TI-COYO EN ZIJN HAAI I w S CJHJJ_P_s£^iMALCJiT^ Qes dagelijks vervolg verhaal Clemen! Richer 1 Eerste uitslag Europa Cup Met minder dan f200.- een belang in miljoenenconcerns! Waterpolo- nieuws Rotterdam" solidair met Ruys gUSDAG 19 AUGUSTUS 1970 PAGINA 19 as Weldra verschenen de eerste glim wormen met hun groene lantaren tjes, die zij al fladderend aanstaken en bij tussenpozen weer uitdoofden, zodat het leek alsof men in het don ker lichtende ogen zag open- en dichtgaan, diep in verborgen gezich ten. Een gevederde tenor, een menul- lo met innemende stem, die zijn tooi geleend had van al wat daar rondhing, ging ergens zitten cm met fluwelige tonen (zijn wijfje naast hem diende hem van repliek dt geuren, de nesten, de liefde en een menigte nog veel ontroerender din gen te bezingen tot op het ogen blik dat de toegesnelde nacht zijn groot zwaar gordijn over het feest en over het dorp liet vallen Zo was de bruiloft van Lucie en Ti-Coyo en wein.g lieden kunnen er prat op gaan, dat de hunne ook zo was. wijde wind, elders opgehouden in staat weg te komen hij danig in beslag genomen door pjagen va nonwillige wolken bo- Caraïbische Zee) zond zijn adem naar het dorp toe. En Uet bij de plechtigheid te ont- (die tegen de schemer moest ien) durfde zelfs de maan te lijnen in het aanschijn van de legeleid door een stoet van aar sterren. zetten de bloemen hun kro- ipen voor de insekten, en aller gek waren door de huwelijks- ndiging naar het dorpje gelokt dergelijk nieuwtje verbreidt gauw naar heinde en ver) en zwermen in de lucht en ■ben boven de kreek, rop draalde de zee zich hui- om in haar bed en wrong eken van blijdschap een voor C golven tegen de rotskust, een keer achter elkaar lorverdovend geraas, dat nog- innerde aan het kanongebul- de honderd-en-een salvo's en geeft ter gelegenheid van ininklijke bruiloft. "^niet achter te blijven liet de zo geroerd dat hij in alle wisselde de dorpelingen n deze ontroering „regenboog" boven 't dorp een wolk ook niet meer dan één uit stuiven, uitsluitend ten ge- van Lucie en haar vrienden, jk begonnen al de knoppen een lans, al snorrend aan het ein- hun steeltjes en honderd keel- ingen zich in zwijm op de i hun nestjes en elders, hikkelijke uren lang bleef dit ,n en Vervolgens luwde alles, eidse rust viel over het klei- pen men hoorde zelfs het kla- de wind van de duizeling- ide filao's (Er groeiden er en- de rotsen een paar kilome- randaan). igelse bramenpie met twee messen 50 gr koude boter door 150 gr. ge- ie bloem met wat zout. Voeg gr suiker, 1 eetlepel water j en losgeklopt ei aan toe en hiervan, zo weinig mogelijk lend, met koude handen een j Leg de deegbal in een voch- doek gewikkeld een uur in jelkast. een licht beboterde taste schaal met een niet te rand om en om laagjes en en poedersuiker. Reken teer 500 gr bramen en 4 eetlepels poedersuiker, iueel mengt u er ook wat lesuiker door. Rol het deeg i-fot een ronde lap en dek ïee de