e Verkoop electro-apparaten bereikt verzadigingspunt VEERTIEN DAGENGEEN POEN DAT KLEUNT EP, LEKKER IN" Engeland bezig met Euromarkt Rotterdamse stakersvrouw: pSCH^ DAGBLAD velde citroën 33741 "Ze zitten daar met rottend fruit' De prijs voor de loongolf 871 »DAG berichtje dat deze week aan 3 krant is ontsnapt, en dat daarom maar in de vorm dHltiaal breng. Want het verhaal achter. Dat berichtje dan luid de Russische partykrant Praw- [t toegegeven, dat het Russisch verdrag van augustus 1939 ingreep van de regering-Sta- «eweeet. Die bekentenis is dan [et eerst over het Russische en bestemd voor binnen- consumptie gekomen. Voor en behelsde het bericht geen meer. Russisch-Duitse verdrag, tot na een bliksembezoek e ie OOi; lO erk- en i dt not. 12 SEPTEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD gekomen «zi-Duitsland minister van landse Zaken Ribbentrop aan kwam in de mooie zomer 39 voor ons als een schok. De en anderhalf Jaar waren we geraakt- aan de expans'e- gn de Duitsers. Een drift die ij" en nog op het oosten van Eu- - chtte. En we hielden ons nog het besef dat Hitier op een Boment wel zou stuiten op zijn bet communistische Rusland, de nazi-propaganda in de Ja- rtig had er geen twijfel aan bestaan: er zou „Lebensraum" gezocht in oostelijke richting „onderras" van de Slaven, j'as één: maar Hitier wil- 1939 zijn handen wel vrij voor de steeds dreigender wel j(je confrontatie met het wes- rien- ostenrijk had hij nog kunnen tin?, D München had hem de kans om Tsjecho-Slowakije te idigen, maar eens zou het mo tomen dat het Westen niet bu afwachten. owjet-Uniie van naar kant, de eerste wereldoorlog Ja- geïsoleerd geweest. Met de e waren oude banden door- en, cultureel gaapte er een ge- kloof ten opzichte van het van Europa. Pas toen dat het gevoel kreeg dat het be- in de communisten, de revolu- die de tsaar en zijn fami- zeep hadden geholpen, wel biel zou kunnen worden, kwam adering. Maar zeer aarzelend, id had bijvoorbeeld geen ei- iplonii'tieik|t> verte genwoordi- de Sowjet-Unie in die voor jaren. n betrekkelijk geïsoleerde po rtelde Ruslands leider Stalin n buitenlandse politiek. Een vooral gericht op de verde- de belangen van zijn Fascisme of kapitalisme, dat Ir Stalin in de jaren dertig ih hetzelfde. De Sowjet-Unie n moeite doen om een anti- ch blok tot stand te brengen, de Moskou's toenmalige mi- van Buitenlandse Zaken pc in 1936. Kortom het Wes- :ht niet rekenen op de Sow- cle strijd tegen Hitier- id gestreden moest worden. rekende Stalin wel op: alistische landen waaron- Duitsland zouden elkaar goed moment verscheu- :h wist Stalin heel goed dat st rekenen met de dreiging Duitse ooscpolitiek. Hij hoóp- 1934 op een vernietigende an ae „Kapitalisten" onaer- aar hij vréésde dat de wes- i imocratieën het gevaar zou- j chuen af te wenaen aoor ae op te hitsen tegen het com- Die vrees beheerste zijn indse politiek. Vandaar zijn sische inspanningen voor de in ae jaren uertig. uoor iranationaal orgaan, hoopten •en de Duitsers te kunnen in- n. mkomst in München, waar lerlst van 1938 Engelands lei- amberlain üe vreae „redae" Ier de vrije hand kreeg in i-Slowakije, sioeg aie houp üe In. Stalin nam weer de lijn an de vrees voor ae aemo- voor hun eigen hachje dat leerden te redden door landen en Duitsland in een moor- stqjd met de Sowjet-Unie te elen. Daarna zouden zij de ke landen het communisme kunnen werpen. op dat moment, mid- 9 één doelte zorgen dat de listische" landen eerst zelf zouden raken voordat de