Glimlachen over vroeger OOK TIEL KRUGT ZIJN FESTIVAL VOX JUBILANS ZONG IN KATWIJK Flip van der Schalie over Tele-archief: Onbruikbaar Prettig Laatste Van het Reve weer in de kerk Who en Stones naar Nederland Cholera-alarm in Wenen, Genua en in Libanon programma WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1970 LE1DSCH DAGBLAD -StP»* 8 BUSSEM (GPD) „Een ongelooflijke topper en het levende bewijs dat er eigenlijk op amusementsvlak bij de televisie geen komkommertijd behoeft te bestaan". Zulke lovende woorden gebruikt de gazet van Antwerpen voor „opnamen uit AVRO's tele-archief". Dat mag dan toch wel een regel recht compliment genoemd worden aan het adres van samensteller-pre sentator Flip van der Schalie. Twee afleveringen zyn er inmiddels ge weest, de derde en (voorlopig?) laat ste is in voorbereiding en wordt vrij dag 27 augustus uitgezonden. Wat is het geheim van dit. eigen lijk wat onverwachte, succes? Wel licht dat Tele-arcief by twee gene raties een glimlach teweeg brengt bij de ouderen de glimlach van het herkennen, by de jongeren de glim lach van de verbazing over tempo en steeds veranderende humor. Maar een sinecure om een der gelijk programma samen te stellen, is Tele-archief beslist niet. Flip van der Schalie noemt om te beginnen de opzet een steeds kleiner wordend trechtertje. Zyn tijdslimiet is alles wat ouder is dan 1960, zijn terrein is de AVRO en zyn onderwerp is amu sement. Dan mag televisie flink wat jaren ouder zyn dan tien, maar moei lijkheid is dat pas in 1962 en '63 be gonnen is met de systematische op bouw van een archief.é Voor die tyd en niet alleen by de AVRO, werd er slechts te hooi en te gras wat be waard, omdat nu eenmaal de conser vering van archiefmateriaal tech nisch niet volmaakt was en boven dien de kosten van het bewaren te hoog waren. Wat over is uit die tyd is vaak on bruikbaar: de ene keer is de kwali teit van het beeld niet om aan te tien, de volgende keer is er ellende met het geluid en soms zyn er brok ken amusement by die geheel on bruikbaar zyn, omdat ze niet meer van deze tyd zyn. „Het is wel jammer dat van de kant van de artiesten zelf weinig commentaar binnenkomt. Reden: ze zien zichzelf haast nooit, omdat ze 's avonds moeten optreden". Wat by de kykers ook als prettig ervaren wordt, is het hernieuwde kennismaken met Flip van der Scha lie zelf. Hy is eigenlyk alweer een oude rot in het radio- en televisie vak. Begonnen by de hoorspelkern, kwam hy al snel in het begin der jaren '50 by de AVRO terecht, by de afdeling gevarieerde programma's. Tot zyn terrein behoorden de bonte dinsdagavondtrein, gastenavond, koek en ei en andere toppers uit die da gen. Daarna stapte hy over naar te levisie, om na twee jaar over te gaan naar reclame via radio en tv. Zes jaar lang heeft hy dit gedaan. Nu is hy sinds begin februari weer terug in het AVRO-huis, als producer van o.a. drieluik en andere incidentele zaken. Wat is voor hemzelf de charme van Tele-archief? „Het is een soort .sentimental journey" en daar houd ik wel van Ja, er is natuuriyk wel het een en ander veranderd in die jaren. Het tempo van nu ligt veel hoger. Het oude doet byzonder traag aan. De humor is wat anders geworden. Wan- draad zullen opvatten. Dan heb ik er geen mening over. Het ligt wellicht aan je leeftyd welk soort