Jever geen f. 400 dan hogere prijzen Twijfel over bestand UlsPiSTE N 4 ATOOM BASES MOSKOU OP CUBA Arabische top hekelt optreden troepen Hoessein EXCLUSIEF BEVOLKINGSONDERZOEK WIJST UIT Minimum inn iinnini LEIDSE KUNST ANTIEKMARKT "RIJ ZONNIG HUISMAN LEIDEN nieuw van T\D CTU 1 CHOCOLADE CIJFERS Reeds tien arrestaties in platenzwendel BONTMANTELS jubileum KORTING van EGMOND BREESTRAAT 173 VS bezorgd cpunsbupg: (9ucf Qlteiavd ericKt maarl T SO ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1970 No. 33207 EIDSCH acteur: G Koopman ofdredacteurDrs. J R. Soetenhorst DAGBLAD DAGBLAD VOOP LEIDEN EN OMSTREKEN f 16.15 per kwartaal (postabonnementen f 18.55), f 5.40 per maand (bit vooruitbetaling), losse nummers f 0,25. Wttte Singej i Lelden Giro 57055 Telefoon Directie en Administrate: 25041, Redactie: 21507 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Uit een politiek en ciaal bliksemoriderzoek, dat N.V. Ma- otest in opdracht van het Leidsch Dag- id en andere bij de Gemeenschappelijke :rs Dienst (GPD) aangesloten dagbla- n onder meer dan duizend gezinshoof- 1 heeft ingesteld, blijkt dat: 79 procent liever geen vierhonderd gulden heeft, als daardoor de -prijzen zullen gaan stijgen, 75 procent gelooft dat volgend jaar de prijzen meer dan normaal zullen stijgen, 68 procent van de ondervraagden het eens is met de plannen van het kabinet-De Jong om krachtiger op te treden tegen ordeversto ringen, 73 procent nu geen kabinetscrisis wil. Iet onderzoek dat werd gehouden om de reac- te peilen op de troonrede en de miljoenen- ta, wijst uit dat de helft van de ondervraagden nkt dat een eventuele invoering van een loon- juist zal zijn. De regering kondigde in de onrede aan de SER hierover advies te vragen, (MMAN/CAIRO (Reuter, AFP, AP, DPA) Waarnemers Jordanië vragen zich af of de gisteren gesloten overeen- mst tussen de Jordaanse koning en de Palestijnse guerrilla- ïjders nu werkelijk tot een vredesregeling zal leiden. De iruitzichten leken gisteravond vooralsnog niet bemoedigend, rt na de afkondiging van het staakt het vuren beschuldigde Palestijnse guerrilla-radio Jordaanse troepen ervan een iwelijke slachting te hebben aangericht in een ziekenhuis Amman. Volgens andere berichten uit de Jordaanse hoofd- i zou ook op andere plaatsen in de stad 's middags nog zijn rochten, o.a. bij aanvallen op een vluchtelingenkamp. Volgens artikel tien van de loonwet kan de rege- ring een algemene loonpuaze instellen. Mocht de regering daar 1 januari inderdaad toe besluiten, dan moet zij weten dat 38 procent een dergelijk besluit onjuist zal vinden. Twaalf procent vindt deze maatregel noch juist, noch onjuist. Het standpunt van NVV-voorzitter Kloos dat de regering eerst artikel acht uit de loonwet dient te schrappen voordat NVV en NKV weer aan het centraal loonoverleg zullen deelnemen, wordt door 35 procent van de ondervraagden ondersteund. Hierbij moet vermeld worden dat maar liefst 58 procent van de mannnen niet weet wat artikel acht (mogelijkheid tot ingrijpen in afzonderlijke cao's) inhoudt. Vijftig procent ziet liever dat Kloos en Mertens onmiddellijk weer aan het over leg gaan deelnemen en niet wachten op schrap ping van dat artikel. Staken ja of nee Er blijken onder de gezinshoofden ongeveer evenveel voorstanders <42 pet) als tegenstanders (44 pet) te zijn van stakingen om vierhonderd gulden extra te krijgen. De overige