Justitie zet drug beleid op helling Stil feestdecor op het Rapenburg GELD EL FATAH UIT HANDEL IN NARCOTICA Grote schade door bommen in Belfast Katwijk mag op zondag zwemmen Naar zes wethouders in Leiden TENTEN VAN RACLET Breedeveld, Minder buiig LOEI GOEIE KOEMEST alles ra Vlieland VERDIEN 174,- WEST-BERLIJN OBJECT VAN „KOEHANDEL" Bocht verdwijnt uit „dodenweg" Pompidou in Bonn Korevaargarage N.V. Wobulette (9uc/ Qlieuwo Opgericht I maart I860 LEIDSCH VRIJDAG 3 JULI 1970 No. 33134 DAGBLAD recteur: E. A. E van Dishoeck ;oofdredacteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 16.15 per kwartaal (postabonnementen f 18.55), f 5.40 per maand (bij vooruitbetaling), losse nummers f 0,25. Witte Singel 1, Leiden - Giro 67055 Telefoon Directie en Adi.Qinir.tratie: 25041; Redactie: 21507 iel- is dat T| DEN HAAG (GPD) De justitie gaat haar eigen Ichtlijnen voor de vervolging van druggebruikers en handelaren op de helling zetten. Aanleiding tot deze stap b de situatie die vorig weekeinde is ontstaan door het lassale druggebruik tijdens het popfeest in het Rotter- am8e Kralingse Bos. De justitie werd hierbij feitelijk bui- enspel gezet door de gemeente die toestemming tot dit ge- >euren gaf. Het besluit de huidige richtlijnen, ie meer dan een jaar geleden wer en opgesteld, te herzien, viel giste- »n tijdens de periodieke bijeenkomst an de procureurs-generaal op het linisterie van Justitie in Den Haag. ;n aanzienlijke versoepeling van et optreden van de justitie tegen HDEN Het ziet er naar uit, i Leiden met ingang van de nieu- zittingsperiode van de raad (1 iptember a.s.) een dagelijks bestuur Irijgt met zes in plaats van vijf wethouders. (urgemeester en wethouders hebben „oude" raad voorgesteld het aan- 1 wethouders tot zes uit te breiden, irbij ze denken aan een nieuwe tefeuille voor economische zaken, loerder willen ze stadsontwikkeling (yskoppelen van publieke werken wat e wethoudersportefeuille betreft. ADVERTENTIE LICHT IN GEWICHT GEWONE PRIJZEN HAVEN 40 LEIDEN druggebruikers valt niet te verwach ten, zolang de opiumwet niet wordt gewijzigd. De mogelijkheid daartoe wordt nog bestudeerd door de werk groep verdovende middelen onder voorzitterschap van dr. P. Baan, ge neeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid. De werk groep werd op 21 oktober 1968 in gesteld door staatssecretaris Kruisin- ga van Volksgezondheid, maar het definitieve rapport valt niet op zeer korte termijn te verwachten. De opiumwet biedt de officieren van justitie echter een zekere marge waarbinnen zij hun beleid kunnen bijstellen. Zo wordt momenteel wel scherp opgetreden tegen handelaars in zogenaamde ,,hard drugs" als opium, heroïne en morfine. De ge bruikers van deze verslavende mid delen worden opgepakt om ze onder medische behandeling te kunnen stellen. De gebruikers van soft drugs als hasjiesj en marihuana hebben, als zij niet te opvallend doen, over het algemeen weinig van de justitie te duchten. LEIDEN De academieto ren in de schijnwerpers, blik jes in en lichtjes tussen de bomen, toefjes bloemen aan de brugleuningen Een sfeervol beeld van het décor van het gisteravond ter af sluiting van het universitaire lustrum gevierde traditionele Rapenburg-feest. Regen en wind zorgden er voor, dat het geen buitengebeuren werd ditmaal. De vele feest gangers wisten niet hoe snel ze uit dit romantisch aan doende beeld moesten ver dwijnen in één van de vele gebouwen, waar de pret hoogtij vierde. U leest er el ders over in deze krant. (Foto LD/Holvast) ADVERTENTIE Voorstellingen: aofbdi. to.)