De ABN introduceert 4 nieuwe spaarvormen naast de bestaande spaarmogelijkheden: Algemene Bank Nederland spaardeposito met opzegtermijn van 2 jaar spaardeposito met oplopende rente looptijd twee jaar of langer, maximum vier jaar. bij opname in het derde jaar over de gehele looptijd 7°/o bij opname in het vierde jaar over de looptijd langer dan twee jaar V/£to bij opname na vier jaar over de laatste twee jaar 8% spaardeposito drie jaar vast spaardeposito vfer of vijf jaar vast 4'/2% spaarboekje/spaarrekening. Direkt beschikbaar 2.500,-. Een maand opzegging voor hogere bedragen. (E?)- 5% spaardeposito drie maanden opzegging 5'/2%spaardeposito zes maanden opzegging 6% spaardeposito twaalf maanden opzegging Jeugdsparen met de zilvervloot 6% plus premie van 10% over inleg en rente. Een hoge rente is goed spaarnieuws profiteer daar meteen van! U bent welkom bij de SLEUTELTJES Personeel gevraagd In ons gezellige feam Is nog plaats voor een verkoopster met vakantieafspraken hou den wij rekening. Aanmel den Spar, Supermarkt, Brahmslaan 12. tel. 42214. liet moderne bejaarden cen trum Avondzon te Rijnsburg, vr. een bejaardenhelpster en een hulsh. hulp in of extern goede salarissen ook voor Jon- Ïeren soil, bij de directrice. >ude Vlietw. 9. Rijnsburg. x Handig meisje voor licht kantoorwerk, kunnende typen. Adm. kant. Kwestro, Lange Vaart 20, Rijnsburg tel. 01718- 3314. x Leerling kapster gevr. be schaafd optreden min. leeftijd 15 Jaar. Tom Wee ten. Bree- straat 45, Lelden, tel. 23851. ab Jongens en meisjes die In de vakantie willen by verdie nen kunnen met ons komen praten. Wass. Nooitgedacht, v. d. Valk Boumanweg 184, Lei derdorp. ab Gevr. nette werkster voor de ochtenduren tot eind septem ber voor het schoonhouden v. kantoren aanm Ergon Electric N V. Uiterste Gracnt 1B Lei den. at ■Kapster gevr. Pelattl Lel den, Breestraat 32, tel. 01710 25212. Met vakantieafspraken wordt rekening gehouden, abcd Schoonmaakbedrijf KUhn vraagt, vrouwen en meisjes v. 8-1 uur of voor hele dagen. Aanm. dag. van 10-12 vm. Kantoor Langestr. 22. abc Voor al uw dakbedekkingen woonarken goten, alles maken Ij w&terdi 710-44506. Nette bezorgers gevr. voor ochtend- en middagbladen Aanm. NDU. Noordelnde 30, Lelden. x Hel geld vliegt de deur uit, dame6 verdien f 6.- tot f 8.- p. u. in uw vrye tyd en eigen omgeving, typisch vrouwelijk werk schrijf nu. Mevr. Neu teboom, Kastanjelaan 11, Lei derdorp. b c Gevr. vakantie kracht, die v. ons de hulsh. kan doen op een camping by Arnhem leu ke werkkring Intern aanmel den. Overdevest supermarkt, Herenstr. 96. Lelden. b Gevr. actief meisje voor de administratie goed kunn. ty pen leeftijd 17-20 Jr. Fa. H. R. Troost, Haven 14, Lelden, tel. 42945. b c Gevr. voor direkt 1 vakbe kwame atelleurB of timmerlie den hoog loon. Tel. 023-321857. b c J| Gevr. hulp lu de liulshou- ing voor 1 of 2 oohtenden ln de week. Dagen n.o.t.k. Me vrouw Rozenhart, Roodborststr. 29 I. Lelden. Gevr. met spoed chef de rang receptlonlst(e). Hotel Noordzee. Boulevard 72 Katwijk aan Zee. tol. 01718-13450. Werkster gevr. voor 1 mor gen pw.. Mevr Bachra. Fruln- laan 14. Tel. 32619. Tot half Juli flinke werk ster gevr. voor de vrijdagoch tend van 9 tot 12 uur f4.