frekvliet gaat nu spoedig dicht Studentenhuis aan Papengracht Afscheid van oude raad van Leiden Wordt verkeers- onderzoek tot hele gewest uitgebreid? FINANCIERING (f. 7 MILJOEN IS VERZEKERD MEDEWERKING VAN RIJK EN PROVINCIE VIADUCT OVER EN TUNNELTJE ONDER NIEUWE WEG "d°lat gebeurt 'vanavon Huis voor werkende jongeren: Plantage 24 INTREDE DS D. DE HEER Telefoonstoring STAALDRAAD IN ONDERARM Ook Leidse Spanjereizigers gestrand IIDEN Ten spoedigste zal nu worden begonnen met ^erk voor de demping van de Trekvliet en de aanleg weg ter plaatse. Om een begin van uitvoering van eentelijke wegenvoorzieningen in 't westelijk stads- van het Witte Singelproject van de universiteit mo te maken, zijn gedeputeerde staten bereid in te stem- met de als eerste fase van het werk, waarvan de kos- spjijn begroot op ruim f 7 miljoen. De financiering en Tjing daarvan kunnen verzekerd worden geacht door de tzegde bijdrage van de universiteit, zomede een even- deel van de bij de minister van Verkeer en Water- aangevraagde rijksbijdrage. De grootst mogelijke me- Ktfrking is toegezegd van de zijde van rijk en provincie. Ihrj gemeester en wethouders stel- de datum van gereedkoming van de vervangende weg op de Trekvliet. aan het openbaar verkeer te ont trekken en aan de universiteit te t raai isi W. J Nlkvliet ien raad voor een krediet van TwiOOO beschikbaar te stellen, als- pen kredite van f 14.900.000, Sfe overige werken. Voorts vra- aurjj de raad het voorstel in te a, waarbij f22.000 besohikbaar ruqesteld voor deze werken en be- Q- werd als eerste fase het ge- Twpan de Trekvliet tussen Ha ag ar Groenhovenstraat te dem- Jp budgettaire redenen hebben le staten hun goedkeuring raadsbesluit onthouden. zeggen, dat demping van liet in zijn geheel om mi- tiënische en verkeers-techni- an jdenen voorkeur verdient bo- er piping in twee gedeelten. Er pandenopname plaats vinden ENntuele schade door scheurvor- onst^ £evol& van zettingen tijdig idapen vaststellen, terwijl in de stekken verzekeringsclausules jkef'orden opgenomen. Mede door mu&tsen van da/mwanden behoeft T^jniet voor het optreden van us te worden gevreesd. In het fan de demping zal voorts een rd rioleringssysteem voor de aan de Rijn- en Sohiekade *7 aangebracht, verkeers-technische redenen r hog overwogen een viaduct jto's over de Trekvlietweg te paar de parkeerkelder van het gedngelgebouw, alsmede een tun- 5Cbyoor voetgangers en fietsers ig |ie weg ter hoogte van de ovenstraat. Voor dit plan zal (ïig zijn dat een aantal voor baan de Rijn- en Schiekade WOrdt opgeofferd, B Verkeer van singel zullen B. en W. over enige 7, frstellen het gedeelte van de e "Singel langs het te stichten gebouw met ingang van I uUis waarschijnlijk, dat van- .m]iet fractieberaad over de ver- ivan de wethouderszetels in wordt afgesloten. Het moet ^•jnerhand ook wel, want er 'n ons geen drie weken meer begin van de zittingsperiode M nieuwe raad. Een beslissing fen al noodzakelijk, omdat g^Ethouderskandidaten langza- iets moeten gaan regelen uulhuidige werkkring, pijn de mogelijkheden, die de bundelaars hun fracties kunnen *ien? Naar ons idee één je drie: I „rest" (om de meerderheid htj aan te duiden) gaat akkoord It voorstel van het PAK, dat progressieve partijen vier (ders leveren en de overige 4' i twee i dit niet gebeurt iwat we jnlijk achten), zal de „rest" voorstel komen om pakweg PAK twee of drie wethou- toe te kennen; dit geen van beide gebeurt, overleg vast (wat insiders lijnlijk achten in dit sta- als meest waarschijnlijke heid. dat het PAK geen Irheid in het college kan ver- Met de PAK-overeenkomst nd zeg Je dan: nou, daar progressieve partijen niet nt dat verhindert de wet- Bclausule, waarover in en al 6 de verkiezingstijd zoveel 1 is geweest. Deze clausule, lelijk stelt, dat het PAK si tting in het college neemt als i de meerderheid krijgt, is 1 de oorzaken geweest van de in de PvdA in Leiden, f uittreden van de DS'70-ers fractieleden tot gevolg kan ook aannemen, dat het zal gaan. Met argumenten bate van de bestuurbaar- Ji n Leiden" komt de wethou- dan in het geding. De «actie zal er morgenavond |o aten. En het blijft niet bij de oi want voor maandag is een ldre PAK-vergadering uitge- >de wethoudersclausule zou worden omgebogen, kan 'd 'Uen. dat dit voor het