Kerk verkeert in een crisis Warmte op wielen ZIN IN ONS WERK Blanke Ziiidalrikaail kerken veroordeeld rassendiscriminatie! Kerkdiensten Leiden en omgeving SC Dimplex Tekort aan predikanten - Sluiting van kerken Woord van bezinning SAMENNAAR BELFAST PAGINA 8 LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 12 SEPTEMBg ADVERTENTIE 4TE Het kerkbezoek statistieken wijzen het uit loopt terug, er is een predikantentekort en steeds meer worden binnen- stadskerken gesloten. Het is een algemeen verschijnsel. Vrijwel alle kerken zitten met deze problemen. Prof. dr. A. F. N. Lekkerkerker te Groningen, hervormd kerkelijk hoog leraar in de dogmatiek, het kerk recht en de vaderlandse geschiede nis. schenkt aan deze verschijnselen aandacht in het jongste nummer van het blad „Kerk en theologie." „De prognoses van de laatste jaren," al dus de Groningse hoogleraar, „voor spellen een groot predikantentekort. Sommigen spreken zelfs van: cata strofaal. Maar de laatste maanden heb lk de neiging een vraagteken te zetten achter deze voorspelling. Mis schien vergis ik me schromelijk en krijgen n aeen overvloedige emerite ring van predikanten met 65 jaar de voorspellers toch gelijk. Tijdelijk zijn er echter een paar vreemde din gen aan de hand." Prof. Lekkerkerker, die signaleert dat afgelopen voorjaar niet alle her vormde kandidaten na het collo quium (o.a. te Groningen) terstond een beroep kregen, ziet voor het noorden de oorzaak heel duidelijk liggen: Tal van kleine gemeenten hebben zich leren behelpen met een hulpprediker, met een catecheet, soms ook met een student (een stu dent-pastoraal verzorger of een stu dent-pastoriebewoner) Tweede oorzaak, die prof. Lekker kerker ziet: een versneld aan bod ten gevolge van de herstructure ring van Veervicariaat en seminarie, waardoor de periode tussen universi teit en gemeente drastisch is inge kort. De gemeenten kunnen het zich weer veroorloven ietwat kieskeuriger te worden, letten erg op de theologi sche achtergronden van de kandi daat." Financiële tekorten Voorts herinnert prof. Lekkerker ker er aan, dat de laatste maanden in toenemende mate de kerkvoogdij en in de grote steden met catastro fale financiële tekorten blijken te zit ten. Een drastische herstructurering met sluiting van kerkgebouwen en opheffing van predikaptsplaatsen komt op gang. Tenslotte: achter de impasse van de noodgebieden van land en stad verbergt zich een diepgaan de geloofscrisis. 331 vacatures Van de zijde van de landelijke her vormde commissie voor het beroe- pingswerk wordt er in een reactie op prof. Lekkerkerkers kanttekeningen Laat het ons mogelijk blijven om zin te zien en te beleven en daarom zin te hebben in wat wü doen. zouden moeten doen. Laat het ons mogelijk blijven om te verwerken wat er gebeurt in ons en om ons heen; .vat verwachten wij van onszelf, van onze toekomst, van andere nensen Een werkweek kan krimpen tot vier dagen van ieder een zeven uur. Dan kan het moeilijk worden, nog heel wat moeilijker dan nu, om een door amuse ment versierde verveling buiten onze deur te houden. Nu is het vaak al moeilijk genoeg om ons werkelijk te ontspannen. Vaak kunnen mensen zioh alleen ver strooien, zioh laten amuseren (amusement: afwezigheid van de muzen). Ons ontspannen, dat is tot rust komen, tot onszelf ko men. Ons verstrooien: nergens met hart en ziel aanwezig zijn, onszelf kwijt laten raken Waar zijn wij werkelijk aan wezig? Ieder mens is een ver