VERGEET ONZE DAF-SHOW NIKT DAF-CENTRUM LEIDEN Zondag van 1 tot 6 uur Verdam straat 6, Leiden, Telefoon 23041 t if)AG SLEUTELTJES Personeel gevraagd Meisje geur. voor licht en schoon productiewerk netto weekloon van 15 en 16 jari gen van f 63.- tot circa f 85,- Voor 17, 18 en 19 Jarigen f 74, tot circa f 100.-. Voor 20-Jarl- gen en ouder f90.- tot circa f 115 - Na verkregen routine zijn nog hogere lonen moge lijk! Soli. tel. o. nr. 23141 t.a.v. Afd. Personeelszaken. ce Gevr. meisje voor lichte hulsh. werkzaamheden telef. 43095 Leiderdorp. Werkster gevr. voor 1 och tend p.w. Uren n.o.t.k. v. d. Stoel, Haagweg 58. Gevr. 3e 2e en le banket- bakkersbedlende. Banketbak kerij Dogterom, Vijf Mei plein 130-132 Lelden tel. 33709 Hotel Restaurant de Zon Dorpsstraat 114 Warmond tel. 01711-2202 vraagt per 1 okto ber a.s. een zelfstandig wer kende kok, Jaar betrekking, x Kapsters w|J vragen leer ling en aankomend kapsters voor nu of later coiffeur Jac- ques Lange Mare 114, tel. 25196 Wy vragen een flinke Jon geman van 16 18 Jaar als bijrijder van Cleef, Haarlem merstraat 172-174. x Fa. J. v. d. Stok, Breestr. 155 luxe en hulsh. artikelen vraagt vriendelijke verkoop ster leeftijd v.a. 18 Jaar. Solli citaties dagelijks 's maandags gesloten. x Gevr. flinke jongen van 16 a 17 Jaar als papiersnijder of ter opleiding v. a Meulen Ou de Ryn 36. Gevr. Jonge energieke leer ling monteur voor reparatie- tuinbouwkundige Installaties, en werktuigen. Zeer afwis selend werk voor 'n Jongeman die van aanpakkan weet. Op, ijver en entnouslasme wordt meer gelet dan op diploma's J. van der Meer Nooraelnde 45, Roelofarendsveen telef. 01713 2564. x U wilt een paar weken ma gazijnbediende worden? wy. zenden u uit naar de Juiste bedryven. Bel 43690 en u kunt direct aan de slag. Uitzendbu reau Luba NV Lage Rijndijk. 63 aLeiden. x Uitzendbureau Luba NV vr. met spoed jonge me die van inpakwerk houden. Hoog loon bel ons op en u kunt direct aan de slag. La ge Rijndyk 53a Lelden tel. 43690. Uitzendbureau Luba NV heeft werk voor u ln diverse categorieën, bel ons op en kunt direct aan de slag. Lage Ryndyk 63a Leiden tel. 43690 Vakbekwame en aankomen de (scheeps) yzerwerkers en lassers. Hoog loon, interessant werk, goed geoutilleerde verwarmde werkplaatsen. Scheepswerk Gebr. Akerboom NV., Hoge Morsweg 104-106, Lelden, tel. 01710-20112. de Leerling zetter gevr., mi nimum schoolopl. 6 Jaar lager en 1 Jaar voortgezet lager on derwijs. Drukkery de Sleutel stad, Nieuwe Ryn 78. Leiden. x Netto f 277,- p. week. Ver- koopmy, biedt Jonge mensen tussen 18 en 26 Jr. de mogelijk heid veel geld te verdienen ln haar buitendienst, na lnwerk- perlode zeker hogere Inkom sten mogelijk. U houdt van reizen, bent ongehuwd en evt. direct beschikbaar? Dan ls dit uw kans. Br. bur. v. d. bl. no. 14398. p WH zoeken bezorgers voor ons Agentschap Noordwyk a. Zee. aanm. dag. na 18.30 uur bij onze agent de heer v. d. Zwan, Schoolstraat 2b, Noord- wijk aan Zee. x P Wassery Spronb vraagt mnl. medewerker voor de wassery. Aanip. Iedere werkdag. Wasse rij Spronk, Witte Singel 14. Lelden. p WU kunnen Jongens plaat sen aanmelden dag. Wassery Nooitgedacht v. d. Valk Bou- manweg 184 Leiderdorp. x P Gevr. meisje l.d. hulsh. 16 a 17 Jr. voor halve dagen. Me vrouw Oostveen. St.. Jacobsgrt. 8. Leiden. x P Magazynwerkzaamheden v. de bloembollenexport goed be taald voor mannen, jong en piepjong met lang of kort haar voor 2 weken, 3 weken of veel weken tot 18 Jaar min. f 100 schoon per week. vanaf 18 Jr. min. f 135 schoon per week. Uitzendbureau Nieuwe Rijn 1, Lelden zaterdag ook open. x P Dames. De kinderen weer naar school nu heeft u weer wat uurtjes vrij benut ze n verdien f6 tot f8 per uur bel nu 070-683141 of schrijf mevr. Van Amstel, Bosbesstraat 90. Den Haag. X P Albert's Corner weg-restau- rant Leiderdorp vraagt mnl. en vrl. medewerkers ln de bedie ning ook part-timers ochtend en/of avonden en voor de weekends zlln welkom. Inl. te lefoon 22020. x P Gevraagd nette hulp In de hulsh. voof 2 halve dagen, per week mevr. Klijn, Wel- terdreef 43 tel. 01717-6178. x P De Kock's Zelfbediening vr. magazijn- en winkelbediende beneden 18 jaar, 5-daagse werk week Prettige werkkring. Solli citaties Fred. Hendriklaan 26- 28, Leiderdorp, tel. 24085. x P De Kock's zelfbediening vr. voor direct net meisje beneden 18 laar 5-daagse werkweek. Prettige werkkring. Sollicita ties Fred. Hendrlklaan 26-28. Leiderdorp, tel. 24085. x p Keurslager!) Ed Nozeman, vraagt een flinke slagersbe- diende voor pittige kracht goed salaris en winkelmeisje, om onze klanten op prettige wijze te helpen. Aanm. van T Hóffstr. 9. Lelden tel. 26738 b.g.g. 22039. x P Een goede baan. Stichting boven die 40. Boersstraat 11, Amsterdam tel. 020-720675. vr. proefnummer 75 cent aan post zegels byvoegen. P Voor het factureren van on ze eenvoudige administratie zoeken wy als part time job een gehuwde vrouw of gepenslonneerde aanmelden Weco Morsweg 226 Lelden tel. 31703. Gevr. meisje ais hulp l.d. hulsh. in gezin met kleine kinderen voor 2 dagen p.w. Rhyngeesterstraatweg 12 Oegstgeest tel. 54924. P Hulsh. hulp gevr. voor maandag en vrijdagochtend mevr. Scholten Nlc. Maeslaan 15 Oegstgeest tel. 01710- 50802. P Kelner of leerling kelner ge vraagd café rest „Elgenzorg" Stationsweg 29a Leiden, telef 21883. Actieve werkster gevr. voor zelfstandige kracht hoge ver diensten aanm. maand. 14 sep tember n.m. Plantsoen 59. P Hotel restaurant Duinoord, Wassenaarseslag 26 Wassenaar tel. 01751-2961 vraagt voor, zo spoedig mogelyk een demi chef de rang en een commls de rang of leerling kelner aan biedingen telefonisch of schrif telijk aan de directie. Ons modemagazyn in het centrum van de stad vraagt dlrekt hulp verkoopsters voor de gehele zaterdag en een aan tal dagen of middagen p.w. prettige werkkring goede sala riëring heeft u interesse telef. 