ictie tegen landen die kapers niet straffen Cornfeld terug in top van de IOS n de barre omstandighedenvan de woestijn Protectionisme in de VS is zorgwekkend Voorstel van Amerikaanse president: fotaal beeld van het vliegveld \an de Revolutie: grote rotzooi want er liggen weer VEDE BANEN in uw brievenbus! Nixon in boodschap aan Congres Bloemen niet duur ICC verwerft grote invloed Parijse strip tempel wil tot uiterste gaan Schaakteam heeft nog een kansje Ifin ITEHDAG 12 SEPTEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 9 ISHINGTON /LONDEN (AFP, a> AP) President Nixon ft een beroep gedaan op alle re- q het luchtverkeer naiar lan- vliegtuigkapers weigeren te i of uit te leveren voorlopig te Aan boord van alle Ameri- Ujnvliegtuigen zullen onmid- zowel op internationale als tnlandse vluchten veiligheids- jonarissen worden geplaatst. zullen voor een deel militairen xon wil een spoedbijeenkomst de internationale organisatie de burgerluchtvaart ter bespre- van zijn sanctievoorstel. „Aan Ireiging van de luchtpiraterij het hoofd worden geboden üddellfjlc en doeltreffend", aldus f merikaanse president. t reeds op een aantal vliegvel- gebruik zijnde Amerikaanse ierbeveiligingssysteem" zal tot al- v ervoor in aanmerking komende ;nikaanse luchthavens worden breid. Amerika is bereid dit sys- stee dat voor het eerst in 1969 in Orleans werd beproefd en be ult een combinatie van electro de :elne controle en psychologische regelen, ter beschikking te stel- eelrjran alle „werkelijk geïnteresseer- nden". •on heeft opdracht gegeven veiligheidsmaatregelen uit te en w.o. nieuwe methoden voor (ring van wapens en explosie - Ook zal onmiddellijk worden na- m a in hoeverre reeds bestaande ure controle apparatuur de be> ïr [toS ten goede kan komen. Dit rkeD niet de enige stappen die we in omende maanden tegen kapin- onj zullen nemen, verklaarde het ken rikaanse staatshoofd. Voor de di jk t; toekomst vormt dit echter een erdu eet programma. Piloten 'i dl Amerikaanse pilotenorganisatie, P°li aanvankelijk tegen voorstel- :e om veiligheidsfunctionarissen tS0T( oord van vliegtuigen te instal- hadden verzet, hebben dit ver- so1" igegeven, zo deelde Nixons ad- Peter Flanigan mee. Het is hem een misvatting, dat een ibeei partij tijdens de vlucht au torna- een ramp tot gevolg zou heb- Teel. ir b| ADVERTENTIE ben. Beschadiging van de drukcabine van een modern vliegtuig is niet fa taal. Ook andere landen hebben de vei ligheidsmaatregelen toegespitst. Pas sagiers in Londen mogen hun hand bagage niet zelf meer aan boord van het vliegtuig brengen. Met uitzonde ring van handtasjes van dames moet alle bagage in de daarvoor bestem de ruimte opgeborgen worden. De Westduitse regering heeft be sloten om de extra veiligheidsmaat regelen behalve voor het grensover schrijdende verkeer ook te laten gel den voor binnenlandse vluchten. Dit vooral met het oog op de vluchten door de luchtcorridors naar West- Berlyn. Vrees De vrees voor een gewapend Ame rikaans ingrijpen om de passagiers van de drie gekaapte toestellen op de „luchthaven van de revolutie" in de Noord Jordaanse woestijn te ontzetten werd gisteren versterkt door berichten dat de Amerikaanse zesde vloot ligplaats had gekozen voor de kust van Libanon. Nadat woensdag al was bekend ge worden dat zes gigantische toestel len van de Amerikaanse luchtmacht met evacuatieploegen en 25 Phan tom-straaljagers waren overgebracht naar Turkije meldden berichten uit Beiroet gisteren dat de zesde vloot voor de kust lag. In Washington werd daarop bekendgemaakt dat de schepen zonodig assistentie moesten verlenen bij de evacuatie van de gij zelaars. Het bevel voor