iJbM- toernooi 1970 was zeer belangwekkend liet schil-de-rij Psychologisch bieden Kruiswoordraadsel Pim en Pom 10 12 SEPTEMBER 1970 LEH>SCH DAGBLAD PAGINA 17 via het IBM-bulletin volledig zijn ingelicht over de partijen uit dit toernooi, willen wij vandaag in onze at nader op de verrichtingen ingaan. Over het alge den er uitstekende partijen geleverd en in de ope- |e belangrijke verbeteringen aangebracht. Opvallend r in de Meestergroep korte tot zeer korte partijen «speeld. Er waren zelfs partijen bij van slechts 18 n duidelijk bewijs dat er zeer ondernemend is ge- imte: 15. Kjtmeestergroep viel het van de Duitser Uhl- te L-. var. KGl recht wordt hij tot de jpelers ter wereld be- M-toernooi won hij op vijze van de Rus Gel- 'ZOrg «veer tien jaar geleden het wade door zijn serie m- soverwinningen de partij, waarin een tedtsoffer wordt ge niet. alledaags verschyn- baakparty! Imann jj He-verdediging V J—e6, 2. d2d4 d7—d5. Leio niet nieuw. Hij werd maal aangewend in ■von Gottschall, vandaar de naam it" Volgens de te- inzichten is 3. Pc3 e«n rdig. -c5 4 e4xd5 e6xd5. 5. -c6. 6. Lflb5 Lf8d6, 8. Pd2b3. Pe8e7, 9. 10. Lel—g5 f7—f6, 11. <5. 12. Tfl—el a7a6. Sg8-h8 de Koning volkomen leeft de opening niet Derhalve staat zwart edigend. Lc8—d7. 15. c2c3 i2—a4 Tf8e8. 17. Pf3x :|ft Een tweede, onaangename verras- j sing voor de Rus! 26. Te2xf2 e4e3. 27. c4xd5 e4xf2+ I 28. Kgl—hl Pe7—f5. 29. Pd2—e4 Lc5xb6, 30. Ddl—f3 Db8—eö. 31. Lfl—d3 Na 31. Pf2: Db2 32. Pd3 Dd4, 33. Ld2 heeft zwart de beste kansen anwege zijn vrijpionnen en het raadsheren pa a r 31. De5xd5, 32. Pe4-c5 tijd nood Dd5xf3, 33.' g2xf3 Lb6xc5. 34 Tclxcö Pf5e3, 35. Tc5—cl Kh8—g8. Onduidelijk is 35. Lh3 36. Kh2 flD. 37 Lfl: Lfl:, 38. Tel enz. 36. Kill—h2 Ld7b5, 37 Tel—c8* Kg8—f7. 38 Kh2g3 Lb5xd3 39 Tc8c7* Kf7—f6. 40. Kg3xf2 Pe3— dit, 41. Kf2g3 Pdlxb2. 42 Tc7xb7 Pb2—c4. 43. h3—h4 a6—a5 Deze pion beslist, het spel. Uhlmann heeft de partij fraai ge speeld. 44 Tb7—d7 Ld3c2 45 Td7—c7 Lc2—b3. 46 Ke3—f4 a5—a4. 47 Tc7 b7. Na deze zet gaf Geiler het ge lijktijdig op. Er volgt 47 a3. 48. Tb3 a2 en er is geen redding meer. De winnaar van het toernooi Polu- eajewsky (USSR», samen met de wereldkampioen Spasski, bracht het volgende „miniatuur" op tafel. Wit: Polugajewsky Zwart: Jongsma (Nederland) Engelse opening 1. c2c4 e7—eö, 2. Pblc3 Pg8—f6. 3. g2g3 c7c6, 4. Pgl—f3 e5e4. 5. Pf3d4 d7dS, 6. c4xd6 Dd8—b6. Deze zet is bekend uit de match om de wereldtitel tussen Tal en Bot- winnik in 1961. Solider is direct 6. odö:. 7. Lg2 Po6 enz «Analyse», 7 Pd4-b3 c6xd5. 8. Lfl—g2 Lc8—f5. 9 d2d3 e4xd3 10. 0—0 Pb8—c6 11. Lel—«5 O—0—0 12. e2xd3 Lf5—e6 13. Tal—cl Kc8—b8 14 d3—d4! Lf8—e7 15. Pc3—a4 Db6c7 16 Pb3c5 h7— h6 17. Lg5e3 Td8—c8. Stelling na 17. Td8—«8 a D c d e I I H S I 1 W I i i T A i Q1 -lS I f i 2 i i a a 4> Russisch geweld! Hierna is het snel uit. Een schaak journalist het zich eens ontvallen dat alle Russische grootmeesters helderz enden zijn 18. Le3—f4! Le7—d6. 