AUTOMATISCHE BEVOORRADING AKZO U KOMT NOOIT IN DE KOU TE ZITTEN! 1 X OP TE BELLEN assistent-accountant !SSS) HUISBRANDOLIE VOOR UW C.V. PETROLEUM VOOR UW OLIEHAARD OLIEHANDEL 5IKKEN5 chef controle-afdeling nedertand nv voorraad- administrateurs aankomend assistent-boekhouder VALKENBURG5EWEG 15 LEIDEN TELEFOON 01710-21345 Metselaars oppei EEN BOEIENDE MODERNE J EEN SALARIS VAN MINSTE 20.000,-PER JAAR? JAZEK( LIGT OOK BINNEN UW BERE Instituut Camputi, UJetenschappEn Arnhem ERVAREN KRACHT LEERLING-VERKOOPSTER STICHTING "VERPLEEGHUIS DELFT" Cjanse CONCERT ALMA MATERKO assistente RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN secretaresse fasson De Fasson-Europa groep: leidinggevende fabri kanten van zelfklevende materialen, o.a. voor de grafische industrie. Verkoopkantoren te Duits land, Frankrijk, Engeland, België, Italië, Spanje, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Neder land. vraagt voor de afdefteg Sales Administration te Hazerswoude voor het beheren van een gedeelte van het voor raad be stand en het geven van impulsen tot plaat sen van bestellingen voor nieuw te produceren hoeveelheden. leeftijd 20 - 25 jaar eventueel MULO-opfeidlng eventueel praktijkdiploma Boekhouden. Wij bieden: prettige werksfeer uitstekende honorering goede sociale voorzieningen. Uw schriftelijke of telefonische sollicitatie kunt U richten aan de Chef Personeelszaken van i Fasson (Nederland) N.V., Lammenschansweq 140, Leiden, telefoon 01710-44941. Lammenschansweg 140 -Leiden NGENIEURSBUBEAU GRABOWSKY POORT NV Ter versterking van de administra tie zoekt ons bureau een In aanmerking komt een jongeman wan omstreeks 18 jaar, welke bij voorkeur in het bezit is van een Mulo-diploma, en die van plan is zich door verdere studie m de be drijfsadministratie te bekwamen. Sollicitaties: Rijnstraat K), Den Haag, tel. 070-856502, toestel 29 of 30. DEN MAAG MAASTRICHT UTRECHT GRONINGEN U behoeft slechts en wij leveren U gedurende het GEHELE stookseizoen met onze Onze tankauto's leveren U prompt op tijd! U hebt dan GEEN ZORG MEER, dat Uw tank onverhoeds leeg is NEEM GEEN ENKEL RISICO EN MAAK NU EEN AFSPRAAK MET perquin gevraagd voor 400 laagbouw woningen te (eventueel onderaanneming). BOUWBEDRIJF W. H. EDAM te Haarlem Telefoon! VRAAG NU MEER INFORMATIE OVL OPLEIDINGEN TOT COMPUTEREXPEH ■■■■■■■■■I METDEZE BON.i COBOL PROGRAMMEUR Voor de beginnende programmeur met Iremrh cobol-programmeertael. FORTRAN PROGRAMMEUR Voor de programmeur die de computer voor dl uiteenlopende problemen aanwendt. SYSTEEMANALIST Voor de man die het werk van de programmet 1 voorbereid door analyse van de problemen in OPERATOR basis-opleiding Voor de centrale man in de computerkameri alles om draait. ORIËNTERING INFORMATIKA Een volwaardige oriëntatie-opleiding o.a. voor management-funktionarissen. BASIC COMPUTER TRAINING Voor een ieder die nu of binnenkort met corm te maken krijgt of er belangstelling voor heen ELEMENTAIRE ELEKTRONIKA Voorbereidingopkursus Elementaire Computa ELEMENTAIRE COMPUTERTEC Een oriëntatie in de technische werking van elel sche schakelingen, logika, geheugensystemen j en andere voor de moderne computers. DIGITALE TECHNIEKEN Voor de logische ontwerper die de dialoog fut I ponskaarten-lezer en de computer vergemakla5 Gaarne ontving ik van IJ nadere Informatie over dl (sen), welke ik hierboven heb aangekruisd. WOONPLAATS.» Ongefrankeerd zenden aan: Instituut Computer W schappen, Antwoordnr. 