humor je leuk vind". De laatste aflevering van Tele-ar chief bevat o.a. fragmenten met Duke Ellington, met een nog erg jonge Alles wat na deze selectie over-Fred Kaps en een verrukkelyk bleef, heeft Flip van der Schalie auwkuerig bekeken. Het kostte hem ruim elf dagen. De reacties die binnenkomen, zyn byna zonder uitzondering goed tot reer goed. Kritici reageren gunstig, iet kijkerspubliek vindt het fyn en ok die mensen die in de oude frag- aenten komen, maken geen bezwa- „Ze krygen allemaal van te voren en briefje met daarin de vraag, of \j tegen uitzenden van oud werk be waar hebben. Daar wordt altyd unstig op gereageerd. Eén uitzon ering heb ik meegemaakt: dat was 'oon Hermans. Die vond het niet geslaagd idee. Hy vond zichzelf veel veranderd in opvatting, styl aanpak om het op een verant woorde manier aan het publiek van andaag voor te kunnen zetten. Een igen live-programma met af en toe en oud nummer kon dan eventueel wel door de beugel, maar ar- liefwerk beslist niet, vond hy. Snip Snap hadden overigens niet het .jkinste bezwaar". Mahca Meril, een fraai Frans hmetje gaat in de nog op te ne- in nen film „De nacht van de bloe- de rol van Sharon Tate ■pelenPlaats van handeling: feome.' geunerorkest. „Maar dan ben ik ook echt door de voorraad bruikbaar AVRO-materiaal heen. Aankloppen by de andere omroepen? Och, het lykt me zo weinig zin hebben, want ik geloof niet dat een andere omroep het op prys zou stellen als de AVRO ging pronken met hun veren. Dat vind ik dan ook geheel terecht. Maar van de winter zal er zeker geen ver- DEN HAAG »GPD) De VPRO- televisie geeft donderdagavond (Ned. 2 20.45-22.20 uur) een herhaling van de anderhalf uur durende uitzending van de huldigingsavond van Gerard Kornelis van het Reve. De VPRO- televisie heeft het besluit daartoe ge nomen „op veler verzoek". Destyds heeft de uitzending vele verontwaar digde reacties losgeweekt. De VPRO motiveert de herhaling als volgt „We zyn de afgelopen tyd herhaaldelyk benaderd door men sen. die het programma hadden ge mist en door kykers, die het graag nog eens wilden zien". De aankon diging van de herhaling heeft op nieuw de gemoederen lichtelyk in be weging gebracht. In VPRO-vrydag van de afgelopen week werd inge haakt op de herhaling. In het pro gramma werd een verontwaardigde tegenstandster van het Van het Re- ve-programma geïnterviewd. volg op deze serie gemaakt worden, omdat ons simpelweg de tyd ont breekt om het verder voor te berei den. Misschien dat we volgend zo merseizoen nog eens een keer de draad zullen opvatten. Dan he bik er in ieder geval weer een jaar by om uit te putten". TIEL (GPD) Het komende week einde krygt Nederland zyn tweede popfestival. Korter dan het langza merhand roemruchte Kralingen en ook kleiner van opzet, maar niette min een echt popfestival. Plaats van de happening is het Gelderse Tiel. een naam waar je op het eerste ge- zich weinig van verwacht maar die in het verleden al heeft laten zien van popwanten te weten. Denk maar aan de Dream. Voor het festival, dat zaterdagmiddag van start gaat zyn negen groepen gecontracteerd. Uit Engeland komen de Kinks (hoog in de top veertig met Lola). Wild Engels, Alan Price, Black Sabbath. May Blitz en Arthur Brown die in Palermo voor veel opschudding zorgde door naakt op het podium te