubje is geworden: een gezellige zeilclub, trots bezitter van vier Flying Juniors en het pas aangeschafte motor-zeiljacht Karei Doorman IV. Na de vlootschouw (rond vier uur) wordt 's avond in het club huis in de Hazewindsteeg fees telijk het glas geheven: op de afgelopen 25 jaren, waarin de club zich onder leiding van stichter Duym en zyn opvolgers Aat Schenk. Peter Bunnig en de huidige schipper Chris Meyer ontwikkelde tot een zelfstandi ge zeilclub. Een vereniging, die met steun van de Har te brug - parochie en de familie Mooren leen eigen „home" aan de Wyde Aa> het hoofd steeds gemak kelijk boven water heeft weten te houden. Iets, dat gezien de huidige vloot vergeleken by vroeger ja ren (eerst een oude sloep, de alleen maar dryvende Ijsvogel daarna verschillende tweede hands BM's: om. de altyd lek kende Silveer en de in de Oude Vest zinkende Awas) ook weer niet zo verwonderiyk is LEIDEN In de Hooglandse kerk zullen bezoekers van de Zon dag och tenddienst 10 uur (voorganger dr. P. L. Sohoonheim) een kleine uitstal ling vinden vóór de ingang van het koorgedeelte. In aansluiting op een marktstand van het Nieuw Leid» Dierenasiel zal nu zijdelings attentie worden gevraagd voor deze Instel ling. Het koor van de Leidse CantorQ oJ.v. Joop Brons, organist van de Hooglandse kerk. zal zingen, onder meer in wisselzang met de gemeente. Ieder ontvangt een liederenblad Voor zover niet bekend: men kan plaats nemen waar men wil; voor babies en kleuters is een oppasdienst in het Hooglandse Huys aan de ach- terzyde van de kerk. aan de Mo- riaansteeg. Kinderen van de Zondagsschool, the eveneens in het Hooglandse Huys van 10 tot 11 uur wordt gehouden, zullen een gedeelte van de dienst meemaken. Voor hen heeft het Die renasiel een kleine verrassing. Ook heeft het bestuur voor extra boeket ten bloemen gezorgd. De dienst be gint om 10 uur. Ingang van de kerk aan de zyde van de Hooglandse Kerkgracht, f i. i LEIDEN De zaterdagse markt zal volgende week wegens de drie oktoberviering moeten vervallen. In nauw overleg met de ambulante handel heeft het college van burge meester en wethouders besloten, dat vrydag 2 oktober de vervangende marktdag wordt. In verband met de taptoe 's avonds zal deze markt in de woensdagse opstelling (alleen Nieuwe Rün en Korenbeurs) worden gehouden. ADVERTENTIE UITNODIGING voor gratis advies en maquillage op 28 en 29 september. Drogistery, parfurmerie en schoonheidssalon VAN WIJK TREUBSTR 1 - VOORSCHOTEN TELEFOON 01717—2483 Gymnasium, 3. Rembrandt S.G. afd. Thorbecke. Persoonlijke uitslagen: Meisjes 400: serie L L R. Buntsma, 2. M. Anceaux; serie 2: 1. M. Kers bergen. 2. M. DUker; serie 3: 1. I. v. Werkhoven, 2. J. Bartelink. Jongens 800: serie 1: 1. H. de Geus. 2. G. v. Egmond; serie 2: 1. G. v. d. Born, 2. M. v. Duin Meisjes 600: 1. W Neuteboom. 