en D koopt Grand V Bazar gedeeltelijk stiging in Maastricht sluit /rj~;*y PARKEREN IN NOORDWIJK Werkgroep voor betere wegen schrijft G.S. Vechtersbazen dreigen met dolkmessen NASA wil een laboratorium in de ruimte ijfvoudige inbraak fOPHBMO P\OTNA it ^STRCIHT GPD> De over-Hoeveel van de ruim duizend van de Nederlandse Grand werknemers van Grand Bazar in de ledigingen in Heerlen en I ver Nederlandse vestigingen door oven door Vroom Drees- Den Haag per 1 september is Grand Bazar Maastricht worden overgenomen. Dat onderdag van de zyde van en Dreesmann officieel aan rsoneel worden meegedeeld Eindhoven en Heerlen zullen erne verbouwingen de afdelin- minginrichting en huishoude- rtikelen worden ondergebracht le plaatsen heeft V en D reeds gen en voldoende personeel, tot neemt niet weg dat een personeelsleden van Grand toch overgenomen kan wor- rkmeester Leidse ut met pensioen CK —De man die jarenlang Dg heeft gehad over het da- werk in de Leidse Hout. de Carton, is gistermiddag in dhuis ontvangen, in verband i aanstaande pensionering op nber neater CJarton werd lovend oken door de waarnemend er van de stichting Leidse le heer S. Menken, die hem lege handen liet weggaan. Carton kreeg bloemen, i een bedrag onder couvert D overgenomen kunnen wor den. is nog niet bekend De vestiging in Maastricht zal worden gesloten. Ook het ln aan bouw zijnde nieuwe pand van Grand Bazar zal door V en D niet worden overgenomen, omdat men zelf in deze plaats nieuwbouw pleegt. In overleg met de vakbonden is er een afvloeiingsregeling getroffen. Een half jaar lang wordt een aan vulling gegeven op de ww-uitkerlng tot honderd procent. Afhankelijk van de leeftijd der werknemers volgt daarna een afloop in de uitkering. Een en ander werd dinsdagavond op vergaderingen in Maastricht en Eindhoven onder voorbehoud meege deeld door vertegenwoordigers van ae DECOM. het overkoepelende or- gaan der betrokken vakverenigingen. Sterrenkundigen bijeen Onge veer 1800 sterrenkundigen uit de hele wereld zijn in Brighton bijeen gekomen om de komende tien dagen van gedachten te wisselen over de jongste ontwikkelingen op hun vak gebied. De 14de algemene vergade ring van de Internationale Unie van astronomen werd gisteren in deze Zuidengelse badplaats geopend door de Britse minister voor ondenvijs en wetenschappen. mevr. Margaret Thatcher. Zodra het mooi weer is hebben ve le mensen de neiging naar zee te trekken. Ook Noordwijk is een zeer intrek zijnde badplaats. Velen gaan daar dan ook naar het strand. Nu is het mij de laatste tijd opgevallen, dat in Noordwijk overal parkeerme ters (geldig voor één uur» verschij nen. Toch kan ik mij niet aan de in druk onttrekken, dat het gemeente bestuur een enorm gebrek aan rea liteitszin aan de dag legt. De bad- j gast immers komt meestal niet voor één uur baden en zonnen Hij trekt j daar doorgaans op zijn minst een halve dag voor uit. Nu door de komst van de parkeermeter steeds meer „vrije" parkeerruimte ontbreekt, is men vaak verplicht de auto op een plaats met parkeermeter neer te zetten. Hoewel bijvullen van een parkeermeter officieel is verboden, komt dit toch nog veelvuldig voor. Wy zijn in de regel met z'n drieën op het strand en elk uur heeft ie mand „kwartjesdienst" voor de par keermeter. Ik kan me voorstellen, dat het ge meentebestuur de opbrengst van de parkeergelden op prijsstelt. De bad gasten maken immers rommel en ge- meentepersoneel moet worden be taald om dit op te ruimen. Maar ik vraag me af of door de komst van de parkeermeter wel de juiste weg is gekozen. Dat parkeermeters in de Hoofdstraat en andere winkelstraten zijn geplaatst, kan ik volkomen begrijpen'. Maar waarom op plaat sen waar geen winkels etc. te beken nen zijn Voor wie zyn daar die ALPHEN AAN DEN RIJN De werkgroep van zeventien Rijnstreek- gemeenten heeft zich in een brief opnieuw tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gewend. De ge meenten vinden dat een spoedige aanleg van de secundaire weg 6 van Leiderdorp naar de aan te leggen Rijksweg 3 bij Aarlanderveen zeker de bestaande Rijksweg 11 van Lei den tot Bodegraven zal ontlasten. Daarnaast blijven de gemeenten aandringen op de aanleg van een nieuwe rijksweg 11 van Bodegraven naar Leiden. Tevens wordt aange drongen op een verbindingsweg tus- i sen de aan te leggen rijksweg 6 en de rijksweg 11 bij Bodegraven. De j werkgroep verzoekt G.S. de zaak nog i eens nader te bekijken. De werkgroep zegt verder, dat spoedige aanleg van de rijksweg 6 en de rijksweg 3 van Bodegraven naar Amsterdam reeds een aanzien- lijke verbetering zou zijn. De werk- groep blijft streven naar verbetering I van wegen ln en naar de Rijnstreek j in een versneld tempo, zodat de ja- j renlang bestaande achterstand kan worden weggewerkt. parkeermeters? Voor de Maar die blijft langer dan op