ok wij zijn mensen die in hun luier plassen Gedichten - Gedichten - Gedichten - Gedicht De Spirit of St. Louis cornet klom omhoog... AWAY iG 26 SEPTEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD Het had weinig gescheeld, of ook vandaag had ik u een on geïnspireerd stuk voorgelezen, vol moeilijke woorden, dat door het kabinet enige dagen ge- Iecreï» onder mijn neus werd ge duwd met het verzoek het uit mijn hoofd te leren. Ik ben het nu eens niet gedaan. In Wasse naar heb ik al laten, blijken, ei gen initiatieven te kunnen ont wikkelen. Het beviel mij goed. Daarom heb ik vandaag mijn ei gen troonrede geschreven, die ik u hierbij voordraag. Er is het afgelopen jaar een heleboel gebeurd, misschien nog meer is nagelaten. Omdat steeds meer mensen dit inzien, is er een verheugde aktiviteit ge weest by buitenparlementai re aktiegroepen, zoals Ka bouters en Dolle Mina's. Wij aarzelen dan ook niet het opkomen van het kabouter wezen te noemen als één van de belangrijkste gebeurtenissen van dit parlementaire jaar. Het was te voorzien, dat de re actie. voornamelijk in de vorm van Telegraaf en mariniers, niet uit zou blijven. Het is ons als regering een behoefte uit te spre ken dat wij ons sterk zullen ver zetten tegen geestelijke terreur, eigenrichting, discriminatie we gens haarlengte en dergelij ke stuiptrekkingen van de oude maatschappij, zoals helaas nog onlangs bij de misdragingen van de marinemensen hebben plaats gevonden. Kommunikatie tussen burger en bestuur dient tot stand te ko men door zo ver mogelijk door gevoerde decentralisatie, d.w.z. elke burger betrekken in het be stuur, door straat-, buurt- en wijkraden, die bijna alle taken van het centraal gezag overne men. Met de stijging van de wel vaart is het in ons land met het welzijn steeds slechter gegaan. Waar vindt men nog stilte, frisse lucht, schoon water, een plekje om zichzelf te zijn? Wy hebben de eer u aan te kondigen een zeer veelomvattend plan voor milieuhygiëne, een soort Deltaplan voor het milieu. Alle vervuilende bedrijven zullen op korte termijn worden geslo ten en op grote schaal zal wor den begonnen met de aanplant van bossen. Alle bebouw'de kom men zullen worden gesloten, be halve voor openbaar of niet-ge- motoriseerd verkeer. Over deze materie zullen wij u op korte termijn een nota doen toekomen. Het onderwijs vervult ons met grote zorg. In de komende tijd zal het leerplan zeer drastisch worden gewijzigd en zullen tal van leervakken worden toege voegd of afgeschaft. Het klassi kale systeem en het geven van cijfers zullen worden afgeschaft, voor nadere details verwijs ik u naar onze nota „het rode boekje voor scholieren", (Staatsdruk kerij, f 2,50i. Nu komen wij aan de belang rijkste paragraaf van deze troonrede: de woningbouw Na rijp beraad heeft de regering be sloten, het gehele woningbezit te nationaliseren en volgens objec tieve norm te herverdelen, waar bij de ruimtebehoefte de enige maatstaf is. elk zal naar inko men dienen te betalen. Tet te kort dat ook dan blijft bestaan aan goede woningen, wordt aan gevuld door alle overheidsgebou wen ter beschikking te stellen van krepeergevallen. Tegelijker tijd wordt de bouw van kan toren. fabrieken, viaducten en en wegen stopgezet tot elke Ne derlander een dak boven zijn hoofd heeft. Bij ons is ongetwij feld de vraag opgekomen, hoe wij één en ander denken te finan cieren. Hiertoe kan ik u de vol gende maatregelen aankon digen sterke verhoging van de in komstenbelasting, uitsluitend voor de hoge en zeer hoge inko mens. grote verhoging van de ver mogensbelasting voor grote ver mogens. verhoging