Voorschoten breidt college b. en w. uit Iedere dag iets anders te doen W aterpolot eam Canada tegen LGB-De Zijl Krakers sliepen op bureau VVD TOCH MAAR EEN ZETEL ROTTERDAM HAVEN VOOR Leids Centrum NOORSE OLIE? houdt cursus In Creatief Centrum I oorschoten Vrijdagavond in Poelmeer Meer vrijheid religieuzen Orgelconcert Pieterskerk Sportpark 29 augustus geopend Judo-examens Groenoordhalrit Miljoenen opdracht aan Leids bedrijf Leidato gaat vliegen SVLV VIERT NEGENDE LUSTRUM PAGINA 2 LETDSCH DAGBLAD VOORSCHOTEN Het college in het college zal terugkomen, wél tie zal de PvdA bij de kandidatuur van burgemeester en wethouders in de raad. De VVD wil aanspraak in het college wel steunen. De frac- van Voorschoten telt na 1 septem- maken op een belangrijke portefeuil- tievoorzitters van de PvdA en D'66 ber vier wethouders. In grote lijnen le omdat de tweede VVD-wethouder zijn echter wegens vakantie afwezig is ook al vastgesteld hoe deze vier I niet haalbaar bleek maar de fractie zodat het overleg over de portefeuil- zetels over de fracties worden ver- toch de sterkste is. In Voorschoten leverdeling weer moest worden stil- deeld. I zijn vooral Openbare Werken. Wo- gelegd. Te verwachten is dat de WD. KVP ningbedrijf. Financiën en Onderwijs - PCgroep en PvdA elk één wet- belangrijk. Maar het staat nog niet houderszetel zullen bezetten. i vast hoe de verdeling zal zijn. Het zag er aanvankelijk naar uit j D'66 maakt geen deel uit van het dat de VVD aanspraak zou maken I nieuwe dagelijks bestuur. Deze frac- op twee zetels in het college, waar bij de PvdA zou afvallen. De VVD behaalde bij de raadsverkiezingen in Voorschoten n.l. zes zetels en kwam als sterkste fractie uit de bus. De PvdA bleef op drie zetels ge handhaafd. Een dubbele VVD bezetting in het college bleek echter bij de andere fracties onaanvaardbaar omdat men volgend Jaar te maken krijgt met opvolging van burgemeester L. de Kool wanneer deze zijn ambt zal neerleggen wegens pensionering OSO tGPDj Een woordvoerder van de Amerikaanse oliemaatschap- flïllfltOII VtflllOnl py PhUMP® heeft bevestigd dat Rot- Ll* 11 LLl> t-G LI I LUIH.sC'l/ terdam in aanmerking komt voor het aan land brengen van de Noorse olie die in het Ekofisk-gebied is aan geboord. Wilhelmshafen land en Teeside in Engeland beho- Titus Brandsmalaan 76 ..De Dun boot" Clubhuiswerk handenarbeid 10 uur nam. Kantine Clos en Leembruggen Rui avond Philatelica. 7.30 uur nam. StadsgehoorzaalMeubelshow M\)i aers 210 uur nam. M VOORSCHOTEN In samenwer king met het Creatief Centrum Voor- De verwachting leeft dat de nieuwe schoten, organiseert het Leids Cen- burgemeester ook de VVD-beginse- irum voor het Amateurtoneel een len zal zijn toegedaan waardoor van meerjarige cursus, en college van vf|f personen er j in het eerste jaar worden tien drie uit de VVD zouden komen avonden vrij spel. vijf avonden be- Nu er vier portefeuilles te verdelen j wegingsexpressie en tien avonden zijn wordt in Voorschoten gedacht J improvisatiespel gegeven, respectie- 1 de aanleg van een onderzeese pijp aan splitsing van de portefeu les veIUk door Detlev Pols Maryke lijn naar andere Noorse kustplaat van Sociale Zaken. Onderwus