verschynen. Uit Nederland ko men de Dream. Bismarck, Golden Earing. Amsterdam en Blues Cor poration. Geen hele grote namen dus, maar wel muziek met veel kwaliteit. Het festival is georganiseerd door het open jeugdcentrum in Tiel, een soort federatie van jongerentoestan- den die binnenkort een praathuis in het stadje gaan inrichten en op de ze wyze hun naam in de publiciteit wil brengen. De toegangsprijs is vyftien gulden (dertien gulden in de voorverkoop by alle grote VW-kantoren in den lande» Organisator Eugene David- don vertelt dat hy zo'n 4500 betalen de bezoekers nodig heeft om rond te komen. Davidson is byzonder biy met de ruime en soepele medewerking van de gemeente Tiel. Met de politie is al overeen gekomen dat zy zich ner gens mee zal bemoeien. Davidson „Ik verwacht uiteraard dat er wel stevig gerookt zal worden, maar veel problemen zal dat niet geven. Het dertig man sterke Release-team van Kralingen is aangetrokken on der leiding van dokter Vissers, neu roloog en D'66-kamerlid. Dit moet een fyn gezellig festival worden met een lekkere sfeer." Op het terrein een groot, gras veld dat alleen door een taludweg van de Waal gescheiden wordt is men op het ogenblik al druk aan het bouwen aan het 2 1/2 meter hoge podium van 12 by 6 meter en aan de acht meter hoge regietoren. Voor zaterdag zullen daar fritesstands, fruit-, softdrinks- en slaaptenten by komen alsmede een creche voor de kleintjes. Tydens het festival zal een zestig man sterke gastenservicedienst iedereen met problemen proberen te helpen. LEIDEN Zowel The Who als de Rolling Stones komen binnenkort naar Nederland. The Who treedt vol gende maand al op. Op woensdag 16 september is dat het geval in De Doelen te Rotterdam, de dag daarop verzorgen ze een optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. Op het programma staan onder meer gedeelten uit de roek-opera Tommy en fragmenten uit het album The Who live at Leeds. De Stones doen Nederland aan op het eind van hun Europese toernee, die 30 augustus begint. Vrydagavond 9 oktober treden ze op in de Am- stelhal van het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam. De Stones zullen in zes weken tyds 19 Europese steden bezoeken. In hun „package" worden ze vergezeld van Buddy Guy en Ju nior Wells, die hun band tot één groep hebben verenigd. WENEN. GENUA. BEIROET 'APA, AP» Op de W e e n s e luchtha ven Swechat heerst 'n alarmtoestand I met het oog op het choleragevaar. Het 680 leden tellende personeel is I tegen de ziekte ingeënt en artsen en verpleegsters worden gereedgehou- den voor het controleren van aankomende passagiers. Vooral op de vliegtuigen uit Kiew. Moskou, Beiroet en Cairo wordt gelet. Tot- dusver zyn nog geen reizigers in qua rantaine gesteld, aldus het Oosten- rykse persbureau APA. Ongeveer 80 koopvaarders, op weg naar Genua uit de Zwarte Zee, de Turkse wateren en die van het Na- bye Oosten, hebben acht dagen ge leden een mededeling van de Ge- nuaase havenautoriteiten ontvan gen. dat zy de haven niet mogen binnenlopen voordat alle opvarenden buitengaats medisch zyn onderzocht door Italiaanse medische instanties. Het onderzoek is intussen begonnen maar tot nu toe zyn er geen geval len van cholera geconstateerd. Ook wordt aandacht besteed aan ladin gen bont en lappen en vodden, die worden