vijftien pro cent kan niet zeggen of staken juist of onjuist is. Vindt 42 procent de stakingen terecht, 39 procent zal waarschijnlijk of zeker met deze stakingen meedoen, terwijl 18 procent nog niet weet wat gedaan moet worden als hij voor de vraag komt te staan of gestaakt moet worden. Volgens het blik- s.emonderzoek zou 43 procent in ieder geval zelf niet meedoen aan een staking. Opmerkelijk is vergeleken met het aantal on dervraagden dat zelfs wil staken om vierhonderd gulden te krijgen dat 79 procent liever hele maal geen vierhonderd gulden wil krijgen als daardoor de prijzen gaan stijgen. Zestien pro cent meent dat men die prijsstijgingen maar op de koop toe moet nemen. Overigens hebben de geruststellende medede lingen van het kabinet-De Jong dat volgend jaar de prijzen niet meer dan normaal zullen stijgen, weinig effect gesorteerd: 75 procent denkt juist dat na 1 januari de prijzen integendeel meer dan normaal zullen stijgen. Slechts dertien procent gelooft hierin de Nederlandse regering. Vertrouwen in regering De resultaten van het onderzoek laten een zeer gedifferentieerd beeld zien over het vertrouwen dat de Nederlandse gezinshoofden in hun rege ring hebben. In elk geval wil de meerderheid (73 pet) nu niet het kabinet-De Jong naar huis sturen. Negentien pet antwoordde dat de regering niet tot de volgende verkiezingen zou kunnen aanblijven. Op de vraag of de maatregelen die de regering van plan is te gaan nemen, goed of niet goed zijn voor Nederland, kwamen de volgende ant woorden heel goed voor Nederland goed voor Nederland niet goed en niet slecht voor Nederland slecht voor Nederland heel slecht voor Nederland an de zijde van de guerrillastrij- ïs het bestand ten slotte na lang reien aanvaard. Het officiële argu- it voor de Palestij nen voor de vaarding van de tijdelijke rege- met Hoessein vormt de hulp aan slachtoffers. Volgens een verkla- van de Arabische bemiddelaar Noemeiri, president van Soedan, Jassir Arafat voorzitter van het :rale comité van het Palestijnse et, met de wapenstilstand ak- ,.om de mensen in staat te stel- hun doden te begraven en zich de essentiële levensbenodigdhe- te voorzien". N'oord-Jordanië schijnt de strijd beëindigd te zijn. Buitenlandse tspondenten die terugkeerden uit gebied verklaarden dat de „ecla- successen van de Jordaanse ipen", zoals die waren gemeld radio Amman, niet geheel met faarheid overeenstemden. De jour- sten constateerden dat de steden d. Ramtha en Jerasj nog in den waren van de guerrillastrij- maar omsingeld waren door Jor- nse troepen. bemiddelingsdelegatie van Noe- ri keerde gisteravond naar Cairo ;g om verslag uit te brengen aan laar verzamelde Arabische staats- 'den en regeringsleiders die al van ADVERTENTIE de STADSGEHOORZAAL, i geopend van 15 tot 22 uur. g geopend van 13 tot 22 uur. Entree f 1, (engst t.g.v. Leidse bedden van de „Henri Dunant". Bilt verwacht van heden- tot leoavond droog en in het alge- a vrij zonnig. Zwakke tot ma- zuid oostelijke wind. Weinig ver ding in temperatuur. (Opgemaakt om 9 uur) tptember op: 6.33 uur; onder 18.28 uur. fop: 2.57 uur: onder: 17.28 uur. iwater te Katwijk te 1.29 en uur; laagwater te 9.34 en 21.50 Wember op 6.35 uur; onder 18.26 uur. a op: 4.08 uur: onder 17.39 uur. fwater te Katwijk te 2.09 en uur; laagwater te 10.18 en 22.30 „een beslissende dag" spraken. Hun ontstemming over Hoesseins optre den tegen de