Stichting Gaudeamus bestaat 25 jaar Triest verhaal van een Tsjechische actrice GEEN REISBESCHRIJVING- TOCH REISBESCHRIJVING De dank van een onderduiker Vera Baresowa: twee jaar vluchtelinge in Nederland LITERAIRE KRONIEK VAN CLARA EGG1NK ONDANKS BELOFTEN NOG GEEN ENKELE KANS PAGINA 10 LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 12 SEPTEMBER BOSCH EN DUIN (GPD) „Er bestaat nog geen goed or kest voor moderne muziek en het zal er voorlopig wel niet kpmen ook. De meeste musici lopen op moderne muziek te schelden, maar ze weten nog niet eens hoe ze het moeten spe len". Aldus Jos Verkoeyen, de primarius (eerste violist) van het jubilerende Gaudeamus-kwartet. Vier concertmeesters uit Hilver sum, Jos Verkoeyen dus, de violist Jan Brejaart, de altviolist Hans Neu burger en de violoncellist Max Werner, vormen dit ensemble, waar van „vergeet 't niet te vermel den alstublieft" het onstaan is geïnspireerd door Walter Maas, de man die ook de thans jubilerende stichting Gaudeamus oprichtte Jos Verkoyen windt zich een beet je op, wanneer hü denkt aan sommi ge musici als vertolkers van mo derne muziek. „Neem de strijkers in een orkest. Ze zijn allemaal vast geroest in de techniek, die ze op het conservatorium geleerd hebben. Daarna hebben ze er niets meer bij geleerd. Ze zijn stil blijven staan in 1900 ten aanzien van hun techniek. Als concertmeester van het Radio Kamerorkest maak ik natuurlijk veel proefspelen mee. Nog gebeurt 't, dat ze desgevraagd niet eens een bar- tok-pizzicato kunnen spelen, een piz zicato dus, waarbij de snaar tegen de viool, de toets dus, moet terug slaan. Veertien manieren Jos Verkoeyen onderscheidt zo'n veertien verschillende manieren om pizzicato te spelen, de snaren te tok kelen dus, met de vingers, met de nagels, voor en achter de kam, al leen voor de linkerhand, met of zon der glissando. Een demonstratie leert, dat al deze verschillende speel manieren zin hebben, want ze klin ken allemaal anders. Het Guadea- mus-kwartet past ze allemaal met de grootste zorg toe, evenals de vele verschillende stxcektechnieken, die er zijn. Want ook daar zijn de or keststrijkers technisch nog een hele hoop achter, volgens Jos Verkoeyen. „Nog steeds worden de strijkers, en vooral de violisten, opgeleid in het spelen met de „mooie" toon, die in de expressie van de romantische muziek voorop staat. Daar is op zich niets tegen. Maar er is zoveel meer: sul ponticello «op de kam), sul tasto (op de toets), col legno (met het hout) o. er maar een paar te noemen. Al deze technieken geven een verschillende klankkleur, leveren een duidelijk verschillend re sultaat op. Als een soort politie agent zit ik dan om me heen te speuren, of iedere violist wel speelt zoals het moet. Want er zijn er al tijd bü die denken: „ik vind dat op de kam strijken maar lelijk, ik doe het wel gewoon," terwijl een ander die is voorgeschreven col legno te spelen, denkt: „Ik ga me daar een beetje de mooie lak van mijn strijk stok riskeren." Op zo'n manier gaat alle gewenste effect natuurlijk ver loren. Wanneer een componist vier verschillende stryktechnieken voor schrijft, dan heb je als 't ware vier verschillende instrumenten. Van dat resultaat blijft natuurlijk niets over als je allenlaal hetzelfde speelt. Het is duidelijk, dat het Gaudea mus-kwartet ook nauwgezet de di verse streektechnieken hanteert. Jos Verkoeyen „En laat nu niemand zeggen, ach al dat moderne gedoe, want Beethoven schreef al „sul ponticello" voor. In zijn