fas- hem de oorlog konden aan- tolins raadgevers mag wor- ngenomen hadden Hitiers tampf wel degelijk gelezen, stond dat de Duitse opmars kt oosten zou kunnen begin- l het westen eenmaal was ver- Dat betekende voor Stalin uit- I voor dat uitstel was Stalin Ier te groot. Vandaar het ver- de zomer van 1939 een (verbond leek. Dat dat ook «Is de Duitse invasie binnen ar bewees. Stalin had toen iets bereikt: "ui had meer tijd gekregen strijdmachten op te bouwen westen had hem een dienst 1 door eerst voor te gaan in het fascisme. De ver- ^diging in het westen in 1939 oot, veel communisten in toropa wisten niet wat ze met torag aan moesten, had dan ook veel minder te met het wereldcommunisme kt de nationale belangen van tJe Rusland. En die stonden hertje" Stal na steeds voorop. JRS. (Van onze correspondent) DEN HAAG (GPD) Volgens een kort geleden door Philips Nederland gemaakte marktanalyse, zal dit jaar in ons land voor 915 miljoen gulden aan elektrische huishoudelijke apparaten worden verkocht. In 1960, om een vergelijking te trekken, besteedden de Nederlandse huishoudens nog maar 300 miljoen gulden aan elektrische apparaten. Die stijging zal niet zo spectaculair doorzetten als tot nu toe, want Philips verwacht voor 1975 een opgelopen besteding van 1.100 miljoen gulden. Ofwel 1,2 procent van de consump tieve uitgaven, tegenover 1,5 procent in 1965. De redenen van deze relatieve da ling zijn duidelijk. De sterke groei binnen het pakket elektrische huis houdelijke artikelen is eruit. En bo vendien zijn de prijzen (en de winst marges) gedaald en zij zullen naar verwachting nog verder dalen onder invloed van de massa-produktie. De gevolgen vam deze ontwikkeling voor handel en consument beginnen zich de laatste tijd steeds sterker te manifesteren. In advertenties voor elektrische huishoudelijke appara ten ziet men nauwelijks meer iets anders dan wat vroeger „prysbre- kerij" heette. In de jaren van de vaste prijzen tot eind 1964 en nog enkele jaren daarna, toen de adviesprijzen nog alom als vast wer den gehanteerd, waren het bepaalde zaken die aan prijsafslag deden. Zij stonden daarvoor algemeen bij het publiek bekend, een imago die zij met veel publiciteit onderteunden. Prijsoorlog ADVERTENTIE VAN DER fcterwoudseweg 23, Leiden MEUW tel. nummer Het goedkoopte-exclusiviteit heb ben zij echter thans wel voor het grootste deel verloren. De meeste winkeliers laten nu in hun reclame de toon van prijsafslag het luidst klin ken. En ook de prijsbordjes in eta lages roepen om het hardst hoe goed koop de aangeboden apparaten wel zijn. De elektro-branche leeft in een voortdurende prijsoorlog. Een der gelijke oorlog wordt niet voor de aar digheid gevoerd. Men kan hem aan gaan. als er een grote markt braak ligt, en er dus hoge omzetten te ver werven zijn. Men kan er ook toe wor den gedwongen, als de vraag terug loopt en men ten koste van winstder ving moet traohten drijvend te blil- ven. Dat laatste is thans de oorzaak van de prijzenslag. De Nederlandse elek tro-branche blijkt er in heel West- Europa het ongunstigst voor te staan. De stijgende inkomens van de ko pend publiek hebben jarenlang een gouden handel mogelijk gemaakt voor wie er van wist te profiteren. Maar nu is het publiek in Ne derland meer dan waar ook in West- Europa voorzien van vrijwel alles wat het nodig had. Bovenaan Statistische gegevens tonen aan dat ons land wat het bezit aan elek trische huishoudelijke apparaten be treft. met kop en schouders boven de