bramen af. Bestrijk wenkant met losgeklopt ei tuk de randen goed aan. de pie ruim een half urn- in een voorverwarmde lijk hete oven. Het is niet edoeling om deze pie als punten te snijden: u t de porties direct uit de il op de borden, naar eigen k warm of koud. U kunt er levla bij geven of slagroom. WINA BORN HOOFDSTUK IX Sinds zijn uitbarsting was de Mont Pelé aan het overleggen, welke ge dragslijn hij voortaan behoorde te volgen. Een uitbarsting van tijd tot tijd is niet zo kwaad. Dat is een geschikte herinnering aan de mensen die zo licht vergeten, dat een vulkaan niet. is uitgedoofd, enkele en alleen omdat hij een stad de tijd gunt om aan zijn voet op te groeien. De les was ditmaal hard geweest, maar zou ze ook voldoende zijn? Niets was minder zeker. Reeds waren enkelen die de dans ontsprongen, weer naar St-Pierre te ruggekeerd en uitten het verlangen de puinhopen maar voor hef te ne men. Tot dezulken behoorde ook de pastoor van deze stad —dezelfde die zo geketterd had tegen de ka piteins van de grote vaart, die tot zes uur in de namiddag wachtten om de rede te verlaten cn de sirenes van hun schepen te laten loeien juist wanneer de klokken van de drie kathedralen het angelus luidden. Het was een stokoude man, die al sinds dertig jaar en langer in St- Pierre praktiseerde en hij vergaf het de Mont-Pelé niet, dat deze zijn bestaan had bespaard. „Waarom", kermde hy, „moest ik juist die morgen afwezig zijn! Het is een streek van de duivel, wiens vijand ik altijd geweest ben. om me precies op het ogenblik te verwijde ren, dat hij mijn kerk en mijn bes te parochianen vernietigde. „Maar", voegde hij er aanstonds aan toe met opgeheven hoofd, „ik weet wat me nu te doen staat". Wat hem nu te doen stond was: naar St.-Pierre terug te keren en er met behulp van oude planten een wankele barak te bouwen, waarop hij een kruis plantte en die hij „zijn kerk" noemde. Daar las hij elke morgen met veel vroomheid de mis voor een dertigtal lieden, die uiteen lopende. maar stellig even dwingen de redenen hadden om in die ruïnes rond te scharrelen. De Mont-Pelé sloeg dit alles gade en verontrustte zich daarover. Hij voelde zich ernstig beducht voor de herinnering die de komende geslach ten omtrent zijn optreden zouden koesteren, want hij was een hoogst zelfvoldane vulkaan, die het groots te belang hechtte aan hetgeen men van hem zei of dacht. Zodat men wel zeggen kon. dat op de dagen dat de kranten geen grote opschriften met dikke letters op de eerste pagina brachten zoals: ..De verschrikke lijke woede van de Mon-Pelé of „Veertigduizend slachtoffers in St.