Weekenduitstapjes tijd voor de snoek breekt weer aan Uit in de Randstad 'Ei Super(markt) carricre Meeste trippers blijven liefst in srote stad E GOEDE VANGST ;st ei Triion een lijn 3 x sterker dan andere Den Holder, EEN SPORTVISSER Speciaalzaak „DE SPORT" LEIDSCH DAGBLAD op t de vai Op de^e gegevens zijn de Vader landse Tripp2rtjes afgestemd. Naar 44 aantrekkelijke bestemmingen kunnen 17 verschillende trips ge maakt worden. Enkele tientallen ho tels. motels, pensions en bungalowbe- drijven in alle provincies van het land zyn ingeschakeld. Vierkleuren brochure Het geliele weekendplan van het 43T is in een 32-pagina's vierkleu ren brochure, met een oplaag van 350000 exemplaren, die gratis ver krijgbaar Is. Door middel van ant- 5t Nationaal Bureau voor Toeris- ift een nieuw plan ter bevor- van het toerisme en de re in eigen land bekend ge it. Dit plan, dat de naam Va- Trippertjes draagt, om- eheel verzorgde weekenduitstap- ir vierenveertig bestemmingen provincie van ons land, waar- actief en creatief bezig zijn elangrijke plaats inneemt, zyn zeventien verschillende wer' lertjes-typen, zoals: tuinieren, leutelen, sport beoefenen. en ponyryden, varen met een er, wandelen en fietsen, zee- en irvlssen, met een huifkar •kken, grote steden bezoeken, antiek speuren, historische mo- lander graag een vast doel voor ogen i wil hebben, een gehele verzorging I van zijn weekend prefereert, boven- dien wil hij vooraf weten waaraan hij financieel gezien toe is. Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat hij met niet te veel moeite zijn reservering wil maken en vooral in een prettiger andere omgeving dan hy gewoon is te verkeren, actief bezig wil zijn. nten bekijken, minder bekende p a den leren kennen, vogels bespie- 00 creatief-bezig zijn en voor de zijn r de zogenaamde hip- kirnu 1 ven - i ippertjes. iriode waarin deze weekenduit kunnen worden gemaakt, van 18 september tot 23 mei id Jaar, in totaal 36 weekein- lt initiatief van het Nationaal voor Toerisme is mede in sa- rking met de VVV's ont- I. Tientallen hotels, motels, en bungalowbedryven ne- aan dit plan deel, alsook een ital organisaties en verschil- gebieden. „trippertjes" zijn ontstaan naar iding van een enquête die door lederlands Wetenschappelijk In- voor Toerisme in Breda en de /h Nederlandse Stichting voor itiek in Den Haag in opdracht le NBT het vorig jaar werd ver- Elders op deze pagina kunt u over deze enquête lezen, onderzoek bracht aan het licht, behoeften aan een weekend- it zijn, maar dat de Neder- In Engeland nemen op het ogen blik de zelfbedieningswinkels en su permarkten tweederde van de omzet in kruidenierswaren voor hun reke ning Vyf Jaar geleden bedroeg hun aandeel nog minder dan de helft. Een van de mensen die de basis heeft gelegd voor deze ontwikkeling is volgens (Woman) een zekere Jack Cohen die omstreeks 1920 de Britse luchtmacht verliet: zonder baantje en met slechts 30 pond op zak. Met dat geld pachtte hij een kraampje waarin op de Londense markten kruidenierswaren werden verkocht. De kraam werd op zeker ogenblik vervangen door een paar open win kels en ina de tweede wereldoorlog) door de eerste zelfbedieningswinkels en supermarkten. Jack Cohen heet nu Sir John Cohen en zijn winkel tjes gelden als het meest spectaculai re voorbeeld van de „explosieve ont wikkeling" op dit terrein in Enge land. Hun top-omzet bedraagt twee- honderdmiljoen Engelse ponden per jaar mede dankzij het feit dat Sir John in de loop der Jaren zo links en rechts achteloos nog wat flinke bedrijven op het gebied - van de voedselvoorziening erbij kocht. Achttienhonderd Nederlan ders zijn het afgelopen Jaar on dervraagd om uit te vinden hoe men het vrije weekeinde in ons land wil doorbrengen Aan de ondervraagden werden tien nauwkeurig omschreven arran gementen voorgelegd, waarbij de ondervraagde de twee voor hem meest aantrekkelijke ar rangementen noemde. De ant woorden waren: verblijf in de grote stad 35 wandeltochten 21%, fietstochten 19%. tuin'e- n 21 zee- en zoetwatervissen 20 culinaire ontdekking 20 antiekspeuren 19 binnenhuis architectuur 12 autotechniek 9 fotografietocht 7 Zy die als voorkeursarrange ment het verblijf in een grote stad noemden, hadden geen bij zondere belangstelling voor to neel- en concertbezoeken. Bij de vrouwelijke ondervraagden was de belangstelling voor de an- tiektoer, binnenhuisarchitectuur en wandeltochten relatief groter dan bij het mannelijke. De inwoners van de drie grootste steden van Nederland gaven voor een korte vakantie trip duidelyk de voorkeur aan de bossen als recreatiegebied. Zee en strand werden door de bewoners van minder geürbani seerde woongebieden geprefe reerd De vrijetijdsbesteding van de ondervraagden was in het algemeen in overeenstem ming met hun voorkeur voor da arrangementen. woordnummer 3600 in Den Haag. kan deze, zonder postzegel worden aange vraagdOok is de brochure verkrijg baar bij de VVV kantoren en vele reisbureaus. De prijzen van de Trippertjes lig gen gemiddeld op vijftig gulden per weekend. met uitschieters naar beneden en boven tot negentien en negentig gulden. Deze weekenden be ginnen in het algemeen op zaterdag ochtend. maar kunnen ook op vrij dagavond starten. Door middel van een boekingskaart in de brochure kan men zyn eigen reservering ma ken. Deze worden door een nationale reserveringscentrale verwerkt Ruimschoots voor het tydstip van vertrek ontvangen de deelnemers een informatiepakket waarin zich onder meer bevinden de waarde coupons voor logies en ontbijt en eventueel maaltijden, te maken excursies en te bezoeken musea, een lyst met titels van boeken over Trippertjes-geb Hen en een volledige lijst van adres.en waar toeristenmenü's genuttigd kun nen worden Een folder over trimmen van de Nederlandse Sportfederatie, een me dedeling van het Verbond voor Vei lig Verkeer, folders met informatie over het geboekte Trippertje en een kleurenplaat bevinden zich eveneens in dit pakket. Een eigen verzekering onder de naam SO V-verzekering (Speciale Onaangename voorvallen Verzekering» beschermt de deelne mers tegen onverwachte pannen. De ze verzekering houdt by voorbeeld in het verlies van bagage, het op het laatst niet kunnen doorgaan van het weekend wegens ziekte, ongeval, pech met de auto. gladheid en dergelijke De premie van deze verzekering is by de prijzen inbegrepen. ■*Md- fyê* Het nieuwe uitstapjesboekje van de NBT AMSTERDAM Stadsschouwburg: 13 sept 20.15 uur Ned Comedie Maat voor maai. leer cm leer, 13 sept. 13 30 uur. 14 en 16 sept 20 uur N :i Operastichting: Lucia di Lammermoor, 15 sept 20.15 u Haags? Comedie Je weet het nooit, 18 en 19 sept. 20.15 uur Nsd. Comedie Het bezoek van een oude dame. Concertgebouw: 16 sept 20.15 uur Robert Stolz-avond mm v Margrit Schramm en Heinz Hoppe. 