commando's was de af gelopen dagen steeds groter gewor den. en het plotselinge aftreden van de Jordaanse premier, brigade-gene raal Daoed. de dag tevoren, was met zekere opluchting begroet. Uit welin gelichte bron in Amman werd vrijdag voor de afkondiging van het be stand evenwel vernomen, dat Hoes sein zijn land nog ten minste een jaar door een militaire regering had willen laten besturen. Libië is het eerste Arabische land dat uit de gebeurtenissen van de af gelopen dagen zijn conclusies heeft getrokken. Volgens het Egyptische Persbureau van het Midden-Oosten verbrak de regering in Tripoli giste ren al de betrekkingen met Koning Hoessein. De Jordaanse delegatie in Libië werd uitgewezen en de Libische vertegenwoordiging in Amman te ruggeroepen. In een telegram dat president Nasser vannacht namens negen Ara bische staten zond aan Koning Hoes sein signaleert het Egyptische staats hoofd het bestaan van een samen zwering tot vernietiging van de Pa lestijnse verzetsbeweging in Jorda nië. Nasser schreef verder in zijn boodschap dat de Jordaanse regering oorspronkelijk niet van plan was ge weest de strijd met de Palestijnen te staken ondanks aandringen van de Arabische naties. De president zei het te betreuren dat hij de koning moest inlichten over de „grote bezorgdheid" van de Arabische leiders na lezing van het verslag van de Soedanese bemidde laar president Al Noemeiri. Dit ver slag laat er geen enkele twijfel over bestaan dat men in Amman alle ver zoeken voor een staakt-het-vuren in de wind heeft geslagen. Volgens het Egyptische blad Al Achram blijkt uit het verslag van Noemeiri dat de be standsovereenkomst tussen Hoessein en Arafat voorziet in 'n speciale con- i/t>4 -- ff v i*. - - j|f y* :laJg 5 pet 40 pet 29 pet 22 pet 4 pet Hieruit kan men concluderen dat de regering meer steun dan tegenstand zal ondervinden bij haar plannen voor 1971. Er zijn overigens ook meer personen die vin den dat de wijze waarop de huidige regering haar werk doet goed is, dan personen die duidelijk kri tiek hebben. (Zie staatje hieronder) De regering doet haar werk: zeer goed 2 goed 33 niet goed, niet slecht 41 slecht 18 zeer slecht 6 ordeverstoringen Juist in verband met de discussie over de pas sage in de troonrede, waarin de regering aankon digt krachtiger te zullen gaan optreden tegen ordeverstoringen, is dit onderwerp in het bliksem- onderzoek betrokken. Uit de enquête blijkt dat 86 pet van de ondervraagden het eens is met de plannen van de regering om strenger op te tre den. Acht procent is het daar in het geheel niet mee eens. In Amsterdam wenst slechts 55 procent een strenger optreden. ■MllllM De Jong vindt probleem van piratenzenders minder acuut DEN HAAG (GPD) Het pro bleem van de piratenzenders is - volgens minister-president De Jong - minder acuut geworden, nu Radio Nordsee uit de ether verdwenen is. Hij kon niet zeggen of dit kabinet nog een beslissing zal nemen over Radio Veronica "Als de zaak niet zo acuut is, heb ik wel andere zor gen aan het hoofd", zei hij gisteren. "Alle verhalen over een kabinets crisis moet u maar vergeten", ver- zekerde hij. Hij ontkende, dat er spra- I ke zou zijn van grote moeilijkheden in het kabinet over de Veronica- kwestie. Premier De Jong stelde, dat het probleem, dat al jaren bestaat, acu ter werd doordat er meerdere pira tenzenders bijkwamen. Door het ver trek van Radio Nordsee is het