- Pierre" de vulkaan een schok on derging. Van toen af stond zijn besluit vast, en was ook het lot bezegeld van de oude pastoor, van zijn „kerk" u t planken gebouwd en van zijn der- lig parochianen. Bij elkaar weliswaar een magere buit, en de Mont-Pe'é was veel te pienter en ook t.e zeer op zijn reputatie bedacht om zich dit niet te realiseren. Hij w.erp dan ook een angstige blik om zich heen en ontdekte aan j zijn linkerkant een gehucht, waarvan de inwoners zich aan hun gewone be- I zigheden wijdden, zonder dat zij er erg in schenen te hebben in zijn ge- j duchte nabijheid en in het feit dat nauwelijks acht kilometers van waar zij leefden, e.en grote stad twee [maanden tevoren tot de grond toe verwoest was. Het was het gehucht Morne-Rouge waar de bultenaar doorheen getrok ken was op de dag dat hij de vul kaan ging beklimmen om het gr.;ze mos van de stenen rondom de kra- ter te schrapen, toen zijn zoon ziek was —een bescheiden gehucht dat icrnauwernood tweeduizend inwo ners telde. In werkelijkheid met veel bijzonders. Maar de Mont-Pelé was ijdel en aan de andere kant was zijn effectieve actierad us beperkt be perkt tot de bebouwde plekken in zijn onmiddellijke omgeving. (Wordt vervolgd) PANDA EN DE MEESTER-FILMER 19108. „Zou die fontijn wel bij de film horen?" vroeg Panda onzeker. „Het leek me dat daar iemand in het water viel. Zal ik gaan kijken?" „Goed assistent", antwoordde Jelle Synchroon. „Als je maar zorgt dat je uit m'n beeld blijft". „Misschien was het de speler wel, die de rol van struikrover vervulde", mompelde hij. „Ik zag tenminste allerlei kostbaarheden rond vliegen.Tjonge, ja daar liggen ze. Maar waar is die meneer gebleven?" Hij raapte de dure attributen vüji koning Karmolijn op en keek intussen zoekend rond. Maar in het water was niemand te vijl den en op de wal was alleen de regisseur George Boodblood zichtbaar. „Waar is die arme speler gebleven?" vroeg Panda zorgelijk aan hem. „Hij deed het juist zo goed. Zo te zien, ging hij volkomen op in zijn rol". „Ehinderdaad, makkertje"mompelde de aangesprokene. „Hij ging zó op. dat hij de grond onder zijn voeten verloor. Maar ik heb hem reeds uit het water gehaald en naar huis gestuurd om te bekomen. Nu zal ik een geheel nieuwe scène moeten verzin... eh verfilmen". SOFIA (ANP) Gisteren is in Sofia de eerste wedstrijd gespeeld voor het voetbaltoernooi om de Euro pacup voor landskampioenen 1970— 1971. Levski Sofia versloeg Austria Wien met 31 in een plaatsingsduel voor de eerste ronde. Bij de rust leidden de Bulgaren met 10. De doelpunten van Levski kwamen op naam van Mitkov (17de minuut en Asparoekov (53ste en 63ste minuut'. Riedl (73ste minuut) zorgde voor de Oostenrijkse treffer. DE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN BRAMMETJE fok 1819. Met grote haast en flinke spijkers timmerden de man nen de kajuit dicht, waarin zij zojuist de ongelukkige Arie-Jaco- bus hadden opgesloten. Zelf nu ontzagen zij zich niet hun weer loze gevangenen te bespotten. Dwars door de deur riepen zij hen toe: „Hoe bevalt jullie dat? Hé, Bram Fok.nu hebben we je gevan gen. en je beiit een knapperd, als je er uit komt. Blijf maar lekker in de kajuit slapen. De rust zal je goed doen. Wij zullen wel voor je werken. Wèl-te-rusten-Brammetje!" Ze schaterden