ES DODEN IN HAZERSWOUDE Weer '(k)raak' in vatwijks zwembad Droogte: nieuw record Overval op geldloper van NS in Amsterdam BRAZILIË JUICHT Hoesseins kinderen Soekarno in Blitar ten grave gedragen erkeerde inhaalmanoeuvre van Duitser richt ravage aan op Rijndijk en oom in Engeland ©ucf QUeuWO tempkes moet strakjes 100 man ontslaan Enkele buien STAATSGREEP IN ECUADOR SPECIALIST gericht maart 1860 MAANDAG 22 JUNI 1970 S3124 EIDSCH DAGBLAD acteur: E. A. E van Dishoeok Ijofdredacteur: Drs. J. R. Soetenborst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f W-W per kwartaal fpostabonnementen f 18.55), f 5.40 per maand (bij vooruitbetaling)losse nummers f 0,25. Witte Sin gei l. Leiden - Giro 67058 Telefoon Directie en Adjunct ra tie 25041. Redactie: 21507 t IAZERSWOUDE Zes doden en ar gewonden waarvan er nog in levensgevaar verkeert, is het trieste resultaat van een inhaalmanoeuvre van een toerist op de rijksweg van iden naar Bodegraven. Uitsluitend i de hand van de beschadigingen b drie auto's heeft de politie het pluk kunnen reconstrueren, dat lermiddag omstreeks 3 uur ge beurde op de Rijndijk in Hazers- woude, vlakbij de grens van Alphen. De Duitse automobilist, de 41 jari ge Ewout Kuhn haalde in een lange flauwe bocht van de smalle dijk een file auto's in. Waarom hij dit deed, is nog niet duidelijk, want uit tegen overgestelde richting kwam de 18- jarige Peter-Jean Philip Sjaefer uit Nijmegen met nog drie inzittenden. Ook een achter de lelijke eend van de heer Sjaefer rijdende volkswagen met als bestuurder de heer Knikker uit Gouda, werd bij de botsing betrokken. Na de frontale botsing van de Duitse auto met de eend zou de Duitse opel op het dak van de volkswagen terecht zijn gekomen. Door de dubbele botsing werden de Duitse toerist en zijn 40-jarige echt genote Ingeborg Luise Kuhn-Kehl, beiden uit Duisburg gedood, de be stuurder van de eend. de 18-jarige P. J. P. Sjaefer en de 48-jarige mevrouw I. Maud-Groenhof Felsinger waren de slachtoffers van de tweede auto. Een nog onbekend meisje uit dezelfde auto werd uit de auto geslingerd, maar werd niet gedood. De in de volkswagen zittende J. M. de Knikker, een 23-jarige Gouwenaar werd gedood. Zijn broer, de 27-jari- ge G. Knikker, werd zeer zwaar ge wond en verkeert nog in levensge vaar. Twee inzittenden van de volkswa gen werden eveneens zwaar gewond. Het waren de 18-jarige H. M. We- lings uit Gouda en de 20-jarige W v. d. Ree, eveneens uit Gouda. Toen de politie ter plaatse kwam, lagen de meeste gewonden en gedo- den naast hun auto's. Door de chao tische toestand was het niet duide lijk welke slachtoffers in welke au to's hadden gezeten. Alle gewonden en de slachtoffers werden in aller ijl met ambulances naar het Acade misch Ziekenhuis in Leiden ge bracht. Vannacht overleed daar de zwaargewonde Aurea M. van Har- ten-Reutens, een 45-jarige Nijmeeg se, die in de auto van Sjaefer zat. Om een duidelijk beeld te krijgen van het ongeval verzoekt de politie van Hazerswoude ooggetuigen zich te melden onder tfn. 01714-2445. Op de foto's de restanten van de bij het tragische ongeluk betrokken auto's Rechts de Duitse Opel. (Foto's Leidsch Dagblad). tie het verzoek het bad weer te ver laten. De hele kraak" verliep zonder strubbelingen, zodat de Katwijkse politie niet behoefde in te grijpen. In Genemuiden was het ook (k)raak. Om twee uur gistermiddag werd daar het gemeentelijke zwem bad aan de Hasselterdjjk gekraakt door een groep van naar schatting driehonderd jonge en oudere men