andere EEG-landen uitsteekt. Van de Nederlandse huishoudens heeft 82 procent een trommelwasmachine, te genover 55 procent in de overige EEG-landen. Stofzuigers: hier 98 procent, elders 61 orocent. Koffiemolens: hier 79 procent, el ders 65 procent. Haardrogers: hier 51 procent, elders 41 procent. Koelkasten: hier 86 procent (EEG- percentage onbekend). Scheerapparatenhier 77 procent, el ders 56 procent. Marktexperts verwachten dat dit jaar de koelkastenverkoop in Neder land lager zal liggen dan vorig jaar, evenals die van centrifuges, en dat de verkopen van stofzuigers zwart-wit-tv-toestellen gelijk zullen blijven aan 1969. Moeilijk Het wordt moeilijk, bij de gegeven hoge stand van marktverzadiglng, nog artikelen als bijvoorbeeld was machines in voldoende aantallen te verkopen om er 'n winstgevende zaak aan te hebben. Natuurlijk, er zijn nog mensen zonder wasmachine. Doch men mag aannemen dat de meesten onder hen er ook geen behoefte aan hebben. Niet voor niets bestaan er goed beklante wassalons, en ook de wasserijen hebben toch nog wel wat te doen. 'En men kan in reclame-slo gans moeilijk de „tweede wasmachi ne" gaan aanprijzen. Vandaar dat de leveranciers het uitsluitend moeten hebben van jonge gezinnen die hun huis nog aan het inrichten zijn en van bezitters van oude wasmachines, die aan inruil toe zijn. De markt verschraalt en het to taal aantal typen wasmachines is dan ook sedert 1968 met 86 teruggelopen tot 232 in 1970. Het handels-vak blad ..Electro Radio Mercuur" riep onlangs nog op tot een verdere In krimping van het assortiment tot een kleiner aantal gangbare typen. Het is niet bekend welk aandeel de vervangingsaankoop voor wasma chines op de totale verkoop innemen, doch voor stofzuigers is dit percenta ge bijvoorbeeld reeds 75. En men ziet in de reclame welke moeite fabrikan ten en importeurs zich geevn om re denen aan te voeren voor vervan ging van het oude apparaat. Veel ver der dan gemakkelijker hanteerbaar heid van slag en slede komen zfi overigens zelden. Techniek Met het propageren van vervan ging van oude wasmachine* heeft men het wat gemakkelijker. De oude waren in mindere mate automatisch geprogrammeerd dan de nieuwe. Hoe wel, programma of geen programma, huisvrouwen ervaren wel dat op een belangrijk punt van het wasprogram, namelijk het drogen, veel automa ten nog teleurstellen. Technisch staan de verkoop-bevorderaars dus ook weer niet zo sterk in hun schoe nen. Misschien zou dat juist maken dat er een stuk markt ontstaat voor de nog tamelijk kort geleden geïntro duceerde droogapparaten. De moei lijkheid is alleen dat, zo de consu ment het geld heeft voor wéér een apparaat, zijn kleine woningwetkeu- kens en wasruimten toch al nauwe lijks de apparatuur kunnen bergen die hij thans reeds heeft. Datzelfde bezwaar, zij het in wat mindere mate. geldt voor de propa ganda voor de grote koelkast. In 1969 werden in Nederland 440.000 koel kasten verkocht. Dat betekende een toeneming met 15 procent vergeleken bij 1968. De vraag van het publiek ging in het bijzonder uit naar mo dellen met een capaciteit van tussen de 125 en 200 liter, met een ver houdingsgewijs groot vriesvak van hoge capaciteit. Vervangensaankopen voor koelkasten maken momenteel 30 procent van het totaal uit. In de overgang van het publiek op grotere kasten ritten geleidelijk aan nog ver koopkansen. dus. Het is echter de vraag of op grond van deze ingekrompen markt de hele elektro-branche zich staande kan houden. De gouden jaren zijn