MISS PEACH Scheepsberichten IAAGSE GENDA Ons dagelijks vervolgverhaal j-. „Lte versierde door bezems te 61 Agafha Christie Appie Happie LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 23 kazerne Jubileumreünie Sa lt, 3.30 uur nam. iuden Leeuw Voorschoten Bil- regio Lelden VVD, bespre- lezingsprogramma, 10 uur 1.45 uur nam. ehoorzaal. Tweede kunst- en irkt. 1-10 uur nam. lag Kerk. Orgelconcert Adr. Blan- 8 uur nam. Schouwburg Theater met temmen". 8 uur nam. ag Schouwburg Theater met temmen". 8 uur nam. Gehoorzaal. Abonnementscon- latc ildentie-orkest. 8 uur nam. Leidse bioscopen tA: „Moord bureau", 14 jr. 2,30, 7, 9.15. Zond. ook 4.45 u. en zat. nachtvoorst, om 23.30 ordf'Z", 18 jr. „De non van Monza", 18 jr. 2.30, 7, 9.15. Zond. ook 4.45 u. I: „Paint your wagon", 14 jr. 2.30 en 8 uur. „Liefdesexcessen", 18 jr. Dag. fees 7, 9.15. Zond. ook 4.30 uur. „Pak de poen en smeer 14 jr. Dag. 2.30, 7, 9.15. Zond. .45 uur. erdiON: „MASH", 18 jr. Dag. 2.30, 5. Zond. 2.15, 4,30. 7, 9.15 uur. Tentoonstellingen Heuff Wassenaar Werken tla Sluiter en Peter van der W e.m. 14 okt. dag. 10-5 uur. dlns- id 8-10 uur nam. Ie Van der Vlist (Botermarkt [positie drie Jonge Haar- ichilders (dinsdag t/m zat. 9 orm.-6 uur nam. t.e.m. 2 ok- Dag 10-4 uur zondaR j j akenhal. luseum van Oudheden (Ra- 33) Werkd. 10 uur voorm 6 t. Zond. 1-5 uur nam nuseum voor Volkenkunde, traat 1) dag 10-5 uur Zondae nam. Legermuseum Geopend maan- l en met vrijdag 9 uur voorm aam zond- en feestdageD 1-5 u. ipark: Oegstgeesterweg (Kikker- Flora van eigen bodem dag Walenkamp (Nleuwsteeg 4 en [aflek dl. za 1-6 uur nam. cof- anno 1866 ma- za 10 uur 11 uur nam. as Botanicus tot 30 sept. dage- n 9 tot 12 en van 1.30 tot 6 u tg van 10 tot 4 uur akenhal: 350 Jaar Pilgrim Fa- )ag. 10 uur voorm.5 uur nam g 15 uur nam.) t.em 3 ok- museum voor Volkenkunde: 70". Dag. 10 uur voorm.5 uur zondag 15 uur nam.) t.e.m oekuren ziekenhuizen ADEMISCH ZIEKENHUIS. Q lijks behalve op dinsdag van 9.45 uur. Dinsdag van 13.00 r. Zaterdag en zondag van 15.3' uur irenkllnlek: Dagelijks van 19.' uur. Zaterdag en zondag te- 13.30—14.30 uur. turen (alleen voor ouders): Ig t/m. vrijdag van 19.00—19.15 iterdag en zondag van 14.15 ur. erkliniek: maandag t/m. vrij- 18.1519.00 uur Zaterdag en van 14.3015.30 uur. lgemene Christelijke en Natlo- estdagen gelden de bezoektlj- op zondag. inessenhuis Dag. Ie kl 11-12, 4 N 19-20 uur. 2e kl en 8e kl 14 en 19-20 uur kinderafdeling 1 eD 18.30-19.15 uu( bethzlekenhuls Dag 14-15 en 3.30 uur kraamafdeling 15-16 eD 3.30 uur. kliniek Dag. 13.30—14.30 en PUI. Beest dinsdag en vrijdag 13- zondags 11-12 en 14-16 uur en haar pupillen DOET H13 MEE AAM PE HOKlDEMTEMTOOMS>TELLIMe?, ,4J?MOLP 9 22 Smythe die er blijkbaar een grote hekel aan had haar vrienden getyp te brieven te sturen. Als het geen za kelijke brief was, zei ze altijd „schrijf hem met de hand en laat het hand schrift zoveel mogelijk op het mijne lijken en teken maar met mijn naam." Mevrouw Minden, de werk ster, heeft haar dat eens horen zeg gen