sen. Een aantal ouderen wierp zich op als „alternatieve badmeesters"; de politie greep niet in. In W e z e p waar vorige week een prote6toptocht werd gehouden tegen het gesloten zwembad op zondag kreeg men nu toch gelegenheid een bad te nemen. Een actiecomité had twee grote plastic zwembaden en en- LELDEN/KATWIJK Op diverse plaatsen in ons land zijn H iteren weer zwemlustigen in actie geweest om op zondag ge iten zwembaden te kraken. In K a t w ij k verzamelde zich mals vorige week rond elf uur gistermorgen een groep jon- lui bij het openluchtzwembad „De Mierenweide". Set duurde nog een half uur al ius de eerste pogingen werden raagd om over de muren van het snbad te klimmen. Bedrijfsleider t Timmermans opende kort daar de hekken om beschadiging en nieling te voorkomen. h totaal namen daarna ongeveer sehonderdvyftig jeugdigen en ook iele ouderen bezit van het bad; aantal dat rond drie uur gister- Idag was gegroeid tot 000. Om art over vier kregen de zwemmers zwemsters via de geluidsinstalla- J)EN HAAG (ANP) De NV mpkes Meubelfabrieken in Wad iveen heeft medegedeeld, dat zij i het eind van dit jaar de meubel- xiuktie zal staken, waardoor 100 de 170 werknemers overbodig ten worden. De overige 70 zullen dienst kunnen blijven voor de pro- tte an orgelkasten, die wordt ttgezet en, gezien de orderporte- Ule, waarschijnlijk nog aanzienlijk stijgen. loor de werknemers, die zullen «en worden ontslagen is een af- tüngsregeling getroffen, waardoor Jens de directie overeenstemming bereikt met de vakbonden. Overigens bestaat er volgens de di- üe de mogelijkheid, dat de meu- üoduktle door een ander bedrijf 'orden voortgezet, zodat er geen Kagen behoeven te vallen. Over mogelijke voortzetting worden besprekingen gevoerd. k Bilt verwacht van heden tot "dagavond: half tot zwaar be kt met enkele regen- of onweers- m. Vooral in het binnenland koe- takke tot matige wind tussen ü°06t en zuidwest. (opgemaakt te 12.40 uur) 23 JUNI op 4.20 uur; onder; 21.04 uur. a op 23.49 uur; onder 9.05 uur. "Swater te Katwijk te 5.48 en W; laagwater te 1.41 en 14.03 uur. QUITO (AP) In de Zuidame- rikaanse staat Ecuador heeft presi dent Jose Velasco Ibarra gisteren met instemming van de hoge militai re raad de macht aan zich getrok ken. Onmiddellijk na de staatsgreep zette het leger de meeste linkse lei ders in het land gevangen. Parachu tisten bezetten de universiteiten; op de campus van de universiteit van Quito werd vannacht gevochten. Tot de arrestanten behoort de rector magnificus, Manuel Aguirre. Presi dent Ibarra is reeds 77 jaar oud. Al gemeen wordt aangenomen, dat zijn neef, dé minister van Defensie Jorge Acosta Velasco, de .sterke man" ach ter de staatsgreep is. Het parlement is ontbonden, de grondwet buiten werking gesteld en alle banken en valutamarkten zijn onder staatstoe zicht geplaatst. Binenkort wordt de afkondiging van de staat van beleg voor het gehele land verwacht en het buiten de wet plaatsen van de com munistische partij. kele kinderbadjes midden in het dorp op de rolschaatsbaan laten plaatsen. Ongeveer driehonderd, meest jonge personen maakten van de geboden gelegenheid dankbaar gebruik. Onder het toeziend oog van burge meester H. v. d. Gronde werd giste ren ook het vorig jaar geopende zwembad van Kockengen ge kraakt. De burgemeester deelde mee, dat hy niet van plan was om de po litie tegen de bezetters van het bad te laten optreden. Toen om vier urn 's middags een wachtmeester arri veerde was het bad al weer door iedereen verlaten. De