Volks- stuyf en Maaike Sassen sen. De cursus wordt gehouden op de vrijdagavonden van acht uur tot on geveer half elf in het gebouw van het Creatief Centrum in Voorscho ten. De eerste cursusavond is vry- LEIDEN Het gedeelte van de Oegstgeesterioeg over het Duits- schuttersveld is helemaal klaar. beplant en wel. Het is fijn, dat ren evenals Egersund in Noorwegen deze royale verbindmg tussen tot de mogelijkheden. De 200 tot 400 meter diepe geul die tussen de Noorse kust en het con tinentaal plat ligt. waar de olievondsten zijn gedaan, verhindert gezondheid. Culturele. Jeugd-H Sportzaken, die nu nog door wet- der W. J. Iestra worden beheerd. De heer Iestra zou wel terugkomen in het college, maar de voorkeur ge ven aan een minder omvangrijke j dag 4 september. De kosten van de taak. Bekend is ook dat de PvdA gehele cursus (30 avonden) ^0^- een portfeuille van Financiën <nu gen f 85 - bij dé VVD-wethouder dr. M. S. Kam I Het is nuttig zich van te voren mingai niet zou ambiëren, wel On- ,Khritteluk. op te geven bij de heer derwus of Sociale Zaken T westra. van Heuven Ooedhart- Op het ogenblik is de portfeuille straat 10 voorschoten. Er worden van Openbare Werken. Woningbe- maxlmaal 20 cursisten geaccepteerd. station en Groenoordhal er is nu enkele evenementen als circus Sarrasani en Leidato voor de deur staan. Vorig jaar bij de Lei dato was het kruip-door-sluip- door op één baan. Hieraan her inneren nog de borden aan de stoomleidingdie met verkeer Technisch is het weliswaar mogelijk over twee banen overbodig zijn de pijplijn over een diepe onder- geworden. Ze zullen wel gelijk zeese geul te leiden, maar om al te met de stoomleiding verdwijnen. grote onkosten te vermijden komen Die gaat onder de grond. Rotterdam en de andere steden eer- j der in aanmerking, zo verklaarde een woordvoerder van de Phillips-groep Evenals Rotterdam beschikken Wil helmshafen en Teeside reeds over raffinaderijen en technici van het Phillips-concern onderzoeken nu wel ke plaats de meeste voordelen biedt. Aanvankelijk zal de olie vanaf een (Foto LD/Holvast) Pieterskerk: Orgelconcert Halte n der Schaaf. 8.15 uur nam. Breestraat 19: Sociëteit Twenti 3 3011 uur nam. Oude Vest 13: Evangelisatie chri tengem. Ecclesia 8 uur nam. KonlngskerkRullclub 7.3010 Oegstgeest (Rijnlandslyceum): Vol evangelie-gemeente. Spr. dhr. Bul dl huls. 8 uur nam. Stadsgehoorzaal: Meubelshow Mij ders. 10 uur voorm.10 uur nam.^1 Groenoordhalterreln Circus SarraAg: ni. 4.30 en 8.30 uur nm. ZATERDAG Groenoordhalterrein Circus Sarraif^ ni. 4.30 en 8.30 uur nm. StadsgehoorzaalMeubelshow Mjjfo] oers 10 uur voorm.6 uur nam. Oegstgeest (Het Witte Huis)Schaa 1 J sociëteit. Palamedes. 2—5.30 uur na n< I Breestraat 19. Sociëteit Twenta j 3.3011.30 uur nam. i Oegstgeest Willlbrorduskerk: Joq renmis. 7 30 uur nam. ZONDAG Oude Rijn 3: Pinkstergemeente. Spr r evang. P. Imbert, 3 uur nm. 11 j Groenoordhalterreln Circus Sarras I ni. 4.30 en 8 30 uur nm Oudevestkerk: Intrede ds D. de 5 uur nam. Breestraat 19: Sociëteit Twenti 8.30—11 uur nam. et Hogewoerd 175: Jehova Getulgi 1 2 304.30 en 5.157.15 uur nam. Oegstgeest (Rijnlandslyceum): G« jfl voor oorspronkelijk christendom, a - Oegstgeest. Spr. dhr. N. v d. Brug 7 30 uur nam. Steenschuur 6: Kerk van C hrlstius van de heiligen der dagen 11.30 uur voorm. TE'. 