Over drie weken algemeen verbod voor koppelbazen' Feijens en Heijmans met nieuwe mode NRT brengt amusante thriller „Speurhond" Apathie van regering bij verlaging leerlingschalen Regering heeft zorgen over de arbeidsonrust Den Uyl: brief Roolvink is een bloedarm stuk „Apart ministerie voor milieuhygiëne Bols schenkt Prins Bernhard een ton Reeds grote I WACHTEN Dr. L. de Jong: in VENLO ZIT OPGESCHEEPT MET TACHTIG ZIGEUNERS vorderingen bij orgaan transplantatie I oorzitter schoolhoofden van onderwijsbond Staking NOS- decorbouwers van de baan PAGINA 6 LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1970 DS DEN HAAG (GPD) Over drie weken wordt een algemeen verbod voor koppelbazen van kracht, zo heeft minister Roolvink (Sociale Zaken) beslist. In zijn van daag verschenen nota aan de Tweede Kamer over de hui dige arbeidsonrust zegt de bewindsman dat de regering met grote zorg is vervuld over de tegenwoordige econo mische situatie. Vooral ook met het oog op de aan hun eigen arbeider. Dan is het consequenties voor het komende onvermijdelijk dat er looneisen jaar voor de prijzen en de werk- tafel komen gelegenheid. Het kabinet vindt Er is nu overeenstemming in de het echter niet juist vlak voor het uitspreken van de troonrede en de aanbieding van de miljoenen nota mee te delen welke maatre gelen zullen worden genomen. Het NW heeft inmiddels ver klaard dat met alle middelen ver zet zal worden gepleegd tegen een 'waarschijnlijke loonpauze. „Het beste middel om zich de huidige problemen tot een echte chaos te laten ontwikkelen is de afkondiging van een loonpauze aldus het NW. „De belangrijkste bijdragen die de regering kan leveren is het orde op zaken stellen In eigen huis en de so ciale ontwikkelingen overlaten aan werkgevers en werknemers". metaal en enkele andere bedrijven over de uitkering van f 400,- extra, maar dat kan bij de heersende spanningen niet tot die sectoren be perkt blijven. Dat zal ook niet recht vaardig zijn. Ik sta daarom achter de actie van de vakbeweging om ook in andere bedrijfstakken en ook bui ten het waterweggebied die f400,- voor elkaar te krijgen. Tijdelijk Het is de bedoeling van minister Roolvink om na de inwerkingtreding van het verbod voor koppelbazen seerd bedrijfsleven er goed aan heeft gedaan zich op de situatie te bezinnen. Niets zeggen „De brief van de regering i6 een bloedarm stuk. De regering zegt niet wat zij vindt van de f 400.-. Zij zegt niet wat zij vindt van Rotter dam. De regering is alleen bezorgd, maar dat wisten wij al. Ik ben ook bezorgd, maar dan over zo'n zwij gende regering. Ik wil graag duide lijk zijn", aldus de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, drs J. M. den Uyl in zijn commen taar op de brief van minister Rool vink van de Tweede Kamer over de arbeidsonrust in ons land. „Wat iedereen kan zien is, dat de toe stand van de economie gespannen is. Werkgevers zijn bereid om aan een koppelbaas meer dan f100.- per man per week extra te betalen dan VENLO <GPD» Venlo zit opge scheept met ongeveer 80 zigeuners, die gisteravond onder zware politie- escorte van de Brabantse gemeente Best naar de Duitse grens waren ge leid. De achttien auto's en de negen caravans werden Duitsland niet bin nengelaten. Het merendeel der pa pieren van de deels statenloze zigeu ners werd niet in orde bevonden. Door het ministerie van Justitie was de Rijkspolitie van Eindhoven opdracht gegeven de rovende zigeu- nerstam via Venlo de grens over te zetten. Dat gebeurde nadat de zigeu ners in de nacht van donderdag op vrijdag op drie plaatsen in Best had den ingebroken en bij twee Bestse boeren de kippenhokken hadden weg gehaald en twee oudere dames mis handelden en van hun geld beroof - den. De zigeuners kwamen begin deze week via een Zuidllmburgse grens post illegaal Nederland binnen. Na de inbraken in de nacht van donderdag op vrijdag legde de rijks politie gistermorgen een kordon rond de woonwagens en werden alle pas poorten ingenomen. DEN HAAG 'ANP' - Dr L de Jong. de directeur van