be tten Lelden in de komende vier t beste is. Maar waarom ge nat nu pas? Waarom niet in ,'t i dat de PAK-overeenkomst \t emaakt, waarmee in de ver stild zo geschermd is? De le- ijgen nu inspraak, maar de 1 niet. Die hebben immers ge- 41 op 3 Juni. Voor hen is het vogels, dag bloemen, dag tot over vier Jaar»' verkopen, waarbij zekerheid zal be staan, dat dit weggedeelte van de Witte Singel open zal blijven voor fietsers en voetgangers. De opdracht tot demping van de Trekvliet met bijbehorende werk zaamheden ware, gezien de aard van het werk, ondershands aan te beste den. De Amsterdamse Aannemings Maatschappij N.V. te 's-Gravenhage is in de gelegenheid spoedig de no dige hoeveelheid zand en damwand te verkrijgen. De vennootschap heeft een aantrekkelijke prijsaanbieding gedaan, die neerkomt op een prijs van f5.- per m3 zand uit de Rijn Gezien de aard van het werk achten B. en W. het verantwoord af te zien van een openbare aanbesteding, waarvan geen lagere prijs zou zijn te verwachten. Verschuiving in Mors In verband met de voorgenomen bouw van een nieuw Universitair Medisch Centrum achter het be staande Academisch Ziekenhuis is het wenselijk gebleken het tracé van de naar het Morskwartier <Dr Lely- laan) door te trekken Warmond er- weg zoals dat in het Wegenplan 1961 was geprojecteerd enigermate op te schuiven. De door te trekken Warmonderweg zal, voor zover gele gen in het universitaire buitenter rein en tussen ongelijkvloerse krui singen met de Wassenaarseweg en de Leidse Invalsweg, plm. 300 meter meer westwaarts worden getraceerd dan oorspronkelijk was gedacht. Dit LEIDEN De stichting Huisves ting Werkende Jongeren, die een principe-uitspraak aan de raad heeft gevraagd inzake garantieverlening, wil vóór 1 september het pand Plantage 24 aankopen. Met aankoop en verbouwing is een bedrag van f 140.000 gemoeid. De Stichting kan een onderhandse geldlening sluiten bij de Leidse Spaarbank. Op verzoek van het stich tingsbestuur stellen burgemeester en wethouders de raad voor de betaling van hoofdsom en rente van deze geld lening te garanderen. weggedeelte zal daardoor te zijner blokken van vier. zes en aoht woon- Dit beeld raakt Leiden kwijt: tijd tussen het nieuwe Medisch Cen- lagen, al dan niet op een onderbouw. de Trekvliet gaat dicht en wordt trum en het gebied van de B-facul- tot stand kunnen komen, als herha- j een weg. Op de achtergrond de teiten waar o.a. het Chemieccm plex reeds gereed is zijn gelegen. Omtrent de verschillende, onder meer financiële, consequenties van de ver schuiving is het overleg met de Rijks universiteit nog gaande. Extra huizen De opschuiving van de te verlen gen Warmonderweg biedt de moge lijkheid in het Morskwartier te ko men tot een wijziging van grondbe- stemmingen en terreinindelingen. Zo ontstaat gelegenheid voor de bouw ling van het bouwplan van 193 eta gewoningen elders in het Morskwar- tier. gebouwd onder architectuur van E. F. Groosman te Rotterdam. Een m beginsel aanvaardbare offerte j daarvoor is reeds in het bezit van de gemeente. De grond is eigendom van de gemeente. B. en W. achten het van groot be lang. dat nagenoeg gelijktijdig met de aanvang van de bouw van de maisonnettes en de eerste eengezins huizen in de Merenwijk nog een zo belangrijkaantal woningen met De- van een aantal woningen in het ge- trekkelijk lage huurprijzen in het Morskwartier tot stand kan worden gebracht Naar deze woningen be staat een grote vraag en de zo nood zakelijke doorstroming wordt er mee gediend. bied tussen begin Leidse Invalsweg. Constantijn Huygenslaan-Leegh wa terstraat en het nieuwe tracé van de door te trekken Warmonderweg. Met name zullen in dit gebied plm. 350 woningwetwoningen in een aantal Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK Beroepen te Kamerik: C. A. Tuk ker te Kinderdijk. LEIDEN Aan de hand van een grote hoeveelheid verzamelde gege vens wordt thans het huidige ver- keers- en vervoerspatroon in de Leidse agglomeratie geanalyseerd. Zodra deze gegevens zijn verwerkt kan worden begonnen met het op stellen van een verkeerscirculatie plan. B. en W. vragen de Leidse raad een krediet van f 169.800 boven de reeds verleende f 15.000 beschik baar te stellen voor het nader ver werken van de gegevens. Ingesteld zijn een stuurgroep en een