Voorstel voor Leids 2 prot. chr. 2 YYD college met en 2 KVP Fietsers in de Kraaierstraat TEGENVOORSTEL PAK TE VERWACHTEN Echtpaar De Graaf 50 jaar getrouwd caballero. de sigaret Wethouders- weerhuisje W inkeliers voelen zich gedupeerd IDS'70 zag van deelneming af Drie oud: mevr. Den Haan, Men ken en Harmsen. Drie nieuw: Kret, Lijten en Duyverman IOENSDAG 19 AUGUSTUS 1970 MTTDSCH DAGBLAD PAGINA 3 1 werkende fracties van PvdA, D'66 en PSP hebben aangekondigd ook met een voorstel te komen. Dit zal schriftelijk gebeuren, om dat het fractie-overleg vannacht om over enen is afgesloten. Het PAK heeft zestien zetels in de raad en krijgt naar het zich laat aanzien steun van de ene Kabouter. De grote vraag is: wat doen de overige drie raadsleden, de twee communisten en de ene DS'70-er? Een tweede belangrijk gewicht in de schaal kan zijn of de nieuwe raad op 1 september compleet is. Wie doordenkt, komt tot ver scheidene mogelijkheden. LEIDENdinsdagavond. In het stadhuis brandt volop lichtEr wordt voor de laatste maal ge sleuteld aan een nieuw college, zoals deze zomer in vele avond lijke en nachtelijke uren is ge daan. Vraag het de bodes maar De door de prot-chr onderhande laar Elsgeest optimistisch om kwart over tien „bestelde" pers vindt de deur van de koffieka mer gesloten, waar het voorover leg nog aan de gang is. Op de gang de buiten deze deur gehou den PAK-onderhandelaars. in clusief vergadervoorzitter Roel In 't Veld, zichtbaar vermoeid, naar zijn zeggen in het fractie-overleg zeven kilo afgevallen (PvdA is Partij van de Afval ver zwaard met een forse tas, waarin paperassen en een voorzittersha mer. Onderhandelaars gaan in en komen uit in de koffiekamer als of het een weerhuisje is. Hun ge zichten voorspellen reps, zonne schijn en onweer. De VVD be raadt zich van de ene in de an dere kamer. DS '70 heeft het ken nelijk het drukst, een indruk, die later juist blijkt. Alleen de bodes, Me koffie serveren, blijven rus tig, evenals de huidige wethouder Menken, die bezoek heeft op zijn kamer en belt voor aanvulling van zijn representatie-sigaren kist Om elf uur worden de „nog vijf minuten" van mevr. Geelkerken er twintig. In 't Veld dreigt KVP- er Driessen, dat hij weggaat. „Helmut, wanneer zijn jullie ein delijk klaar?". Een vingerwijzing: Sannes trekt zijn jas aan en pakt de lift. Symbolisch, want DS '70- onderhandelaar Versnel vertelt de anti-chambr er enden, dat Sannes geen kandidaat voor het wethou derschap is. Financiën is niet aanvaard, on derwijs te licht bevonden. De deur van de koffiekamer gaat open. Fotografen willen een plaat maken van het nieuwe col lege. Zover is het nog niet. En kele raadsleden blijven in het overleg: Duyverman. Kret en Lijten. Harmsen zegt „goeden avond" en is weg. Menken laat zich niet zien. Mevr. Den Haan, goedlachs als altijd, wacht even of de fotografen het voorgestelde college bijeen kunnen krijgen. Dat lukt niet en dus gaat ook zij naar huis. In de koffiekamer wordt het fractie-overleg voortgezet. Voor het eerst is de pers erbij en blijft het niet bij een communiqué- met-vragen-uurtje. VVD-er Por- theine kijkt op de klok. Hij zal het nog vele malen doen. Even als hij nog vele malen zal begin nen met .Meneer de president". Alsof hij in de Kamer is. Het voorstel komt op tafel. De PAK-onderhandelaars zeggen er het hunne van. Voorzitter In 't Veld draagt er sterk toe bij, dat men de vele mogelijkheden op 1 september tot zich laat doordrin gen. En in dit gezelschap mag hij het latijn gebruiken, dat hij in de PAK-vergadering moest „ver talen" Kwart over één. De bodes zien met kennelijke vreugde het ge zelschap de trappen afdalen. Er wordt in groepjes