17 sept. 20.15 uur The Who, 18 sept. 20 15 uur Concertgebouworkest od.v. Eugen Jochum. 19 sept 20.15 uur Ned. Kamerorkst. 24 uur Popgroep Blood, sweat and Tears. Carré: 13 t m 20 sept. 20.15 uur, zo ook 14 uur Zuldamen- kaanse show Brasiliana De Kleine Komedie: 18 sept. 20.15 uur Zuidelijk toneel Globp Oom Wanja. De la Mar-theater: t em. 30 sept. "beh ma.) 20.15 uur De Jasperina de Jone-show. Palmgracht: t m 20 sept kermis. BENNEBRÜEK Linnaeushof: Bloemen- en recreatiepark met oa. 80.000 m2 vrU wandelpark, speeltuin en permanenente bloemen- en plantententoonstellingen. Geopend dagelyks van 9 tot 18 uur. BLOEMENDAAL Kennemer Duinen: Groot duinreservaat <1200 hectare) met restaurant Parnassia aan zee. Excursies onder leiding van deskundigen. Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang DEN HAAG Kon. Schouwburg: 13. 17 en 20 sept. 20.15 u. Haagse Comedie „Je weet het nooit". 18 sept 20.15 uur Haagse Comedie „Au ditie" en „Première". 19 en 21 sept. 20.15 uur Haagse Come die „4 x anders". 15, 16 sept. 20.15 uur Hoofdstad Operette In einer kleinen Konditorei. 14 sept. 20.15 uur Nederlands Dans theater. Ned. Congresgebouw: 17 sept 20.15 uur Robert Stolz-avond met Margrit Schramm en Heinz Hoppe, 19 sept. 20.15 uur Ned. Kamerorkest. Diligentia: 18. 19 en 20 sept. 20.15 uur Cabaret Neerlands hoop in bange dagen HOT: 13. 15 t m 20 sept. 20.15 uur Haagse Comedie Leona- rodo's laatste avondlicht en Duivels by daglicht. Houtrusthallen: 13 sept. 15 en 20 uur Weense IJsrevue. HAARLEM Stadsschouwburg: 19 sept. 20.15 uur, 20 sept. 20.15 uur Cen trum „Kees, de jongen" van Gerben Hellinga Gem. Concertgebouw: 17 sept. 20.15 uur Noordh. Ptülharmo- nisch Orkest. LEIDSCHENDAM Automobielmuseum: Oude auto's, rytuigen, motorfietsen, velocipedes, arresleden, brandspuiten, landbouwtractoren Geopend van 9 tot 17.30 uur ROTTERDAM Rotterdamse Schguwburg: 15 sept 20.15 uur Nederlands Danstheater. 19 sept. 20.15 uur Nieuw Rotterdams Toneel Het leven van Edward II. De Doelen: 13 sept. 19 tot 22.30 u optreden van Cat Mother en Jimmy Hendrikx. 14 sept. 20.15 uur Utrecht* Symfonie Orkest, 15 sept 20.15 uur Concert door het koor van prof en leraren uit Bratislava. 16 sept. 20.15 uur Optreden van The Who, 19 sept. 20.15 uur Rotterd. Philharm. Orkest. Grote Schouwburg: 18 t m 30 sept. Musical Hair. Piccolotheater: 15 t m 19 sept. 20.15 uur Nieuw Rotterdams Toneel met Het Archief en Gottogot. Oude AJioy-hal: 19 sept. Nachtelyk popfestival mm.v The Golden Earrings. After Tea e.a. Museum Boymans: ma. t m za. 10 tot 17 uur. zo 11 tot 17 uur Keramiek en glas uit Tsjecho-Slowakye en tekeningen van de Noorse kunstenaar Edward Munch. SCHE JENINGEN Circustheater: t m 16 sept 20.15 uur Musical Hair, 13 sept 11 uur Mannenzangverenlging St. Caecilia-concours, 17 sept 20 uur Ned. Operastichting met Lucia di Lammermoor. DOOR BRAM VAN LEEUWEN S'aar zou ik de tweede visrubriek van september beter kunnen beginnen dan met een artikel over de snoek. Ie zomer haar beste tijd wel heeft gehad en een dichte jendnevel steeds vaker boven plas en polder hangt, U een groot deel van het Nederlandse visserslegioen