01710-31747 de heer Brand Peek en Cloppenburg NV Bree- straat 79 Leiaen. P Gevraagd wegens huweiyk, vorig meisje zoek ik een meis je dat my wil komen hel pen ln de hulshouding en de verzorging van 2 kinderen 4 en 1 Jaar beslist zelfstandig kun nen werken leeftyd plm. 18, jaar mevr. van Hooydonk He renstraat 61 Lelden tel. 24718. Flinke zelfstandige hulp ge vraagd ln klein moederloos ge zin voor 5 halve dagen p.w. tel. 54434. Mevr. Kruider, Spaarnestr., 35 vraagt nette werkster voor 2 ochtenden p.w. Gevr. hulp i.d. huishouding voor 1 a 2 halve dagen p.w. overdag bereikbaar op tel. 48333 toestel 4451 na 6 uur van Swieterstraat 45 Zoeter- woude D mevr. Mandria Gevr. byrhder op frisdran kenwagen gebr. van Leeuwen Uiterstegracht 21 Leiden. Werkster gevr. Ryksmuseum voor Volkenkunde, steenstraat. 1 Leiden Leeftijd boven 23 Jaar loon f 3.92 per uur Werktijd 42'/2 u. p. week AOW voor re kening vil. Ryk, 6pct vak. toesl. per Jaar aanmelden by de portier. P Gevr. voor vrydags of vrydagsochtends hulp liefst gehuwd in gezin zonder kinde ren tel. 25355 na 7 uur. E Jong echtp. zoekt dringend woonr. In of in omgeving Lel den. inl. tel. 54887. Geef ons kosteloos uw ka mers op, wij verhuren ze voor u Kamerverhuurkantoor C. F. Hansen, Rapenburg 60 tel 31786. P Wy zoeken voor een onzer medewerkers echtpaar zonder kinderen woonruimte te huur of te koop Cévé Leiden Post bus 366 Lelden of tel. 23516. P Onderwijzeressen zoeken kamers met kookgelegenheid liefst verdieping ln centrum, tel. 01710-48333 toestel 3666. P Ryksamht. (alleenstaand) zoekt woonruimte genegen 175 tot f 200, huur te betalen p.m. omgeving Leiden. Br. onder nr 85844. P le jaars student zoekt, redelijke kamer voor de studie en overnachting ln Leiden B. onder nr. 750. Woonruimte aangeboden Personeel aangeboden P Meisje 18 Jr. zoekt werk voor halve dagen. br. onder nr. 85866. P Twee schilders bieden zicli aan voor witwerk, behangwerk, schilderwerk voor binnen- en bulten. Br. bur. v. d. bl. ond. no. 14417. ce P Voor al uw dakbedekkin gen lekkages woonarken go ten alles maken wij water dicht m. 6 Jaar gar. 01710- 44506. Fa. Kamphuls de Gene- stetstr. 120 a. P Onderaannemer vr. groot en klein werk. Alleen wij geven garantie op ons werk wij ma ken en repareren o.a. metsel werk. timmerwerk, schilders- werk, tegelwerk, loodgieters- werk, stukadoorswerk, riole ringswerk, dakreparatie. Tel, 01710-43307 of 22844. Leiden, x P Let op behoedt u voor de winter laat Juist nu uw dak repareren, of vernieuwen, ge specialiseerd in dakwerk tel. 01710-43307 of 22844 Leiden, x P Loodgleterbedryf Let op be hoedt u voor de winter. Laat Juist nu uw mastiek daken en zink (e.a.) repareren of ver nieuwen. Wij zijn ook tevens gespec. ln reparatie van oud panwerk en vernieuwen van panwerk en schoorstenen telef. 23695. x P Let op een specialist In dak werk. goten, dakkapellen, alles maken wij waterdicht met ga rantie. W ij komen bij u langs met goede referentielijsten, tel 01710-44506. X P Boekhouder biedt zich aan voor de vrije zaterdag event, ook ln de avonduren. Br. o. nr. 85798. bur. v. d. Bl. x P Jong gehuwde vrouw ln be zit van Ulo en typediploma, m. kantoorerv., zoekt thuiswerk. Brieven o. nr. 651, bur. v. d. Blad x B.z.a. oudere werkster van 94 f30 p.d. liefst Wassenaar voor maandag, dinsdag don derdag en vrydag. Br. onder nr. 85837. Jongeman ziet zich gaarne fep laatst in Leidse fotozaak. Irvaring ln de fotografie en bykomende zaken. G. Crama, Boshuizerkade 80 Lelden. P Heeft u wat timmerwerk, stuurd u mij bericht dan maak lk het voor een redelijk uur loon voor u ln orde. Br. ond. nr. 756. Woonruimte gevraagd P Student zoekt kamer aan meldingen t.n.v. W. J. Wester- veld Borcksatelaan 124 Rotter dam 13. Bibliothecaresse zoekt rui me kamer met keuken tel. 30053 na 6 uur of br. onder nr. 85872. P Gevr. slaapkamer voor jon geman van 17 laar met kost weekends veel afwezig. Br. on. nr. 85856. Jong echtpaar zonder kinde ren zoekt z.sp.m. gestoff. Ka mers met keuken ln Lelden of omg. Br. bur. v. d. bl. ond. nr 593 x Gevraagd niet te groot huls of bovenhuis ln Lel den tot f 300, per maand. Br., onder nr. 842. A.s. echtpaar zoekt kamers met keuken ln Lelden of direc te omgeving voor plm. 2 Jaar. nuur max. 1150. Br. onder nr. 757. x Secr. zoekt per 1 nov. onge- meub. kamer met kookgele- heid en gebr. van douche. C. J. Zuiderhoek, Nieuwe Spiegelstr. 56. Amsterdam. x Te k. gevr. voor Jong echt paar huls of andere geschikte woonruimte tot plm. f 30.000, Lelden of omg. Br. bur. v. d. bl. no. 531. x Aankomend student zoekt kamer ln Lelden. Br. Prinses Irenestr. 7, Ter Aar, telefoon 01722-2107. P Te <oop 4 kamerwoning met tuin bevattende 2 woon- en 2 slaapkamers. Binnenkort leeg te aanvaarden. Koopprijs na der overeen te komen. Br. bur. v d. bi. ond. nr. 14477. Te k. aangeb. woonhuis. Pres Steynstr. beneden leeg te aan vaarden boven verhuurd. Inl. tel. 41412, na 6 uur. e Te k. 4 kamerflat met o-a. c.v en bad Hoorneslaan 155. Katwijk aan Zee Vraagprijs f 42.000. Vrije vestiging. Telef. 