prote ladingen mosterdgas n Noordzee en Skagerrak Russische vlootspionage aan Zweeds-Deense kust Scotland Yard tracht nu terroristen te pakken Tientallen schepen in 1945 tot zinken gebracht AMERIKA SPAART KOOL EN GEIT IN MIDDENOOSTEN is actief, maar andere extremisten ebrniken Ieren soms als dekmantel Schone gasmotor voor auto's Ongewapend QfitfSDAG 19 AUGUSTUS 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 9 t Liberty-schip „Baron Rus- j granaten tussen Florida en Ber- I schip onder het wateroppervlak ~\ggszonk gisteravond met rnuda in de Atlantische Oceaan, \begint weg te zinken. \orme voorraad zenuwgas-1 Foto: het ogenblik, waar het i (Van onze correspondent) OSLO (GPD) Terwijl het tot zinken brengen van 60 ton Amerikaans zenuwgas op een diepte van bijna 5 kilometer reeds grote opschudding veroorzaakt in de wereld, bestaat de kans dat een lading van 120.000 ton bijna even dodelijk mos terdgas op het ogenblik in de Noordzee, het Skagerrak en de Golf van Biscaje insijpelt. De Noorse regering heeft gisteren bevestigd, dat in mei 1945 vijfentwintig vrachtschepen, geladen met gifgas, tot zinken werden gebracht in de Noordzee en het Skagerrak. De 25 sche pen werden door de geallieerden na het beëindigen van de tweede wereldoorlog gebruikt om grote hoeveelheden mosterd gas en zenuwgas die men op het Düitse leger had veroverd kwijt te raken. Tien schepen verdwenen in het Skagerrak op een diepte variërend van 50 tot 80 meter en de overige vijftien werden in de Noordzee tot zinken gebracht. reikte het schip, dat door twee zee sleepboten werd getrokken, gister- tegen 15.00 uur Ned. tijd zijn be stemming. 240 km van de Bahama- eilanden. Speicalisten van de bege- lendende torpedobootjager „USS Hartley" gingen aan boord van het vrachtschip en openden de ventiélen De Amerikaanse marine had bere- kend dat de 10.840 ton metende oud- gediende in vier tot vijf uur vol wa ter zou lopen en daarna binnen tien minuten naar de 5.000 meter diep gelegen oceaanbodem zou zinken. Tijdens het zinken volgden geleer- den aan boord van de Hartley met elektronische apparatuur het zinken de schip, om precies te kunnen be palen waar het terecht zou komen. Nadat het schip de bodem bereikt j had. werden van het dek automa- tisch flessen afgestoten, die zich ge deeltelijk met water vulden en daar na weer opdoken. Aan de hand daar van wil men vaststellen of er al dan niet zenuwgas uit de raketten is ontsnapt. Het Pentagon heeft herhaaldelijk verzekerd, dat in het ergste geval een kubieke mijl van de oceaan wordt vervuild en dat het gas bin nen enkele dagen door het zeewater zal zijn geneutraliseerd. (Van onze correspondent) >EN Scotland Yard, dat actie voert tegen de bom- is van mening dat de activi- van de illegale terreurorgani- Jers Republikeins Leger" wel aanleiding geven tot be- maar niet tot alarm. Er kouwens heel wat gebeuren Engelsen hun flegma laten De situatie is ingewikkeld om- naar uit ziet dat andere listen die niets met de IRA i n te maken onder de dekman- arvan terreurdaden bedrijven, i] politie gelooft dat dit het ge- k met twee bomontploffingen maandag in het hartje van plaatsvonden. Zij heeft aan- dat de bomaanslag tegen van de Spaanse lucht- itschappij Iberia in Regent is gepleegd door een 20-jarige die wilde protesteren tegen •regime. De man die een een bom in de bioscoop heeft welke per abuis werd mee- door een jongeman wiens elkaar vloog, zou een psy- zijn die wilde protesteren losbandigheid. land Yard gaat uit van de ver telling dat deze aanslag het moet zijn geweest van ama- De IRA-mannen zouden het V ijk uitsluitend hebben gemund Ditaire inrichtingen en wapen en zich niet inlaten met Ktien van een bom in een por- telke weinig schade aanricht, ta het geval van Iberia, of het van een bom in een leeg te bioscoop. De IRA-leiders, se- Ütaire 'vaklieden', willen hun wrheid demonstreren en zeker stunteligheid. Noordierse regering heeft gis- «n verklaring afgelegd waar onomwonden stelling neemt herbewapening van de Ulster Dit in antwoord op de eisen toimige -politiemannen die wa pens verlangen, vooral als reactie op de dood van twee politieagenten die door een trucbom in een gestolen auto om het leven zijn gekomen. De regering blijft volhouden dat de overgrote meerderheid van de politie tegen bewapening is. De eis om wa pens