en ik veronderstel dat het meis je er aan gewend raakte het hand schrift van haar werkgeefster na te bootsen en toen moet ineens de ge dachte bij haar opgekomen zijn dat ze dit ook zou kunnen doen en dat niemand er achter zou komen. Zo heeft de zaak zich toegedragen. Maar zoals ik al zei, de advocaten waren te gewiekst en ontdekten de vervalsing." „Mevrouw Llewellyn-Smythe's ei gen advocaten?" „Ja. Fullerton, Harrison en Lead- better. Een achtenswaardig advoca tenkantoor in Medchester. Ze hebben aitijd alle juridische aangelegenhe den voor haar behartigd. Hoe 't ook zij, ze haalden er deskundigen by en er werden vragen gesteld en ook het meisje werd ondervraagd en ze be gon bang te worden. Op een dag ging ze er eenvoudig vandoor met achter lating van bijna al haar spullen. Er werden voorbereidingen getroffen om gerechtelijke stappen tegen haar te ondernemen, maar daar heeft ze niet op gewacht. Ze is er domweg vandoor gegaan. Het is echt niet zo moeilijk dit land uit te komen, als je dat tijdig doet, voordat er een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd. Ze is waarschijnlijk naar haar eigen land teruggekeerd of ze heeft haar naam veranderd of ze is naar vrien den gegaan." „Maar iedereen was van mening dat mevrouw Llewellyn-Smythe een natuurlijke dood was gestorven?" vroeg Piorot. „Ja, ik geloof niet dat er ooit spra ke is geweest van enige twijfel. Ik zeg alleen dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, omdat zulke dingen wel eerder gebeurd zijn, terwijl de dokter geen argwaan koesterde. Stel nu eens dat dat meisje Joyce iets had gehoord, dat ze gehoord had dat het au pair meisje mevrouw Lle wellyn-Smythe medicijnen gaf en dat de oude dame toen zei „dit drankje smaakt anders dan gewoon lijk." Of „dit smaakt zo bitter" of „Het ziet er zo vreemd uit"." „Je zou haast gaan denken dat je die dingen zelf gehoord had, Els- peth," zei inspecteur Spence. „Je laat je meeslepen door je verbeel ding." „Wanneer is ze gestorven?" vroeg Poirot. ,,'s Morgens, 's avonds, bin nenshuis, buitenshuis, in haar eigen huis of ergens anders?" „In haar eigen huis. Op een dag had ze het een en ander In de tuin gedaan en toen ze binnenkwam had ze het nogal benauwd. Ze zei dat ze erg moe was en ze ging naar bed En om het kort te maken ze is nooit meer wakker geworden. Wat blijkbaar heel natuurlijk is, medisch gesproken." Poirot haalde een notitieboekje te voorschijn. Bovenaan de bladzij ADVERTENTIE DAG Schouwburg, 20.15 uur: „Je nooit" van Roussin. 20.30 uur: Haagse Comedie: 'do's laatste avondmaal/Duivels Ucht" van Barnes, resgebouw, 20.30 uur: Promena- cert Residentie Orkest. Schouwburg, 14 uur: „Haagse Ie; „Vier keer anders" van Ba- Grédy. Om 20.15 uur: Haagse „Je weet 't nooit" van Rous- 20.15 uur: Haagse Comedie: rdo's laatste avondmaal/Duivels van Barnes. Schouwburg, 20.15 uur: Cen- „Kees de Jongen" van Theo Schouwburg. 20.15 uur: „In de 'an je arm" van Frenkel Frank, [resgebouw: pianoconcert Willem entia, 20.15 uur: flamenco-gita- •o Pena. sdag Schouwburg. 