19 Ddl—b3! en zwart gaf het op. Er dreigt zowel I-d6: als Pa6^. Kon maar krachtig In de partij PiketPrins ontstond de volgende leerzame stelling. Onze stadgenoot heeft een kans rijke stelling vanwege de vrije b-pion en het bezit van de a-lijn. Er volgde echter zeer verrassend na 29. Dc6 «Beter is 29. Ta7 of 29. Tadl Met 29. De4 kon hy gemakkelyk remise bereiken!», 29 e4, 30 Dc2 P?5! Een venijnige val die wit overziet Joop Piket (Leiden) 31. Te4Pf3i. 32. Kg2 Te4:. 33. Dc4: Dal Een fraai dame-offer, uniek ln dergelijke stellingen! 34. Pal: Tdl en wit gaf het op. Het enige is 35. Df3:, om het mat >i.f te wenden, maar daarna blijft hij een toren achter. Sneu voor de voorvechter van Philidor! Kon:ngs-Indisch Wit: van Geet Zwart: J. Timman 1 d4 Pf6. 2 Pc3 g6. 3 Lg5 Lg7, 4 Dd2 h6. 5. Lf4 d6. 6 0—0—0 Ph5. 7. Le3 c6, 8 h3 Da5. 9 g4 Pf6, 10. Lz2 'o5. 11. Kbl b4 12 Pe4 Pd5. 13 Pf3 f5. 14 gf5: gfa:, 15. Pg3 Pc3-, 16 bc3 bc3 17 Del Pa6. 18. Pd2 cd2:. 19 Dd2 Tb8 20. Kal Pb4. 21 c4 f4. 22 Lf4 Ld4 t Opsegeven Wij hebben onze internationale meester D D van Geet talloze ma len sterker zien spelen Wanneer hij de bizarre capriolen in de open ng nchierwese laat heeft hij de moge lijkheid hoger op de „schaakl^dder" te stijgen. Want aanleg heeft onze landge- "M; on^'twiïfrld! BISHOP r goed plan van Gel- r de hand lag 17. Pd2. [j itelling gecompliceerd f6xe5. 18. Pd4—f3 h7 85 Tc8c6, 20 Le3b6 Tal-cl c4 als beter aan Na 22. Dd2 Lf5 wordt de ïden ewikkelder r-f8, 22. c3c4 e5—e4, BRIDGERUBRIEK s 23, cd5wegens 23 cf3: enz. 23 Teb6xb6 kwaliteitsoffer. Ld6c5, 25. Tel—e2 Psychologische biedingen behoorden in de wedstrijden om het WK voor bridgeparen tot de hoge uitzonderingen. Kees Sint boekte er tegen een Belgisch paar een groot succes mee. twee haaien OW pasten verder noord drie ruiten zuid drie har ten noord vier ruiten zuid vijf ruiten einde. Zoals men ziet kun- nen NZ 13 slagen met schoppen als troef, via het vrijtroeven van de rui tens en een snit op klaverheer. De spelleider was zo overtuigd dat oost Jets" moest hebben, dat hy vijf rui ten (klaverstart, driemaal troef» pre cies maakte. Hy meende dat de schoppens slecht zouden zitten en sneed daarom op hartenheer. Vele NZ hadden hoge scores in Sans of schoppen geboekt en Kaiser-Sint kwamen er met minus 400 geweldig goed af. Sint vertelde na afloop: ..In Mo- i had weinig fantasie nodig om te be-naco vorig jaar bood ik <x>k psycho- grijpen dat de kwetsbare NZ een logisch tegen deze Belg, waarover hij zich nogal opwond. Ik dacht zo dan zal ik het nu maar weer eens doen!" Een Braziliaan liet sluw psycholo gisch bieden zien tegen Hu bar-van Heusden tNZ) B 10 8 6 5 O - OAV43 10 7 6 5 +H7 N +V3 <?B86433 Q <^AHV109 <>9852 z O107 2 V 9 8 3 A 9 4 2 q?7 5 <>H B 