van de scccecsie- rechten tot 99%. verhoging van de accijns op luxe goederen, auto's en benzine. De grote lijn die hierin zit is, dat wy ernstig streven naar ge lijktrekking van het inkomen van iedere Nederlander, wij bestuderen dan ook afschaffing, Foto: Koningin Juliana tijdens het voor lezen van de Troonrede op de derde dins dag in september. Als het aan de kabou ters had gelegenzou zij bijgaande tekst hebben opgezegd. Deze alternatieve Troonrede werd op prinsjesdag voor een kwartje verkocht aan het publiek dat in Den Haag het voorbij rijden van de Gou den Koets stond af te wachten. van het jeugdloon, invoering studieloon. verhoging bijstand AOW en AWW. Het vraagstuk van de boeren doet ons denken aan dat van de Zuid molukkers niemand heeft ze ooit recht in hun gezicht dur ven zeggen, dat hun boter onver koopbaar, resp. hun utopie on haalbaar is. Wij staan in deze politiek vóór, die getuigt van rea realiteitszin. Dit jaar wordt de oprichting herdacht van de Verenigde Na ties. In de 25 jaar van haar be staan is de voll^prenorganisatie gebleken een machteloos li chaam te zijn, waar bovendien één derde van de wereldbevol king niet in is vertegenwoordigd. Wij betreuren dit ten zeèrste en zullen op de eerstvolgende as semblee een initiatiefvoorstel in dienen om China onverwyld als lid toe te laten. In de komende jaren zal de ontwikkelingshulp reëel worden bekeken, d.w.z. dat wij einde lijk beseffen, dat V van onze rykdom, voor welke ene procent wij dan bovendien zoveel han delsconcessies eisen dat we ze dubbel en dwars terugverdienen, belachelijk is en dat daardoor de kloof tussen arme en rijke lan den blijft groeien. Daarom heb ben wy besloten, op de komen de begroting 10% te reserveren voor hulp aan de derde wereld, waarbij wij erop zullen toezien, dat een belangrijk percentage hiervan ten goede komt aan emancipatie- cn guerrilla-bewe gingen in deze landen. Van essentieel belang voor de internationale vrede is een men taliteitsverandering, die meer nadruk legt op samenwerking en overeenkomst dan op ver schil. De regering vindt het Ne derlands lidmaatschap van de NAVO niet passen in deze ont- spanningspolitiek en zegt dit dan ook op Ons land zal, geza menlijk met een aantal andere kleine landen van zowel Oost als West. ontwapenen. En zodoende een neutrale zone kreëren. Het daardoor vrijkomende defensie budget, vier miljard per jaar, zal besteed worden aan woning bouw, recreatie, scciale voor zieningen en andere noodzakelij ke uitgaven. Om de houding van ons volk tegenover dit plan te kennen, heb ik het al vorige week door één van onze kleinere partijen in grote lijnen bekend, laten maken, gelukkig waren de reakties van dien aard. dat wij vastbesloten zijn om door te gaan op de ingeslagen weg, wel ke regering, die in zichzelf ge looft zou haar beleid laten be palen door egoïstische motieven of te rade gaan bij een bepaald ochtendblad? Maar wij dwalen af van ons onderwerp en er is nog veel te bespreken. In verband met de trage voor uitgang van de EEG heeft ons land eenzijdig besloten, zijn grenzen wyd open te zetten en iedere controle af te schaffen. Tevens is in aanvulling hierop, na overleg met de minis ter van Justitie, besloten onbe perkt asiel te verlenen aan allen die elders om reden van ras. ge loof, huidskleur of politieke overtuiging worden vervolgd. Het koninkrijkstatuut zal dit jaar worden ontbonden. Ons be leid is al vele jaren erop gericht. Suriname en de Antillen los te maken van ons land. Dat moet dan nu ook feitelijk gebeuren. Er is «de komende maanden nog een omvangrijk program ma van wetswijziging af