het Rijksin stituut voor Oorlogsdocumentatie, heeft vanmiddag een pleidooi gehou den voor de benoeming van een mi nister voor de Milieuhygiëne. Hij deed dat tijdens een toespraak welke hij onder de titel "Ons leefmilieu op de tweesprong" hield tijdens een lus- trumreunie van de Stichting Oranje- hotel in het Circushotel in Scheve- ningen. Het wordt tijd dat wij paal en perk stellen aan de uitputting van ons leef milieu, zo stelde dr de Jong. Is ons dat ernst, dan kan dat slechts op één j manier jegens onszelf en jegens de buitenwereld volkomen duidelijk blij ken doordat wij de bescherming van leefmilieu erkennen als een perma nente, volwaardige en zelfstandige tak van staatszorg zoals we dat eens met het onderwijs hebben gedaan." Dr de Jong voegde daaraan toe: „Met studiecommissies alleen komt men er niet. Tot regeringsactie wordt uiteindelijk alleen besloten om de re- regeringstafel. Daar moet een nieu- we minister komen te zitten die wat er aan kennis in ons land is. bun- j delt. die voorlicht en waarschuwt, die wetsvoorstellen en andere over heidsmaatregelen voorbereidt. die deelneemt aan het internationaal I overleg, maar die voor elk daartoe j aanleiding gevend voorstel dat de mi I nister ter tafel komt, toetsen kan aan de normen die voor het behoud van een dragelijk leefmilieu noodza- kelUk zijn". j Dr. de Jong ziet dit als een nieuwe vorm van collectieve bescherming. die hij bepleit naast de strikt mili- wanneer dat om organisatorische of administratieve redenen wenselijk zou zijn, tijdelijk vergunningen voor een maand te verstrekken voor het ter beschikking stellen van arbeids krachten. Volgens de bewindsman is het voordeel van deze methode dat In de eerste plaats een registratie wordt verkregen van hen. die ar beidskrachten ter beschikking stel len. Daarna kan aan de hand van adviezen worden bekeken in welke gevallen niet. Vergunningen zullen worden verleend voor hoogstens een jaar. Op korte termijn zullen regels worden vastgesteld, die gehanteerd zullen worden bij het verlenen van vergunningen. Over het in de stichting van de j len van administratief personeel, be arbeid bereikte akkoord zegt minis- c'-raagt volgens een voorzichtige ter Roolvink dat de regering zich in schatting ongeveer 130 met een overeenstemming met het tegen- aantal vestigingen van 300 tot 350. woordige loonpolitieke systeem bui- Deze bureaus leveren zo'n 45000 tot ten het overleg van werkgevers- en 50.000 werknemers. Bovendien lenen werknemersorganisaties heeft gehou- produktiebedrijven onderling werk- den. Gezien het feit dat de primai- nemers uit re verantwoordelijkheid voor de lo- 1 Er blijken aanzienlijke loonver- nen en de andere ar bei ds voorwaar- schillen te zijn tussen werknemers den berust bij de partijen, betrok- in vaste dienst en de „ingeleende" ken bij de collectieve regelingen, zijn krachten. Zo is uit een recent orien- taire die hij drie maanden geleden in in vele gevallen onderhandelingen terend o iderzoek gebleken dat in Delft aan de orde stelde Hy ziet die begonnen over een extra-uitkering het Watergebied de volwassen man twee vormen van bescherming niet Minister Roolvink meent dat in de nelijke werknemer in vaste dienst als tegenstelling - zij vullen elkaar omstandigheden, zoals die zich lie- 14 procent minder verdient dan de aan. ten aanzien, het centraal georgan- ingeleende werknemer. Raming In zijn nota geeft de bewindsman ook een raming van de omvang van de activiteiten van koppelbazen Het aantal uitleenbedrijven, dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met uitle ning van handarbeiders, wordt op 600 tot 800 geraamd. Het aantal door deze bedrijven uitgeleende werk krachten varieert tussen de 20.000 en 30.000. Het aantal uitzendbu reaus. die zich voornemelijk bezig- houden met het ter beschikking stel- DEN HAAG (GPD) Met het transplanteren van organen zijn kli nisch grotere resultaten bereikt dan men op grond van de basisweten schappen kon verwachten. Vooral op het gebied van het onderdrukken van de