Dokter Steketee uitgeluid Na handtekeningenactie gesprek over De Zijl Augustinus ontgroent modern ZWEMEXAMENS IN LEIDERDORP Dode bij vechtpartij met Arnhemse politie Krakers kraken huis van ex-kraker Autorally in Leiden Wat er te doen is OPHALEN GROF VUII LfcTDSCH DAGBLAD ZATERDAG 12 SEPTEMBER (Van een onzer streekredacteuren) NOORDWIJK Node heeft men gisteren afscheid genomen van dokter C. Steketee als geneesheer-directeur van de Dr. Mr. Willem van den Bergh-Stichting in Noordwijk. Deze va derlijke figuur verliet die hoogste post wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het commando wordt overgenomen door mejuffrouw T. Pouwels en de heer D. Faber, die respectievelijk de functies van geneesheer-directeur en directeur belast met de economische zaken zullen gaan ver vullen. ..Twee mensen", zoals burgemeester mr. J. M. Bonnike nadrukkelijk stelde, „uit de „school Steketee". Dokter Steketee heeft een stort vloed van afscheidswoorden over zich heen moeten laten gaan. Woorden waarin de waardering voor zyn per soon en zyn arbeid duidelijk naar voren kwam. Ze werden gesproken door prominenten uit de geneeskun dige en ambtelijke wereld. Honder den uit Noordwijk en ver daar bui ten, die de fraai met bloemtoeven versierde kerkzaal bevolkten, hoor den ze aan. Enige kernachtige uit spraken: Door uw grote kennis van za ken bent u uitgegroeid tot een figuur van landelijke betekenis op het ge bied van de zwakzinnigenverpleging. Dokter Steketee heeft als eer ste ingezien, dat samenwerking op het gebied van de behandeling van de patiënten moest geschieden in samenwerking met medische deskun digen van de universiteit. Daarom zocht hij contact met de Leidse uni versiteit, waardoor mogelijkheden werden geschapen om onderzoekin gen te doen in het belang van de ver pleegden. Twee aspecten sprongen by uw arbeid steeds weer naar voren: trouw en zorgvuldigheid. Wij Noordwijkers hebben grote waardering voor u. We hebben u le ren kennen als een man van gezag binnen en buiten het terrein van de stichting. Het. afscheid van dokter Steketee en de installatie van dokter Pouwel en de heer Faber werd verricht door de voorzitter van het bestuur van de Vereniging tot Opvoeding en Verple ging van Geesteszwakke Kinderen.de heer H. M. Oldenhof. Deze wees op dokter Steketees eerbiedwaardige staat van dienst. Talrijke hoogte punten uit die lange periode van arbeid voor de vereniging het LD schreef daar al uitvoerig over belichtte hij. Het bestuur, zei de heer Oldenhof, is u zeer dankbaar voor alles wat u voor de stichting en de verpleegden hebt gedaan. Uw optre den was altijd rustig en diplomatiek. Hierna installeerde de heer Ol denhof dokter Pouwels en de heer Faber als leden van de directie, die thans tweehoofdig is geworden. „We weten wat we aan u hebben, want u beiden bent reeds jarenlang in dienst. Unaniem heeft het bestuur gemeend u in deze functie te moeten benoemen. Het is een historisch ogenblik voor onze vereniging, want voor het eerst komt een vrouw aan het hoofd van één van onze inrich tingen te staan", zei hij. Met een handdruk nam de heer Oldenhof afscheid van dokter Steke- tee en eveneens met een handdruk legde hij de leiding van de Dr. Mr. Willem van dqn Bergh-Stichting in handen van de twee nieuwe directie leden. Hierna werden verschillende toe spraken gehouden, waarin de waar dering voor het werk van dokter Ste ketee nadrukkelijk tot uitdrukking kwamen