16258. Zitkamer met balcon plus aparte slaapk. aangeb. voor 1 pers. ln rustig huis, voorzien van gasverw., douche en telef. Br. o. nr. 85812. bur. v. d. Bl. x Te k. aangeb 4 tot 5 kamer woning met voor- en achter tuin ln Lelden z.w. Tel. 20364.x P Per 1 okt. in Noordwyk voor zomer en winter te huur. Par terre-etage of 2 kamers met keuken, tollet c.v. met gebr. v. bad. Br. o. no. 600. bur. v. d. Blad fl Te koop 4 kamerwoning met tuin bevattende 2 woon- en 2 slaapkamers. Gevraagd inruil een huurwoning of flat. Voor nadere inlichtingen. Br. bur. v. d. bl ond. nr. 14496. neden grote kamer keu-ken, douchecel met bad. plaats- Je en achterom, boven 2 ka mers en zoldertje en vliering, 25.000 Br. onder nr. 85848. P Aangeb. ruime gestoff ka mer 4x5 aan rustig persoon om. geving Bruggravenlaan Br. on der nr. 838. P In de bollen Ryn en kust streek en in Leiden en omge ving o.a. Leiderdorp en Oegst- een groot aantal hulzen, pre mie nieuwbouw projekten vil la's bungalows etc. vrije vest. vr. vrijblijvend onze uitvoeri ge woninggids aan Woning bur Lisse telef. 02530-2092 b.g.g. 01710-51897. Aangeb. per 1 okt voor heer b.b..h.h. gestoff zit slaapkamer 2 kasten met gebr. van douche tel. 52133. Mooie zit slaapkamer aan geboden in Z.W. eventueel met Senslon Br. onder nr. 770. De PTT zorgt dat al uw post naar uw nieuwe adres gaat als u even een verhuis bericht Invult op het postkan toor. Hulsvesting aangeboden vr. ongehuwde moeder ln ruil voor schoonhouden e.d. van het gehele huls. Br. onder num mer 85860. Aangeboden geineub. ka mer geen kookgelegenheid vr. verpleegster 1 oktober te be trekken tel. 01710-50409 Oegst- ---ist. Te huur voor max. mud. ine. 10 ct gem flat cv zitkamer sl. k. eetk. studeerk. keuken douche prof. wijk. B.R onder 85851. Bedryfspand te koop met 4 kamerw. woning op nette stand groot 100 m2 voor vele doelein den geschikt overname lnventa ris mogelijk spoedig leeg te aanvaarden redeiyke prijs J. J. G. de Cler Rijnsburgerweg 154 Leiden. Te k. een gezinswoning ind grote woonk. keuken 2 slaap kamers mogelijkheid voor een 3e slaapk. grote zolder f 30.000 k.k. omg. Lage Rijndijk tel. 01710-21440. Woningruil Woningruil aangeboden 4- kamerflat f 120 p. mnd. omg. Hoge Rijndyk gevr. heel huis omg. Leiden br. onder nr 85842 Woningruil 4 kamerflat met c.v. en lift in Morskwar- tler voor andere woning of flat geeft niet waar Br. onder nr. 825. Zonnige 3 kamerwoning Zuid west douchecel mooie voor en achtertuin 102 pjn. voor wo ning Noordwljk of Katwijk. Br. onder nr. 822. Ruime 4 kamerflat Brahms- laan Zuid West gevraagd huis met tuin br. onder nr. 821. Aangeboden flat ln Roo sendaal NB wil ruilen voor flat of woning in Leiden en omge ving tel. 01650-40234. Ruilen mooi ben. huis 4k met tuin volop zon voor een 3 k flat ZW le woonlaag omge ving 5 melpleln Br. onder nr. 768. Grote zonnige bovenwoning- omtrek Herenstraat ruilen vr. kleiner heel hyis of beneden woning op aette stand Br. on. nr. 85852. Woningruil een bovenwoning 5 kamers met balkon rullen vr een 2 of 3 kamerwoning Br. onder nr. 852. Auto'; Diverse volkswagens 1200, 1300 en 1600 van f 1500 tot f 3000. In vele uitvoeringen. Ook aantrekkeiyk te fin. Kam- steeg-Oegstgeest. e V'W 1200 '63. Nieuwe motor. Blauw. E.v. te fin.: aanbet. f 450. Kamsteeg Occasion-cen trum. Geversstr. 30 Oegsgeest, tel. 01710-51940. Ook 's avonds en op zat. geopend. e. VW 1600 Variant '65. Groen met schuifdak. Door le eige naar goed onderhouden, le aanbet. f 700. Kamsteeg Occa sion-centrum, Geversstraat 30, Oegstgeest. e' Daf 44 de luxe '67. Van le eigenaar. Slechts 54000 km! KI Groen. Gekeurd en schrifteiyk' gegarandeerd. By fin. aanbet. 1100. Kamsteeg Occasion centrum, Geversstraat 30, Oegstgeest, tel. 01710-51940 's- Avonds geopend tot 21 uur, zat van 10-18 uur P Ford Cortina '67. Goed on derhouden, blauwe gezinswa gen. 68.000 km gereden. Ge keurd en schrift, gegarandeerd By fin. le aanbet. f 1300. Kam steeg Occasion-centrum, Ge versstraat 30, Oegstgeest telef. 01710-51940. e B VW kleinbus '67. In zeer goe de staat. Ideaal voor personen vervoer. Aantrekkelijke vraag- prys! Kamsteeg, Oegstgeest. e B VW 1500 Automatic '69. Prachtige, rode kever, met schuifdak. Slechts 30.000 km ln eigen beheer bereden en van dag tot dag onderhouden. Zeer aantrekkeiyk geprysd. Schrifteiyk gegarandeerd. Kamsteeg Occasion-centrum, Geversstraat 30, Oegstgeest tel. 01710-51940. e S3 VW 411 L '68, type '69. Di rectiewagen met schuifdak bei ge. Schriftelijk gegarandeerd, le aanbet. f 2500 Kamsteeg Occasioncentrum, Geversstraat 30, Oegstgeest. e B VW 1600 T '70 Fastback, demonstratiewagen. Met 1600 cc-motor, wit. Nauwelijks be reden! Ver beneden de nieuw prijs. Kamsteeg occasion-cen trum, Geversstr. 30, Oegst geest. Ook 's avonds en op za terdag geopend, fl Autogarages f 350, schuur tjes f 185, Vakantiehuisjes f 950. Vr. gratis prospectus Houtbouw Ubachs Kerkrade. e B Door inruil verkregen: Glas 1304 CL, met schuifdak, kleur rood, van eerste eigenaar, b.J dec. 1967. Glas 1204. dlv. acc. rood/zwart bouwj. 1965. Ca- lex Automobielbedrijf NV Kort Galgewater 14-16. Leiden tel. 33355. x B Vauxhall Viva de Luxe, bouwjaar 1966, beige, slechts 45.000 km. Opel Rekord 1700, wit bouwjaar 1964, inruil en financiering mogelijk. Calex Automobielbedrijf NV Kort Galgewater 14-16. Lelden, tel. 33355. 3 B Wartburg 1000, rood. bouw jaar 1967, van eerste eigenaar Deze auto verkeert in prima staat. Aanbet. f 750.00 inruil mogelijk. Off. Mazda-dealer, Calex Automobielbedrijf NV Kort Galgewater 14-16. Lei den tel. 33355. 3 B Zaterdags en zondags 1; Calex NV geopend van 9 tot, 18 uur. Het adres voor een be trouwbare en goede gebruikte auto is vanouds Calex Auto bedrijf NV Kort Galgewater 14 16 Lelden tel. 33355 x B Kunt u voor f 2350, een goede occasion van 1966 kopen Ja, dat kan. Calex heeft een Scaldia 1400 voor u staan. De ze ruime vler-deurs auto met een 1 mm carosserie bieden wij aan voor die prys. Tevens andere Scaldia's bouwj. 1966 en 1967. Calex Autobedrijf NV Kort Galgewater 14-16 Leiden tel. 33355. x Morris Cooper 1964 nieu we banden, gereviseerde motor, sportstuur radio en pick-up. leren dashboard en nog vele andere acces, ter waarde van f 1000,- te bevr. bij Otosjop, Cok de Graaf Hoofdstr. 