„De klop op de deur" op tv Residentie-Orkest in komend seizoen Monsterproduktie in vijftien afleveringen 33741 Grieks officier met vliegtuig naar Sowjet-Unie Heintje te paard „Cleyn DuiiT organiseert activiteiten TV-uitzending Feijenoord nog niet zeker en cjióteren ^TERDAG 12 SEPTEMBER 1970 LE1DSCH DAGBLAD PAGINA 5 UTRECHT (GPD) Op de avond van de 29ste sep- ember zullen miljoenen Nederlanders er in hun huiska- ners getuige van zijn hoe Jan Teulings, nu niet meer als •omiuissaris Maigret maar als vader Goldewijn, en Mary Ijnitshuizen het glas heffen en hun gasten toeroepen: ,,Dat 858 een goed jaar moge worden Met dit oudejaaravond-tafereel dan een nieuwe tv-serie ge- lart in de traditie van de For- rte Sage en de boeken der sepfceine Zielen en reken maar dat j lioscoop- en cafe-exploitanten at in bun omzet zullen merken. De Klop op de Deur wordt een se- ie van vijftien afleveringen, elk van q j 60 minuten, telkens op dins- agavond. Het slot valt derhalve op 5 luari 1971. De voorbereidingen deze monsterproduktie hebben "jaar in beslag genomen, daarna de KRO-televisie onder leiding an regisseur Peter Holland een half i <or doende geweest met de opna- <"V )e totale kosten belopen f 450.000 de KRO zegt: „Dat is niet jns zoveel als men bedenkt, dat deze serie negentig acteurs liefst aanrollen vervullen". Hoofdrolspeelster, in de Rol van nnette Goldeweijn, later mevrouw raets, is Mieke Bos, die via de Sel- »ra's, The Sound of Music en Max tailleur haar weg naar de televisie eeft gevonden. De rol van haar htgenoot Frederik Craets speelt ïd Kuyl. Prederiks ongetrouwde zusters, die Is drie schikgodinnen mede de raad van het verhaal spinnen, wor- en gespeeld door Anita Menist, Eli- teth Versluis en Yda Adrea. Nog enhele stoet van acteurs, bekende pi in der bekende, zien we in de rollen. De bewerking van het boek gemaakt door Jan Staal, die zelf k meespeelt. Wie deze serie-opvoering niet meer eft mogen beleven is de schrijf- Ina Boudier-Bakker. Zij is ieede kerstdag 1966 overleden, 91 H^a,< oud. Op de dein-van haar huis ^Idegracht 333 in Utrecht staat nog tjjd „Boudier". Dit is ook het huis *Miar zij, veertig jaar geleden „De sp op de deur" heeft voltooid. Het is haar bekendste boek gewor- |en en het is, zoals zij in interviews uk heeft verteld, ook het boek ge- .even dat haar het liefste was. Er Kr oet iets van haarzelf zitten in An ti tje Goldeweijn, het kleine meisje it in het begin van het boek aan de nd van haar vader door het oude nsterdam drentelt, daarna opgroeit ouwt, kinderen krijgt, haar man a-liest en als zeer oud dametje 3001 hoorvoetend de laatste drempel ma- t 21 rt. e ve De schrijfster heeft deze Annet- treki omringd met tientallen perso- ages, familie en kennissen, zij heeft e levensroman van dit dametjes ge- ;rlei laatst tegen de ontwikkeling van Lelde e tijd, een breed opgezet achterdoek, jpan en beeld van wat er in Nederland breid n de wereld gebeurde van het mid- en van de negentiende eeuw tot in n iuj e jaren '20 van de onze. illei i s li, Niet te tillen 1.50 c Het valt dus best te begrijpen dat e televisie brood heeft gezien in dit (zichiioek van een schrijfster, die trou- rens het grote voorbeeld dat Louis louperus haar heeft