het uit. en Bram grinnikte mee. Want er was één ding. dat de schurken niet wisten. Daar het veel te warm was om in de kajuit te slapen hadden Bram en zijn vrienden het zich in het koele anker gemakkelijk gemaakt, terwijl Arie-Jacobus het roer hield. Terwijl de schurken dus dachten, dat ze Bram gevan gen hadden genomen, was deze Jiog steeds zo vrij als een vogeltje in de lucht. Maar voorlopig wilde hij ze dat nog niet laten mer ken. Zo Jiaderden ze het eiland, waar de tjotter lag NEE, ER MOET 'N dokter BV ILVA KOMEN. ZJJIS.ZVIS IK WEET NIET. OF ZJ WEL 'N ROBOT 15 ADVERTENTIE Een verstandige belegging! Ook u kunt door aankoop van aandelen Dutch Internationals Fund reeds met zo'n klein bedrag profiteren van de voortdurende groei vqn de grote internationale concerns: AKZO, Hoogovens, Koninklijke Olie, Philips en Unilever. De spreiding over deze vijf vermindert uw risico. Dutch Internationals Fund D.I.F. is daarom: goed om mee te beginnen en het beste om mee door te gaan. Vraag nadere inlichtingen bij mv bank en bij commissionairs in effecten of rechtstreeks bij D.I.F., Postbus 85?. Amsterdam. MAAR IK 'AEET TOCH BETER DAM lMIE OOR DAT ILVA GE EN ROBOT 15GEEN ROBOT KAN ZilMÜ WEER ZOM VENT MET 'M ZIEKELIJKE AFFEKTIE VOOR 'M ROBOT HJ MOÉST zichzelf eens LATEN NAKEKEN ARMAN EN ILVA LEIDEN Als voorbereiding voor de Universiade, welke van 25 tot en met 30 augustus a.s. in Turijn zal worden gehouden, speelt het natio nale waterpolozevental. .samengesteld uit studenten, een wedstrijd tegen de Zijl uit Leiden. De studenten, onder wie oud-LZC'er Hans Parrel, spelen deze wedstrijd vanavond om kwart voor acht in het zwembad Poelmeer in Oegstgeest. ROTTERDAM ANP) De heer H. Hofmeester, directeur van het Sport- en Tentoonstellingscomplex Ahoy in Rotterdam heeft zich gis termiddag. tijdens een bijernkomst met een aantal prominente sportlie den <o.a. Joop Zoetemelk), aan wie het Sportpaleis werd getoond, ak- poord verklaard met een uitspraak van zijn sportmanager Charles Ruys. Deze had namelijk vorige week tij dens de wereldkampioenschappen wielrennen in Leioester, een scherp aanval gedaan op enige beroeps stayers en gangmakers, die reeds voor de aanvang van de wedstrijd door afspraken het verloop van de beroepsstayersfinale hadden bepaald. Naar aanleiding hiervan verklaar de de heer Hofmeester bovendien, dat hij namens de gemeente Rotter dam. de eigenaar van het Sportpa leis alles zal doen wat in zijn ver ben ligt om te zorgen dat in het implex Ahoy „schone" sport bedreven. Dit is volgens de heer Hofmeester in het belang van het Sportpaleis, van het publiek en van de sport zelf. Wat betreft het gerucht dat de heer Otto Weckerling. een West- duitse baanmanager, de heer Ruys die zich in Leicester minder vleiend heeft uitgelaten over de winterbanen van de heer Weckerling, een proces wegens smaad aan zal doen. ver klaarde de heer Hofmeester dat daar- over geen directe mededeling is bin- 