- per uur, aanm. donderdagochtend, Hooigrt. 59 Lelden. Gevr. flinke nette werk ster vanaf 17 Jaar voor 4 och tenden p.w. goed loon persoon- ïyk te melden. Snackbar Mul lens Steenstr. 3a. Leiden. c Gevr. in Woerden by be jaarde dame. hulp ln de huis houding (intern) Gedacht wordt bijv. aan weduwe of al leenstaande dame Brieven aan Mevr. Dolderman. de Brauw- straat 30. Woerden. Hulp l.d. hulsh. gevr. voor 1 4 2 ochtenden p.w in gezin zonder kleine kinderen, goed loon. Tel. 54132. Gevr. voor direct .Jong meis jes voor lichte kantoorwerkz.- heden Wassery Ancro Voorstr. 33. Voorschoten. Gevr. meisje van 15-16 Jaar voor het afwerken van dames tassen. eenvoudig en afwisse lend werk. met vacantie afspr. wordt rekening gehouden. Hoog loon Houweling. Parkstr. 6a. Lelden telefoon 25380. Nette werkster gevr. voor de morgenuren Salon Irene Me vrouw Franken. Prince6tr 31, Katwijk aan Zee, Tel 01718- 13878. cd B Ie kapster en leerling kap ster gevr. met vakantieafspra ken kan rekening gehouden worden. Salon Irene H.M. Franken Prlnoestr. 31 Katwijk a. Zee. tel. 01718-13878. c d Chemisch reinlgings bedrijf van der Horst vr, voor haar filiaal Hogewoerd 32 een win keljuffrouw Tel. lnl. 01710- 42144 v. d. Horst Lynbaan 3. Leiderdorp. x Gevr. een flinke Jongen v. 15 4 16 Jaar voor magazijn werk. Verpakkingsindustrie v. d. Meulen. Oude Rijn 36 Lel den. c d Welk meisje (17-20 Jaar) wil de leiding van onze tijd- schrlftenafdeling op zich ne men en tevens de zorg voor onze koffiebar? Ook kunnen enige lichte adminlstrat. werk zaamheden verricht worden. Soil, na tel. afspraak tot 's av. 7 uur onder no. 51510. Ryn- landse Boekhandel. Winkel centrum Lange Voort. Oegst-1 geest. Vakantie hulp gevr. plm. 18 Jaar van 6 Juli -7 aug. M. t m vrydag om met 2 Jongens 7-10 Jr. in weekendhuisje door te brengen, tel. 50978. Nette i akant Ie hulp voor halve dagen, wegens vakantie van hulp ln de hulsh.. ln klein Sezin. voor de week van 22 tot 7 juli goed salaris Tel. 01710- 54959. Jonge lerares zoekt grot kamer met kookgel. Swart. 'l lefoon 44924 22 Jr. student zoekt ka me. Br. bur. v. d. bl. no. 3583. Gevr. genieub. woonr. (hul of flat) in Lelden oi' omg. voo buitenlandse wetenschappellj ke medewerker met gezi (bestaande uit man vrouw o baby) voor periode sept. 197< •sept. 1971 huurprijs ca f 500 - jne; 18 Leiden tel. stel 408. Gevr. genieub. woonr. (huls of flat) ln Leiden of omg. vooi buitenlandse wetenschappelij ke medewerker (echtpaar zon der kinderen) voor periode okt 1970-okt. 1971. huurprijs ca f 500.- p.m. aanb. Kamerlingh Onnes Laboratorium, Nieuw- steeg 18. Leiden, tel. 01710- 41341 toestel 408. Net echtpaar zoekt etage m. keuken of een koophuis tot f 17000.- Br. bur. v. d. bl. no 82053. Woonruimte aangeboden Tc k. winkelruimte en bo venwoning gelegen omg. Haar lemmerweg geheel leeg. Vee) doeleinden geschikt. Aantrek kelijke ^rijs. Inl. J. H. Keij Tel 23264." b d 3 Te k. beneden en bovenhuis Jullanastr. Lelden boven etage leeg bevattende 7 kamers Huisvesting vereist Vraagprijs f28000.- k.k. Inl. J H. Keij tel. 23264 b c B Te k. Bakkerkorfstr. 