- 12:30 -13.30-15.00 -16.30 - 20u. LEUVEtiAVEN (bij Metro-station Beurs) TcL: (010) 114287 De Bilt verwacht van heden- tot orgenavond: nvankelijk nog hier en daar een li, maar morgen ook nu en dan zon. ut matig afnemende westelijke Ind. Iets hogere middagtemperatu- n. (Opgemaakt te 12.40 uur) 4 JULI Dn op: 4.26 uur; onder; 21.02 uur. 'aan op: 4.39 uur; onder: 22.04 uur. oogwater in Katwijk te 3.34 en 16.02 ir. Laagwater te 11.50 urn-. BELFAST (AFP, AP, Reuter) Een bomaanslag heeft vannacht in de Noordierse hoofdstad grote schade aangericht aan een recru- terings- en voorlichtingsbureau van het Britse leger. Eén persoon werd gewond, tal van ruiten sneuvelden. Een juist passerende taxi werd de lucht ingeslingerd. Ook elders in de stad werd een bomaanslag gepleegd. ADVERTENTIE Strooien, water geven klaar GRIJPKLARE ZAKKEN 2,45, 4,75 of een grote voordeelzab van f9,25. Vloeibare AGLUKON tuinmest; voeding via blad en wortels Flacons van 1,95 en van 7.40. SCOTT'S gazonmest met onkruid bestrijdingsmiddelen. Pakken voor 25 m2 4.95, 80 m2, 15.80, en voor ca 250 m2 43.00. Keuze uit AGLUKON mestsoorten; voor het gazon 3.20 en 7.75, voor groenblijvende planten 3,60 voor bloeiende planten 3,60 voor rozen 3.20 per pak. ORGA organische mestkorrels; een natuurlijke bemesting in pakken van 2,52 en van 9.74. De bekende ASEF-korrels in zakken van 1 tot en met 25 kg. VOOR DESKUNDIG ADVIES NAAR weet heeft l nummei bestaat uit 24 pagina's. Nieuwe Rijn 60 Tin 20824 (01710) Ds. Ian Paisley, leider van de rechtervleugel van de Unionistische party in Noord-Ierland, is gisteren, na een verhitte woordenwisseling met de voorzitter, tijdelijk uit het parlement van Ulster verbannen na herhaalde weigering weer te gaan zitten. Hoe lang de schorsing zal du ren is niet bekend. De voorzitter zal hem dat schriftelijk laten weten. Aanleiding tot het incident was het feit, dat ds. Paisley geen genoegen had genomen met het antwoord van procureur-generaal Basil Kerry op zijn vraag over de vex'spreiding van verkiezingsliteratuur in zijn district North-Antrim. Hij bleef aanhouden en kwam toen in conflict met de voorzitter, waarna de kamer bij zit ten en opstaan besloot hem te schor sen. Ds Paisley is bij de Britse par lementsverkiezingen van 18 juni ook in het Britse Lagerhuis gekozen, maar liet gisteren bij de troonrede van Koningin Elizabeth verstek gaan. In Londen zijn gisteren twee op slagplaatsen ontdekt met wapens, die waarschijnlijk bestemd waren voor Noord-Ierland. Dit is door Scotland Yard meegedeeld. In kringen van de politie bewaart men verder over de ze zaak het grootste stilzwijgen. Scot land Yard zou door tipgevers op deze wapenopslagplaatsen attent zijn ge maakt. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN (GPD) De Pa lestijnse bevrijdingsbeweging El Fa tah koopt wapens in de strijd tegen Israël met geld, dat verdiend is door het smokkelen van narcotica naar Scandinavië, aldus verklaarde een woorvoerder van de „narcotica bri gade" in het Noorddeense plaatsje Aarhus vanochtend. Aarhus is het centrum geweest voor een distributie net, waarbij hasjiesj ter waarde van enkele miljoenen is binnengesmok keld. De hasjiesj schijnt afkomstig te zijn uit 't bergdorp Baalbek en de ADVERTENTIE Philips stereo versterker 2x6 Watt. adviesprijs f 259,-. Onze prijs f 199,-. Philips FM stereo timer, adv.pr. f 339,-, onze