158- 160 Leiderdorp tel. 01710- 24520. x B Te k. wegens mil dienst 2 cv 1961 motor 1963 t.e.a.b. nog 2 maanden motorrytuigen bel. Geversstraat 35 Oegstgeest te lefoon 01710-50006 na 6 uur. Opel Kadet of VW kever te gevr. betaling a contant. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 85695 Te k. aangeb. Opel Cara van 1961-62 f 475,- Korebloem- laan 18 Oegstgeest. x B BMW 1600 te koop b.J. aug. '66 verk. i.z.g.st. elke keuring toegestaan. Te bevr. Deutzstr. 1. Oegstgeest, zystr. Geversstr. 1965 VW bestel f 1000 met ramen, banken en tafel. Lijs terstraat 14, Leiden. x Assurantiekantoor biedt aan wegens terugname Audi 80 4 deurs '67 schadevry als nieuw f 3650,- of f 120,- per maand. Torenveltstraat 11, Oegstgeest, tel. 53653. de Assurantie kantoor biedt aan wegens terugname mooie Opel Kadett T 66 f 2650.— of f 90,- p.m. Torenveltstraat 11. Oegstgeest, tel. 53653. d e Assurantiekantoor biedt aan wegens terugname Daffodil 33 '68 zeer mooi. slechts f 2650,- of f 90.- per maand. Toren veltstraat 11 Oegstgeest tel. 53653. d e B Assurantiekantoor biedt aan wegens terugname Flat 850 '68 byzonder mooi f 3250. of f 310,- p.m. Torenveltstr. 11 Oegstgeest, tel. 53653. de Te koop eend 1964 ln goede staat motor 40.000 km gelopen lncl. radio f850, tussen 17.00 en 21.00 uur Hogewoerd 140, telef. 25945. Te koop aangeb. VW met schuifdak l.g.st. f 1600 Antho- nle van Dijklaan 115, Voor schoten. B VW '61 tel. 01717-6323. B Te k. BMW 1600 bj 1968, 60.000 km Inl. tel. 02532-8816. B Te k. aangeb. Slmca 1000, GLS I.z.g.st. te bevr. Pioenstr. 30a Lelden te koop VW 1200 bj. 1962 in zeer goede staat Midden weg 10 Valkenburg. Tegen contante betaling goede auto's te koop ge vraagd tel. 01717-3993-5252. Te k. gevr. jonge absoluut schadevrije auto's niet ouder dan bj 68 en weinig gelopen. Alle merken ook Amerikanen, tegen contante betaling Marei Wassenaar tel. 01751-2545. Morris 850 bj '65 met schuif dak van le eigen. i.p.st. scha devry nwe banden en gerev.- motor f22.00 tel. 54281. Opel 1700 luxe '67 f4500, lancia cabriolet '65 f3250, Ka dett coupé L'65 f 2350, Kadett Coupé L'65 f2350, Ferd. Bol- laan 20 Voorschoten Vlietwijk tel. 01717-4890. Fiat 1100 R'66 f2200 Sko da 1000 MB '67 f 1950 VW de luxe '65 f 1800. Vauxhall Vi va '64 f1450, Ferd. Bollaan 20 Voorschoten Vlietwijk tel. 01717-4890 ook zondag. Taunus 12m combi '66 1350 VW de luxe '62 f975 Trabant 601 '65 f 875, Daffodil '62 f 450, Ferd. Bollaan 20 Voorschoten, Vlietwyk tel. 01717-4890. óók zondags. Te kp. aangeb. VW Variant 1600 kleur wit bekl. rood nwe banden na 8 uur^Ballstr. 17 Oegstgeest. Aangeboden wegens om- tapdlghëden Opel 1500 1963 en en VW 1962 beide in goede staat t.e.a.b. Thorbeckestr. 34, telef. 22803. Ajlto Heemskerk Occasions ruime keus, Bovag gar. ie dere keuring mog. Ge opend van 9 tot 18 uur voor bezoekers uit Leiden. U volgt de prv. weg aansluitend op de W. de Zwygerlaan, v. Alke- madeln. 1 Roelofarendaveen tel 01718-2866. x B Daf 33 model 1966, radiaal banden kokosmatten weinig ge reden met 3 maanden garantie f 1650, inruil mogelyk. Gevaks autohandel, Levendaal 113 tel. 32972. x B Lelijke eend 2 cv I960 In redelijke staat f200, Paramarl- bostraat 18 Leiden. B Peugeot 404 b.J. 1965 f 2450 Peugeot 404 b.J. 1964 f 2250 ex tra's schuifdak, belasting ver zekering enz. Inruil, financie ring. Mogelijk. Autohandel Era des, Prinsenstraat 43a. Leiden tel tel. 01710-43783. x B VW de luxe b.J. 1964 rydt ook op gas f2250, Opel Rekord 1710 b.J. 1964, benz. 1 12, 3 mnd. belasting f 2150, inruil en financiering mogelijk. Auto handel Erades, Prinsenstraat 43a, Leiden, tel. 01710-43783. x B Slmca 1500 bj. 1964, geheel nagezien, slaapstoelen enz. Pr. slechts f 1650. Ford Cortina b.j 1965 f 1475, Inruil en financie ring mogelijk. Autohandel Era des. Prinsenstr. 43a. Lelden, tel. 01710-43783. B Austin Glider b.j. 1965 f 1475, Auto Bianchi b.j. 1966 f 1475. DKW F 11 b.J. 1964 le eigenaar, prijs slechts f 1275, Inruil en financiering mogelyk Autohandel Erades, Prinsenstr 43a, Leiden, tel. 01710-43783. x 3 Goedkope lnruller o.a. Ford Anglla b.j. 1963 f375, Fiat 500 combi b.j. 1964 f 750. Opel-Re kord b.j. 1963 f650. Autohan del Erades, Prinsenstraat 43a Lelden, tel. 01710-43783. x B Renault vrachtwagen b.J. 1965 4 nieuwe banden 3 mnd. belasting enz. Prijs f975. Daf bestel b.j. 1965 f625. inruil mo gelijk Autohandel Erades, Prin senstraat 43a, Leiden, telefoon 01710-43783. x B Ford Cortina b.j. 1964 benz 1 12, geen olieverbruik, nieu we banden enz. Prijs slechts f 750, Atiehstraat 53a (Kooi) zijstraat Sumatrastraaat Lel den. x B Feyenoord heeft de World Cup. Deze beker kunnen wij u niet verkopen, maar een van onze vele goede occasions wel. U bent welkom. Iedere dag van 9 tot 21 uur. behalve zater- dag's en zondags, dan zijn wij geopend van 9 tot 18 uur. Ca lex Autobedrijf NV, Kort. Gal gewater 14-16. Leiden, telefoon 33355. X H ANWB rapporten verzorgen wij graag. Komt u gerust langs, wij laten u graag onze occasions zien en vertellen u de moge lijkheden die er zijn wat be treft Inruil, financiering en ANWB-keuring. Calex Autobe- dryf NV. Kort Galgewater 14- 16. Leiden, tel. 33355. x B Zoekt u een goede gebruikte auto. ga dan eens bij Calex kijken. Wij hebben plm. 80 oc casions. Prijzen van f600 tot f 1800. Off. Mazda-dealer Ca lex NV. Kort Galgewater 14- 16. Leiden, tel. 33355. x 1 HADI-MAZDA, HADI- MAZDA, Mazda een toppro- dukt van de Japanse autoin dustrie. Voor documentatie of proefrit naar Calex Autobe drijf NV, Kort Galgewater 14- 16. Lelden, tel. 