P'4 EEN MEDEWERKER De Nieuwe Leidse Courant VAN DIJK Co. N. 50 JAAR MIDDELHOEK'S MEDEWERKER WOONHUIS DM N j 1920-1970 Feestelijke Jubileum Tentoonstelling ELEKTRONEN-TECHNICI TE KOOP administratief medewerker RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN AANKOMEND AMANUENSIS MEISJE VERTEGENWOORDIGER tjp MEDEWERKER (STER) Leidse Textiel Centrale Kret's autorijschool KRET ZOON instrumentmaker m nederlam assistente-orderham BEHANGER-SCHILDER! MAKELAARSKANTOOR DEN HAAN universeel kotteraar/frezer draaier RIJKSUNIVERSITEIT LEIDf ASSISTENTE op het Secretariaat CHAUFFEUR/MA6AZIJNBEDIEI Tr von de Dameskroniek - t/m 2 oiriobet, behalve *s zon dogs - middogs 1-5 ea avonds 7.15-11 uw - Entree f 2,50 olies inbegrepen, kinderen f 1,25 - Bus 4, 14 en 23 - Trom Tl - Volop parkeerruimte KLASSIEKE en MODERNE INTERIEURS 40 schitterende modelkamers NOVITEITENCENTRUM de allernieuwste Diepvriew MODE- EN SCHOENENSHOWS doorlopend, voor oud en jong ECHTE HAAGSE BAKKERIJ m vol bedrijf KAP en MAKE-UP demonstraties DROOMKEUKENS EN BADKAMERS alles voor de tuin, ook zwembaden Reeds duizenden enthousiaste bezoekers bewonderden bet IDEAAL WONEN HUIS en de expositie WONEN 19-20. Kom vanavond ook! BEWONDER SCHITTEREN IDEAAL WC HUIS. TALRIJ VERRASSEN IDEEEN. WC IN DE WEREL VAN MORGI HOUTRUS DEN HA Bij het Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen voor de Krijgs macht, Haarlemmerstraatweg 7 te Oegstgeest, kunnen worden geplaatst Geboden wordt een interessante en afwisselende werk kring op het steeds voortschrijdend ontwikkelingsgebied van radar, automatische besturing, rekenapparatuur, tele communicatie en onderwater-technieken. Vereist: diploma electronioa-technlcus NERG of gelijk waardige opleiding. Salaris volgens rijksregeling (afhankelijk van leeftijd, op leiding en ervaring) max. f. 1.072.per maand, axel. 0% vakantie-uitkering. AOW-premie voor rijksrekening; na 6 maanden opneming in het pensioenfonds. Uitloop tot een max. aalaris van f. 1.202.per maand ie mogelijk. SoIHcltatlee of nadere Inlichtingen btj de personeelsafdeling van ge noemd laboratorium, (tel. 01711-2844, toeatel 241). OEGSTGEEST: VRIJSTAANDE VILLA T kamers, keuken,, c.v., garage, modern type- prach tig onderhouden, aeer zonnige tuin, goede stand. Direct leeg te aanvaarden. J. J. G. DE CLER Rtfnsburgerweg 154 - Leiden Geen telefonische inlichtingen. Technische Hogeschool Delft Bij de Onderafdeling der Viiegtuig- bouwkunde kan worden geplaatst een die zeH worden belast met het coördineren van en het toezicht houden op de voortgang ven een aantal administratieve taken, alsmede met het verstrekken van bestuur lijke formatie. Vereist: bij voorkeur een middelbare •ohoolopleiding en een ruime administratieve ervaring. Aanstelling zei geschieden Tn het rangen- •telsel der administratieve ambtenaren. Salariëring volgens Rijksregeling, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. A.O.W.-premie komt voor rekening ven de Technische Hogeschool. Directe opneming In welvaartevaet pensioenfonds. Schriftelijke sollicitaties te richrten aan het Hoofd van de Centrale Personeelsdienst, iullanalaan 134, Delft, onder vermelding van nr. JV 7010/1158 in de reohterbovenhoek van de brief. BU de AFDELING voor NEUROLOGIE kan worden san- gesteld een Een van de meest voorkomende werkzaamheden zal zijn de assistentie van de fotograaf; verder het gereedmaken en bedienen van in de college zaal aanwezige projectieapparatuur. Gevraagd wordt een jongeman met bij voorkeur een MULO-dlploma, die blijkt heeft gegeven over teohnische aanleg te beschikken. Ervaring op fotografisch gebied is een vereiste, terwijl door via studie verkregen vakkennis tot aanbeveling strekt. LeeftUd ca. 18—23 jaar. Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en er varing. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van no. 766. llllllllllllllllllllirfH Wij vragen voor ons Reisbureau een dat opgeleid wil worden tot balie-employó. Mini mum leeftijd plm. 17 jaar. Mulo- en typediploma •trekken tot aanbeveling. REIS- EN PASSAGEBUREAU Stadhuisplein 3 Haven 21 a Telef. 40641Tel. 32222-32422 OPENBARE VERKOPING krachtene art. 1223 B.W. NOTARIS S. PASMA TE NOORDWIJK is voornemens op de woensda gen 7 en 14 oktober a^. tel kens des vjn. om 11 uur in hotel „Hof van Holland" aan de Voorstraat 79 te Noord - wiJk-Binnen respectievelijk bij inzet en afslag publiek te verkopen het woon- en winkelhuis met garage aan de Zeestraat .2 annex Molenstraat 1 te Noordwijk, kad. aldaar bek Sectie F Nummer 3745, gToot 0.88 are, vrij te aanvaardén benevens enige wlnkelinveo- taris textielbranche Veilingcondities en nadere In lichtingen bij genoemde no taris, Lindenplein 8, Noord- wijk (01719—3541). je bent 't of je bent 't niet. Verkopen is iets dat je in de vingers moet heb ben. Geef ons die vingers en wij geven u de vrije hand. Om met een merkartikel te gaan wer ken. Een eerste klas produkt in de levensmiddelen- sektor, dat bovendien nog het grootste markt aandeel heeft. Die positie houden we graag, maar versterken we nog liever. En daarvoor hebben we voor het rayon LEIDEN een be paald type man op het oog. De verkoper in hart en nieren die zo'n taak als een uitdaging ziet. Het salaris is er trouwens naar. Evenals de nogal ongewone provisieregeling en de uitste kende sociale voorwaarden. Wij vertellen u er graag meer van in een gesprek dat snel volgt op uw brief. Een bondige brief met wat persoon lijke gegevens. Stuurt u hem als het even kan vandaag nog ter attentie van onze verkoop leider. CALIFORNIA SOEPEN N.V. HARDERWIJK een partner van^<ZO-international vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd plm. 20 jaar. Zijn taak zal bestaan uit: Het aanstellen van stadsbezorgers. Het afrekenen met onze stadsbezorgers. Lichte administratieve werkzaamheden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie NIEUWE LEIDSE COURANT Steenstraat 37, Leiden Gevraagd voor spoedige in diensttreding MONTEURS voor buitendienst, voor de aanleg van R.V.S.-leidin gen. Argonlassen strekt tot aanbeveling. PLAATWERKER- LASSERS allround DRAAIER Gunstige arbeidsvoorwaarden w.o. vrye werkkleding, winst- deling enz. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan N.V. SIERSEMA EN ZN. Roestvrijstalen leidingen en apparatenbouw van Hallstr. 2, Wassenaar, telef. 017512421. N.V. NEDERLANDSE DURISOL Fabriek van Isolerende bouw-elementen vraagt voor spoedige indiensttreding voor het bedrijfsbureau. De gedachten gaan uit naar een mede werkereer) in de leeftijd van 1821 jaar. Mulo-opleiding gewenet dooh niet vereist. Naast een goede salariëring en tantième regeling worden goede ontplooiingsmoge lijkheden geboden. Belangstellenden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie te riohten aan de personeelschef. Telefonisch kontakt is ook mogelijk, n.l. van 917 uur, 0171031641 en na 18 uur 01710—23003. N.V. NEDERLANDSE DURISOL Achthovenerweg 10 Leiderdorp Telefoon 01710—01641. Leverancier van handwerk- en hendenarbeidmateria- len voor scholen en instellingen. Een sterk uitbreidend bedrijf met goede toekomstmo gelijkheden heeft op haar afd. magazijnen plaats voor een met administratief Inzicht, voor het helpen gereed maken van bestellingen. WU bieden U: Een vijfdaagse werkweek van 41% uur 20 werkdagen vakantie voor de leeftijd t/m 18 jaar. Voor leeftijd boven 18 jaar 17 dagen prettige werksfeer prima salaris en andere voorzieningen. Wanneer U interesse hebt voor bovengenoemde funktie komt U dan even langs of schrijf aan: L.T.C. Leidse Textiel Centrale, Afd. personeelszaken, Admiraalsweg, Leiden. Tel. 0171041841 5iünen) (Admiraalsweg is nieuwe weg achter Trompstraat). Leert u vlug en veilig rijden, V AM.O ü.