6 be neden- en bovenwoning bel den leeg te aanvaarden ge schikt voor alleenbewonlng ofjB verhuur incl. vaste vloerbedek king in uitst. staat van onder houd tel. 's avonds of 's mid dags 22278. x Gr. gestoff. z.lt-sl.kamer m. c.v. geen kookgel. alleen voor meisje. Tel. 01710-54793. Te k. ontruimd ruim bur- ab J wy verzorgen al uw drul /erken tegen billijke prijze .sitekaartjes, geboortekaartji erlovingskaartjes. prima al erklng en vlotte bedienint Jrukwerkservice Iialpa, Haa. mmerslr. 64. tel. 24185. d J Vaders kijken u aan en \r; en boeken over hun hobby's )oor vakmensen geschreven joeken over de tuin. huisdiere -quarium. kippen, duiven ko lijnen, vogels en over volières Vieland. Nieuwe Rijn 50 b c Vaders kijken u aan en. gen een bodemvuilzuiger mei .anslulting op de luchtpomp 10.50, 'n nieuwe luchtpomp var 12.95, broedbakje 3.95. water filter 3.95 6-delig aquariumen cyclopedie 4.90 per deel. Vlie land Nieuwe Rijn 50 b d laders .kijken u aan en vragen voor de tuin een snoei- schaar 5.95 tot 29.95. hegge- schaar 8.70 tot 25.45. gras- chaar 5.50 tot 22.35. Handver stuiver v.a. 3.10. knots van een kabouter 19.75 Vlieland Nieu we Rijn 50. bd Q Pruiken, synthetisch of echt haar. kwaliteit ls de le vereis te. Daarom direct Pelatti syn thetisch v.a f 40. echt haar van af f 79. Pelatti Leiden Breestraat 32. tel. 25212. x Party bankstellen direct v. fabriek, zeer fraai uitgevoerd in div. kleuren. 5 Jaar garan tie op bet binnenwerk nor male prils f 1300. voor f 595 ver koop by Prettig Wonen. Wel- narstraat 263. Den Haag telef 070-600068. x 'n Pontine v<»or Pa ruime keuze en100 pet. garantie uurwerkkllnlek ..Gorthuis léén Lage Rijndijk 8 een ver trouwde vakzaak. Personeel aangeboden Beroepsfotograaf zoekt jon ge vr. fotomodellen, stuur even een brief en foto naar postbus 1033, Lelden. e Jongeman In hezll v. ri|- bewijijs B E studerende op MT S. v. Fotografie biedt zich aaai voor vakantiewerk van af 20-7- 70 tot 20-8-70. Behoeft niet persé in de fotografie. Dag of nachtwerk, heeft bar ervaring. Br. bur. v. d. bl. no. 82060. Studente, 17 Jaar met type- diploma biedt zich aan voor va kantiewerk en wil zo spoedig mogeiyk beginnen. Telefoon 34503. Biedt zich aan meisje dat opgeleid wil worden als tandarts assistente ln Noord- wijk of omg. Br. bur. v. d. bl. no. 82084 Zonweringspecialist New-Llte aluminium Jaloe zieën beter bestaat niet), met. 20 pet korting gratis, me ten, gratis plaatsen. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel. na 6 uur 's avonds 42177 of be zoek ons ln de keukenshow room. Hans Bonte Morsstr 56. Dag. van 2 tot 6 uur. Des zaterdags van 10 tot 6 uur. Des Igerwoonhuts omg. Maredijk. bil- zttierungs veui iv w. lijke prys lnl. mak. kant. P 1 maandags gesloten. abcd Mc~~~"~ 1iior.il .Vangel», van I ".-I 8 1 gro te gem. kamer met keuken ln de olnnenstad; rustig gelegen mooi uitzicht. Br. bur. v. d bl. no. 82099. Te k. groot hoekhuis bin nenstad. Inl. tussen 5-8 Tel. 01710-42568. x Genieub. kamer aangeb. bal- con. gebruik van keuken en douche, voor Jongen of meisje met moderne opvattingen. Geen studenten. Br. ond. no. 82069 bur. v. d. bl Leiden huls Ie k. goed on derhouden benedenhuis komt leeg boven huls verhuurd, ach ter vry uitzicht bij de Mare dijk. bevr. Pasteurstr. 