1TOONSTELLINGEN Indien er tenminste 32 cursisten laadplatvorm direct in tankers wor- zich hebben aangemeld, is het mo- den geladen. Onderhandelingen hier- gelijk te trachten een parallelcursus over tussen Phillips en een groep te organiseren. Noorse reders zijn in volle gang VATICAANSTAD <APi Paus Pau- lus heeft nieuwe soepeler normen I voor priesters, broeders en nonnen i uitgevaardigd, waaronder één welke nonnen toestaat zonder toestemming vrijelijk hun kloosters te verlaten De normen zijn vaitgelegd in een i document van twee en een halve pa gina, dat voorbereid is door de con gregatie voor de religieuzen en dat in juni door de Paus werd onderte kend. De oversten van de orden en con gregaties zijn op de hoogte gesteld van het decreet. drijf in handen van de KVP-wethou- der drs. A. F. van der Laan, die niet LEIDEN In samenwerking met het College van Kerkvoogden der Leidse Hervormde Gemeente en on- der auspiciën van K. en O. geeft j Haite van der Schaaf vrijdagavond in de Pieterskerk een orgelconcert. Medewerking aan dit concert ver leent Simon Koeten (hobo). Haite van der Schaaf werd in 1927 te Amsterdam geboren. Zijn eerste J orgellessen kreeg hij van Hessel de Vries. Op 12-jarige leeftijd behaalde OEGSTGEEST Het officiële ningswedstrijd tegen het Nederlands hij het Getuigschrift der Nederland- Canadese waterpolozevental zal vrij-1 Zevental. «Zaterdagavond 18.00 uur se Organistenvereniging. Na leerling dagavond in het zwembad Poelmeer in Den Hommel» en tenslotte, zo te zijn geweest van Jaques Kort, aantreden tegen een Leids team. dat maar enkele wedstrijden in Uden. kwam hij aan het Amsterdams Con- bestaat ujt speiers van LG3 en De Als bijzonderheid kan nog worden servatorium onder leiding van Jacob j opgemerkt dat keeper Bill van der Bijster. In 1948 slaagde hij cum laude Dankzij de medewerking van de di- j Poll een geëmigreerde Nederlander is, h.^ nraT^?rf^7c!ti. ItndiP rectie van het Oegstgeest zwembad die het hernieuwd contact met zijn verwierf hu na voortge ette studie avond om 20 30 uur het be- oude vaderland ongetwijfeld op prijs het einddiploma hoofdvak Theorie. *vu«u UU1 1,ct u etollo„ ZOETERWOUDE —Het gemeen- gmsignaal worden gegeven voor de zal stellen. 1 allereerste ontmoeting van het of- De andere spelers zijn: Clifford ^l.jk sportpark in Zoetenvoude. het ficiële Canadese team op Nederland- Barry. Dave Hart. Peter Hart, Steve se bodem. Hart. Don Packer. Rick Pugliese. De bezoekers van Poelmeer zullen Alan Pyle, Ralph Sarkozy en Robert voor deze ..lichtwedstrijd" geen toe- Thompson Coach is Jeno Ats. Het gangsgeld behoeven te betalen. team van L.G.B. en De Zijl zal ter De eerste contacten met de Cana- plaatse worden samengesteld, dese spelers ontstonden vorig jaar j VOORSCHOTEN Het Creatief Centrum zou de naam „creatief" niet verdienen wanneer het bestuur van deze Voorschotense vrije tijds stich ting tevreden was met het grote suc ces van vorig jaar. Daarom zijn er nog meer mogelijkheden geschapen om voor ieder, die dat wil, de