VLIEGEN DE PAN UIT Ook goedkoop vlees kan goed zijn „snoepjes kleine kinderen voor lr derlancl wordt belegd t maismeelbeslag VOOR OVER EN VAN_ VROUWEN e jamenten veilig bewaren! AG 12 SEPTEMBER 1970 LEtDSCH DAGBLAD PAGINA 14 n ci inl! ha»; ük de u_ Kertj HAAG (GPD) Een kapitaal- zakelijk deskundige en in ho- ^jjgcn goed ingevoerde werkgroep van i jerland beleggen met maismeel- eral waar genoeg hongerige duï voorhanden worden geacht zal zij itandariseerde keukenuitrusting «rikaanse fornuizen installeren. clllb koks en wat serveersters benoe- men, er een restaurant omheen (ver bouwen waarin de kleuren rood en wit moeten domineren en tenslotte in gekrul de neonletters de naam aan de gevel hij sen. Weer is dan een .Pantuckyrestaurant toegevoegd aan de keten, die naar een uit Washington afkomstig idee de wereld om spant. Specialiteit van het huis: goudgele pancakes. imerika is geweest, kent zón pannekoken van [e kijrgt ze daar bij het heel veel stroop- Je kunt 'lunch bestellen met pi- Je kunt er 's avonds je doen door een uncle 136 h* Intoo ijk b: tel.» iet gouden roereieren en nUvJ «kken spek te laten aan een „five silver dol- kleine pannekoekjes kersen, krisch en slag- sheel bestoven met witte Wie een hekel aan maispannekoeken heeft, kan in de VS over zyn vooroordeel worden heen geholpen. Of het voor eeuwig bestendigen. De gemiddelde Ameri kaan lééft erop, zo lijkt het. Binnen afzienbare tijd ook een deel van de Nederlanders. Want de in Den Haag zetelende werkgroep, be staande uit de belggingsexperts van een verzekeringsconcern, de inspec teurs voor de buitendienst van een grote bierbrouwerij en de uit Utrecht afkomstige makelaar P. Flore heb ben van de Amerikaanse ..Pancake Houses Limited" het recht verwor ven de lekkernij ook hier te introdu ceren. bewezen succes formule. Wie zijn zaak aanpast aan de eisen van de concessieverlener en zich aan zijn instructies houdt, kan haast niet scheef gaan. Het idee is door en door uitgekookt en elke fase in het han delsproces is tot op het merg gerönt gend. Toverkeuken Om tot de pannekoekeneten te worden toegelaten moet de gegadig de beschikken over een niet te klein eethuis op goede stand. De brouwe rij-experts beoordelen dat. Hij moet de vereiste vestigingsvergunningen bezitten en bewezen hebben een slag F ranchise vaardi6 ondernemer te zijn. die zich nochtans in het gareel van de „fran- Dat recht heet met een oud be- chisee"-gedachte weet te schikken, grip. dat in Nederland zijn moderne Hij moet bereid zijn zodanig te ver betekenis nog moet ontplooien, een j bouwen, dat zijn zaak een bar. een ,-* U* VS □lam Leli 28 0! i tedip'. „francise". Degene die het recht be zit is de francsier", degene die het verkrijgt, in dit geval een restaurant- eigenaar. de ..franchisee" Heel kort samengevat komt het erop neer. dat een idee samen met een standaard pakket hulpmiddelen om het uit te voeren, tegen een bepaalde vergoe ding in gebruik wordt gegeven aan iemand, die ermee wenst te gaan werken. In de Ver. Staten loopt der tig procent van de detailhandel al via ..franchises" met een jaarlijkse totaalomzet van negentig miljard dollar. Het is dus geen concern, zoals de grote kruideniers in ons land met hun vele eigen winkels. Het is ook geen vrijwillig filaalbedrijf of een door detailhandelaren opgezette in- 'toopvereniging. De ,.frai:-'iire is een pakket kennis, goederen en diensten, aac, tegen öeia mg 1 bepaalde entree-som. een jaarlijkse contributie op basis van de jaaromzet en onder een aantal stringente ge bruiksvoorwaarden gekocht kan wor den. snelrestaurant en een gewone eet- hoek gaat bevatten en hij dient in zijn keuken de magische toverappa- ratuur op te