druk gepraat. Van Aken glimt tevreden. Voor het eerst valt hij uit zijn rol van keurige onderhandelaar. „D'r hoeft er maar één zijn poot te breken zegt hij, doelend op de vergadering van 1 september. Van zulke dingen kan het da gelijks bestuur van Leiden in de komende vier jaar afhangen. Wie zei er iets over politiek? HANS MELKERT LEIDEN Winkeliers van de Ho gewoerd en de Kraaierstraat voelen zich zakelijk geschaad door het één richtingsverkeer. dat de gemeente be gin juli heeft ingesteld in de Kraaier straat tussen Levendaal en Utrechtse Veer. De middenstanders zijn niet alleen bang de gevolgen van deze verkeersmaatregel in de knip te voe len. er zit volgens hen ook nog een ..menselijke" kant aan de zaak. Slijter C. H. Boom als woordvoer der: ..Als onze kinderen vanaf het Levendaal nu naar de Hogewoerd willen of in de Kraaierstraat moeten zyn, dienen ze een stuk om te fiet sen via de Rijnstraat. Ik moet er niet aan denken dat ze daar, voor de Cons urn arkt. moeten voorsorte ren Die situatie is levensgevaarlijk pas zei een politie-agent dat ook nog tegen me. Je hebt daar namelijk geen zebrapad met vluchtheuvel, waar je als fietser tussen kunt staan". Voor de klanten is het ook geen doen. menen de winkeliers. De heer Boom, wijzend naar de kant van de Nieuwe Rijn: ,X>aar achter is het één grote saneringsbuurt. Onze klan ten komen vanachter het Levendaal En nu wordt wel is het stadhuis ge zegd: meneer, als de klanten bij u willen zijn, komen ze toch wel. dan rijden ze er desnoods een uur voor om maar dat is niet zo". Wat het groepje van vijftien win keliers nu wil, is beperkt éénrich tingsverkeer in hun stuk Kraaier straat. Die situatie heeft jarenlang huis belde en de betroffen ambte bes taan in het stukje Kraaierstraat naar hierop wees en tegelijk zijn za- tussen de Hogewoerd en het Utrecht- kelyke belangen onder het oog se Veer. Auto's mochten er niet rij- bracht, kreeg hij te horen: .meneer, den. fietsers wel. u overtrekt de zaak". Volgens de heer Boom is dat al- j Hoe het ook zijop het ogenblik tijd goed gegaan. Toen hij het stad- trekken fietsers en brommers zich nog niet veel aan van het rode bord met witte balk aan het begin van de Kraaierstraat. Fotograaf Holvast schoot gistermiddag een prent, waar op er twee tegelijk de verboden rich ting op rijden Lang hoefde hij niet eens op zoh gelegenheid te wachten. In vijf mi nuten tijds reden er wel vijftien fietsers en één automobilist de Kraaierstraat in vanaf het Leven daal. De fietsers mógen, wat de win keliers van Hogewoerd en Kraaier straat betreft. Q LEIDEN Een voor de kiezer ondoor- ui chtig pokerspel staat Leiden te wachten als 1 september uit de nieuwe raad zes wet- luders moeten worden gekozen voor de zit- u igsperiode van vier jaar. De fracties van de et-PAK-partijen hebben geen akkoord be- u ikt op een voorstel, waarna de VVD en de het confessionele blok samenwerkende m VP, ARP, CHU, en SGP gisteravond laat het fractie-overleg hebben meegedeeld zes u ndidaten uit hun midden te stellen. Dat is s geen meerderheidsvoorstel, omdat het nservatieve blok 19 van de 39 raadszetels iet. De in het progressief akkoord samen- jJüet vooroverleg zonder PAK heeft gisteravond langer geduurd 1 was voorzien. Dat kwam door de vraag of DS'70 wel of niet een n KUdaatwethouder zou leveren. Aan Sannes is aangeboden de por- 111111e van financiën, waarvan DS'70-onderhandelaar Versnel zei I dit niet aan de kiezers te verkopen is. Voorts is hem onderwijs igeboden, ontdaan van cultuur, jeugd- en sportzaken, die in het 31 «flge college wel in Sannes' portefeuille steken De VVD bleek niet eid jeugd- of sportzaken uit de CRM-portefeuille