S-moll kwar iet opus 131. „Hij haalt de partituur van het werk er als stuk van over tuiging bij. De primarius van het Gaudeamus- kwartet is een vlot verteller en een voortreffelijk docent tevens. Tech nisch bijblijven is voor hem een le vensbehoefte. Hij zou zo graag wil len, dat zijn collega's er ook zo over dachten. Maar hij weet, zoals hij zelf zegt, dat hij een roepende woes tijn is. Een ander stokpaardje is de stemming van de verschillende in strumenten van een orkest ten op zichte van elkaar. Jos Verkoeyen wijst op de rampen voor het oor. die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld een concert voor piano en orkest. De intonatie van de strijkers komt in genen dele overeen met die van de piano. Het gevolg is, dat je, wanneer bijvoorbeeld het orkest de Inzet van het concert met een grote- tertsakkoord beëindigd heeft en de pianist met hetzelfde akkoord begint je een resultaat krijgt van een vals heid, waarvoor je je schoenen kunt uittrekken. Strijkers beweren nu wel eens graag, dat zij nog natuurzuiver spelen, met reine intervallen dus. Maar als je goed luistert, blijkt dat niet waar te zijn. Het probleem ligt andermaal in de romantiek, in de negentiende eeuwse muziek Het blijkt, dat het leidtoon-effect de moeilijkheden veroorzaakt." Jos Verkoeyen spreekt hier over de neiging, die sommige tonen in één grote- of G kleine-tertsakkoord hebben om te vragen om gevolgd te worden door een toon die op een hal ve toonsafstand er naast ligt. Leid tonen in een akkoord veroorzaken bij de luisteraar de wens van een op lossing: de luisteraar denkt en voelt: hier moet nog een ander akkoord achteraan komen. Dit effect wordt versterkt wanneer men de leidtoon zo dicht mogelijk bij de oplossings- toon speelt en dat doen veel strij kers maar al te graag. Ze kunnen dat ook doen, omdat zij hun toon zelf maken in tegenstelling tot de Paar zonder ruzie „De globetrotters van de Franse li teratuur" noemt Elle het legendari sche paar Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Ze zijn niet ge trouwd, wonen op enkele straten af stand van elkaar, gaan vaak samen op reis (Rusland, China, Cuba. Me xico) en dan weer eens tijdelijk uit elkaar. Ze hebben elkaar nooit „eeuwige trouw" gezworen, maar ko men altijd weer by elkaar terug, als het moet van het andere eind van de wereld. Soms kruist een derde hun weg, zoals destyds de Amerikaanse romanschryver Nelson Algreen die de verstandhouding tussen het paar kor te tijd in gevaar bracht. Maar ze ver trekken altyd weer samen. Ze hebben zo zelden verschil van mening dat Sartre zich maar één ru zie herinnert: dertig jaar geleden, in Napels. Tydéns een discussie over het woningbouwbeleid in die stad zei Sar tre op zeker ogenblik tegen De Beau voir: „U bent een fasciste". Waarop Simone repliceerde„En u zult nooit, nooit, nooit iets bereiken". Naar men zegt publiceren beide auteurs nooit iets voordat de ander het manuscript heeft gelezen: Sartre herschreef één van zyn bekendste werken omdat de eerste versie Simo ne niet beviel en hy liet haar drie maal opnieuw beginnen aan haar be roemde roman „De mandarynen". bespeler van een klavierinstrument, waar alle tonen per definitie in het instrument zyn vastgelegd. „Natuurlijk heeft deze speelwijze haar waarde, byvoorbeeld in het vi- ooiconcert van Max Bruch. Maar I een nadeel ervan is de grote eenzij- digheid. die het gevolg is. Noch by voorbeeld barokmuziek, Vivaldi, Co- relli, noch de twintigste eeuwse do- decafonie