lulde aan Nederlandse robleemcomponisten Vrij Iioog niveau van Europese jongeren ï>m er ACHT-er Kruiswoordraadsel De licht-j'es-plant erl Pim en Pom 1 ,1 ^;l a s- -ê w m H t 1 i i i W 1 m m m m H Ü6 H. W. Filarski's bridgerubriek V vm te g). MA het samenstellen van deze twee artikelen over het leem (zie onze rubriek van de vorige week) is ons dat bijna alle schaakenthousiasten van jong tot oud besteden aan het oplossen van problemen. De be vuilt niet in de gecomponeerde stand de stukken ?Wj stal bijna onlogisch opgesteld! maar in de „nieuws- I" naar het zoeken van de sleutelzet. Daar wij alle en niet in onze rubriek voor het voetlicht kunnen moeten wij ons beperken tot de best geplaatsten in [wereld. 1 sord nmei ring if Jessurun Lobo. zonder ren 29 augustus 1893 te componeerde ca. 350 pro- debuteerde In 1923. Zijn t uit naar fantasiepro- gram 1 is hiervan een val. Jessurun Lobo Feenschach 1953 stelde verscheidene laar boe-ken sa men Voorkeur voor een bepaalde soort heeft hij niet. E. Visserman Die Schwalbe 1963. t Drs. Henricus le Grand en Pieter le Grand, wiskundige en wiskundig assistent, een tweeling «een unicum onder de probleem-componistenge boren 8 juni 1935 te Winschoten, componeerden ca. 380 problemen. Er werden er 180 gepubliceerd. Beiden zijn bestuurslid van de Bond van Ne derlandse Probleemvrienden H. en P. le Grand le Pr. Schach-Echo 1956. a o c delg i m m J. 'nr. Mat in 2 zetten. Mat in 3 zetten. Geert Smit. bankbediende, geb. 1 1 september 1915 te Amsterdam, com- I poneerde 241 problemen. Hij is bi bliothecaris van de NJ.vP. In het buitenland behaalde hij vele onder- I scheidingen. Jeeeurun Lobo. Al. Ke6; 2. Pe4 f5; 3 Td7 Tf6; 4 Pc5. BI clP Tb5; 2. Pd3 Pe4; 3. Tc 3 Pd6. Een mooie tweeling. Visserman; In de verleiding 1 Tae5 <Ld5> en de oplossing 1. Teeó. verwisselen de mats na 1Pd6 (Tf3i enz. Le Grand: 1. Ta4 enz. Smit.: 1. Dc3 enz. De \elden b5 en b6 hebben een dubbele zwarte dek king. Een originele opzet. BISHOP pmat in 3 zetten Sjjjp-am; b. bord 180° aid (h8 wordt al). Br d' ierman. technisch hoofd geboren 24 januari 1922 »m poneerde ongeveer 600 .ïjn eerste verscheen in DE verleende hem de lationaal meester vooi 06itie". Hij is hoofdre het Probleemblad ei omantiek IL Hermina Black, in een stuk of zestig ro- m lovellen, dat een liefdes- 11 volgens haar nog al- ngrijkste zaak in deze mmm aar heldinnen zijn alle- Hhnooi (met „gezichten jutiest van droomt en Izyn geweldig knap (vol- |A is.sieke type van breed - die heel lange benen" bovendien altijd de mo- hoog peil. Hermina Black is en met haar enige Londense flat woont, be- haar zesde Jaar al te J publiceerde haar eerste haar veertiende. Ze eer drie novellen per )ft dat alle dingen die ze i in werkelijkheid kun- Ze vindt een verliefde Itijd „een verschrikkelijk ts" en gelooft dat elke een gelukkig huwelijk Me ïantiek mag uit de mo- r buiten Londen zijn al en zelfs de meisjes nog j ze altijd zijn geweest". hrai Tien landen waren met spelers en speelsters onder de 27 jaar vertegenwoordigd in Ierland bij de EBL-junior kampioenschappen Denemarken won vóór Italië en Zweden. Nederland startte goed. maar kwam tenslotte toch niet verder dan de 7de plaats met 72 punten uit 90 gemiddeld. Het niveau was vrij hoog en het meren deel van deze jongeren zal op internationaal niveau in de toekomst vaker van zich doen spreken. Twee aardige