het ops to men naar de kust van Libanon was op hetzelfde tijdstip afgekomen als dat voor 't vertrek van de transport vliegtuigen naar Turkije. De vloot zou van president Nixon bijzondere opdrachten hebben gekregen. In kringen van de Palestijnse ver zetsstrijders maakte men zich ernstig ongerust over het Amerikaanse machtsvertoon. Men hield rekening met militaire interventie. Het Volks front bracht de springkoppen weer aan op de dynamietladingen onder WASHINGTON (REUTER) - Pre sident Nixon heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de neiging tot pro tectionisme in de Verenigde Staten. Nixon schrijft in een boodschap aan het Congres, waarin hij een toelich ting geeft op zijn wetsvoorstellen, dat hij de in 1969 ingediende wet tot bevordering van de handel had voor gesteld als middel om de handels overeenkomsten van de Verenigde Staten te versterken. Dit hield in dat wereldhandel en -produktie uiteindelijk de basis moe ten vormen voor de welvaart der ontwikkelingslanden. Tezelfdertijd, zo schrijft Nixon. zou het wetsont werp een uitvoerbaar programma hebben geschapen van tariefaanpas singen voor industrieën, bedrijven en werknemers die door de invoer be nadeeld zouden worden. Ook zou het wetsontwerp de vermindering of af schaffing van andere handelsbelem meringen bevorderen, zoals de af schaffing van het stelsel van de "American Selling Price", dat be paalde sectoren van de chemische industrie in de Verenigde Staten be schermt. Handelsoorlog Nu dit wetsontwerp op goedkeu ring wacht, zo schrijft Nixon, wil ik wederom mijn bezorgdheid uitspre ken over net steeds luider aandrin gen op bescherming, dat naar voren komt in de debatten in het Congres. Hoewel president Nixon verklaard heeft voorstander te zijn van invoer contingenten voor textielgoederen, is hij zoals bekend tegen de overige be palingen van een verstrekkend wets ontwerp, dat een Congrescommissie reeds heeft goedgekeurd en dat reeds kan rekenen op aanzienlijke steun binnen het Congres. Deze wet zou de president machtigen tot de contin- gentering van de invoer van een groot aantal produkten, die binnen landse industrieën bedreigen. Rege ringsfunctionarissen hebben reeds verklaard dat de goedkeuring van dat wetsontwerp in zijn huidige vorm zou kunnen leiden tot een internatio nale handelsoorlog. ADVERTENTIE VAN DER VELDE CITROËN Zoeterwoudseweg 23, Leiden NIEUW TEL. NUMMER 33741 de toestellen en beval de passagiers in het vliegtuig te blijven. Een officieel communiqué van de vijf landen van wie burgers als gij zelaars worden vastgehouden bracht echter een eind aan de onzekerheid. De vijf landen verklaarden niet eens aan militair ingrijpen te hebben ge dacht. RIJNSBURG Het is nog niet zo heel veel Jaren geleden dat Rijns burg zich om deze tijd van het jaar opmaakte voor de jaarlijkse bloemen- vaktentoonstelling, die slechts ten doel had de kwekers er toe te bren gen ook gedurende de stille najaars maanden bloemen te gaan telen, zo dat de kopers van september tot aan de komst van de eerste bolbloe- men niet verplicht waren om elders in hun behoefte aan bloemen te gaan voorzien. Wie zich nog afvraagt of dit doel bereikt is. behoeft slechts een kijkje te komen nemen in de veiling om te kunnen constateren dat het aanbod enorm en de keuze ruim voldoende is. De prijzen voor chrysanten van het veld zijn zeer matig en het behoeft voor niemand een bezwaar te zijn om voo? het weekeinde een bloeme tje in huis te halen. De kwaliteit is dankzij het mooie najaarsweer ook van de buiten-bloemen uitstekend. Ook de stroom van gladiolen houdt nog steeds aan. Hoewel de prijzen van dit produkt evenmin erg hoog