werkgroep, waarin bestuurders resp. technici van de deelnemende gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude) alsmede vertegen woordigers van de verkeersdiensten LEIDEN Ds. D. de Heer. die een beroep van de Geref. Kerk als Jeugdhavenpredikant heeft aangeno men, zal zondag 23 augustus om vijf 18-jarige Noord wijk-spits heeft vori- •de doen. van ryk en provincie zitting hebben Met de colleges van burgemees ter en wethouders van de tot het ge west Leiden behorende gemeenten zijn besprekingen gevoerd over de mogelijkheden tot het maken van een verkeers- en vervoersplan voor het gehele gewest. Dit overleg heeft geresulteerd in een verzoek aan het Ingenieursbureau Dwars. Heederik en Verhey N.V. om een prijsopgave te doen. Deze is inmiddels ontvan gen en het overleg zal na de vakan tieperiode worden voortgezet. In af wachting daarvan heeft Katwijk reeds opdracht gegeven tot het doen instellen van een verkeers- en ver- voersonderzoek in die gemeente. Om na gereedkoming van het de finitieve bouwplan hiervoor spoedig de bouwvergunning te kunnen afge ven, is het nu de voorgenomen bouw in strijd zou zijn met het gel dende bestemmingsplan noodza kelijk, dat de raad verklaart, dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. B. en W. vragen de ra&d om deze verklaring. Haagbrug, van welk punt af de Trekvliet zal worden dichtge maakt. Foto LD/Holvast ALPHEN AAN DEN RIJN —Een 34-jarige Turkse arbeider liep gister middag ernstige verwondingen op aan zijn rechteronderarm, toen bij het voorspannen van staaldraden voor het vervaardigen van voorge spannen betonnen palen de verbin ding losschoot en vier van de staal draden met een enorme kracht in de onderarm van de man schoten. Met behulp van een slijpmachine werden de draden afgeslepen en is de man met de vier stukken staaldraad in zijn arm na behandeling door dokter "pilon naar het Academisch Zieken huis in Leiden overgebracht, waar de stukken staaldraad uit de arm zijn verwijderd. Daarbij bleek tot groot luk, dat geen spieren of slagaders waren geraakt. LEIDEN Ook een aantal Span- Je-reizigers uit Leiden en omgeving is getroffen door de financiële moei lijkheden van het Eindhovense reis bureau World Air Ité. De directie van „De Leidsche Post' die voor lezers een aantal reizen had geboekt, heeft een personeelslid naar Spanje gestuurd om twaalf gestrande reizigers te helpen. Door medewer king van andere reisbureaus is de Spaanse reis van drie lezers, die vrij dag zou beginnen, zondag doorgegaan In totaal heeft het blad 130 lezers met het Eindhovense bureau naar Spanje laten gaan. Het is met de voorgaande reizen steeds goed gegaan Er waren volgens de directie van het blad weieens strubbelingen, maar nooit moeilijkheden als nu. Nu het vakantieseizoen zo goed als voor bij is, zyn er verder geen boekingen meer. LEIDEN Maandagavond 24 au gustus om half acht komt de „oude" gemeenteraad van Leiden voor het laatst bijeen. Voordat de leden el kaar ten afscheid de hand zullen drukken, staat de behandeling van een 25 punten tellende agenda te wachten. De belangrijkste voorstel len staan elders op deze pagina. Voorts zijn er voorstellen tot; Verkoop van grond in het ZW deel van het Morskwartier, waar de stichting „Eigen Woning" 36 eenge zinswoningen in de premiesector en 22 garages wil bouwen; aankoop van een weiland nabij het Rijn en Schiekanaal in de Waard, van een garage, werkplaats en twee bovenwoningen Vestestraat 31/31a Kerksteeg 11 en van de percelen Middelstegracht 60 en 62; voeren van verweer tegen het door de heer A. Huigens uit Hazers- woude aangetekende verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbe vel tot invordering van de kosten wegens schade toegebracht aan de gevorderde woning Lorentzkade 13; het aangaan van een geldlening ad f 2.700.000 tegen een rente van 8 3/4 pet. bij de NV Bank voor Ne derlandse Gemeenten. Er staat een groot aantal onder- wysvoorstellen op de agenda. B. en W. stellen de raad voor: aan de heer C. L. Schotel eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van conrector van de Rembrandt- scholengemeenschap en te benoemen tot conrector van de Louise de Co- ligny-scholengemeenschap tot het verlenen van medewerking voor de aanschaffing van leer- en hulpmiddelen eerste leerjaar zeven prot. chr. scholen voor gewoon lager onderwijs (f 14.000), idem voor de rk school César Franckstr. 