hulp-verkoopsters Venhcutk voor alle kinderen! boekhoudkundige k INSTITUUT PONT DAMES en HEREN P. Bakker n.v. DE MANTELSPECIALIST KONSTRUKTEURS VAN WOERDEN VERTEGENWOORDIGERS HOTEL TOOR KOKS AANK. KOKS neem vaker een.vije mee MEVROUW. nv m. den os en zn ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTERS DRIE FLINKE JONGEMANNEN TYPISTE/TELEFONISTE hulp i.d. huishouding (Designers en Senior Designers) TWEE WERKSTERS N.V. Verkoopkantoor Vereenigde Touwfabrieken twee TYPISTES JONGSTE BEDIENDE/ ARCHIVARIS GEMEENTE LEIDEI LERAREN en/of LERARESSEN J. van der LUYT Zn. n.v. LERA(A)R(ES) KOSTER en KOSTE! TIMMERLIEDEN R.K. Handelsavondschool - „ST. PIETER" DOORSMEERDER probeert u eens... Verkade drups! Dit zijn drie van de zes silhouetjes die Verkade weggeeft. In elk zakje Verkade Drups zit er één. Spaar ze op een lekkere manierVerkaae snoepjes uitdelen, nieuw zakje halen en - U hebt alweer een silhouetje. Ze hebben plezierige kleurenautoped-rood, weidegroen, hip paars, limonade-oranje en kinderogen-blauw. 73 cent per zakje, extra groot f 1.12. sugre groothandel en banket in chocolade, suikerwerken, koek aoékt wegens uitbreiding voor de verkoop van goedlopende merkartike len voor direkte aflevering. WIJ hebben ook mogelijkheden voor iemand die enkele dagen per week gelegenheid heeft deze j tijd lucratief te maken. I I I Wij betalen hoge provisie en voor bezitters van een eigen wagen vergoeden wy de autokosten, j I Sollicitatie* J. C. VAN WOERDEN EN ZOON N.V.. Europaweg 1, I Zoeterwoude (derp), telefoon 61710746. Bij geen ge- j hoor.61710—31768. I BADMINTON Sportclub OEGSTGEEST heeft nog plaats voor enige nieuwe leden. Zü die zich voor deze sport interesseren en eventueel nog aan de competitie willen deelnemen kunnen zich aan melden by: Mevr. v. d. Valk, Kamperfoelielaan 38. Oegst- geest. tel. 51816; S. W. Berk.j Leuvenstraat 34, Leiden, tel. 21248. Eventueel aan de zaal! dinsdag vanaf 1 sept, a.s. van 20 uur tot 22 uuradres Ryn-1 lands Lyceum, Apollolaan 1. te Oegstgeest. Stationsplein 2, Alphen aan I den Rijn, telefoon 01720-2118 I vraagt voor directe indienst treding zelfstandig werkende en Sollicitaties na tel. afspraak te richten aan de directie. leeg is loden Mooie vazen zonder bloemen? Dat is jezelf veel tekort doen. Want bloemen brengen sfeer. En die bossen anjers vers-van-de-veiling zijn ervoor. Kleur in je huis! Dat is net zo plezierig als een weekend in de zon. Vraag 'n folder over bloemenschikken Er gaat een nieuwe wereld voor U open. U verdient goed met typisch vrouwelijk werk op de tijden die U zelf bepaalt. Geef demonstraties met Ie klas produkten op van tevoren afgesproken adressen. Bel voor een afspraak 0171023456. Zelfstandige Haarlemmerstraat 163, Leiden vraagt voor spoedige indiensttreding enige Persoonlijk aanmelden op woensdag 19 aug. tussen 09.00 en 18.00 uur of na een telefonische afspraak onder nr. 01710- 41852. DE INSCHRIJVING VOOR DE NIEUWE CURSUSSEN 18 GEOPEND Nederlands - Engels - Duits Frans - handelscorresp. en spreekvaardigheid. Steno - typen - boekhouden middenstand. Inschrijving dagelijks: Prospectus gratis op aanvraag. Uitsluitend: Breestraat 