zijn, kunnen de kwekers er het ken nelijk nog wel voor doen. NEW YORK De terugkeer van de stichter van de I.O.S., Bernard Corn feld in de 27-leden tellende raad van commissarissen van de Inves tor Overseas ltd (I.O.S.) en in het 8-leden tellende dagelijks bestuur is geen eerste stap terug naar de leiding van het gehavende concern. Robert L. Vesco, president-direc teur van de International Controls Corp (JCC) verklaarde in een inter view dat iedere poging van Corn- lijk, aldus Vesco, daar is gebleken dat gebrek aan controle op de kos ten er de oorzaak van is, dat de I I.O.S. in moeilijkheden is geraakt. De financiële commissie zal indien zij dit noodzakelijk acht, een veto uitspreken tegen eventuele uitgaven. De I.C.C. heeft de bevoegdheid door middel van interne controle het I.O.S.-concern te stabiliseren. Met de benoeming van een presi- feld of zijn aanhangers de leiding dent-commissaris van de raad van over te nemen, gevolgd zal worden bestuur zal volgens Vesco nog drie door onmiddellijke annulering van een garantielening van 15 miljoen dollar, die de I.C.C. de afgelopen week met de I.O.S. heeft afgesloten. De I.C.C heeft de I.O.S, die zich in ernstige liquiditeitsmoeilijkheden bevindt, met onmiddellijke ingang vijfmiljoen dollar toegezegd. Een dergelijk bedrag zal later in dien nodig nog eens worden ver strekt „volgens onze berekeningen, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, zal die tien miljoen dollar voldoende zijn om het tekort aan liquide middelen op kor te termijn te dekken", aldus de 34- jarige president-directeur van de I.C.C. Het akkoord voorziet echter in nog eens vijf miljoen dollar, in dien beide partijen de noodzaak daarvan inzien. Afgezien van een rente van ongeveer 10 procent, heeft de heer Vesco, vroeger bedrijfsad viseur en ingenieur die door zijn me dewerkers als een genie op finan cieel gebied wordt bestempeld, ook nog het claimrecht verworven op vijf miljoen gewone I.O.S.-aandelen Als het gehele leningbedrag wordt opgenomen krijgt de I.C.C. het clain- recht voor 7,5 miljoen I.O.S.-aan- delen. Verder verwierf Vesco voor de I. C.C. twee zetels in de raad van com missarissen, twee zetels in het da gelijks bestuur en twee zetels in een nog op te richten financiële commis sie. Kosten Deze financiële commissie zal toe zicht houden op het financiële be leid van de I.O.S. Dit is noodzake tot vier maanden gewacht worden. Dan zal de I.O.S. waarschijnlijk over haar dode punt heen zijn, waar door 't bedrijf een betere onderhan delingspositie zal hebben voor wat- betreft de keuze van een nieuwe pre sident-commissaris, aldus Vesco. Bernard Cornfeld: weg naar terugkeer afgesneden. (Van onze correspondent) PARIJS (GPD) —Alain Bern ar- din. die van Parijs al lang geleden de bijnaam van „paus van 't naakt" kreeg, wil in zijn wereldvermaarde „Cray Horse Saloon", waar de strip tease als een sublieme kunst met on eindig veel raffinement beleden wordt, nu eindelijk eens tot het ein de en het uiterste gaan. Een politie verordening decreteert ook in Parijs nog altijd dat in cabarets en musi cals geen enkele danseres zich hele maal poedelnaakt aan het publiek mag vei*tonen en daarom enkele de tails van haar anatomie met een mi- nuscul stof lap je voor het nieuwsgie rige oog moet verbergen. Wel vreemd overigens, dat laatste restje pudeur in deze commerciële tempels van eros. als men bedenkt dat in de normale theaters bij „Hair" of in Arrabals „Tuin der lusten" het on verbloemde naakt door de censuur al lang wordt aanvaard. Alvorens die laatste stap nu ook nog te wagen, heeft Alain Bernar- din eerst de gespecialiseerde inspec teurs van de Parijse