waarin de nieuwe directie met vertrouwen werd begroet. Het woord voerden dokter J. Veer man. die de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Hoofdinspec tie voor de Geestelijke Volksgezond heid vertegenwoordigde, gedeputeer de dr R. Eijsink namens het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland, bur gemeester J M. Bonnike. die de tolk was van het gemeentebestuur van Noordwijk, dokter A. de Zeeuw, ge neesheer-directeur van de ..Harten kamp" in Heemstede, namens de ge neesheren-directeur van de zwakzin- nigeninrichtingen in ons land en dochter G. Schut, d e de gevoelens naar voren bracht van het personeel van de Dr. Mr. Willem van den Bergh-Stichting. Dokter Steketee sprak daarna een bewogen dankwoord, waarin hy er op wees, dat by al zijn arbeid LEIDERDORP In het zwembad aan de Ericalaan in Leiderdorp zyn dit seizoen al 350 zwemdiploma's uit gereikt. Vorige week werd de 1000-ste leskaart verkocht aan mej. F. Bur ger uit Leiden. Het bad zal op 19 september weer worden gesloten, maar voordien hoopt het bestuur nog eens 100 zwemdiploma's te kunnen uitreiken. Dezer dagen werden weer de diploma's A en B gezwom men Het diploma A werd uitgereikt aan Lysbeth Bakker. Monique Timmers, WASSENAAR De Schaakver eniging Wassenaar, die dit Jaar 45 Jaar bestaat, zal met twee tiental len uitkomen in de competitie van de Haagse schaakbond, een tiental in de eerste en een in de derde klasse. Voor de onderlinge competitie zyn nog enkele deelnemers welkom op maandagavonden in het Jeroenhuis. Er zullen in de loop van het jaar nog diverse evenementen worden georga niseerd. zoals een snelschaakkam pioenschap. gongtoernooi en simul- taanwedstrijd. het belang van het geesteszwakke kind heeft voorop gestaan en dat hij altijd zoveel mogelyk getracht heeft door het invoeren van nieuwe methoden in één van de toespra ken was de geslaagde milieu-wisse ling genoemd het leven van de patiënten te veraangenamen. Tot slot volgde in de foyer een zeer drukke receptie, tijdens welke men met een handdruk afscheid kon ne men van dokter Steketee <hy blyft de zwakzinnigenzorg dienen als part- De scheidende en de nieuwe directie van de Dr. Mr. Willem van den Bergh-Stichting in Noordwijk. V.l.n.r. dokter C. Ste ketee (de heengaande directeuri en mejuffrouw dokter T. Pouwels time-medewerker van de Hoofdin spectie voor de Geestelijke Volksge zondheid» en kennis maken met de twee nieuwe directieleden. Dokter Steketee werd uitgeluid met een stroom van waardevolle geschenken en fraaie bloemstukken. en de heer D. Faber (de nieuwe directieleden iFoto LD/Holvast» LEIDEN Leden van 't actie comité tot herbouw en instand- (Van onze correspondent) ARNHEM <GPD) Een massale vechtpartij tussen politie en een groep van veertig man heeft van nacht op de Korenmarkt in Arnhem een mensenleven geëist. Het is gen 34-jarige Arnhemse koperslager, die door tot nog toe onbekende oorzaak dood op het slagveld bleef liggen. Tijdens de vechtpartij, waarbij over en weer de nodige pistoolschoten vie len, werden twee rechercheurs mis- zich grijpen en weer volgde overbren ging naar de gereedstaande overval wagen. Maar dit keer werd een en ander niet verijdeld door acht, maar handeld. Een werd er tegen een ge- dertig tot veertig mannen, die met de parkeerde auto geslingerd. De ander politie op de vuist gingen en hen over de motorkap van een andere van alle kanten aanvielen, daarbij de beide rechercheurs