89A, Leiden, tel. 23.757. R ijksuniversiteit Leiden (part-time) 1.) Bij de Indonesische en Afrikaanse sectie van de faculteit der Letteren kan een «eventueel gehuwde» dame worden aangesteld in een part-time functie «halve dagen». De voorkeur wordt gegeven aan iemand met een voltooide middelbare schoolopleiding, goede typevaar digheid, bekwaamheid in stenografisch opnemen en uitwerken van een Nederlandse tekst en goede ken nis van de Engelse taal. Tot haar taak behoort tevens het voeren van de studentenadministratie. 2.'» Het Laboratorium voor Biofysica vraagt per 1 okto ber 1970 voor halve dagen een administratief mede werkster. Goede typevaardigheid, accuratesse en ken nis van de Engelsfe taal zijn vereist. Verzoeken om inlichtingen zo spoedig mogelijk te richten aan mevr. T. Veldliuyzen-van der Meer, Schelpenkade 14A te Leiden (tel. no. 01710-31347 van 08.30 en 13.00 uur). Salariëring volgens overheidsnormen. Voor beide vacatures kunt u uw sollicitatie richten aan het hoofd van de afd. personeelszaken der Rijksuniversiteit, Sta tionsweg 46 te Leiden «adv. no. 717). THef-n 01715-12562. V.lk^bor^.,, 32. K.l.ijk kan den Run. fabr. aan «rk«r.botdtn verkMrspaltn. straatnaam- BLOEMENTENTOONSTELLING .KEUKENHOF als borden enz. In ons TEAM dat verkeersborden, yerkeerspalen. straatnaamborden enz. vervaardigt kunnen wij goed gebruiken: Aanmelden dagelijks aan de fabriek. Men zoekt iemand met mulo- en typediploma en by voorkeur enkele jaren kantoorervaring. Tijdens de openstelling zal ook in de weekeinden gewerkt moeten worden. Indien je iets voelt voor een interessante, afwisselende baan op een klein, gezellig kantoor, waar je een aantrekkelijk salaris verdient, schryf of bel dan even naar STICHTING KEUKENHOF. Postbus 66. Lisse, tel. 02530—3841. gevraagd voor hele dagen. Minimaal 17 jaar. 5-daagse werkweek. Goede sociale voorzieningen. Aanmelden na 8 uur 's avonds bij Mevr. VAN LEEUWEN, v. d. Helmlaan 7, Leiden Z.W. Voor eenvoudige administratieve werkzaamheden op ons kantoor te LISSE (De Engel) vragen wij voor tijdelijk Enige talen ervaring gewenst. Werktijden in overleg te regelen. Kom even langs of bel 025207341. BEEKLAAN 18 DE ZILK HILLEGOM personenauto-s bestelauto-s busjes Adverteert in dit blaa INCORPORATED ONÉ OF THE WORLD'S LEADING ENGINEERING CONSTRUCTION COMPANIE9 Voor spoedige indiensttreding vragen wij voort PIJPLEIDINGSYSTEMEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES INSTRUMENTATIE CIVIELE WERKEN (funderingen, drainage systemen, etc.) Kandidaten dienen op hun terrein by voorkeur ervaring te hebben op gedaan by (het ontwerpen van olie- en gastransportleidingpn, olie-opslag- terreinen, pompstations en petrochemische installaties. Diegenen, die weinig of geen ervaring op bovengenoemde gebieden hebben, kunnen eveneens reflekteren, aangezien binnen het bedryf trainingsmogelykheden aanwezig zyn. Schrifteiyke sollicitaties kunt n richten aan onze «{deling Personeels zaken onder referentie 83. Desgewenst kunt u ook telefonisch kontakt met ons opnemen. R.K. Vakschool voor meisjes GALGEWATER 1 LEIDEN Gevraagd zo spoedig mogelijk voor onderhoudswerkzaamheden in het schoolge