1 nengekomen. Nassau verw ■on p 17 Noordhinder n 7 35 m O Lor. Marques «0 m WZW Finislerre Hamburg te Londen Arkiow te Londen '7 Gibraltar n Antw '•Buenos Aires 'B te Ymuiden 19 te Wisbech verw Norwich '60 m O Madeira ."Greenwich '0 m ZO Sint Vincent 'l t« Itzehoe verw 117 100 m ZO Socotra n 17 te Beverwijk 18 te Port Lincoln '7 145 m NNO Finlster- »i«n 16 te Hsingkang ®J17 1000 m ZW Ceylon 7 80 m Z Palau 17 720 m NO Mombasa '6 Malta n Rhodos Berwick 18 v Abidjan te Douila Rio Je- '•Immingham 19 te Manchester verw J™'ln 21 te Benghazi verw Bohmer 18 te Haifa verw '17 500 m ZZW Abidjan 117 v Manta n Bueneven- £1» 200 m W Adelaide n *11 v Guayaquil n Chim- •V's,n Juen Sur iMwich n Leith fcwjUrdam Vliss n Engeland ÜBlIur Londïn iVri Cltalin» JW.'ALL) 17 800 rn N Aioren 'T"Mnna 17 te Delfzijl Aurora 18 te Rotterdam Bab T 16 te Hamina Bali 17 100 m ZO Las Palmas Banda 17 v Apapa n Port Harcourt Banggai 17 v Las Palmas n Hamburg Batjan 17 300 m NO Lor. Marques Bianca 17 dw Tyboron n Huil Billiton 17 70 m ZW Ouessant Binnenhaven 18 te Rott Bonefaas Smits p 18 Wight Boreas 18 v Rott te Amsterdam Bothnia 17 te Sluiskil Brage 18 v Felixstowe te Rott Bram 17 v Antwerpen n 7 Britsum 17 150 m ZO Purvtarenes n Japan Brittenburgh 18 te Middlesbro verw Breeveld 18 te Runcorn verw Brouwersgracht 18 te Rott Burgundia verm 21 v Delfzijl n Ste- nungsund Calvijn 17 v Delfzijl n Skutskar Capella 17 te Inlcoo Caravelle 15 Schuilen Torbey Carmen 15 te Marin Caroline 18 te Amst verw Cartago 17 80 mZO Kingston Challenger 17 760 m NO Barbados Charis 18 te Pto. Cabello Chiron p 17 Ouessant Clarissa 17 v Harlingen n Abo Coral Acropora 17 25C Z\N Free town n Porto Rico Coria 17 v Delfzijl n Colchester Corona 18 v Methil n 7 Curacao 17 te Delfzijl Deje Bohmer 20 te Drontheim verw Daphnis 17 v Tortoia n Dominica Deborah 18 fa Rolt Delfborg 17 te Amst Deltadrechl 17 75 m OZO Magdalen eil. n Philadelphia Deo Gloria 18 v Rott n Bilbao Diana V 17 te Amst Dievertje 15 te Glasgow Dina 17 te Rott Diogenes 18 te Kingston Dita Smits 18 te Venetië Drie Gebroeders 17 te Scheveningen Dutch Engineer 18 v Antwerpen n Saltend Dutch Faith 19 te Gothenburg verw Dutch Master 18 te Vlaardingen Dutch Mate 18 v Caen n Exmouth Dutch Sailor 18 v Grangemouth n Saltend Dutch Spirit 17 100 m ZW Nepels Duurt 2, 18 te Amat Edda 18 ta Gaf la Eemhaven 17 v Santos n llheus Ecmland verm 18 v Recife n Rio Ja- Eemsborg 18 te Delfzijl Elizabeth Broere 15 v Teesport n Tallinn Elizaoelh Holwerde p 18 K. Villano n Spezia Energie 18 te Terneuzen verw Equator 18 te Antwerpen Esbeek 7 v Hamina n Shoreham Esma B 18 te Antwerpen Fiducia 17 v Boston n Antwerpen Fokke de Jong 19 te Amst verw Forel verm 18 v Fredrikstad n Kiel Francia 18 v Gothenburg 20 te Delt zijl verw Gaasterland p 17 Bahia n Santos Ganymedes 18 te Antwerpen Geert 18 te Antwerpen Geestland 17 1 180 111 NO Barbados Goeree 17 100 m Z Galapagos eil Golina 16 te Dahouet