afstoting van organen wer den heel belangrijke vorderingen ge maakt. Dit zyn de belangrijkste con clusies van het derde internationaal transplantatiecongres dat afgelopen week in het Nederlands Congresge bouw werd gehouden. Uit de 240 voordrachten die wer den gehouden bleek dat de verschil lende onderzoekers steeds meer in een niemandsland werken en inter nationale samenwerking nog groter moet worden. Duidelijk kwam naar voren dat het antilymphocytenserum waarmee thans veel klinische ervaring is op gedaan het belangrijkste middel is om het afstoten van organen die werden overgeplant tegen te gaan Ook het probleem van het bewa ren van organen is in belangrijke mate ojDgelost. Volgens verschillende inleiders is de oplossing voor het be waren van organen gelegen in de di- virse diepvriesmethoden. Deze metho den zouden ook de beste waarborgen bieden bij het transport van de or ganen over grotere afstanden. Het vierde internationaal trans plantatie congres zal over twee jaar worden gehouden in San Francisco. ne regering heeft zo kort voor Prinsjesdag geen totaal-over. zicht willen geven van haar in. zichten over de economische «j. tuatie in ons land. Het is wel be. grijpelijk dat drs. Den Uyl als oppositieleider niet bevredigd fc yha door de algemene termen, waarin i minister Roolvink z'n bezorgdheid heeft uitgesproken. Maar de op positieleider had moeten weten, dat hij op dit moment niet vet! meer had kunnen verwachten. Als hij enerzijds stelt geen maatregelen te hebben verwacht, maar anderzijds wel precies had 1 willen weten wat de regerint j vindt, dat er gebeuren moet is dat op zijn minst met elkaar in te- genspraak. Toch is het de vraaj of de regering in dit stadium wei kan volhouden dat de eerste ver antwoordelijkheid voor de situ atie aan het loon- en stakings- front bij het bedrijfsleven ligt. Q Daarvoor staan teveel partijen tegenover elkaar op een wijze dit fgD een redelijk overleg erg moeiUjj maakt. Denk aan de situatie in de Rotterdamse haven, denk ook aan het kort geding dat de werk gevers in de bouw hebben aange. spannen tegen de vakbonden en dat die bonden in een bijzonder rtig moeilijke positie brengt. bes' gez Mogelijk zal de regering in d»iiC Troonrede en de MiljardennoUf enkele sluiers oplichten om dui delijk te maken welk beleid a; denkt te volgen. Het is echter we; zeker dat dat beleid in de komen- de tijd de nodige stuurmanskuns; B zal vergen. UTRECHT GPDIn krasse termen heeft vandaag een func- j tionaris van de algemene onder- I wijzersvakbond wanhoop van de schoolleiders en „aan rebellie grenzende geprikkeldheid" van de onderwijsmensen geplaatst te genover ..halve waarheden" van staatssecretaris Grosheide en apathie van de regering betref fende de verlaging van de leer lingschalen. Spreker was de heer F. Mellema. voorzitter van de ..Functiegroep hoof den van scholen" in de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel. De heer Mellema vond in opmer kingen van de staatssecretaris (dat i het tekort aan onderwijzers slechts op papier zou bestaan en dat vrij- stelling van militaire dienst van on derwijzers de gehuwde onderwijzeres sen zou verdrijven» aanleiding om te zeggen of de staatssecretaris blijk- I baar van halve waarheden houdt. De heer Mellema zette tegenover de apathie van de regering het initia tief van de Algemene nederlandse Onderwijzers Federatie om tenmins te eens te onderzoeken of er een ver borgen reserve aan onderwijskrachten is. „De verantwoordelijkheid voor een eigen klas en die voor de hele school dienen ontkoppeld te worden", zei hij Elke school dient een extra leer kracht te krijgen die de onderwijs taak van het schoolhoofd geheel of gedeeltelijk overneemt „Wanneer men doof blijft voor onze rechtvaardige wensen of liever eisen en als de nu toegepaste pres siemiddelen niet mogen baten, zullen wc moeten overgaan lot krach tiger pres iemiddelenaldus de heer Mellema die nog benadrukte dat benadrukte dat openbaar en bijzon der onderwijs hierbij hetzelfde be langen hebben. De