stellen, waaruit de goud gele pancakes en een beperkte reeks andere schotels tevoorschijn kunnen worden gebracht Om de nog niet aan maispannekoeken gewende Hol landers niet af te schrikken, somt de bontgekleurde spijskaart voorlopig ook nog een aantal meer bekeid- gerechten op. Biefstuk met patat en zo. Maar de prijs van dergelijke me nu's moet laag blijven. Onder con trole van de „franchiser". Reflecterende rubberlaarzen in lichtend oranje werden door een fabriek in West-Duitsland op de markt gebracht Ze zijn in de eer ste plaats bedoeld voor wegarbei- pakket behoort voorts een uitge kiend administratiesysteem, dat de ondernemer zowel als de landelijke controlegroep in Den Haag van weet. van zaxen. Als er teveel grondstoffen worden gebruikt voor de maaltijden, tot week een beeld geeft van de gang als er te weinig pilsjes uit een vijftig lietervat komen, als de personeels kosten te hoog oplopen als het be zoek niet is wat het volgens de prog noses wezen moest, dan beginnen er allerlei bellen te rinkelen. In geza- ders, die in het donker op be langrijke bouwplaatsen aan het werk zijn. Maar ze zouden ook zeer goede diensten kunnen be wijzen aan voetgangers die des nachts over buitenwegen naar huis gaan en door automobilisten dikivijls pas op het laatste ogen blik worden gezien. leest geschoeid restaurant is slechts een minimum aan personeel nodig Eén kok en één assistent kunnen de bestellingen met gemak aan. zelfs als er wat men m horecakringen noemt „een bus binnenkomt" Zodra de ke ten groot genoeg is zal de „franchi- see" een chefkok aanstellen, die de aangesloten restaurants langs reist om het keukenpersoneel te instrue- ren en te controleren. Moeilijk is het werk in de Pan- j tucky-keukens niet. Op de fornuizen Controle menlUk overleg wordt het knelpunt zitten tijdmeters voor de kookduur Slaaptruc Makelaar Flore en de verze- keringsexperts s^aan klaar om de restaurant-eigenaar, die zich tot de pa rake wil bekeren, te he.p: Als dat nodig is kunnen er verbouwings- en i richtingskredieten worden ver schaft In- en verkoop-contracten worden waterdicht opgesteld, advie zen voor de bedrijfsvoering worden doorgesproken. Bij het „franchise"- opgespoord en uit de wereld gehol pen. Land rhike reclame, centrale dus voordelige inkoop, uniforme kleding voer het bedienend personeel, gelijk luidende menukaarten en een logisch werkpatroon voor de koksondersteu- nen het geheel. Voor een op deze ran elk gerecht. ..Boontjes vier mi nuten"; aardappels zeven minuten Wie het verschil tussen aardappelen en boontjes kent. komt al gauw een heel eind. Pancakes vliegen de oven uit na 2'2 minuut. Aan de kok is het voor behouden er door de klant gewenste smaak aan te geven. Pikant of zoet. met rijst of stroop. Het is te hopen dat u ze lust. Succes fin»; r Ld :htw cvaart DAM iGPD) In de ziekenhuizen worden House of pancakes In de VS kent men dit handels systeem in velerlei vorm. Hotels, res taurants. winkels voor gebraden kip pen. kampeerterreinen wasseret tes en zelfs het recht om een schoon heidskoningin te mogen kiezen wor den op franchise-basis geëxploiteerd. In ons land is het nog niet zo wijd verbreid, maar toch kent men ook hier al enkele toepassingen. Sommi ge automobielagentschappen, de Hil- tonhotels, de Holiday Inns, de Wim py-bars met hun Hamburgers, een enkele Hema-vestiging en nu dan ..franchises". Op vier plaatsen kan men volgens strenge instructies be reide maispannekoeken reeds genie ten. twee in Den Haag. één in Zeist en één in Amsterdam. Vele tiental len zullen er nog volgen, als de werkgroep succes heeft. De kans daarop is groot, want het grote voordeel voor een ondernemer, die met een ..franchisee" in