gedesinfecteerd voordat zy worden gelost. j In Libanon ztfn vier personen aan cholera gestorven en drie nieu- we gevallen van de gevreesde ziekte geconstateerd, aldus meldden de kranten in de Libanese hoofdstad Beiroet gisteren. De bladen schrijven dat inenting op nationale schaal tegen cholera moeiiykheden ondervindt door schaarste van het vaccin. De vier slachtoffers die zyn om gekomen, drie volwassenen en een kind. woonden in Barja, een dorp in de bergstreek Chouf 15 km ten zui den van Beiroet. Het hele dorp is geïsoleerd en familieleden van de slachtoffers worden onder strenge medische controle gehouden. In het ziekenhuis in Beiroet liggen 15 pa tiënten ter observatie. Een ziekenhuis in Tripoli, 80 km ten noorden van Beiroet, heeft drie mogeiyke geval len ter observatie opgenomen. 5.00 Voor de kinderen VARA) 6.45 Pipo de Clown (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Puffenstuf, tv-serie voor de jeugd, in kleur (NOS) 7.30 Kenmerk: de wekelykse informatierubriek over kerk en samenleving (CVK/IKOR/RKK) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Lang leve de operette: fragmenten uit een aan tal bekende operettes, in kleur (NCRV) 9.05 Spel zonder gTenzen: internationaal wedstrRdpro- gramma, uit Groningen, in kleur (NCRV) 10.20 Koorzang: geesteiyke liederen (NCRV) 10.30 Uitzending Stichting Socutera, in kleur (NCRV) 10.45 Journaal (NOS) 10.50 Studio Sport (NOS) NEDERLAND II 6.45 6.55 7.04 8.00 8.20 9.35 Pipo de Clown (NOS) Journaal (NOS) Midweek: jongerenprogramma (VARA) Journaal (NOS) De Virginian, tv-western, in kleur (VARA) Ha. die Annemarie: liedjes en parodieën, in kleur (VARA) 10.05 HIRO-Magazine (HIRO) 10.25 Journaal (NOS) 10.30 Voorlichtingsprogramma Schooltelevisie-series: Tekenen en handenarbeid (NOS/NOT) Een eigenaardigheid van het bestel is toch wel, dat het op sommige avonden wemelt van de actualiteiten, terwyl het op andere avonden wat dat betreft bladstil is. Gisteren 40 minuten Brandpunt en 50 minuten Tele- vizier en daar bovenop nog eens de actualiteiten van „kunst-sig nalering." Morgen daarentegen geen actualiteitenrubrieken, za terdag evenmin, terwyi toch geen zinnig mens kan beweren dat er op die dagen minder ac tualiteiten te verwachten zyn dan op dinsdag. In tegendeel, de kranten zyn op dinsdag al tyd op hun dunst, waaruit je weer zou kunnen opmaken dat er op dinsdag minder nieuws is dan op andere dagen, wat ook weer onzin is. Misschien moeten we maar denken, dat de dins dagse actualiteitenrubrieken op de televisie bedoeld zyn als aanvulling op de dunne dins dagse kranten. Van de vele actualiteiten wil ik u enkele melden. Brandpunt interviewde dr. Mohammed Hatta, die zei bly te zyn met het bezoek van Soeharto aan ons land. De protesten tegen diens komst achtte hy ongemo tiveerd, omdat de communisten het aan zichzelf en aan hun staatsgreep te danken hadden dat zy gevangen zaten. „Ik ben niet anti-communistisch, maar anti-de-gruweldaden van de communisten," zei Hatta. Hy gaf toe dat duizenden commu nisten nu al vele jaren zonder proces gevangen zitten, maar de praktyk had uitgewezen, zei hy. dat ze. zodra ze los gelaten werden, opnieuw begonnen te agiteren. Heeft Indonesië eigen lyk profyt gehad van uw revo lutie, was een andere vraag. Hatta meende van wel, want toen de Nederlanders