heeft ook politieke betekens omdat deze in de kaart speelt van SARATOGA (AP) Wallace Min- fco, directeur van de Kinetics Cor poration in Saratoga (Florida), heeft bekendgemaakt dat zijn maatschap pij een „schone" automotor heeft ontwikkeld. De Datsun-fabrieken in Japan gaan die motor in massa- produktie nemen. Hiertoe is een mil joenencontract tussen de twee maatschappijen afgesloten. Aan de motor, zei Minto, is drie Jaar gewerkt. De uitlaatgassen kun- zomder gevaar worden ingeademd. Volgens het contract met de Ja panners moet binnen de zes maan den een demostratiemodel zijn ver vaardigd, en een prototype binnen de 18 maanden. De motor zal* worden ingebouwd in een aantal wagens van de jaar gang 1972. Daarna zullen er snel meer komen als de produktie goed op gang komt. De Nissan Motor Company, die de Datsun maakt, heeft alleen de rech ten voor Azië gekocht. Minto kan dus vrijelijk gaan onderhandelen met fa brikanten in de VS en Europa De nieuwe motor loopt op „freon", de merknaam van de firma Du- pont voor een gas. dat ontstaat door verhitting van fluor en koolstof. extreem-rechtse figuren zoals de oud- ministers William Craig en Harry West. die fel doorgaan met hun cam pagne tegen premier Chiche6ter Clark. Sir Arthur Young, de Londense politie-commissaris die thans aan het hoofd van de Ulsterse politie staat, heeft verklaard dat hij zal aftreden wanneer de politie zou worden be wapend. Zoals men weet is ook de Engelse politie ongewapend. In Noord- Ierland zijn 26 naar de grens met de Ierse republiek leidende landwegen met betonnen palen en „kraaiepo- ten" gebaricadeerd om smokkelen van wapens tegen te gaan. Bovendien voert het Britse leger langs de grens met pantserwagens nachtelijke pa trouilles uit. voornamelijk als af schrikwekkend middel. SScotland Yard houdt al lang een aantal beruchte terroristen scherp in het oog. Anderen schijnen echter tij delijk door de mazen van het net te zijn geglipt. Vast staat dat in Enge land een IRA-groep opereert welke los optreedt van de IRA in Ierland, omdat deze lieden van mening zijn dat de eigenlijke IRA niet genoeg doet. De afgesplitste groep bevindt zich sedert enkele maanden in Enge land en haar leden zijn over alle in dustriesteden in Schotland en Enge land verspeid. De IRA is als een echt leger ge organiseerd, met een bevelhebber, de militaire gedragscode etc. Alle leden hebben de eed van trouw afgelegd en kunnen in geval van insubordina tie voor een krijgsraad worden ge daagd. Men beschikt ook over een eigen spionagedienst. Scotland Yard is er echter van overtuigd dat zijn eigen afweerorganisatie, namelijk de speciale Ierse afdeling die in de IRA is geïnfiltreerd, de terroristen zal overvleugelen. ADVERTENTIE BINNEN TWEE JAAR De Noorse pers vroeg zich giste ren eensgezind af hoe lang het nog zal duren voordat de gifgasgranaten doorroesten en een gevaar gaan vor men voor vissers en badgasten. Vol gens Zweedse berekeningen, geba seerd op proefnemingen met opge viste mosterdgasbommen en gifgas granaten van andere soort, dient het oorlogstuig binnen twee jaar te worden opgevist. Anders is zelfs de Sterkste granaat zo zeer aangetast dat berging levensgevaarlijk is. Zo wel de Deense als de Zweeds rege ring heeft reeds contact opgenomen met de Duitse regering en gisteren begonnen Westduitse deskundigen met het nemen van watermonsters in de Botnische Golf. In 1959 wer den reeds 80.000 gifgasgranaten ge borgen in de Kleine Belt. Duikers vonden deze overblijfselen uit de tweede wereldoorlog op 23 meter diepte verpakt in stalen vaten. Die werden volgestort met beton en in de Atlantische Oceaan op een diepte van 4.0000 meter gestort. De grana ten bevatten tabun, een uiterst ge vaarlijk zenuwgas. De vraag wie de kosten van het opruimen van dit oorlogstuig zal dragen is nog steeds niet beantwoord, maar men schat dat de opruimingswerkzaamheden in de Oostzee, Noordzee, Skagerak en Kattegat ongeveer 100 miljoen gul den gaan kosten. Niemand kan met zekerheid zeg gen of in de gasvaten lekken zijn ge slagen, omdat mosterdgas zwaarder is dan water en op de zeebodem blijft liggen. Vandaar kan het vissen en vistuig besmetten, of door de wind en de stroming aan de opper vlakte komen. Verscheidene inciden ten, variërend van dode vis die aan land aanspoelde, tot brandwonden die vissers en