1 f 1941,-, van kasten voor de rk school Boshuizerlaan 18A (f 1276), van leer middelen en meubilair rk. school Haarlememrstraat 32 (f 3575), van 'n nieuwe geschiedenismethode rk school Lusthoflaan 2 f 2380 en van meubilair en leer- en hulpmiddelen rk school Damlaan 22 (f 6869»; tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 35.000 voor het toelatingsonderzoek van leerlingen voor het voortgezet onderwijs) hier tegenover staat een ontvangst van f 32.000 van buiten-gemeenten). In het ontwerp-regiovoorstel voor het deelplan 1973-1974-1975 zijn op genomen een school voor hoger eco nomisch en administratief onder wijs, een hogere technische school, een middelbare school voor oplei ding van toeristisch personeel, een middelbare school voor opleiding groepsleiders vrijetijdsbesteding, een hogere informaticaschool en een instituut voor opleiding van muse ummedewerkers. B. en W. stellen de raad voor geen bezwaren of opmer kingen te maken. Laatste van zesling overleden Gisteren is in Rome het laatste kind overleden van een zesling die mevr. Loredana Luzzitelli Petrone een week geleden ter wereld heeft ge bracht. De 35-Jarige mevrouw Petro ne was elf Jaar lang kinderloos ge bleven in haar huwelijk en bracht na behandeling met een vruchtbaar heidsmiddel twèe maanden te vroeg de zesling ter wereld. Leiden. Mr. J. W. Filippo. eco nomisch directeur van het Diacones- senhuis, is oenoemd tot lid van de werkgroep effectiviteit en efficiency overheidsziekenhuizen. LEIDEN In het Leidse stadhuis bevinden zich thans bouwplannen van studenten huisvesting die mits de bouwkundigen van de ge meente er geen bezwaren te gen aantekenen het aan zicht van enkele panden aan de Papengracht aanzienlijk gaan verbeteren. Het gaat hier om Papengracht 17 en 19, als mede de drie daartusen lig gende garages. Studentenhuis vesting is van plan er één stu dentenhuis van te maken. Uiterlijk blijven de nummers 17 en 19 grotendeels onaange tast, maar op de plaats van de drie garages wordt een mid denhuis gebouwd, dat qua bouwstijl aansluit bij de aan weerszijden gelegen huizen. (Zie de tekening). Mede doordat eerdere bouwplan nen van studentenhuisvesting by de 1 I -j deskundigen van het stadhuis niet in flP hlTlTIPllQtjïri door de beugel konden (er waren ^DlllCIIOlaU meningsverschillen over een moder- LEIDEN Een kabelstoring is er de oorzaak van, dat het vanaf gis terochtend onmogelijk is te telefone ren van of naar abonnees aan de Stille Rijn, de Stille Mare en een deel van de Haarlemmerstraat. De storingsdienst van de PTT wist van morgen nog niet hoe de kabelbreuk ls ontstaan. Men hoopte vandaag een eind te kunnen maken aan het telefonische ongemak. ne pui, zoals de welstandscommissie graag wilde en een bij de oude om geving aangepaste voorgevel, waar studentenhuisvesting meer voor voel de) staan de huizen Papengracht 19 (het voormalige studentenhuis De Witte Raaf) en het naast Hopital Wallon gelegen pand Papengracht 17 reeds meer dan twee Jaar leeg. Volgens het bestuur van studenten huisvesting was het niet ds moeite waard om De Witte Raaf tijdelijk op te knappen. Er deden zich nogal wat lekkages voor, terwijl de elek trische bedrading werd afgekeurd. Atelierruimte Desondanks achtten enkele Leidse kunstenaars het verveloze en dicht getimmerde pand De Witte Raaf heel geschikt als atelierruimte. Drie maanden geledsn zijn zij «r stilletjes ingetrokken, sloegen hun schilders- gerei op de bovenverdiepingen op en zetten een ander slot op de deur. Het bestuur van studentenhuisves ting heeft inmiddels van de politie de raad gekregen eerst met de kra kers te gaan praten, alvorens Her mandad in te schakelen. Op het Ra penburg, waar studentenhuisvesting haar kantoor heeft, verklaarde men, hos dan ook niet akkoord te gaan Het studentenhuis op de Pa pengrachtzoals het er uit gaat zien als men in het stadhuis ak koord gaat met de tngediende bouwplannen van studentenhuis vesting. Links De Witte Raaf, waar enkele Leidse kunstenaars zich een atelierruimte hebben verschaft. met de intrek van de kunstenaars in Ds Witte Raaf, NSDAG 12 AUGUSTUS 1970 LErosCH DAGBLAD PAGINA S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3