wist te ont zetten. De 26-Jarige chauffeur was intus sen naar het centrale deel op de Korenmarkt gevlucht en daar in een auto weggedoken. Onmiddellijk trad het politieel apparaat weer in wer king en werd Jacht gemaakt op de houding van de gemeentelijke In de motivatie van het verzoek bad- en zweminrichting .J)e Zijl" stelt het comité, dat „sluiting van de hebben gistermiddag in het stad- zweminrichting tot gevolg zal hebben huis een verzoekschrift aan het dat de reeds minimale recreatieve gemeentebestuur aangeboden, voorzien.ngen in de Kooi nog verder waarin er op wordt aangedrongen zullen afnemen, met als welhaast „De Zijlopen te houden, althans het onvermijdelijke gevolg een toe- niet te sluiten zolang er nog geen name van de baldadgheid". nieuw bad is. Op de foto 'Ld Holvasti de aanbieding van het pakket handtekeningen. Verder wordt het college ge vraagd: de grootst mogelijke prioriteit te verlenen aan de bouw van een nieu we zweminrichting: eventuele kosten die zouden voortvloeien uit het sluiten van de Arnhemmer. Weer liet de gezochte ™emlnrichting nu. te besteden voor personenwagen geslagen. De Arn hemse politie heeft inmiddels drie arrestaties verricht. Oorzaak van de moeilijkheden was een 26-jarige Arnhemse chauffeur, die reeds twee maanden door de poli tie wordt gezocht wegens openbare geweldpleging. Rond half drie van nacht werd hij door twee recher cheurs in de Varkeasstraat gesigna leerd. De gezochte zag de dreiging en sloeg op de vlucht. Ver kwam hij echter niet, want op het door de re gen natgeworden wegdek gleed hij uit en viel. Een onbekend gebleven man ver scheen ten tonele en bood de chauf feur hulp toen de twee agenten hun arrestant de wagen in loodsten. Hij trok daartoe een pistool, waarop een tier rechercheurs toesprong en tracht te de man het wapen afhandig te maken. Van de ontaane verwarring maakte de chauffeur gebruik om wederom de benen te nemen en te vluchten in de richting Korenmarkt. Tijdens deze achtervolging wer den waarschuwingsschoten gelost. Op_ nieuw werd de arrestant in de kraag gepakt en opnieuw werd rechtsom pistoolschoten ^fvurend. Tijdens dit tumult, dat zyn weer ga in de Arnhemse geschiedenis vrij wel niet kent, viel een van de man nen een rechercheur van achter aan en sprong hem op de rug. Het bleek de 34-jarige koperslager te ztfn, die door de politieman van zich af werd geslagen. De woesteling liep enkele meters terug en zakte op het weg dek ineen. Met een bloedende hoofdwond bleef hij roerloos liggen. Enkele seconden later werd de dood geconstateerd. De wild-west-taferelen waren toen ook vrijwel beëindigd, want na en kele charges, waarbij de politie van de lange-wapenstok gebruik maakte, renden de tientallen mannen weg. De man om wie alles draaide, de 26- jarige chauffeur eveneens. Hij was ook vanmorgen nog spoorloos. meest noodzakelijke voorzienin gen aan de bestaande zweminrich ting; in het 60 cm bassin gelegen heid te scheppen voor een kleuter- bad het Inrichten van een eenvou dige kantine; de sluitingstijden van de zwem inrichting drastisch te herzien, m.n. het bad de gehele dag geopend te houden; de zweminrichting geopend te houden. Wethouder Menken verklaarde de zaak zeer serieus te behandelen „na de toch wel zeer indrukwekkende re sultaten van de handtekeningen actie". Hy vertelde, dat de recratie via zwembaden de bijzondere aan dacht heeft en dat ex-wethouder San- nes een aide-de-memoire heeft