2. M. Merts. Jongens 1000: 1. Van Was beek, 2. D. Ooster go. Meisjes 800: 1. E Wink, 2. M Struyvenberg. Jongens 1500: 1. O. Knaap, 2. P. de Wolfl. LEIDEN Het PvdA-raadslid Kwik heeft vragen gesteld aan B. en W., die betrekking hebben op de 3 okto- ber-viering en die min of meer zyn achterhaald door een deze week ver schenen bericht, dat de meeste de tailhandelszaken in het Leidse cen trum voor het eerst op Leidens feest dag in de ochtenduren geopend zul len zyn. Het raadslid stelt, dat de vraag is gerezen of het winkelpersoneel gele genheid zal hebben de festiviteiten by te wonen. Hy vraagt het college te bevorderen, dat vóór 3 oktober een duidelyke uitspraak wordt gedaan over het standpunt van het groot- winkelbedryf en de middenstand, waarbij niet aan de belangen van 't personeel voorby zal worden gegaan. Hy vraagt verder een publicatie in de pers, zodat de inwoners van Lei den en omgeving duidelyk zullen we ten op welk tydstip inkopen kunnen worden gedaan. Omdat het, zoals hy zegt. vorig jaar by velen ergernis heeft gewekt, dat tydens de 3 oktober-optocht per sonenauto's en lynbussen doorbraken en een storend element vormden, vraagt de heer Kwik of het college bereid is de commissaris van politie zodanige voorzieningen te doen tref fen, waardoor dit voorkomen wordt. (door Hans Melkert) EIDEN De koopman vist heeft zyn rug toegekeerd naar i blikgroenten, zyn bananen zijn versgebrande pinda's om ie Rijn beet te krijgen. De foto jet tekenend voor de sitiuatie de Leidse warenmarkt, geluk - niet. De andere foto's (ook Holvast) geven een beter ld, van drukte en bedryvig- 'sarom die foto's in de krant? alleen, omdat de warenmarkt een fotograaf gewoon een fijn rerp is, maar om de actie te ;trepen. die de kooplieden van n TiLeid.se warenmarkt in de komen- oTfljreken gaan houden. „Pryzenpot' die actie, die komt na dehuts- ia jran 3 oktober. Leidens feestdag by-uitstek is ihtiifcen warenmarkt. De kooplieden schilden dat jammer, want de zater- zoals zy zeggen ..de dag der Daar kan de vrydag niet te- Volgend jaar is 3 oktober op en de verwachting is gerecht- h*Ja rdigd. dat ook dan de viering op e I >:dag is. Waarom niet op maan een vraag van de markt lieden. die wordt ondersteund de detailhandel, die de eerste k T Lrdag in oktober ook niet graag en daarom in meerderheid in >ek« de ochtenduren de zaken open houden. Langs de weg Geen markt, maar wel „langs de weg" op 3 oktober, zo is het devies van de reclamecommissie van de wa renmarkt, die op de Haarlem mer Trekvaart de Fiat 128 tentoon stelt, die de hoofdprys is van een lo- tery met nog een paar honderd pry zen. De eerste gratis loten gaan er dan uit, evenals ballonnen en kleurplaten voor de jeugd. Op zater dag 10 en 17 oktober krygt men in de kramen op de markt loten, die op de zeventiende moeten worden ingele verd. Een week later is de prysuitrei- king. De warenmarkt dat is een dui delyke zaak wil greep op het pu bliek houden De Leidse markt is goed en moet goed biyven, zo zeggen ae kooplieden. Reclame zien ze als één van de middelen daartoe. Niet het enige middel. Dat staat le den van de reclamecommissie en van de plaatselyke afdeling van de Cen trale Vereniging voor de ambu lante handel duidelyk voor ogen. De markt is goed. zeggen ze, maar niet meer zo goed als vroeger. Dat komt doordat plaatsen in de streek waren markten hebben gekregen. Leiden moet een aantrekkelyke markt houden om ook de streek te blyven trekken. Daar gaat het om. Leiden levert niet alleen de 100.000 bezoekers van de zaterdagse markt. De sfeer is belangryk en die is er. ondanks de uitgestrektheid en de moeilyke overgangen. Op plein De kooplieden hameren daarop. Ze zyn niet tevreden met de plaats. Een nadeel is. dat