te wer ken. Vele wetten, bv zedelyk- heidswetten, straf abarstelling van soft drugs, idem van abor tus, wet op majesteitsschen nis enz. wlilen wij ten spoedig ste doen verdwijnen. De wet dient er te zijn om de vryheid van de burger te waarborgen, niet te beperken. Ook op het ge bied van de kieswet kunt u wij zigingen tegemoet zien. zoals aktief zowel als pcssief kiesrecht op achttienjarige en op ver zoek op zestienjarige leeftijd, een gekozen burgemeerster enz. Voorts kunt u van de regering in de komende zittingsperio de wetsontwerpen en nota's ver wachten betreffende de alterna tieve economie, gifvry* land- en tuinbouw, het culturele be leid (het zal u overigens verheu gen te horen, dat ik persoonlijk heb ingegrepen toen ik uit de dagbladen vernam dat mej. Klompé uit het kabinet wilde. Door bemiddeling van G.K. van het Reve is het mij gelukt, haar van dit besluit te doen terugko men). de buitenlandse politiek, speciaal tegen Zuid»Afrika en andere fascistische landen. En dan is thans het ogenblik gekomen om unader te informe ren over de redenen, die my er toe bewogen vandaag een eigen troonrede op te lezen, inplaats van de al door het kabinet voor gekauwde onderwerpen. Ik heb zeer lang het koningschap bekleed, naar eer en geweten en naar beste vermogen. In de loop der jaren echter ben ik tot de conclusie gekomen dat men dit werk niet aan enig mens kan opdragen. Voor een troon wordt een ljoninklyk iemand gevraagd en die bestaan niet. Dankzij mijn kleinkinderen ben ik er nu achter gekomen, dat ook wij gewone mensen zyn, die in onze luier plassen. Langzaam groei de in my het besef, dat het ko ningschap een anti democrati sche instelling is uit lang ver vlogen tyden. En daarom heb ik besloten u hier vandaag mee te delen, dat ik nog dit jaar'af stand doe van de troon en dat ook mijn kinderen en kleinkin deren er afstand van zullen doen. Oranje boven, leve de repu bliek Ik dank u. leden van de Sta- ten-Generaal, dat u my hebt willen aanhoren. Hiermee ver klaar ik deze zitting van de Sta- ten-Generaal voor geopend. De tarwekorrel zal gaan kiemen, Wanneer zij in de aarde ligt, Dan duizendvoudige vruchten geven, De oogst is groot, de strohalm zwicht. Onogelyke tarwekorrel, Die zo veel talrijks uit zich gaf. Jouw kiemend leven zal straks sterven, Jy zult vergaan tot stoffig kaf Jij met je voorbeeld hebt bewezen, jy riep ons toe, zeer diep doordacht. „Leer in je leven vruchten geven Wanneer de oogst je tegenlacht!" Ach kind, ook wij zullen straks scheiden De tarwekorrel die verdwijnt. Maar leer elkander lief te hebben En oogst, zo lang de zon hier schijnt! Henny v. Egmond-van Egmond Rijnsburgerweg 86 Rijnsburg De vlakte ligt open voor verdwaalden de woestijn ligt open voor zoekenden. Het duister baarde een kind de ochtend wiegt het in haar prille schoot en het licht zoekt naar andere landen Ton Jansen Ik ben het gat in de muur en de wind die er door waait Ik slaap in wolken ik draag mij in m'n heelal, ik ben het vergeelde blad in mijn alles overlevende woud. Ik ben de deur Ton Jansen en ieder die klopt Lange Mare 47 doe ik open. Leiden Ogen zeggen duizend dingen Geven weer des mensen hart, Ogenblikken, wonden', doden, Lachen, huilen, spreken smart. Ogen zeggen duizend dingen, Diamanten van 't gelaat Soms twee lieve droeve kijkers, Waar veel in te lezen staat. Ogen zeggen lieve dingen, Troosten wie al struikelend viel. Ogen kunnen zwijgend zingen. Zij weerspiegelen de ziel. Ogen zeggen duizend dingen, Spreken zwijgend, keer op keer Liefde, warmte en verzoening. Ogen geven alles weer. Henpy v. Egmond-van Egmond Rijnsburgerweg 