vertrok ken kon slechts drie procent le zen en schryven en nu 90 pro cent. Had u toen verwacht dat Indonesië nu zoveel politieke gevangenen zou hebben? Nee, zei Hatta, we waren te zeer idealisten en hadden nooit ge dacht dat de communisten onze tegenstanders zouden worden. Het gesprek werd in het Neder lands gevoerd, wat in dit geval niet alleen maar voordelen had. Brandpunt had voorts een en- quete gehouden onder de beta lende clubs in de KNVB. Op de vraag of men aanstaande zon dag een tv-team zou toelaten, zeiden vyftien clubs (waaron der Ajax, Go Ahead en Volen- dam) dat zy alle medewerking zouden verlenen. Gedeeltelyke medewerking (kaartje kopen en op eigen houtje filmen) zou door 33 clubs worden gegeven en al leen MW zou de tv-mensen van het terrein verwyderen. Is men van mening dat de zondag- avondflitsen van nadelige in vloed zyn op het bezoek? Neen, zeiden 42 clubs, maar 7 clubs waaronder Feyenoord. ADO. NAC en AZ'67> meenden van wel. Tenslotte vonden 7 clubs (waaronder Feyenoord, Sparta en ADO) dat de NOS 750.000 gulden moest betalen. 27 clubs vonden 500.000 gulden voldoende en 15 clubs noemden andere be dragen, variërend van 300.000 (Vitesse) tot en met 600.000 (HVC). AVRO's Televizier maakte een tweezydige reportage over de Surinaamse kraakparty in Den Haag. Gevolmachtigd mi nister dr. Po lanen zei dat de mentoren niet bedoeld zyn om de studenten in Nederland poli tiek te controleren, maar om hen te helpen. De studenten ge loofden dit echter niet en von den het verdacht dat het geld voor een beurs per maand of twee maanden zou worden uit gekeerd. wat inderdaad op een chantagemiddel lykt. Helaas werd dr. Polanen juist na dit aspect van de zaak niet ge vraagd. NICO SCHEEPMAKER Karting De Kart-club Rand stad in Leidschendam organiseert de finales om de Nederlandse kartkam- pioenschappen, die worden gereden zondag 23 augustus op het kartcir- cuit Kartodrome aan de Broekweg 125 in Leidschendam. Wielrennen Wereldkampioen stayers by de amateurs Cees Stam is gisteravond tydens de revanche- wedstryden voor de wereldkampioen schappen op de Oerlikonbaan in Zu rich als derde geëindigd achter de Zwitser Herger en de Duitser Pod- leah. KATWIJK Vox Jubilans. Chr Gem. Koor in Waddinxveen, is stamgast in de Nieuwe Kerk in Kat wijk. Een schepping van Marius Eg berts. van wie, nu Andries Noorder- graaf hem al enige Jaren vervangt: altyd een of ander op het program ma te vinden is. Egberts heeft Vox een niet geringe befaamdheid weten te schenkeneen psychologische merkwaardigheid, want door niets bijzonders blinkt Vox uit en in een straal van tien kilometer om Katwyk heen z\jn over het dozyn koren op te sommen, die meer kunnen en aan- zieniyk verder zyn in vocale scho ling. Het. is dus een zaak van de sympathie te bezitten. Na samenzang kwam aan bod het oudlatyns kerklied Venite et Videte (komt en ziet). Het zingen maakte daar een keurig verzorgde indruk, maar hoe geordend ook. het biyft de collectiviteit van een kleine honderd stemmen en de poging, er vier regis- terstemmen van te maken, lykt niet ondernomen. De raskoordirigenten spreken niet van de tenoren, de al ten, maar van „de tenor", ,4e alt". Waar dat laatst bedoelde gestalte krijgt is van een koor sprake, in andere gevallen van een zangvereni ging. Door discipline ontstaat