ach tergelaten voor het nieuwe college, waarin ook hierover gesproken wordt. „In kan u zeggen, dat deze zaak niet zal worden afgedaan met een nietszeggend briefje. Er zal een ge sprek georganiseerd worden in over leg met de sportstichting en waar schijnlijk zullen dat zelfs wel meer gesprekken worden", aldus de wet houder. De handtekeningenactie voor „De Zijl" is ook in Rotterdam aangesla gen bleek tydens het verdere «onge dwongen» gesprek Spelers en bestuursleden van Feijenoord hebben zondags hun handtekening onder de petitie I geplaatst. LEIDEIN Er is gisteravond tot in de nacht herrie geweest op de Kyf- gracht. Inzet van de ruzie was een huis. De heer Van Gellecum, die drieën halve week geleden een poging deed om een huisje in het Elisabethhofje aan het Levendaal te kraken voor zichzelf, zyn vrouw en byna 3-jarig kind. werd nu zelf het slachtoffer van krakers. Hij ging kijken in zyn hem door de gemeente toegewezen huis aan de Kyfgracht. waarvoor hij 's middags de huur had betaald. Kra kers kwamen binnen en de huurder verliet het pand. De heer Van Gellecum waarschuw de de politie, die niet anders deed dan de gemoederen kalmeren, omdat de eigenaar van het huis, de ge meentelijke woningstichting, niet ver tegenwoordigd was en d'e huurder geen opdracht voor ontruiming wilde geven in de gedachte, dat hij zelf ook een huis heeft proberen te kraken. Gevolg: de krakers bleven in de woning. En het gezin Van Gellecum trok weer in de cel in het politie bureau. waar het alle nachten sinds de kraakpoging op het Levendaal heeft doorgebracht LEIDEN De heer Lij ten heeft gisteravond zijn eerste officiële daad als wethouder «van economische za ken» verricht Hy startte de auto rally van de RAC-West, die elk jaar wordt gehouden als herinnering aan de opening van de Groenoordhal. Wethouder Lijten wees op het ver zoek van de burgemeester om by deze rit de verkeersveiligheid h«x»g te houden. Er namen 150 auto's deel. die een puzzelrit in Leiden reden en een kaartleesrit in Leiden en randge meenten. Het was een succesvolle gebeurtenis. De burgerlijke stand van de ge meente Voorhout is in verband met de oranjefeesten, op woensdag 16 september 's morgens geopend van 8.30-9uur. ZATERDAG Breestraat 19. Sociëteit Twentwel. 8.30-11.30 uur nam. Oegstgeest (Het Witte Huls): Schaaksocietelt Palamedes. 2-5.30 uur nam Heempark: Excursie Kon. Ned. Na tuurhistorische Ver 2 uur nam. ZONDAG Zijlsingel 2 Evangelie-centrum. Spr. dhr. J. Zijlstra. 10 uur voorm. Hogewoerd 175: Jehova getuigen. 2.30-430 en 5.15-7.15 uur nam. Rijnlands lyceum (Apollolaan 1): Gem. voor oorspronkelijk christendom, afd. Oegstgeest Spr. evang. N. v. d. Brugge. 7.30 uur nam Steenschuur 6. Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. 11.30 uur voorm. Oude Rijn 3: Pinkstergemeente. Spr. dhr. J. Eikerbout. 3 uur nam. Oegstgeest i Willibrordgebouw) Start cursus Ned. Kapperspatroonsbond 7.30 uur nam. Sterrewacht: films van Herman Klei- brink voor Leidse amateurfotografen i 8 uur nam. Holiday Inn Modeshow van Egmonds modebedryven (Breestraat) 8.15 uur Zijlsingel 2 Evangelie-centrum Spr. evang. Hilberlnk 8 uur nam. Breestraat 19 Sociëteit twentwel: 8.30-11 uur nam. Jeugdhuis (Breestraat 19) Spreek uur Chr. Emigratiecentrale 78 uur j nam. Stadhuis (wachtkamer trouwzaal) Zitting Bouwfonds Ned. Gemeenten 7 j -8 uur nam. Diamantplein 27 Gespreksavond Baha'i gemeenschap 8.15 uur nam. Hartebrugkerk Triduum R.K. Bond .