het strand. Gaarne wil ik hier twee gen geven, die meer aan teit zijn aangepast: 1. de dat men er voor maximaal muntstukken kan inwerpen, dige meters verwijderen, keerplaatsen omheinen en wachters aanstellen. badgast. eën uur oploesin- de reali- huidige i acht uur 1 2 de hui- de par- I parkeer- J.C. Korthals Waiersteeg 4 Leiden. NOORDWIJK De Noordwijkse .politie heeft twee broers van 20 en [19 jaar oud gearresteerd, die in het afgelopen weekeinde op het strand vernielingen hadden gepleegd. Een van hen trachtte 's nachts de deur van de vuurtoren te forceren, om dat de vuurtorenwachter tijdens hun „duistere" praktijken een lichtbundel op hen had gericht. De jongens, grondwerkers van be roep. waren reeds geruime tijd las tig en vervelend. Op het Vuurtoren plein en elders in het dorp traden zij vaak provocerend op en tracht ten zij hun omgeving te intimideren. Toen op de melding van de ver nielingen een politiepatrouille bij de vuurtoren arriveerde, dreigde de oudste de agenten met een dolkmes Daarop verzocht de patrouille om assistentie. Nadat een agent met een politiehond was verschenen, kon de vechtersbaas, die als een dolleman tekeer ging. worden ingerekend. De andere jongeman, ook gewa pend met een dolkmes en bedreigin gen uitend, trachtte zijn broer te hulp te komen. De politiehond boet hem in het been. waarna de polit'.e- man er in slaagde het dolkmes uit de hand van de jongen te trekken Beide vechtersbazen, die onder in vloed van drank verkeerden en zich tegen hun arrestatie verzetten, wer den in het politiebureau in de cel gezet. Zij zyn vanmorgen voor de Officier van Justitie geleid en in bewaring gesteld WASHINGTON -AP' De NASA heeft 450 geleerden uitgenodigd op een bijeenkomst waar men wil na gaan wat de voordelen konden zijn van een groot bemand ruimtestation voor wetenschappelijk onderzoek. Tot de 450 gasten zullen 60 vertegen woordigers van universiteiten en in dustrieën in het buitenland behoren. De rol die het ruimtestation zal moeten vervullen zal in beginsel ge lijk zyn aan dat van oceanografi- sche schepen op zee of het station aan de Zuidpool, aldus NASA De conferentie zal op 9. 10 en 11 september worden gehouden in het onderzoekingscentrum van de NASA. Moffet Field, ln Californië. Het plan bestaat om het ruimtela boratorium in 1978 te gaan lanceren, hetgeen vermoedelijk gebeurt door middel van een Saturn us 5 raket en dan om de aarde te laten cirkelen op een afstand van 402 km boven onze planeet. In het begin zullen de bemanning en de wetenschappelijke staf bestaan uit ongeveer 12 personen. Men blijft twee k drie maanden aan boord om dan te worden afgelost. Het is de be doeling dat het station ten minste tien jaar zyn taak zal vervullen. Het vooronderzoek voor het uitstu ren van het ruimtestation zal tegen het einde van 1972 of anders in het begin van 1973 beginnen. Dit zal ge beuren door ruimteschepen met drie man aan boord In het begin zal men een maand wegblijven. Dit wordt naderhand twee maanden. NIEUWVEEN Vijf inworverw van Nieuwveen kwamen vanochtend tot do minder prettige ontdekking dat hun huis met een nachtelijk bezoek was vereerd. Brutaal zijn de inbre kers te werk gegaan. Een mooi staal- tie hiervan was wel dat zij de ga rage van de heer Stichter binnen kwamen met de originele sleutel. De ze hadden zij eerst even uit het na burige huis gehaald. Uit de garage namen zy een geldbedrag mee Daar na legden zij de sleutelbos weer te rug maar vergaten de deur weer af tc sluiten, zodat de heer Stichter de deur vanochtend open vond Daarna werd ook een familielid van de heer Stichter, mevrouw Stichting «Kerkstraat» door inbre kers verrast. Dooi* het openbreken van e enraam kwam men binnen bij dc groentehandel R. J. Bader, waar cic kassalade werd geleegd. De lege lade werd later in de tuin terug- gevonden. De handel in huishoudelijke arti- kelen van C. Bader was ook doelwit ven de heren. Hoe ze hier zyn bin nengekomen was de politie nog niet j duidelijk. Ze haalden de kasten over- hoop en namen een enveloppe met inhoud mee en de kassalade werd geplunderd. Tot slot kreeg ook de familie Smoo renburg nachtelijk bezoek. De totale schade kon de politie vanochtend nog niet bekend maken. Geen subsidie meer In West- Berlyn is een ernstige controverse ontstaan tussen de burgemeester van deze stad. Schütz. en de Bond van verdrevenen. De bond. die op 6 sep tember in West-Berlijn, de „dag van het vaderland" organiseert, krijgt daarvoor geen subsidie meer van de Berlijn se senaat. Schütz noemde als reden voor zijn weigering: ,.Ik ben van mening dat deze vereniging geen belastinggeld behoeft te ontvangen voor politieke agitatie". ITELTJES gevraagd I winkelmeisje ."»- Vk, hoog loon. In f Aanmelden bij T van Bohemen. 