te lichten en ir onderwijs te brengen. DS'70 heeft toen voor de eer bedankt In fractie-overleg met het PAK verklaarde de heer Versnel dat u 10 zich niet aan het confessionele voorstel heeft gebonden Kt voorstel houdt in, dat drie van huidige wethouders terugkeren t. Den Haan-Groen (VVD), die cultuur, recreatie en maatschap- a, jk werk is gedacht, en Menken TP) openbare werken en huis- en Harmsen <prot. chr.), tyn financiële portefeuille zou den. Het drietal is aangevuld de kandidaten Kret <prot. chr.) stadsontwikkeling, Lyten (KVP- economische zaken en Duyver- i (WD) voor onderwijs. Ei W erkprogramma imens de indieners van dit voor- verklaarde mevr. Geelkerken it. chr.), dat bij de portefeuille- l leling de overeenkomst is gehan- en dat deze als uitgangspunt ichtlyn zal dienen voor het nieu- ollege. Deze beleidslijnen, waar alle fracties hebben ingestemd, de raad als ingezonden stuk 'n I*™. evr. Geelkerken sprak er in dit ste fractie-overleg, dat tevens eerste was in het openbaar, teleurstelling over uit. dat de ngen om tot een gezamenlijk be- r te komen schipbreuk hebben »ij ien. Zij zei, dat het uitgesloten Tegemoet te komen aan de PAK- viefc wethouderszetels. 'n^PAK-PvdA-onderhandelaar Van n zegde onverkort steun toe aan het werkprogram voor het college. Hij zei ook. dat het PAK met initia tieven in de raad zal komen als het nieuwe college zich niet aan dit pro gramma houdt. Vergadervoorzitter In 't Veld me- j moreerde. dat het PAK eerder in het overleg steun heeft toegezegd aan de ):andidaten Lijten en Kret. Het PAK heeft vijf kandidaten ge noemd. van wie de nieuwelingen in de raad voor de andere partijen onaanvaardbaar waren. Van Aken en Oosterman (D'66) zeiden nu, dat de PSP-kandidaat De Bruin geen wezenlijke kandidaat is, omdat hij niet in de raad is gekozen en niet meer vóór 1 september Amptmeyer kan opvolgen. Zij bleven in principe bij de kandidatuur van PvdA-ers Den Dubbelden, Van Peype en Dirks en D'66-er Oosterman, waarbij als mogelijke portefeuilleverdeling ge dacht werd aan CRM voor Van Pe ype, stadsontwikkleing voor Dirks. financiën voor Den Dubbelden en stadsontwikkeling of onderwijs voor Oosterman. De PAK-fractie zal zich over de kandidatuur beraden en hier van schriftelijk mededeling doen. Geen steun De mogelijkheid bestaat, dat het PAK andere kandidaten stelt uit de Prot. Chr., de KVP of de WD-frac ties dam deze fracties zelf hebben 1 gedaan, wat weer andere mogelijk heden biedt. Van Aken verklaarde, dat het PAK geen steun zal verle nen voor welke portefeuille dan ook aan Harmsen en Menken, omdat de progressieven vinden, dat in de frac ties geschikte kandidaten zitten. De confrontatie met de mogeliJk- lieden, bekwaam door In 't Veld in het overleg gebracht, gaf enige ver warring. KVP-er Ham vroeg nog maals of het PAK echt niet bereid is met drie-om-drie te gaan werken Het antwoord was duidelijk „nee". De vraag of twee PAK-kandidaten, indien zy zouden worden gekozen, wethouder zoüden worden en dus minderheid in een college, werd al- dus beantwoord: zij zouden geen vertrouwen meer hebben van de PAK-fractie e>n er wellicht geen deel meer van kunnen uitmaken. Van de zijde van het PAK werd gesteld, dat het voorstel uiteraard geen afspiegelingscollege zal geven, waaraan die niet-PAK-partijen zo hechten. Een combinatie van vier PAK-wethoudrs en twee uit het con fessionele blok zuu volgens de PAK- onderhandelaars nog meer lijken op een afsDiegelingscollege. Voorzitter In 't Veld memoreerde, dat de nu niet aanwezige Kabouteronderhande laar zich heeft aangesloten bij de eerder in het overleg gestelde PAK- kandidaten. Het voorstel van het conservatieve blok