zwemmers in zee had den opgelopen, zijn aan het gevaar lijke gas toegeschreven. Het veroorzaken van stekende bla ren op de huid, die zeer langzaam genezen is nog maar een van de minst ernstige eigenschappen van mosterdgas. Krijgt men het in de ogen. dan kan het blindheid veroor zaken en het gas kan zelfs zonder inademing dodelijk zijn. Liberty-schip gisteren gezonken WASHINGTON (DPA) Het oude verroeste Liberty-sohip „Baron Russell Briggs" uit de Tweede We reldoorlog is gisteravond met 12.500 zenuwgasgranaten tussen Florida en Bermuda tot zinken gebracht. De' V.S. hebben daarmee voor de laat ste maal de oceaan gebruikt als vuilnisbelt voor chemische wapens, zo heeft minister van Defensie Laird verzekerd. Zenuwgas en andere che mische strijdmiddelen zullen voort aan aan land. zonder gevaar voor de omgeving, worden vernietigd. Na een vaart van twee dagen be- i Staking tegen stakingen Byna 16.000 arbeiders van de „Triumph"- J automobielbedrijven in Coventry in Engeland zijn vandaag voor vieren- j twintig uur in staking gegaan uit protest tegen stakingen. De werkne mers zijn boos omdat hun weeklonen in het geding komen als gevolg van stakingen elders. Te realistisch De verfilming van een luchtgevecht voor een rolprent over de eerste wereldoorlog is giste ren realistischer verlopen dan de ma kers hadden bedoeld. Een oude Fok ker tweedekker en een helikopter, die de filmopnamen maakte, kwamen boven de Ierse Zee met elkaar in bot sing en stortten neer. Drie personen kwamen daarbij om het leven. De 76-jarige Leon Zelewaski heeft gisteren vier schoten gelost op twee ambtenaren van het Westduitse consulaat in New York, die echter ongedeerd ble ven. Hij schoot om zich te wreken voor de dood van 250 familie leden tijdens de Tioeede Wereld oorlog. (Van onze correspondent). JERUZALEM (GPD) De Ver- enige Staten louden in feite afwij zend hebben gereageerd op de klach ten van Israël over bestandsschen dingen aan het Suezkanaal. Was hington zou niet hebben kunnen vaststellen dat er inderdaad over tredingen zyn begaan en gunt Egyp te „the benefit of the doubt" (het voordeel van de twijfel). Deze reactie van Amerika en daar vóór het uitblijven van een Ameri kaans antwoord op de Israëlische klachten heeft velen in Jeruzalem zich doen afvragen of men niet te veel betekenis heeft gehecht aan de toezeggingen van Washington. De indruk, die men hier vooral na net jongste televisie-interview met de Amerikaanse minister van defensie Meivin Laird heeft gekregen, is. dat de V.S. de door Israël gesignaleerde veranderingen aan het Egyptische front liever negeren en alle nadruk leggen op het belang van spoedige v redesonderhandelingen In Jeruzalem wordt een dergelijk bc-leid gevaarlijk genoemd, omdat het Moskou en Cairo zou tanmoedigen op de ingeslagen weg voort te gaan en Israël zowel als de VB., voor vol dongen feiten zou stellen. „Het voor kómen van oorlog gaat vóór de be vordering van vrede", zei minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban op zijn dinsdag gehouden persconferen tie. Om zijn misnoegen over de Ame- r.kaanse houding te laten uitkomen heeft het kabinet in zijn jongste zit ting niet voldaan aan Jarrings ver zoek om een Israëlische gespreks partner te benoemen. Zwaar viel dat de regering niet, want zy verzet zich tegen het Egyptische en Jordaanse streven om de besprekingen te hou den op het laagst mogelijke niveau, dat van ambassadeurs. Israël wenst, dat de onderhandelingen van meet af worden gevoerd door de ministers van Buitenlandse Zaken der betrok- Oogsten of geen bier meer De katoenboeren van het Tanzaniase district Mwanza is door de overheid het volgende ultimatum gesteld: be gin aan de oogst of er komt een bierdrinkverbod, dat geldt tot het eind van het jaar. Het was gebleken dat een groot aantal boeren zijn geld en tijd bij voorkeur belegt in het drinken van eigengemaakt bier, pom- be. Daardoor loopt de oogst gevaar. Vandaar het dreigement. Mazelen in Engeland -=- Het Ver enigd Koninkrijk wordt op het ogen blik getroffen door een mazelen-epi- demie. Volgens de cijfers die gisteren door het ministerie van Gezondheid in Londen zijn gepubliceerd, zijn er meer dan 10.000 gevallen van maze len per week. Het ministerie dringt er b(j de ouders op aan hun kinderen zo spoedig mogelijk te laten inenten. ken staten en deze