voor bij. De concurrentie-slag, die op het egenblik wordt gevoerd, lijkt het einde in te luiden voor een niet gering aantal zaken, waarbij sterke, ruim gesorteerde zaken zullen over blijven. Dat ruim gesorteerd zijn, wil zeg gen dat zij telkens weer op nieuwe ar tikelen overschakelen. Zoals dat nu reeds gebeurt met de presentatie van geluidsweergave-apparatuur en uiter aard (goedkope) kleurentelevisie. Hoewel, veel nieuws valt er verder ook niet meer te bedenken. L. I. BAKKER. ROTTERDAM (GPD De Rotterdamse havenarbeiders staken nu veertien dagen. Over deze periode hebben ze (nog) geen geld ontvangen. Hoe lost moeder de vrouw dat op? Heeft ze er schoon genoeg van of staat ze nog steeds ach ter haar stakende man? Welke gevolgen heeft de staking voor haar gezin? Op deze en andere vragen geeft de vrouw van een van de duizen den Rotterdamse havenstakers antwoord. Het is An Lemmens (28) moeder van drie kinderen, wonende Akkerdijkstraat. Wat zij vertelt geldt zeker voor het groot ste deel van de stakersvrouwen „De toestand is beroerd. Niemand van ons heeft geld achter de hand om dit op te vangen. Veertien dagen geen poen, dat kleunt er in. De verzekeringen heb ik niet kun nen betalen. Schoolgeld even min. Huurachterstand heb ik nog niet. want ik betaal vooruit. Maar als de man maandag weer komt, heb ik geen geld. Warm eten doen we de ze dagen zelden. De meeste keren Is het brood met hagelslag. Dat is goedkoop. Als we warm eten is er geen vlees bij. Dat kunnen we niet betalen. Van twee pakjes mar garine en een pan water maak ik Jus van hier tot gunter. Melk kun nen we de kinderen niet meer geven. Limonade ook niet. Ze zullen het met water moeten doen". nou. Je bent altijd bang dat het op I knokken uitdraait. Blut I „Gisteren was ik bij de stakings- z'n klauwen. Honderd piekies blyven er over. Kleding betaal je van de kin derbijslag. Maar daar kom Je niet van. Ge lukkig heb ik twee rechterhanden, vergadering ln de Rivièrahal. Ik heb j Veel van de kinderkleertjes maak ik j opkomen"' Al" de vrouwen zou- een dubbeltje moeten lenen om een zelf. Om rond te komen doe ik de plas te kunnen doen. Gegeten heb ik gekste dingen. In verschillende win de hele dag nog niet. Hier, kyk maar j kels zoek ik de goedkoopste levens in mijn portemonnee. Asjeblieft, middelen uit. Aardappels en groen- Twaalf cent. Dat is m'n hele bezit ten koop ik op de markt. In de kran- Terwijl de mannen staken in Rotterdam knopen de vrouwen thuis de eindjes aan elkaar. Weet je wat zo jammer is? Dat de vrouwen zo weinig van zich laten j horen. Ze moeten allemaal voor hun zien dat we het met onze kerels eens zyn. Massaal onze stem laten horen, den door de stad moeten lopen. Met I Anders d enken de mensen toch spandoeken. Zodat iedereen kan I maarach, die stakers". Er zijn vrouwen die de pil niet eens meer kunnen betalen. Het ls nu de tijd dat we voor onze kinderen win- terkleding moeten kopen. Vergeet het maar. Vandaag, met die regen, liepen die bloedjes van me op sandalen. De laarsjes zfjn te klein geworden. Geld voor nieuwe heb- Ik niet. De winter - kleertjes kan Ik wel op m'n buik schreven. Straks begint het stooksei- zoen. Waar moet ik het van beta len?" „We zyn begonnen met het uitde len van voedselpakketten voor de meest schrijnende gevallen. Vorige week zaterdag zyn we gestart met een geldinzameling onder de stakers. Byna allemaal hebben ze van him armoetje wat gegeven. Vanaf begin deze week z(jn we met lijsten langs de hulzen gegaan. Zelfs uit