pro bleem weer minder acuut gewor den. De minister-president acht het "hoogst waarschijnlijk" dat nog dit kabinet zal komen met een algeme ne volksverzekering arbeidsonge schiktheid, waaronder alle Nederlan ders tussen de achttien en 65 jaar zullen vallen. Over de hoogte van de premie, die voor deze verzekering zal moeten worden betaald, kon hij nog geen mededelingen doen. Na afloop van het kabinetsberaad deelde de minister-president mee, dat het kabinet een ruwe schets voor deze volksverzekering heeft be sproken en besloten heeft de SER om advies te vragen. Eerder al be loofde de SER met grote spoed ad vies te zullen uitbrengen, zodra de regering een ruwe schets overlegde. ADVERTENTIE trolecommissie. Deze commissie, on der voorzitterschap van een Egypti sche kolonel, bestaat uit twaalf per sonen. Met het speciale vliegtuig dat Noe meiri gistermiddag van Amman naar Cairo bracht is ook de Pales tijnse leider Arafat meegekomen. Arafat heeft in tegenstelling tot de Jordaanse delegatie in de Egyptische hoofdstad op speciaal verzoek van de Arabische staatshoofden deelgenomen aan de besprekingen over het Pales tijns-Jordaanse geschil die tot diep in de nacht hebben gecuurd. Van allerlei kanten wordt op het ogenblik humanitaire hulp beschik baar gesteld ter leniging van de nood in Jordanië. Volgens een bekendma king in Washington heeft Koning Hoessein persoonlijk de VS verzocht medicamenten en voedsel te leveren. Hoessein zou o.a. om 2700 ton levens middelen hebben verzocht. Egypte heeft vijftien vliegtuigen ter beschikking gesteld van een Ara bische hulporganisatie, en Paus Paulus heeft een persoonlijke schen- •b Een man in pyama op sandalen. Een matras en wat lakens op de nek. Op zoek naar 'n plaats om te slapen tussen de vele puinhopen In het door burgeroorlog verscheurde Amman. king van 50.000 dollar gedaan. Het geld gaat naar de katholieke hulpor ganisatie Caritas. De Rode-kruisver- tegenwoordiging in Israël heeft aoht ton hulpgoederen verdeeld in de bui tenwijken van Amman. De goederen waren ingezameld door de Arabische bewoners van de door Israël bezette westelijke Jordaan- oever. In de buurt van Jeruzalem hebben de Israëlische autoriteiten een veldhospitaal neergezet voor eventuele gewonden die de wagens mee terug brengen. Volgens berichten uit Tripoli heeft Libië de Palestijnse commando's sinds het uitbreken van de burger oorlog ongeveer twintig miljoen gul den geschonken. Dit bedrag staat los van de medische en voedselleveran- ties. (Zie ook pag. 11). ADVERTENTIE TEL. 34000 nummer bestaat uit 24 pagina's. I 1 AMSTERDAM (GPD) Zeker tien personen, onder wie aoht werk nemers van chef tot bediende zijn betrokken bij een omvangrijke grammofoonplaten zwendel in Am sterdam. Vanuit de voorraadmaga- zijnen werden in de afgelo pen maanden duizenden langspeel platen gestolen. Enkele werknemers, namen deze mee naar huis en brach ten de platen later illegaal in de handel. Ook duizend of nog meer muziekcassettes worden uit de maga zijnen vermist. Welk bedrag met de ze zaak is gemoeid is nog niet bekend omdat het onderzoek pas in een be ginstadium verkeert. De Amster damse hoofdinpsecteur Hoek achtte de mogelijkheid van meer arrestaties niet uitgesloten,. De zaak kwam aan het rol len doordat mensen van Phono gram op een gegeven moment ont dekten. dat platen die officieel nog niet voor de handel waren vrijgege ven toch op de markt (onder ande re in platenwinkels) verkrijgbaar wa ren. En dan vaak opvallend goed koop. Ook de Haagse grammofoon platenmaatschappij Polydor, die al meer dan een jaar haar platen in de magazijnen van Phonogram heeft opgeslagen ls ernstig benadeeld. In de voorraadmagazijnen van Phono gram liggen anderhalf tot een mil joen platen opgeslagen. ADVERTENTIE Deze zomer al onze Internationale Bontmode Leiden - Telef. 