47 .tel. 21286. ab jkbedryf kan plaatsen voor I loon f 3 netto i sociale voorzie- jeiden. tel. 42802. x ..dorp en H.F.S. vragen ïedewerk(st)- Jaar. Diploma's irijs .maar accu- itsgevoel worden »rd. Bel 01710- langs Hoofd- lerdorpx winkelmeisje zuivelhandel. A. 42. Leiden, tel ab gevraagd, olopl. 6 Jaar la- voortgezet lager ikkerlj de Sleu L R(jn 78. Lel met 2 school- ren en baby op lendelijk meisje ochtenden p.w dreef 7. Voor- t tte meisjes van oor het vervaar- «ladedozen, Van ude Rijn 36. Lel- x V. d. Mey vr. ogen of meisje luren. Vliet NZ tel. 12519. na 16 718). ttraagd in jong aelsJe v. d. huis- 15 tot 12.15 uur 15.30 uur. Moet Hg kunnen wer- voorzieningen. Beye. Hoolgr. x toer wegrestau- rp vr. voor de »i nieuw eethuis- hof'. jonge en- eerster s en kel- 2020. bd winkelmeisje 5- hoog loon. rij. Aanmel- - van T. van Vossensteeg 47 "'•fe latrune 1M iUMalon Koet- 1 21. tel. 20560. jongens plant-1 I wasserij Nooit- '""iBoumanweg B Gevr. leerling- verkoopster 3-daagse werkw. v. Velzen. da mes hoeden en modes. Don- versteeg 3. Leiden. Tel. 21406 b.g.g. 30075. bd 1 Zo spoedig mogelijk gevr. 'link meisje (liefst van buiten) oeslist zëlfst. kunnende wer- :en niet beneden 18 Jaar. Voor roede kracht ook prima loon Mevr. v. d. Bos. Korte Mare 4. tel 22402, Leiden. x 1 \vy zoeken bezorgers voor ons agentschap Noordwijk a. Zee aanm. dag. na 18.30 u bij mze agent dhr. V. d Zwart', Schoolstr. 3b. Noordwijk a. Zee x H Gevr. nette brood- en ban- cetbakker plm. 18 jr. Zelfst. kunnende werken (Streng) Groenhazengracht 10. Leiden, x Goede typistes en boekhoud kundige krachten gevr. Hoge tarieven. Bel of kom even langs Uitzendbur. Apollo. Apollolaan en0. Tel. 33864. at Ervaren schilders gevr. v. ultlliteits bouw en onderhoud Fa. Th. Wesselman. Zuideinde 40. Roelof aren ds veen tel. 01713 -2908. b.g.g 01712-209 i Jan sen binders Roosevelt straat 41 te Leiden kan enige leerlingen imanl. en vrouwl.) plaatsen die opgeleid worden, om diverse boekbindmachi- nes te bedienen. Aanm. Roo- seveltstr. 41. of tel. 01710-21745 Toko ...Mampèr" vr. nette rouweiljke hulp voor in keuken, s.v.p. aanmelden 's- avond tussen 7 en 8 uur. Telef. 31927. Morsstr 51a, Lelden Gevr. leerling verkoopster De Haas, Haarlemmerstr 2. Gevr werkster voor een ochtend of middag per week De Laat de Kanterstr. 5. IQ Gevraagd winkeljuffrouw. 5-daagse werkweek. Brood- en banketbakkerij. Nagtegaal, Cobetstr. 87. tel. 23964. x Gevr. een winkelmeisje 5- daagse werkweek, hoog loon In moderne slagerij aanm bij de zaak van T. van Bohe men. Jan Vossensteeg 47 tel. 21286. WU vragen een actiefmeis- ie voor onze administratie lft. 16 A 17 jaar opl. op mulo. niveau gewenst. Persoonlijk aanm. N.V. Hema Leiden. e Wij vragen een leerlingver koopster 15 a 16 laar pers. aanm. N.V. Hema. Leiden. e 1 2 leerlingkapsters gevr. WIJ bieden een extra vrije dag om de kappersvakschool te volgen. Tom Westen Breestr. 45 Lei den. Tel. 23851 cd Gevr. een flinke werkster voor 1 ochtend p.w. Br. bur. v. dit bl no. 84593 of tel. 34521. Gevr. magazijnbediende bi| voorkeur bekend met de ijzer handel gebr Kruijt N.V Lei den Nieuwe Rijn 61 Tel. 20945. voor luxe te werkzaamhe 18-12308. bd voor och- en Leider- rijk. Verdiens- l&gblad De Te- 30 Tel. 21359 t N'-V. Restau- tteeuw. Veurse- »ten tel. 01717- j? w. voor de üekends hulp i. r voor hele of wvr. Chinees Stationsweg b «f'pensioneer- r" halve dagen. «*rtj Nooltge- Boumanweg LUBA N.V. Be] 43690. Lelden, x "Bit aantrek- LJtodt je na- gfKibur. LUBA 53a. Lelden x jj si™»**» 1 '?°r haar pro- IN *h,te melden ■^Vjjelszaken. 3- Leiden. Nette werkster gevr. voo middagen p. w Tiboel Sie- genbeekstraat 4 Leiden (Bur gemeesters wijk). Gevr. winkelbediende erva ring geen vereiste goede voor uitzichten Overdevest Super markt Herenstr. 96. Tel. 21409 c d Banketbakkerij gevr. 3e be diende of leerling. Peterse Noordeinde 31 Tel. 22312. cd Nette werkster gevr. voor 2 uur p.w. Korevaar Drog. Aan melden Korevaarstr. 22 Lelden tU6sen 6 en 7 uur. Werkster gevr. nette werk ster voor 2 ochtenden p. week mevr. La Lau, Zoeterwoudse- singel 19 Leiden tel. 26824. Gevr. net dagmeisje van 'f morgens 9 uur tot 's middags 5 uur of flinke werkster 3 da gen per week. Prettige werk kring met goede busverbinding aanmelden mevr. Verwoerdt, Groot Hassebroekseweg 8 Was senaar tel. 01751-8722. Bijverdienste welk school gaand meisje of gehuwde vrouw heeft in Leiden de ge legenheid om in het middag uur van kwart voor 12 tot half 2 een eenvoudige brood maaltijd voor mijn 3 school gaande kinderen te verzorgen? Uitgezonderd zaterdag. Telef. 