86 Rijnsburg Niet alleen Heavy Stuff, waarover Trix Eckhardt schreef in het LD, maar ook de Leidse beatgroep Spirit of St. Louis heeft met succes gespeeld in Spanje en wel op Ibiza in de Playboy club van San Antonio Abad. De leden van de groep waren daar met vakantie, maar legden al gauw contact met de in de Playboy spelende groep Evolution, die meer bekend is in Zweden, Spanje en Zuid-Amerika en 2 LP's en 8 single's heeft gemaakt. De leden van deze groep vonden de Spirit, nadat ze een paar keer samen hadden geoefend, zo goed, dat de Spi rit iedere avond op kon treden. Er was zelfs sprake van een tournee door Euro pa samen met Evolution, maar dit kon de Spirit wegens studieredenen niet aannemen. De Playboyclub is van dezelfde eige naar als Sergeant Peppers in Palma de Mallorca, waar vorig jaar juli John Lennon nog een avond optrad. In de Playboy waren dit jaar ook prominen ten als de Tremolo's, Arthur Conley en Julie Felix te gast. Op Ibiza vond de Spirit ook een an dere manager, uit Leiden nog wel Ze gaan dit jaar erg veel doen, o.m. 2 oktober in Leiden in de Grote Burcht. Verder zyn er onderhandelingen over een tournee van 14 dagen door Duits land. Twee leden van de groep speel den, zoals bekend in Nou en er ba- staan plannen naast normale optredens ook het oude Nou weer te laten op treden. Dus Leiden kan een Nou -Revival verwachten, wat zeker „too much" wordt. Bernard Stoxen en Wim v. d. Luyt Wasstraat 41. Leiden spaarzame lampje dat de golflengten verlichtte, luisterde ik. Vooral Brussel Frans had het goed geschoten. Vrijdagavond om tien over tien: na het nieuws. Dan barsten ze los In bloemrijk rad Frans werden de kwali teiten van de jazzmusici bezongen: werd gewezen op de superbe technieken van „Coleman Hawkiens." van „King Olivèr," van „Bessie Smiet" en ouwe „Bunk Johnson." Raspend en hijgend, vals piepend en bovendien gestoord door naastgelegen stations trokken ze mijn kamer binnen: de musici van voor de oorlog. Op zo'n vrijdagavond was ei- ook een uitzending gewijd aan Satchmo, de Aimstrong van de jaren twintig, van de bootlegging en de Hot Five Door een uiterst gebrekkige opnametechniek deed het geheel aan ketelmuziek den ken. Maar ik vond het zó mooi. Weken lang was Brussel Fran6 met Arm strongs platen in de weer. Wat me vooral by bleef was niet de maestro zelf, die toen al zijn legendari sche leermeester King Oliver van het eerste plan had geblazen. Ook niet de ge weldenaar op de trombone, Kid Ory. Nee .de man voor mij was klarinetist Johnny Dodds. Dodds' geluid betekent voor my de jazz. Ook nu nog. Een hoog geluid, altyd herkenbaar. Niet dat on gelukkige gestunt van Benny Goodman, maar recht voor zijn raap: klanken om stuk aan te gaan. Een paar jaar later was Armstrong voor het eerst na de oorlog in ons land. Voor de oorlog schynt hij ook nog eens by Heck geweest te zijn. maar dat kan ook wel legende zyn. Nou. dat naoor logse optreden, dat eerste dan, heb ik bevend liggen beluisteren. Maar het leek nergens naar. De bezoekers hadden tien gulden en tree betaald, een schofterig hoog bedrag voor toen, maar het was om te huilen. Jack Teagarden deed nog wel iets op de trombone, Earl Hines liet gaaf pia- nowerk horen, maar Satchmo waaide alleen maar met zakdoeken. In plaats van de door my vereerde Lil Hardin Louis' eerste vrouw had hy een dik mens by zich, waarmee hij inmiddels getrouwd was en dat niet kon zingen. Stilletjes heb ik het leed liggen verby- ten. De volgende dag op school zei ik dat het toch wel steengoed was ge weest joh, maar myn geloof was weg. De oude opnamen van de Hot Five waren niet te