prijs f 265,-. Bijbe horende boxen adv.pr. f 69,-, on ze prijs f 59,Philips platen speler adv.pr. f 92,onze prijs f 72,Dus complete stereo-in stallatie voor f 654, RADIO WAGNER Wagnerplein 1, Kennedycentr. tel. 24054, Leiden Z.W. BONN, HAMBURG, BERLIJN (AD, AFP, Reuter) De Weste lijke geallieerden zijn bereid een aantal van West-Duitslands poli tieke activiteiten in West-Berlijn op te heffen in ruil voor bepaalde concessies van de communisten, aldus het Hamburgse weekblad „Die Welt". Daartoe behoren o.m. de reizen naar West-Berlijn van de president van de bondsrepu bliek en van het parlement, de Bundestag, die in de stad plegen te vergaderen. Het aanbod zou de goedkeuring hebben van bondskanselier Brandt en tijdens recente besprekingen van de Grote Vier door Amerika, Enge land en Frankrijk aan de Sow- jet-Unie zijn voorgelegd. Burgemees ter Schütz van West-Berlijn heeft echter ontkend, dat er sprake zou zijn van concessies. De Amerikaanse ambassadeur in West-Duitsland. Kenneth Rush, verklaarde echter woensdag in een toespraak in West- Berlijn, dat West-Berlijn meer een internationale stad moet worden door uitbreiding van zijn culturele en handelsbetrekkingen met Oost- Europa. Hij bevestigde de nauwe banden tussen dat stadsdeel en de bondsrepubliek, maar voegde eraan toe dat het een ontmoetingsplaats tussen Oost en West kon worden. Een uitbreiding van de culturele en han delscontacten zou met Oost-Berlyn en Oost-Dultsland moeten beginnen. miljoenen die hieraan werden ver diend zijn besteed voor de aankoop van wapen voor de guerrilla-bewe ging. De Deense politie is deze zaak op het spoor gekomen toen men een koffer met antiquiteiten in beslag nam die voorzien was van een dubbele bodem en zijkanten. Verstopt in deze kof fer vond men hasjiesj voor rond 50.000 gulden. Verscheidene inwo ners van Aarhus zijn gearresteerd evenals een Libanees die op het vliegveld Kastrup nabij Kopenha gen in handen van de politie viel. Via 'interpol zoekt men verder naar een 45-jarige Duitser die onder de schuil naam „oom Herbert" een belangrij ke rol speelde in deze affaire. Men vermoedt dat htf uit Denemarken heeft weten te ontsnappen. Hij is volgens een zegsman van de politie een der grootste narcotica-grossiers ADVERTENTIE Soesterberg 'GPD) Nog geen week nadat minister Den Toom van Defensie op vragen van kamerleden met betrekking tot het ongeluk op 11 juni met een legertruck in Soes terberg had geantwoord dat dé weg zo spoedig mogelijk verbeterd zou worden, zijn buldozers aan het werk gegaan om de gelegenheid te schep pen een geheel nieuw weggedeelte aan te leggen. De beruchte "knik" ter hoogte van het vliegveld verdwijnt. De weg wordt ter plaatse geheel recht ge trokken. Op deze plaats hebben zich In de loop der jaren tal van ernstige verkeersongelukken voorgedaan, soms met dodelijke afloop. Met het verbeteren van de weg komt een einde aan de lijdensweg voor de gemeente Soest. Het gemeen tebestuur heeft jarenlang aangedron gen op verbetering. Het weggedeelte ter hoogte van het vliegveld is in eigendom en beheer by het ministe rie van Defensie. De gemeente Soest heeft tot dusver steeds geweigerd om de weg in eigendom over te nemen, zolang Defensie niet voor afdoende verbetering heeft gezorgd- In West-Europa. Als bewijs voor de bewering dat El Fatah wapens kocht van de winst van deze lucratieve han del heeft de narcotica-brigade de verklaring van een 20-jarig Deens meisje, dat twee weken lang