keert IVixon ebelse tudenten zich tegen de JORDAANSE MILITAIREN KUSTEN ONS ONLUSTEN IN ITALIË DOOR NIXONS BEZOEK BONN BEPERKT LOOD IN BENZINE OMDAT Durex zo betrouwbaar is! l Versterking binnenlandse veiligheidsdienst Relaas bevrijde gijzelaars een half miljoen Nederlanders gebruiken Durex D Durex the best there is WERELD OP NIPPERTJE AAN RAMP ONTKOMEN HACHELIJK D me 45 t Tfn- -50 j, no. j Het e b makln ond« ge$ pent* Hing e Zt, keurf leeft onden L«U JATERDAG 26 SEPTEMBER 1970 PAGINA 11 (Van onze correspondent) WASHINGTON (GPD) Wat na eerri afwezigheid van enkele eken vakantie in het buitenland opvalt bij terugkeer in Washing- m, is dat nu ook liberale Democratische senatoren als Edward ennedy, George McGovern en Edmund Muskie zich in steeds ster- eu ire bewoordingen uitspreken voor de handhaving van „orde en f01 cht" en vooral tegen het gebruik van geweld in de studenten- >mi ereld. Er zijn in de afgelopen weken weliswaar nogal wat bom- Hw«ri rplosies aan voorafgegaan, waarvan er een het wiskundegebouw ;our» computercentrum van de universiteit van Wisconsin verwoestte, '"Pi aar toch is de accentverandering opvallend vergeleken bij de n jsitie die deze senatoren enkele maanden geleden nog innamen. Niet dat zij toen het gebruik van goedkeurden, maar zy leg- e,hi n toen de nadruk op de teleurstel- frne igen van de jongeren, de dove re p« ansoren van de regering voor hun biJlachten en de maatschappelijke u isstanden waartegen deze jonge o merikanen ageerden. Nu echter sf" chten deze senatoren zich direct te il de radicalen in de studenten- itschappy en zeggen dat er voor !et 4in methodes geen plaats is in een rtn« óversitaire samenleving. io i! Bewijst deze positieverschuiving "w J lerzijds, dat „men" in brede lagen n de Amerikaanse bevolking ge- nst" ieg begint te krijgen van terreur- ethoden. anderzijds wijst zij erop, it dit een verkiezingsjaar is in een uservatief-politiek klimaat. Vice- n. t resident Spiro Agnew, die door pre ient Nixon op het oorlogspad is ge plet uurd om de bevolking met duidely- uitspraken op de gevaren van het taagi beralisme te wijzen en de kiezer in armen van de Republiekinse kan- daten te drijven, blijkt niet zonder r°P icces zijn argumenten over hen te M ®en uitgestort. v. Uit een aantal voorverkiezingen M saar twee of meer kandidaten van N [zelfde partij elkaar voor de kandi- ituur voor ene zetel in het Congres 2ia. (kampen) is gebleken dat de libe- e Jilen. zoals de Kennedy-achtige se- RlJjJ ator Joseph Tydings van Maryland, rteuai zware dobber hebben gehad om Ril un conservatieve mededingers te erslaan. Deze feiten bij elkaar zijn ennelijk een waarschuwing geweest de liberalen om zich niet te ver f j™» de veilige politieke middenweg ,ddewagen. Met dit al is het duidely- er dan ooit, dat er in Amerika een mservatieve wind is opgestoken, ^nt^eblazen door het Witte Huis en minder door het ministerie van D iistltie, waar president Nixons leest invloedrijke adviseur voor de innenlandse politiek, minister John U Slap beleid ^Wat de houding van de regering aanzien van de radicale studen- n betreft, is er weinig reden geloof Lel hechten aan de opmerking van Alexander Heard, die na de dood in vier studenten aan Kent Univer- ty door de president werd aange- ju eld als zijn adviseur voor universi- iire aangelegenheden en die dezer '?le igen zei, dat de regering-Nixon nu «er begrip had voor de onrust on er de studenten. Dr. Heard zei dat ice-president Agnew met zijn toe- iraken de studentenonrust wel had mgewakkerd, maar dat diens uitla- j ingen nu afgezwakt werden. Wat Agnews scherpe uitlatingen etreft kan dr. Heard gelijk hebben, aar uit recente toespraken en be- issingen van de president zelf lijkt [rder, dat hy zich nogmeer heeft erschanst in zijn mening, dat de nrzaak van de studentenonlusten Bocht moet worden in de universi- 6lten zelf, in het slappe beleid van traj uratoren en in een verwerpelijke arakterloosheid van hen die beter mden moeten weten. Om deze me- ingen kracht