•an bejaarden en gepensioneerden. 9.30 uur voorm. Doopsgezind Centrum (Pieterskerk- j straat 1 Leidse Assurantie Club Spr. i mr. J. D. J. Idenburg over „Nieuwe autopremies?" 8 uur nam WOENSDAG Breestraat 19: Sociëteit Twentwel 8 3011 uur nam Stadhuis (trouwkamer): Spreekuur sociale raadsvrouw. 46 uur nam Hartebrugkerk: Trluüm R.K. Bond van bejaarden en gepensioneerden. 9.30 uur voorm. Rijksherbarium (Schelpenkade 6): Kon. Ned MIJ voor Tuinbouw en Plantkunde Kleurenfilms over Afrika, Thailand en Turkije. 8 uur nam GroenoordhalVebo Fokvee- en ruiveltentoonstelling 9 uur voorm. 2 uur nam. Avond- en nachtdienst apothekers. Geopend voor spoedeisende gevallen: Zuider Apotheek, Lammenschansweg 7. tel. 23663. Apotheek R. van Breest Smallenburg. Loevestein 6 Leider dorp, tel 42947 en de Oegst- geestse Apotheek. Wilheminapark 8. Oegstgeest. tel. 53274 De zaterdagdlenst na 13 uur. de zon- dagdienst, de avonddienst na 22 uur. en de nachtdienst van Apotheek Voor schoten wordt waargenomen door de Zuider Apotheek. W EEK KINDKDIEN8T LEIDSE HUISARTSEN Tot zaterdagmorgen 10 uur raad plege men de eigen huisarts daarna tot zondagnacht 12 uur uitsluitend voor spoedgevallen de dokterstelefoon 22222. Edwin van der Linden. Marjolefc terspeer. Arnolda van Bohemet, bert Kloots. Carien Reugebrinfcjj truida Borsboom. Sigrid Itzig p_ Karen Raap. Janneke van der i Hendrik van Oosten. Frank Berg. Leunart Suurmond. Hadi Kuypers. Dorien v d. Waals, lette v. Hooidonk. Arjen v. Drm via de Romyn, Irma v. d. Sik han Stadler. Erik v. Veenea Saskia Hakkaart. Gijsbert dt ning, Alexandra Schneiders, lft Kok. Johannes Heuzen, Gt. Smant. Carine de Groot, Ivo seef. Berendinade Ruyter. Jaq ne Ludlage, Rene v. Egmond, Meinders. Anna v. Oosten, Jq nes Grims, Eric Tortike, Frani Slus. Rosallen v. d. Poel. Wimi nagel. Kees Telgen, Wilma Lap j Maarten den Duik, Caroline Coen v. Urk, Ellen v. Dyk, Mi ne de Groot. Ilse v. Dijk. Mai v. Dalen. Jaap v. d. Linden, Frans Grims, Gerrie v. Dyk. l de Haas, Marten Walen, Yvoo d. Berg, Hanneke Bloemendaal hanna v. d. Poel. Jan Tydem» v. Roosmalen, Michael Lieshout, riel Jansens. Het diploma B aanMare v. nendaal, Maria Verhoef. Bas H Wim Ciere, Aaltje Hogerhuis, ga Heising. Hans v. d. Berg, v .Wouwen, Arjanne v. Wouwei zanne Bik, Nils Govers, Monlc» koop. Dick Herberts. Karin Hen Rudie v. Beelen, An Ja Baak, t en Lisette Brouwer. Monique pers. H. H. Verhoogt, mevr Abrams. Coen Verhoogt. Bep hoogt. Henk Meily, Henk en Itzig Heine. Peter Stadler. Rjj| Dorp. Joke Ligtvoet, Herman Zwart. Ruud Hoogeboom. Oude Herengracht, Verven Zijlstraat, Oost Havenstraat Havenstraat. Verversplein, West Haven, Haven Hav« Kalvermarkt, Kyfgracht, broersgracht. Zuidsingel, gracht (beide zyden». Korte I Lange Langestr..at, Nieuwe W straat. Oosterkerkstraat kerkplein. Waardkerksteeg. 1 gracht. Oranjegracht, Kaaq kersstraat, Looyerstraat, straat. Vestestraat. Groeneé Uiterstegracht, Kerksteeg. Breestraat, Langebrug boetersteeg, Schoolsteeg, Wol Gangetje, Botermarkt, VI Stadhuispl., Koornbrugsteeg, koornbrugsteeg, Maarsman Mandemakersteeg, Vrouwensteeg (geheel) markt, Aalmarkt, Nieuwe Rijn heel), den Burcht, Burcht Nieuwstraat, Hartesteeg, schuitsteeg, Moriaansteeg, landsekerkgracht, Koppenhinl Hooglandsekerkkoorsteeg, M weg. Oude Rijn (belde zijden), straat, Kaasmarkt, Hooigracht Pancrassteeg. van Dnesseni Middelstegracht. DINSDAG Zoeterwoudsesingel (van menschansweg tot