01715—23337 (Van onze correspondent) WASHINGTON (GPD) Het Amerikaanse ministerie van Defen sie maakte gisteren bekend dat het over aanwijzingen beschikt dat de Sowjet-Unie bezig is om in de Cu-' baanse haven Cien Fuegos 'n vloofc- basis in te richten, die vermoedelijk ook uitgerust kan worden voor ge bruik door atoomduikboten. Kort na deze bekendmaking werd op het Witte Huis namens de president de verklaring afgegeven, dat de presi dent deze ontwikkelingen „zeer ern stig" opvat, en Moskou heeft ge waarschuwd dat Amerika een ver dere uitbreiding van deze basis niet zonder meer zal aanvaarden. Minister van Defensie Meivin Laird. Uet zich op een latere pers conferentie gisteren echter voorzich tiger uit. Hij zei dat zijn ministerie al geruime tyd op de hoogte was van Russische activiteiten in Cien Fuegos. maar dat het nog steeds moeilijk was om precies vast te stellen wat de aard en omvang er van was. Hij wees erop dat de Rus sische vloot in de afgelopen jaren meer dan eens gebruik maakte van Cubaanse havenfaciliteiten, en dat deze laatste ontwikkelingen ook in dat kader zouden kunnen vallen. De Amerikaanse regering die deze inlichtingen verkreeg door middel van de nog steeds geregeld plaats vindende U-2-spionagevluchten over Cuba, is blijkbaar gealarmeerd ge raakt, omdat in de laatste dagen drie Russische vaartuigen in de buurt van Cien Fuegos werden ge signaleerd, waarvan men vermoedt dat zij materialen aan boord hebben voor de inrichting van een groot droogdok. Onder de ingewijden in Washing ton rees echter de vraag waarom de regering dit ogenblik koos om, na de spanningen rond het Midden-Oosten, opnieuw een spanningselement te in troduceren in de betrekkingen met de Sowjet-Unie. Het antwoord daar op werd deels gezocht in de reis, die president Nixon aanstaande zon dag onderneemt naar het Middel- landsezeegebied, en die met deze krachtige taal aan het adres van de Sowjet-Unie nog meer in het teken wordt geplaatst van Amerika's be reidheid om zyn belangen, zij het in Cuba of in het Midden-Oosten, te verdedigen. Daarnaast werd ook gespeculeerd dat deze Cubaanse ontwikkelingen bekend werden gemaakt om de Sowjet-Unie in 'n ongemakkelijke po- site te plaatsen bij de onderhande lingen over de toekomst van het Midden-Oosten. V&cctiu/ri mlube:LE:N___J VEILIG GEKOCHT 1 1BLJ DE VAKMAN ADVERTENTIE DANSINSTITUUT A ALPHEN HftR STEENSCHUUR -1% LEIDEN TEL 01TI0 22512 INSCHRIJVING DAGELIJKS NOG ENKELE PLAATSEN. Uit het Leidsch Dagblad van 27 Sept. 1870: Zondag-middag gaf Ds. Van Boekeren in de Kinder- kerk een kort verhaal om 't geen hij dezer dagen in het lazaret te Dusseldorp had gezien. Gelijk zich verwach ten liet was de opkomst dit maal zeer groot. AdvertentieDe Zwol- sche Schroefstoomboot tij verheidaankomende des woensdags 's namiddags, ver trekt van Leiden naar Rot terdam in Zwolle 's morgens vroegtijdig, kantoor en lig plaats op de Haven. De Directie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1