-diploma. Jan van Goyenkade 24. Telefoon 22188. t%£y. Technische Hogeschool Delft V.VMVM Bij de Algemene Dienst van de Afdeling Elektrotechniek kan worden geplaatst een die in een moderne, goed geoutilleerde werkplaats zal worden belast met zeer gevarieerd werk. Vereist: diploma's L.T.S. en Bemetel, terwijl enige jaren praktijkervaring gewenst is. Salariëring volgens Rijksregeling, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. A.O.W.-premie voor rekening van de Technische Hogeschool. Directe opneming in welvaartsvast pensioenfonds. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Centrale Personeelsdienst, Julianalaan 134 te Delft, onder vermelding van nr. E 7019/1158 in de rechterbovenhoek van de brief. aai chl r t tl. 0o lar tt reli |ow n l h »rv e 1 ibei ^luri de fassoi De Fasson-Europa groep: leidinggevende m kanten van zelfklevende materialen, o.a. vc grafische industrie. Verkoopkantoren te land, Frankrijk, Engeland, België, Italië, S Zwitserland, Denemarken, Zweden ea I dia land. Bij de afdeftng Sales Administration te II wouöe ie er plaatsingsmogedjkheid voor Tot haar taak zal onder meer behoren; het assisteren bij het behandelen van b komende orders het assisteren btj het onderhouden kontakten tussen de verkoopmaatscha ki verband met bet internationale karakft deze funktie is een redelijke bennie ven en Dwts of Frans gewenst zgn type-diploma méxkploma Softicrtabes te richten aan de chef van d» Bog Personeelszaken, Lammeoectiarwweg Leiden. Telefoon 017W-44941. ielf nlc pe pe anl i c Lammerachansweg 140-Lal rat GEVRAAGD MET SPOED, ERVAREN ikel cht ind Schildersbedrijf WINNUBST ACHTERWEG 16 - WASSENAAR - TEL. 01 ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii TE KOOP AANGEBODEN i.z.g.st. van onderhoud, gelegen aan de Dacostastraat te Leiden. Indeling: parterre, kamer en suite met serre, hal met tochtdeur, gang met kelderkast. Een heerlyk royale keuken, alles geheel betegeld. Etage: 3 kamers, betegelde badkamer .gang met 2e toilet en grote kast, zonnig balkon over de gehele breedte van het huis.. Voorzieningen voor gasverwarming. Goed onder houden tuin met stenen schuur en apart berghok voor fiet sen e.d. en achteruitgang. Direct leeg te aanvaarden. DE GRENT 2 NOORDWIJK AAN ZEE D.M.N. DE MACHINEFABRIEK NOORDWIJKERHOUT N.V. *s-Gravendamsewe( 16 - Noordwijkerhout - Telef. 02533-2941 Lid van de I.H.C.-Holland-groep Voor onze goed geoutilleerde machinale afdelingen zoeken wij een en een WU VRAGEN hiervoor goede vaklieden die veelzijdig werk weten te verrich ten van goede kwaliteit en binnen nauwkeurige toleranties. Bemetel-diploma en ervaring zijn derhalve noodzakelijk. Wij BIEDEN hiervoor afwisselend en verantwoordelUk werk In een nog steeds groeiend bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en ruime mate van inspraak. Nadere inliohtlngen of soiUoltaties dageiyke van 8.00 tot 19.00 uur; na af spraak ook des avonds. Op het ECONOMISCH INSTITUUT kan worden steld een De werkzaamheden zijn van zeer gevi aard. Gezocht wordt naar een pittig meisje voel voor accuratesse, in het bezit oen MULO/HAVO-diploma en typediplomi- 1 Leeftijd plm. 20 jaar. Salariëring afhankelijk van leeftijd en itelk Schriftelijke sollicitaties te richten aan het I de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, I weg 46 te Leiden onder vermelding van no. 71 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli it 1 r.je Ik. 2 aar of 1 et v Q ki »ke: zit' je ti BOUWMATERIALEN HAVENKADE 6—11 vraagt met spoed (evt. klein rijbewijs voldoende) voor stadsvrachten en hulp bij terreinwerkzaaii Heftruck aanwezig. Sollicitaties schriftelijk aan bovenstaand adres deling aan ons kantoor. re nie tver; Ie ti

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 14