Gooiland p 17 Finisterre Grada Westers 15 te Goole Graveland 17 480 m ZZW K. Verdl- sche eil. Grebbedijk 17 v Antwerpen n Savan nah Hado 17 te Hamburg 20 te Rochet- ter verw Hagno 17 v Rott n Dublin Harry 15 te Groningen Heenvliet 14 v Rochester n Lervik Helios p 17 Mostaganem n Gyon Helios W 18 v Goole n Rott Hollands Dreef 19 te Singapore verw Hondsbosch 18 v Zaandam n Roches ter Horizon (Balk) 15 te Frederlele Insp Mellema 17 v Reykjavik n Du- Jalta 18 te Deltzij Jan Tavenier 15 te Rauma Jannie 18 te Ymuiden verw Jason 17 650 m ZW Azoren Jenjo p 18 Holtenau n Gefle Johanna 18 te Paramaribo verv Johannea 15 te Pasejes Kamperdijk 17 830 m O Bermuda ell Karachi 17 420 m ZW Abidjan Karei p 8 Vliss. n Leixoes Karimun 17 60 m WZW P Elizabeth Katsediik 17 v Rott n Bremen Katwijk 17 v Manilla n Djakarta Kennemerland 18 v Santos n Pto Kirstc-n Smits p 17 Ouessant Koningshaven 18 v Casablanca n Safi Kontilti 18 te Amst verw Kreon 17 v Pto. Ordaz n Georgetown tre Kroonborg 18 te Amst verw Labotas 17 dw Finisterre Ladon 18 v Amst te Rotterdam Laerles 17 v Liverpool n Amsterdam La Paiome 18 v Rott n Goole Lauriergracht 17 v Amst n Halmstad Lely 18 v Karmoy te Antw Lelykerk 17 op redt Bedibunder Leo Polaris 15 v Port au Choix n 7 Leonard Bohmer 18 te Sete Leonidas 17 v Cadiz n Rotterdam Lcuve Lloyd 18 Curacao n Ham burg Liberies 18 v Roti te Amsterdam Lingeborg 17 v Delfzijl n Kotka Lizard 17 v Zaandam n Gunness Lloyd 18 v Hamburg n Rott Loppersum 17 270 m W Finisterre Lubox 18 v Wasa ta Amst Lijnboansgracht 17 v Kotka Shora- Madison Lloyd 18 ta Amster varw Makkum 16 te Hamina Mare Altum 19 te Stanlow verw Mare Iratum 18 te Antw Meri-Ann 15 op de Tyne Marie Christine 16 te Nystad Manoa 17 130 m NW Trondheim Markab 18 ta La Coruna verw Marne Lloyd p 17 Nacala n Durban Maron 17 te Savannah Mathilda 15 te Arnhem Maud p 17 Lizard n Rott Medon 7 v Trinidad n Point a Pl- Meerdrecht 17 100 m WZW Oues sant Mees Cramer 16 v Hull n Liverpool Mercurius 18 te Amsterdam Mersey Lloyd 17 85 m ZZW K. Blanco Merwehavan p 1B Ouessant n Rott Merwe Lloyd 17 820 m W Walvis- baal Melooor 15 v Hamina n 7 Metropole 16 te Londen Minos p 18 Jamaica n Savannah Mintaka N 18 te Yarmouth Mississippi Lloyd 18 te Khorramshar Mithras 17 v Triest n Rijeka Moerdijk p 17 Mona Passage Mount Everest p 17 K Vi'lano Nassauborg 18 te Zaandam verw Nassouhaven 18 v Gothenburg n Halmstad Nautilus 16 te Londen Neder Lek 16 te Lyttelton Neder Linge 18 v Cristobal n Havre Neder Rijn 17 v Tripoli n Beirouth Neder Weser 17 v Houston n Beau- Neeliie Brocre 18 v Roti n Immlng- ham Nepiunus 17 1000 m NO Paramaribo Nerlandia 18 v Amst te Rotterdam Nieuwland 18 te Amst Noblesse 15 te Middlesbro Noordzee 17 te Malmo Nora 16 te Skutskar Nykerk 17 115 m ZZO Las Palmas Oldekerk 17 170 m ZW Las Palmas Ommenkerk 17 70 m Z Finisterre Oosterdiep 18 v Ymuidan n Perth Oosterhout 17 v Wismar n Hamina Oostkerk 17 v Madras n Chittegong Oranjeborg 