heer Mellema constateerde dat het onderwijs bovendien nog te lij den heeft van een vlucht van onder wijzers naar het voortgezet onderwijs, door de gunstiger bezoldiging. „Het aartal vacatures voor hoofd ener school neemt steeds toe". NIEUW VENNEP (ANP» Ma met een ferme klap op een reusachtige jeneverfles de nieuwe 'abriek van de N.V. Amsterdam se likeurstokerij der Erven Lu cas Bols te Nieuw Vennep sym- oólisch te hebben geopend, heeft Prins Bernhard gisteren uit handen van Jhr. A. W. G. van Riemsdijk, president van de raad van bestuur van Bols. een cheque ontvangen van f 100 000. De prins zal nog nader beslissen welke bestemming hij aan deze gift zal geven. Vlak voor de officiële ope ning deelde de prins mee. dat Koningin Juliana aan de Erven Lucas Bols het predicaat „ko ninklijke" heeft verleend Na de klap op de Jenever- fles reed een geel-zwart Bols- rcoetsje de zaal binnen, getrok ken door twee zwarte paarden. Kistjes met kant-en-klare pro- clukten werden erin geladen. Jhr Van Riemsdyk maakte naar aanleiding van de verlening van het predicaat „koninklijke bekend, dat Bols een dankte- legram aan de koningin heeft gezonden. Hij vroeg de Prins lid te willen worden van de vereni- ging .Vrienden van Lucas Bols'. ister gekc uzi- b&< k» oste 1 Prins Bernhard slaat het Bolskruikje aan stukken. AMSTERDAM <GPD» Gis teravond heeft Fred Fe ij en in een speciaal daarvoor in het Vondel park opgezette circustent de col lectie gepresenteerd, die hij de komende maanden in zijn boetiek aan de Amsterdamse Singel 276 gaat verkopen. Feijens wintermode bestaat over- wegens uit midi met daar tussendoor een enkele maxijas of rok. Maar om dat die lange mode voor velen toch nog even wennen is, zullen veel meis jes en vrouwen opgelucht adem heb ben gehaald toen tussen alle man nequins in midi en maxi. die ene knielange jurk op het plankier ver scheen. Het is een sportieve mode die Feije heeft ingekocht, op een serie zwie rige zijden pakjes. Jurken en rok ken van het Franse merk Cacha- rel na. Veel kuitbroeken, kuitrokken met plooien of doorknoopsluiting. simpel gerend of klokkend. Gebreide Jurken met ouderwetse ajourmotiefjes en rugceintuurtjes. Tricotpakjes en v- halsvestjes. Ensembles van Jacquards en wollen rokken in zigzag- of golddessin onder effen blouses, gerui- ROTTERDAM (GPD) De ge noeglijke thriller of thriller-parodie „Speurhond" van Anthony Shaffer, waarmee het Nieuw Rotterdams To neel zijn seizoen heeft geopend, is soms wat meer dan alleen genoege- lijk: het is ook een beetje een stu die in paranoia. Britse variant. Het spot wat met de specifieke levens houding van de Britse middle-class- lntellectueel, met de zelfgenoegzaam heid en het egocentrisme van die bevolkingsgroep. Maar het toneelschrijversdebuut van Anthny Shaffer tweeling broer van Peter Is allereerst een uitdaging aan het acteertalent van de bezetting, en van die acteer- kwaliteiten geven vooral Eric van Ingen en Bas ten Batenburg royaal het bewijs. „Om het genoegen van toekomstige toeschouwers niet te bederven, wordt u vriendelijk verzocht de ontknoping van dit stuk niet te verraden", vraagt het programma ons herhaaldelijk een uiterst redelijk verzoek, dat wel, maar men maakt het de criticus daarmee niet gemakkelijk. Waarom men het de criticus niet gemakkelijk maakt, is zelfs niet te vertellen zonder iets te verraden. De lezer moet dan maar eens bij wijze van hoge uitzondering zonder meer aannemen dat de intrige byzonder onderhouden en origineel is, vol verrassende wendingen. Het stuk geeft in zijn (door Ernst van Altena voortreffelijk vertaalde) tekst ironsch commentaar op de En gelse traditie van het detective-ver haal en -toneelstuk, op het vaste stramien dat die verhalen volgen, op de vooroordelen die ook in die stuk ken heersen, ook inzake buitenlan ders. en 'n aantal andere Britse eigen aardigheden meer. Dat gebeurt overigens op een typisch Britse ma nier, met een humor waarom Je blijft glimlachen zonder ooit de neiging tot schateren te voelen op komen. Eric