zameling mogelijkheden, een belofte. Wij zijn werkelijk aan wezig waar wij onze bekwaam heden, ervaring, inzicht, ons 'ermogen tot vriendschap, tot het houden van mensen en dingen inzetten. Zullen we daartoe in staat zijn gedurende duizenden vrije uren? Hebben we genoeg bezeling in ons om onszelf te kunnen geven ook wanneer het niet moet, wanneer we er niet voor betaald worden? Met enige regelmaat zit je tegenover mensen die er moeite mee hebben dat zij zelfs in hun werk ziohzelf nauwelijks kunnen geven. Zij kunnen er hun be kwaamheden, hun ervaring en hun inzicht te vaak niet werke lijk in kwijt. Anderen stoten zioh eraan dat de mensen met wie zij moeten werken hun ta ken met zo wemg interesse en lo weinig plezier verrichten. Wat merk je van eikaars mo gelijkheden? En hoeveel mensen ontdekken ook in hun werk hun eigen mogelijkheden nooit! Zo zijn het dus bepaald niet alleen de .vrije uren' van ons mensen die een probleem worden wan neer wij niet een beetje met hart en ziel aanwezig kunnen zijn bij wat wij don doen. Ons werk maakt het voor velen van ons nog heel wat moeilijker om ah.w. met onze mogelijkheden te spelen. Dat ligt voor een groot deel aan de maatschappij waarin wij leven. Alle taken die in onze samenleving moeten worden ver richt vragen samen ontzettend veel: alle bekwaamheden en alle verbeeldingskracht van men sen, hun hoofd en hun hart zijn nodig om onze wereld te maken tot een tehuis waai; het leven voor ieder mens goed kan zijn. Maar wij hebben de taken zo verdeeld dat vrijwel ieder slechts voor een uiterst klein stukje verantwoordelijk is. Er is ontzettend veel waar we ons niet mee bemoeienzorg voor de problemen die ons samenleven in steeds sneller tempo oproept, moeten we in zo ontzettend veel opzichten aan anderen over laten. ,Zin in ons werk' zal alleen mogelijk blijven waar wij leren samenwerken Dr. A. W. CRAMER. Rem. predikant Leiden op gewezen, dat er een achterstand moet worden ingelopen. Zelfs als in de komende jaren een aantal predi kantsplaatsen zou worden opgeheven door combinatie of door verminde ring van het aantal predikantsplaat sen in de grote steden), vermindert dit niet de behoefte aan jonge predi kanten. Het aantal vacatures van nu 'op 1 mei 1970 op een totaal van 1848 vervulbare predikantsplaatsen binnen de groepen I-IV van de ge- meenten-indeling: 331 vacatures) zal in de komende jaren vermeerderd worden door een tot 1978 stijgend aantal emeriteringen. Dat niet allen, die dit jaar tot het ambt werden toegelaten, direct een beroep ontvingen, hangt volgens de commissie voor het beroepingswerk, vooral samen met hun eigen uitge sproken wens zich nog niet beroep- i baar te stellen, om eerst nog verder te studeren. Door persoonlijke ge- sprekken met de meeste van hen is de commissie goed op de hoogte van hun wensen en inzichten en probeert zij de namen van hen, die wel een beroep willen ontvangen, in zoveel mogelijk bij hen passende gemeenten te noemen. Tegenover de zeer enke len, die nog moeten wachten, staan de velen, die meer uitnodigingen I kregen dan ze konden overwegen. Enkelen hunner werden meteen in I een gemeente uit de 1ste of 2de groep beroepen. Achterstand inlopen Conclusie: „De huidige theologi- sche studenten, die predikant willen I worden, behoeven beslist geen angst te koesteren, dat er geen vacante gemeenten meer zullen zijn als zij af- i studeren, al zal niet iedereen met een een hem of haar passende ge- meente