als gij zelaar werd vastgehouden toen beta ling vanuit Denemarken voor een partij hasjiesj uitbleef. Men is er ln Aarhus van overtuigd dat de Pa lestijnse bevrijdingsbeweging de trouwtjes in handen heeft van een omvattende smokkelorganisatie die vrijwel heel Scandinavië van has jiesj voorziet. BONN. (Reuter, AFD) de Fran se president Pompidou is vandaag voor een officieel bezoek van twee dagen in Bonn aangekomen. Hij zal, daar besprekingen voeren met de Westduitse bondskanselier Brandt. Naar men in Bonn aanneemt, zullen de Europese aangelegenheden tot de voornaamste onderwerpen van ge sprek behoren. Pompidou wordt ver gezeld door premier Chaban-Delmas en de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Wetenschappen, ADVERTENTIE Voor j.j4klassie,c Pantalons, kolberts, kostuums Haarlemmerstraat 195 - 197 - 199 ADVERTENTIE FIAT 125 EN 125 SPECIAL leverbaar uit beperkte voorraad v.a. f 9128,— incl. b.t.w. anlnhian rh i A 111 uit voorraad vanaf f 9296,— incl. b.t.w. Showroom: Korevaarstraat 19 Leiden - Tel. 0171042146* KATWIJK Het Katwijkse open zwembad „De Miereweide" gaat toch op zondag open. In zijn gisteravond gehouden vergadering besloot de raad. na een debat van ruim ander half uur. daartoe met 13 'tegen 7 stemmen. Nadrukkelijk werd echter gesteld, dat de openstelling eerst zal geschieden als met de kerkeraad van de geref. kerk overeenstemming is bereikt over de openingstijden. Dit om verstoring door geluidshinder etc. voor de bezoekers van de aan het bad grenzende Triumfatorkerk te voorkomen. Op het laatste ogenblik was aan de raadsagenda een door elf leden ondertekend voorstel toegevoegd om het eerder genomen besluit te vernie tigen twee keer staakten de stem men en te besluiten het bad toch op zondag open te stellen. Tegen stemden de vier aanwezige SGP-leden en drie vertegenwoordi gers van de CHU in de raad. de heren J. Bergman, J. A. zn.. A. C. Berkhey en B. Vooijs. Wethouder C. v. d. Plas. die destijds ook tegenstem de, was afwezig, doch liet burgemees ter A. G. Vermeulen verklaren zich niet meer tegen de opening te zul len verzetten. SGP-er K. v. d. Meij had aan het begin een vraag gesteld, waarin hij stelde, dat onvoldoende streng tegen de krakers was opgetreden en dat ge sproken kan worden van ondergra ving van het wettig gezag. Burgemeester Vermeulen antwoord de, dat hy als hoofd van de politie gemeend had juist de zondagsrust te bevorderen door een optreden met geweld tot het uiterste te vermijden. De politie had opdracht alleen bij excessen op te treden. De hekken werden onder protest geopend om daardoor vernielingen te voorkomen. Opmaken van proces-verbaal tegen de krakers had weinig zin, omdat, wanneer zich geen excessen voor doen, hetzy geen straf wordt toege past, dan wel wordt volstaan met een zeer geringe boete. Tenslotte: „Ook in de toekomst zal ik dit beleid Voortzetten, want ik meen naar beste weten te hebben gehandeld". ADVERTENTIE XJit het Leidsch Dagblad van 4 Juli 1870 Te Kolhorn, waar gedurig gebrek aan drinkwater heerscht, heeft men door rentelooze voorschotten de middelen bijeengebracht tot het aanleggen van een ko lossalen regenbak bij de kerk. Maandag werd daar voor op feestelijke wijze de eerste steen gelegd. Sedert de koekuitdeling wekelijks op de armenschool te Heerenveen plaats heeft, is het schoolgaan met 30 pet. toegenomen. Men kan niet zeggen, dat er nog schoolver zuim bestaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1