van Ingen zet. in een regie van Pim Dikkers, een gedetailleerd getekende paranoïde schrijver op het toneel, met een eindeloze reeks kleine trekjes en karakteriseringen, met dat suprerieure toontje waarin van In gen grootmeester is en met heel snel le wendingen. Even snel ook Bas ten Batenburg, die zyn Italiaanse Brit voro overdrijving behoedt en nel pre cles dat exotische in kleine details accentueert. Wat nieuwe namen by de bezet ting. waarvan vooral de Belgisch- Deense gastacteur Marius Hansen een prachtige detective meer anti detective met een smeuig Deens- Vlaams accent tot leven brengt. Een decor van Carl Toms, dat er heel fraai uitziet, maar waarvan decor en zetstukken teveel van de handeling afdekken. te maxi-jassen van loden stof met by passende rokken, suède trench coats en lange mantels met buiten kanten van jersey en schapenvacht voering. Fred Feyen heeft het klaarge speeld om een hele reeks kledingstuk ken van voornamelijk Franse make- (Van onze correspondent» HILVERSUM «GPD» Na bijna een de gehele dag durend overleg Is het de leiding van de NOS giste ren gelukt om een eind te maken aan de stakingsdreiging onder de 85 werknemers van de decoruitvoerings- afdeling. De reden voor dit stakings dreigement was de reeds Jarenlang heersende ontevredenheid over een slechte organisatie van het werk od de afdeling. Deze ontevredenheid was tot een uitbarsting gekomen en de omroep- leiding werd een ultimatum gesteld: verbeter de organisatie, anders wordt er elke morgen van 9 tot 11 uur in slt-down-staking gegaan. Nadat er gisteren bijna de gehele ochtend niet gewerkt was. de adspi- rant-stakingen m de kantine hadden vergaderd en hun voormannen een gesprek hadden met de heer A. van den Dool, hoofd-programmafacilltei- ten. volgde 's middags een circa vijf- eneenhalf uur durend gesprek tus sen medewerkers van de decoruit- voeringsafdeling. vertegenwoordigers van de NOS-groepsraad en de vak bonden, diensthoofd Van den Dool en drie leden van de raad van be heer van de NOS. Er werd besloten een werkgroep te vormen, die op de kortst mogelijke termijn een oplossing moet vinden. lij by elkaar te vinden, die allemaal met elkaar gecombineerd kunnen worden. Terwijl we nog bezig zyn met wen nen aan de wintermidi-mode heeft couturier Max Heymans gisteroch tend een tipje van de sluier opge licht. die de mode voor de volgende lente en zomer omgeeft. Zijn twee de confectie-collectie die gisteren was te zien in de sfeervolle „Cave Elvonne" aan de Amsterdamse sin gel en die vanaf maart 1971 ln exclu sieve Nederlandse en Duitse mode huizen zal worden verkocht, reikt vanaf het onderste puntje van de knieschijf tot aan de kuit Mannequins met rechtlijnige midi- Jurken en midi-ensembles van Jer sey. tweed, kamgaren en Jacquards vulden de wijnkelder. Maar de mo dellen die geconfectioneerd worden door de Amsterdamse firma Plaza waren verstoken van nieuwe vond sten en misten ieder spoor van voor jaarsachtige vrolijkheid. En dat. terwijl alle aanwezigen hadden ge hoopt op een zomermidimode met een nieuw fris gezicht. Terwijl alle couturiers de dood hebben verklaard aan de combinatie van minirok met lange Jas. werd de show gisteren geopend met een kort jurkje van witte Jersey met daarover een mouwloos midivest. Geen wonder, dat de eigenares van een Duits mode huis na afloop van de show vroeg of de Jurk ook in het lang geleverd kon worden. Aangezien ze verwacht te dat ze de combinatie met een kor te Jurk aan de straatstenen niet zou kwijtraken. Iets minder winters zyn de ge ruite miderokken met mouwloze ef fen jasjes, waarvan in de kraag de ruit van de rok wordt herhaald en de mouwloze Jurken die als enige gar nering een doorgehaalde ceintuur hebben. Na het succes van Heymans eerste confectiecollectie uiterst modieuze en vrij Jeugdige kleding die dit najaar in de modehuizen te koop Is valt deze saaie zomercollectie zwaar tegen. Ken van de nieuwe ontwer pen van Max Heymans. i-s UI. 1 au

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 6