bij te zetten, heeft :on ruim veertig miljoen gulden beschikking gesteld voor het aan- lerven van een extra-macht van ind agenten voor de binnenland veiligheidsdienst, die belast zullen len met het onderzoek in geval terreuraanslagen aan universi- die regeringssubsidie krijgen aantal universitaire instellingen geen subsidie krijgt is zeer ge- Op het eerste gezicht lijkt deze iterking van de binnenlandse vei- leidsdienst van Herbert Hoover meer dan een uitbreiding van normale politiële onderzoek na elke. terreurdaad wordt inge- Id. Maar wat echter met opzet on- Idelijk werd gelaten, was het punt deze rechercheurs ook de be- idheid hebben om zich in de uni- itaire samenleving te begeven samenzweringen en bomkom- ilotten te ontdekken. Jegens de demonstranten niëts te maken hebben met de explosieve stemming onder de jongeren in het algemeen en de studenten in het bij zonder. Volgens hem zijn deze jon geren de slachtoffers van de toe geeflijkheid waarmee zy door hun ouders werden opgevoed en van het ontbreken van daadkrachtig leider schap aan de universiteiten en ande re instellingen van onderwijs. Gezien de regelmaat waarmee de president zich met dit onderwerp be zighoudt, wordt in Washington ge speculeerd dat Nixon de door hem ingestelde commissie ter bestude ring van de onlusten aan de univer siteiten wil diskrediteren. Volgens berichten zal deze commissie, die onder leiding staat van de voorma lige Republikeinse gouverneur van Pennsylvania William Scranton bin nenkort uitkomen met een rapport waarvan de eindconclusie zou zyn dat de oorzaakvan de onlusten ge zocht moet worden in het nationale klimaat ,in de Vietnamese oorlog en in het ontbreken van een klankbord in de regering-Nixon. (Van onze correspondent) BONN (GPD) Het loodgehalte in benzine, nu gemiddeld 0,65 gram per liter, zal vanaf 1 Januari 1972 niet meer dan' 0,4 gram mogen zijn. Deze bepaling maakt deel uit van een spoedprogramma voor milieube- Drie uitspraken Sinds Juli heeft president Nixon ich drie keer in het openbaar bezig- louden met de onlusten aan lerikaanse universiteiten, twee keer in toespraken en de derde keer toor het rondsturen van 600 exem plaren van een artikel van dr. Sid ney Hook, die hoogleraar in de filo sofie is aan New York University, en die Nixons opvattingen deelt. Nixons opvatting is dat de oorlog in Viet nam, de sociale misstanden in Ame- rtka en het beleid van zijn regering AMMAN (DPA, AFP, Reuter. AP) Vervuild en ongeschoren, maar in goede gezondheid en dolblij hebben de vijftien gijzelaars van het Volks front voor de Bevrijding van Palesti na gisteren de Jordaanse militairen begroet, die hen uit hun gevangen schap verlosten. De gijzelaars acht Britten, vijf Zwitsers en twee Westduitsers zaten opgesloten in een huis in het zwaar beschoten, vluchtelingenkamp Al Wahdat aan de rand van Amman, en waren door de terugtrekkende commandostrij ders achtergelaten. Goed „Toen de Jordaanse soldaten arri veerden, kusten zy ons," zo vertelde de gezagvoerder van de gekaapte DC 8 van Swissair. Fritz Schreiber uit Zürich. Hy verklaarde verder „wij zaten in een klein huis in een bui tenwijk van de stad: met z'n zes tienen in twee kleine vertrekken van drie bij drieëneenhalve meter. De piloten en passagiers van de BOAC zaten in één kamer, de bemannings leden en passagiers van het Swissair toestel, plus een Zwitser uit de TWA in het andere. Het huis lag midden in de gevechtszone. De granaten ont ploften op tien meter afstand. Rond om werd gevochten. Gistermorgen nog schoten Fedajin vanaf het dak. Zij vluchtten op het moment, toen de soldaten in de buurt kwamen. Wij hoorden toen, vrouwen en kinderen „Kallas, kallas" schreeuwen „Het is voorbij, het is voorbij". Daarna viel een diepe stil te. Eén van ons hing een wit hemd voor het raam. Een soldaat zag het, waarna een tiental militairen' het huis binnendrong. Wij waren dol van vreugde. De soldaten omarmden ons. zy brachten ons direct weg, want er werd in de hele wijk nog