6 A H B 4 West gever, NZ kwetsbaar. Opmer kelijk is reeds wests openmg van drie harten op slechte een zwakke zeskaart. Het is een veel toegepaste tactiek - niet kwestbaar tegen kwets baar - die hier groots uitpakte. Noord paste en oost bood drie schop pen! Hy wist, dat NZ Jets" tussen 10 en 13 slagen zouden kunnen ma ken en hy (oost) had een veilige vluchthaven in harten. Zuid dou bleerde west en noord pasten oost versierde het thans met een re- doublet". Een zg. SOS-redou biet, waar west nu zyn beste der over blijvende kleuren moest bieden west zei dus vier ruiten noord doubleerde en eindelyk kwam dan oosts aap uit de mouw: vier harten j Zuid doubleerde en het ging één down maar NZ hadden zes schop- pen kunnen winnen. Noords bieden in de gegeven situatie was zwak: hij had na zuids doublet op drie schop pen kunnen weten, dat oost probeer de aan NZ een contract af te snoe pen. BRIDGEVRAAG Noord gever. NZ kwetsbaar, paren- wedstrijd. De zuidspeler heeft: 1 (a) 8 H 10 8 O V 9 6 5 3 A 10 7 6 of (b) A 9 H 10 8 H 9 6 5 3 A 10 7 6 Noord opent één schoppen oost biedt twee klaver. Wat moet zuid doen met resp. <a> en <b) Antwoord elders op deze pagina. P m komt de ka-mer bin-nen en kykt om zich heen. Lek-ker. zegt hy. al-les in or-de. Stoe len op hun plaats, kus-sen-tjes op-ge-schud, niet te koud. niet te warm. We heb-ben toch maar een lek-ker huis. Al-les in or de Hy wil een m«x»ie plaats- Je zoe-ke»i om er nog ver-der van te ge-nle-ten. maar op eens staat hy stil Er is tóen iets ver-an-derd. weet hy op eens Maar wat? Er is iets weg of iets by of niet meer zo-als het al-tyd was. Ha. ge-luk-kig. daar komt Pom. Pom, zegt Pim. wat is er hier ver-an-derd? Pom met zyn scher-pe groe-ne o- gen ziet het met-een. Het schil- de-ry, roept hy. het schil-de- rij met de bloe-me-tjes is weg Met gro-te o-gen ky-ken ze al-le-bei naar de le-ge plek aan de muur. Wat is dat nou?, zegt Pom, daar waren we nou zó aan ge-wend. U-ren heb ik naar die bloe-me-tjes zlt-ten ky-ken en er o-ver na-ge-dacht. Hoe kan de vrouw dat nou doen? Mis schien moes-ten die bloe-me- tjes wa-ter heb-ben, zegt Pim. dat héb je toch al-tyd met bloe-me-tjes Pom lacht hem uit Bloe-me- tjes op een schil-de-ry niet. zegt hy. die biy-ven ook mooi zon-der wa-ter. Heb Jy ooit ge zien dat ze gin-gen han-gen? Nee. zegt Pim, dat is waar. En toch hing het schil-de-ry er al toen wy nog heel klein wa-ren. Pom knikt. Mis-schien zegt hy. maar ver-der komt hy niet. Hy spitst zyn oor-tjes Daar komt de vrouw, zegt hy. wie weet hangt ze nu de bloe-me- tjes weer op. Dat zou fyn zyn want ik hou er niet van dat de din-gen ach-ter myn staart om ver-an-derd wor-den. Dag Pim, dag Pom. zegt de vrouw Dag vrouw, zeg-gen Pim en Pom. Pim fluis-tert. Zie je dat? Ze heeft een groot ding by zich. Vast wel de bloe-me-tjes De vrouw klimt op een stoel met het gro-tc ding in