i klaar voor de grote jacht op de snoek. De brasem- en ipennetjes verhuizen naar het tweede plan en stalen irlijntjes, snoekenreels en kunstaas worden voor de dag s*4iald. m 51 oroa aar alvorens ik u iets ga ver- ii van de vangstmogelijkhe- >|lf van „vader" Esox lucius, zo de snoek officieel heet. moet ^erst iets van het hart dat groot belang is voor de toe- zyn prachtige schuilplaats beroofd. Maar toch zyn de sportvissers zelf de belangrijkste oorzaak van een snel afnemende snoekstand. Hoe dat komt? Wel laat ik er geen doekjes om winden: er wordt een- giuvu Ut-iaiig IO «inn CAV. iw uucajvo stige snoekstand in ons hen- voudig te weinig flinke snoek terug ^frater. Het zal namelijk iedere ADVERTENTIE PRD um Lisa «straat 47, Leiden, tel. 21751. Jfli Iteresseer'de sportvisser lang lerhand bekend zijn, dat het jjjVerkeerde kant uit gaat met snoek. Er worden weliswaar steeds kanjers van snoeken ie nif&Qgen maar hun aantal loopt ka laatste jaren toch sterk terug, dat hebben wij, sportvissers. een groot deel aan ons zelf iavot ?gen ise ti Uiten >sB >0! oh» ik *aterv< gezet. Helaas wordt de snoek nog steeds gezien als een overwinnings trofee. als een bewüs dat met vissen een hoge graad van perfectie is be reikt. En omdat een snoek al gauw een flinke vis ïykt wordt hij te vaak het kind van de rekening. Daar komt nog by dat vrywel ieder een op de hoogte is dat een flinke snoek een delicatesse op tafel is. Toch zullen wil, sportvissers, straks een verstrekkende beslissing moeten nemen. Of we blyven doorgaan met het consumeren van gevangen snoeken of we beroven ons viswater van de zo broodnodige roofvisstand of we nemen ons by de start van het nieu we snoekselzoen voor de gevangen snoek weer terug te zetten in het water waar hy gevangen werd. Doen we dat laatste, dan bevorderen we een goede visstand op twee manie Inmiddels blyven de hengelaars- bonden in samenwerking met de OVB via uitzettingen van tienduizenden I pootsnoekjes pogingen in het werk I stellen om de snoekstand weer wat op te vijzelen. De moeiiykheid blyft alleen, dat slechts een klein per centage ook werkelyk volwassen wordt. Vooral de jeugd, die nog al eens met werphengel, spinner of le pel sloot en plas afgraast en snoek jes meeneemt, die de vereiste mini- mummaat niet hebben, is een van de gevaren waaraan een nog jonge snoek, die nog niet de kans heeft gehad zich voort te planten, bloot 1 staat. Om succesvol op snoek te vissen moet u weten, dat er twee verschil lende soorten snoeken zyn, die men wel de „liggers" en „jagers" noemt. Zoals de naam al zegt brengen de „liggers" een groot deel van hun le ven door met apathisch liggen in een of andere schuilplaats in afwachting of er iets geschikts komt langs- zwemmen. Heeft Esox eenmaal iets j op het oog dan verandert zyn pas- 1 siviteit in één brok actie. Met een snel „schot" vanuit zyn schuilplaats l pakt hy de nietsvermoedende prooi De „Jagers" hebben weer een heel andere taktiek. Zy hebben geen vas te schuilplaats, maar wanneer hun i magen beginnen te knagen gaan ze op zoek naar buit. Kan een bepaal de vis de goedkeuring wegdragen, dan begint de „jager" een verbeten jacht op de vis. En de snoek rust dan niet eerder voordat de tegen stander is verdwenen in zyn enorme bek. Wist u overigens dat er in een snoek-bek