7 Leiden. Woningruil binnen- en 24568. Rullen 2 kamer.' mers. lange brede laapka- gang, bete- tollet. klein keuken. .e voor 1 d bl. ond. nr. 82046. Woonruimte gevraagd Diverse aanbiedingen 21 Jr. H.T'.S. student zoekt kamer vanaf 2 aug. t/m 30 oct. ln Oegstgeest e.o. Brieven aan H. E. M. Pelssers. Past. Vonckenstr. 73 Geleen (L). Verpleegster AZL zoekt vrye kamer evt. etage voor 1 Juli/augustus. Br. bur. v. d. bl. no. 3561. Hebt n kamers, u kunt ze gratis opgeven by het kamer verhuurkantoor C. F. Hansen. Lelden telef. Rapenburg 60, Vaders kjjken u aan eu vragen voor de tuin een slang haspel va. 2.55 waterpistool 6.85 zwenksproeler 24.75, gazon sproeier 5.85, 20 meter krin- kelvrlje slang 16.40. windwijzer 7.95, regenmeter 3.95 Vlieland. Nieuwe Rijn 50. bd Aangeboden koelkastje 50x 50x60 m. ln prima staat 127 of 220 volt na 6 uur Herensin gel 39 boven. Telefoon bea nt woorder, (nieuw) tel. 070-868322. bd Iniystwerkü! (ia dan eerst kyken. Het beste en goed koopste adre6 van Lelden en omstr. Morsstr. 22. HB icnwe kinderwagens, v.a. f 127.50 wandelwagens hoog wit laqué kinderledikan- tje f 49.50. chroom kinder stoelen babyboxen, babysitters, reiswiegen enz. alles voor "uw baby 30 tot 40 pet goedkoper. Alleen bij mevr. Robbers Lee- manstr. 29, Lelden (Morskwar- tIertel 01710-43894. bd Vissen cn vaderdag is b(j de goede vangst geen probleem vele vaderdag aanbiedingen be slist de moeite waard om te komen kyken alles op gebied van de hengelsport Telescoop- hengel 430 lang 24.75. Mors str. 47. Lelden. x Vissen en vaderdag Is hij de goede vangst geen probleem. Vele vaderdag aanbiedingen beslist de moeite waard om te komen kyken. alles op gebied van de hengelsport telescoop- hengel 430 lang 24.75 Morsstr 47. Lelden. x Heren voor 'n goed passend haarstukje gaat u natuuriyk naar de vakman, maak een afspraak voor vrijblijvende Inlichtingen, bv u thuis. He renkapsalon „Elvl", L. G. Eist- geest. Hogewoerd 4. Lelden, tel 31678 e H Voor al uw behang en wlt- werk n.d Pelikaan ook v. 't be- plakken van uw plafondtegels I verfhandel ..De Pelikaan Pe- likaanstr. 27 Lelden telefoon 25813. Attentie bankstellen n\v. v. a. f 10. eethoeken p.w. v.a. f 15 vloerbedekking (Alle soorten) compl. geïnstalleerd v.a. f 10. Postbus 294. Leiden. d „Koslne" geefi ^le hoogste 1 Naaimachine defect, njj re- teren elk merk snel en pet ct. Naaimach. handel Roo\ .•kers. Da Costastr. 41. Le en tel. 31324 Ad, de Ruijter an 14a. Katwyk, tel. 01711 5844. c "Antieke meubelen repa .ren bijmaken van elk ondei eel politoeren, schoonmakei •ormvrlj maken enz. enz. v. rijbiyvend tel. 33583. J Noor het naaien van gor- ijnen mevrouw v. d. Linden Jtrechtse Veer 10, vakkundig verk. scherpe prijzen, telef 33583. Voor al uw behang, witsel muurverven. verf. gereed schappen naar ,,De Pelikaan verhuur van plaktafels. verf handel ,,De Pelikaan telefoon 25813. fl Een luxe winkel zult u bij ons niet vinden, maar u krijgt wel 30 tot 40 pet. korting op al uw lniystwerk. Lijstenma kerij Vijlbrlef. Uiterstegrt. 