bouw, bij voorkeur 's-ochtends van 7 tot 9 uur, van maandag tot en met vrijdag. Bruto-loon bij 23 jaar of ouder: f 3,92 per uur. i Aanmelden: 's-morgens tussen 9 en 12 uur bij het hoofd van de huishouding van de school. Telefoon 21899. Zijldijk 22. Leiderdorp heeft voor direct of later plaats voor: waarvan één met kennis van moderne talen, voornamelyk Engels. alsmede voor een Sollicitaties: schrifteiyk of mondeling bij de Pers.afd. Na telefonische afspraak op elke gewenste tyd. (01710—32841). Aan de REMBRANDT-SCHOLENGEMEENSCH4 athaneum, havo en mavo, Burggravenlaan 2, rector Blom (tel. 01710—20768 of 25893 (school) en 3281 worden zo spoedig mogelyk gevraagd OEGSTGEEST - Wijttenbachweg 35 VOOR ALLE TRANSPORTEN in Binnen- en Buitenland dagelijks Duitsland en Zwitserland OOK VOOR VERHUIZINGEN Berging inboedels - Overzee verpakkingen ALLE DOUANE FORMALITEITEN Inklaren en Uitklaren Gespecialiseerd in VRIESGOEDEREN-VERVOER van 2 tot 26 ton Telefoon 01710-53785-52785 voor de volgende vakken: Geschiedenis 7 uur le en Aardrijkskunde 12 uur le en 2» Duits 10 uur le en - Natuurkunde 20 uur le en Klassieke talen 4 uur le en 2) Engels «tot 1 oktober 1970) 26 uur le en Aan de LOUISE DE COLIGNY-SCHOLENGEME voor athaneum. havo en mavo, Kagerstraat 7. ree Bakker, tel. 01710—52184 of 54440 (school) en 541 wordt zo spoedig mogelyk gevraagd tot 1 januari Nederlands 12 uur 3e graads. De rykskostenregeling is van toepassing. Inlichtingen worden door de desbetreffend1 verstrekt. Sollicitaties met staat van dienst en opgave van den zo spoedig mogelyk te zenden aan afdeling 0 j Bij de Bedrijven voor gas, water en elektrii Katwijk kan geplaatst worden (vrouwelijk) Vereisten: MULO-diploma, type-diploma. Ervaring op een boekhoudmachine strekt tot ling. Sollicitatie te richten aan de wnd. direct bus 84 Katwijk aan Zee. Het College van kerkvoogden der Hervormde e Leiden roept sollicitanten op voor de func (volledige dagtaak) j van de Pieterskerk, event, t.z.t. Hooglandsiï j Leiden. I Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te 1 bovengenoemd college, Pieterskerkhof 1519,1 gevraagd voor groot werk in Leiden. Aanmelden: na 5 uur: FIRMA DE RUITER RIJNDHKSTRAAT 59 LEIDEN Bechtel Incorporated LAAN VAN NIEUW OOST INDIË 125-127 P O BOX 2118 THf HA9UE. TELEPHONt 070 81 42 BI met 3-en 5-jarige kursus voor jongens en meisjes. Inlichtingen en inschrijvingen: gedurende de maand augustus iedere maan dag-, dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Haarlemmerstraat 32, Leiden. Telefoon 01710—25367 of 30077. Opleiding praktijkexamens. Het 3-jarig diploma geldt als middenstands diploma. J. H. G. BOKDAM. Direkteur. Voor ons bedryf te Rijnsburg vragen wy een Degenen die zelfstandig werk in een prettig» ving op prys stellen zullen by ons een baan vinden. Blom's Automobielbedrijf Off. dealer Vauxhall-Bedford. HOFSTRAAT 17. RIJNSBURG. TELEFOON Deze klant val leest per dag gemiddeld drif kwartier in krant, blp i het Nationaal Dagblad Onda Zo ziet u maar* geen ander reel»* medium wordt zo intensief gelezen,1 krant. Logisch want die kunt u niet missen, geen dag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 10