GIJZELAARS OP WEG Scheepsramp bij tornado in Venetië Al half miljoen man krijgt de f 400,- extra Stuurman King David mist voet DANSLES! U SPAMENDE DAG GINGEN DE EERSTE Loonpauze op komst bontmantels jubileum korting van EGMOND breesiraai 173 bad kamers (Sue/ QUeuwb Opklaringen A. de Boon (NVY): Televizier klapt uit de Troonrede Door ongeval op de radio-piraat HUISMAN Passagiers in kolkende golven LEIDEN ingericht maart 1860 ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1970 No. 33195 EIDSCH DAGBLAD pjcteur: G. Koopman ofaredacteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 16.15 per kwartaal (postabonnementen f 18.55), f 5.40 per maand (bit vooruitbetaling), losse nummers f 0,25. Witte SrngeJ 1, Lelden - Giro 57055 Telefoon Directie en Administratie 25041; Redactie: 21507 W1MAN (AFP, DPA, AP) Na een dag van uiterste nning en grote verwarring zijn vannacht de eerste drie kantig gijzelaars door het Volksfront voor de Bevrij- van Palestina naar de Jordaanse hoofdstad Amman >racht. Ze zijn vanochtend daar aangekomen. Jet overbrengen van de overigen is opnieuw uitgesteld. H woordvoerder van het Volksfront voor de Bevrijding Palestina heeft gezegd, dat de leiders van die organi- e slechts 60 vrouwen en kinderen willen laten gaan. eerste groep bestond uit negentien Indiase passagiers, e Amerikaanse, een Indonesische en een Arabische inzit- je van de drie door de guerrilla-organisatie naar het Noord- aanse woestijn-vliegveld gekaapte vliegtuigen. ssagiers waren dodelijk vermoeid en op van de zenu- i Babies die enkele Indiase vrouwen op de arm hadden fen slapen ondanks de flitslichten van de vele fotografen elevisieploegen. vrijlating van het eerste oon- nt van de in totaal 280 pas- rs volgde nadat het Volksfront eindelijk akkoord had ver- [d met de besluiten van het ale Comité van het Palestijnse t, de organisatie die alle Pa- guerrilla-organisatie over- lt. hotels in Amman maakten inderhaast gereed om de gy- rs op te vangen toen het Cen- Comité gisteren meedeelde de woordelijkheid over de gyze- van het Volksfront over te i. Hun komst die voor gister - g al was aangekondigd bleef uit. Niet verheugd zwaar gewapende guerrilla- rs van het Volksfront toonden liet bepaald verheugd over het van het Centrale Comité, haalden versterkingen en en de Jordaanse militairen die ige afstand van het „„vliegveld Ie revolutie" stellingen bezet- ch verder terug te trekken. Een autobussen waarmee de llaorganisatie Al Fatah gyze- kwam ophalen, stond gister- tegen het invallen van het r nog leeg bij de drie gekaapte Hen. Eerder op de dag had- de leden van het Volksfront konvooi van het Rode Kruis lulpgoederen voor de gijzelaars estuurd naar Amman, gespannenheid van de guerril- ders kon ook gedeeltelijk wor- rklaard uit geruchten, dat er oilitaire interventie ophanden rhildwachten waren niet op de van wat In Amman was be- Toen journalisten hun ver dat regelingen waren getrof- im de gijzelaars naar de stad te brengen zei een jonge Pa- korzelig: „Waarom hebben erdomme dan hier al die da- ADVERTENTIE gbu y&cctm/nzn nterieurverzorging CP'JNS&URGD •EER KEUS IN1 'A5SENDE OMGEVING KNMI in de Bilt verwacht ftnavona tot morgenavond: «r bewolkt met regen en een e tot krachtige zuidelijke wind. !n enkele buien en geleidelijk opklaringen. Het eerst in het »ten van het land. Matige tot rtige wind tussen west en noord- Koel weer. 13 SEPTEMBER °P 6.10; onder: 19.01 uur. 