is er mee gediend. In de dodecafonie. de twaalftoonsmuziek dus. gaat de componist uit van een reeks van twaalf verschillende no ten. die alle gelykwaardig zyn. Dat wil dus zeggen, die niet een noot leidtoonaspiraties mag krygen, want dan ontstaan er ongewenste tonaal- aandoende bij-effecten. U kunt rus tig van mij aannemen, dat elk or kest die bij effecten heeft. Willen we daarvan afkomen, dan zal de oplei ding van onze conservatoria dras tisch moeten veranderen. En dat zie ik voorlopig nog niet." Het Gaudeamus-kwartet dat zyn interpretaties mede laat afhangen I van het werken met de juiste techniek op de juiste plaats, is in het buitenland veel bekender dan in eigen land. Van de veertig con certen. die het in het afgelopen seizoen gaf, vonder er slechts vyf j in Nederland plaats. Jos Verkoeyen is de eerste om dat te betreuren. De reden is hem zeer wel bekend. „Het komt omdat we de naam Gaudeamus-kwartet dragen. Bestu ren van Nederlandse kunstkringen denken dan prompt: O hemel, dat zyn die moderne jongens. En als je dan aanbiedt om Mozart, Haydn of Beethoven te spelen denken ze, dat je dat van z'n leven niet goed kan. Moet je nagaan: wy van het Radio Kamerorkest, voor wie Mozart eten en drinken is. In het buitenland we ten ze wel beter". Jos Verkoeyen somt een indruk wekkende serie plaatsnamen en fes tivals op, waar het ensemble ge speeld heeft en gaat spelen. En na tuurlijk brengen ze overal als het enigszins kan moderne Nederlandse muziek. Maar ook Schumann, Beet hoven en Haydn. En naar ik zelf meer dan eens heb mogen constate ren :Het Gaudeamus-kwartet musi ceert voortreffelijk, op alle fronten. Het is te hopen, dat het woord Gau deamus in de naam wél de binding met de stichting moge weergeven, maar nooit als etiket van avant-gar- disme wordt beschouwd. BILTHOVEN (GPD) Gaudea- mus bestaat deze maand 25 jaar. Dat wil zeggen, dat een kwart eeuw lang in Bilthoven een grote hoeveelheid ener gie gebundeld wordt, die aangewend wordt ten bate van de moderne muziek in het bijzonder. Hoe de stichting, gevestigd in het huis, dat de componist Julius Röntgen eens voor zichzelf liet bouwen, is begon nen, weet iedereen die met moderne mu ziek te maken heeft of er zich voor in teresseert. Maar aangezien deze kring zich voortdurend uitbreidt .vooral ook met jongeren, vertellen we 't hier graag nog eens weer, mede ook omdat Gau deamus haars gelijke in de wereld niet heeft en omdat de stichter, Walter (W. A. F.) Maas een uniek mens is in de wereld van de muziek. Walter Maas dan was oorspronkelijk in de textiel werkzaam in zijn geboorte land Duitsland. Toen leven voor hem, vanwege zijn Jood-zijn, in z'n. geboorte land onmogelijk werd, vluchtte hij naar Nederland, waar hij in de oorlog moest onderduiken. Voor alle hulp, die Maas in Nederland ontving, wilde hij graag zijn dankbaarheid tonen. Hij besloot er voor te gaan zorgen, dat jonge Neder landse componisten de hulp en kansen kregen, waar ze zijns inziens recht op hadden. Huize Gaudeamus werd reeds in de tijd, dat Maes zich oriënteerde naar het hoe en wat om zijn ideëen te verwezenlijken, onder zijn leiding tehuis voor jonge componisten, iets 't nog steeds is. De oprichter van Gaudeamus bezi een organisatie-talent waarvoor me; slechts respect kan hebben; hij is ooi een zeer overtuigende prater. Langzaan maar zeker, van geen wijken wetenj als het om zijn componisten ging, maal te Walter Maas Gaudeamus tot wat is geworden: een stichting, die ieder jaa een nog steeds