zedenpolitie sa men met enkele andere experts als de schrijver-cineast Robbé-Grillet, beeldhouwer César en schilder Tin- gueley uitgenodigd voor een proef- voorstelling, waarmee hij bewijzen wil dat zijn schoonheden in absoluut De midi-look voor mannen. Dit was een van de creaties die werd getoond op de wintermode* show in New York speciaal voor herenmode. De monnikspij wordt gedragen met sandalen. SIEGEN Nederland heeft op de schaak-Olympiade in Siegen de kleine kans op een plaatsje in de finalegroep behouden. Nederland, dat gistermiddag de beide afgebroken partijen tegen Brazilië door Hartoch en Langeweg in winst zag worden omgezet (40), bouwde in de avond uren tegen Mexico een voorlopige 30 overwinning op. Door deze re sultaten bezet het team in groep S achter de Verenigde Staten (25 p.) en Oost-Duiteland (22% p.) met 21% p. de derde plaats. Zowel Oosfc-Duita- land en Nederland hebben nog een hangpartij. Van elke groep plaatsen twee landen zich. ongevoilleerde staat toch nog aan schoonheid kunnen winnen. Ondertussen heeft, trots de mini- mode die nu ook in Parijs helaas toch naar maxi overschakelt, de sexuele revolutie in haar onstuit bare drift afgelopen zomer nog een andere vordering geboekt. Zo kon in Saint-Tropez en andere hippe bad plaatsen het naturalisme ongestraft en integraal beoefend worden en mochten de dames zelfs top-less in restaurants en andere openbare ge legenheden verschijnen. (Van onze speciale verslaggever) AN (GPD) Terwijl de Mercedes moeite heeft door itofzand van de woestijn in noord-oostelijke richting te mé» duiken in de verte de staarten van de 3 gekaapte vlieg- lt 1 en op uit het water van de luchtspiegelingen. /Ho! 1 totaalbeeld dat achter het ,etye zichtbaar wordt, is er een gj: grote rotzooi, gedomineerd n 7 c de slanke lijnen van de vlieg- aro. den de vlammen van het Volks- 0.45' tvoor de Bevrijding van Palesti- n k °e commando's lopen zwaarge- Diids* mi rond Voor een greppeltje se.£? 'enkele Jeeps van het Jordaan- j ,0) 8» en, aan de Russische makelij (zat jordelen, ook Iraakse Daarach- het vliegveld van de revolutie Trage gang ou leven rond de vliegtuigen herv 11 zich om 1 uur 's middags af en 5- 6611 tra'9e 8an9 en hefc 15 gecon- e pfeerd onder de vleugels Afge- v&n de Jonge knapen die het terrein bewapen, zoekt iedereen dek king voor de hete zon op het warmste moment van de dag Onder het TWA-vliegtuig heeft sinds woensdag het Rode Kruis een tent opgeslagen de bagage staat kris-kras onder de vliegtuigen In een wijde kring er omheen de guerrillastrijders met hun automatische geweren Ook het merk van onze eigen KLM wordt zichtbaar Het staat op de air-con ditioning installatie, die nu binnen in de vlieg'tuigen de temperatuur dra gelijk houdt. Er komt ploseling meer leven Uit inderhaast gegraven loop banen komen strijders tevoorschijn Zelfs blijken enkele officieren van het Jordaanse leger aanwezig en 2 leden van Hoesseins woestijnpolitie Maar een van de mensen van het Onze correspondent Herman Rolfes is van Beiroet, zijn standplaats naar Amman ge reisd. Vandaar maakte hij een trip naar het vliegveld van de Revolutie waar de gegijzelde passagiers van de gekaapte vliegtuigen nog verbleven. In bijgaande reportage geeft hij zijn indrukken die stammen van voor het moment dat bekend werd dat de gijzelaars zouden worden overgebracht naar Am man. volksfront komt tussenbeide. De in formatie wordt door hen gegeven In een bijna ritmisch dreunen klinkt: „Geen foto's" Alleen het laatst ge lande BOAC-vliegtuig mag worden benaderd.. De gewone ingang is ge sloten" De raampjes van de cockpit zijn open en op de plaats van de piloot zitten