vinden. Ook voor de eerstko- 1 mende jaren blijft een aanwas van nieuwe studenten geboden, om open- I vallende plaatsen te bezetten en de achterstand in te lopen. Gebeurt dit niet. dan wordt de Hervormde Kerk in ernstige mate bedreigd Tot zo ver de beroepingswerkcommissie. Prof. Lekkerkerker, die van deze visie op de hoogte werd gesteld, had direct zijn antwoord klaar. U ver waarloost in uw reactie, aldus de hoogleraar, in het algemeen te ge makkelijk de zichtbare afbraak van het kerkewerk in menige grote stad om financiële en andere redenen, die men tracht op te vangen door ophef fing van predikantsplaatsen. In de landelijke discussies over de toe komst van de Ned. Herv. Kerk horen wij constant over de geloofscrisis, waarin deze kerk verkeert, wordt zelfs de vraag gesuggereerd of er in 1980 nog wel een Ned. Herv. Kerk zal zijn (vanwege de geloofscrisis dan). De uitwerking van een en an der in de studentenwereld (en in de gemeente) is niet bepaald gunstig. Het onderwerp: al-of-niet-predikan- tentekort is volgens prof. Lekkerker ker, niet los te maken van de crisis waarin de gehele kerk verkeert. De vraagtekens zijn niet te bezweren met getallen of statistieken. Positieve factor In het geheel van problemen ziet de hoogleraar de positieve factor niet over het hoofd. Het is deze factor, dat gewaardeerde en bekwame hulp- trachten steeds meer als bevoegde voorgangers zullen worden ingescha ald en de aktiviteit van gemeente leden wordt geprikkeld. Daarmee ^ou tegelijk de vanaf 1950 starre ver houding ambt-bediening in beweging 'omen. Rondom de aanvaarding van de nieuwe kerkorde werd ietwat vi sionair gesproken over de sacramen- tenbedienend e hulpprediker -vicaris. Misschien krijgt deze nu een betere kans. Elke hoek van uw huig behaaglijk met Dimplex! Want Dimplex elektrische radiatoren thermostatisch geregeld en met olie gevuld) rijdt u zó van de ene kamer naar de andere. Dimplex. Veilig, En... de zuinigste! Vraag dokumentatie bjj uw elektroh andelaar of bij Nerim N. V. Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel: 01850-42311 ASI ffen NAIROBI (Hervormd persbuerau) In de assemblee v Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken, Nairobi (Kenya) werd gehouden, is veel aandacht beste» de rassendiscriminatie en de apartheidspolitiek van de afrikaanse regering. Een resolutie werd aangenomen, de (blanke) Zuidafrikaanse Kerken worden veroordeel gens rassendiscriminatie. 'Rondom 1950 werd zelfs gedroomd over een mogelijke toekomst, waarin de verhouding academisch gevorm de predikanten-niet academisch ge vormde voorgangers werd gesteld op 70-30Toen werd dit niet als nood maatregel maar als een positieve zaak opgevat. Inhoud van prediking Als tweede en eigenlijk belangrijk ste positieve factor, ziet de Groning se hoogleraar, dat de gemeente met vernieuwde aandacht gaat vragen naar de inhoud van de prediking! (slechts door een levende prediking wordt de gemeente geboren en on derhouden) en de manier van de pre sentatie van de kerk- Het zou echter wel eens totaal fout kunnen zijn, dat we tegenwoordig zo bezig zijn met onszelf. Eigenlijk: het is fout! Tenslotte vergeet ik ook niet de moed en het geloof waarmee jonge mensen, zoals ik dit de laatste maan den heb meegemaakt, intrede doen na hun bevestiging in het ambt van predikant. Deze kerkdiensten waren een bemoediging temidden van de veie vraagtekens," aldus prof. Lek kerkerker. In tal van kerkvoogdijen