444, 's-Hertogenbosch. AKZO Onze accountantsdienst is belast met de controle van een groot aantal dochterondernemingen in en buiten Nederland Door toename van het aantal te controleren bedrijven zal de personeels bezetting moeten worden uitgebreid. Wij hebben dan ook plaatsings mogelijkheden voor: 1e assistenten te Arnhem, 's-Gravenhage en Sassenheim die in een vergevorderd stadium zijn met hun studie voor het N.I.V.R.A., danwei postdoctoraal accountancy studeren of in het bezit zijn van het volledig S.P.D. Meerdere jaren controle-ervaring, bij voorkeur bij industriële ondernemingen, achten wij voor deze funktie noodzakelijk. 2e assistenten te Arnhem, Deventer, 's-Gravenhage, Hengelo en Sassenheim die reeds enige jaren studeren voor het N.l.v.R.A.-diploma, dan wel 'm het bezit zijn van M.B.A. en studeren voor het S.P.D. Wij verlangen voor dit niveau enige jaren controle-ervaring. 3e assistenten te Amsterdam, Arnhem. 's-Gravenhage en Sassenheim met een middelbare schoolopleiding, die zich door studie verder wensen te bekwamen. Wij bieden u een veelal ambulante afwisselende funktie met goede carrièremogelijkheden binnen een dynamische groep van onder nemingen. Tijdens uw werk krijgt u de praktische vorming als aanvulling op uw theoretische opleiding. Wij adviseren u gaarne over de door u te volgen opleiding en kennen daarvoor een goede studiekostenregeling. Belangstellenden nodigen wij uit hw aofttoitatie, onder vermelding van nr. 7018, te zenden san AKZO n*., afdeling personeelszaken, Velperweg 76 te Arnhem. x bundelt de activiteiten van een groot eentet ondernemingen in binnen- en buitenland. Deze fabriceren chemische A vezels en andere chemieche produkten, kunststoffen, ,ar synthetisch loet, farmaceutische produkten, cosmetica,^** levensmiddelen, verven, lekken, wae- en remigmgsmiddew». Wij zoeken voor onze afdeling Boek- en kantoorboek handel PRINCESTRAAT 38 voor de verkoop Boekhandel Van der Lee j KATWIJK AAN ZEE - TELEFOON 01718—12492 na 18 uur 12777. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Van Miereveltlaan 20, Delft VOOR HaarLstr. 129, tel 21606 MAANDAG 12 OKTOBER 1970 Werken: Magnificat, Joh. ,Chr. Bach, Vesperae Solt Mozart, 2 Coronation Anthems, G. F. Hai Voorts Orgelconcert G. F. Handel, door Jan van der Meer. Medewerkenden Maria Suchél, sopr. - Wilh. Mattès, alt tenor - Ton Thlssen, bas - Jan v. d. Me Begeleiding: Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland. Het geheel onder leiding van Nico Schrai Kaarten: 4.75 en plaatsbespreken by fa. Bender, H Jeugdkaarten 1.50 by L.J.A., Stadhuispl vraagt: voor de keu ken Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directrice. Mondelinge sollicitaties na telefoni sche afspraak. Tel. 01730-26880. Het GEOLOGISCH en MINERALOGISCH INSTITUUT vraagt voor spoedige indiensttreding een ter assistentie in de bibliotheek Minimumeisen: MULO-diploma, typevaardigheid en aoeura- tesse. Salaris volgens rijksregeling, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stations weg 46 te Leiden onder vermelding van no. 762. L De administratie van onze verkoopkantoren wordt meer en meer door de computer verwerkt. Onze Controle-afdeling heeft daarom behoefte aan uitbreiding. Wij zouden graag met kandidaten in contact treden voor de functie van die naast de normale controlewerkzaamheden de gehele dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening gaat nemen. Wij verwachten van onze nieuwe man belangstelling in computerzaken en goede contactuele eigenschappen. Gedurende de fnwerkperiode zal hij zich de specifieke kennis eigen kunnen maken. Vernisten: MULO* en aanvullende opleiding of ervaring; minimum leeftijd: 25 jaar. Schriftelijke sollicitatie of aanvraag om eoHidtatie*fonnufier kunt v richten aan: SIKKENS LAKFABRIEKEN NV Rijksstraatweg 31 Sassenheim 01711-6944 toestel 2083

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 18