krijgen en de volgende jaren heb ik me beholpen met het idee, dat die oude Satchmo een muzikale clown was geworden en daar goed van kon leven. Tot ik dezer dagen in een platenwinkel was op zoek naar iets an ders. En daar lag de hoes: Louis Arm strong Hot Five and Seven, opgenomen in '26 en '27. Ik ging de cabine in om te luisteren. De cornet sprong omhoog, de klari net rankte er omheen. Een heeriyk moment vrienden. De schok der her kenning om alle literatoren even de boom in te jagen de blues, de blues. Denk er eens aan. als Je wat voor vader wilt doen: Early Jazz Mo ments II. JORIS, Oegstgeest In deze Altona-pagina de Troonrede die de kabouters voor de Koningin hadden opgesteld. Helaas voor dit jonge volkje hield zij zich aan de rede. die zij van het kabinet van De Jong c.s. mocht ontvangen. Verder een stukje jeugdsentiment van Joris. Deze al wat op jaren ge raakte Oegstgeestenaar voelde zich onlangs weer helemaal wegzwijme- len, toen hij in een Leids platen- zaakje een oude grammofoonplaat ontdekte van Louis Armstrong's „Hot Five and Seven", zijn favoriete groep van weleer. Ach mensen, het geluk zit vaak in de kleine dingen. Ook nu weer twee gedichten van Henny van Egmond-van Egmond uit Rijnsburg, en een tweetal van Ton Jansen uit Leiden. Het bundeltje van Jaap, Willem enz. moest jam mer genoeg nog even blijven liggen, maar geef de moed niet op! De volgende Altona komt uit op de donderdag voor 3 oktober, en dat belooft wat te worden, mensen. Nog een klein weekje geduld dus. wnet klom omhoog. Ik kon ai huilen tegelijk. Hoe lang was dat lk dat geluid voor het d gehoord? Precies weet ik het maar de kennismaking met iderlyk geheel van Louis Arm- „Hot Five and Hot Seven" ligt |k wel zo'n dikke twintig jaar ui e( t tweede wereldoorlog hadden van toen moeite om de jazz te nnen. Je ouders maakten recht- bezwaren tegen het gekluisterd uisteren aan de radio, die zyn en sweet" zelfs maar mondjes- tstrooide. Na de tweede wereld- iren de grote namen die van de mingen. Van Glen Miller, Har- fu es, Tommey Dorsey, Arty Shaw Goodman. swingprogramma's op peil van Ger Lugtenburg en Netty maar vooral van Pete Felle- .stemmetjesman" van de ra- Door hem en zyn idiote door ons als goddelyk werd leerde je te luisteren, naar En ook naar muziekher- als Stan Kenton. Maar toen hemelhoog aanprijzer werd van Charlie „the byrd" Parker, had hy voor my afgedaan. Dit werd te gek, te radikaal. Dat was geen swing meer. Inmiddels was vooral in het Haagse wereldje de Dixieland zyn opmars be gonnen. Elke zaterdagavond kon je by Gaillard-Jorissen on de Laan van Meer- dervoort luisteren naar groten van toen zoals Peter Schilperoort, Eric Krans, Roeffie Hueting en hun orkesten: de De-es-cee, de Dixieland Pipers en de Downtown Jazz Band. De jazz-golf was niet meer te keren. En via vriendjes ving je meer op. Je sprak over jazz en wist je veel. Maar dat is net als de manier waarop je sexuele informatie van je vrienden krijgt: je weet er niks van. maar trekt een smoel van deskundigheid. Ik had wel eens gehoord van Louis Armstrong. Volgens mijn vader was dat een neger, die wat kon van muziek maken. Maar voor vader stond Louis op één hoogte met Nat Gonella. Naarstig draaien op de radio leverde bruikbare documentatie. Ik was al vroeg bezitter van een miniradio, voor die dagen iets heel byzonders, gekregen van een oom uit Amerika. Ik kon het ding naast myn bed zetten en by het als altijd boenend met een grote zakdoek, waaraan 11 zijn bijnaam te danken heeft („Satchmo" is in Amerika het woord voor „zakdoek").

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 21