haar ar-men. Maar als ze het om-draait en aan de muur hangt, zyn het niet de bloe-me-tjes van al-tyd. Iets héél an-ders. Dat zegt de vrouw zelf ook Ze stapt van de stoel en met haar o-gen een beet-Je dicht- ge-kne-pen kykt ze naar het nieu-we schil-de-ry Zo. zegt ze. dat is weer eens iets heel an ders. Pim en Pom knypen al- le-bei hun o-gen nog een beet je dicht en gaan naast de vrouw zit-ten ky-ken Zeg dat wpI. zegt Pom. dat is weer iets héél héél an-ders. Als Je het my vraagt is het een vis. Pim lacht. Wei-nee, zegt hy, zul-ke vis sen be-staan he-le-maal niet. Een vis met kleur-tjes en streep-jes en ruit-jes op zyn rug. Tóch is het een vis. houdt Pim vol; kyk nou maar eens goed Pim knypt zyn o-gen nog een beet-Je meer dicht Dan knikt hy. Wa-rem-pel, zegt hy. ik ge-loof dat Je nog ge-iyk hebt ook. Een vis. Wie hangt er nou een vis aan de muur? Pom wacht tot de vrouw weg is. Zo, zegt hy, nu gaan we dat neer-schap eens van wat dich-ter-by be-ky-ken. Wat den-ken ze wel? Dat ik maar zo ie-der-een in myn kamer laat han-gen? Ze be-gry-pen toch ze-ker wel dat jk daar Ja-ren ren te-gen aan moet ky-ken. ANTWOORD OP BRIDGEVRAAG Doubleren van kleine contracten is altyd een moeilyke zaak. Natuur- ïyk gaat twee klaver down, de vraag is echter: hoeveel en weegt dat op tegen een eventueel eigen con tract? De goede richtüjn is, te dou bleren als een eigen manchebod on zeker is, doch naar een kwetsbaar manchebod te gaan wanneer dat ze- 1 ker lykt. Met spel <a> dus doubleren en met spel (b) twee ruiten bieden en daarna de manche uitbreiden, af- hankelyk van wat noord herbledt. Inderdaad lykt spel (b) een Jekker" doublet, maar meestal maakt de volg- bieder wel vier troef slagen plus een slag in een by kleur. Dat betekent, dat de niet kwetsbare volgbieder 500 verliest doch in geval <b) zullen NZ een manche of slem kunnen maken (kwetsbaar) en dan is de 500-com pensatie onvoldoende. Horizontaal 1. vaartuig 4. Arabisch hoofd 7. hachelyk 11. voorteken 12.middel 14. sluimering 15. staketsel 17. textielstof 19. stel 20. mythologische figuur OPLOSSING VORIGE PUZZEL JlT'TE RBSBr E N z.ug |U R N|M.O LBL U WJ|E E S.L'AlL E E UWlKE R 5. AT E®A A N Z I E7TMI_E P OgTA F|E |T0~?|A| E L S|K|E N.TlljfKAS L;A'C|ïïBA FHALJ|K I L T I BH'U M I F I C A T I E|E T A A JJBRJEHE RjBUu I N EJE RHVBN A T|B|WE C C|D 1 A|C |E I K|[>| K I NBAJL T HAN 5|V E N I !SM S|MAT:I C|N;E R'O P>E P|ËBm> SBH OJEBG TRA INBFRBK'U'N NTB Een schrale oogst wat betreft het aantal goede inzendingen! Veel voor komende fout verticaal 24 nok in plaats van nol en 33 verticaal stang in plaats van steng. Pryswinnaars: Eerste prys f 10, de heer J. J. Nieboer, Temminck- straat 11, Leiden: tweede prys f7,50 de heer G. F. Visser, Floralaan 37, Oegstgeest; pry zen van elk f5,voor de heren S. Zwarts, Tsselschade- straat 2a, Leiden en E. C. M. de Waal, Bernhardstraat 5, Zoeterwou- de. Hoge Ryndyk. De prijzen zullen aan de winnaars worden toegezonden. 