houdt men zich bezig met de vraag of binnenstadskerken in verband met teruglopend kerkbezoek moe- worden gesloten. Een ixi Washington verschij nend blad van Amerikaanse baptisten ziet wat Noord-Ier- land betreft de tijd gekomen voor (meer) verzoenende actie door kerkelijke voormannen. Het blad stelt voor dat paus Paulus VI en de secretaris-ge neraal van de Wereldraad van Kerken dr. E. C. Blake elk hun bestuurscentrum verlaten en gezamenlijk naar Ulster reizen. Als juist zij samen door de stra ten van BelfastLondon derry en andere brandhaarden van onlusten gaan lopen, moet dat toch wel ten goede inwer ken op rooms-katholieken en predikanten, zo meent de re dactie van het Amerikaanse blad. De Wereldbond is een van de wei nige internationale kerkelijke orga nisaties. waarvan de machtige Ne derduits Gereformeerde Kerk en an dere blanke kerken van Zuid-Afrika deel uitmaken. In 1964, tijdens de vorige in Frank fort gehouden assemblee van de We reldbond was de apartheid ook reeds veroordeeld, maar nu men in het hartje van Afrika bijeen kwam, met twee-derde van de deelnemers uit de derde wereld, lag het voor de hand dat de „apartheid" één van de be langrijke discussiepunten zou worden Ondanks tegenwerking van leidende figuren in de Wereldbond, die de Zuidafrikaanse kwestie het liefst van de agenda wilden afvoeren, en daar toe ook pogingen ondernamen, is het er inderdaad van gekomen. Toch leek het er op, dat de blanke Zuidafrikaanse afgevaardigden naar huis konden gaan met het bericht voor hun thuisfront, dat zij opnieuw een overwinning hadden geboekt. De Nederlandse gedelegeerde dr. Bas de Gaay Fortman heeft daar een stokje voor gestoken. Er lag namelijk een resolutie, waarin onomwonden werd gezegd, dat de Nederduits Gereformeer de Kerk van Zuid-Afrika de indruk wekt de regering te ondersteunen in haar politiek en praktijk van ras senscheiding en blanke machtsover- heersing. De scheidende secretaris-generaal Pradervand, die kennelijk geen felle veroordeling van de N.G. Kerk wens te. diende snel een motie in. waar door niet meer van de kerken zelf maar van leden van die kerken werd gesproken. Het voorstel Prader vand werd aangenomen en de reso lutie zou van haar kracht zijn be roofd, omdat de blanke Zuidafri kaanse kerken dan in feite vrijuit hadden kunnen gaan. Apartheid in kerken Dr. Bas de Gaay Fortman (31), een van de afgevaardigden van de Nederlandse gereformeerde delega tie. die reeds enkele Jaren in verblijft, en een kenner Afrikaanse en Zuidafrikaans standen, diende een nieuwe nu Hij baseerde zijn motie op h dat de blanke kerken zelf de l! heid rigoureus in hun kerken^ voeren. Zijn motie luidde: „Eén van de zaken die on xull zondere aandacht, ons werken bidden vereist is de praktijk senscheiding zoals de Nederdui eet reformeerde Kerk deze in haai kerkelijk leven doorvoert, m zij de indruk wekt, dat zij dt ring ondersteunt in haar politj^' praktisch handelen inzake i scheiding en blanke machtsovi sing". r°°' Zijn voorstel werd als resoli 11 tegen 82 stemmen in de ass aangenomen. hn bre d: 0r ui t reg ld ran orin Ooi b - a ana P iys i r m De heer Pradervand probeer pai de stemming nietig te laten ren omdat niet-stemgerecli hadden deelgenomen, maar 1 trole bleek slechts één dëelnt zich te hebben vergist. De blanke Zuidafrikaai vaardigde dr. Geldenhuys zijn ongenoegen kenbaar j woorden, dat deze resolutie v Gaay Fortman veel scherper w vorige formuleringen. Desondi