AR-wethouder W. de Bruin, voorzitter van de stich ting die eigenaresse is van het zwem bad, was zeer verbolgen over de ge beurtenissen op zondag. (Vajn onze weerkundige medewerker) In enkele plaatsen in het zuidwes telijke deel van Nederland is het vandaag de 32ste dag dat er geen regen is gevallen. In de afgelopen 34 dagen meldde Rotterdam één. Vlissingen drie millimeter neerslag in 38 dagen. Het is de langste droog te periode met die in de zomers van 1911, 1921 en 1959. Vandaag gaat De Bilt voor Juni de twaalfde zomerse dag noteren bo ven 25 graden. Na Juni 1917 is dit aantal niet meer zó groot geweest. Toen werden er veertien zomerse da. gen waargenomen, het record voor juni is vijftien zomerse dagen in 1897 genoteerd. De komende da gen zal nog warme lucht worden aangevoerd, maar het laat zich aan zien dat na het passeren van een on weersfront koelere oceaanlucht ook ons land zal binnendringen. UTRECHT (ANP) Een geldloper van de Nederlandse Spoorwegen is vanochtend omstreeks elf uur in de tunnel van het station Amsterdam- Muiderpoort beroofd van zijn geldtas. De overval werd gepleegd door twee mannen, die vla het emplacement van het station verdwenen. De geldloper was op weg naar Weesp om het geld af te dragen. Het was afkomstig van de stations Abcoude, Amsterd am - Amstel en Amsterdam- Muiderpoort. In de tas bevond zich een bedrag van ongeveer f 18.500,- De geldloper werd door de twee rovers van achteren aangevallen en neer- oumniei bestaat uit 24 pagina's, geslagen. Hij liep enkele lichte verwondingen op. Een stralende Pele op de schouders van juichende en hossende spelers en sup porters heft de Jules Ri- met-beker op naar de Brazi liaanse vlag. Op de tribunes van het stampvolle Azteken- Stadion in Mexico kijken de tienduizenden glimlachend toe naar de uitbundige vreugdewaarmee de Brazi lianen hun derde wereldkam pioenschap voetbal bejube len. Want ..voetbalkeizer" Pe le en de zijnen hebben er in de finale tegen Italië geen enkele tioijfel over laten be staan, wie de sterkste was. Met sterk aanvallend spel werden de Italianen (en ook de vele deskundigen, die al leen maar heil zagen in de fensief voetbal) naar een heel duidelijke nederlaag ge speeld: 41. Op de sportpagina's kan men er meer over lezen. Zo ook over de strijd, die West- 10 de derde plaats bracht. Duitsland tegen Uruguay met LONDEN, BEIROET, CAIRO, TEL AVIV (AP, Reuter, AFP) Koning Hoessein van Jordanië heeft zijn vier jonge kinderen om redenen van veiligheid naar Lon den gezonden. De vorst vertoeft thans in Tripoli (Libië), waar hij met een aantal andere Arabische leiders (de Egyptische president Nasser, de Libische leider Ga- dafi, de Syrische president Al Atassi en de Iraakse president Al Bakr) vergadert over „de bevrij ding van Palestina". Ook Koning Hoesseins echtgenote, de van ge boorte Engelse prinses Moena, zou voornemens zijn over enkele da gen naar Londen te vertrekken. Behalve Koning Hoesseins kinde ren vertoeft ook zijn oom, generaal- majoor Sharif Nasser ben Djamil, die op 11 juni werd ontslagen als op perbevelhebber van de Jordaanse strijdkrachten, in de Britse hoofd stad. Dit vertrek is geschied onder druk van de Palestijnse verzetsor ganisaties, die aankondigden, dat er nieuwe gevechten zouden uitbreken als 's konings oom als „adviseur" zou aanblijven. De Palestijnse guerrilla leider Arafat heeft gisteren in Tripo li <zie boven) de Arabische staats hoofden gewaarschuwd voor „explo sieve toestanden in Amman". Hij verzocht hun een nieuwe