(Ex-)dokter Oeges een veldlazaret in zette bliksemsnel Andes-stadje Moskou ongerust over contact van Scandinavië met de EEG Rij van gewonden in Catac groeide met het uur De koeien waren laat buiten dit jaar. Maar nu komt-ie eraan. De'kaas uit 't vuistje van't gras' Op goed geluk Zweedse premier Palme in Sowjet-Unie SOLZJENITSIN: „WIE ANDERS DENKT WORDT OPGESLOTEN"" Cambodjaanse stad heroverd Wasserijtarieven 7 pet omhoog Prijzen in Boskoop zeer laag 'l' UoENSDAG 17 JUNI 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 1 (Van onze correspondent In Washington, H* L. Leffelaar, thans in Peru) LIMA (Peru) (GPD) De lange, ta nige Nederlandse arts Henk Oeges, die ,Jit jaar geleden zwoer, dat hij het be roep van huisarts voorgoed vaarwel had gezegd, heeft het toch niet kunnen laten, lij zrt i*a alweer een paar dagen in het Op die bewuste zondag, toen de preid voor tienduizenden Peruanen Kterlijk in elkaar stortte, was Oe- a rich aan het verkleden in een lockey-clubhuis in Lima. Hü wist I net een broek aan te trekken en r buiten te rennen, en realiseer- j rich dat het een gigantische aard- piepkleine plaatsje Catac in de bergen van de Andes en verzorgt er meer gewonden in één dag dan in één week toen hij in Apeldoorn zijn praktijk nog uitoefende. „Het is helemaal geen idealisme zegt hij, „maar er is in zulke gevallen een innerlijke strijd omdat ik me toch arts ben blijven voelen'Dr. Oeges is regionaal directeur voor Organon in Lima. !s arts bij het Rode Kruis, waar men em met alle formaliteiten op 'n lijst rtte, waarna hü niets meer hoorde! foensdag, na wat doelloos met rienden en kennissen gesproken te ibben, besloot hü met zün vrouw, vroegere Rietje van Zutphen uit peldoorn (die verpleegster was ge- eest) op de bonnefooi naar het impgebied te ï'üden. Oeges laadde zün auto vol met eels zelfgekochte. deels gekregen iedicijnen, voedsel en een bungalow- at die hü vergeten had in Neder- ind te verkopen toen hü er zün va- intie had doorgebracht. Ze vertrok- m om vier uur in de ochtend, met doel het plaatsje Cajacay. Maar weg er heen was onbegaanbaar, tertien urn* na hun vertrek uit Li lt, bereikten zü het 3500 mensen Jlende plaatsje Catac. „Het lag vol- idig in de prak", zei Oeges, „en er nog niemand geweest. De hulpco- anes passeerden het en gingen de vallei in. Wonder boven tonder waren er niet meer dan on teer twaalf doden. Maar het zul- er wel méér worden". Oeges ging op zoek naar de bur ster, daarna naar de loco-bur- Jtmeester, die hem met open armen rwelkomde. „We zetten de tent op veldje buiten de stad op. en bin- in vüf minuten kwamen de eerste liqj wonden er al aan. Ik was zo ziek een hond" (Catac ligt op 3610 oieter hoogte en het hoogteverschil roorzaakfc duizelingen en misselük- voor hen die er niet aan gewend ia). Oeges besloot eerst te gaan slapen. Toen ik wakker werd. wist ik niet wat zag. Er stond een rü van vüftig leter lengte. Het waren niet alle- gewonden, maai' wel veel kin- ld' iren die beklemd hadden gezeten in nt' Rpu Discipline vrouw die daar lag. ze ademde ge- „Het medische werk dat Je er kunt woon door, maar ik ben er zeker doen. is natuurlük beperkt", zei hü. van dat ze open tbc had van-heb-ik- „Het belangrükste is onder die men- Jou-daar. Ze lag in een half inge- sen. die door de Peruanen in het storte kamer, waar nog een man en laagland met de nek worden aan- zeven kinderen sliepen". i gekeken, vertrouwen te wekken, zo dat anderen het straks kunnen over nemen. Het