vrije tijd scheppend te maken. De nieuw ideeën die in de loop van j vorig jaar ontstonden zijn in het pro gramma voor 70/71 verwerkt. Men kan zich inschrijven voor één avond de week. Is rr.en eenmaal ingeschre ven. dan staat ieder de mogelijkheid open om deel te nemen aan iedere activiteit van die avond. Of men wil boetseren, emailleren, tekenen, schil deren, schrijven, lezen, pottenbak ken. kleding ontwerpen, stofdrukken weven onder deskundige leiding. Voor Haite van der Schaaf gaf talrijke concerten in Nederlandse kerken en voor de radio. Hij specialiseerde zich aanvankelijk in de vertolking der orgelmuziek uit de Renaissance en Barok, waarvan hij enige series in Amsterdam en voor de radio ver zorgde. Hij maakte tournee's in West- Duitsland, waarbij hij in het bijzon der ook de moderne Nederlandse or gelmuziek naar voren bracht. ZOETERWOUDE r Jlir. mr. Tjarda van Starken- toen een Oostcanadees team 14 da- ken door Nederland trok en ln goed stachouwer heeft gisteren Simon Koeten werd in 1924 te Alk- gespeelde wedstrijden ook een L.Z.C mezijn ec}ttgenote een bezoek maar geboren. Hij studeerde hobo bij 1/De Zijl-combinatie «4-1» en L.G.B. «ebrac/i( aan de Pasar Baru aan George Blanchard en Wilhelm Kre- (5-21 de baas bleef. Tegen de nu on- de prederilc Hendriklaan in Den mer. Naast docent te Bussum en getwijfeld nog sterkere ploeg zal hetuaag Tijdens dit bezoek maakte Amersfoort Is Simon Koeten hoboïst] bepaald geen gemakkelijk opgave het echtpaar een rondrit langs de van het Radio Blazersensemble, het WOrden voor de spelers van L.G.B. en tentjes in een ,betja". Barok Ensemble en het Radio Phil- j)e gyi. harmonisch Orkest. Hij treedt niet Nu canada, door toewijzing van de toekomstig „thuis" van de voetbal vereniging SJZ. wordt 29 augustus of ficieel geopend. Mr. J. J. Klaasesz. Commissaris van de Koningin Zuid- Holland. zal om drie uur de opening verrichten. Daarvoor is een bijeen komst in het Don Boscohuis. Om kwart voor vier recipieert het be stuur van SJZ ter gelegenheid van de opening van het sportpark maar ook van het 25-jarig bestaan. Het sportpark met de prachtige accom modatie is wel het mooiste jubileum geschenk dat SJZ zich kon wensen. alleen in Nederland regelmatig op maar ook in het buitenland, «o.a Duitsland en Denemarken) is Simon Koeten een veel gevraagd solist. Het programma bestaat uit werken om finmolin/vlr Clmo T*mhn« TpIp- t£>l "USVerre. Olympische Spelen in 1976 aan Montreal, over zes jaar automatisch een ploeg mag afvaardigen, krijgt het waterpolo er meer belangstelling dan van Sweelinck. Cima, Bruhns. Tele- mann, Gronau. Krebs en Bach. LEIDEN Voor het Judo-examen witte band gele slip zijn bij Sport school Luiten geslaagd: H. Schuur man, R. Koster, P. de Wit, H. Rijs- dam; witte band groene slip: V. v. d. Berg, T. Omtzigt H. de Mooy. P de Goede. R. den Oude; witte band bruine slip: R. Wuller, W. Wuller, R. Wuller, P. Groenendaal. R. Groene - wegen, H. J. Bannwart, K. Haakman, H. Haakman. D v. Loehnout, Bert Zandvliet. M. Roelandse. H. Gerrit sen, P. de Haan, A. de Haan; gele band: C. de la Rie. P Dronkert. P van Duyn. R. Teegelaar. H. Lange- veld, M. Langeveld, D. Speksnijder. W. de