33355. x B 2 CV leiyke eend 1968 f 2750. Ford Cortina 1967 f 2250 Daf 44 1967 f 3400. Fa. Voor dorp, Leidseweg 37, Voorscho ten. x DKW F 11 1965 f 750. Ha- nomag Diesel Bestel '67 f1250 VW 1500 ponton '63 f 750. Fa ..Voordorp", Leidseweg 37. Voorchoten. x B Peugeot 204 1968, Audi 75 1967, VW 1300 1966 f2750. Car- mann Ghia 1964 f 3500. Fa. „Voordorp, Leidseweg 37. Voor schoten, tel 01717-3993. Inkoop Verkoop, Financiering. Verze kering. Taxatie. x Gevr. tegen contante beta ling. U kunt uw auto direct aan ons verkopen, mits deze schadevrij en niet ouder dan 1966 ls. Auto Heemskerk, telef 01713-2866 of 01712-529. x L.A.G. mini's aanb.: 2 Austin mini 850 '67 en '68 één morris mini 850 b.J. '65 (goed kope aanb.) één Morris 850 traveler b.J. '65 nu kyken is zeker kopen bij L.A.G. NV van Oldenbarneveldstraat 37, Lei den (zystr. Warmonderw.) za terdag tot 17.00 uur geopendx Hl Aangeb., wegens aanschaf VW bus i.z.g.st. Opel Rekord caravan met ramen, kleur ivoor f 1250. Lusthoflaan 5, tel. 26534, Leiden. x B L.A.G. mini's aanbiedingen één Morris mini 850 met schuifdak b.J. '69, één Morris mini 850 de luxe b.J. '69. één Austin mini 1000 b.J. '69, één Morris mini 1000 b.j. '68. nu kijken ls zeker kopen bij L.A.G NV Van Oldenbarneveldstraat 37 Lelden (zijstr. Warmonder- weg), zaterdag tot 17.00 uur geopend. t x Aangeb. BMW 1800 b.j. 1965 ln prima staat. Garantie fi- nanc. en Inruil. Brahmslaan 163. tel. 42921. na 7 uur. x B Aangeb. VW 1600 TL. b.j. 1966 zeer goede auto. garantie flnanc. en inruil. Brahmslaan 16. tel. 42921. na 7 uur. x B Occasions door Inruil bij L.A.G. NV, één Fiat 600 met roldak b.1. '68, één Fiat. 600 b.j. '64, één VW 1500 b.j. 1963, één Fiat 1500, b.j. dec. '65. nu kij ken ls zeker kopen bij L.A.G. NV van Oldenbarneveldstraat 367. Lelden (zijstraat War- monderweg) zaterdag tot 17 u geopend. x Aangeb. Ford Cortina de lux 1300 1968, 27.000 km gereden ln staat van nieuw, financie ring mogelijk. Bachstraat 5. Lelden. x B Aangeb. Opel Rekord 1964 met radio en cocosm. mooie auto f 1250. Stulvesanthof 14, Leiden. x Aangeb. 2 CV 1963, leuke zuinige auto f600. Stuyvesant- hof 14, Leiden. x Te k. aangeb. Renault 4L b.J. 1963. Vlisstraat 13. Meer burg, Leiden. x Te koop weg. omstandigh. Opel Kadett 1968, prima on derhouden, nieuwe banden en uitlaat. Boerslaan 52. Katwyk B Te k. Slmca 1500 GLS b.J. 1966, l.pr.st. Brahmslaan 69 Lelden na 6 uur. x B Te koop aangeb .unieke VW special GT kleur oranje-zwart, b.j. 1957 met keuringsrapport. Te' bevr. Tltus Brandsmalaan 63. Lelden. x Te koop VW 1200 de luxe eind '66 5 radiaalbanden lncl. radio kleur zwart. Prijs f1200 J. Bouwman, Druckerstr. 28. Lelden. x Te koop VW 1300 de luxe dec 1967, type '68, kl. groen, gr. be kleding. km.stand 38.000, nieu we banden, radio enz. Keuring toegestaan, tel. 02532-8034. x Opel Rekord luxe 1965 slaap banken. rembekrachtlging, pri ma banden, bijzonder mooi f 1950, met 3 maanden garan tie, GevakB autohandel. Leven- daal 113. x 9 Te koop aangeb. Renault 4 export b.j. 1968 i.z.g.st. Inl. Boulevard 97. Katvyk/Zee, tel. 01718-12169. x B Te k. Daffodil '65 flftOO, Smit Dhaliastraat 14c, Kat wijk a/d Rijn. Au+oaccessoires en Doe het Zelf B Uitlaatpijpen en knaldem pers met 25 pet. kort. Lage montagekosten. Onze service- dienst staat voor u klaar van 's morgens 8 tot 11 uur 's av. Auto Peter St. Aagtenstr. 16- 18 tel. 34700. ce 10 pet. korting geven wy op doorsmeren en olieverversen Tevens 5 pet. korting op onze merkbenz. als u een vaste klant wordt. Wij staan voor u klaar van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds Auto Peter St. Aagtenstr. 16-18 tel. 34700. ce B Ivoop nu een autoradio en spaar veel geld, kies er één uit onze collectie v.a. f 109. gra tis ontstoren en gratis monte ren, gratis antenne Autoshop Ton Rijsbergen. Mareslngel 64 tel. 31260. - 3 Tegen de laagste prijs leve ren wij le klas uitlaten tevens voor praktisch alle auto's overzetdorpels en reparatie- stukken. Autoshop Ton Rijsbergen Mareslngel 64 telef. 31260. x B Originele uitlaten voor uw Ford zijn niet duur. Gegaran deerde pasvorm en lange le vensduur. Vraag prijsopgave Automobielbedr. Rijnland NV Leiden, mag. zaterdagmorgen geopend Van de Valk Bouman- weg 71, Leiderdorp. x 3 Siyten uw banden abnor maal trekt uw stuur naar links of rechts? De oorzaak ls veel al een verkeerde wlelstand. Laat ons dit corrigeren. Bea- nen (uitlijnen) balanceren doorsmeren. Wij zijn ge specialiseerd op dit gebied. Au tobandencentrale L. Berk en Zn. Kaasmarkt 27 te Leiden tel. 01710-25341. Autoverh uur B Bel 21629 voor uw taxi kwi tantie v. ziekenhuis. Taxicen trum Noordeinde M. J. Schut te Levendaal 179 Leiden. e B Nieuwe auto huren, veilig sturen, steeds nieuwste model len. Werkhovens's garagebe drijf alleen Maredljk 34a. Lei den. telefoon 22300. ab c e 3 Taxi de Groot Beestenmarkt 3, tel. 23800. Verbonden met dlv. ziekenfondsen voor trouw- auto's en meest mod. 8 pers auto en niet duur. ce Fietsen, bromfietsen én motoren Q „Johnson" bultenboordmo- oren. rep. lnr. financ. off. dealer. Tech. bur. Bloem, Jacht en scheepsart. Hogewoerd 104. tel. 31620. ce Cash and Carry prijzen. Da mes en herenrijwielen 3 kleu ren, compleet f 129.75. Kin- derrijwielen v.a. 6 jaar ln doos f 72.50. vouwfietsen met ver lichting, standaard en pompje in doos. Nu of nooit f 117.50 (zie etalaga Turfmarkt 1) fir ma Dusoswa, Turfmarkt 1-3 Lelden, telef. 24409. x Overjarige bromfietsen niet volledige garantie zonder ver snelling v.a. f 398 met voor wielvering vanaf f499 met voor en achterwielvering. Fa. Duso swa Turfmarkt 2, Lelden. x Wie kan mij helpen aan een jongensfiets lèeftyd van 8-10 jaar Rembrandtstr. 