Brabant komen er bijdragen. Van het geld kopen we levensmid delen bij de cash and carry. We heb ben tien procent korting kunnen be dingen. Elke morgen kunnen stakers- gezinnen die het werkelijk nodig heb ben eten by ons halen. Vanmorgen waren er zestig tot zeventig". Helpen „Vanavond komt er een vrouwtje by me die geen zeeppoeder meer heeft voor de was. Geld heeft ze ook niet. Ik heb nog wat van dat spul. Samen komen we er wel uit. Ik leen nu geld van myn moeder. Ze heeft me haar spaarbankboekje gegeven. Ei- stond driehonderd gulden op. Ik weet dat ze het geld hard nodig heeft. Niet alleen omdat myn vader byna Invalide is, maar ook omdat myn moeder nog een flinke betaling moet doen. Toch heeft ze ge zegd: hier kind. M'n spaarbankboek je. Neem eryan wat Je nodig hebt". „Toch sta ik achter de staking. Door dik en dun. Liever zes weken honger dan de rest van Je leven ar moe. Want ln de haven en de metaal worden hongerloontjes betaald. Een havenarbeider heeft 156 gulden schoon in de week. Daar gaat af veertig gulden vaste lasten. Plus een tientje zakgeld voor m'n man. Maar daar staat by een hele week voor op ten zoek ik naar reclame-aanbiedin gen. Toch kan ik van die 156 gulden niet rondkomen. Overwerk „Daarom werkt m'n man zo vaak als het kan over. Dat levert ongeveer 28 gulden schoon op. Gf hy werkt anderhalf uur per dag langer door. Dat kan lang niet altyd. Hangt van het werk af. By overwerk is hy des nachts om twee uur thuis. Maar om half zes moet hy er weer uit. Werkt hy anderhalf uur door, dan moeten de kinderen naar bed als hy gegeten heeft. Gevolg? De man pleegt roof bouw op zichzelf. 's Avonds is hy doodmoe. Hangt in een stoel of slaapt. Geesteiyk contact heb je niet. De kinderen ziet hy wei nig. Daarom sta ik achter de eis van f 37.50 bruto per week meer. Als loon. Niet als reisvergoeding, want als je man ziek is, kry'gt hy niets. En doorbetaling van de gestaakte da gen. Anders kom je het eerste half Jaar niet uit de schulden". „De vakbond kan van my de pot op. Drieëneenhalf Jaar is myn man lid van de Ned. Bond van Vervoer personeel. Kost nu f 9.75 per maand. Maar uitbetalen, ho maar. De heren staan alleen achter de twee eerste ge staakte dagen. Maar zelfs daarvan hebben we nog niets gezien. Je krygt wel ieder Jaar een mooie agenda van ze. Zeker om er Je schulden in op te schrijven. Als ik al die Jaren de premie had opgespaard, zou ik nou tenminste wat te vreten hebben. De bond doet geen ene moer voor je. In plaats van geld te sturen kregen we een stencil dat de premie per 1 januari wordt verhoogd tot elf gulden. Schyt- ïysters. Ik heb opgezegd". Vrouwen „Ik heb myn man de afgelopen veertien dagen weinig gezien. Ook 's nachts was hy zelden thuis. Posten by de poorten. Koffie uitde len en naar vergaderingen gaan. Pepmiddelen werden aan de lopende band uitgedeeld. En ik maar in de zenuwen zitten waar biyft die vrijer LONDEN (GPD) - Engelands vak bonden hebben zich voor onderhan delingen met de Euromarkt uitge sproken. Dat- wil evenwel niet zeg gen, dat ze ook voor toetreding van Engeland tot de EEG zyn. Met gro te meerderheid werd namelyk een resolutie aangenomen, waarin werd voorgesteld eerst te zien hoe de on derhandelingen in Brussel zullen verlopen, voordat de bonden een de finitief standpunt zullen innemen. En terwyi niemand zich onvoor waardelijk uitsprak vóór toetreding kreeg een anti-Europese motie 3,2 miljoen stemmen. Het werd op het congres van het TUC Engeland's overkoepelende