is niet alleen deze ramp, maar de algemene conditie van de bevolking in die streken. Ze hebben De ex-A pel door ner sprak met ver- i er bijvoorbeeld een enorm tekort „„„h,,. hü h» I baZU18 0Ver de ïan de In" aan eiwitten, en dat is jujst nu ui- fc*was. M«ndag wachtte hij de diaIlen, Ze wachtten rustig op hun tórst belangrijk. Vóór die aardbe- eichten af, dinsdagjneldde hu ach en gaven gten uiting aan hun ving Wis er een soort wankel ge- gevoelens. Hü vertelde van een kind van zes maanden oud, dat het ge wicht had van dat van één maand. Het had beide ouders verloren en voor Oeges bestond er geen twüfel aan dat het zou sterven. Na drie dagen werd het hem dui- delük, dat méér hulp nodig was. Hij zondheidsevenwicht, maar dat is nu verstoord en dat kan gevaarlük wor- denl'. Terug Twee dagen nadat Oeges en zün vrouw terugkeerden in Lima vertrok- liet zün tent achter, beloofde terug ken zü opnieuw, ditmaal met een te keren, en begon aan de lange reis extra vrachtwagen gevuld met voed- terug. „De weg was onvoorstelbaar, sel, medicijnen en dekens. Ze willen Ik ben echt geen lafaard achter het er een week blüven. slapend in zün stuur, maar t was krankzinnig'. On- Hollandse burgaiowtent die ook dienst middellijk na aankomst in Lima. doet als kliniek. „Ik hoop maar grijs van het stof en grauw van het dat het wat minder wordt", zei hü vuil. reed hü naar het presidentiële voor zijn vertrek, „want ik heb er paleis, waar het comité voor de nood- eigenlijk geen tüd voor. Wat ik in toestand is gevestigd. Zijn komst mün hart zou willen, is dat er door maakte indruk. Hü kreeg toezeggin- dit begin een soort continuïteit ont- gen voor dekens en medieünen. Daarna bracht Oeges rapport uit rampen vergeten wordt en hoe lang de nood daarna nog wordt gevoeld. aan de Vereniging van Nederlanders in Lima, en kreeg verdere toezeg gingen in geld en medicijnen van hier gevestigde Nederalndse bedrijven staat waardoor deze mensen blüvend Hij schat dat het een jaar zal duren, geholpen kunnen worden". j voordat dat ene kleine plaatsje Ca- Henk Oeges zegt dat hij geen ide- tac. dat kennis maakte met een Ne- alist is. Dat is hü natuurlijk wèl. derlandse arts die zün roeping niet maar ook hü wordt somber als hij er i kon verloochenen, weer herbouwd zal aan denkt hoe snel dit soort natuur- zün. Dit ivas eens een straat in Huaraz, hoog in de Peruaanse Andes en hoofdstad van het „Zwitserland van Peru". Als een bespotting van de onbeschrijf lijke ellende van de resterende ruïnes staat links een uithang bord van een verwoest café-res- puin". Wat Oeges en zün vrouw ook de- n, de rü werd steeds langer. Hü cruteerde een plaatselijk meisje n een jaar of zeventien en gaf 13? opdracht een soort administra te voeren. Tegen de middag van volgende dag had het bericht van hulppost zich in de omliggende Siuchten verspreid. Men kwam op en paarden. Om twee uur er weer een rü, even lang of ig langer dan die in de ochtend. Ld ben de avond viel hadden Oeges zijn vrouw ruim 200 patiënten „af- Catac, volledig verwoest, had geen 'it maar wel een kleine watertoe- r die door bleef sijpelen. „Ik ben en maar op puinbezoek gegaan", Oeges. „een soort huisbezoek dus. rsifet is da r in de avond beestachtig 1. vüf graden onder nul. Die isen hadden niets meer. Sommi- wikelden zich in kranten om op puinhopen te gaan liggen! Een ir anderen waren onder een deur iin liggen. Ik herinner me een (Van onze correspondent) lidmaatschap nastreven, maar ook Zweden en