zee gaat, is dat hij deelgenoot wordt in een DEN HAAG (GPD) Huisvrouwen krijgen tegenwoordig al gauw de koude rillingen bij het bekijken van de slagers rekening. Vlees is duur, dat wil zeggen: het magere „luxe" vlees dat de consument van deze tijd wenst te eten, kost centjes. Elke dag een biefstuk of mager ..groot" vlees is binnen een gemid- dels huishoudbudget niet meer te re aliseren. maar de vleessoorten met randjes of streepjes vet worden vaak met lange tanden gegeten. Vandaar dat de biefstukken, de varkenshaas jes en andere super-magere vlees soorten hun weg naar de vleespan tóch wel vinden. Zeker nu de angst voor alles wat „vet" is de moderne mens met de paplepel wordt ingege ven. Die voorzichtigheid met vet wordt die bergen vette versnaperingen lijkt het kieskeurig gedoe met zo'n randje vet langs net vlees wat lachwekkend. Dat randje vet staat trouwens ten onrechte in zo'n kwade reuk. vindt het Voorlichtingsbureau voor de voe ding dat prijzen, kwaliteiten en voe dingswaarde van diverse soorten vlees eens op de korrel heeft geno men. Vlees is een rijke eiwitbron. maar de hoeveelheid eiwit in mager vlees is ongeveer gelijk aan die in wat goedkoper vlees dat iets meer vet en bindweefsel bevat. Wat voe het eiwitgehalte van deze verschillen de vleessoorten blijkt dat biefstuk wel een wat hoger eiwitgehalte heeft dan het goedkopere vlees, maar dat dit toch niet opweegt tegen de hoge prijs. Zodoende blijft mager, mals vlees een tamelijk kostbaar voe dingsmiddel. Geinig vet acht geveer 3300 patiënten aan de „ongewenste ca an medicamenten", als TSdiagnose. Van deze An* "*n sterven 80 aan de I van. ipanï kö vormen de schatting ebodf ^chting medische regi- poiy« 1 °P grond van de gege- :orn Kig van alle ziekenhui- -ü "j haar zijn aangesloten, 5 worden aangenomen cijfers ook gelden voor Qgesloten ziekenhuizen. iere die voor deze aandoe- een behandeld werden in sla» 'verdeeld vat, maakt zij dertig procent uit van het totale aantal patiënten die voor deze aandoeningen in de ziekenhui zen worden opgenomen. Onder deze 720 kleuters bevinden zich meer jon gens dan meisjes, namelijk 408. of 57 procent. Ook bij de 5—14-jari- gen overweegt h et mannelijk ge slacht: 63 van de 104 slachtoffers in deze leeftijdsgroep (61 procent) wa ren jongens. De groep van 15 jaar en ouder daarentegen bestaat voor 58 procent uit vrouwen. Nog steeds wordt er tè weinig aan dacht geschonken aan geneesmidde len die ergens in huis voor het grij pen staan of liggen, zodat een kind de kans krijgt om deze .s.noepjes" in een onbewaakt ogenblik op te peu zelen. Alle medicijnen moeten goed- weggesloten worden bewaard, ergens zó hoog dat een kind er niet bij kan Dat geldt ook voor „de pil", want er ud groep omvat diegenen bij worden regelmatig gevallen vermeld de medicus voorgeschre- waarbij een kind van „moeders doos- Wdelfn dergeluke onf ?- le met P">™" gesnoept, fcchijnselen veroorzaak- Slaapmiddelen-vergiftingen (zelf- 'er*J behoren vooral de zoge- moord) staan bovenaan als ooi-zaak 1S!D J der ziektegevallen die in de zieken huizen worden opgenomen en niet minder dan 72 procent hiervan zijn vrouwen. Wverdunningsmiddelen' Tgtf die tegenwoordig ckcr Ische processen aange- ozetf Qworden- onde 8roep vormen de vele chili ren, die hebben gesnoept "Cf hen bestemde medica- 7Li m werden de kinderen «ei* Kftijd van 14 jaar af- Alhoewel deze Agai' p slechts 7.5 procent van ederlandse bevolking om Opmerkelijk laag ln aantal zijn in deze statistiek (die in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde is be sproken) tenslotte de slachtoffere van de vele geneesmiddelen die een gevreesde naam hebben waaronder sterk werkende