42654. Voor al uw dakbedekkin gen lekkages woonarken goten alles maken wij waterdicht m. gar 01710-44506. x S3 Voor al uw verbouwingen, onderhoud- en reparatie werkzaamheden Aannemersbe drijf P J. v. d. Kamp tel. 52386 B Bijverdienste. Heer voor magazijn en of bestel werk ln het bezit van tel. 33583 en bestelauto. Enkele uren en/ of dagen in de week (bezig heden belangrijker dan ver dienste). bc B Jong echtpaar vr. thuis werk moet schoon werk zijn. Veel vrije tijd. Br bur. v "d. bl. no. 84599 B Gevr. thuiswerk onverschil lig wat door Jonge vrouw Br. bur. v d bl. no. 84616. Problemen met uw admi nistratie? wy springen voor u ln de bres. Adm en acc. kan toor van Benten de Sitterlaan 4a. Tel. 33495 x Gevraagd voor niPlsje leu Benedenhuis te huur aan-,B Kunststof keuken m. ocron,- geb. voor echtpaar op leeftijd of roestvrij stalen, aanrecht I huurprijs beneden 10,- p. w. Bonte. Morsstr. 6. geopend v. I - -> -- 12 Br. bur. v. d bl. no. 1849 I 2-6 uur. tel. 26314. Auto's Aangeb. Slmca 1500 G.L. b '65 1 2100.- Hansenstr. 33a. I Leiden na 5 uur. ig I C\ 4 citroen 1970 door vertrek naar buitenland te k. 2. mnd. oud 4350 km. f 4000.- Tel. 01710-23359 na 19 00 uur. j Vakantie, camping en watersport Diversen B Drukkerij de Sleutelstad ver- I lovings- huwelijks en geboor- tekaarten, moderne en klass. B Kamer met pension aange-1B Aangeb. I ronde eethoek- 4ulo /0„,«-r ianhet••line boden \oor keurig heer. Haar- *afel f 40.- 1 kaptafel 40 gld. "koon ve^oon lZ Mo lemmerstr. 216a Leiden. beiden z.g.a.n. wegens plaats- dus p' uitzoeken maar vanaf T8 Woonr. ai'ngeb. voor wed. o fLammenschansweg 239. f J5 per p l. v d. Berg. 9 Wegens omstandigh te k. a ..Johnson' de meest gevraag-1 modellen. Geboorte kaarten ln alleenstaande Juffrouw leeftijd Lelüen weg 67. tel. 30692. x aangeb V.W. bestel bj. okt. de bultenb. motor inr. flnancle-124 uur klaar. Nwe Rijn 78. Lei- boven 40 Ir bij heer alleen 0 k. bankstel moet bekleed m sinnnnito-c m L<».n '67 prijs 4250 - A.n.w.b keu-;rlng rep. hoofddealer voor Lel-iden. tel. 26699. x huwelijk niet lndlrekt de be- worden, tel 01720-4488 b ?en h"^^ril '«orden gV "ring toegestaan te bevr H. J~ doeling condities n.o.t.k Br. bu Q Te k. aangeb. electr. clr- gehaald. Inl tel 01718-1579. x Stikkelorum w.b. alfha Vinke- kelzaag machine 220 v. f 85.-!B 0evr tecen contante het .- Voorschoten. c Leldseweg 5_7,_Yoorschoten. te- ffngüeJr- tfg* nTnVo dEËtilV T!L Ïr-ÜR.' aan ons verkopten, mits deze h?£ ..u.mhc niHidini- SChaSevrii en niet nurfer rian ourmamftii.aai ioo. N Br.) Br bur v. d. bl no. 1888 reau van d. bl. no. 84613. H Te k. mooie boerderij met den en omstreken. Jachtwerf j i Poelgeest. Haarl. trekvaart 16a ing. bij Kwaakbrug. Telefoon 01710-54054. Ook zondags open Goed uitziende dame. mid den 60 z.k.m. eenvoudige heer, zelfd. leeftijd prot. godsdienst, interesse in goede muziek en gezelligheid. Br. met foto op erewoord retour. Br bur. v d. ha. welland gelegen in Rosma- j 'efoon 01717-3918 len gem_ 's-Hertogenbosch,iB Wegens verhuizing tomaten-jschadevrij en^niet' ouder "dan Surlname5traat 166 bel<aen B In verband met introductie sorteerder. Krachtstroomka- 1966 is. Auto Heem .kerk telef 3 Auto garages f 350.- schuur- nieuw model. Tomos 4 pk aan-i 01 no 1'ai bel met aansluitingen. Boscule 01713-2366 of 01712-529 x 'bes f 185.- Vakantiehuisjes trekkelyke inr. prijzen. Nieuw- B Durex automaat. Haarlem- Komkommerweegschaal. Licht a HppiiKtcrL fWacir... f 950.- Vr. gratis prospectus. Jachthaven Zwanegat, merstr. 68. Durex automaat, kabel Japanse poederverstuiver lume keus BÖvaJz aar tJ"Houtbouw Ubachs Kerkrade. e Haarl trekvaart. Warmond, tel Haarlemmerstraat 68. Woninqruil Uoningrull Gevraagd In Lelden: 2 a 3-kamerwoning m douche en keuken huur: max f 150 - per maand (geen Ln wo ning) aangeb. in Den Haag 3-kamerflat. 2e etage in Mor- T- - - - genstond Vrij uitzicht op gr. ke baan in de hulsh. voor heleipark Winkelcentrum om de dagen liefst in gezin met kl. hoek Huur f 106 90 Der maand (Le toonbanke: kinderen Voorschoten of om- Br Genemuidenstr 107 n»n I meubelen, koelcellen geving Br. bur - 84582. Biedt zich aan w>rk?»nkP rechte SS k'ur"" (in 3 no m hliïS ,ot 31 uur z*"rdaK v»n 9 I<« «nou^n.. M,;f. 01711-2534. Autoverhuu rhplnlln OI/ m t,. QA. UUJ r üczoeKrrS uit L.eioen xrrax automaat. Haarlemmerstr. B Seagull en Tomosdealer voor 68 bcde Lelden. Kaag en omstreken. Jachthaven Zwanegat. Haar- 5,D* lemmertrekv. 1. Warmond, tel Eendracht Zoeterw. Singel huren vellie Warmond 01711-2618-2534 14b 'n^ai?^.d°°r de lIW x was (6 kg) dekens en gordijnen helder gewassen en gecentrlfu- veen. AuïïShwtt.Wi 47 LrtS: j f' sch,„d»m 01761-3033 areX^ if"i B Koel technisch hu reau Weber Tp le.?' ®J*boyen s garagebedrijf g verh. van tenten, luchtbed- geerd in 40 min. droogkast - H. voor koel- en vrieslnstallaties. .Li' f, n Leiden te- den slaapzakken kooktoestel-1 mangel aanwezig om uw waj r maanri Gekoelde toonbanken wand- com afwikkeling fél efoon 22300 abce i len enz Breedeveld. Haven 40. kastklaar te maken. Ook che 1Q-meuhelen. koelcellen en ijs- 4000 Kaeung, rei uitii- Nieuwe auto huren o.a. Opel tevens Nieuwstraat 40. bij de I misch wassen 4 kg f 7 13/ uen t/vmKanlun \Tram rr no t Haag «1. 