gegeven, nooit eft ontkend. Curieus genoeg heeft ij weinig vertrouwen gehad in dit eek. waar zij jaren aan heeft ge- »erkt en waarvan het manuscript ten slotte zo dik was geworden, dat zij het niet meer kon tillen, 5254! nDe kj0p leest toch niemand, veel c c te dik boek geworden", verzuchtte zij ;C op 13 mei 1930, toen zij de laatste iladzijden had geschreven, het na- irend einde van Annette, met op haar schoot. Zo zou de •ijfster zelf, 36 jaar later, te mid- van haar katten haar einde vin- Maar haar uitgever .J W. van lampen meldde haar: „Als dit boek liet inslaat, weet ik van uitgeven tiete meer". En de oude heer Van tampen wist het natuurlijk wel. tadanks de niet geringe prijs voor dagen f7.50 voor een boek in meer dan duizend bladzijden. Woog het de winkels uit, met zo'n 7,91 vaart dat in december, traditioneel !edrukste maand voor de boekhandel, 51 wekenlang geen exemplaar te krijgen vas. In een jaar tijd haalde het loek negen drukken. Nu is de 21ste 2 611 het zal waarlijk de laatste niet „De klop op de deur" de titel s een vondst van Ina's man Henri a fltjBoudier, want de schrijfster kon 7'7i »lf rinr november besprak, de tweede helft pas in januari. De voornaamste kritiek en die ook nu van kracht was wel dat er te weinig verband bestond tus sen het leven van Annette met haar uitgebreide familie en het breeduit gepenseelde tijdsgebeuren. Het is na tuurlijk wel aardig te vernemen dat tijdens Annettes huwelijk de tachti- tigers aan het woord kwamen, het Concertgebouw werd geopend, de au tomobielen begonnen te rijden en de Eerste Wereldoorlog werd uitgevoch ten, maar het staat allemaal wel erg los van het verhaal en we hadden het er zelf ook wel bij kunnen beden ken, als we daar behoefte aan had den. Maar de televisiemakers zullen van dit weelderige decor wel dank baar gebruik hebben gemaakt. Ten slotte hebben we in de Forsyte Saga ook een oud journaalfilmpje gezien over de begrafenis van Koninging Victoria. 9,9: l zelf nooit titels verzinnen werd het best verkochte boek van de ja ren '30. Bombardement Hoe zou Ina Boudier-Bakker zelf hebben gereageerd op deze produk- tie? We kunnen er alleen maar naar gissen. Zij was al diep in de tach tig, toen vrienden haar een tv. toe stel bezorgden. „Erg lief", vertelde zij een bezoekster. „Hij staat in de voorkamer en daar kom ik haast nooit". Maar la ter verhuisde het apparaat naar de tuinkamer, waar zij haar laatste le vensdagen doorbracht, en daar keek ze dagelijks met intense belangstel ling. In de jaren 1931-'32 is een toneel bewerking (van de hand van A. Defresne) van ..De klop op de deur" met succes opgevoerd door Kon. Ver. ..Het Nederlansch Toneel", met Charlotte Koeler in de hoofdrol en daarnaast Cees Laseur, Cruys Voor- bergh, Sara Heyblom, Ben Royaards en talloze anderen. De schrijfster was bij de première in de Amsterdamse Stadsschouwburg aanwezig en zij gruwde. Maar wie weet hoe verrukt Ina Boudier-Bakker geweest zou zijn van de tv-bewerking. De illusie die de ca mera kan geven gaat immers wel iets verder dan de toneeltechniek van 1931 vermocht. Ook hier is, aan houdend en steeds luider, op de deur geklopt. LEIDEN De concerten van het Residentie-Orkest vinden als gewoon lijk plaats