by detze Waddinxveners ongetwyfeld een re- I deiyk resultaat, de sopranen leggen j zelfs glans op de stem, maar de man nen moeten te veel forceren als de klankkracht stijgt en de ligging meeklinkt. „Uit volle borst" is een overgebleven fout van de liederta- felstyi. Een groep van vier zangen had het motto mee „1945-1970, Nederland 25 jaar bevryd". Titels: O Heer die daar des hemels tenten spreidt. Com nu met sangh. O God die droeg ons voorgeslacht (in een bewerking van Egberts), Domine salvam, fac Regi- nam vcjn Giesen. Daar tussen was nog een orgelstuk gevoegd: Fantasie over vaderlandse liederen door Geor ge Stam en gespeeld door de mee werkende organist Wim v. d. Panne. Het fraaist gezongen werd ongetwy feld het Salvam fac. Ten besluit nog een goed zuiver gerealiseerde, ge- makkeiyk zingbare, sterk homofone, devoot klinkende maar muzikaal on betekende Bede van L. Kools. waar de mannenstemmen meer een klank decor by boden. Een contrast met de Hymne uit Kantat 207 van Bach, die toch wat moeiiyk is gebleken. Solistisch heeft Van der Panne nog een niet nader aangeduide Lamenta tion laten horen van romantische conceptie en met veel crucifixus-ele- menten erin. We dachten aan Guil- mant. Groot spel gaf de organist in het feesteiyke Carillon de Westmin ster, gebouwd op de uur-aankondi gende gongslagen van de Big Ben. In de nagalmen van die slagen vlocht Vierne zyn wereldveroverende fantasie. KEE8 VERHOEF Voor Woensdag 19 augustus Hilversum 1. 402 m. VARA: 18.00 Nws. 18.11 Act. 18.20 Klink klaar zonder nonsens. 19.30 Nws. 19.35 Buitenlands weekoverzicht. 19.45 Stereo: Licht vocaal en Instru mentaal ensemble met zangsol. 20.10 Stereo: VARA-Dansork. met sol. 20.40 Tante Leen mag het zeggen: gesprek ken. 21.15 Stereo Metropol e ork.: amusementsmuz. 21.45 Country en Western muz. 22.00 Literaire herinne ringen. 22 30 Nws. 22.38 Med. 22.43 Act. 22.55 Stereo Mod. kamermuz. (opn.) 23.20 Stereo: Planorecital: mod. mu ziek. 23.30 Stereo: Fluit en plano: mo derne muz. 23.55-24.00 Nws. Hilversum 2. 298 m. NCRV: 18.00 Strictly country style: country and western rubriek. 18.30 nws 18 41 Hier en Nu: act. NOS: 19.00 Ste reo: Lichte gr.muz. 19.10 Orde van VrlJ- 'rogr blinden en slechtzienden. 19.30 Henry metselaren: Org. en werkwijze van i vrymeteelarlj. lezing. 19.20 Pre- Voetbal De Engelse kampioen E verton heeft gisteravond op eigen terrein voor de competitie van de league gelykgecpeeld tegen Burnley: 1—1. Het was de tweede „draw" in evenzovele wedstrijden voor Everton. De uitslagen zyn: Everton—Burn ley 1—1. Huddersfield TownSouth- am ton 31. Ipswich TownCoventry City 2—2. Nottingham Forest—West Bromwioh Albion 3—8. Wielrennen De Nederlandse wielrenner Peter van der Donk heeft gisteravond in St. Niklaas een in ternationaal wielercriterium gewon nen. Hy legde de 105 km af in 2 uur en 22 minuten. De Belg van Lende- ghem werd tweede en Peter van Stralen derde. muz. In de pauze: Geen onderdaan maar burger: reeks uitz. over de staat kundige vorming van de Nederlander. 22.15 De h1 ge. 22.30 ook uw zaak. 23.55-24.00 Nws. Voor donderdag 20 augustus Hilversum 1. 402 m. AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 Stereo: Lichte gr.muz. 8.00 Nws. 8.11 Radlojourn. 8.20 Stereo: Lichte gr.muz. 8.30 8.33 De geroente man). 8.50 Morgenwijding. 