geschoten. „Wy zyn heel goed behandeld, en de Fedajin traden zeer correct tegen ons op, daar wil ik de nadruk op leg gen. Wy hadden overdag vyf tot tien gewapende bewakers en 's nachts een stuk of twintig. De Fedajin hadden, naar het schynt weinig munitie, zy gaven ons water en thee te drinken, en als eten kregen wy brood, oiyven. vlees in blik, kaas en jam. De laat ste dagen hadden we nog maar heel weinig water", aldus het relaas van gezagvoerder Schreiber. TURIJN (AP) „De solidaire priesters", een organisatie die zich inspant om toestemming van het Va- tic aan te krygen, dat r.k. geestely ken mogen trouwen, heeft meege deeld dat het Vaticaan by de behan deling van het aantal huwelyksver- zoeken van priesters een wachtiyst heeft van 640 aanvragen. En die lyst wordt steeds langer. Ook gezagvoerder Cyril Goul- born van de Britse VC 10 vertelde, dat de gyzelaars goed behandeld wa ren. De Palestijnen maakten een ui termate vastberaden indruk, en Goulborn achtte alle voorzorgsmaat regelen tegen vliegtuigkapingen ge zien hun houding nutteloos. Op de vraag of hy wist dat de commando strijders zyn vliegtuig en de twee andere gekaapte toestellen hadden, opgeblazen, antwoordde hy„Ja, dat1 is jammer maar het voornaamste is, dat alle passagiers er het leven heb ben afgebracht". ADVERTENTIE Kafltfss "ffc®urs 1920 19! Iedere bezoeker of bezoekster, die in 1970 50 jaar wordt, krijgt een leuke verrassing! HOUTRUST DEN HAAG Arabische jongeren hielden gis teren in Jeruzalem en elders in het door Israël bezette Jordaanse gebied betogingen tegen Koning Hoessein. Tijdens deze demon stratie bij de Al Aksa Moskee in de heilige stad schreeuwden de jongeren o.m. leuzen als „De dood aan Hoessein". scherming dat de Westduitse rege ring gisteren heeft gepubliceerd. De 13,9 min. personenauto's, die in juli geregistreerd waren, verspeiden in een jaar tyds 10 min, ton giftige af valstoffen in de ademlucht, aldus een toelichting by het programma. Tot andere noodzakelyke maatre gelen behoort het aanleggen van rio lering voor 14 min. inwoners van de Bondsrepubliek en het verbeteren of geheel nieuw aanleggen van wa tervoorzieningsinstallaties voor 38 min. mensen. Tweederde deel van de Westduitse bevolking biykt niet te beschikken over behoorlyke voor zieningen voor het afvoeren van huisvuil. ADVERTENTIE Al meer dan 25 jaar gebruiken vele miljoenen Nederlanders een modem voorbehoedmiddel als het condoom. Zij willen zekerheid. En Durex geeft die zekerheid. Durex past zowel in de fabricage als bij het testen de allernieuwste wetenschappelijke methoden toe. Onze jarenlange ervaring heeft het Durex condoom tot een onvoelbaar voorbehoedmiddel gemaakt voor de moderne gebruiker van vandaag, die zekerheid wil. Daarom gebruiken 7 van de 10 Durex. Durex, een wereldbekend merk van de London Rubber Company. Benzinebommen op kantoren luchtvaartmaatschappijen ROME (Reuter, AP) Uit pro- bommen gegooid naar de bureaus in test tegen het komende bezoek van Rome van de luchtvaartmaatschap - J president Nixon aan Italië hebben py^n BOAC en „Kuwait Airways" linkse jongeren gisteravond benzine- I die gevestigd zyn in een straat by de ET moet een moeilyke keuze Hvoor Koning Hoessein van Jor danië zyn geweest toen hy voor het dilemma stond al_ of niet tegen de Palestijinen in zijn land op te treden. Hy riskeerde immers het verwijt de „Arabische zaak" te verraden, omdat de nu gemilitari seerde Palestijnen vluchtelingen zijn (geweest) en als zodanig .slachtof fers van de zionistische agressie. Zou hy zich door de Palestynen la ten meeslepen, dan betekende dit echter de ondergang van zyn ko ningschap: hy had dan de heer- schappy uit handen moeten geven en aan de Palestijnen overdragen, zoal niet officieel dan toch in feite. De keuze was des te moeilyker om dat Hoessein, militair opgeleid in Engeland, toch wel van de aan vang begrepen zal hebben, dat de strijd bloedig zou worden en boven dien. omdat de Palestynse guerrilla strijders zich rondom de vluchte lingenkampen