Hoge Rijridjj d. Brandelerkade, DurieuxstrM boel Siegenbeekstraat, Roode gerstraat. de Mey van Streel straat, Cobetstraat, de Ridden Thorbeckestraat, Wasstraat, de de Kanterstraat, Cronesteinkn J. Blokstraat, Fruinlaan, de laarstraat. Kernstraat. Verdamp Catharinastraat. Korevaarstraat. Plantsoen, nenvestgracht, Rijnstraat, straat. Havenstraat 2e en 3e, en 3e Gortestraat. Geregracht vendaal, Oranjeboomstraat, thrijnenstraat, Barbarasteeg. Jorissteeg, Koenesteeg Brugsteeg, Wielmakersteeg, woerd. Watersteeg. Pil Utrechtse Veer, Veerstraat. LEIDEN Hoe grasgroen voelde kingstijd echt niet opvangen, niet op hoofdthema van het programma, dis- je je drie jaar geleden nog. jij arm het van de week gehouden 5-daagse criminatie, werd op alle gebied uit- Aanrijding Warmond in WARMOND Op de Oranje Nas saulaan vlak voor de spoorw egover- keert gemaakt in de richting van de gang had gistermiddag om half vijf politiewagen, maar zo gemakkelijk een vrij ernstig ongeval plaats. Een bleek dat niet te gaan. De arrestant i personenauto reed vlak voor de over- vereette zich hevig en zag kans an- weg toen er melding werd gemaakt, dermaal te ontglippen toen acht toe- dat er een trein in aantocht was. De gesnelde mannen de twee recher- bestuurder stopte plotseling. De ach- cheurs beetpakten. By deze wild- ter hem rijdende motorrijder merk- west-scène werd. zoals eerder ge- te dit te laat en reed met volle vaart zegd de ene politieman tegen de ee- achter op de auto. Dokter Walen- parkeerde auto seslingerd en de kamp. die spoedig ter plaatse was. tweede over de motorkap geslagen constateerde een bovenbeenbreuk, en klein noviet je, zoals je daar bedeesd het „Eigen Huls" van de (toén nog met het predikaat R.K.i studenten vereniging «Sanctus» Augustinus binnenstapte om je er bij de gratie van de noviciaats-commissie te la ten inschrijven voor de ontgroenings tijd. Temidden van het bamboestokge- kletter en het kokette gejacquetteer der heren-commissieleden trachtte je wanhopig je te concentreren op de zojuist van buiten geleerde kennis makingsformule (jasje dicht, handen langs het lichaam: „Mag ik met U kennismaken? Myn naam is dikwijls een urenlange procedure want hoe vaak mocht je niét? In diezelfde inschrijfkoer is het nu reuze gezellig. Zonder schroom stapt iedereen er binnen, er worden sigaretten en pepermuntjes uitge deeld. Bamboestok en jacquet zyn ver te zoeken. De commissie had 350 namen op kamp op het slot Assumburg bijgewerkt. Heemskerk, waar plaats is voor 200 De heer Van Geet, verbonden aan èn niet op de extra-ingelaste 3-daag- het economisch instituut van de V.U. se (van maandag tot en met woens- In Amsterdam, kwam praten over dag» voor 150 „Eigenheimers" op het „discriminatie in de wereldmarktver geest, proberen hun indrukken in de één of andere spelvorm uit te druk ken. „Eigen Huis" zelf. De kennismakings-commissie zet zich, zó stelt zij in haar nota over het programma voor de kennlsma- kingstijd, af tégen de opvatting die de aanstaande leden slechts ziet als noodzakelijke aanvulling op het le denbestand. De vereniging heeft een dienende taak ten opzichte van haar leden, niét andersom: „Wy willen hen die dat willen, helpen hun plaats hier te vinden". houdingen", en langzamerhand werd dit thema steeds meer toegespitst op de Leidse situatie. Géén middag- lange, slaapverwekkende lezingen meer. In plaats daarvan werden de aspirant-leden geconfronteerd met vertegenwoordigers