9.00 Klass. kamermuz. (opn.) 9.35 Waterstanden. 9.40 Waar zyn onze kinderen geble ven: progr. rondom Jongeren en hun vakantie. 10 00 Voor de Kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.). (11.00-11.02 Nws.). 11.30 Rondom 12: progr voor de vrouw. (11.55 Beursber.). 12.30 Mo dern platteland. 12.35 Sportrevue 13.00 Nws. 13.11 Radlojourn. 13.30 Mod. zwlt6erse kamermuz. (opn.). 14.30 In het spoor van de primitieve mens: ge sprek. 15.00 Voor de zieken. 16 00 Nws. 16.03 Land der Muzen kunstkroniek. 17 00 Sans Rancune: pi progr en In terview. 17.30 Voor de Jeugd 17.55 Med. Hilversum 2. 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.16 Stereo: Badlnerie; klass. gr. muz. (7.30 Nws.: 7.32 Act-.: 7.50 Over weging; 8.00-810 Nws.). 8.30 Nws. 8.32 Tourlngclub: inf. en tips voor de va kantie. 8.45 Voor de hulsvrouw. (9.00 Gymn. voor de hulsvT.). NOS: 10.00 Wat heeft dat kind0: pedagogische le zing. 10.20 Stereo: Muz. uit de Barok (opn.). KRO: 11.00 Nws. 11.03 Voor de zieken. 11.55 Med. NCRV: 12.00 Los- Vast: gevar. prog. (12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nws.: 12.41 Bterecw Een goed begin: debutanten: A. Sopraan an plano: mod. liederen; B. Instr. trio: klass. muz. 15.00 Herv. middagdlenst, NOS: 15.30 Sklvatoon: inf. over nieuwe langspeelschyven. (16 uur-16.02 Nws.). 16.15 Meer over min der: informatie over mensen en dingen die minder op de voorgrond treden. NCRV: 17.45 Hier en Nu: sportakt. Hilversum 3. 240 m. NCRV; 9.00 Nws. 9.02 Terug van weggeweest: muz. van toen voor luis teraars van nu. 9.30 Zzzoef een in strumentaal progr. 10.00 Nws. 10.03 Mu ziek bij de koffie. (11.00 Nws NOS: 12.00 Nws. 12.03 Pop-Slick. KRO: 13.00 Nws. 13.03 Waarom niet: ontspannen lunchprogr. 14.00 Nws. 14.03 Holster: een mixture van pop en country. (15.00-15.02 Nws). 16.03 lORRRrrr pop-magazine. 17.00 Nws. 17.02-18.00 Draayyofdraallk: verz.pl. Televisieprogramma's Nederland 1 TROS: 16.30 - 16.30 Vakprogr. NOS: 18.45 Pipo de Clown. NOS: 18.55 (K) Joum. TROS: 19.04 (K) Jam: muz. show voor de Jeugd. 19.31 (K) De wereld waarin wi) leven: Wa ter. TV-serle. NOS: 20.00 (K) Journaal. TROS: 20.20 Klaar voor de start: Presentatie van de club6 van de ere divisie. 21.05 (K) De dief van Washing ton. TV-fllm. 21.55 TROS-Tlenstrtld. NOS: 22.35-22.40 (K) Journ. Nederland 2 NOS: 18.45 Pipo de Clown NOS; 18.55 (K) Journ. NOS: 19.00 Van gewest tot gewest 19.49 Tips van het nationaal Bur. voor Toerisme NOS: 20.00 (K) Journ. VPRO: 20.20 Ber. uit de zomer. 20.45 Verkorte herhaling van de huldiging van G.K. van het Reve in de Aller heiligste Hart-Kerk te A'dam. In de pauze: extra aflevering van Ber. uit de zomer. NOS: 22 20-22.25 (K) Journ. Voetbal De Limburgse eerste divisieclub FSC heeft gisteravond in Slttard een oefenwedstryd tegen de amateur eerste klasser RIOS ternau wernood met 21 gewonnen. Er waren nauweiyks honderd toe schouwers. Voetbal De Peruaanse voet balbond heeft twee deelnemers aan het eind toernooi om het wereldkam pioenschap voetbal in Mexico. Or lando de la Torre en Julio Baylon, voor een jaar geschorst. Deze spelers worden ervan beschuldigd zich ty dens de wedstrijden niet voldoende te hebben ingezet. De la Torre en Bay lon hebben beroep tegen het boncis- besluit aangetekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5