22. bijl 24. bergengte 26. vreemde rekenmunt 27. wilde haver 29 appel 30. zwemvogel 31. liefkozing 33. wagenspoor 35. voorzetsel 36. huilerig 37. toon 40. bybelse figuur 41. schutsluis 42. boom 44. reuk 45. zelfkant 6. steenmassa 47. dorsafval 48. tussenwerpsel 50. plaaggeest 51Frans departement 53. zyrivier van de Maa 55. bot 57. zoogdier 58. bywoord 69. gast 60. metrisch begrip 61. venyn 62. stengel Verticaal 2. vogel 3. vouwnaad by plaatwerk 5. larve 6.steenmassa 7. stadsgracht 8 griffel 9. schoorsteenkap 10. uitleggen 13. bybelse figuur 16. verdieping 18. generale staf, afk. 10. versiering 11. boom 23. Thracische godin 24 kooksel 25. wildrover 28. inertie 31. kreng 32. steeds 34. plaats in België Als het me niet be-valt geef ik hem een pets en gaat ie van die muur. Ze sprin-gen op het kast-Je nn-der het schil-de-ry en ky- ken héél héél lang naar de vreem-de vis. Hy lacht een beet-Je. zegt Pim. Om ons? vraagt Pom. Daar moe-ten ze eerst weer heel lang voor ky- ken. Ja, zegt Pim. ik denk wel dat ie om ons lacht. Om dat we hem niet op kun-nen e-ten, denk ik. Mis-schien moet le wel la-chen om zyn ei gen gek-ke rug met al die kleur tjes en ruit-jes, zegt Pom. Dat kan ook. Waar denk Jy aan? vraagt Pim. Pom denkt nog e-ven na. Weet Je wat het is? zegt hy, vroe ger met die bloe-me-tjes dacht ik aan bloe-me-tjes Aan zo mer-tje en af en toe een spriet-je gras kau-wen en aan blaad-Jes waar een mus ach ter zit ver-stopt. Maar nu, met die vis. denk ik aan vis. Ik krijg er ge-woon hon-ger van. Ik denk aan al die vis-sen die ik zou wil-len e-ten en die ik al ge-ge-ten heb. En dat maakt me erg vro-iyk. Van my mag ie bly-ven. die gek-ke ruit-Jes- kleur-tjes-lach-vis. Van my ook. knikt Pim, en heel mis-schien word ik nog wel een vriend-Je met hem De «touw komt weer bin-nen en ziet Pim en Pom voor het nieu-we schil-de-rij. Nou?, vraagt ze, wat vin-den Jul-lie er-van? Het kan er mee door. zegt Pim. En Pom zegt: Ach. vrouw, ook een kat moet af en toe eens dur-ven te ver-an-de-ren in zyn huis. Laat maar han-gen. MIES BOUHUYS 38. zinloos 39. soezerig 42. mythologische figuur 43. rivier in Noord-Holland 48. zoogdier 49. behoeftig 51. schriftstuk 52. plaats in Drente 53. mythologisch wezen 54. vlek 55. einder 56. yzergrond Oplossingen onder 't motto KRUIS/ WOORDRAADSEL dienen voor woensdag aanstaande te 9 uur in het bezit te zyn van de redactie van het Leidsch Dagblad, Witte Singel 1, Lei den. wy stellen vier prijzen beschik baar: één van f10,- één van f7.50 en twee van elk f5,-. Alleen abon nees kunnen meedingen. Kom er achter «pjp mop ut rsaiomoio "8 ojtpoi mop 'L areoi 9 epuoTpeqWoq ptm[ c opuoTpoqwoy tr®a jsnou opuoipoqioioq otsa 3joorq g z «inn doroimop i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17