groeiende reeks activite ten verzorgt, die alle in dienst staan va de actuele muziek en haar scheppers. Het dagelijkse werk, de organisal is thans in handen van de directeur v; de stichting Chris Walraven en Past Rijnders, secretaris. Beiden kunnen gen op een grote kennis van het inti nationale muziekleven; er is vrij' geen stichting, instituut, orkest, ensei ble, avantgarde-componist of festival de wereld te vinden, of Gaudeami weet van het bestaan en heeft nauwkei rige taxatie verricht ten aanzien van ni en verdienste. Dat wil overigens niet zeggen Walter Maas niet meer actief zou zijl Hij is de man, die Gaudeamus in bii nen- en buitenland verkoopt aan col certdirecties, ministers, ambassadeurs festivalleidingen. Hij levert daarrai nog steeds een belangrijke bijdrage as de ontwikkeling van het internationa muziek-verkeer. JUDICUS VERSTEGEN. De vloek van het schema. Ultg.: Querido, Amsterdam. Een „hybride" noemt Judi- cus Verstegen dit schrijfwerk van zyn hand; nogmaals een bewys dat de traditionele op vattingen omtrent de vorm van het proza bezig zyn te verande ren en mogelyk in elkaar te vloeien. Die verandering kan men, zeker in Nederland, toe- schryven aan een veranderde instelling onder de schryvers. De prozaïst van heden zit niet meer, althans behoort niet meer te zitten, in het centrum van het eigen ik en zyn onmid- deliyke omgeving met buiten sluiting van al het andere. Hy is party en commentator tege- lyk. De roman in zyn traditio nele conceptie staat dan ook minder in de belangstelling. Om terug te keren 'tot Judl- cus Verstegen; met het begrip roman heeft dit boek niets uit te staan. Daar slaat dat woord „hybride" dan ook niet op. Dat de auteur zyn boek zo noemt, ïykt my eerder voort te komen uit zyn opvatting dat zyn boek niet is wat men op het eerste gezicht zou denken; een reis verhaal. Goed. de schryver gaat er in op reis en hy trekt kamperende met zyn auto door enige landen achter het yzeren gordyn, Hongarye. Tsjecho-Slo- wakye, Polen, Oost-Duitsland. Maar Verstegen is in de eerste plaats een helder denkend en maatschappelyk reagerend fel mens met een haviks blik en een kwiek bevattingsvermogen. Deze eigenschappen maken dat hy ruimte om zich heen schept, zeker. Doch Juist de totale in zet van de eigen persoon maakt dat dit zo'n meeslepend lees werk (u ziet dat ik er ook geen Juiste omschryving voor weet) is geworden. Zyn nooit aflaten de houding van onderzoek op de manier van: ik zeg dit, maar is het ook zo? maakt dat je a.h.w. in Verstegens hersens duikt en met hem mee trekt en denkt. De ik-figuur is overigens niet alleen schryver. Hy is in wat men „het dagelyks leven" pleegt te noemen, hoofd (denk ik) van een buizenfabriek. Hy schrijft 's avonds. Zelf noemt hy zyn schrijven iets dwangma tigs en hij is er zich van bewust buizen niet, zonder myn boek- kes wel kan voorstellen", zegt hy. Wat het reizen betreft „De reis is de individuele révolte te gen het bestaan, maar het is een révolte der laffen, van hen die verzand zyn in een compro mis tussen maatschappelykheid en vryheidsdrang en van beide wallen risicoloos willen eten." Is dit een zelfveroordeling of zuiver een constatering? Het laatste volgens my, want Ver stegen gaat ongetwyfeld niet ri sicoloos op reis, daar het zyn eerste doel is om door op reis dat hy zonder dat schryven zou afsterven. Verstegen is typisch de maatschappelyke mens met het teveel om alleen maar dit te zyn. Hy is iemand die denken en leven kgn buiten zyn