oproep Wij zoeken medewerkster^ enkele jongens Administratief assistente voorde huishoudelijke Academisch Ziekenhuis Leiden Een goede en een leerling-monteur kunnen bij de N.Z.H. hun handen uit de mouwen steken. EMA! OPLEIDING PERQUIN-ROTTEVEEL a. aank. elektrotechnisch-tekenaar b. leerling-elektrotechnisch tekenaar c. vrl. leerling-tekenaar. leidse onderwijsinstellingen PLEYN 68 GROENENDIJK LANDMEETKUNDIGEN een kantinejuffrouw (bij voorkeur tussen 25 en 40 jaar). een medewerkster huishoudelijke dienst (20-40 jaar) een assistente huishoudelijke i (15 of 16 jaar) Openbare verkoping LOODGIETER FLINK MEISJ!" STICHTING "VERPLEEGHUIS D verpleegsters ziekenverzorg en leerling- ziekenverzorg leerling- afdelingsche Plantsoen 53, Leiden, Telefoon 0171024753 HALF SEPTEMBER begint onze 15-maandscursus ter opleiding voor het PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN (Associatie) Prospectus B met uitvoerige inlichtingen over deze cursus wordt U gaarne verstrekt door Th. H. Perquin, Leraar Boekhouden M.O., zonder verplichting Uwerzijds. Het MARINE ELECTRONISCH BEDRIJF, Haarlemmerstraatweg 7 te Oegstgeest vraagt VEREIST: MTS-electrotechniek. VEREIST: LTS-elektrotechniek. VEREIST: MULO/MAVO-opleiding. Komt U eens praten op onze personeelsafdeling? Daartoe bestaat gelegenheid van maandag t.m. vrijdag tussen 9 en 12 uur, en tussen 13 en 16 uur bij genoemde personeelsafdeling aan het adres Haarlemmerstraatweg 7 te Oegstgeest. aan mannen en jongens die een goed vak willen leren en een goed loon willen verdienen U kiest zelf uw vak uit spinnen-weven-appreteren komt eens kijken en met ons praten onze mensen werken graag bij ons DE ECHTE LEIDSE WOLLEN DEKENS LEIDSE DEKENFABRIEK VAN WIJK LEIDEN - KANAALWEG 160 U kunt ons bellen overdag 01710 - 34246 's avonds 01710 - 43839 De Leidse Onderwijsinstellingen zoeken voor haar Les- senmagazijn Leeftijd 1518 jaar. Geboden wordt: een prettige werkkring een goed salaris 40-urige werkweek 16 werkdagen vakantie de mogelijkheid om naast je werk je ontwikkeling verder uit te breiden. Na een kort briefje of een telefoontje kan de oproep worden verwacht voor een afspraak met de heer F. Bruins van de afdeling Personeelszaken. In een nieuw gebouw is het prettig werken. Zo'n gebouw heeft de LOI. Kleine gespecialiseerde afdelingen geven duidelijke service aan tienduizenden cursisten. Daar werkt iedereen aan mee. Van hoog tot laag. Leidsedreef, Leiderdorp Telefoon (01710) 4 44 51 Het oudste, grootste en modernste huwelijksbureau met OA. een IBM-computerinstallatie zoekt in deze omge ving BESCHAAFDE EN ACTIEVE DAMES EN/OF HEREN die belangstelling hebben voor interssant sociaal werk dat goed gehonoreerd wordt. Sollicitanten moeten echter aan onderstaande voor waarden kunnen voldoen: Beschikken over veel vrije tijd om permanent actief én representatief te kunnen optreden. Vereist wordt tevens een flinke dosis mensenkennis en het vermogen om tactisch en beschaafd met relaties te kunnen omgaan. Sollicitant moet telefoon aan huis hebben, kunnen typen en beschikken over een schrijfmachine. Wie meent aan deze voorwaarden te kunnen voldoen wordt verzocht uitvoerig en schriftelijk te solliciteren bij het huwelijksbureau INTERNATIONAL-DEZENTA Postbus 18 Hattum (Gld.) monteur In onze moderne garage in Leiden, Rijnsburgerweg,wordt het wagenpark regel matig onderhouden. Er is genoeg werk aan de winkel voor nog een goede monteur en een leerling-monteur. Maat voor wat hoort wat. Goed werk wordt goéd betaald. Als er 's avonds eens gewerkt moet worden komt er nog een fikse toeslag op het vaste salaris. Verder krijgen zij een waarderingspremie, gratis bedrijfskleding etc. etc. En bovendien mogen zij - en hun gezin! - gratis reizen op het hele lijnennet. Sollicitaties aan ons hoofdkantoor in Haarlem. Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Mij. N.V. Leidsevaart 396 Haarlem Tel. 023 - 319227 vanaf zondag a.s. is ons Praethuis vanaf 2 uur n.m. weer geopend wjj beginnen het dansseizoen op 26 sept. met de groep Amsterdam. N.V. INGENIEURSBUREAU VOOR GRONDMECHANICA EN GEODESIE heeft vakatures voor ERVAREN BIJ HAAR KANTOOR IN LEIDSCHENDAM met ervaring in of interesse voor terrestrisch werk ten behoeve van luchtkarteringsprojecten (paspuntbepaling en naverkenning); daarnaast afwisselend werk, als metingen voor situatie- kaarten, tachymetrie, waterpassingen, enz. BIJ HAAR FILIAAL OP CURACAO voor het verrichten van alle voorkomende land meetkundige werkzaamheden binnen het gebied van de Nederlandse Antillen; de voorkeur wordt gegeven aan ongehuwden die reeds enige bui tenlandse ervaring hebben. Voor beide functies is het diploma HTS-Land- meten, NLF, of gelijkwaardig, vereist en kadas trale ervaring gewenst. FUGRO, afdeling Personeelszaken, Sollicitaties te richten aan: N.V. Voorburgseweg 39, Postbus 63, Leidschendam-2131, telefoon 01761-8940. Bij de afdeling BOEKHOUDING zal een vacature ontstaan voor een administratief assistente. Leeftijd: 1823 jaar. Deze medewerkster wordt ingeschakeld bij administra tieve werkzaamheden en zij zal worden opgeleid voor het bedienen van de boekhoudmachine. Verlangd wordt Mulo-opleiding of middelbare handels avondschool en diploma typen. Het salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, loopt op tot maximum f 877fbruto per maand De premie A.O.W./A.W.W. komt voor rekening van het ziekenhuis. Schriftelijke sollicitatie te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Gaarne in brief vermelden de letters LAA. r- 0 Haar functie zal bestaan uit: het verzorgen van koffie en thee voor alle medewerksters en medewerkers en het onderhou den van de kantine. zij geeft leiding aan twee medewerksters van de huishou delijke dienst. Voorwaarde voor deze functie is een tactvol optreden en een ver zorgende instelling. Werktijden 8.15 - 17.00 uur, 5- daagse werkweek. zij onderhoudt de dienstruim ten. Werktijden van 8.30 - 12.30 uur, 5 dagen. zij assisteert de trouw bij het verzor» fie en -thee en hetj van de dienstruimte! Werktijden van 8.15 5 dagen. Inlichtingen bij i leider, dagelijks van uur in de HEMA, Hf straat 130 - 136, Leidt krachtens art. 1223 lid 2 B.W. Notaris Mr. John. A. Post te Leiden' zal op vrijdagen 18 en 25 sept. a.s. te 19 u. in het Notarishuis bij opbod en af slag de nav. te Leiden gele gen percelen verkopen: 1. woonhuis met afz. boven woning Voldersgracht 4/4a, gr. 33 m2. Lasten plm. f 112,76 per jaar; 2. woonhuis Voldergracht 8, gr. 28 m2, Lasten plm. f 63.17 per jaar. 3. onbewoonbaar verkl. wo ning Michielstraat 13, gr. 34 m2. Lasten plm. f 13,63 p. j. Huren, opgegeven door huur ders: perc. 1: beneden f 100 p. m.; boven f 6,20 p. week; perc. 2: f75,- p. m.; perc. 3 onverhuurd, althans geen huur opgegeven. Bez. (betr. van perc. 3) dinsd. en don derdag 15, 17, 22 en 24 sept. a.s. 14-16 uur. mi.: bij gen. Nots, Post, Hooigracht 40, Leiden, telef. 20131. LOODGIETERSBEDRIJF J. H. VAN RIJN vraagt met spoed een bekwame Dorpsstraat 110 - Warmond Telefoon 01711—2613 J. MUNTING. registered j; Leiden, Rijnsburgerweg 2, telef. 5369 leeftijd 18 a 20 jaar ,met M. ervaring in administratief- en Van Miereveltlaan 20, Delft heeft plaatsingsmogelijkheden Voor de leerlingen is er een geling voor het verstrekken van kleding en van reiskostenve van en naar het ouderlijk huis. Gegadigden worden verzochtt citatie te richten aan de Direc i •U.L.O.-opU n kantoer) P. DE GRUYTER EN ZOO_ LEIDEN en OMSTREKB" zoekt kontakt met gegadigden voor dt leeftijd plm. 25 jaar en jo vooropleiding minimaal M Detailhandelsschool met diploma's. Zij zullen geplaatst worden if leiding. Deze chefsopleiding aansluiting m.b.t. „het praktij! die dit jaar de Middelbare De! hebben verlaten. Wij bieden hem: een goed salaris goede vooruitzichten uitstekende secundaire vi Schriftelijke sollicitaties te richten aa» J P. DE GRUYTER EN ZOON N.V., zaken Filialen, Pieter de Hooghstraat genbosch.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 16