Jong, P. de Jong. H. Blik- man, J. Mosselman, H. Ligtvoet, E. Filippo. A. v. Boxtel, A. Petit, J v. Westbroek, N. Pieterse, G. Wuist, P Houtzagers; oranje band: R. Fi- loppo. R. Mulder. B. Mom, L. Kwee, A. Vreeken. R. v. Tol, R Inen, R. Bethe. K. v. d. Goot. H. Rahms, A. Fiere, C. E. Flaman; groene band: H. Gorlee, S. Abelman (met lof). P. Moens, F. de Rooy, P Beele, H. de Jong. N. v. d. Poel, M. v. d. Poel. Lo- man-Leefmans; blauwe band: L. v. Hagen. E. Kooreman. D. v. d. Klaauw. H. v. d. Klaauw, R. Lageveen, P. Da niel. E. v. Zeggelen, C. Brandt. L. Brussee. C. Ubert; bruine band: P. Bos. B. v. d. Wijngaard, mej. S An- Als eerste verkenning maakt thans een team, voornamelijk bestaande uit veelbelovende Jongeren een tournee van drie weken door Europa. Voor diegene, die vorig jaar met het Oostcanadese team hebben ken- nisgemaakt, is het prettig te weten dat een groot aantal spelers uit dat j team ook nu weer present zal zijn. Na vrijdagavond vermeldt het Ne- derlandse programma nog een trai- LEIDEN - Het district 's-Gravenha- ge en omgeving van de RAC-west organiseert vrijdagavond 11 septem ber in samenwerking met de direc tie van de Groenoordhal een tweede Groenoordhalrit Dit is een automoblielsportevene- ment voor Betrouwbaarheidsritten. Er kan worden ingeschreven in 3 klassen, namelijk: A-klasse voor ervaren deelnemers: B-klasse voor minder ervaren deelnemers; C-klas- se voor beginners ln de rittensport. Deze „2e Groenoordhalrit" ls een open rit, en is verdeeld ln 2 trajec ten welke aaneensluitend gereden dienen te worden. Het eerste traject, lengte circa 60 km. ls een eenvoudige (C-klasse), respectievelijk gemodificeerd (A- en B-klasse) oriënteringsrit op basis van routebeschrijving. Het tweede traject, lengte'°ens driessen. W. v d. Vlekkert. W. v. Zijl I circa 60 km. moet worden gecon- H. de Mol, J Straatman, P. de Bruyn, J. de Wolf. strueerd door middel van een kaart- leesopdracht. LEIDEN De NV Nederlandsche Electrolasch Fabriek, die deel uit maakt van de Hollandsche Beton- groep, heeft twee opdrachten ontvan gen, die in 1971 zullen worden uitge- voerd en waarmee een bedrag van I ongeveer tien miljoen gulden is ge moeid. 1 Van de NV Ned. Zoutindustrie werd opdracht ontvangen voor de levering en montage van de comple te indampinstallatie voor de derde zoutfabriek van het Akzo-concern in Delfzijl. Voor de NV Ned. Aardoliemaat schappij zal het Leids bedrijf in de provincie Groningen een serie van drie aardgasbehandelingsinstallaties gaan bouwen. LEIDEN De opening van de Leidato op zaterdag 29 augustus zal luister worden bijgezet door een for matie van 25 vliegtuigen, die boven stad en streek reclame zullen maken voor de huishoudshow en voor een aantal deelnemers aan de beurs. LEIDEN Een Leids echtpaar met een kind van twee Jaar heeft de afgelopen nacht op het politle- bureau geslapen, na een uur lang een leegstaand huisje in het Bethlehem- 1 hof te hebben gekraakt Na door de regent van het hofje dat toebe- hoort aan de doopsgezinde gemeen te gesommeerd te zijn weg te gaan. heeft het echtpaar zich naar het politiebureau laten voeren. Daar is proces-verbaal opgemaakt inzake