'op: 18.17 uur; onder 2.55 uur. Water te Katwijk te 1.04 en Uur; laagwater te 21.43 en 10.17 14 SEPTEMBER V: 6.12 uur; onder: 18.58 uur. p: 18.32 uur; onder: 4.30 uur. 'ter te Katwijk te 1.57 en lur; laagwater te 10.17 en 22.36 timmer bestaat uit 22 pagina's gen moeten wachten. Ik verzeker Jul lie dat niemand hier wegkomt voor dat onze eisen zijn ingewilligd". De spann liep op een bepaald moment zo noog op dat de Palestij- nen opnieuw de springkoppen op de dynamietladingen onder de vliegtui gen aanbrachten en de passagiers be valen in hun stoelen te gaan zit ten. In door het Volksfront gecensu reerde brieven smeekten de inzitten den de Palestynese gevangenen in Europa vrij te laten. Voorwaarden Het Centrale Comité van het Pa lestijnse verzet heeft gisteren ook de voorwaarden geformuleerd waaron der zij bereid was de gijzelaars te la ten vertrekken. Alle gegijzelde oas- sagiers met uitzondering van de Is raëliërs met een militaire hoedanig heid zullen mogen gaan, zodra de betrokken regeringen de toezeggin gen doen, dat de Palestijnse guerri- lastryders gevangen in West-Duits- land, Groot-Brittanië en Zwitser land naar huis mogen gaan. Zodra de bedoelde zeven comman doleden en het lijk van de Palestijn die bij een mislukte poging tot ka ping van een toestel van El Al werd gedood, in Jordanië of in een ander Arabisch land zullen zijn aangeko men, zullen de drie vliegtuigen en hun bemanningen worden vrijgege ven. Volgens de bekendmaking van het Centrale Comité zullen de Israëliërs met een militaire hoedanigheid wor den losgelaten, wanneer via het In ternationale Comité van het Rode Kruis (ICRK) een akkoord wordt bereikt voor de bevrijding van een zeker aantal Palestijnse verzetsstrij ders die in Israël gevangen zitten. In Washington deelde de woord voerder van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken gister middag mee, dat de Palestijnen hun ultimatum, dat zondagochtend om negen uur Nederlandse tijd zou af lopen, voor onbepaalde tijd hebben verlengd. Woordvoerder McCloskey zei dit te hebben vernomen van An- dré Rocbat, de Zwitser die de bemid delingsmissie van het ICRK iin Jor danië leidt. Groeten uit Finsterwolde staat op een huisje dat door kun stenaars uit deze plaats tegen het Stedelijk Museum is aangebouwd. Tijdens de tentoonstelling Binnen en buiten het kader zullen zij er in wonen en contact zoeken met de burgerij. DEN HAAG (GPD) „Aanstaan de dinsdag, prinsjesdag, zal er groot politiek vuurwerk worden ont stoken. De regering zal dan een viertal maatregelen bekendmaken," aldus drs F. Hoogedijk gisteravond in een extra Televizieruitzending. Die maatregelen luiden: in de eerste plaats zal de regering de overheidsuitgaven met 140 mil joen gulden inkrimpen. In de twee de plaats zal zij zowel de indirecte als de directe belastingen met 3 procent verhogen. In de derde plaats zullen kredietbepalingen voor het be drijfsleven worden afgekondigd. Hiernaast zal, aldus drs. Hoogen- dijk, een extra belasting worden ge heven op industriële bouwprojecten. De vierde maatregel betreft een af te kondigen loonpauze. IJMUIDEN (GPD) Het radio- piratenschip „King David", dat onder de naam „Capital Radio" uitzendt, vrijdagmiddag IJ muiden binnen gesleept na een ernstig ongeval aan boord, waarby derde stuurman A. van der Bent, zijn linkervoet heeft verloren. De gewonde werd per heli kopter van het marinevliegkamp Valkenburg van het schip gehaald en is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Het ongeval gebeurde toen de .King David" zijn ankers ophaalde: de kabels raakten verward