zei hij, zal de Nederduits meerde Kerk meewerken a» consultatie over de apartheid,! j Wereldbond van Hervormde i reformeerde kei-ken in de toekj| Zuid-Afrika zelf wil houden. Overigens stond er nog een sj I zin in de aan Zuid-Afrika g passages, namelijk dat een 1 1 in haar doctrine of in de rassenscheiding erkent, worden aangemerkt als te 1 tot het lichaam van Christus, semblee verwierp deze zinsned dat een dergelijke beoordeliig aan mensen toekomt. Wel nieuwe tekst ingevoegd waai dermeer staat dat rassendiscil f tie tegen het wezen en de natu een kerk ingaat. LEIDEN Hervormde gemeente Pieterskerk 10 u ds K Bouhuye. Hooglandse Kerk 10 u dr K. E. H. Oppenlieimer. 11.46 u Oecumenische etudentendienst. Marekerk 10.30 u de Joh. Poort. Maranathakerk Lage Morsweg 10 ti de E. W. Pannekoek Konlngskerk Koningstraat 10 u ds H. W. Hemmee. Bethlehemkerk Drlfstr. 10 u ds P. L. Schoonhelm 5 u de D. Bouman, Katwijk a. Zee. Bevrijdingskerk Montgomerystr. 9 u ds A. J. Lamping. Vredeskerk Burggravenlaan 10 u d J. P. Honnef, Leiderdorp (Jeugdkapel 10 u dhr. J. VerheiJ7 u gespreke- dlenet. Ver. Vrhz. Hervormden Aula As- •erstr. 1 10.30 u ds M. J Wagenvoorde. Egllee Wallone Breeetr. 10.30 u Pasteur A. E. Malaise. Academisch Ziekenhuis 10 u ds P. J. D. van Malssen. Dlaconessenhuls Houtln. 55 10.30 u ds D. van der Meulen Wassenaar. L. H. J. gebouw 10.30 u Experimen tele dienst. Geref. Kerk. Zulderkerk 10 u ds Hor- tensius. 5 u dr v. d. Zwaan. Petrakerk 10 u ds Kronemeljer. 5 u dr Dronkert. Oude Vestkerk 10 u dr v. d. Zwaan. 6.50 u ds Kronemeijer. (Dienst met be langstellenden). Beloftekerk 10 u de Brederveld. 5 u de Hortenslus. Bevrijdingskerk 10.30 u dr. Dronkert. 5 u drs A. Brouwer, A'dam. Groenhoven 10 u ds Mookhulzen „De Mirt" 10 u de heer Verheul. „Het Mlerer.c»est" 10 u ds De Heer. Geref. Jlterk (vrijgem.) 10 en 5 u ds J. v. d. Haar. R.K. Kerk H. Antonlus 9.30, 11. 12.16 Haagse Schouw (zat. av. 7 u) 9.30, 11.30 en 6.30 u. Hartebrug (zat. av. 7.30 u) 8, 9. 10.45, 12 en 7 u. Herensingel (zat. av. 7 u) 8.30, 9.30, 11. 6.30 u. Bij kerk Tlmorstr. 9.30 en 11 u. H. Leo- nardue (zat. av. 7 u) 9, 10.30 en 12 u. Studentenparochie (zat. av 7 u ln de LodewDkskerk. LodewlJk8parochle (zat av 7 u) 9,45 11. 12.16 en 6 u. Petrusparochie (zat. av. 7 u Jonge renmis) 9, 10.30, 12 en 6 uur Geref. Gem. 10 en 4.30 u ds Boo- gaard. Chrlstan Science Steenschuur 6, 10, 3 uur Ned. dienst. Baptistengem. Oude Rijn 3. 10 u ds R. Retllng 7 u samenkomst Middelste gracht 3. Oud Kath. Kerk Cronestelnkade 9.45 uur HM. Leger des Hells 10 u heillglngsdienst 7.30 verlossingssamenkomst. Chr. Geref. Kerk 1 en 5 u ds ear lier. Doopsgezinde Rem. Gem. 10 u ds H. van Bilderbeek Evang. Chr. Gemeenschap (Middel stegracht 3) 10 u dhr. M. Plomp. 7 u ds. R. Relling m.m.v. Victorie trio. Vrije Kath. Kerk Vreewijkstr.) 10.30 u gezongen H. Mis. Nieuw Apostolische Kerk (Ho ge Rijndijk 24) 9.45 u dienst. Evang. i_»uth. Kerk 10.15 u de J. Happee. Aarlanderveen Herv. Gem 10 u ds. G. van Hoegee (H.A.). 7 u ds G. van Hoegee. Geref. Kerk 10 en 6.30 u ds J. P. van der Stoel te A'dam. Chr. Geref. Kerk 9.30 u dienst des woords. 2.30 u ds H. C. vah der Eent te Kat wijk aan Zee. R.K. Kerk (zat. 7 u) 7.30 u en 10.30 u. Dorpshuls Ter Aar Aar- dam 9 en 12 uur. Alphen aan den Rijn Advents- kerk Jullanastr. 9.30 u ds J. H. Bogers 6.30 u ds M. Fokkema. Kruiskerk Gouwsluls 9 30 u ds M. Hamemaaijer m.m.v. het Kerkkoor. Opstandingskerk 9.30 u ds M. Fokkema. 