er in de omgeving wei nig parkeerruimte is. maar dat is niet het voornaamste bezwaar. Een markt hoort op een plein, maar daar aan is Leiden arm. De kooplieden hebben wel een idee: saneer de rest van de Kaasmarkt, doe eindeiyk het verkeersaantrekkende bodecentrum de binnenstad uit en maak daar wa renmarkt, het liefst overdekt. Het dak kan van zodanige constructie zyn, dat erop geparkeerd kan wor den. Op andere dan marktdagen kan de overdekte ruimte gebruikt worden voor sport en (jeugd)spel Een uitgewerkt plan voor een der- gelyke markthal heeft de vereniging jaren geleden ingediend voor het Schuttersveld. Verder is het nooit ge komen, omdat de gemeente er niet voor voelde. De kooplieden weten, dat er nu gedachten leven om de waren markt onder te brengen in de Groen- oordhal. Hoe denken ze daarover? Misschien kan het over tien of vyftien jaar als inderdaad iedereen met een auto rydt. Natuuriyk komt nu ook een flink percentage van on ze klanten met de auto. maar we moeten het nog meer hebben van de huisvrouw-met grote-tas. En die gaat niet naar de Groenoordhal. Die is te ver weg. In centrum By komend argumentde waren markt hoort in het centrum. De de tailhandel denkt daar tegenwoordig ook zo over en je kunt je inderdaad de Leidse binnenstad op zater dag zonder warenmarkt niet voorstellen. De kooplieden zyn het daarmee eens ze weten, dat ze een stukje recreatie verzorgen. Ze willen daarvoor graag de grootst mogelijke medewerkfng en de ruim te. Wat zou het aantrekkelyk zyn als er byv een echte (nette» vlooien markt kon worden gehouden. En de markt zou aan inhoud winnen als ook ruimteverslindende zaken als meubelen en koelkaste konden wor den verkocht. De kooplieden voeren tenslotte nog een argument aan voor de aantrek kingskracht van de warenmarkt: wy werken prijsregelend. Wie op de markt koopt, vraagt zich vaak af hoe het kan. Dat kan. zeggen de kooplie den. omdat wy vrybuiters zijn in de handel, die niet denken in ponden of kilo's, maar in wagonladingen en scheepsvrachten. Wy zyn gewoon mensen, die hard werken om een gro te omzet te halen, waardoor we met een kleine winst toch een goed inko men hebben. ADVERTENTIE '5voortgezet .j] mderwijs m L_ itxi EIDEN Afgelopen vrijdag heb- n ti i ruim 500 leerlingen van het hjU dse voortgezet onderwijs hun IU chten gemeten in de Leidse Hout. ug bosloop werd gehouden over de .nl tanden 400. 600 en 800 m. voor de yji isjes en over 800. i000 en 1500 m r de jongens. De organisatie be- reel "te de gemeenteiyke school- j\ rtcommissie. hieronaer vermelde uitslagen reffen alleen die scholen die in iarl Q leeftydsgroep met minstens vyf lingen deelnamen. De eerste drie van iedere groep t isjes 12/13 (400): 1. Gymnasium. Visser 't Hooft Kagerstraat, !3ser t Hooft. Katwyk. jj Meisjes 14/15 (600): 1. Louise de L S.G., 2. Rembrandt S.G. afd. lud?" Leeuw' 3- Rembrandt S.G. afd nrbecke. uJïeisjes 16 e. o. (800): 1. Rynlands ic. Oegstg., 2. LoiUse de Col. S.G., OplInst. v. Analisten. /«(Jongens 12/13 800): 1. Gymna- 2. Visser 't Hooft Kagerstraat Visser 't Hooft Mavo. Jongens 14/15 (1000)1. Gymna- 3 la, 2. Visser 't Hooft Kagerstraat. Lavo-Leao S.G. Jongens 16 e.o. (1500): 1. Rem- !l)' wdt S.G. afd. Btuggravenlaan, 2.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3