in de Stadsgehoorzaal, die voor dit doel zeker niet ideaal ge noemd mag worden. Daarbij komt, dat „Leiden" voor het orkest een flink nadelig saldo oplevert dat door de gemeente Den Haag moet worden gedekt. De nieuwe directeur van het orkest, de heer Van der Meer vindt, dat Leiden nu wel eens behoorlijk over de brug moet komen in de vorm van een ruimere subsidie en/of in die van verbetering van genoem de zaal, met name waar het de air conditioning, de stoelen en de foyer betreft. Binnen het Residentie-Orkest eb ben zich intussen enige veranderin gen voltrokken. Er is een artistieke commissie in het leven geroepen, waarin orkestleden in ruime mate zijn vertegenwoordigd. Volgens de heer Van der Meer zal het pad der voor-elk-wat-wils-concerten worden verlaten om plaats te maken voor series, die op een speciaal publiek gericht zijn. Maar dit bleek wel voor Den Haag, maar niet voor Leiden te gelden: een nogal tweeslachtige poli tiek, want het publiek zal nu eerder naar Den Haag gaan. In Leiden zullen drie dirigenten de scepter zwaaien: Willem van Otter - loo (3 x), Hiroyuki Iwaki (4 x) en Ferdinand Leitner (lx). Hier volgt een greep uit het pro gramma voor het komend seizoen: In september solieert Pierre Four- nier in het celloconcert van Elgar; verder de „Nulde" Symfonie van Bruckner. Oktober brengt ons Edith Peinemann met het 5de vioolconcert van Mozart. Men kan' de Paganini- variaties van Rachmaninof en van Blacher vergelijken in november, hetgeen op zichzelf een aardig idee is. Het jaar wordt afgesloten met het eerste celloconcert van Saint-Saëns met de Poolse Christine Walewska, waarna de 4de Symfonie van Mah ler met de sopraan Angela Beale In januari komt het ijzeren reper toire aan bod o.a. de 4de Symfonie van Tsjaikowsky en het eerste piano concert van Liszt met als soliste Martha Argerich in' februari een concert-nieuwe-stijleen Italiaans programma met werken van Cavalli (een leerling van Monteverdi), de menti, Vivaldi, Torelli en Nono; wat de laatste hier doet kon ook dr Van der Meer niet duidelijk maken Alexis Weissenberg speelt in maart het eerste pianoconcert van Brahms (eindelijk!); voorts werken van Wolf en Beethoven In april wordt het seizoen afgesloten met de Jupi- ter-symfonie van Mozart, vreemd ge noeg gevolgd door Hertog Blauw baards Burcht van Bartok; solisten zijn de sopraan Evelyn Lear en de bariton Thomas Stewart Nog enkele opmerkingen tot slot: Daar men in de praktijk met slechts twee dirigenten te maken heeft, zou een wat meer gerichte programme ring geen kwaad hebben gekund en bovendien zeer goed mogelijk zij" ge weest Het publiek komt nu eenmaal niet in de eerste plaats voor het Re sidentie-Orkest, maar voor een we reldberoemde solist öf voor een pro gramma met een eigen karakter Daarmee bedoel ik, dat niet alleen Beethoven, maar ook de experimen telen volle zalen trekken, mits ze niet één programma zjjn geplaatst Verder is net misschien een aardig idee om in Leiden de orkestrepeti ties gratis toegankelijk te maken, of uit te voeren in de vorm van jeugd- concerten, hetgeen het concertbezoek aanmerkelijk zal stimuleren R. G. HARMS ADVERTENTIE VAN DER VELDE CITROËN Zoeterwoudseweg 23, Leiden NIEUW TEL. NUMMER ATHENE (Reuter) Een Griekse luchtmachtofficier is met een mili tair vliegtuig vian het type Dakota naar de Sowjet-Unie. uitgeweken. De uitgewekene is de 36-jarige Em manuel Maniadakis. Hij steeg don derdagavond van een luchtmachtba sis op Kreta op en landde op het eiland Rhodos om bij te tanken. Daar vertelde hij, dat hij belast was met een opdracht. Van Rhodos ging hij in de richting van Zuid-Rus- land. Hij zou op de Krim geland zijn. j In een op de luchtbasis van Rhodos achtergelaten brief zou de officier de j redenen van zijn vlucht gegeven heb ben. Deze hadden te maken met zijn Voor zaterdag 12 september Hilversum I 402 m. VARA 18.00 Nws. 18.11 Act. 18.20 Uitz. van de Volkspartij voor Vrijh. en Demokrat. 13.30 Open Huis gevar progr. 19.30-19.35 Nw6. 21.00 Proms, seizoen 1970 Slotconc. 2e helft door BBC Symfonie Ork. 22.00 Onze man ln Madras hoorspel 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.45 Stereo Nederl. cabaret op de plaat 23.15 Stereo Lui de zaterdag uit licht pl. progr. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II. 8 KRO 17. Stereo Zesnegenplus gram. muz. 18.05 NOS Europese zwem kampioenschap, in Barcelona 18.19 Kanjer Koning Kompetitie 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 NOS Europese zwem* kampioenschap, in Barcelona 19.05: stereo De Springplank Jonge arties ten begeleid door een 1. ork. 19.35 SJook jeugdprogr. 20.05 In antwoord op 1 schrijven verzoekpl. progr. 22.00 Trou badour lulsterlied. 22.25 Avondgebed: BRUSSEL (ANP) De jonge Nederlandse zanger en filmspe ler Heintje heeft rich laten in schrijven voor de wedstrijden van de halve finale paardrijden voor junioren om het kampioen schap van België. Deze wed strijden worden zondag, op de baan „Piet" te Dendermonde gehouden. Het zangidool is verplicht aan deze wedstrijden deel te nemen' om zijn kansen veilig te stellen voor de finale die op 20 sep tember te St.-Kwintens-Lennik verreden wordt. Naast de kam pioenschappen paardrijden staat en zondag te Dendermonde voor de eerste maal een basketball wedstrijd te paard (Pakobal) op het programma. KATWIJK In het pas versche nen eerste nummer van het maand blad „De Cleyn Duiner" van de wijkvereniging „Cleijn Duin" wordt, de leden een uitgebreid programma aangeboden van activiteiten voor, zowel ouderen als jongeren, die men in de komende wintermaanden denkt te brengen. Voor de ouderen is er op vrijdag 18 september 's avonds om acht uur in de sporthal een bingo-avond. Het Zoetermeers operettekoor „Nuo- va Voice" zal optreden en negro spirituals en operetteliederen ten gehore brengen. Op vrijdag 16 ok tober is er een klaverjasavond even eens om acht uur in de sporthal en op vrijdag 27 november denkt men in de sporthal een sinterklaasbal te organiseren, ook dan om acht uur. Voor de jeugd is er op zaterdag 12 september 's middags om half drie een straattekenwedstrijd op het trottoir voor de flat aan het Cleyn Duinplein. Bij regen wordt deze wedstrijd uitgesteld tot zaterdag 19 september. Woensdagmiddag 16 sep tember om half vier is er in de sporthal een filmmiddag en op za terdag 10 oktober, om half zeven, vertrekt er vanaf het Cleyn Duin plein een gekostumeerde lampionop tocht. Op zaterdag 5 november om half drie organiseert men een goochelmid- dag en dan op woensdag 2 december 's middags om half drie komt Sin terklaas in de sporthal. 