20a telef.- 42059. B Wegens omst. te koop aan geb. een brommer met versn merk Avaros Flandria i.g.st.: prijs incl. W.A.-verzeker. f.150 T. Brandsmalaan 25. Te k. aangeb. Peugeot race fiets 10 versnellingen z.g.a.n. plus solex bromfiets Roden burg Hugo de Vriesstraat 5, Leiden. 3 Te koop bromfiets RAP imperial in prima staat na 2 uur Hogewoerd 74a Leiden, g Te koop motorfiets DKW RT 175S. Frame i.z.g.st. en rijklaar banden 80 pet. mo tor heeft krukas defekt grote hoeveelheid reserve onderdelen prijs f 100, te bevr. E. Hollem, van 't Hoffstr. 4a Leiden tel. 44703. Te koop aangeb. racefiets, Peugeot 8 versnellingen 1 Jr. oud f 100, Langegracht 57a, Leiden na 6 uur. Diverse aanbiedingen Voor korrekte bemidde ling bij verkoop van uw zaken of bedrijf bureau Internos, In lichtingen tel. 53912. Tapyt Dumping uw flat ge heel opnieuw belegd m. de bes te vloerbedekking voor plm. f. 1000,-. Dat kan alleen bij shop Zuidwest, Donizetti- laan t.o. nr. 13, achter de Ken- nedylaanflat Geopend dinsd. tot zat. van 12.30 tot 15.30 zat. v. 9 tot 17 uur tot ziens. Laat vakkundig uw schil derij, porselein en aardewerk, restaureren bij kunsthandel T. Ooms. ruim 30 jaar ervaring v. het inlijsten van platen, fo to's enz. Haarlemmerstr. 93. Leiden, Kunst- en Antiekhan del tel. 36358. B Te koop Quick voetbalschoe nen, maat 6 (39) halve prijs, (f. 17,25) Morssingel 5 .Leidén. Gebroken ruiten? Snel her steld. Ook levering en plaatsen van ventilatoren. Glashandel H. Finger Tomatenstr. 12 tel. 42926. Elektro Technisch Bedrijf J. W. Tlmmers. Surinamestr. 30 Lelden tel. 23374 aanleg, en onderhoud van licht en krachtinstallaties land. er kend installateur. B Regenkleding ln diverse uit voeringen en kleuren bagage- riemen, fietstassen, tentstok- ken, waterdicht preparaat etc. nwe zittingen ln tuin- en kampeerstoelen. Brussé, zeil makerij, Middelweg 49, Lel den tel. 24307. Man, man, wat wordt ons bed slecht, Ja vrouw dat moet Je laten repareren bij een vak man. dus bij Jan Vonk, Haar lemmerstr. 81. tel. .22589 over trekken, bijvullen in één dag klaar. B Tafelbiljart wegens om standigh. met alle toebehoren, z.g.s.n. slechts f 135, Decimastr 4 Lelden tel. 25384. Nog wlnterberging voor klei ne boten tel. na 4 uur 24731. B Bij elke babyuitzet een plas tic broekje SGA. B Wandelwagen te koop hoog model z.g.a.n. ook rails te koop te bevragen 's avonds na 6 uur Apollolaan 604. B Bruidsjapon te koop maat 38 i.z.g.st. met toebehoren. Leidsevaart 4 Sassenheim. 9 Moeder geef uw kind op zijn verjaardag een postzegel album. Als u dit album koopt krijgt u van ons een junioren catalogus cadeau. De Leidse postzegelbeurs ls gevestigd ln de kiosk, Statsionsweg, hoek Morssingel en is heden ge opend tot 6 uur. H Ter overname moderne ko- lenconvector grote capaciteiten 2 ollehaarden i.g.st. tea.b. Rijnsburgerweg 24. tel. 53905. B Aangeb. Bico langzaamwas- -;er babybox en onbekl. wieg Burggravenlaan 45. §j Vouwwandelwagentje (Te vens autozit) Hobbelpaard, kinderfietsmand en nog weinig gebruikte vouw wandelwagen:, Mahlerstr. 1 Leiden ZW. B Kleine gashaard te koop, zeer geschikt voor kamerbewo- ïer tel. 52133 3 Te k. Fasetta oliekacheltje, verplaatsbaar tel. 54281. 53 Aangeboden oliehaard i.z.gst lage prijs en uitschulftafel ge schikt voor kamer bewoner. Gaarne tel. 01710-50409. Oegst geest. B Wegens omstandigheden te koop aangeboden een sony stereo bandrecorder tc 630 in lichtingen zaterdagavond tel. 01710-32954. B Tv radio tafel te k. aan geb. plus rood kleedje Chur- chillaan 35 Leiden, g Te koop kinderwagen zo goed als nieuw en een box, een badstandaard met bad. Van Houtenweg 21, Wassenaar. B Te koop club fauteuils i. g.st. en buiten t.v. antenne eerste net (nieuw) Konlgin- nelaan 46 Lelden. B Wegens verhuizing te koop modern houten sl. kamer ameublement, 2 kastjes, toi- letttafel en driedeurs lin nenkast pr. f300. 1 eethoek ronde uitschuiftafei en 4 stoe len. 1 slaapbankstel met sa lontafel en 2 faut. 1 sche- merl. 2 hanglampen. 3 plaff. 1 tl buis t.e.a.b te zien maan- dagav. na 19.30 uur. Wagner- plein 74 Leiden. WJ Kunstgebit rep. klaar ter wijl u wacht. Dag. beh. zat. v. 9-4 uur. Ook maand, en don derdagavond tot 7 tot 8 uur. Fa. L. A. van Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Lei den tel. 20794. 0 H Koeltechnisch bureau Weber voor koel- en vrieslnstallatles. Gekoelde toonbanken, wand- meubelen, koelcellen en ijs- toonbanken. Vraag vrijblijvend prysopgaaf. Koeltechnisch bu- teau Weber. Leiderdorp. Telef. 31726 e ber Bernhardstr. 12. Leider dorp. Tel. 01710—31726. e B „Rosine" geeft de hoogste prijs voor goud, zilver en Juwe len. Gr. keus in verlovingsrin gen. gouden, zilveren, verzilver de art. en uurw. Steenstr. 16. Tel. 23645. e B Nu volautomaat wasmachi ne van bekenfl merk van f 625 voor f 525,- incl. btw. Voor in lichtingen Postbus 137 Leiden B Voor maar f 1630.- incl. BTW nu zelf centrale verwar ming maken. Met deskundig advies. Voor Inl. Postbus 137. Leiden. e haar. kwaliteit is de 1ste ver- B Pruiken, synthetisch of echt eiste. Daarom direct Pelatti syn thetisch v.a. f40 echt haar v.a. f 79, Pelatti Leiden. Breestr. 32, tel. 25212. e g Trapbekleding. Bekleed zelf uw trap. enorm voordelig! Wij nemen de maat en leveren u iedere gew. bekleding gegaran deerd pasklaar gesneden v. fabriek. Vraagt vrijbl. prijsopg. De Trappenspecialist. Postbus 59. Voorschoten. Tel. 01717- 5981 na 18 uur. 01751-2443. ce fl Aangeb. vloer-, kraal- en sponninghout, rasten. spanlat ten. alle soorten balkhout deu ren met en zonder kozynen. breedflensbanken, din. no. 24 straatstenen en kolken, yzeren golfplaten F. de Bolster. Over- rijn 8 Leiden tel. 23502. ce fl Vakkundige reparatie kunst gebitten binnen enkele uren gereed. C. v. Berge Henegou wen. Hubrechtstr. 