botsing te voorkomen. ADVERTENTIE Voor klassiek of modische Pantalons, kolberts, kostuums Haarlemmerstraat 195 - 197 - 199 DJAKARTA (AP, Reuter) In- donesië's voormalige president Soekarno is zondagochtend op 69-jarige leeftijd in een zieken huis in Djakarta overleden. Soe karno, die vier jaar geleden na een mislukte communistische staatsgreep werd afgezet en door generaal Soeharto werd opge volgd, stierf een dag nadat zijn in Japan geboren vrouw Ratna Sara Dewi uit Parijs in Djakarta was aangekomen. Zij bevond zich met haar driejarig dochtertje Kartika aan het sterfbed. Soekarno. eerste president van In donesië, krijgt een staatsbegrafenis. President Soeharto heeft een week rouw uitgeschreven: alle vlaggen zul len gedurende deze periode halfstok hangen. Vandaag zou het stoffelijk overschot naar oost-Java worden overgevlogen,waar het ter aarde zal In Libanon zou een akkoord geslo ten zijn tussen de militairen en de Palestynen, die toegezegd hebben Is raël niet meer van Libanees gebied af te zullen beschieten; dergelijke acties zullen alleen worden uitgevoerd vanuit de door Israël bezette gebie den. In totaal 56 Israëlische vliegtuigen hebben gisteren twee aanvallen ge daan op Egyptische stellingen langs het Suezkanaal. De aanvallen duur den vijf uur. De aanvallers werden volgens Cairo „opgevangen door de Egyptische luchtverdediging, die de Israëliërs belette hun doelen te be reiken". Uit Tel Aviv werd gisteren gemeld, dat Arabische schutters een aantal Katjoesja-raketten op de Beisan-val lei hebben afgevuurd en op fabrieken van mineralen uit de Dode Zee In Sod om. ADVERTENTIE UW SCHOENEN STUK? geen bezwaar. Terwijl U winkelt maken wij ze klaar. NYLON HAKJES, va. 1,95 p.p. TEXILON HAKKEN 3 x sterker dan nylon 2.95 p.p. ZOLEN EN HAKKEN reeds v.a. 6,50 p.p. Ook klaar terwijl U wacht. KRAMERS KOREVAARSTRAAT 17A, LEIDEN schoenrep. sinds 1929 Geopend maandag 13.30 tot 18 uu* Overige dagen 8.30 tot 18 uur. Zaterdag 9 tot 17.30 uur. worden besteld in Soekarno's geboor teplaats Blitar naast het graf van zijn moeder. Voor een uitvoerige beschrijving van Soekarno's leven zie men pagina 9. Reuter meldde omstreeks het mid daguur. dat tienduizenden, van wie! velen weenden en anderen bloemen wierpen, langs de route naar het Djakartaanse militaire vliegveld Ha- lim stonden om Soekarno uitgeleide te doen naar zijn laatste rustplaats. Velen probeerden de lijkwagen zo dicht mogelijk te naderen, terwijl hy langzaam naar de luchtmachtbasis reed, voorafgegaan door motorpolitie en vrachtauto's met militairen. Op een gegeven moment moest de stoet enkele minuten halt houden daar de rouwenden de lykwagen omzwerm den. Dit emotionele afscheid scheen er op te duiden, dat vele Indonesiërs en vooral de oudere generatie, nog steeds grote genegenheid voor hem koesterden. Uit het Leidsch Dagblad van 22 Juni 1870: Afen verzocht ons te mel den dat de boekhandelaar C. Kooyker reeds voorloopig aan den Burgemeester van Bodegraven ter hand heeft gesteld de som van f 160, zijnde een gedeelte der op brengst van een door hem uit te geven werkje, geti teld: Een blik op Bodegra ven, door Eberhard. Burgemeester en Wethou ders alhier, gezien het adres van Gebr. Palm en Co., kooplieden, houdende ver zoek om het pakhuis aan het Levendaal, geteekend Wijk III, no. 645 'thans no. 38) i, no. 645 (thans no. 38) tot magazijn van lompen en beenderen te mogen bezi gen, verzoeken bezwaren in te brengen ten Raadhuize al hier. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1