speelproblemen uit de wedstrijden van Nederland: Soli Hi ve< West V 8 5 3 2 C? 10 2 O A H V 10 7 5 Oost 4 A H 10 C A B O H V B 10 7 6 5 4 speelde harten zeven na Hoe dient het speelplan van oost te zijn? Zuid gever, allen kwetsbaar. West opende met één schoppen oost twee ruiten west drie klaver oost vier ruiten west vier schop pen oost vijf ruiten west zes ruiten gedoubleerd door noord. Tegen zes gedoubleerde ruiten speelde zuid schoppen vier voor, noord troefde in met ruiten drie en ie acht afwijkingen in de beide bovenstaande tekeningen m? De juiste oplossiqfe vindt u elders in de pagina. West Oost H V 7 B 9 5 3 A H V 8 6 73 O A V 4 3 - B 10 8 7 5 AA A 74 Zuid gever. NZ kwetsbaar. Zuid drie klaver west doublet oost drie schoppen west vier klaver oost vier ruiten west zes ruiten einde. Tegen zes ruiten te spelen door oost begint zuid met klavervrouw Hoe moest oost spelen indien in slag 2 uit west schoppenheer wordt nagespeeld, blijft de slag aan west. Het spel A kwam voor in de match NederlandIsraël. De Noordspeler had gedoubleerd omdat hy renonce schoppen alsmede klaveraas had. In slag 2 speelde hy klaveraas na en dat maakte het oost eenvoudig. Indien noord echter in slag 2 harten «of ruiten) had nagespeeld, zou de waar de van oosts examentje in slag 1 gebleken zyn. Oost moet dan name ly k ondanks de aftroever in schop pen schoppenaas <of heer) by- gooien, om een extra entree (schop penvrouw» naar tafel te behouden Dat deed u toch wel? Israël won zes gedoubleerde ruiten Nederland ging in zes schoppen twee down. Oost, met zijn betonnen achtkaart ruiten, had in elk geval het contract in die kleur moeten afdwingen. Spel B» kwam voor tegen de Ita lianen. Het probleem is, hoe oost in eigen hand komt om op ruitenheer te snijden. Het nare is, dat zuid rui tenheer sec had wat oost moeilyk kon weten. Oost probeerde hartenaas, hartenheer (by zuid viel de boer» en een derde harten, die oost introefde en die zuid met ruitenheer over troefde. Eén down. Zuid had ook schoppenaas derde zou hij in slag 2 de nagespeelde schoppenheer -of in slag 3 de schoppenvrouw! winnen met het aas, dan slaagt het con tract mits oost met schoppenboer naar de hand durft te gaan. Of rui tenaas ..slaat". De Italianen speelden vijf ruiten en maakten natuurlijk zes: want in dat contract kan men zon der gevaar ruitenaas spelen en de heer tuimelt! Maar wat is de beste kans? Na zuids drie-klaverbod is de kans niet bijster groot dat zuid drie hartens heeft. Welke held met stalen zenuwen speelt dus ruitenaas om al dus het slembod te winnen? Op zulke spelers zitten wy te wachten BRIDGEVRAAG. Noord gever. NZ kwetsbaar, vier- tallenwedstryd. De zuidspeler heeft 6, 5; C A 87 3; O 6 5 2: A V 9 8 4 Noord één schoppen - oost drie Sansatout 'een lange soliede kleur, hier en daar wat dekking in de bij kleuren» - wat moet zuid doen?? I Antwoord elders op deze bladzijde. De staart van Pim zwaa't boos heen en weer Hy loopt met spron-ge-tjes. maar niet met vro-ly-ke spron-ge-tjes. Hy loopt kwaad. En hij praat ook kwaad, heel diep in zijn keel tje. Hij zegt: ik loop weg. Ik loop wel door hon-derd tui-nen weg en ik. kom nooit meer te rug. Niet naar Pom en niet naar de vrouw. De vrouw en Pom zyn twee zeur-pot-ten Ik wou ge-woon maar e-ven-tjes aan de bloe-me-tjes op ta-fel rui-ken En daar be-gon-nen ze. pas op Pim. riep Pom. die vaas kiept da-de-lyk Pas op. Pi