22.30 Nws. 22.40 Stereo Goal muz. sport progr. met komm. report, en gekrulde nieuwtjes en verslag van de Europese zwemkampioenschap in Barcelona 23.55 24.00 Nws. Voor zondag 13 september Hilversum I 402 m. VARA 8.00 Nws 8.10 Soc. strijdlied, 8.13 Wat een weer gevar. progr. 9.00 Sportmed. en duivenber. 9.15 Radio: kamerork. met sol. klas. gew. muz. 9.45 Ultz. van Het Hum. Verb. IKOR 10.00 Kinderd. 10.30 Herv. kerkd. 11.25 wilde Ganzen 11.30 Vraag en ant woord 11.40 De Open Deur AVRO 12.00 muz. onthaal bonte muz. show 13.00 Nws. 13.10 De toestand ln de wereld 13.19 Radiojourn. 13.35 Radar radio periodiek 14.00 Biels en Co wekelijkse strip NOS 14.30 Progr. voor de gast arbeiders VARA 17.00 Stereo Licht ork met sol. 17.50 Nws. NOS 18.05 Med 18.10 Langs de lijn II sportreport en beschouw. VARA 18.30 Cabaretprogram. 18.55 Stereo Lichte gram. muz. 19.00 Zin en tegenzin discussie over een act. onderwerp. VPRO 19.30 Nws. 19.35 Kerkconc. Orgel, clavecimbel en fluit klas. en mod. muz. 20.00 Marxist of kapitalist progr. n.a.v. het congres Ca pitalism in the seventies AVRO 20.30 Stereo In de kaart gespeeld verzoekpl. progr. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.43 Ra- '.lojourn. 22.55 Stereo Late pl. 23.55- Hilversum IT 298 m. KRO 8.00 Nws. 8.10 Stereo Badi- nerie klas. muz. gr. 9.00 Nws. en wa- terst. 9.15 Stereo Laudate klas. gewijde muz. 10.00 Eucharistieviering 11.00 Intern. Vocalistenconcours 1970 11.55 Med. NCRV 12.00 Kerkorgelconc. klas. muz. 12.40 Tussenbeide act. kroniek 13.00 Nws. 13.10 Stereo Mod. kamer- muz. gr. 13.40 Stereo Sopraan bari ton en piano klas. en mod. Duitse lie deren 14.10 Visioen en visie literair progr. NOS 14.30 Stereo Rotterdams fil- harm. ork. groot omroepkoor en sol. Fragm. uit Boris Godoenow. opera v. Moessorgsky In de pauze plm. 15.20 15.40 De lit. copywriter, klankbeeld 16.30 Jazz uit het historisch archief: CVK 17.00 Christ. Geref. kerkdienst. 18.00 Convent wekelijks halfuur over en uit de kerk IKOR 18.30 Zingt het voorbedachte lied geestelijke liederen 18.50 Kerk veraf en dichtbij. 18.58 Wilde Ganzen NCRV 19.00 Inf. de presse 19.07 Stereo Musica Sacra klas. gew. muz. 19.45 Rondom het levens einde ethische en pastorale overwegin gen 20.00 Stereo Amsterdams kameror kest mod. muz. 20.25 Tenor en orgel oude muz. KRO 21.00 Intern. Vocalis- tenconc. 1970 Brabants Ork. met sol. 22.00 Kruispunt magaz. en achtergr.- lnform. over kerk en samenleving 22.25 Overweg. 22.30 Nws. 22.40 Stereo klas. muz. verzoekprogr. 23.55-24.00 Nws. Hilversum III 240 Hl. AVRO 9.00 Nws. 9.02 Drrult een pl. 7.33-7.38 Van de voorpagina VPRO: 7.54 Deze dag VARA 8.00 Nws. 8.11 Act. 8.22 Spitsuur Amsterd. vervolg. 9.10 Stereo Mod. ork. muz. en kamer- muz. gr. 9,35-9.40 Waterstt. 9.50 Kon Klant 10.00 Voor de hulsvr. NOS: 11.00 Nws. 11.03 Stereo Repertorium- Nederl. Radio Ork. Radio Phllharm. ork. mod. muz. VPRO 12.00 VPRO- maandag klas. muz. report, en berich ten 13.00-13.10 Nws. 14.30 Schoolra dio NOS 14.50 In de maalstroom van de wetenschap lez. 15.20 Stereo Euro- llght licht ork. opn. AVRO 16.00 Nws. 16.03 Caribia muz. uit Suriname en de Nederl. Antillen 16.30 Mlkad progr. 