ook de guerrillastrijders Wel zijn de belde nooduitgangen open passagiers zitten moedeloos in hun stoel Bij zoveel plotseling leven wor den twee kinderen onrustig Zij pro beren buiten de rand van het vlieg tuig meer te zien Hun moeder trekt ze daarop met een driftige beweging terug, de beide meisjes verweren zich Zo te zien zijn zij 5 en 10 Jaar De moeder is onverbiddelijk Huilend vallen de kinderen terug in hun zit ting Aohter de kleine raampjes zwaaien 2 vrouwen Ze lachen Een ander lukt dat niet Zij heeft een rood hoofd; tranen zijn wel niet zicht baar, maar haar bewegingen zeggen voldoende Via een houten ladder die op de laadbak van een open Ford bestelwagen is gezet komen acht passagiers naar buiten Gedwee vol gen zij de aanwijzingen van de com mando's op Bezit Zij zijn duidelijk geheel in het be zit van het Volksfront, dis dat ook laat merken door de simpele hande ling van het op de borst prikken van haar speldjes Dan pas ontsluit zich de haag van de zwaar bewapende commando's. De passagiers zij zien er goed uit Aan hun rode hoofd is duidelijk te zien dat zij het warm hebben In hun vliegtuig is nog geen air-conditioning: zij zijn er ook nog maar kort De kinderen houden zich rustig, er zijn er veel „Het is bin nen wel heet, Ja" Die morgen waren zij een uur naar buiten geweest Een jongen van 12 Jaar neemt de luidspreker over Hij is duidelijk zenuwachtig Hij was op weg naar Engeland om daar naar school te gaan Zijn ouders waren nog in Bahrein en hij reisde alleen Een geofisisch Ingenieur, ook aan boord, kwam van de Perzische Golf. Hij ging terug naar zijn gezin in Beiroet Hij was op 5 minuten rijden van zijn huis toen het BOAC-vlieg- tuig landde om te tanken om daar na door te vliegen Toch afdwalend naar de verboden vliegtuigen die er al sinds zondag staan, ontmoeten wij een technicus Hij helpt de beman ning met het startklaar houden van de vliegtuigen Optimistisch over de motoren is hij niet Het zand dat soms in grote stofwolken voorbij komt, dringt overal binnen Met een knipoog zegt hij: „Binnen is het ook niet best Het is nu wel wat beter De toiletten zijn met de komst van het Rode Kruis weer redelijk bruik baar en er is water genoeg Daarvoor zorgen tankauto's van het Jordaan se leger" Naar buiten Twee of drie keer per dag mogen zlJ naar buiten voor ongeveer een half uur De mensen binnen zijn wel rustig, maar toch zij vragen zich wel af: hoe lang nog De kapitein van het vliegtuig komt er bij staan Hij zal 50 jaar zijn ongeveer Zijn grijze stoppelbaard zegt voldoende over het comfort HU zegt niet veel: „Tja, in deze woestijn, niemand weet het zy zyn allemaal wel aardig, maar wat heb Je eraan?" Het verboden gesprek valt nu op Er is zelfs geen tyd meer voor handen schudden Terug naar de auto. Veraf staan Jordaanse tanks In de vlakke woestyn is de af stand moeiiyk te schatten Misschien is het een kilometer, maar het kan ook meer zyn De eerste dag ston den zy dicht rondom de vliegtuigen, maar na een ultimatum van de guer- rillastryders: binnen een half uur te rug of we blazen alles op, heeft het Jordaanse machtsvertoon zich ver- wyderd. Even duikt daarachter het ge wone beeld van de woestyn op. Een kudde kamelen trekt in deinende gang voorby. Achter ons zyn de vliegtuigen nauweiyks meer zicht baar, hoewel wy er misschien 200 meter vanaf zyn. De zozeer veraf schuwde stolfwolken omhullen ze. Zelfs in onze gesloten auto is het moeiiyk ademen zonder het stof mee te nemen. Het is waariyk niet zo ple zierig hier te zyn. Want barre om standigheden betekenen in de woes tyn droogte hitte en zon. HERMAN RQLFEa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 9