5 u ds Van Herpen te Utrecht. Dienst voor ge hoorgestoorden en niet horenden. Ge bouw Nabij 9.30 uur Jeugdkapel dhr. J. B. H. Lefeber. Zaal Opstandingskerk 9.30 u de heer J. J Scholten Jeugd kapel Martha-Stichtlng „Rijnstroom" 10.30 u ds C. Spoor. 21 u ds Fr. de Jong en ds. I. J. Walpot in C Geelhuis Marnlxstraat. Kerkgebouw Oudshoorn- seweg 10 u ds G. Cadée. Herv. Sions- kerk 9.30 u en 6.30 u ds S. W. Ver- ploeg. Gebouw Onderweg 10.15 u ds Van Kooten te A'dam. Aula Morgen- sterschool Parelstr. Geen dienst. Het Kasteel Veldbloemweg 9 u ds Van Koo ten te A'dam. Geref Kerk Marana thakerk Raadhulsstr. 10 u en 6.30 u ds. Fr. de Jong H.A. Salvatorlkerk W de Zwijgerlaan 10 u en 6.30 u ds A. Borman H.A. Opstandingskerk Prinses Marijkestraat Gezamenlijke dienst. 5 u ds W. van Herpen te Utrecht. De Goede Herderkerk 10 en 6.30 u ds J Vos. Kasteel Ridderveld 10.15 u en 6.30 u ds G. O. N. Veenhuizen H A. en H.A en Danz. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 u leesdienst, 7 u ds H. W. Ophoff Chr. Geref. Kerk Jeruzalemkerk Grijpensteinstraat 9.30 u en 5 u. ds P. Sneep Oud Geref. Gem. Kerkge bouw Hooftstr. '240 9.30 u en 4 u lees- diensten. Rem. Geref. Gem. Geen dienst Baptisten gem. 10 en 6.30 u ds Koek koek. R.K. St, Bonifaciuskerk (zat. 7 u) 8.30, 10. 11.30 en 6 u. R. K. Plus X Kerk (zat. 7 uj 7.30, 9. 10,30, 11.45 en 5.30 u. Benthuizen Geref. Gem. 9.30 en 6 u leesdienst (dinsdag 7.30 u ds Boo gaard te Lelden Boskoop Herv. Gem 9.30 u ds W. L. Heijmans, 6.30 u ds W J. Schou ten uit Vlaardingen; Geref. kerk 9.30 u ds H. Dijkstra, 5 u ds S. v. d. Land; Maranatha-mavo (SnUdelwijk) 11 u ds W, L. Heijmans; Chr Geref. kerk 9.30 u leesdienst. 7 u ds J P. Geels uit Haarlem; Geref. Gem.; 9.30 u leesdienst. 7 u ds A. F. Honkoop; Vrijz. Prot. 10 u in Rem. kerk. de eerw. heer P v. d. Laarse: Evangeliecentrum Nieuw leven. 9.30 u in Concordia pred Th. Verwoerd; Verg. van gelovigen, 9.30 en 5 u samenkomst in lokaal Nieuw- 6traat 27; Kapel Bethel (volle evange lie), 9.30 u dhr. J. Modderkolk; R. K Kerk Reijerskoop, (zat av. 7 u), 7.30 u, 9 u. en 11 u. Ontmoetingscentrum Snijdelwljk (zat. av. 5.30 u) 10 u. Hazerswoucle Herv. Gem 9.30 en 6.30 u ds L. Boer Geref. Kerk 9.30 (Jeugddienst) en 5 u ds Brink R. K. Kerk St. Bernardus Rijndijk (zat. 7 u) 8. 9.30 en 11 u. R.K. Kerk St. Michaël Rijndijk (zat 7 u) 8. 9 en 11 u. R. K. Kerk dorp (zat. 7 u) 8. 10 en 11.30 u. Hoogmade Herv Gem. 10 u ds P. Schoonenboom. R.K. Kerk (zat. 7 u) 9 en 11 u Katwijk aan den Rijn Hervormde gemeente Dorpskerk 9.30 u ds Mak- kenze. 6 u ds Van Harten Bodegraven, Ontmoetingskerk 10 u prof. Berkhof, Lelden 6.30 u ds Makkenzle. School Narcisstr. 10.30 ds Baart Raamsdonk- veer. Geref. Kerk 9.30 u ds A. Lange- ler Badhoevedorp. 5 u ds Bakker KatwUk aan Zee Herv gem. Nieu we kerk lOu ds A Vink, 6 u ds W. Vroegindewey; Oude kerk 10 u ds C. van den Bergh. 6 u ds J. C. van Hunnlk; Ichtuskerk 10 u ds C. Treu- re 6 u ds P. Moerenhout van 's-Gra- venzande; Pniëlkerk 9.30 u ds J. C. van Hunnlk, 6 u kand. G. Boer, van Oegst- geest; Groen van Prinstererschool 10 u ds C J. van d. Broek, van Weesp Ge reformeerde kerk Vredeskerk 9.30 u ds Elderman, 5 u ds F. Pijlman. Trlum- fatorkerk 9.30 u ds W. Bakker; 5 u ds Elderman, Jeugddienst. Chr. Geref. kerk 10 u ds H. C van der Ent, 5 u ds H. C. van der Ent. Geref. Gem. Re- misestr. 10 en 5 u ds Van der Bijl. Geref. Kerk (Vrijgem.) 