Finland krijgen een veeg STOCKHOLM (GPD) Nu in, uit de pan. In Moskou vreest men MOSKOU i Reuter» —De Ruasi- I sche auteur Alexander Solzjenitsm I heeft een brief in omloop gebracht. waarin hü protesteert tegen het vasthouden van de bekende Russische geneticus Jaurrs medwedew in een kliniek voor geestesgestoorden. Vrien den van de geneticus hebben mee gedeeld dat in Moskou een door Solz- jentsin ondertekende verklaring de ronde doet. waarin het gevangenzet ten in asielen van gezonde mensen met afwükende meningen „geestelü- ke moord" wordt genoemd. Aanlei- I ding tot het document, getiteld „zo leven we nu", is de aanhouding ruim t wee weken geleden van de geneticus Medwedew. die vorig jaar in Cali- I fornië een boek heeft gepubli- J ceerd over de erfelükheidsleer in het tydperk Stalin. Volgens betrouwbare bronnen is hü na een onderzoek door j een psychiatrische commissie voor een j maand naar een kliniek in Kaloega, I ten zuidwesten van Moskou. ge- stuurd. Volgens Solzjenitsins brief „is liet mode om iedereen abnormaal te noemen, die niet denkt zoals hem J wordt opgedragen". „Zelfs in een toe- I stahd van wetteloosheid, moet men zich de grenzen herinneren, waarbui ten men een kannibaal wordt", zo besluit de verklaring. Solzjenitsin. die o.m. bekendheid kreeg door zün boe ken „Een dag uit het leven van Iwan I Denisowitsj" en ..Het kankerpa viljoen" is begin dit jaar uit de Rus- I sische 6chrüversbond gestoten. KOMPONG SPEOE (AFT. Reuter I Zuid Vietnamese troepen hebben ,Huis gisteren de plaats Kompong Speoe. op 40 km ten zuidwesten van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom I Penh, bezet. Aan de zijde van de I Vietcong sneuvelden 53 man, terwijl de Zuidviecnamezen vüf man aan doden en ongeveer twintig gewon- den verloren. De Vietcong heeft vorige week in het Zuidvietnamese dorp Thanh My 75 burgers gedood, omdat dorpelm- gen aan de Amerikanen mededelin gen hadden verstrekt over de bewe- DEN HAAG ANP. - In de st.au- i v?n gwrrül»*rjjd«r«. Dnl courant van dinsdag heelt de mini.- ter van Economische Zaken de pxnj- taurant, ,Casa de la Suerte' van het geluk' Luxemburg de ministers van Bui tenlandse Zaken van de zes EEG- landen besloten hebben dat met de toetredingskandidaten Enge land, Ierland, Noorwegen en De nemarken onderhandelingen kun nen beginnen, heeft meteen ook de reis van premier Palme van Zweden naar de Sowjet-Unie een ander karakter gekregen. Zweden en Zwitserland, die geen volledig lidmaatschap van de EEG wen sen. zullen waarschijnlijk akkoor den kunnen sluiten, die neerko men op een vrijhandelszone. Maar in Moskou bestaat onrust over het feit dat een hechter verband van Zweden met de EEG tot de mogelijkheden behoort. duidelük toeneming van de NAVO- invloed in het hoge noorden door de aansluiting van Denemarken en Noorwegen bü de EEG. De voorspel de politisering van de economische gemeenschap is hierbü het gro te schrikbeeld. In werkelykheid kan er eerder mee gerekend worden dat de Noorse en Deense invloed in de NAVO zoals onlangs in Rome gedemonstreerd bü de kwestie Griekenland in de EEG een andere invloed heeft. Hoe ongerust men in Moskou is blijkt wel uit het veto, dat Finland kreeg voor eventueel deelnemen aan de daarna ten grave gedra gen Noordse Economische Unie (Nordec). Palme, die net een reis vaun acht dagen naar de Verenigde Staten ach ter de rug heeft, reisde gisteren naar Moskou, waar hü o.m. partijchef laatste Jaren sterk van karakter veranderd. is den