vakbondsorganisatie, deze week wel duidelyk dat de kwestie van de EEG de Engelse in stygende mate bezighoudt. De een na de andere spreker klom op het podium om zich ln fel le termen vóór of tégen de EEG uit te spreken. Een der felste aan vallers was Clive Jenkins, de leider van de vakbond der kantoorem ployees. Hy rong aan op een volko men verwerping van de Euromarkt, niet alleen omdat de pry zen zullen sty gen, maar ook omdat Engeland voor een groot deel zyn soevereini teit zal verliezen aan de „anonieme negen" in Brussel. Ook legde hy da nadruk op de rampzalige landbouwpolitiek in de Euromarkt. „Ze zitten daar nu met bergen rottende groenten en fruit in hun maag", riep hy nogal pathe tisch uit., om er aan toe te voegen, dat. het gewicht van het landbouw- verschot in de EEG. dat van de ge zamenlijke bevolking van Oostenrijk overtreft. Een andere spreker hield het iets prozaïscher en vroeg de afgevaar digden op het congres alleen maar te denken aan „Al die Nederlandse en Belgische huisvrouwen, die naar Engeland komen om boodschappen te doen". Hy vroeg zich af of dat niet voldoende bewys was voor de duurte in Europa en de dramatische gevolgen, die Engelands toetreding voor de Britse arbeiders zou heb ben. De leider van het TUC, Vic Fea ther, won echter de wtryd door erop te wyzen. dat men nog steeds niet weet op welke voorwaarden Enge land tot de EEG zal kunnen toetre den. „Laten we eerst afwachten en ons dan vóór of tegen uitspreken", aldus Feather, wiens resolutie met 5,7 miljoen stemmen werd aanvaard. (Van onze financiële medewerker) Geen loongolf ïykt te hoog voor degenen, die de heersende sociale on rust aanwakkeren door het stellen van eisen, welke het economische be stel van het land in gevaar brengen. Ongeacht de prys, die er uiteindelyk voor moet worden betaald, tracht de ene groep werknemers na de andere een wat grotere plak van de natio nale koek te bemachtigen. Maar de betalingsbalans laat niet met zich sollen. De prys van een ongemoti veerde loongolf ls uiteindelyk een grote werkloosheid. De hogere lonen tasten de concur rentiepositie van ons land aan. Dat ls niet de enige reden, waarom de betalingsbalans grotere tekorten zal gaan opleveren dan thans reeds het geval is, maar het is een van de fac toren, welke in het oog dient te wor den gehouden. Gedurende enige tyd zou op de reserves kunnen worden ingeteerd. Maar daarmee kan niet lang worden voortgegaan Evenmin als enig ander land in Europa was Nederland al vry van Inflatoire impulsen, getuige het feit dat er een scherpe prijscontrole in stand moet worden gehouden om te voorkomen dat lonen en pryzen ach ter elkaar aanhollen. Behalve de pryscontrole werd er door de Nederlandsche Bank een kredietrestrictie ingevoerd, welke moest maken dat de ondernemers onvoldoende contanten ter beschik king hadden om gehoor te schenken aan de looneisen. Er begonnen zich al tekenen van spanningen in de economische situa tie af te tekenen vóór de loonexplosie op gang kwam. De geleideiyke verbe tering in de verhoudingen ten op zichte van het buitenland, welke zich het vorig jaar begon af te tekenen, is verdwenen. De importen stegen sneller dan was te voorzien en de ex port kon dat stygingstempo niet by- houden. Het gevolg was'dat het te kort op de handelsbalans al zorgwek kende omvang ging aannemen. Maar behalve de middelen, welke buitenlandse kapitaalverschaffers beschikbaar stelden, kwamen er ook heel wat deviezen ons land binnen door de financiering van de overna me van