antibiotica. Wel ver oorzaken deze middelen soms secun dair bloedafwijkingen die de dood kunnen veroorzaken en onder deze rubriek als doodsoorzaak staan. Salicylpreparaten. bijvoorbeeld ace- tylsalicylzuur (het aspirientje) waren ln een groot aantal gevallen de (hoofd)oorzaak der opname voor geneesmiddelen vergif tingen, maar veroorzaakten slechts zelden de dood. Nu is de (uiterste moeilijke) behan deling van deze vergiftiging gelukkig uitstekend bekend Een andere groep veel-gebruikte geneesmiddelen wordt gevormd door de „tranquillizers", de moderne rust- brengende middelen, terwijl daar naast ook zeer veel bloeddruk verla gende middelen worden gebruikt. Beide groepen medicamenten hebben volgens deze statistieken een hoog aantal ziektegevallen veroorzaakt en enkele sterfgevallen. Zij mogen nu eenmaal niet lukraak worden inge nomen, maar vele patiënten slikken veel te gemakkelijk en te veel van deze op zichzelf toch sterkwerkende middelen, wier juiste dosering nauw keurig vaststaat. Sinds enige tijd mag de aflevering van (echte) geneesmiddelen uitslui tend op recept geschieden. Hierdoor wordt de kans dat zulke grote hoe veelheden medicijnen worden inge nomen dat hierdoor een (dodelijke) vergiftiging kan ontstaan, sterk ver kleind. Maar wie onvoorzichtig is. of opzettelijk een „voorraad" aanlegt, loopt al dan niet moedwillig de kans op een vergiftiging en op de dood. echter vaak op een wat wonderlijke dingswaarde betreft is het goedkope- manier in de praktijk gebracht. De re vlees dus niet minder dan duur vette randjes worden griezelend van vlees. het vlees gesneden, de Jus wordt Maar nu de prijzen volgens het zorgvuldig onder uit de pan gehen- „landelijke gemiddelde" dat de voe- geld en de soep mag geen vetoogjes dingsonderzoekers hebben uitgere- meer hebben. Maar tegelijkertijd ko- kend (de prijzen van vlees kunnen men langs de achterdeur binnen: per stad, per dorp en zelfs per wijk wagonladingen patat, bakken vol zil te borrelhappen die maar zelden uit munten door gebrek aan vet. lekke re slaatjes met veel mayonaise en nog veel meer produkten uit de auto matiek. Gezien tegen de achtergrond van sterk uiteenlopen) kunnen we voor een gulden 65 gram biefstuk of 100 gram hamlappen kopen, maar ook 140 gram schouderkarbonade met been, 150 gram doorregen runderlap, 180 gram rauwe lever of 190 gram rookworst. Uit een vergelijking van Vleet braden Tegenwoordig worden allerwegen waarschuwende vingertjes tegen te vette voeding opgeheven Maar de wat vettere vleessoorten kunnen vol gens de voedingsonderzoekers hele maal geen kwaad zolang ze maar in weinig boter of margarine worden ge braden. zodat het „totaal" van vlees en jus niet vetter wordt dan by ma ger vlees. Wie bijvoorbeeld voor het braden van 400 gram magere run derlappen 100 gram margarine ge bruikt. kan dezelfde hoeveelheid doorregen runderlappen gerust in slechts 50 gram margarine braden Goedkope vleessoorten hoeven niet taai te zijn als ze worden nagestoofd met water en een scheutje azijn of een paar tomaten. Weinig voedingswaarde hebben eigenlijk alleen de zeer vette vlees soorten zoals vet spek, vet gehakt, sommige worstsoorten en saucijzen. Vet spek bijvoorbeeld bevat weinig eiwit en vitamines en geen ijzer. Or gaanvlees daarentegen (lever en nier) is meestal goedkoop en boven dien gezond: veel eiwit, ijzer en vi tamines en vrijwel geen vet. De automaat-hap Over vet eten gesproken: het Voor lichtingsbureau voor de voeding doet ook een boekje open over „de kleine maaltijd" uit de snackbar en de automaat die in Nederland in luttele jaren zo populair is geworden. Het merendeel van die snacks is ijselijk vet en daarbij staat het populaire