20.15 uur: „In de jan je arm" van Frenkel Frank. 20.30 uur: Nieuwe Komedie: fr, mag ik naar kantoor" van resgebouw, 20.30 uur: Reslden- est. iDAG 20.30 uur: Nieuwe Kome- «oeder, mag lk naar kantoor" lal. Lever met sinaasappel Bestrooi vier dunnen plak ken kalfs- of varkenslever met (weinig) zout, wrijf ze in met mosterd en bestuif ze daarna met bloem. Bak ze niet langer dan 10 minuten in 75 gram bo ter, vooral kalfslever niet en neem ze uit de pan. Voeg aan de braadboter het gezeffde sap van een sinaasap pel toe en een theelepel toma tenketchup. leg de plakken lever er weer bij en laat het geheel enkele minuten zachtjes prut- telén. Garneer de lever met dunne schijfjes sinaasappel. zonder pitjes, eventueel even meege- oakken. WINA BORN. stond reeds geschreven „Slachtof fers". Daaronder schreef hij, Nr. 1, mogelijk: mevrouw Llewellyn-Smy the". Op de volgende bladzijden van zijn boekje schreef hij de andere na men die Spence hem had opgegeven. Hij zei op vragende toon, „Charlotte Benfield?" Spence antwoordde prompt, „Win kelmeisje, zestien jaar. Verscheide ne hoofdverwondingen. Gevonden op een voetpad bij het bos achter de steengroeve. De verdenking viel op twee jongemannen. Beiden waren van tijd tot tijd met haar uit geweest Er was geen bewijsmateriaal." „Hebben ze hun medewerking ver leend aan het onderzoek van de po litie?" vroeg Poirot. „U zegt het. Dat is de gebruikelijke formulering. Hun medewerking had niet veel om 't lijf. Ze zaten in de rats. Ze logen een paar maal, spra ken zichzelf tegen, maar het viel niet te bewijzen dat ze de moorde naars waren. Maar ieder van hen kan het gedaan hebben." „Wat waren het voor jongeman nen?" „Peter Gordon, eenentwintig. Werkloos. Had wel een paar baan tjes gehad, maar,die waren niet blij vend. Hij was lui. Had een goed voorkomen. Werd een paar maal voorwaardelijk veroordeeld wegens kruimeldiefstallen en zo. Was nooit eerder veroordeeld wegens geweld- j pleging. Stond in nauw contact met een onguur telletje jonge potentiële misdadigers, maar hij slaagde er meestal wel in zich buiten ernstige moeilijkheden te houden." „En die andere?" „Thomas Hudd. Twintig. Stotter de. Verlegen. Neurotisch. Wilde on derwijzer worden, maar kon zijn di ploma niet halen. Moeder weduwe. Het toegewijde moedertype. Moedig de contact met meisjes niet aan. Hield hem zo veel mogelijk aan haar leiband. Hij werkte in een zaak voor schrijfbenodigdheden. Van hem was geen enkel misdadig feit bekend, maar psychologisch zat die moge lijkheid er wel in. naar het schijnt. Het meisje hield hem voor de gek. Jaloezie zou een mogelijk motief kun nen zijn, maar er was geen bewijs materiaal op grond waarvan we hem voor de rechter konden brengen. Beiden hadden een alibi. Dat van Hudd was z'n moeder. Ze zou bij al le heiligen in de hemel gezworen hebben dat hij de hele avond bij haar thuis was geweest en niemand kan zeggen dat dat niet zo was of dat hij ergens anders of in de omgeving van de moordplek was gezien. De jogne Gordon kreeg een alibi van