18 te Amst Ossendrecht 17 950 m WZW Oues- Ouwerkerk 17 420 m O St. Helena Overijsel 17 160 m WZW Monrovia Pacific 15 te Kungshamn Palamtdts 18 te Matsnzas Pallas p 17 Guernsey Pandora 18 te Amst verw Parkheven 18 v Antwerpen te Rott Parme 18 v P.ouaan n Leixoes Parthenon 17 v Fameguste n Iskende- les Pieter Winsemius p 18 K Matapan Phidias 17 v Hamburg n Bremen Pirola 18 v Skutskar n 7 Primus 18 te Casablanca Prins der Nederlanden 17 v Kingston n Pta Delgada Prinsenborg 18 te Delfzijl Prinsengracht 17 v Antw n Mustola Prinses Margriet (IV) 17 v Amst n La Coruna Prinses Wilhelmine p 18 Wight n Rott Procyon 18 v Barry n Renzance Prosperite 17 te Glasgow Queen of Sheeba p 17 Gibraltar n Djibouti Quo Vadis 17 te Liverpool verm 19 Plymouth Radja p 17 K. Blanco n Dakar Regina 18 te Ymuiden Risa Paula 17 600 m NO Paramaribo Rondo 1 7 v Amsterdam n Bremen Rijn 17 280 m OZO Guam Rynstroom 18 te Shoreham Santa Lucia 7 635 m W Sabang Santa Margherita 15 te Limerick Santa Maria 17 te Antwerpen Sarah Elizabeth 18 te Livoro verw Safocean Adelaide 18 v Adelaide n P. Elizabeth Sche deborg 17 v Delfzijl n Manty- iuoto Schiehaven 17 v Lissabon n Casa blanca Schiekerk 17 215 m WZW Mazatlan Schippersgracht p 17 Texel Schoonebeek 17 v Bayonne n Raume Serooskerk 17 150 m NNO Las Pal mas Servaaskerk p 17 P Swettenham n Antwerpen Shorthorn Express 17 dw Algiers n Ierland Sinon p 18 Malta n Piraeus Situla 17 250 in NO Fern Noronha Sliedrecht 17 520 m ZW Azoren Socrates 17 900 m O Bermuda eil Solent verm 18 v Honfleur n Tetgn mouth Soion 17 160 m N Georgetown Sonsbeek 19 te Londen verw Spaarnekerk 18 v Rott. te Amster dam Spaarneborg 18 te IJuiden Spaarnestroom 17 te Amst Spcraza IS v Rochester n Goole Spirit 17 te Boulogne Spithead p 18 Kiel n Lulea Stad Utrecht 17 400 m NW Azo- Stella p 18 Kiel n Krietlnehamn Stella Antares 17 v Dordrecht n Lis sabon Stella Marls (t) 18 v Hamburg n 7 Straat Agulhas 18 te Buenos Aires Straat Chatham 16 v Bangkok n Ma nilla Straat Colombo 17 v Bombay n Co chin Straat Freetown 17 te Tema Straat Holland 18 410 m OZO Cev Strcji t/en Diemen 17 1200 m ZW Djakarta btreetkerk 17 305 m NNO San Juan Subra 17 160 m ZZW Boa Vista Surveyor p 18 Gibraltar Swindregt 18 te Antwerpen Sylvia I, 18 Ie Plymouth verw Sylvia 2. ISte Workington Tagri 16 Schuilen Downs Talita 17 v Iraklion n Sete Tane Haiq 17 600 m ONO Ascen- Telona 17 v Funchal n Safi Taras 18 v Lissabon n Genua Thea 16 Schuilen Torbay Themis 18 te Philadelphia Theodora 15 te Stanlow Theron 17 200 m NNW Finisterre Tibana 17 te Birkenhead Tide 18 v Terneuzen te Gent Timca 18 v Amst n Bremen Tjimanuk 17 230 m O Noord Suma- Tjipondok 18 te Beira Tjitarum 17 100 m NO Shanghai Toloa 17 600 m OZO Acapulco n Tokio Toltec 17 600 m WZW San Francit- Ulysses 17 195 m WNW Ouessant n St Maarten Uranus B 18 te Rott Ursa Minor 18 te Rotterdam Valkenswaerd 17 v Gangemouth n Boston USA Victrass 18 te Antwerpen Viscount 18 te Flixboro verw Vlistborg 19 te Amst verw Volharding p 17 K. Roca n Aberdeen Waterland 18 180 m Z Las Paimat Westereems 17 v Trapani n De.fzijl Westerkerk 18 v Fremantle n Kaap- sted Wim 2. 