maat schappelyke pad, om het even of dat nu een straatje is of een boulevard. Dat zou ieder men- selyk wezen moeten kunnen, maar helaas Deze wyze van leven is zwaar en zeker in de jaren zestig, het heden dus. Hy brengt dat in zyn brieven over het schryverschap I-VI duide lijk aan het licht. Trouwens de ze conflictsituatie brengt hy al op een van zyn eerste bladzy- den onder woorden. In wezen komt deze neer op het volgen de. Hy kan het schryven niet laten, wil het ook niet laten of schoon hy er het nutteloze van meent in te zien. „Maar het Jammerïyke nu is dat ik mp een maatschappy zonder mijn te gaan, alleen, een helderder begrip te krygen van wat hy ziet als de vloek van de tyd: het schema. Het schema dat hy evenwel in ieder land in welke vorm dan ook weer zal tegenko men. De mens heeft recht op geluk, echt inwendig geluk en het schema is de geesteiyke, mogelyk eens de lichamelijke, dood van de moderne mens. „Wy moeten onze schema's af werpen als een kreeft zyn te klein geworden schaal. De zwarte maand augustus 1968 toont weer eens dat we daartoe niet in staat zyn." Je neemt Jezelf overrfl mee en als Je een zelf hebt zoals Judi- cus Verstegen dan is Je reisba gage aangevuld met de detector die overal feilloos het vervloek te schema opspoort, maar te vens het tegen-schema, want beide zyn in zyn ogen even ge- vaariyk. De verzetter tegen het schema zal, indien hij wint, zelf weer schema's uitzetten. On danks deze occupatie, beter ge zegd via deze occupatie heeft Verstegen zyn reis levendig be trokken in autobiografische en maatschappelyke beschou wingen. Zyn geboeidheid dooi de mens van het land waar hy doortrekt, blykt door zyn gevat te notities van korte ontmoetin gen die veelal een zakelyke in slag hebben en ze leveren een felle blik op mens en situatie te- geiyk. Zyn nonchalante opmer kingen over kampeerterreinen en zyn medekamperenden sma ken naar het land in kwestie evenals zyn terloopse land- schapsbeschryvingen, meren, bergen, steden, rivieren, die hoe kort ook, altijd het indringen de hebben van de persoonlyke emotie. Zo komt het dat deze zich volledig uitschryvende mens in zyn flitsen een fellere en Juistere karakteristiek geeft van een land en een volk dan de vele hoera-reisboekjes die in wezen zo leeg zyn als een gum miebal. De reisbeschryving i s stellig niet het eerste doel van de auteur geweest. Zyn doel, zowel van een land en een volk dan van het op reis gaan als van derzoek naar alles, zelfonder zoek, levensonderzoek. Men kan by dit boek overwegen dat men sommige stukken te lang en an dere te kort vindt. Men kan met enig recht zeggen dat de tweede brief over het schryver schap toch wel achterwege had kunnen biyven, men kan zelfs zeggen dat zyn conclusies, defi nities, overpeinzingen niet van hem alleen zyn, dat neemt alle maal niet weg dat deze auteur oorspronkelyk is in de wyzr waarop en dat wat hy zegt niet genoeg gezegd kan worden. AMSTERDAM (GPD) Een fel gezichtje, blauwgroene ogen, kort bijna zwart springerig haar, snelg eb arende handen, eigenlijk een soort Liz Taylor in wat min der opgepoetste vorm, zo zou je het beste Vera Baresowa kunnen omschrijven. Ze is actrice en re- giseuse. Een beroemdheid in eigen land en dat land is Tsjecho- slowakije maar hier op een enkele uitzondering na, een vol ledig onbekende. Een vluchtelinge die met man en kinderen ergens in een smal straatje in Amster dams centrum op drie hoog woojit. Niet dat ze overigens daar zwaar aantilt; in tegendeel. „Ik