en de Ver. Staten, waarbij de zenbeschikking witwasserij 1970 afge kondigd, waarbij toestemming wodt verleend de tarieven van deze be drijven met 7 te verhogen boven het niveau dat toelaatbaar was op grond van de prüzenbeschikking wit- wasserü 1969. De verhoging is toegestaan tenein de te voorkomen dat het deze ar beidsintensieve ondernemingen door de loonkostenstügingen van april 1970 in kostendekkingsmoeilijkheden ficier meegedeeld. Volgens hem had den de dorpelingen een rüstvoorraad van de Vietcong aangewezen en ver teld wat het resultaat was geweest van een Amerikaanse artilleriebe schieting. In de naoorlogse tijd hebben de Scandinavische landen zich elk op houding Zweden-US 'die langzaam hun manier ontwikkeld, maar om maar zeker schünt te verbeteren» en strategische en militairpolitieke rede- de vorm van aansluiting die Zweden nen zün ze duidelük op elkaar aan- bracht te vinden bü de EEG. Dit zal gewezen. In Moskou ziet men de °°k een van de weinige staatsbe- Scandinavische blijken van be- zoeken worden, waarbü Palme geen langstelling voor de EEG als een ver- persconferentie in de landstaal kan wachte uitbreiding van de NAVO-in- geven, iets waarin hij tot dusver twee grootste problemen voor Zweden zouden komen, aldus het ministerie, in het middelpunt stonden: de ver vloed in het noorden en vooral de Zweedse houding interesseert Mos kou hierbij. Palme zal dan ook in de Sowjet-Unie enkele tientallen ma len herhalen wat hij ook in de Ver enigde Staten als standaard-ant woord had., n.l. dat. Zweden een neu traliteitspolitiek voert, die niet tot zwijgzaamheid verplicht. In Ameri ka heeft hü verscheidene malen de invasie in Cambodja vergeleken met de Russische bezetting van Tsje- cho-Slowakije, iets wat hem in re geringskringen aan beide züden van de oceaan natuurlük wordt kwalük excelleerde, alhoewel hü in 1967. toen hü als minister van Verkeer Le ningrad bezocht, tüdens een officieel diner iedereen in verwondering bracht door Poesjkin in het Russi sche voor te te dragen, een overblüf- sel uit zün schooltüd. Verwacnt wordt, dat behalve het EEG vraagstuk ook de crisis in het Midden-Oosten besproken zal wor- Amateur Een 34-jarige Itaia«n heeft gisteravond gepoogd een snel trein te kapen die van Turün op weg was naar Palermo. Tussen Mes sina en Palermo was hij de locomo tief binnengekomen en had daar met een pistool in zün hand tegen de bemanning gezegd: „Van dit ogen blik af ben ik de baas ln deze trein". Maar de machinist en zün assistent wisten hem te overmees teren toen zün aandacht even was afgeleid. De Kongo's verzoend De leiders ven Kongo-Kinsjasa en Kongo-Braz zaville hebben gisteravond besloten ae diplomatieke betrekkingen tussen beide landen zo spoedig mogelük te herstellen. President Moboetoe van Kongo- BOSKOOP - De bloemenprijzen aan de Boskoopse veiling waren bedroe vend slecht. Zelfs de mooiste baby- I Kinsjasa en president N'Goeabi van rozen haalden niet meer dan f 0.15 Kongo-Brazzaville tekenden voorts per tak. Vrijdag trok de prijs iets aan. ook al doordat het wat koeler den. Aan de besprekingen zal ook wor i was geworden, maar de pi'üzen ble- 1 IIMJ U.lll. tlJVlICl Over de noordelijke relaties met de Brezjnew en regeringschef Kosigin genomen. EEG is er de laatste tüd een duide- j zal ontmoeten. De ontwikkelingen op lijke verscherping van de Russische het Scandinavishoe EEG front heb kritiek merkbaar. Voornamelijk ben deze reis in belangrijkheid richt men zich hierbü op Denemar- doen toenemen, temeer daar Scan ken en Noorwegen, die een volledigdinavié. rustige hoek van Europa, de j aa"' Moekou i de inval in TsJecho*SIowakiJe we, d 'vormt .