17 nog op rede Gela Wissekerk 17 1100 m W Perth Willemskerk 17 500 m Z Madagas car Woensdrecht 17 230 m ZZW Monro via Wolanda 18 t« Boston verw Zaan 18 te Roti verw Zaanland 17 v Breme te Amster dam Zeeburgh 18 te Stockholm Zeemeeuw p 17 Deitzijl n Wesel Zonnekerk 17 100 m ZW K. Blani Zuiderzee 17 te Yarmouth 21 ta Boulogne verw Zwaantiena 18 te Franeker Zwartewater 17 v Whitstable n Dundee Tankvaart Abide 17 240 m W Manilla 20 te Singapore verw Acila 19 Ie Ango Ango verw Acmaea 18 te Isle of Grain daarna Thameshaven Rott Acteon 17 v Singapore n Saigon Ameland 17 v Sf Vincent te Lagos Arcs 20 te Auckland verw Atys 17 Singapore n Bangkok Avedrecht 17 90 m N K Blanco Camitia 17 510 m OZO Newfound land Capiluna 17 60 m WZW Napels 20 te Tripoli verw Chevron Amsterdam 17 v Perth Am- boy n San Lorenzo Chevron Eindhoven 17 215 m N Pe- ramaribo Chevron Leiden 17 v Bandar Mashur n Bahrein Chevron Naples p 17 Little Quoin n Rotterdam Chevron Nederland 18 te El Segundo Chevron Rotterdam 17 v New York n Pta de Palmas Chevron The Hague 17 450 m O Co lombo Clnulia 17 350 m W Landsand 28 ta Curacao verw Dallia 18 450 m WZW Adelaide Daphne 17 70 m Z K. Comorin Diadema 17 1100 m WNW Dampier Diloma 17 440 m N Miri 29 te Doelwijk 17 400 m O St Helena Dosina 18 te Zuetina daarna La.era Esso De Haag p 17 Muscat n Ras Tenure Esso Nederland p 17 Durbin Forest Hill 1/ v Ras Tanurs n Bsne- Forest Lakt p 17 Maceion Rio Gran de Forest Town 17 100 m ZO Abidjan Gulf Ho.lander 17 ten enker Escrevos Johannes Frans 17 280 m ONO Cris tobal Kaiydon 18 v Rott te Thameshaven daarna Stanlow Kstelysie 18 ie Holtenau daarns Nor denham - Blexen Kei let is 17 120 m ZW GuayaquM Kenia 17 v Darwin n Singapore Kermia 18 te Ambarli verw Kopionella 20 te Rotterdem verw Koratia 17 270 m ONO Beira 27 te Bandar Mashur verw Korenia 19t e Singapore verw Korovina 20 Ie Baltimore verw Kosicia 17 50 m NW Terschelling Kossmatella 1 7 90 m ZO Ceylon Krebsia 17 800 m WZW K Verdi- sche eil 22 te Curacao verw Kryptos 18 te Lissabon verw Kylix 18 te Pointe Notre Loveiiie 19 te La Spezia verw Mecoma 17 140 m OZO Sabang 26 te Mena verw Naess Courier 16 v Hongkong n d* Perz. Golf Neverita 17 370 m O Dar es Sslesm Ondins 17 80 m ZO Okinawa Onoba p 17 Street Ormuz 4 sept. Se Sydney verw Patro 18 95 m NNW Lissibon 20 te Hamburg verw Ph.line 17 210 m Z Kerachi 20 te Kharg eil verw Phiiippia 17 4SO m NO Belem 20 te Curacao verw Purmerend 17 75 m OZO Kurla M»»- rta Sepia 17 110 m ZZW Las Palmet Tihams 18 v Aden n Noumea Vesum 18 v Halul ell te Durban deerne Kharg ell Viena 17 600 m WZW Azoren Vivipara p 17 Mone passage 27 t» Havre verw Zefre 17 600 m W Penang Zarie 21 te Durban verw Zeesleepvaart

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 19