070-664163 bc B Vangeboden drlekamer flat reau -Weber, Leiderdorp ster »rnr o gw*d onderhouden. Voor én ,31726 ster vror 2 middagen p.w. a achter ruim uitzicht huur f 104 i— Br. bur. B Nel meisje 15 jr. 2 jr. hulsh. school biedt zich aan als leerling-ver koopster. Br. bur. v d. bl. no 84625. Wie heeft er voor m(| werk als tolletjuffr. beschikbaar van morgens 9 tot 's middags 3 uur en 's avond na 7 uur. Br. bur. v d. bl. no. 84624. ■f Let op behoed u voor de win ter laat Juist nu uw dak repa reren of vernieuwen, gespecia liseerd ln dakwerk tel. 01710- 43307 of 22844 Leiden eber. Leiderdorp telef. Nieuwe diepvriezers. licht telefoon 43567 - i u»tnaoiga o jaar gar. 200 11- teieioon 4cJ567. d ter f425. 300 1. f 580 420 li- ES VV Ie wil rullen vrije hoven-! ter f790. 600 1. f 950. Incl. woning geen beneden bu- BTW. Fa Weber. Bernhard- ren. Voor huis dat in tweeën j straat 12 Leiderdorp, tel 01710 bewoont kan worden of flat 1-31726. e Br. bur. v d bl. no. 1902 Vnor al u» bckng. «vltsel. BI Wie wil mijii 4-kamerhoek- muurverven, verf gereedschap flat op de Vijf Meilaan ruilen pen naar ..De Pelikaan-' Verh. tegen heet huis in Leiden of van plaktafels verfhandel ..De omg Hui" f 127.- p mnd Br i Pelikaan", tel 25813 bur V. d. bl. no. 84640. a Voor al uw ln lijstwerk 20- I wel modern als klassiek een snelle levertijd dan naar Lijs tenmakerij „Towi". Morsstr. 22 I Lelden tel. 33972. I Naaimachine defec Diverse aanbiedingen b 8 6- B Dame 'i« Jr. Schuldl ge- x, scheiden (eiseres) vr nette Taunus. VW Cortina. VW bus-I Hooigracht, tel. 44755. H Mmca 1100 GLS '68 f4500. (es. Simca en Opel Kadett A1Ü21955 *i«. VW type Kever '67 f2600. Vaux Risk verzekerd. Autoverhuur 'heer met 1 kind bppn herwnat hall viva 65 f 1450. Taunus Tip-Top St. Aagtenstr. 14. tel grootste wirtering ,kam;foto nn rS' 12M stationcar '66 f1350. NSU 25709 b.g.g. 53627. bc peergas app. o.a 25 type komf. graag "etfoto_op erew_ retour, Prinz 4 type '64 f 875. Ferd.l- .s hrnlrtinaren alleen wil ga6V€rL in dlv' ultv- K«sstryk- Br' bur v d bl- no 1785 Bollaan 20. Voorschoten (Vliet- ^rhuren de R nmonni ijzers, gaskoelk van 25 t/m 1501 B Lugdunumers opgelet! Z«- wykl. tel 01717-4890. x ThrvcW tiSwautrfP^met llter tranaLStor verl «-n7 Cam- terdag 22 aug as grote vu- Forrt iïm *oper van par,. nhïuCr». gSlïï ta ni^w8as shop "Ief. ^arrljd nm de H Verver,- weg. omst. te koop aangeb l.pr. beige livrei, keuze uit wit. ivoor st Irm et tO «W» rv«l, bed wisselbeker en andere mooie fiV bruldscoujxél Zee-1B Wlnterberging AN er delfantlne °m 6+5 dingvrij, regelmatig door dea Ier onderhouden. Bevr. na 7 u. 's avonds. Plantsoen 35a. Lei manlaan 12a. Tel. 23055. Dir.ruimte voor boten tot 4 mf 55 de Jong. b j per boot. Reparatie aan bin- V Br, «iet» vnor u« lavl km- nm- «n buitenwerk. Nieuw- D eiv11 a n,nbnniv,,ic Tovinnobouw van vis- en toerboten v-antie v. ziekenhuis. Taxicen- B Zwarte Opel Record 1960. trum Noordeinde M J. Schut- vr.pr f 300. J. v. d Akker, te Levendaal 179. Lelden e Eloutstr. 18. Zoeterwoude. bc' Simca 1000 bj. 1965 zeer' goed en gaaf t.e.a.b Damlaan An+f>Airroccr»iroc on 14b Lelden tel 21696. h c. I ^UTOaCCeSSOireS en Woonruimte gevraagd Hebt u kaniers u kunt ze gratis opgeven bij het kamer- verh. kantoor C. F. Hansen. Rapenburg 60. Leiden telef. 31766. Tweedejaars student theolo gie zoekt kamer in Leiden of naaste omgeving. Indien U maar enigszins woonruimte over hebt. wilt U dat dan schrijY-en aan J. H. R. Jullens. Savornin Lohmanlaan 49 Gro ningen. Wie helpt ons jong echtpaar met baby zo spoedig mog. aan 3 a 4 kamers met keuken voor het tydvak tot aug. 1971. Br. bur v d. bl. no. 84590. 14b Lelden tel wy re- B Daf 1966 model 33 nieuwe pareren elk merk snel en per-jba»d€n kokosmatten bijzonder B Ons jubileum uw voordeel. fect Naaimach. handel Rooy- mooi 3 maanden schriftelijke omdat wij 10 Jaar bestaan kost acker Da Costastr. 41 Leiden garantie f 1550.- inruil flnan- onze volledig verzorgde recla- tel- 31324. Ad de Ruijterlaan1 cierlng mogelijk Gevaks auto- mepermanent slechts f 12.50. 