17.30 Brabant Journ. Med. Hilversum II 298 m. KRO 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 STERO Badinerle klas. muz. gr. 7.30 Nws. 7.32 Act. 7.50 Overweg. 8.00-8.10 Nws. 8.30 Nws. 8.32 Voor de hulsvr. 10.00 Stereo Klas. kamermuz. gr. NOS 10.15 De komende week ln het nederl. muz. leven KRO 11.00 Nws. 11.03 Voor de zieken 11.30 Bejaarden- progr. 11.55 Med. NCRV 12.00 Los- Vast gevar. progr. 12.21 Voor boer en tuinder 12.26 Med. t.b.v. land en tuin bouw 12.30 Nws. 12.41 Hier en Nu: act. 14.05 Schoolradio 14.30 Stereo Bas en plano mod. lied. 15.00 Gereformeer de Middagd. NOS 15.30 Zoekl. op Ne- derl. Inform, over Zeeland afgewisseld met muz. 16.00-16.02 Nws. 17.20 Over- heidsvoorl. Surinaamse luchtpost Afz. Tjark Petzoldt, Paramaribo NCRV 17.30 Voor de kleuters 17.45 Voor de Jeugd. Hilversum III 240 m. NCRV 9.00 Nws. 9.02 Fit een progr. om klaar wakker te worden 10.00 Nws. 10.03 Popstation 11.00 Nws. Tros 12.00 Nws. 12.03 Jam-on-Radlo KRO 13.00 Nws. 13.03 Waarom niet ontsp. lunchprogr. 14.00 Nws. 14.03 Holster: progr 14.00 Nws. 14.03 Holster een mixture van pop en country 15.00 Nws. 16.00 Nws. 16.03 lORRRrrr pop- magaz. 17.00 Nws. 17.02 Draaljljofdraal lk verzoekpl. progT. 18.00. TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I. NOS NOT 10.45-12.00 Schooltelevisie NOS 18.45 Pipo de Clown NOS 18.55 Journ. NCRV 19.04 De Scheepsjongens van Bontekoe vervolgverh. 19.15 K. Transworld Top team quiz tussen En gelse en Nederl. middelb. scholleren: 19.40 Nieuw licht ln Frankrijk 17e- Eeeuwse Franse schilders 2. 19.50 Uit slag van de quiz Ik zie. lk zie NOS: 20.00 Journ. NCRV 20.20 Romeo en Julia toneelstuk van William Shake speare 4e bedrijf (Produktle van Associated Rediffuslon 20.45 Met lied jes het land ln 21.35 De andere ge vangene. docum. film over slachttoffers daders 22.25 Med. NOS 22.30-22.35 Journ. NOS/ NOT 22.40 23.10 Voorl.- progr. Biologie ln de brugklas. Nederland II. NOS 18.45 Pipo de Clown NOS 18.55 Journ. NOS 19.04 De 21e eeuw docum. serie de lucht raakt vol VARA 19.30 Coronation Street tv serie NOS 20.00 Journ. VARA 20.20 Trouwdag tv spel Broduktie Anglla tv 21.10 Achter het ieuws 21.50 Het oproer kraalt I. rebelse lied. uit allerlei landen. NOS 22.25-22.30 Journ. 12.00 NWs. 12.02 Met vriendelijke groe ten verzoekpl. progr. 13.00 Nws. 13.02 NAR Nederl. Artiesten Revue NOS 14.00 Nws. 14.02 Langs de lijn I sport report. en beschouw, afgewisseld door lichte gram. muz. 15.00-15.02 en 16.00- 16.02 Nws. AVRO 17.00 Nws. 17.02 radiojourn. 17.05-18.00 Superclean Dreammachine. Voor maandag 14 september Hilversum I 402 m. VARA 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 Soc. strijdlied 7.23 Spitsuur Am sterdam L gram. muz. en reportages ROTTERDAM (ANPi .Aange zien het Feyenoord-stadion voor de wedstrijd FeijenoordUt Arad, op woensdag 16 september as. nog bij lange na niet is uitverkocht, kan er van een directe tv-uitzending van deze wedstrijd vooralsnog geen spra ke zijn". Zo luidt de verklaring, die de directie van het stadion Feijen oord gistermiddag heeft afgelegd. Bij een „volle kuip" is er echter geen bezwaar meer om het duel uit te