9 u ds J. Zwart (Haren) 10.30 u ds Breen, 3 u ds Los (Den Haag) 7 u ds J. Zwart, Volle e- vangeliegem Katwijk (zaal openbare school Voorstr. 100) dienst 10 u. Leiderdorp Herv. Gem. (Gerefor meerde kerk Hoofdstr.) 9 u ds A. Geense. (Schepplngskerk) 11 u ds A. Geense. Geref. Kerk (Hoofdstraatkerk) 10.30 u ds G van Loenen. 6.30 u ds J. A van Netten (Schepplngskerk) 9.30 u ds J. A. van Netten 5 u ds G. van Loenen R.K. Kerk Menswording (zat. av. 7.30) 9, 10.30 en 12 u Meerburg (zat. av 7 u) 8.30. 10, 12 en 6 u. Leimiiiden Herv. Gem. 9.30 u ds J H. de Vree. Geref. Kerk 9.30 u en 7 u ds J. Baayens te Treebeek. R.K. Kerk (zat. 7 u) 7,30, 9.30 en 11.15 u. Lisse Herv. Gem. Grote kerk 10 u ds J van der Velden (H.D.) 6 u ds ds H. G. Oost Inga. Geref Kerk 10 en 7 u drs A. E. van der Woude (jeugd- zondag) Chr. Geref. Kerk 10 en 4.30 u ds D H. Biesma. Geref Gem. 10 en 4 u ds J. C van Ravenzwaay, van Arnhem. Geref. Gem 10 en 4 u ds J. C. van Ravenzwaay van Arnhem. Ge ref. Kerk (Vrijgem j 10 en 4.30 u ds J. J. Verleur. Oud Geref, gem. 9.30 en 3 u leesdienst; Aktie Kruistochten Ne derland Maandagavond 8 u ds J. Gravendeel, evangelisatiedienst in gast huis „Welkom". Bondstr. R.K. Kerk St. Agathakerk 8.30 10.15, 11.45 en 7 u. zat. av 7 u. Dependance Poelpolder (aula prot. chr. school) 8.30 en 12 u. Marlakerk 8.30 u. 10.30 12 5.30 u zat. av. 7 u. Engelbewaarder 7.30. 8 45, 10.45 en 5.45 u zat, av. 7 u Nieuwkoop Herv. Gem. 9.30 u ds Meindert te Woudenberg 6.30 u de heer Goedhart (Jeugddienst). Geref. Kerk 0.30 u en 6.30 u R. J A. Hanenburg Chr. Geref. Kerk 9.30 u en 6.30 u de heer J. van Leeuwen Rem. Geref. Ge meente 10 u ds J. Nienhuls te Utrecht. R K. Kerk (zat. 7 u) 7.30 9. 10.45 en 7 u. Nieuwveen Herv. Gem 9.30 u ds J. Gebraad. 6.30 u ds H. R. J. Reijenga te Zevenhoven Geref Kerk 9.30 u en Berg, 5 u ds J. D. te Winkel; Chr. 6.30 u ds J. Bovenberg te Leiden. R.K. Kerk (zat. 7 u) 9. 10.45 en 5 u. Noord wijk-Bi n n en Herv. Gem. 10 u ds O. V. Henkei (Den Haag) 7 u dr J. G. B. Jansen. Geref. Kerk 9.30 U ds H. Lljesen. 5 u ds C. Warner. Van den Berghstlchtlng 11 u ds H. Lijesen.' Ned. Prot. Bond geen dienst. R.K. Kerk (zat. av. 7 u) 8.30, 11.15 en 5.30 u. Noordwjjk aan Zee Herv. Gem. Hoofdstr. 10 u dr J. G. B. Jansen De Rank 7 u ds A. Vink (KatwUk) Geref. Kerk 10 u ds C. Warner. 7 u ds H. Lljesen. Sole Mio 9.30 u ds W. J. Th. Heemskerk (Oegstgeest) Herv. Ger. E- vangelisatie (Herv. kapel. Hoofdstr.) 10 u ds H. Stolk te Schevenlngen 3.30 u ds G. H. van Kooten (Delft). R.K. Kerk (zat. av. 7 u) 7.30, 9. 10.30 en 12 u. N'oordwilkerhout Herv. Gem. 10 u ds W. Dekker uit Noordwijk (geref Herv. dienst) 10 u ln de Zilk ds J. Streef land. (aula r.k. meisjesschool) R. K. Kerk St. Jozef (zat. av. 7 u) 7.30, 8.45, 10.16, 1.30 en 7 u. St. Viktor (zat. av. 7 u) 8. 9.30. 11 en 6 u. H. Hart van Jezus in de Zilk, (zat. av. 7 u) 8.30. 10 en 11.30 u. Oegstgeest Herv. Gem, (Groene Kerk) 10.30 u ds J M, Hoekstra, 7 u ds W. E. Verdonk (Pauluskerk) 10 u prof. dr. G. H. M. Posthumus Meyjes (Zendingskapel 10 u (Jeugdkapel) me vrouw M. B. Elion- Wafelbakker. Ge ref. Kerk 10 u ds J Irik, 7 u ds Veg- ter. Geref. Kerk (vrUgem.) 8.30 en 3 u ds J. v. d. Haar. vrijz. Herv. (Ge meentecentrum) 10.30 u dr J. L. Springer. R K. Kerk (zat. av. 7.30 il) 9. 10.30, J2 en 7 30 u Bonaventura- kapel (zat. av. 6.30 u) 8. 10 en 11 uur. Oude Wetering Herv. Gem 9.30 u ds Lalleman. Geref. Kerk 9.30 u ds J. Kapteijn te Reeuwijk. 