26. Leider dorp. tel. 33361 géén filialen. Bereikbaar met bus 42 en 15. Doeskwartier. ce B Sportschoenen voor alle tak«- ken van sport. Voetbal, korfbal en alle zaalsporten. Aanbevo len Quick en Adidas sport schoenen Willems Floet Sport, Leiden NV. Haarlemmerstraat 182-184. ce fl „De Zon" voor uw hulshoud- was. Fa. H. J. Dieben 21830. Nu ook Cobetstr. 81. ce B „De Zon" voor uw stomerij voor le klas afwerking. Fa. H. J. Dieben Zoeterw. Singel 23. Tel. 21830. Nu ook Cobetstr. 81. ce B Friese staartklok, Franse boerenklokken o.a. authentieke bloemslinger met garantie v.a. f 200, wit marmeren kolom pendule mechanisch braadspit brazeros hangende en staande olielampen v.a. f 65. Donklaan 28, Voorschoten, tel. 01717- 6427. x fl Verh. van Porseleinen ser viezen. Leerdam glasw. ver chroomde gestoff. klapstoelen. formicatafels. kapstokken, bar krukken enz. Leldens grootste verhuurder de Gouden Sleutels sinds 1898. Haarl.str. 229. Lel den. Tel. 21691. de B wy verzorgen al uw druk werk tegen billijke prijzen. Vi sitekaartjes, geboortekaartjes aankondigingen enz. Prima af werking en vlotte bediening. Drukwerkservice Halpa. Haar lemmerstr. 64. tel 24185. d e B Stofzuigers. Keuze uit plm. 25 modellen. Hoover. Holland- Electro. Miele, Excelsior. AEG Electrolux, Slemans Nllfisk. De Stofzuigerspecialist Korevaar- str. 16 tel. 20164. x fl Stofzuigerreparatie. Repare ren en ombouwen van alle merken stofzuigers. De stofzui- gcrspeclalist, Korevaarstr. 16, tel. 20164. X B Stofzuigeronderdelen voor vrijwel erk merk uit voorraad everbaar. De stofzuigerspecia list, Korevaarstr. 16, telefoon 20164. x Er uit! Onze gehele voor raad dames vesten- Jumpers kinder vestjes en truitjes met kortingen van 20 pet. 30 pet. en 40 pet. Let op P. v. d. Hei den. Haarlemmerstraat 148. (naast „Leskl"). x B Prulken synthetisch haar f 59, lange halve pruik schou derlengte f79, grote sort. Da- meskampsalon Koetsier, Ho gewoerd 21 Leiden tel. 20560. B Wist u dat wij elke vry- dagmorgen al uw dierenben.he- len ln heel Leiderdorp gratis bezorgen maand-reclame pak ken frolic slechts 99 cent pro fiteer ervan Dierenspeciaal zaak. Robbers. Haven 24-26a. X Verhuur van houten metalen gestoff. klapstoelen. klaptafels Arzberg, serviezen, bestekken, Concurr. prijzen. Tel. 31340, tevens Nieuwstraat 49-51 bij de Hooigracht. x fl 1000 kisten Zeeuwse aard appelen alle soorten 25 kg. f 7.50, 10 kg f 3,20 gratis thuis LEO Aardappelhandel J. Koo ien. Granaathof 16. tel. 43031 fl Nieuwe diepvriezers, licht be schadigd 5 Jaar gar. 200 liter f 425. 300 1. f 580, 420 liter f 790 600 1. f 950, lncl. BTW. Fa. We- op alle manden (plastic, ro tan, lux.) 10 pet. extra kor ting. Dierenspeciaalzaak Rob bers. Haven 24. x B Wij kunnen u nog enkele nieuwe tenten (demonstratie modellen) aanb. tegen lagere prijzen. Alle tenten staan op gesteld ln onze showroom Wilms Floet sport Leiden N.V. Haarlemmerstraat 182-184. Leiden tel. 24872 en 41830. x B Te k. aangeb. stofzuig, merk Holland electro model sniffy ln staat van nieuw tel. 34417. Diversen B 16.25 Permanent-wave Sun air, compl. dinsd. woensd. don derdag. Bespr. niet verplicht. Salon Rita Willen Klooslaan 15. Lelden tel. 24683. ae fl Duo Fred. Wilton eleetr. or gel accordeon en drums voor al uw partijen en bruiloften. Inl. p. a. Kuivenhoven tel. 01710- 42850. e B Zalen met complete Inven taris te huur voor bruiloften recepties, vergaderingen enz. St. Leonardushuis Haagweg 14 e e fl Recherchebureau Secura, Regentesselaan 14, Utrecht te lefoon 030-710153 (dag en nacht) onderzoeken inzake chantage echtscheiding, on trouw. volgen en nagaan van oersonen, reis- en waarde transportbegeleiding, vertrou- wens opdrachten in binnen- en buitenland betrouwbaar en vlot. x Drukkery de Sleutelstad verlovings huwelyks en geb. kaarten moderne en klassie ke modellen. Geboortekaarten in 24 uur klaar. Nwe Rijn 78. Leiden tel. 25699. x fl Durex automaat Haarl.straat 68. Durex automaat Haarl.str. 68 Durex Automaat HaarLstr. 68 x 3 Beter stencilwerk, jaar verslagen, prijscouranten cir culaires, verenigingswerk. Ook ln kleur. Van der Linden's ty pe, copieer- en adresseerinrlch- ting Lammenschansweg 101 telef. 30065. x fl Helderziende Nicole van Vugt dinsdag 15 september privé consult van 11 tot 4 uur. Stationsweg 21a te Lel den. x fl Intelligente mensen zoch ten eenvoudige manier om goedkoper in te kopen. Oplos sing Collectief inkopen bij een geselecteerde groep winkels re sultaat, 10-15 pet korting con sumentenorganisatie Linkanto, Hooigracht 67 Leiden telef. 33914. fl Voor alle voorkomende ad ministratieve werkzaamheden o.a. BTW loonbelasting In komstenbelasting enz. Bin nenweg 34 Rijpwetering Lijs- terbesstraat 3 R.A. Veen. fl Nette alleenstaande weduwe zoekt beslist nette weduwnaar leeftijd tussen 50 en 60 Jaar. Br. onder nr. 858. B Huweiyk voor een rus tige keurige opgewekt maar wat verlegen heer, 27 jr., 1.94 m. gemeente-ambtenaar i.b.v., auto, hobby's: dansen, autorij den, natuur zouden wij graag in contact komen met serieuze vroiyke spontane dame 20-26 jaar goed arb. milieu. Br. liefst met fot. gaarne aan APAB no. 95 Postbus 1830 Den Haag. B Mannen onder elkaar mo derne herenhaarverzoring heel iets anders als vroeger uw mo del naar persoonlijke smaak Herenkapsalon Ernest Lan- gezaal 1ste Binnenvestgracht 2 Hoek Morsstraat Leiden zater dagsmiddags 4 uur gesloten, overige avonden 6 uur. B Man gesch. eiser 40 jr zoekt vrouw met aardig karakter v. 30 tot 38 Jaar br. onder nr. 85874. B Te koop een zo goed als nieuw tennistafel f 60, G. Kooien, Pieter de la Court- straat 52 Leiden, fl Pippeloentje baby en kleu terdagverblijf geopend 8.30 17.30 plm. 13 uur warme maal- tijd voor baby's en peuters slaapgelegenh. Hoogebeetsstr. 