hadden genesteld en ingegraven, een groot aantal on schuldig en het leven zou kosten. Hoessein zal zeker ook betreurd heb ben. dat hy de zaken uit de hand had laten lopen. De zaken laten versloffen behoort tot de ergste kwa len van deze tyd, met als gevolg oat er. wanneer ingrijpen toch on vermijdelijk is. met tienmaal zoveel verzet en honderdmaal zoveel slachtoffers betaald moet worden als het geval zou zyn geweest, wan neer men Gods water nu eens niet over Gods akker had laten lopen. Maar de feiten lagen er nu een maal. dat de Jordaanse vorst, ook al aangetast door de cholera van mis plaatste verdraagzaamheid, zich uit „solidariteit met de Arabische broe ders" steeds meer macht uit handen had laten nemen. Het is daarom .schaamteloos brutaal een toegeefiyke vorst nu „slager van Amman" te noemen, hetgeen dan gebeurt door degenen die het meest van Hoes eeins meegaandheid hebben geprofi teerd! Tenslotte was het Hoessein duidelijk geworden, dat hy zo niet verder kon gaan. Een interessante waag wie hem over de drempel van zyn besluitloosheid heeft heenge- holpen. Is het president Nasser van Egypte geweest, die het gevaar van de groeiende macht van de Palestij nen wel degelijk zag, maar door zijn leidende positie in de strijd tegen Israël de Palestynse kat de bel niet durfde aanbinden? Of waren het de leiders van de Jordaanse bedoeïenen- stammen, die de koning een af stammeling- immers van de profeet Mohammed presten om nu ein delijk eens schoon schip te maken? Men kan ook denken aan geheime Amerikaanse toezeggingen, maar dat die een overwegende rol hebben ge speeld zoals hier en daar is gesug gereerd, ïykt onwaarschynlijkVeeleer moet men denken aan een garantie- vierde factor in het lugubere spel van de Jordaanse burger- strijd was naast Egypte, de bedoeïenenstammen en de Arabische bondgenoten ongetwyfeld Israël, dat met arendsogen de ontwikkeling heeft gevolgd en tot het uiterste waakzaam is geweest om de schaal reed stonden om eveneens aan de stryd deel te nemen. Die inmenging van de grote mogendheden is door de opmars van Hoesseins troepen on nodig geworden, terwyi ook Israël daardoor geen reden had zich met de binnenlandse ontwikkeling in Jor danië te bemoeien. De stryd in Jor danië heeft helaas vele duizenden 't leven gekost, maar zy zyn niet ver geefs gevallen: zy waren de prijs voor het verhinderen van een mas- zo nodig ten voordele van Hoessein sale vernietigingsoorlog in het Mid- te doen doorslaan. De Jordaanse j den-Oosten en mogeiyk ver daarbul- vorst moet dan weliswaar onder Is- ten. Koning Hoessein heeft de stryd raëls tegenstanders gerekend worden, j gewonnen en zit steviger dan tevoren in-tweede-instantie van de zyde van Washington, voor het geval Koning Hoesseins medestanders het. onder spit zouden dreigen te delven. Dat was echter niet aannemelyk, aan gezien het leger van Hoessein over zestigduizend goedgeoefende getrou wen kon beschikken en de Palesty nen niet verder kwamen dan veertig duizend man. Militair gesproken nebben Jordanië's zware artillerie en de tot het laatst in reserve gehou den luchtmacht de doorslag gegeven, wapens waartegen de commando's geen verweer hadden, ook niet toen zy in het noorden steun kregen van oe Syriërs en de in Syrië opgeleide en gelegerde Palestijnse guerrilla- eenheden. By dit alles mag niet ver geten worden, dat de Palestynen zich in de steek gelaten voelden door om. Saoedi-Arabië, Koeweit, Libië en Irak, die tot voor kort financiële en militaire hulp verschaften maar zich tydens de burgeroorlog van inmen ging onthielden. in beginsel is hy niet ongenegen „za ken te doen" met Israël. Ware hy van het toneel verdwenen en vervan gen door een of andere guerrillalei der. dan zou het gevaar voor Israëls voortbestaan op zeer bedenkelyke wyze zyn toegenomen, een gang van zaken, die Israël zeker niet met de armen over elkaar had kunnen aan zien. Israël, de grote mogendheden en eigenlyk de gehele wereld mogen zich verheugen over het feit. dat Ko ning