(sluiting van wn aer* "itnodlg.ng m de ijskast gezet. ADVERTENTIE beaoekesi aan o.i. Parijs. Bonn. Lon- I H* v"f Jaar een Zweedse premier I Interessant is hierbü. of Palme ln de Sowjet-Unie evenveel kritiek zal durven te spuien als hü dit in tien- tallen persconferenties in Ame- den deelgenomen door de Zweedse am bassadeur in Moskou, Gunnar Jar ring. die sedert jaar en dag voor re kening van de Verenigde Naties pro beert te bemiddelen in het Israëlisch - Arabische conflict. De uitnodiging voor dit bezoek kreeg Stockholm in de zomer van 1968, toen Kosigin Zweden bezocht. ven te laag. Hoop opgegeven De Tsjechische regering heeft bekendgemaakt dat men alle hoop heeft opgegevén om de 32 mijnwerkers te kunnen redden. Door d'e 6611 week geleden in een mün te Sardice in zuid-Moravië van de buitenwereld werden afgesloten door een overstroming na zware regenval. ng 't Was me het voorjaar wel. De koeien gingen later de wei in dan anders. Maar nu happen ze al weer een hele tijd van 1 malse, jonge gras. En de jonge kaas die u nu gaat kopen is 'graskaas'. Laten we dat vieren! Als n uw tuin gemaaid hebt en u puft uit met de geur van het pasgemaaide gras om u heen en een pils in de hand. pak dan zo n ferme reep van die prille kaas. Is er iets lekkerder op zo'n moment? Hot cv" Gtciaui. g e en at Met t^ulp van Russische en Poolse Tage Erlan- 1 - - der» de Sowjet-Unie bezocht. Hij was toen vergezeld van Palme, des een overeenkomst voor het herstel van de verbindingen over de rivier tussen de twee hoofdsteden. Het ver zoen ingsgesprek werd gevoerd op een schip, dat midden in de river de Kongo lag. Hoeden te kust en te keurt dat is het toch altijd weer ver rassende beeld van de beroemde paardenrennen in Ascot. Hier een tweetal Engelse damee met hoogst Examen boycot Het Italiaanse I kabinet heeft gisteren een spoedzit- ting gehouden naar aanleiding van de die dag begonnen landelüke boy- I cot van examens dooi' circa 420.000 leerkrachten. Dooi' de boycot worden meer dan acht miljoen scholieren getroffen. Er zijn nu wetsontwerpen opgesteld ter verwezenlijking van de 1 toegezegde positieverbeteringen bij het onderwijs. Maar aan één hoofd- I eis van de onderwijskrachten kon j niet worden voldaan: uitbetaling van voorschotten op de beloofde salaris- 1 I verhogingen. Inoidenten in Miami In de ne- gerwijfc van Miami Is het. gister avond voor de tweede achtereenvol gende avond tot ernstige rassenincl- denten gekomen, waarbij vier perso nen werden gewond. Twee van hen waren blanke sluipschutters, die zich op daken hadden verschanst. De an deren waren negers die een winkel plunderden. Evenals maandagavond werden auto's omvergeworpen en in brand gestoken en werden bij „alle* wat maai- een etalage had" de rui ten met stenen ingegooid. De minister van CRM heeft de staataprüs voor beeldende kunst en architectuur 1969 toegekend aan de architect ir. W. van Tyen voor zün gehele oeuvre. Dit is de vierde maal j dat de steeleprü* m toegekend. j tüds zün secretaris. deskundigen heeft men een week lang getracht de opgesloten mün- j 07l(t^wone modellenlinks een rn- werkers te beo-eiken. Alle pogingen drukwekkende kop en schotel. zün echter vergeefs geweest. reohts een hoêdJe". versierd met opgezettevogels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 9