en stuur man Van der Bent raakte daarbij bekneld, hetgeen hem een voet kostte. Beide ankers gingen verloren. Voor net ongeval plaats had was een iso lator doorgebrand, waardoor de uit zendingen moesten worden gestaakt. „De „King David" meerde af in de lJmuidense Haringhaven, waar de reparaties zullen worden uitgevoerd en nieuwe ankers aan boord worden genomen. nVFRTFNTTF VENETIE (AFP, Reuter) Zeker achttien mensen zijn om het leven gekomen, toen gisteravond tijdens een windhoos een van de vele stoombootjes, die in Venetië het verkeer onder houden, omsloeg. DEN HAAG (GPD, ANP) ..Bijna een kwart van de rond twee miljoen werknemers in ons land heeft in een of andere vorm een toezegging over een extra uitkering van f 400.- extra", aldus vice-voorzitter van het NVV, de heer A. de Boon; De regering heeft aangekon digd dat over drie weken een al gemeen verbod van koppelbazen van kracht wordt. Tevens heeft het kabinet bekend gemaakt ernstig bezorgd te zijn over de huidige economische situatie; De staking in Rotterdam duurt nog steeds voort. Het ministerie van Economische Zaken heeft de schade als gevolg van deze haven staking globaal geschat op een bedrag van zes miljoen gulden per dag; Gisteravond strandde het over leg tussen de werknemersorgani saties en de raad van bestuur van Philips. De gloeilampenfabriek heeft de 94.000 man personeel een uitkering van f 200.- ineens aan geboden alsmede een aantal inci- dentelé salarismaatregelen. Deze punten vormen de belang rijkste ontwikkelingen rond de loon eisen die ook gisteren weer op vele plaatsen tot spanningen heeft ge leid. Vice-voorzitter De Boon zei gis teravond dat in de Stichting van de Arbeid is voorspeld, dat de spannin gen in het Waterweggebied zouden leiden tot moeilijkheden elders. En dat is juist gebleken. Vandaar dat verschillende bedrijven de ontwikke lingen juist hebben getaxeerd en be sprekingen zijn begonnen met de vakbonden, aldus de heer De Boon. TEL. 34000 ADVERTENTIE Deze zomer al onze Internationale Bontmode Leiden - Telef. 01716—23337 Aan boord van de ..Vaporetto" be vonden zich ongeveer 65 personen. Het bootje w'as op weg van het sta tion naar het Lido. Op het moment van de ramp zou het scheepje juist aanleggen bij het eilandje Sant "Ele na, de laatste halte voor het Lido. De tornado trok over de lagune van Venetië tussen het Lido en het eilandje Pellestrina. Duizenden bo men werden ontworteld, dakpannen afgerukt, talloze winkeltjes en een ziekenhuis vernield en grote schade aangericht op de camping van Lido de Jesolo. In totaal wei-den waar schijnlijk veertig personen gedood en ruim tweehonderd gewond. De totale schade is nog niet te schatten. Volgens een mededeling van de po litie zijn dertig opvarenden van de „Vaporetto" gered. Veel van hen zijn gewond. De overigen worden nog vermist. Een ooggetuige vertelde, dat het scheepje als een takje uit het water werd opgeheven. Daarna draaide het drie keer in de rondte en kwam een eind verder met een enorme klap weer in het water terecht. De identi teit van de slachtoffers is nog niet bekend. Er waren ook toeristen aan boord. Het reddingswerk werd bemoei lijkt doordat het licht in dit deel van Venetië was uitgevallen. De reddingsoperaties werden voort gezet bij het licht van tien tallen sleepboten. Politie en leger hielden duizenden Venetianen, die nieuws wilden we ten over hun verwanten op een af stand van het getroffen gebied, dat er uitzag alsof het door een bom aanval was getroffen. Velen zwom men naar