huisvredebreuk tegen de 25- Jarige Leidenaar en zijn één Jaar oudere vrouw. De man is vanmor gen gewoon naar zijn werk gegaan. Zijn echtgenote heeft van de politie een aantal adressen opgekregen waar ze mogelijk woonruimte kunnen vin den. Lukt dat niet. dan kunnen ze vanavond desnoods weer op het bu reau slapen, aldus de politie. de kinderen is een geheel eigen pro gramma ontworpen. Op de maandagavond kan naar eigen idee geboetseerd worden of ge- werkt met hout en metaal voor het I maken van plastieken. Op dinsdag morgen kan iedereen afmaken dat- gene wat op de maandagavond niet gereed kwam. Diezelfde morgen is er gelegenheid om naar eigen inzicht on der deskundige leiding te tekenen en te schilderen, 's Avonds zijn het de pottebakkers en de liefhebbers voor wanddecoraties, die aan hun creati viteit u t'ng kunnen geven. Woens dagavond kan niet alleen eveneens het pottebakken geleerd worden, maar tevens tekenen en schilderen op de traditionele wijze en weven. De don derdagavond staat vooral in 't teken van de mensen, die graag zelf iets schrijven. De vrijdagavond is speciaal voor ieder, die vaardig wil worden met naald en draad. Zaterdagmor gen is er steeds gelegenheid tot dan sen. Ut hi Lakenhal: Vanitas-tentoonstellli dagelijks van 105 uur, zondags t 1—5 uur (t/m. 23 aug.). W Oe Lakenhal Dag 10-4 uur aofrif^ 1-4 uur. Rijksmuseum van Ou'lheden penburg 33) Werkd. 10 uur voorn uur nam. Zond. 1-5 uur nam Rijksmuseum voor Volkenkuu (Steenstraat 1) dag 10-6 uur Zot 1-5 uur nam Ned. Legermuseum Geopend mi dag tot en met vrijdag 9 uur vooi 5 uur nam. zond- en feestdagen 1-! Rijksmuseum voor de geschleds der natuurwetenschappen Dag 10-4 zon. 1-4 uur Heempark: Oegstgeesterweg (Kikl polder) Flora van eigen bodem ti Galerie Walenkamp (Nleuwsteeg 4 11): Grafiek dl. za 1-6 uur nam. «Ie, (ee-club anno 1866 ma- za 10 0 d voorm. 11 uur nam. Hortus Botanicus tot SO sept, d l:.lks van 9 tot 12 en van 1.30 tot opzondag van 10 tot 4 uur. De Lakenhal: 350 Jaar Pilgrim tik thers. Dag. 10 uur voorm.5 uur ni VOORSCHOTEN De Voorscho tense voetbalvereniging SVLV gaat op feestelijke wijze het negende lus trum vieren. Voorzitter F. Mens deelde mee dat men bij deze viering niet stil staat bij het verleden, maar gedacht moet worden aan de toe komst. Deze ziet er voor SVLV niet somber uit, hoewel rekening gehou den moet worden met moeilijkheden hetzij financieel of bestuurlijk. De officiële receptie ter gelegen heid van het 45-jarig bestaan wordt gehouden op zaterdag 5 september van 16 tot 18 uur in het clubhuis. Diezelfde zaterdagmiddag is er om 14 30 uur in het Cultureel Centrum een groot kinderfeest. Het gezel schap ..Florida" brengt dan een jeugdprogramma met bekende radio- en televisie-artiesten, 's Avonds om 19.45 uur is er in het Cultureel Cen trum een cabaret- en variété-avond met dezelfde artiesten. Deze avond voor de seniorleden met hun dames wordt besloten met een bal. Zater dag (12 augustus) staat in het teken van de vrolijke voetbal. Om 14.30 uur is er een gecostumeerde wed strijd tussen twee mannenteams, daarna spelen het 8ste en 9de se nior-elftal tegen de vrienden van het eerste uur: Docos uit Leiden. Deze