14a- Katwijk. tel 01718- handel Levendaal 113 Tel. tot ziens bij Dameskapsalon 15844 d, 32972. bc ..Leona" Van Hogen dorpstraat B Wjj geven nog steed: Doe het Zelf bouw van vis- en toerboten tot 6 m. Kom eens praten, elke avond na 7 uur A. Nijhuls, Oude Singel 10, Leiden. x B Evinrude buitenboordmoto ren van 1.5 tot 115 pk. Rep. flnanc. inr. Rayon hoofddealer techn. bur. Bloem. Jacht- en scheep6art. Hogewoerd 104, Leiden, tel. 31620. bd B Man '29 Jr.. met woning ge- schelden eiser zoekt kennisma king met ytouw k g. bezw Br. bur. v d bl. no. 1851 B Zeg het met bloemen! Maar dan van Srelltzia. Dag. vers van de velling. Bloemenkiosk. Strelltzia. Noordelnde 2b. Lel den. tol. 33313. B Ik zoek een leuke vrien din Leiden omgeving. Br. bur. v. d. bl no. 1861. Verenigingen, clubs etc. 38. tel. 34993. B Verhuur i«n houten, metale Sestoff. klapstoelen, klaptafels, rzberg serviezen, bestekken, koffiebars, bingo-spelen, enz. Concurr. prijzen, tel. 31340. tevens Nieuwstraat 49-51. bij de Hooigracht. x B Kadohon planten en vis sen ter waarde van 14.50 bij aankoop van een lijstaquarium 60x20x25, verwarming, ther mostaat, luchtpomp met toe behoren. filter kompleet, ther mometer en voedingsbodem bij Aqua Vlieland, Nieuwe Rijn 50. Leiden —ir' tariant 1500 S 1965 pr.monteren, gratis antenne. oor uw oude s,o,ruiger bi) banden en motor !n reer goe- Autoehop Ton Rijsbergen. Ma aankoop van een nieuwe. PnJ- de staat f 1750.- Inruil mogelijk resineel 64 tel 31260 3 zen va f130 ook in 127 Volt. Levendaal 113 tel. 32972. b cilT Fa. Dusoswa. Turfmarkt. Lei-!» i-ioi axn hi -rs kj nnn Lm Ren d' Personeel aangeboden B Onderaannemer vr. groot en klein werk. Alleen wij geven garantie op ons werk wij ma ken en repareren o.a. metsel- Yverk, timmerwerk, schilders- werk, tegelwerk, loodgieters- werk. stukadoorswerk, riole ringswerk. dakreparaties. Tel. 01710-43307 of 22844, Lelden. x Verpleeghulp biedt zich aan by zieken, bejaarden of hulp behoevenden alleenstaand of in hulsgezin aan de rand van Leiden of omg. Tijden nader overeen te komen. Br. bur. bd v. d. bl. no. 1925. Jong echtpaar zond. kind. zoekt z.sp.m woonruimte in Lelden Br. bur. v. d. bl no. 1843. d B 2e jaars studente zoekt ka mer ln Leiden weekends afwe zig. Teding van Berkhoutlaan 21 Delft 01730-21391. B Student zoekt zit-si.-kamer liefst Leiderdorp of omg. L.O.I. Hotel Leidse Dreef 3 Leider dorp. c B HTS-er 26 jr. zoekt vrije kamer of pension in Leiden of omg. M v. d Kooi Talmastr. 43 Wolvega. B Echtpaar b.h.h.b. man on- derhoudsschilder zoekt vrije etage of kamers bereid iet« op te knappen tel. 34813. ce Te k. gevr. ruim vrijstaand- Ideaal voorv akantie. prui-|18, tel 23645 den tel. 24409 B Mij verzorgen al uw druk werk tegen billijke prijzen Vi sitekaartjes, geboortekaartjes aankondigingen enz. Prima af werking en vlotte bediening. Drukwerkservice Halpa. Haar lemmerstr. 64. tel. 24185. d e B ..Rosine" geeft de hoogste prys voor goud, zilver en ju welen. Gr. keu6 ln verlovings ringen. gouden zilveren, verzil verde art. en uurw Steenstraat Flat 850 b.J. '65 64.000 km. 760.- kl. (Noört jrys f 1760.- Falekstr 'V .1 "-"O pa WV.OUI1 tti'U «AUWUi 1/00 1967 f^öOO. ^lden van genMaresingel 64 .telef .31260. le eigenaar. Ferd. Bollaan 20. 0 0 x Voorschoten (Vlletwljk) tel. 017174890 x Aangeb. een set Volkswa- genbusbanken prijs plm. f150, H er» «ni J wlelige gesloten aanhangwa- bj 1960 km st 57.500 goede gen f 350 -. Te bevr. Auto- banden motor en accu. Prijs Heemskerk Alkemadelaan 1. f 225.- na 7 u. Te bevr Rem- Roelofarendsveen tel. 01713- brandtlaan 34. Voorschoten 12866. a b Schitterende Austin Seven B Knop nu een autoradio en B Polvester voor het bekleden vimt -• Vnrt^ spaar veel geld. kies er één uit j van houten metalen en polyee- cIu£ska« verstirkerv^^vll? Han collectie vanat f 109.-. terboten en het heUedeV van «ra.1. on „toren. gr.tu dajt^ D Se^utr. Mg Schiekade 116b. Tel. 33874. e succes en geen enkel fi- B Sprite 400 1968 met geslo-nancleel risico alle inl. wor- ten voortent en waterpomp is den u gaarne verstrekt door nog als nieuw f2650. Nleuwstr onzen heer M H. Boer te Kou- 135. Leidschendam. cd'32^ 8 01714- B Te k. stalen motorkruiser 7.30x2.20 overal sta-hoogte m. 4 cil. albun benz motor 25 Qc-l.-L, &k Ind. w.c. keuken, met dub- -essen en CIUDS el aanrecht, kalult met 2 vas- te sl.plaatsen ruime kuip met Ja Middenstandsdiploma Wilt veren wy le klas uitlaten te- j vens voor praktisch alle auto's ken synthetisch haar f 59. lan ge halve pruik, schouderlengte f 89. Grote sort, dameskapsa lon. Koetsier. Hogewoerd 21. Lelden, tel. 20560. x B Kadohon planten en vissen, ter waarde van 12.50 bij aan koop van een ïystaquarium 45 x28x28 verwarming, thermost.. luchtpomp met toebehoren, filter kompleet, thermometer en voedingsbodem by Aqua Vlieland. Nieuwe Ri]n 50. Lei den. x B Splinternieuw Etna gas fornuis iets beschadigd van f 380.- voor f 100.- Rijnsb weg 93 Leiden. B Te k. aangeb. bruidsjapon lang model m 40 Driftstraat 6 na 6 uur. B Garage en Indnstrie. Ge- of hoekhuis met tuin ln Lei- j wassen bonte en witte potslap- "en,2Lomg Br P<,n "«en zeer scherpe pr(j- no 1ÖH' zen en al ln baaltjes vanaf 20 Een luvew inkel zult u bij ons niet vinden, maar u krijgt wel 30 tot 40 pet. korting op al uw inlijstwerk. Lystenma- kerij Vijlbrief Uiterstegracht 168. Leiden. Ruime parkeerge legenheid. B Beglazingsproblemen. ruit herstellen? Glash H Fin ger bellen. Tomatenstr. 12. Lei den tel. 42926. 