de plek, waar de veerboot onder het wateroppervlak was ver dwenen. Kikvorsmannen werden inge schakeld. ADVERTENTIE dansinstituut A ALPHEN ARR STEENSCHUUR 45 LEIDEN m 01710 225 62 INSCHRIiVING DAGELIJKS De boot ziet er uit als een auto na een frontale botsing", zei één van de kikvorsmannen „de boot ligt hele maal in elkaar. Het dak is ingezakt, de stoelen zfin allemaal losgerukt en de ramen zitten r niet meer in". In de campagne tegen vlieg tuigkapingen heeft de Londense luchthaven Heathrow een elek tronisch apparaat in gébruik ge nomen om vast te stellen of pas sagiers wapens bij zich hebben. Dreiging De vice-voorzitter van het NVV verwacht dat de rest van het bedrijfs leven zich by het akkoord van de Stichting van de Arbeid zal aan passen, maar dat er desondanks een toenemende arbeidsonrust dreigt in de bouwny verheid en de chemische industrie. „Ik begrüp niet wat de werkgevers in de bouwnyverheid heeft bezield om een kort geding aan te spannen. Het kan de spanningen alleen maar vergroten en daaraan heeft op het ogenblik niemand in Nederland behoefte De bouwarbeiders dreigen in han den te worden gejaagd van extreme figuren, die de rechterlyke uitspraak aan hun laars lappen om politieke doeleinden na te streven." Sprekend over de havenstaking zei de heer De Boon dat de samenwer kende bonden in de havenbedryven maandag een gedrukt loonoverzicht zullen verspreiden onder alle haven arbeiders waarin een nieuwe loon- structuur uiteen zal worden gezet. Voor 1 november zal er een rapport A. de Boon (NVV komen over de nieuwe werkstructuur, waardoor een einde komt aan de fluctuatie in de inkomens. Inmiddels werd gisteren weer op vele plaatsen overleg gepleegd over de extra-uitkering van 400 gulden. Zo zyn gisteravond de grafische werk gevers en werknemersorganisaties by elkaar geweest. In verband met het verzoek van werkgevers om beraad In eigen kring is besloten het over leg woensdagavond voort te zetten. Afgebroken Ook het overleg tussen de vier ver- voersbonden en de NS heeft gisteren nog geen concrete resultaten opge leverd. Voordat een beslissing wordt genomen wil de NS-directie het re sultaat kennen van het overleg dat op 17 september tussen de overheid en de samenwerkende centrales van overheidspersoneel wordt gevoerd. De textielbonden zyn ernstig teleurge steld over de houding van de con- fectie-industrie. Ze verwachten dat de werkgevers de 400 gulden maan dag zullen afwyzen. De directie van Martin Air Hol land heeft gisteren besloten tot een uitkering ineens van f 400 bruto aan die medewerkers, wier inkomen be neden een bepaalde grens blyft. De stakers by Hollandia-tricotage (250 man) ging aan heit werk nadat de directie had meegedeeld dat men zich zou houden aan het advies dat volgende week donderdag voortkomt uit het landeiyk overleg. ADVERTENTIE toonzaal hoge rijndijk 25 leiden openingstijden dagelijks van: 9.00-17.00u vrijdags van 19.00-21 .OOu zaterdags van 9.30-13.30 u Uit het Leidsch Dagblad van 13 Sept. 1870: Heden leed het openbaar onderwijs in deze gemeente een treffend en gevoelig ver lies. De heer J. van Efveren, hoofd, onderwijzer der o- penb. school no. 2 voor min vermogenden alhierbezweek na een kortstondige on gesteldheid. De openbare Promotie en Prijsuitreiking onder de leerlingen van het Gymna sium heeft hedennamiddag te één uur plaats gehad in de Stadsgehoorzaal. Ten slotte wenschte de Rector al deze leerlingen geluk met hunne bevordering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1