wedstrijd begint om 17 uur. Als slot van deze bijzondere voetbalmiddag speelt om 19 uur een dameselftal van SVLV tegen een damesteam van Stompwijkse Boys. Zaterdag en zon dag 29 en 30 augustus is er een in dividuele 5-kamp. De te volbrengen 5-kamp zal bestaan uit: 100 meter hardlopen; verspringen; paaltjes dribbelen; balwerpen en doelschie- ten. Voor de pupillen wordt de 100 meter vervangen door 60 meter hardlopen. Rijksmuseum voor Volkenkun „Oase '70". Dag. 10 uur voorm.5 nam. (zondag 15 uur nam.) t.e r 11 oktober. Galerie van der Vlist (Botermai/ 3): Zomertentoonstelllng: Matbl van Wijk. wandkleden; Han Pal ae f:ouaches en plastieken: Batavus, I nges; Machteld Hooyen. gouad Amp Smit, schilderijen. Dinsdag zaterdag 9 uur voorm.6 uur rJ t.e.m. 31 aug. Molenmuseum De Valk tot half 1 tembef, dinsdag tot en met zate: 10-5 uur. zondag 1-5 uur na. LEIDSE BIOSCOPEN CAMERA: „Op vrijersvoeten", Dag. 2.30, 7. 9.15. Zond. ook 4.45. en zat. nachtvoorst, om 23.30 uur- dertien slavinnen van Fu Mand 18 Jaar. I.IDO: „We6t side story". 14 Jr. 2.30 en 8 uur. LUXOR: „De drie musketier»" Jr. Dag. 2.30 en 8 uur. REX„Zeven killers uit Texas' Jr. Dag. 2 30. 7. 9.15. Zond. ook Vrij. en zat. nachtvoorst, om 23.30 „Llfsters", 18 Jaar. STUDIO: „Samen uit, samen a.l. Dag. 2.30, 7, 9.15. Zond. ook Dag. (beh. zond.) om 10.30 uur: en SJimmie in het land der rei a.l. TRIANON: „Terugkeer naar deif aneet", 1' - - - 3 2.15. 4.30, DAGELIJKS Malieveld, 15 en 20 uur: circus Sar rasani, t.m. woe. Pavlljoentbeater. 20.30 uur: Wim kan alleen" behalve zon en maa. Kurzaal. 20.30 uur: Een avond aan zee met Paul van Vliet, beh. ma, dl, woe. planeet14 Jr. DagT 2.30, 7, 9.15.2 "1.7. 8.15 v Avond- en nachtdienst der A pot hé te Leiden, Leiderdorp, Oegstget Voorschoten. Geopend voor spoedeisende g.._ Doeza Apotheek. Doezastraat 31, 21313 en Apotheek R. van Smallenburg, Loevestein 6. Leld< tel. 42947. De dienst van Apotheek Vo< ten wordt op zondag 16 augusttuL 8 tot 22 uur waargenomen door de» za Apotheek. Tot zaterdagmorgen 10 uur j plege men de eigen huisarts, da tot zondagnacht 12 uur ultslüjj voor spoedgevallen de dokter6teli 22222. KEZOEKllKEN ZIEKENHLIZ£X| \cud.Zlekenh Maand, en woensd vrijdag 19.00-19.45 uur. dinsdag 14 00 uur, zaterdag, zondag, alg. en nationale feestdagen 14.30 uur. Gynaecologie en verlos_ 19 0019 45 uur, zaterdag, zondag.' chrlst. en nationale feestdaceo dien 13.30—1430 uur Kinder maandag tem vrijdag 1815-1 dinsdag 13.00—14.00 uur. zaterdag I 16.00 uur, zondag, alg. chrlst tlonale feestdagen 14.30—16^ Praematuren (alleen voor maandag t.em vrijdag 19—19151. zaterdag en zondag 14 15—14 30 u*| Diacunessennuls Dag. le kJ 13 15 14 N 19-20 uur. 2e kl. en 13 15 14 en 19-20 uur, klnderafi 13 15 14 en 18.30-19.15 uur EUsahethzlekenhuis Dag 14-1 18.45-19.30 uur kraamafdelinB 15-1 18.45-19 30 uur Annakllnlek Dag. 13.30—14.30 18—19 ,-iur Endegeest dinsdag «n vrydaf 14.30 's zondags 11-12 en 14-16 uur Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK Beroepen te Twijzelerhelde - Couvee te Nieuwe-Weerdingc- Soest Jac. Smit te Klazinaveen Dokkum A. v. d. Bovenkamp U maar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 2