1000 kisten Zeeuwsche bank en 2 losse sl.plaatsen, compleet met Inventaris prijs f 8500.- Tel. 01710-32545. Te k- kajuitboot 7 ml. 130 b. aantrekkelijke prys f 500.- H- .«e f 1Q;n Autoradio's o.a. Philips metEerste Blnnenvestgrt. 15 Lei- f 65 sle?hï f 195°-" gratis inbouwen ontstoren en l den "?nd- .T.°<!re™t1,d-1 ra tljdemk ook met grut!, 4- straat II. Oegstgeest tel. 53653.C delige lnzlnkbare antenne, na- B Aangeb. prima houten ka- B Schadevrije Peugeot 404 '68 tuurlijk bu Autoshop Cok de juitsloep met stalen dek en radio als nieuw f5450.- of Graaf. Hoofdstraat 159-160 bd opbouw ingeb. caduoc motor 17 f 182.- p mnd. Toorenveld6tr. m «oor uitlaten mei eerlnee pk L- 830 m' br 2l5° m nog 11 OegstgeMt, tel 53663 c Sontwekosten banden en acc 5^ «f?611° Ul?teJen?£^{ B Morris Mini 1000 sehulfdak en onderh. middelen Alleen by w.tWuw '69 25.000 km schadevrll als!Cok de Graaf. Hoofdstr. 159^|Nachtegaulln. 60 Katwijk a. nieuw f 4150.- of f 138.- p. [160. Leiderdorp, tel. 24520 (ho- jmnd. Toorenveldstr. 11, Oegst- ge kortingen) bd geest. tel. 53653 Zee. Huisdieren x35x35. verwarming, thermost.. luchtpomp met toebehoren. filter kompleet, thermome- B daniés (zusters) zoeken kamers met keuken en gebr. van douche aan de rand van Lelden of omg. Br. bur. v. d. bl no. 1924 B Jong echtpaar, man In mil. dienst vrouw b.b.h.h. zonder kinderen zoekt zo spoe dig mogelijk kamers met kook gelegenheid 's avonds 01751- Woonruimte aangeboden Te huur aangeb.: grote ge- stff. en gem. kamer c.v. ge bruik van keuken en bad voor meisje f200 per maand. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 84538. b B Gemeubileerde sl.kamers aangeb. aan serieuze nette he ren b.b.h.h. te bevr. Kempe- naerstr. 58. Oegstgeest. Aangeb. bovenwoning met aparte opgang moet opge knapt worden. Prijs f16.000,- Hypotheek beschikbaar a 7 pet. Br. bur. v. d. bl. no. 84609. de B Aangeb. op le stand te Lei den benedenwoning moet op geknapt worden prijs f 16.000 Hypotheek beschikbaar a 7 pet Inl br. bur. v. d. bl no. 84610. <1 e kg franco, elke dag thuis. Poetslappenmag. tel. 33583. (Dit adres bewaren). bc B De nieuwste kinderwagens v.a. f 127.50. wandelwagens f 24.75. \Y'it laqué, kinderledi- kantje f 49.50, chroom kinder stoelen. babyboxen babysitters reiswiegen enz Alles voor uw baby 30 tot 40 pet. goedkoper. Alleen bij mevrouw Robbers. Leemanstr. 29. Leiden. Mors- kwartler. tel. 01710-43894. bd :B Alles voor de voetbalsport. sportschoenen, broekjes kouse i shirt* voor alle takken van sport, grote collectie Helanca trainingspakken. Willems Floet Sport. Lelden. NV. Haarlem merstr. 182-184. bd B Te k. een Fa her ollebaard met losse tank f 50.kachel i.z.g.st. De Graaff. Rljnvreugd Lelden. Tel 22693. B Anco's baarboetlek. Thor- beckestr. 58. Lelden tel. 31310 achter G.G. en GD gebouw In onze speciale pruiken-boe tiek vindt U de grootste collec tie haarwerk tegen de laagste prijs. Vrijblijvend advie6 en passen. cd B Voor al nw behang- en wit- werk n.d. Pelikaan ook v. be plakken van uw plafondtegels. Verfhandel ..De Pelikaan" Pe- llkaanstr. 27. Lelden telefoon 25813. i Banden nn of nooit. Alle nia- Prachtige VW 1300 T '661 ten tegen zeer aantrekkelijke aardappelen alle soorten 25 kg slechts f2250.— of f112— p I prijzen. Leidse Banden een-, 4'20' gr,a thuis mnd. Toorenveldstr. 11. Oegst- trale Zoeterwoudseweg 5. Shell LEO Aardappelhandel J- Koo- geest tel. 53663. c Station, tel. 33464. zaterdag tot n ri len. Granaathof 16 Tel. 43031. n oo uur h Kadohon planten en vissen Lelden x ■ra,,,". IÏM eind «4 TA. IJ 09 uur j ter wAAXde v.n 19 59 bu AAn- Wumachlne tc ruil .nelna. uitvoering een werlcelljke jon 4 oor nieuwe en gccorerile koop ran een njstaquarium 55 yy asmai nine ie run sneiwas- de auto. Geen olie benz. 1:12.1 banden. Tip Top gar St. Aag- X35x35 verwarmInz ther eer 8 mnd ond voor „ngz.-1 prl)s „50.. Holln 265 d ltenstnurt f4. tel 35709 b."g. >«™»nnlng. tber wasser moet ook in redely ke S3fl97 staat zijn. J. Betgen Pasteurstr.Aangeb. Borgward Isabel- 48 Lelden la Coupé bj. 1960 tel. 01710- B ierhuizingen binnen- en 44581 's aY-onds na 6 uur. dbuitenland J v. Duuren. telef we Mrmen Y.n'd'^en"^ Tc lObc, K.dcn 19 W,„ =5468 f 100- tel 01718-16314 stand 30.000 kleur rood na 5 ir'i. t 1 e Corel!istr 118 Lelden Z.W. Kolenhaard le k. Mevrou» u B,nau|t Rg ,96- Fietsen, bromfietsen voortrein Pr. Mauritslaan 16. voorschoten. cd en motoren B Aangeb. Volvo 1218 Lest. I Te.a.b. na 6 uur Pr Bern-1 hardlaan 23. Voorschoten cd|B Te k. prima Lanibretta scoo ter en voedingsbodem by Aqua Vlieland. Nieuwe Rijn oO Lei' hiervoor slagen? U bent daar zeker van als u studeert bij Akkerman sept. start onze 1-Jarige opleiding. Handelsop- leldine Akkerman. Witte Sin gel 57a, Leiden, telef. 