ben hier tenminste vry in Ne derland", zegt ze opgelucht. Maar dat je hier geen voet aan de grond kan krygen op toneelgebied, dat vindt ze wel erg. Tien jaar lang was ze in Praag in zekere zin „kalt gestellt" op een enkel klein optreden na. En juist toen zy dan eindelijk weer volledig geaccep teerd werd door het regime, kwam de Russische invasie. Haar man Stanislaw Bares, ook acteur, kon het eerste het land uit. Kort daarop kon Vera Baresowa, dank zy de bemiddeling van toneel groep Theater naar ons land komen, de kinderen volgden al gauw. Sta- nislavi s momenteel inspecient bij het orkest van het Nationaal Ballet en het Nederlands Danstheater. En Vera? Zy wacht en wacht tot ten minste eens één van de beloften, haar by haar komst zo overvloedig daan. nagekomen zal worden. Maar inmiddels is ook zij hier al weer byna twee Jaar en rfog steeds is er niet gebeurd. Vera Baresowa kreeg haar toneel opleiding aan de academie in Praag. In 1953 legde zy met goed gevolg haar eindexamen af. Tot 1959 be speelde zy alle grote en kleine thea ters die Praag ryk is en dat zijn er vele. Zelfs ondanks de grote moei lijkheden onder het huidige regime, blyven er kleine theatertjes bij ko men, zo luiden de laatste, eigenlijk ondergrondse, berichten. In die tyd speelde zy veel Shakespeare Ju- liet in Romeo en Juliet. Catherine in De Getemde Feeks, Viola in de Driekoningenavond, Helena in de Midzomernachtsdroom en verder O'Neill, Shaw, Oscar Wilde, Schiller, Becket en uiteraard ook schrijvers van eigen bodem. Toen het optreden voor haar moei- lyk begon te worden, ging ze zich toeleggen op regie. Ze werd regie-as sistente by het Praagse Stads - Vera Baresowa theater, werkte in die tijd regelma tig samen met Alfred Radok en voer de enige zelfstandige regies, o.a. Dos- tojewski's „Witte nachten". En dan nu Nederland. Heeft ze hier kansen gehad? „Geen enkele", zegt ze in nog moeizaam Nederlands. „Ik weet niet wat het is, ik kan dat nu eenmaal niet, dat werken met myn ellebo gen. Ik kan toch ook niet op myn knieën gaan liggen, want ik ben geen 6. naar Amerika, om er te spelen fe al die Tsjechische vluchteling' 0( daar leven. Of om daar reg» u sen te krygen. Iets moet toch w baar zyn". In Naaiden Op 17 augustus voor lielfci na twee jaar stond Ver Ban weer eens op de planken. Di D beurde ter gelegenheid van de 0O O■-"V.U1UV 1/v.i gcitgtiuiciu van UV twintig jaar meer, maar een vrouw daagse conferentie in het zgn. g van 43. Men kent myn situatie. Maar er gebeurt eenvoudigweg niets. Ac teren in het Nederlands is vanzelf sprekend voorlopig ongebonnen werk, maar regie, dat is toch wel mogelyk? Ik wil niet myn handen ophouden. Het enige wat ik wil is werk. En het enige werk wat ik kan is to neel, Myn grote maar ongelukkige liefde. Ik kan niet langer thuis tus- tig op de bank zitten, ik wil iets met myn vak gaan doen. zoals ik dat myn hele leven heb gedaan. Ik heb geen zin in alleen maar koken en wassen. En als het me allemaal niet snel lukt, dan ga ik desnoods dense Comité (een vereniging overal in de wereld bulten hl wonende Tsjechen), dat tel de Tsjechische wysgeer (en fc ling) Comenius herdenkt. DU o beurt in Naarden, waar de wil I begraven ligt. Op het programma stonden eenacters van Cocteau „Fantoo! Marseille" en „De mooie onver lige". Vere Baresowa toonde g: haar kwaliteiten en hoopt dl 'j succes haar de weg zou openen haar come back naar het toneel jSLLY VAN H< [CU f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 10