n, riep de vrouw, af-blij- ven! Mag niet! Nou en hoe het nou kwam. weet ik niet. maar op-eens rook mijn neus een beet-je al te hard aan de bloe- me-tjes. En daar gin-gen ze. En dacht je nou dat één van die twee zei: ar-me Pim? Niks hoor. Pom zat te gie-che-len en de vrouw gaf me een pets! En dat nog wel ter-wyl ik he-le- maal nat was van mijn oor-tjes tot mijn staart. En daar-om weet ik het ze-ker: ik loop.door hon-derd tui-nen weg en ik kom nooit, nóóit meer te-rug. Hij is zo kwaad dat* hij he^ le-maal niet kykt waar hij loopt en he-le-maal ver-geet om de tui-nen te tel-len. Als hij stil staat weet hy he-le-maal niet meer in wat voor tuin hy is. In de tien-de? De twin-tig-ste? De hon-derd-ste of de nog veel meer dan hon-derd-ste. Pim kykt om zich heen. Hy zegt te gen zich-zelf: goed naar de bo men en de bloe-me-tjes kij-ken. Dat doet Pom ook al-tijd en dan vind je van-zelf de weg te rug. Maar gek: van-daag lij-ken al-le bloe-me-tjes in al-le tui nen op el-kaar. En ze rui-ken ook al-le-maal hetzelfde Pim doet het dom-ste wat een kat kan doen. Hij rent naar al-le kan-ten te-ge-lijk: tjoep on-der een heg door. tjoep weer te-rug en tjoep weer on-der een an-de- re heg tot hy he-le-maal niets meer weet en al-le bloe-me-tjes voor zyn o-g?n dwar-re-len. En wat is er nog fmeer? Al-les ziet er zo raar uit. zo grys en zo groen dat het Ujkt of Je on der wa-ter loopt. Op-eens weet Pim het Als een ste-nen kat-je staat hii heel klein en ge schrok-ken in al die bloe-men en dat groen. Het wordt don ker Avond, nacht! Thuis doet de vrouw nu de licht-jes aan en Pom zit er op hun ei-gen kus- sen-tje te-gen te knip-ogen. Pim weet nog maar een ding. Hy wil weg uit al dat groen en dat don-ker. Hy wil naar de licht jes van de vrouw en stil op zyn kus-sen-tje zit-ten naast Pom en ook knip-pe-ren. Maar waar zyn de licht-jes van de vrouw? Het lykt wel of de he-le we-reld don-ker ge-wor-den is. En vlug dat het gaat. Vlug! Pim wringt zich door strui-ken en plan-ten heen. die al een beet-je nat zyn van de a-vond. Zyn o-gen zoe-ken en zoe-ken, maar licht-jes ziet hy niet. Wacht evenin de tuin waar hij nu bin-nen-komt glin stert iets. Pim staat stil en kykt er-naar. Met-een weet hy wat dit is. Een licht-Jes-plant Kyk maar tus-sen de blaad-jes van de plant gloei-en twee groe-ne licht-jes! Dat is vast iets. denkt Pim met een zucht, want een licht-jes-plant zal vast wel we-ten waar ik de licht-jes van de vrouw kan vin den. Heel voor-zich-tig sluipt hy naar de plant toe. want je weet na-tuur-lyk nooit wat er 's avonds al-le-maal ge-beu-ren kan in zo*n tuin. Dag. licht-jes- plant. zegt hy met een beet-je hees stem-me-tje te-gen al dat groen bo-ven hem. De plant zegt niets maar Pim praat door. Jy bent zelf een licht-jes- plant. zegt hy, weet je mis schien waar ik de licht-jes van myn vrouw en van myn vriend Pom kan vin-den? Het be-gint een beet-je te rui sen en te rit-se-len in de groe ne bla-de-ren, net of er ie-mand zit te schud-de-buiken van de lach. Maar van dicht-by de grond, waar het al he-le-maal zwar-te nacht is. zegt een stem: Ja-ze-ker. Ja-ze-ker weet ik de licht-jes van Jouw vrouw. Kyk maar eens ach-ter je. De licht jes van jouw vrouw schy-nen pre-cies in myn o-gen. Pim kijkt op. Zyn bek-je staat o-pen van ver-ba-zing. want het is waar wat de licht-jes-plant zegt vlak ach-ter hem glin-ste- ren de ra -men vol licht van