zen den. NEDERLAND I 4.00 4.02 4.25 4.50 6.45 6.55 7.04 7.13 7.40 8.00 8.20 10.30 10.55 11.00 11.05 Het verhaal van David en Goliath, kinderpro gramma (Evang. Omroep) Journaal (NOS) Please Sir! Tv-serie (NCRV) Schoonmoeders, tv-serie (NCRV) De leeuw is los; verhaal uit de Augsburgse pop- penkist (NCRV) Pipo de clown (NOS) Journaal (NOS) De scheepsjongens van Bontekoe (NCRV) Romeo en Julia, spel van Shakespeare, derde be drijf (NCRV) De wals (ballet) (NCRV) Journaal (NOS) Kaspar Hauser, de wees van Europa, deel 2; do cumentair tv-spel (NCRV) The last night of the Proms me medewerking van BBC Symphony Orchestra en koor (NCRV) Hier en nu (NCRV) Gewijde muziek (NCRV) Journaal (NOS) Europese zwemkampioenschappen in Barcelona (NOS) NEDERLAND II 6.45 Pipo de clown (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Gesprek over het werk van de Dorotheazending in Zuid-Afrika (EVANG. OMROEP) 7.30 The devil's freckle, tv-film (EVANG.o OMROEP) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Ironside (VARA) 9.10 Achter het nieuws (VARA) 9.35 Improvisatie, flitsen uit de uitzendingen van het afgelopen winterseizoen (VARA) 10.30 Journaal (NOS) NEDERLAND I 1.15 Eucharistieviering in het Congrespaleis te Brussel Eurovisie (KRO/RKK) Informatie over Teleac-cursussen (NOS) Journaal (NOS) Week journaal met titels voor slechthorenden (NOS) Verkeersinformatie (NOS) De verrekijker (NOS) Strijd om het water, documentaire film (NOS) Europese basketball-kampioenschappen in Rot terdam (NOS) 4.55 Toto-uitslagen (NOS) Pipo de clown (NOS) Woord voor woord, bijbelvertelling voor kindereen (CVK/IKOR/RKK) Reflectie op Nairobi (indrukken van de interna tionale conferentie van Presbyteriaanse kerken) (CVK/IKOR) Felix de kat (KRO) De quiz, laatste aflevering van de tv-serie Kapi- I tan Harmsen (KRO) Journaal (NOS) De bezetenen, tv-spel (BBC-produktie) (KRO) Gamma: Alleen met de vogels; portret van de bioloog Jan Veen (KRO) Journaal (NOS) 3.00 3.30 3.32 3.52 3.55 4.05 4.30 Plm. 6.55 7.00 8.30 8.35 10.05 NEDERLAND II 6.55 7.00 7.05 7.30 8.20 Pipo de clown (NOS) Journaal (NOS) Woobinda (NOS) Studio Sport I (NOS) Gouden vruchten op zilveren schalen, tv-film (CBC-produktie) (NOS) 9.10 Studio Sport II (NOS) 9.35 Civilisatie, documentaire serie, deel II: de aan bidding van de natuur (NOS) 10.25 Stichting Gaudeamus bestaat 25 jaar (NOS) 11.15 Journaal (NOS) 11.20 De toekomst van de kerk; samenvattende repor tage van het internationale theologencongres in Brussel (NOS) Speciaal voor de kijkers, zo leek het. heeft Willem Duys twee dagen in de Edison-jury gezeten en daarom kon zijn vuist" de lijst met winnaars publiceren. Een paar van die winnaars wa ren tot tegendienst bereid en zo zagen we de fluittast Chris Hinze. een bekwaam muzikant, van wie ik mü afvraag of zijn mooie combinaties van Barok met modern nog wel tot het „lichte" genre behoren en niet veeleer tot het serieuze soort kunnen worden gerekend. Serieus en leuk kunnen sa mengaan, terwijl licht heel goed saai kan zijn. Echt licht is na tuurlijk Herman v. Veen, wiens voorstelling in de Eindhovense schouwburg telefonisch onder broken werd voor het heuglijk nieuws dat ook hij één van de acht Nederlandse Edison-win- naars