34057. x B Een beetje verstandig ge doseerde lichaamsbeweging maakt U fitter en geeft U doodgewoon meer energie Trim U fit en sluit U aan bij een van onze clubs. Inlich ting en inschrijving: Sport school De Vries- tel. 34972 b g. g. 42598 of aan de school. Uiterstegracht 136 hoek Ir. Driessenstraat. z B Judo volgens het unieke leerplan van Anton Gecslnk ls alleen mogeiyk by: Sport school De Vries. tel. 34972 b e g. 42598. Uiterstegracht 136 Ge specialiseerd ln Jexigdjudo. x T.V. en radio Arensteln 10 Volker. Laan Oegstgeest. B Filmcamera met projector te koop aangeb. Meijelaan 28. Leiderdorp. cd B Te koop klnderYYagén rood skai. compl. met deken en sler- kussen. Te bevr. Hansestr 34a B Aangeb. rood vloerkleed .je 1.90 m bij 1.20 m 2 huiska mer lampen f 7.50 p/5. 1 1. leren damesjas. groen m. 44 f 75.- Dames en kindersport- fiets leeftijd 10 Jr. Jullanakade 23. B Antieke meubelen repareren bijmaken van elk onderdeel politoeren, schoonmaken, wormvry maken enz enz. vrij- biyvend tel. 33583 B Voor 't naaien van gordij nen mevr. v. d Linden. U- trechtse Veer 10 vakk. werk scherpe prijzen tel. 33583. B Te k. bruidsjapon m. 38 te bevr. Haagweg 244 na 19.00 u. B Nu speelgoed kopen, wegens verplaatsing 20 pet. korting. Extra koopjes. Alles moet weg speelgoedhuls P. v. d. Helden Nieuwe Rijn 35 Lelden. x sleep voor halve Prijs na 7 uur L. Roossink. Zoeterwoudse- singel 102 Lolden. i B Te k. Flat 600 jagst II okt. 65 schuifdak. Te bevr Wtar- di Bechmanstr. 33 B Wegens aanschaf grotere te koop Simca 1000 LSG telefoon 54866 na 6 uur. B Te k. Flat 1500 4-rieur* ge reden km. 80.000 bj 1965 te bevr. 2e Groeneeteeg 19 van 8.30 tot 10.30 uur 's avonds. RTe k. Renault 4 l.pr.st. Te vragen Valeriusstraat 2. Hazerswoude R. Tel. 01714- 01714—3251. c B Te k. van pari. Renault Gordinle aug. '66 km.st. 52000 l.zg.st. Vraagpr. f 1400.- Zee- woldtstr 9, Katwijk Tel. 01718 -16022 tussen 19 en 20 uur. cd Te k. Saab 96 '62 met spat- bordschade achter, auto moet gespoten worden mototrisch en mechan. l.z.gat. met zeer veel reserve onderd. f 350.- H. Drent Hoofdstr. 19 (achter) Witte woonboot Valkenburg (Z.H.) Te k. Taunus 12M 1.500 cc 1965 met radiaalbanden ln ga- •50.- B Mohylette E.E.G. compleet 1970 tn st. v.n. Prys f 285. Dahllastr. la. Leiden den B Kadohon planten en vissen ter waarde van 22.50 by aan koop van een ïystaquarium 90 x30x30. verwarming, thermost. luchtpomp, met toebehoren, filter kompleet, thermometer Vlieland. Nieuwe Ryn 50 Lel den. x Weggevlogen oranje-gryze kanarie ln omg. Rljnkade-Zljl- singel tegen beloning terug te bezorgen Rijnkade le Lelden. bc Te ruil aangeb. een aqua- B AWS tv avond-en YYeekend- x service .tel 23739 tot 22 30 uur Tevens bieden wy dagservlce. x B TA' nieuws, alleen hU ons alle merken tv-toestellen serie 1971 met inruil van uw oude tv-toestel Philips 61 cm beeld v.a. f 425. tel. 33677-23296. bd B Tv-nleuw. Alleen by ons alle merken tv-toestellen serie 1971. met inruil van uw oude tv-toestel Philips 61 cm beeld v.a. f 425. tel. 33677-23296. bd Diverse goederen en en'Honda. pas één^jaar oud "Um 110 x40 x30 cm"fn^cn diensten nevreeod heeft pas 5400 km gelopen aquarium 50 x 30 x30 cm e qevraaga )ser, Narclssenlaan 29. Sas- alle-s combleet voor een miua- »65 met radiaalbanden ln ra^e gest^ l.pr.st. vrprys 155 B Aangeb. Sparta bromfiets 2 weken oud. Langebrug 57. Lel den. Aangeb. Lamhrefta scooter cc. km.stand 5000 Brahms- laan 243 (Z.W.). B Kom kennismaken met de allernieuwste mod. Peugeot. Uw adres met de meeste serv. Motor Home Watertoren, Ho ge Ryndyk 184. tel. 24968 L. de Wit. d S| Heden uit voorraad leverb. e allernieuwste Peugeots ml- nlbromf met voor- en achter vering. Kleur turqolse v. slechts f 509. L. de Wit. Hoge Ryn- dijk 184. tel. 24963 d| Solex te alles compleet voor een aqua rium 150 x 40 x 35 cm. geheel compleet F. Freeke, Rapen burg 125 Lelden. B Te k. 3 haantjes Piymocht- rocks Ras J. Dissevelt. Hof. v. Venetle 2. Leden. B Gevr. een herdershond, mag ook bastaard zyn niet ou der dan 6 maanden. Br. met prysopgave ond no. 84615 bu reau v. d. bl B Wy hebben 4 Jonge poes jes te bevr. Groenhazengrt. 10. B Wie wil schattig klein poes- Je gratis af te halen Terwee- weg 122. Oegstgeest B Te k. gevr. een groot vloer kleed plm. 2x3 meter goed onderh. en een kl vloerkleed plm. 21/2 x 2 meter Groen of bruin. Geen terra. Br. bur. v. d bl. no 84626 B We kan ml) helpen aan meisjes winterjassen van 11 jr 9 Jr. en 8 Jaar en 7 Jr. en lon- gensflets lft 14 Jr. Br. bur. v. d. bl. no 1916. Gezocht rnimte voor het op slaan van meubelen plm. 4 x 4 m. ln het westen van het land voor korte tyd. Br. met prijsopgaaf ond. no. 84614 bu- reati v. d. bl. Te k. mooie amazone papa-|B Te k- gevr. telmachine en aangeh. met gaai met erote kool. Bill, prijs een gevelkacheltje Br. bur. v. d'vere. Apollolaan 092 Lelden. Iv. Hoogendorpatr. 40 na 7 uur'd bl. no. 84596.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 13