van landelijke en Leidse werk- en actiegroepen, zoals SJaloom. Indonesië-comité, Vietnam- bulletin, werkgroep Buitenlandse Ar beiders. woningnood-comité. Zwart boek-werkgroepen. Leefbaar- Leiden, enz. De eerstejaars konden praten met „Zo is", zegt Bruno, „ook het As- de mensen van dié groepen, waar ze sum burg-programma erop gericht de de meeste belangstelling voor had mensen, als ze dat willen, een moti- den Naar de aard van die belang- vering tot actie bij te brengen". Géén stelling werden basisgroepen ge- indoctrinatie dus, beslist géén bewust vormd. waarbij tussentijdse overgang inprenten van bepaalde ideeën, maar naar een andere basisgroep altijd v ue i„ulu.M ,Tll1ilT,- haar inschrijflijst staan. „DaaxomHi^H Getracht1 werd''n^ laatstgenoemde Üet het slachtoffer met de zieken- hebben we tot 26 september een le- wel het verschaffen van een zo vol- mogelijk was man zijn dienstpistool afhandig te auto vervoeren naar het Academisch denstop moeten instellen", vertelt ledig mogelijke informatie over de Tenslotte moesten de Assumbur- maken maar dat mislukte toen ter ziekenhuis in Leiden. De schade aan oommlssielid Bruno, „méér dan 350 maatsohappy waarin ze leven en de gers, onder leiding van ds. Aalberse assisentie geroepen politle-personeel I auto ep motor was aanzienlijk. 1 mensen kunnen we in de kennisma- dingen die daarin gebeuren. Het van het vormingscentrum Oud-Poel- Kennis maken Voor de „Eigenheimers" heeft het 3-daagse kamp een wat ludieker ka rakter Het worden dagen van „ken nismaken met elkaar". De tijd is kort. De commissie wil er hoe fana tiek ze ook is, geen gewild-kunstma- tig vormir.gswerkprogramma-voor- drie-dagen in proppen Ook na deze twee kampen blijft de commissie zich met de as. eerste jaars bezighouden. Iedereen zal ook een week moeten werken voor de ver eniging tot verdere afbetaling van de met de restauratie van het „Eigen Huis" gemaakte kosten. Die werkweek kan, hoewel een niet zo prettige, dan toch misschien een passende afsluiting zijn van deze kennismakingstijd. waarin de com missie het student-zijn van de nieuw komers perse niet wilde accentueren hen vooril niet als groep wilde iso leren en hen bovenal niet als lid van een elite-groep zich naar buiten als heer- of dame-student laten ma- I nifesteren. DONDERDAG Zijlsingel, Rijnkade, dwarsstraat, Munnikenstmt Galenstraat, Waardstraat, manstraat, Trompstraat, d« terstraat. Evertsenstraat, Hfjtt V kerkstraat, Oosterstraat, te Al Speykstraat, Kortenaerstraat, manstraat. Overrijn. Galgewater, Noordeinde en Rembrandtstraat. Oude V: I markt. Sliksteeg. Groei J V gracht, Rijn- en Schiekade 1" Singel. Groenhovenstraat. Rozenstraat. Justus Cari^ Jan van Goyenkade, Gerrit straat. ^reewijkstraat, Hugo Grootstraat, Bilderdijkstraat. Vrydag: Kort Rapenburg. Kabeljau' Rapenburg Doelensteeg. I gracht. Nonnensteeg. Kolfi^ steeg. Zegersteeg. 5e vestgracht. Sterrenwacht straat. Bakkersteeg. Molet j Boisotkade, Kampersteeg, ciëntiestraat, Vliet. Douzi^ St. Jacobshof, St Jacobsgrad van Houtkade, Hoefstraat, 8 j steeg, Garenmarkt, Steens Nieuwsteeg, Herensteeg, S steeg, Kloksteeg. Scheepn J steeg, Houtstraat, Gerecht, horststraat Zonneveldstraat, terskerkkoorsteeg. Diefsteeg B« daelstraat. Pieterskerkgracht, terskerkstraat Pieterskerkhof. pengracht. In' deweek van 21 -26 I wordt geen grof vuil opgehaald Aa felst Be: Kolk 11 i ii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 2