was. Van Veen was het midden in een lied bij een graf, toen de telefoon ging. Hoe hij op het toneel na een gesprekje van niks de draad van het graf lied weer moest zien te vinden, was zijn zorg. Duys was inmiddels in gesprek met de directeur van een kost school, die uitlegde waarom hij vindt dat opvoeding leidingge ven is en dat de jongens om ge zag vragen. Deze kinderen die vragen worden niet overgesla gen, want in de behoefte aan gezag wordt ruimschoots voor zien. Eigenlijk was dit du6 een erg toegeeflijke opvoeder. Maar ln ernst: niet alles wat hy zei was zo onverstandig, de manier waarop echter moest wel vragen oproepen. En waarom in het dragen van lang haar heel vaak lafheid verborgen zit, en in het dragen van conformistische kle ren niet, begreep ik gewoon niet. .Ken zelden gehoord geluid", zei Duys. Hy spreekt toch minder mensen dan hij ons wil doen ge loven. Nog een Edison-winnaar mocht opdraven: Paul van Vliet, klein zoon van een AR-kamerlid en achterachterneef of zoiets vers van de gebroeders Grimm van de sprookjes, en toch eenvoudig gebleven. .Kram van de commune" dat gedeeltelijk werd uitgezonden, mocht er zijn. Zo'n zin ais: „Het bovenzinnelijk denken van het zen-boeddhisme" heeft het hele maal, Wham. Eerder had Ferry Hoogendijk in een extra-uitzending van „Televizier" enkele speculaties over het totstandkomen van de troonrede als onthullingen voor gesteld. Hij had niet geluisterd naar de wijze raad, die CNV'er Borstlap vroeg in de avond had gegeven: als je alles van tevoren vertelt, is de aardigheid van prinsjesdag er af Borstlap zei dat in de nieuwe NOS-rubriek „Ter visie", een ru briek die wel aardig kan wor den. Het klapstuk ging de eer ste keer niet door: dat zou een rechtstreekse uitzending van de wekelijkse persconferentie van premier De Jong zijn, die ver telt sinds een half jaar elke vrijdagavond wat er in de weke lijkse kabinetsvergadering is be sloten. Vanaf volgende week mogen de kijkers zien hoe dat toegaat, maar dit keer was er niets aar digs besloten blijkbaar, want de persconferentie ging niet door. Dat de tv by persconferenties mag, is een omstreden zaak. Er zyn nogal wat mensen tegen, omdat soms ministers en ver slaggevers elkaar niet begrijpen en het wat heen en weer-ge praat, ko6t voordat iedereen weet wat iedereen bedoelt. Dat wekt op het scherm maar verwarring, zo luidt het bezwaar Biesheuvel van het rapport over openbaarheid zei er in „Ter visie" van, dat hy de be zwaren wat ouderwets vond en ook discriminerend voor de tv en de radio. Hy had eraan toe kunnen voegen dat de perscon ferenties van de minister-presi dent misschien wat meer inhoud zouden kunnen krijgen als de premier rich bewust is dat er miljoenen kiezers naar hem ky- ken. Tenslotte: Nana is heel treurig dood gegaan na zoveel anderen in het verderf gestort te heb ben. De makers van de serie hadden een geniale oplossing gevonden voor het doeltreffend in beeld brengen van de Frans- Duitse oorlog in 1870: men late een hoorspelkern of een groep duldeiyk sprekende figuranten achter de coulissen roepen dat het oorlog is en dat er opgerukt dient te worden naar Berlyn. Erg gemakkeiyk. INVALLER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5