saucijzebroodje bovenaan met byna 30 gram vet. terwijl het ons maar liefst 375 calorieën ln de maag splitst (het totaal aantal benodigde calo rieën per dag ligt voor een volwas sene rondom de 2000». Ook stukjes hartige rookworst, huzarenslaatjes met mayonaise, pinda's, loempia's, zakjes frites met fritessaus, nasi- ballen. kroketjes en gevulde koeken leveren zoveel extra calorieën dat ze de snack-eters meestal boven het be nodigde maximum aan calorieën hel pen Wie een hele ma&ltyd opbouwt uit snacks krijgt volgens de reken sommetjes van het Voorlichtingsbu reau teveel vet, teveel calorieën en veel te weinig eiwitten, vitamines en mineralen binnen. En dat terwijl de Nederlanders toch al het (twijfelach tig) record bezitten, de „grootste vet-eters" van alle EEG-landen te zijn. Mocht u niet geloven dat slaap het beste schoonheidsmiddel is, dan kunt u het nog eens horen van twee ge zaghebbende dames uit de Franse filmwereld: Brigitte Bardot en Annie Girardot. Ze spelen samen in de film ..De kloosterzusters", worden naar aanleiding daarvan veelvuldig geïn terviewd en kregen in een van die vraaggesprekken het verzoek om hun voornaamste ..schoonheidstruc" te onthullen. Tweestemmig antwoord „voldoende slaap". Contacten gezocht „Wfj willen ontmoetingsplaatsen", zei veertig procent van een groep vrouwen, door Marie Claire onder vraagd inzake hun wensen voor „een andere, betere wereld". Deze veer tig procent is tussen de dertig en de veertig jaaar oud. woont voorname lijk in grote moderne woonblokken en heeft blijkbaar enorm veel be hoefte aan plaatsen waar men el kaar op ongedwongen manier kan ontmoeten om contacten te leggen. De vrouwen willen voor alles „ont snappen aan de eenzaamheid en niet langer vastgeketend zitten aan het vierkantje van de beeldbuis" Daar hebben ze best geldelijke offers voor over. terwijl een aantal ook graag vrywillig wil helpen dit toekomstbeel waar te maken. Men vindt schouw burgen en andere gelgenheden om uit te gaan eveneens bijzonder be langrijk. In dit verband worden onder meer plannen geopperd voor vrijetijdscen tra die bibliotheken, kinderbewaar plaatsen, advies- en cursuscentra voor moeders en knutselateliers voor vaders zouden moeten omvatten. ADVERTENTIE DAMESMODE in exclusief jongt stip.. 3©M{fe©<sf BREESTRAAT 108*1-112 LEIDEN Midi-brockrok Vrouwen die de praktische aspec ten van de broekrok waarderen ho ven dit kledingstuk ook komende winter niet te missen. De broekrok is er nu in midi-lengte, gemaakt uit grolgeweven jacquard stoffen met grote opgestikte zakken en brede le ren ceintuurs. Te dragen met col truien en leren laarzen. Durf tc diepvriezen Voor huisvrouwen, die een diep- vrieskist of -kast in hun keuken heb ben maar het nog een wat griezelig apparaat vinden waarvan ze de mo gelijkheden (èn de beperkingen) niet helemaal door hebben is nu een handleiding verschenen die „in woord en beeld" de diepvriezer^ uit de doeken doet. Het boekje heet ..Zelf diepvriezen" en bevat ruim twintig bladzijden vol tips over de Juiste aanpak van deze nieuwe huishoude lijke techniek. Kwaliteit en versheid van het produkt, de vereiste bewer king vóór het Invriezen en allerlei verpakkingseisen worden erin bespro ken. Het boekje geeft een tabel met be waar tij den voor diepgevroren pro dukten en verscheidene ercepten voor het diepvriezen van groten, tuin kruiden, fruit, vlees en vis. wild en gevogelte. Ook brood, gebak en vol ledige maaltijden worden behandeld „Zelf diepvriezen" kan per briefkaart (met drie kwartjes aan extra postze gels besteld worden by het Voorlich tingsbureau voor de voeding. Laan Copes van Cattenburch 44. Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 15