zyn ei-gen huis. Hy draait zich vlug weer om naar de licht-jes-plant en wil hem be-dan-ken. Maar dan schud-delt en ruist het op eens ver-schrik-ke-lyk hard in het groen en ach-ter de licht jes aan komt de zwar-te kop van Pom Die streep! roept hy. een licht-Jes-plant. Hoe ver-zin je het? Ik zit hier ge-woon op Jou te wach-ten. om-dat het al don-ker werd en het zo leeg was op ons kus-sen. Waar kom je van-daan? Dat weet ik niet, zegt Pim. Ik dacht wel uit hon-derd tui nen en dat ik on-ze ei-gen tuin nooit meer vin-den zou. Dom oor. zegt Pom. Kom maar gauw bin-nen De vrouw wacht ook al op je. En daar gaan ze. rug aan rug. staart aan staart op de licht-jes af. MIES BOÜHUYS Horizontaal 2. lidmaat 4. spinneweefsel 7. graafwerktuig 10. gewicht 12. kantoorbediende 17. aap 18. paradys 20. koetsier ANTWOORD OP DE BRIDGEVRAAG: Het onverstandigste dat zuid kan doen is. lang nadenken en dan pas sen. Want daarmee brengt hy noord in 'ethische' moeilykheden. Als zuid denkt en past. mag noord dan nog vier harten bieden op: 4» AVB93 B9654 O HB 10?? Vier harten was onverliesbaar. maar als noord het biedt menen OW dat hy dit contract bood vanwege zuids lange denken. Zuid moet dit soort kwesties voorko men door zelf te doubleren op drie SA. Noord weet óók wel dat oost een lange soliede kleur heeft en hy (noord) zal dus in principe de voor keur geven aan een eigen contract Zuids doublet zegt zoveel als „wat algemene kracht". Een goed advies is, tegen „avontuurlyke" biedingen1 der tegenpartij zelf ook iets te wa gen Doet men dat niet. dan zal men veelvuldig weggebluft worden. De eerste prys werd toegekend aan mevrouw A. M. de Knecht-Voor- burch, Oude Varkenmarkt 2, Leiden; de tweede prys van f 7,50 aan de heer W. A. Mathlener, Hoofdstraat 135, Valkenburg (ZH)de twee prij zen van elk f 5,- vielen ten deel aan de heer J. Rijnsburger, Meidoorn straat 6, Leiderdorp en de heer C. de Swart, De KempenaerstraaX 86. Oegstgeest. De prijzen zullen aan de winnaarstes) worden toegezonden. j orgaan borstelig kathedraal oceaan rivier in West-Duitsland telwoord landbouwwerktuig loswal by woord persoonlyk voornaamwoord halfaap holtedier vogel berg op Kreta blljartstok Joodse sagefiguur tussenwerpsel in het Jaar (Latyn» overwelfde winkelstraat regie loom ondernemingsvorm "Engelse afl) schoeiseldeel woonschuit Verticaal 1. grootaandeelhouder by spoor- wegmaatschappyen 3. bot 5. tussenwerpsel 6. stormwind 7. toon 8. hellende ryweg voorzetsel bejaarde vreemde munt plaats in Gelderland landstreek bedaard rand huisgrond kaasstremsel zoogdier sportartikel strowis slaghout hoofddeksel Latyns voorzetsel plaats in Noord-Holland 40. viskaar i 42. kaliefstitel I 43. van lokspys voorzien 46. niet voltooid j 48. schoeiseldeel 149. eenheid van stoomspanning (afk.) 51. paardje 53. groente 54. voorzetsel 55. nageslacht Oplossingen onder 't motto KRUIS- WOORDRAADSEL dienen voor woensdag aanstaande te 9 uur in het bezit te zyn van de redactie van het Leidsch Dagblad, Witte Singel 1. Lei den. Wy stellen vier prijzen beschik baar: één van flO,-, één van f7.50 pn twee van elk f 5.-. AUeen abon- nees kunnen meedingen. Kom er achter pjezd o*a loBnai g j mraMpiBPS n«A jsads 'i uein trsA ua.wnejq^ua.w 9 P-IBBd UVA JOO S I tretu o*a dsefl mozMpnuos jasipe Jnnui g S^trn TTBtn TTUA PJWJMZ z tWAoq sjrih uoajs 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 19