maatschappyen. Het zyn factoren, die ertoe heb ben meegewerkt dat er omvangryke bedragen beschikbaar kwamen, wel ke het tekort op de handelsbalans ruimschoots compenseerden. Er is in het eerste halfjaar zelfs een (klein) overschot op de betalingsbalans ge weest. Daardoor zyn guldens in om loop gekomen, welke de mogelykheid voor het optreden van Inflatie in de hand werken. Het is de vraag of de aantrek kingskracht van de gulden niet snel zal veranderen nu blykt dat de haast niet te stuiten loongolf de koopkracht van de gulden aantast. Er dient rekening te worden gehou den met de mogelykheid dat een verminderde kans op revaluatie tot gevolg kan hebben dat het buiten landse kapitaal weer net zo hard weg loopt als het in de afgelopen maanden is gekomen. Hoe weinig ge wenst de liquiditeitstoevloed in de afgelopen maanden is geweest, toch zou het in dit stadium van loonsver hogingen en uitkering ineens heel slecht uitkomen als er plotseling een liquiditeitsverkrapping zou optreden. De banken hebben al aangekon digd dat zy niet in de gelegenheid zyn om de ondernemerswereld by te staan in de financiering van de be dragen, welke nodig zyn voor de uit kering ineens. Er is ongeveer f 1.3 miljard voor nodig als die uitkering zich over de gehele linie zou voor doen. Een ondernemer, die knyp komt te zitten met de liquiditeiten kan trach ten wat meer leverancierskrediet los te krygen of om waar dan ook geld vandaan te halen, maar als dat niet lukt ontstaat er een situatie waarop inkrimping van de bedrijvigheid noodzakeiyk is. Die situatie kan betrekkeiyk snel ontstaan, omdat de gekrompen winstmarges van het afgelopen jaar al tot gevolg hebben gehad dat vele ondernemingen niet erg goed in de slappe was zitten. Voor vele bedrij ven behoeft er niet veel te gebeuren om noodsituaties te doen ontstaan. De ervaringen uit het verleden hebben geleerd hoe snel het met de werkgelegenheid bergafwaarts kan gaan. Veel personeel dat in tyd van knapte op de arbeidsmarkt wordt ge hamsterd kan dan worden afgesto ten, zodat het arbeidsaanbod wordt vergroot op een moment waarop de vraag naar nieuwe krachten af neemt. Indien een dergelyke situatie zich net als in 1966 zou voordoen om een moment waarop ook in Duitsland het gety is gekeerd en de grensarbeiders onvoldoende emplooi by de Ooster buren kunnen vinden, dan ontstaat er spoedig een zorgwekkende situatie in de gebieden, die tot voor kort nog als probleemgebieden werden be schouwd. Doet een dergelyke situatie zich nu voor dan zal bhjken dat het probleem veel moeilyker is op te lossen, omdat alle speelruimte is verdwenen. De be talingsbalans had al sinds 1963 geen overschotten van betekenis meer ver toond tot de toevloed van buiten lands kapitaal een kunstmatig over schot creëerde in de afgelopen maanden. De aantasting van de concurren tiepositie van ons land ten opzichte van het buitenland zal ln de komen de Jaren doorwerken, omdat de in dexering van de lonen maakt dat de extia loonstyglng, welke nu optreedt, een culminerend effect heeft. In plaats van een loonsomstyging van 8 pet., waarop gerekend was, komt er door de uitkering ineens een styging van minstens 11% pet. Afgezien nog van de styging welke het gevolg is van de additionele loonsverhogingen. Als tegenwicht zou de overheid de voor 1 Januari 1971 beraamde verla ging van de inkomstenbelasting ach terwege kunnen laten. Het zou voor de werknemers een tweesnydend zwaard zyn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 7