Hoesseins leger erin geslaagd is de Palestynse guerrilleros een ge- op zyn troon. Het probleem van de tegenstelling tussen Jordanië en de Palestynen is echter nog niet tot een definitieve oplossing gebracht. Al zegt een Nederlandse volksw-ysheid. dat de grootste ruzie in drie dagen is vergeten, in dit geval zal de monarch in de toekomst zeker met de wrok van de Palestynen rekening moeten houden. Daar staat dan tegenover, dat hy zich omringd weet door zyn trouwe bedoeïenen, terwyl de Pales tynse guerrillastryders nu toch wel begrepen zullen hebben, dat het niet voelige nederlaag toe te brengen. Zou verstandig is een nieuwe poging te dat met het geval zijn geweest, dan ondernemen het Jordaanse koning- zou het gevaar van interventie bui- schap omver te werpen en zich in tengewone afmetingen hebben aan- dat iand als leidende groep te vestl- f2m.en' met de rampzalige moge- gen. Hoessein heeft de militaire slag ei van een internationaledus gewonnen en Jordanië is nog steeds in handen van een vorst, die zwaar bewaakte Amerikaanse ambas sade. Het bureau van de Britse lucht- vaartmaatschappy liep geen schade op. Maar het kantoor van .Kuwait air ways" wel. Het meubilair vloog in brand en de ramen werden verbry- zeld. Ook de etalageruit van het Griekse bureauk voor toerisme werd ingegooid. Later wierpen Jongelui in een ander deel van Rome stenen naar een Amerikaanse bankinstelling. Voor de bureaus van luchtvaart- maatschappyen lagen honderden Pamfletten, waarin opgeroepen wordt tot twee dagen stryd tegen het Amerikaanse imperialisme en het re visionisme en voor het Palestynse verzet en de revolutie. In de pamflet ten stond ook: Nixon ga weg uit Italië". Donderdagavond werden in Rome 13 auto's in brand gesto ken van Amerikanen die in de stad werken. In het centrum van Rome raak ten gisteren ook linkse en rechtse be togers slaags. De linkse Jongeren de monstreerden tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse vloot in de Mid dellandse zee. terwyi de rechtse ex tremisten bezwaar maakten tegen 't feit dat de Russen vlootonderdelen naar de Middellandse Zee hadden gestuurd. De politie moest gebruik maken van traangas om de vechtenden te scheiden. Een aantal Jongelui werd voor een verhoor meegenomen naar het politiebureau. ïykheid van een machtsstryd. Men stelle zich ook eens voor wat er gebeurd zou zyn indien byv. Irak uit concurrentie #met Syrië eveneens troepen zou hebben gezonden. Terecht merkte de Lon- dense „Guardian" dezer dagen op, dat Israël en de Verenigde Staten dan vermoedelyk in actie zouden zyn gekomen. Het is dus niet over dreven te zeggen, dat de wereld op het nippertje aan een ramp is ont- komen.De Amerikaanse Zesde Vloot bevond zich in de onmiddellyke na- byheid van Israël en Libanon, ter wyl 27 Sowjetrussische raketeenhe den nog één meer dan in Noord- Vietnam aan het Suezkanaal ge- Dagelijks bereid is tot overleg met Israël. Er is echter nauwelyks twyfel mogeiyk, dat de Palestynen, eventueel ge steund door de Sowjet-Unie, zullen proberen langs politiek-diplomatieke weg te winnen wat hun militair ls mislukt. Koning Hoesseins positie is derhalve nog niet voor honderd pro cent veilig. Hy zou er verstandig aan doen zich voorlopig niet buiten de grenzen te vertonen. De spanning is wel sterk verminderd, maar nog allerminst verdwenen. Rl. Ook in andere grote Italiaanse steden werden duizenden anti-Nixon pamfletten verspreid. De organisaties bereiden dageiykse demonstraties voor, die vandaag moeten beginnen en tot het einde van Nixons bezoek, woensdag, moe ten duren. President Nixon zal zondagavond in Rome arriveren, waar hy bespre kingen zal voeren met de Italiaan se president Giuseppe Saragat en premier Emilio Colombo. By het bezoek van Nixon aan Rome in februari 1969 braken ook al ern stige onlusten uit. Met het oog op het gevaar voor nieuwe gewelddaden zal president Nixon in Italië zo veel mo gelijk per hefschroefvliegtuig ver voerd worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 11