zo'n zevenhonderd rag- fyne tandjes staan. Het is wel dui delyk, dat er voor een eenmaal ge pakte vis geen zonnige toekomst meer is weggelegd. ADVERTENTIE Hengelsportartikelen De grootste keus Mitchell en Cap-dealer FA. TEUNISSEN LEVENDAAL 28 - LEIDEN Waar hebben we nu de grootste kans op een „rendêz-vous" met een flinke snoek? Het simpele antwoord luidt: daar waar hy onopgemerkt zoveel mogelyk vis kan onderschep pen. Voor het polderwater betekent dat. dat de snoek een plaats op zoekt ln de buurt van een samen loop van diverse polderslootjes. Im mers daar zullen de meeste prooi- vissen langszwemmen. Als daar voor vader Esox ook nog wat mogelyk- ik kan niet ontkennen, dat ervuiling veel slachtoffers gemaakt onder de snoeken. Ze j ren. In de eerste plaats zorgt de te- van oudsher gesteld op helder j ruggezette snoek voor nieuwe nako- suurstofryk water en daarover i melingen en haalt hy de „zwakke" hikken we op het ogenblik maar broeders" onder de andere vissoorten djesmaat. Ook de kanalisatie er tussenuit en in de tweede plaats diverse stukken prachtig viswa- I hebben we straks de kans een nog ïn de zandwinning in meren en grotere snoek te verschalken. Aan u heeft al menige snoek van de deinfitieve keus. 1 (Al - -V-V-V t ui* nt is naW de ADVERTENTIE Triion van Pezon Michel in elke dikte van 8/00 tot 50/00. Triion vist lichter, is sterke* en onzichtbaar in water Oudste Leidse Hengelsportzaak heden zyn om zyn aanwezigheid wat te camoufleren zoals een ongely- ke bodem, een stuk afval dat in het water ligt. bepaalde waterplanten dan is het een ideale plek voor de snoek en is uw aasvisje meestal geen lang leven beschoren. Op wat breder water als plassen en meren, zoekt de snoek meestal een „vaste ligplaats" dicht bij de „koppen" van een stuk land. Hy bezit dan een prachtige uitkyk- post en kan gemakkelyk alles van beide kanten zien naderen. De „lig gers". vaak de exemplaren met het grootste gewicht, geven ook wel eens de voorkeur aan diep water op een plas en wachten achter een drempel in de bodem rustig op de dingen die komen gaan. Uit het voorgaande blykt wel, dat we de snoek moeten zoeken We kunnen niet volstaan met het uitwerpen van een snoek- visje om dan maar rustig de krant te lezen totdat de lyn strak loopt. Snoekvissen is actief vissen en we zullen polderslootje na polderslootje moeten afstropen om een flink exemplaar te kunnen landen. Vergis u dan niet in die ondiepe slootjes. Denkt niet: daar is het zo diep daar komt de snoek niet, want tien tegen een dat daar zo'n record-exemplaar zyn residentie heeft. Ik beperk me in dit artikel tot het snoekvissen met levend aas. want binnenkort zal ik een artikel geheel wyden aan het kunstaas. Voor le vend aas zullen we in de meeste ge vallen zelf moeten zorgen, of we moe- en zo kapitaalkrachtig zyn, dat we ons als aasvisjes goudvisjes kunnen permiteren. In andere gevallen zul len we de avond voorafgaand aan ie snoekdag een v srijke gracht of singel moeten opzoeken en met een ultralicht pennetje en dun nylon wat voorntjes moeten vangen. Het beste formaat ligt tussen de tien en vyftien centimeter, maar als u uit bent op werkelyk grote snoek dan mag het aasvisje best een paar centimeter groter zyn. Bewaar de vis in een aasketel op een koele plaats en gebruik slootwater in plaats