noemde hij een combine van drie partijen met een minderheid in de raad. Burgemeester Voordat het fractieberaad werd afgesloten, bracht de voorzitter nog enkele zaken ter sprake Hij vroeg de onderhandelaars zich te binden aan het in het overleg onderschre ven idee, dat de fracties in het open baar een advies aan de commissa ris van de Koningin zullen uitbren gen bij de benoeming van een nieu we burgemeester. VVD-er Portheine en mevr. Geelkerken wilden zich niet binden. Een vertegenwoordiging werd aan gewezen om de burgemeester te gaan inlichten over het overleg, in- I begrepen de mededeling, dat in de beleidslijnen twee huidige taken van de burgemeester in de wethouders portefeuille van CRM zijn terecht ge komen: Lakenhal en voorlichting. Het seniorenconvent zal contact op nemen met de secretaris om te zien welke mogelijkheden er liggen de eveenens op I september te benoe men raadscommissies meteen in te delen op grond van de nieuwe por tefeuille-indeling. En daarmee was na vele uren on- ADVERTENTIE anders dan andere. Officiële publikatie GEMEENTE LEIDEN. Bestemmingsplan Merenwfjk. De Burgemeester van de gemeente Leiden maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat n.et ingang van 20 augustus a.s. ter gemeentesecretarie (Stadhuis, kamer 112) voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan „Lelden-Merenwijk". vastgesteld bij raadsbesluit van 20 januari 1969 en gedeeltelijk goedge keurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 29 oktober 1969. wel ke goedkeuring onherroepelijk is ge worden. Lelden. 13 augustus 1970 De Burgemeester voornoemd. I Constructieve oppositie PSP-er Frans feliciteert de aspi- 1 rant-wethouder dr. Duyverman en zijn VVD-fractiegenoot mr. Portheine. (Foto LD/Holvast derhandelen het overleg ten einde, voor het nieuwe college en een voor stel over de bemanning hiervan, waarnaast nog een ander voorstel zal komen te liggen. De onderhan delaars zijn klaar. Het woord is aan I de raad. LEIDEN Het echtpaar H. de Graaf uit de Molenstraat 18 is vrij dag 21 augustus 50 jaar getrouwd. De beide 74-jarige echtelieden zyn nog volkomen gezond. De gezondheid van de heer De Graaf is zo goed, dat hij zelfs kans zag tot zijn zeven tigste als typograaf bij de Leidse Courant te blijven werken. Nu is hij nog secretaris van de Algemene Bond voor Bejaarden voor het rayon Leiden en lid van de raad van com missarissen van de woningbouwver eniging „Ons Belang." Het is overi gens niet de eerste keer, dat de heer De Graaf zich met bestuurlijke aan gelegenheden bezig houdt. Hij is be stuurslid geweest van de personeels vereniging en de reisvereniging by de Leidse Courant en hoofdbestuurs lid van de Algemene Grafische Bond, die hem ter gelegenheid van de gou den bruiloft bedacht met een kolos sale fruitmand. De heer De Graaf begon zijn car rière bij het Leidsch Dagblad, dat hy na vijf Jaar verliet om in Den Haag te gaan werken. Kort daarna trad hij al in dienst van de Leidse Courant, waar hij 48 jaar heeft ge werkt. waarvoor hij ook koninklijk is onderscheiden. De heer en mevrouw De Graaf leerden elkaar kennen by Sijthoff. Het eerste contact werd gelegd in de Haarlemmerstraat, ,waar zy zon dags altijd op en neer flaneerden." vertelt mevrouw De Graaf. Samen met een vriendin liep ze toen ze door twee Jongens die ze van Sythoff kende werd aangesproken De Jon gens vroegen om eau de cologne. Later liepen ze samen verder. „Sindsdien is het aan gebleven," zegt mevrouw De Graaf. Haar vriendin is getrouwd met de andere jongen en ook daar is binnenkort een gouden bruiloft te vieren. (Van één onzer redacteuren)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3