een van zijn minder gunstig bekend staande vrienden. Niet veel zaaks, maar het viel niet te weerleggen." „Wanneer is dit gebeurd?" „Anderhalf jaar geleden" „En waar?' „Op een voetpad in een veld niet ver van Woodleigh Common." „Driekwart mijl," zed Elspeth. „In de buurt van Joyce's huis het huis van de familie Reynolds?" „Nee, het was aan de andere kant van het dorp. „Het komt me onwaarschijnlijk voor dat dat de moord is geweest waarover Joyce sprak", zei Poirot nadenkend. „Als je ziet dat een jon geman een meisje op haar hoofd slaat, zul je waarschijnlijk toch met een aan een moord denken. Dan laat je er niet nog eens een jaar over heen gaan voordat je gaat beseffen dat het een moord was." Poirot las de derde naam voor. Wordt vervolgd PANDA EN DE MEESTER-FILMER 52108. „Komaan, vrienden", sprak regisseur Goodblood. „Trek Uw monster-pak aan, en jaag even de heer Geldroller op de vlucht. Stuur hem deze kant op, zodat ik hem hier onschadelijk kan maken". De twee schurken klommen in het draken-kostuum, en stapten zo goed en zo kwaad als dat ging, tevreden nagekeken door de filmmaker. „Als hij maar niet denkt dat we die miljonair zijn kant op stu ren" mompelde Aal de Glibber. „Niks daarvan! We jagen hem de andere kant op, en beroven hem dan in de struiken. Goed begre pen, Henkie?" De aangesprokene gromde wat. Hij had het veel te druk met te zorgen dat hij niet van de helling afviel, om 'n duidelijk antwoord te geven, en bovendien kwam 7iu het koetsje met de beide came ra-Heden in zicht. En gelijkertijd ontdekte Panda hen. ..D-daar is het mo-monster!" fluisterde hij verblekend. M-me- neer Goodblood nad dus gelijk. Dat beest bestaat echt! W-wat zul len we doen?" „Filmen, assistent", antwoordde Jelle Synchroon. „Hoewel dat zonder extra belichting niet mee zal vallen DE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN BRAMMETJE FOK 1852. De strijd in het stadion ivas op een hoogtepunt gekomen. Het publiek luid er al enige tijd aan getwijfeld, of de schutter Knon niet bezig ivas om opzettelijk de nieuwe voorraad voetballen uit het stadion te trappen. Hier en daar werd afkeurend gefloten, maar Knon trok zijn onschuldigste gezicht en wees telkens, dat hij de bal per ongeluk verkeerd op zijn schoen had gekregen. De trainer van Interlegia zat te glunderen. „Als Knon het nog even volhoudt"zei hij tot een reservespeler, „dan hebben roe het gered. Dan eindigt de ivedstrijd gelijk en dan moeten de strafschoppen beslissen". Het publiek begon harder te joelen. Want men kreeg plotseling de zekerheid, dat Knon met opzet de ballen uit het stadion schop te. Toen Knon namelijk moest ingooien deed hij het zo hard. dat ook deze bal over de tribunes vloog, en nu geloofde niemand meer ui toeval. Men jouwde hem uit. Schreeuw maar", zei de trainer wraakzuchtig. „Maar jullie kun nen er niets aari doen we gaan tóch winnen!" HEETJJJ DAN OOK UVA9 DAT /5 NEL VERKAMEND. ARMAN EN ILVA sportstrip door Dick Bruynestein Ablda 25 nr Singapore Amerskerk 24 vn Port Swettenham nr Singapore