opvatting wordt door Jarring gedeeld. Men gelooft in Israël overigens, dat Washington in zijn officiële re actie op de Israëlische klachten kool en geit heeft willen sparen en Israël zal trachten te troosten door het de levering van meer oorlogstuig te beloven. Israël heeft geen andere keus dan deze pil te slikken. Hoe belangrijk hier ook meer Phantoms en Sky hawks worden gevonden, men gelooft niet, dat ze een passende re actie zijn op de in aantal toegeno men Russische raketten aan het Suezkanaal. Israëlische regeringskringen hou den zich momenteel bezig met de op stelling van een memorandum voor de eerste ronde van de besprekingen met Jarring, waarin scherp wordt uiteengezet wat voor vrede Israël zich voor ogen stelt en hoe zijns in ziens de toekomstige betrekkingen met Egypte en Jordanië behoren te zijn. (Van onze correspondent) STOCKHOLM (GPD) In de Deens-Zweedse wateren is, vol gens de Deense militaire inlich tingendienst, sedert enkele maanden een verhoogde spiona- geactiviteit van Sowjetrussische zijde merkbaar. Zo geniet een vlootoefening voor de Zweedse zuidkust, die gisteren begon, gro te belangstelling van vier Sow jetrussische spionagevaartuigen. die doorlopend in dat zeegebied zijn gestationeerd. De nieuwste aanwinst die in de afgelopen dagen door de Deense vloot werd gefotografeerd, is een schip van de Russen, dat ten noorden van Jutland ligt en het NAVO-vloot- verkeer in Skagerrak en Kattegat controleert. Vooral de aan de Zweedse west- j kust gelegen stad Lysekil geniet de belangstelling van der Russische spi onnen die herhaaldelijk per onder- 1 zeeër in de Gullmarsf jord zijn door gedrongen en deze met behulp van I kikvorsmannen hebben verkend. In de rotswanden van deze fjord zyn namelijk atoom vrije bases aan gelegd, die kleine vloten herbergen. Hetzelfde is het geval in de buurt van de Zweedse hoofdstad Stockholm waar gisteren een tiental personen een duikboot hebben waargenomen. Pogingen de indringer, die zich bin nen de territoriale wateren van Zwe den bevond, op te sporen liepen ech ter op niets uit. Een onderlinge vergelijking van de zeestrijdkrachten is moeilijk door de grote mate van geheimhouding, die de landen achter het ijzeren gordijn toepassen. Uiteraard weten de Zwe den en Denen wel hoe sterk de Sow jetrussische vloot is, die de Oostzee en de aansluitende zeewegen be heerst en controleert. De Sowjetrus sische Oostzeevloot bestaat uit vyf grote kruisers, veertig Jagers, twintig fregatten, zeventig onderzeeërs, 120 motortorpedoboten, 130 mijnenvegers tachtig landingsvaartuigen en een groot aantal kleinere vaartuigen, waarvan het Juiste aantal niet be kend is. Deze zeegaande macht wordt ondersteund door een zeer uitgebrei de marinevliegdienst. Een onderzeeër van het type W-10, nummer 371, is permanent gestatio neerd voor de haven van van Mal- mö en fotografeert daar alle binnen komende en uitgaande vaartuigen van belang. Aan de kust van de Oostzee liggen verscheidene raketlanceerplaatsen die onder het marinecommando vallen en uitgerust zijn met middelaf- standsraketten. Ongeveer een kwart deel der totale Russische marine vliegdienst, circa duizend toestellen, is ter beschikking van de Oostzee- strydkrachten. Naast de Sowjetrussische vloot dient men ook nog rekening te hou den met de in Gdynia in Polen ge stationeerde Poolse marine, die 12.000 manschappen omvat en o m. over de de modernste duikboten der Russi sche V-l klasse beschikt, terwijl 40 Mig-17 toestellen ondersteuning vanuit de lucht kunnen geven. De Oostduitse volksmarine die haar ba ses in Sassnittz, Warnemünde, Stral- sund, Kühlungsborn en Wolgas heeft met Rostock als commandobasis is in grootte gelijk aan de Poolse, ter wijl ook de samenstelling overeen komt. Wordt hier de verzamelde ma- rinestrydkracht van de NAVO-lan- den in de Oostzee tegenovergesteld, dan blijkt dat de landen van het Oostblok domineren. Hierbij dient tevens vermeld te worden, dat de in de Oostzee gestationeerde NAVO- strijdkrachten tevens de bescherming van de Noordzeekustgebieden voor haar rekening dienen te nemen. Men weet echter dat men van NAVO-zijde het geheel in balans heeft trachten te brengen door het stationeren van NAVO-vlootonderdelen in de West duitse aan de Oostzee gelegen mari nebases.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 9