van leidingwater. Helemaal perfect is het wanneer u nog ergens een oude luchtpomp heeft liggen van een aquarium Dat voorkomt dat 's mor gens de meeste v sje ruggelings aan de oppervlakte dryven. Met levend aas vissen doen we by voorkeur met de vaste hengel. Dat „vaste" bestaat uit een flinke lange hengel (4 tot 6 meter) voorzien van geleideringen en een reel. Een werp hengel en molen is beslist een over bodige luxe want ver gooien met een visje kunt u toch niet. Het beestje zou de Apollo-vlucht door de lucht en de klap op het water niet over leven. Daarom houd ik het op de vaste hengel met de reel. Voor de polder raad ik u aan ge bruik te maken van de dryvende «lees ingevette) 'iyn. De nyloniyn raakt dan niet elk ogenblik ln de water planten verward en bovendien is de aanslag directer. Wat de dikte van de lyn betreft: die hangt sterk af van de omstandigheden waaronder wordt gevist. Dicht begroeid water vereist nu eenmaal dikkere ïynen dan schoon water. In oude „viskronieken" worden gesproken over 40 honderd ste en nog zwaarder, maar dat is met de huidige kwaliteit van het nylon beslist teveel van het goede Nylon van 24 honderdste, by erg vuil water eventueel tot 28 honderdste is veel beter Er moet dan wel een erg grote „kwajongen" aan de haak gaan hangen als hy er ln wil slagen de lyn kapot te trekken. Wel is het beter een speciaal on- derlyntje aan te schaffen bestaande uit een wartel, een stalen lyn en een haak. Doorbyten zal de snoek uw lyn niet zo gauw. maar als de lyn by het drillen steeds opnieuw langs de vlymscherpe tandjes schuurt is het niet denkbeeldig dat hy met de laatste krachtsinspanning verdwynt. Bovendien snydt een sta len onderlyn gemakkelyk waterplan ten af wanneer de vis daar onver hoopt in terecht komt. Hoe we het aasvisje aan de haak moeten bevestigen ls een hoofdstuk apart. Er zyn daarover al boekde len geschreven en er zyn veel ma nieren, die stuk voor stuk als „het summum" worden aangeprezen. Wat de beste ls? Ik weet het echt niet. ADVERTENTIE HET SNOEKSEIZOEN NADERT Grote werphengel en molenreclame met kanjer-kortingen. UW HENGELSPORTZAAK Fa. Robbers Zn. HAVEN 24-26A. LEIDEN. TEL. 25107 Er zyn snoekvlssers die zweren by dregjes die met plakband aan weers zijden van de vis worden bevestigd, anderen halen de lyn met behulp van een fleurnaald door een deel van het visselichaam en bevestigen daarna de haak of dreg. De meest eenvoudige manier lshet aanslaan van de vis door de neus. Tenslotte nog iets over de dry vers: neemt u ze te groot dan zal het aas- visje snel uitgeput zyn, zyn ze t® licht dan trekt het aasvisje de snoek- dryvers steeds opnieuw onder water en kunt u de aanbeet van een snoek moeilyk constateren. Aan u de keus de „gulden middenweg" te kiezen. ADVERTENTIE JANVOSSENSTEEG 75—77 Schrijveri over snoek alleen is niet voldoende. Je moet ze zo nu en dan ook vangen. Ik ving l deze snoek de afgelopen week in een stukje Leids viswater. De van de snoek opent immers de snoek, die een lengte had van j mogelijkheid dat hij straks negentig centimeter zwemt ove- wanneer hij nog groter is weer rigens al weer rond. Terugzetten I gevangen loordi. v.rlangt het allerbeste materiaal, daarom gaat hij naar da HAARLEMMERSTRAAT It TELEFOON 24020 LEIOEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 13