Ammon 24 vn Port of Spain nr Geor getown Amstelland p 24 Fernando Noronha nr Hamburg Ares 23 210 m NNW Azoren Asiriidiske 25 vn Belfast nr pt Esqul- vel Atlantic-Star 25 te Baltimore Avedrecht 24 te Rastanura Batjan pass 24 pk st Vincent nr Antw. Bawean 24 vn Antw. nr Fremantle Bengalen 23 290 m W Walvisbaai Bengkalis 25 te Marseille Britsum 24 ta rede paradlp Calamares 24 1100 m ZZO San Diega Carbodragon 24 vn Houston nr Rotter dam Carbotiger 25 te Cartagena Cartago 24 Bremerhaven Charis 25 te Savannah Chevron Arnhem 24 vn San Pedro nr Trinidad Chevron Amsterdam 25 st. John Coral Maeandra 24 vn le Havre nr I Teesport I Dahomeykust 24 vn Abidjan nr Rot terdam Dlloma p 25 Cochin nr Singapore Ea 24 vn Abdijan nr Ponce Esso Den Haag 24 te Triest Fiducia 24 Antwerpen Gooiland 25 te Riogrande Gulfswede 25 te Hamburg Heemskerk 24 Vlgo Hercules 23 1050 ONO Bermuda Jaspn 24 vn St. Crolx nr Kingston Johannes Frans 24 vn Portsmouth nr Kaap Hoorn 24 vn Akrotlrl nr Istan bul Kalydon 24 te Ambarll Kamperdijk p 24 Acapulco nr Cristobal Katelysla 25 te Avonmouth Katwijk 24 vn Kaohsiung nr Hongkon Kermla 24 vn Curacao nr Boston Krebsla 25 te Point Fortln Ladon 25 te Bremen Lallbella 23 400 m ZW Bermuda nr Paulsboro Limburg 25 te Colombo verw. Loverllia 24 ta weser nr Wilhelmsha- fen. Lycaon 24 vn Makassar nr Semarang Malnlloyd 24 te Antwerpen Meerdrecht 25 te Glasgow Memnon 24 vn Paramaribo nr Amster dam Montferland 25 te Hamburg Moordrecht 23 420 m ZO Bermuda Mijdrecht 25 te Antigua Naess Courrier 23 380 m ZO Ascension Neder Eems 25 te Pascagoula Neder Linge p 25 thursday Ell nr Kaap stad Neder Rhone 24 vn Belroeth nr Ham burg Neder Rijn 24 495 ZZW Dakar Neder Waal 23 180 m NNO Las Pal- mas Netron 23 Londen Oranjenassau 24 nr Southampton nr Ossendrecht 24 te Chimbote Ouwerkerk 24 vn Kaapstad nr Antwer pen Parkhaven 24 vn Rlo de Janalro nr Santos Patro 24 Rede Banlas Phliline 24 te Palmas Phllippia 25 te Curacao Poeldijk pass 24 Keywest nr Vera cruz Polyphemus 25 te Trlncomalee Poolster 25 te Setubal Putten 23 Chemalnus Rondo 24 vn Kaapstad nr Port Elisa beth Serooskerk, Pass 24 Laspalmas nr Kaapstad Servaaskerk 24 te Hamburg Slmonskerk 24 vn Antwerpen nr Rot terdam Slnoutskerk 23 vn Manilla nr Kobe Spaarnekerk 24 vn Balboa nr Pusan Spi Straat Agulhas p 25 Mauritius Singapore Straat Clement 24 van Colombo nr Bombay Straat Freemontle 25 te Lagos Straat Futaml 24 vn Hongkon nr Yok- kalchl Straat Lombok 24 vn Abadan nr Mom basa Straat Magelhaen 24 te Tanga Straat Torres 25 te Mombasa Stolt Munttoren 25 te Mississipl Talamanca 22 vn Seattle nr Golflto Tamara 25 te Karachi Tanamo 24 te Bremerhaven Tlbana 23 vn Flnlsterre nr Rotterd. TJlllwong 24 vn Penang nr Hongkong TJlnegara 24 vn Singapore nr Ball TJltarum 25 te Mogadiscio Togokust 23 K. Palmas Waardrecht 24 vn Cartagena nr Sevll- la Walcheren 25 te Monrovia Willemskerk 25 vn Bremerhaven nr. Antwerpen Woensdrecht 24 vn Gent nr Vllssingea Wonorato 24 vn Hongkong in Mojl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 23