23 tussen Joh. de Wittestr. en W armonderweg fl Iets voor u? Een nw. spaar- belegglngsplan met interessan te mogelijkheden aangepast aan uw omstandigheden wilt u meer weten, schrijf naar post bus 182 Leiden, fl Dordrecht het betere meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking voor sympathieke charmante blon de verpleegster 27 jaar zacht aardig karakter uit gegoed milieu tel. 01850-40353 Beek manstraat 99 Dordrecht. B Dordrecht het betere en meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking voor: vlot sympathiek zakenman 31 jaar weduwnaar. Alphen aan den Ryn postbus 115 tel. 01714- 3117. fl Huweiyk, Oudste groot ste en meest discrete huwelijks bureau international Dezenta, beschikt over moderne IBM computer voor juiste partner keuze, gratis brochure bij hoofdkantoor postbus 18 Hat- tem, tel. 05206-2526. Belt u met onderstaande filialen. Gouda, Gedenklaan 3 telefoon 01820-13937. Den Haag 2077 Postbus 1332, tel. 070-605445. B Eiectr. orgels van f198, electr. orgels vanaf f198 elec- trische orgels vanaf f 198, elek trische orgels vanaf f 198, elek trische orgels vanaf f 198 elek trische orgels vanaf f198 Ne- derlof. Korevaarstraat 5 show room le etage. B Administratie een probleem voor u? Wij lossen dlv voor u op, laat uw boekhouding door ons verzorgen, vertrouwd vei lig, vakkundig, administratie kantoor V. Driebergen Petr. v. Saksenstr. 117 Rijnsburg te lefoon 01718-16626. B Let u even op! Voor een nooie dgelijke boodschappen tas weekendtas, schooltassen, lortefeuilles, portemonnaies. enz. voor alle reparaties, ook aan lederen kleding na tuurlijk naar Stouten Tas- senhuis Lange Mare 71 Lelden telefoon 23680. Gezellige dansclt ren, dames en heren jaar van goede staa deelnemen. Br. bur no. 14469. Lessen en cl B Maxi, midi, mini! of zonder, lang hasj" Bent u 'n eerlijk Jonge vent die de spreekt? Dan bent u wftJkom op de dan; dansavonden van Er« lein, Hooglandse Kerk Bel 01710-23583. B Coupeuse lerares vlotte wijze uw elgj nen, kinderkleding i 'nl tal ROA/VS Ju ken. Inl. tel. Toonkunstkoor bj ?ei den Inschrijving vant den. Iedere woensdt tot 21 uur. In de v aan de Burggravenl&j die Jeane d'Arc du pc B Een beetje versti 4 doseerde llchaanub? Sta maakt U fitter e doodgewoon meer Trim U fit en slui by een van onze club ting en inschrijvlnt school De Vries- tel im, g. 42598 of aan Uiterstegracht 136 Driessenstraat. 0' he B Judo volgens ha leerplan van Anton is alleen mogelyk lr school De Vries, tel. 3 42598. Uiterstegracht specialiseerd in Jeugi 7 B Autoryschool Buis i niet duur f 11 'n vol 72276. Boerslaan 70, B Voor een goede rij uw adres autorijschoo ge Henegouwen. Les nieuwste VW's 1300 Theor. les met lichtb. den en omstr. Autorj Berge Henegouwen. Ti 7979. Hogewoerd 169 B Leidsch muzieklycj schrijving, nieuwe vanaf heden instrum derrlcht. Instrument* ln bruikleen ook c Korevaarstr. 5 tel. 243; B Va mor ry school Goddljn lest in Opel straat 7 tel. 34480 bj B Huiswerkcursus, bijlessen, wiskunde, gev. sinds 1955 uitat M. Ponjée Terweewet 52050. B Scooterles, uw adi keersopleiding „Dlam lusplantsoen 391 Leid 40091. 44060 22928 01 B Vamor auto- rijscool Diana Jac 391 Lelden telef. geeft les in Slmca bevoegdheid tot mee examen. B Goed autoryden de theorie dat wordt dinsdagavond gegeven u. bij verkeersopleidii Urlusplantsoen tel. mor VAR NBA gedij een ls welkom.. B Judo leert u veel| goedkoper bij judocli dracht 295 m2 Judoi testr. 40 Leiden, et Vakantie, cai en waterspl Cc B Te koop een hous v.n. met 35 pk penta met afstandsbed. bil buitenverl. r vs ai met waterspoeling enl overal stahoogte n tent en afdekzeil vc. ter tel. 25355 of 40728 B Aangeb. houtei te gebruiken als tuil Inl. Th. Ooyendyk 371, Lelden of maat— uur Hoogl. Kerken Leiden, fl Polyester voor het van houten metalen esterboten en van dakgoten. D. S<f -en Schiekade 116b l B Waterland 700 de '69 7,05 x 2.40 m, I sen Ford Watermotts wegens aanschaf gra ligplaats ln eigendom peratleve Jachthavet dorp te samen f 23R prijs tel. 070-83839) 837227. B „Johnson" b.b. motor, inr. fins: hoofddealer voor Let omstreken. Jachtwe geest Haarl. trekvaar! gang bij Kwaakbrui 01710-54054. Ook zoi)l open. 1 Seagull en Tomosdi 1 Leiden, Kaag en e Jachthaven Zwanegat, lemmertrekv. 1 Wam lefoon Warmond 01 2534. B In verband met tie nieuw model. To: aantr. inr. prijzen, prijs f 750, flnanc. Jachthaven Zwanega: lemmertrekvaart. Ws 01711-2534. B Verh. van tenten, bedden sl. zakken, to len enz. Breedeveld, 40 bij de Hooigracht i Bé bg.g. 21955 B Nieuwe staearai f 1000, tot f2000 kor diverse occasions, ca dn v.a. f1250 Kruisweg 1539 Hoofddorp, gels hoofdweg Hoofddorp stede 8 km van Aros 02508 en 587 ook '5 B Wegens vertrek te koop snelle span» RVS beslag nwe spit Hei prils n.o.t.k. tel. 02533- t B Te koop aangebod! boot type Stern polys pleet m.bb.b. motor tn tij zeil anker enz. evt. t bh ging en ligpl. a. d. f 1250 t.b.v. Schuber Lelden tel. 23780. 463; Huisdiere gn d< nid be B Aangeb. nog 1 sL le 3 maanden oud f kampioenafstammingj boom en inenting tel. 34778 Leiden. B Buitenvolière md narles te koop verw» nachthok Varkensros Lslden. B Te koop zllvergriji poedels C. J. Slercker tisc laan 17 Warmond. B Hondensalon Rozet ryksgedipl. Uw hond wintermode] verschil fret dellen gratis nagels t ior tandenbehandeling, 1 ren uitdrukken, tel.» B Goed tehuis ge«|W witte kater plm 1 gekastreerd te bevr. J. A. Offerman AgM1 Lelden. 6 hoog. D ■va stj Red

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 14