5 u ds H. LeUsen te NoordwUk (Jeugddienst met hervormden) Rem. Geref. Gem. 7 u dr A. W. Cramer. R K. kerk (zat. 6.30 u) 8. 0.15, 10.30. 12 en 4.30 u Bijnsaterivoude Herv Gem. 9.30 u en 7 u ds T. H. Oostenbrug. Chr. Geref. Kerk 9.30 u dienst de6 woorda. 2.15 u ds G. Bouw te Schevenlngen. R. K Kerk (zat 7 u) 7.30. 9.30 en 11.16 u. Rijnsburg - Herv Gem. (Grote kerk) 0.30 u ds Van Gosliga. 5 u ds Vink (Bethelkerk) 9.30 u d6 Van Rhoon. 5 u ds Van Gosliga. Geref. Kerk Petra- kerk 9.30 u ds Baayen. 5 u ds Huis man. Immanuëlkerk 9.30 u ds BUle- veld. 6 u ds J. van Drie, Delft. Mara nathakerk 9.30 u ds Huisman. 5 u ds BUleveld. Geref. Kerk (vrijgem.) 10.15 u ds A. Kuiper. 5.15 uur leesdienst. Chr Geref. Kerk 9.30 en 5 u ds De Vries. R.K. Kerk tuinbouwschool (zat. av. 7 u) 10.30 uur. Sassenhelm Herv. Gem. 9 en 10.30 u ds A. Westra, 6.30 u ds J v. d. Velde te Llsse; Geref Kerk 9.30 u ds H. v. d. Geref. Kerk 10 en 5 u ds L. S. den Boer (10 u Jeugddienst); Ned. Prot. Bond; 10.30 u ds A D. Klaassen, te Schiedam. R.K. Kerk (zat av. 7 u) 8. 0.30, 11 en 5.30 u. Valkenburg Herv. Gem. 10 u en 6.30 u ds G. Zonneveld Gerei. Kerk 9.30 en 6.30 u ds F. Pijlman (H A Geref. Kerk vrijgem. i 9.30 u leesdienst 8 u ds C. J. Breen Voorbout Herv Gem 10 u dr P H. Locher te Oegstgeest. R. K Kerk (zat. 8 u voorm. en 7 u.) 7.30. 9, 10.30 11.45 en 5.30 u. Voorscholen Herv Gem. Dorps kerk 10 u ds Saraber. 7 u ds Cazemier Rijndijk 10 u ds Verheule Hulp en Heil 10 u ds v. d. Geest. Gerei. Kerk 9 u. 10.30 u en 5 u ds P. N. Kruiswijk uit Bloemendaal Aula Noord-Hofland 9.45 u ds Reedijk Remonstrants-doops gezinde kring. Hal Cultureel Centrum 10.30 u dr A. W. Cramer uit Leiden. Geref. Kerk (vrijgem.) 10 en 5 uur ds R. Kovestra. R.K, Kerk Laurentius (zat. av. 7 u) 7.30, 9, 10.30 12 en 5 u. Moeder Gods (zat. av. 7 u) 8, 10, 11.30 en 6 u. Warmond Herv. gem 10 u ds J. M. Snijders. 7 u ds J. v. Malsem te Lelden. R. K. Kerk (zat, av. 7 u) 8, 10 en 11.30 u. Wassenaar - Herv. gem Dorspkerk 10 u dr Th. C. Frederikse, 4 u drs. G. Boers, Oegstgeest, 7 u J T. Wiersma Kievletkerk 9 u jeugdkerk 10 u ds J. T Wiersma. .Msssiaskerk 10 u ds H. Beker Den Haag. Dorpscentrum 9.30 u ds J. J. Timmer, Woerden; 10 u kinderdiens ten Gebouw Shalom 10 u Jeugdkapel. Deylerhuls 10 u Jeugdkerk. Geref. kerk Bloemcamplaan 10 en 7 u ds L. Bech. Zljllaan 10 en 7 u ds D van der Meulen. Ned. Prot. Bond Lage Kerk- dam 10.30 u ds J. Nooter, Den Haag. R. K. Kerk Willibrordus (zat. av. 7 u) 8, 9.30, 11, 12.15 en 5 u. Goede Her der (zat. av. 5 u) 8.30, 10 en 11.30 u. Joseph (zat. av. 7 u) 7.30 8.45, 10.30 12.16 en 7 u. Wou brugge Herv Gem 9.30 u hr Barendregt. R'dam. 6.30 u ds Kempe naar Werkendam. Geref, Kerk 9.30 en 6.30 u ds Van den Bos, Pijnakker. In vele kerken treft men en wapenschilden aan. Dit hangt in de Pieterkerk. (Foto LD/HolK1 Zevenhoven Herv. Gem. 9.31 Reijenga. Geref. Kerk 10 en 7 didaat J. D. Cremer te A'dam. Kerk (zat. 7 u) 7,45 9 en 10 45 eei de ene tv< De Zoetervvoude Herv Gem. U N. J. M. Hoogendijk te Oudd R.K, Kerk St. Jan Zuidbuurtsew# 1 e. terdag 7.30 u) 7.30, 9 en 11 u Ei i»,r St. Alusius (zat. 7 u) 7.30, 9, K 2 11.30 u. R.K. Kerk Meerburg (zal 8.45. 10.30, 12 en 6 u. Zwammerdam Herv Gem. I(l ds D Goudzwaard. 6.30 u ds Sj mersma en ds D. Goudzwaard, Geref. Jeugddienst Geref Kerk» A. P. Heiner te Ter Aar 6.30 f meenschappeliike dienst ln her» Rem. Geref. Gem. geen dienst. Kerk (zat. 7 u) 8, 10, 11,30 en 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 8