168 Leiden. Ruime Parkeergele genheid. Brandt uw gashaard niet goed? Laat hem een onder houdsbeurt geven door de Nle. tel. 01710-32041. Kunststof keukens m. ocron of roestvrij stalen aanrecht. Bonte. Morsstr. 56, geopend v. 2-6 uur tel. 26314 d Beglazingsproblemen, ruit herstellen? Glashandel H. Fin ger bellen. Tomatenstr. 12. Lelden tel. 42926 Te k. aangeb. gasfornuis stofzuiger 220 v. vloerkleed 2 x 3 m. een ronde tafel met kope ren blad. huiskamertafel rond. (alles i.pr.st Tel. 25639 pers. meiihelhed en kln- j derledikant Je Marnixstr. 149. Te k. aangeb. .Meehelse kast antiek schrijfbureau, laden- kast, schilderijen. Oostdorper- weg 59. Wassenaar, tel. 01751- '2812. Komt dat zien!!! Twee pris ma's voor f 0,99. Waar???? By Boek en Blad t.o. het Stad huis keus uit honderden titels. x Te k. moderne kinderwagen hoog model t.e a b. Tel. 41082 Broed mach. te k. aangeb. feschikt voor 65 kippeneieren 65.- Ter Haar Voorstr. 47. Leiden. Aangeb. trouwjapon maat 40-42 t.e.a.b. Waardstr. 23 Lel den. Aangeb. donkerblauw mei witte (lak) kinderwagen hoog model 4 mud. oud. Gekost f 405.- nu t.e.a.b. v. Speijckstr. 32 Leiden Te k. antiek paardenbit f 10. antieke slgarenplanken f 10.-. antieke bel f10. tel. 070- 652405. e Ter overname aangeb. een 2e handsplano. Merk Neumey- er Br. bur. v. d. bl. no. 82064. f| Te koop 150 grammofoon- olaten 7 8t. f455 speel films 8 mm f50 - Telef 070- 65 .24 05 "I Gevr. tegen contant geh unt u uw auto direct aan o erkopen mits deze chadevr 1 niet ouder dan 1968 is. Au: eemskerk. telefoon 01713- 2866 of 01712-529. Gevr. sloopauto's hoge prl orden ook weggehaald, telé 11718-15797. 1 Van part. Taunus 12M T 965 met nieuwe uitlaat, ra .iateur. waterpomp, startmo- or fl.920. kan event, gefin orden. Kon. Jullanastr. 17. Senthulzen. h Te koop Peugeot 404. Bouw- laar 1963. In goede staat. Na zes uur. Jan Pieterszoon Goenhof 17, Leiden. 1 Uniek aanbod! VW 63/64 wit schuifdak, radio enz. nieuwe motor, uitzonderlijke st. slechts f 1475. tel. na 19 uur 22142 b B Te huur grote autoboxen In Leiden Zuid-West achter Brahmslaan. huur Der mnd. f 36.60. Inl. D. Keü. tel. 23154. b B Flat 850 sportcoupé 1966. bij zonder mooi onderhouden, schadevrij en weinig gereden. Kleur: blauw. Voorzien van keuringsrapport en 10.000 km volledige garantie op onderde len en arbeidsloon. Inruil en financiering is reeds mogelijk met f 750 aanbetaling. Auto- mobielbedryf van Ruiten. Ka- gerstr. 26, Lelden, tel. 54913 (Dagelijks geopend tot 8 uur 's avonds, zaterdags gesloten) Auto's er en ju- verlovings ringen. gouden zilveren verzll- voor goud, welen. Gr. keus ln verlovings- ng«t true artikelen en uurwerken. Steenstr. 16. tel. 23654. e B WIJ geven nog steeds f 25 voor uw oude stofzuiger by aankoop van een nieuwe. Prij zen v a. f 130 ook ln 127 volt voordelige aanbieding ln was machines en centrifuges, al leen firma Dusoswa. Turfm. Lelden, tel. 24409. B U kunt bij ons van 's mor gens 7 tot 's avonds 10 uur terecht v. doorsmeren en olie- verversen. Esso service-center. F. Wareman. Jac. Urlus- plantsoen achter studentenflat b d B Autobekleding, kappen, he mels vloerbedekkingen en re paraties. vertrouwd adres sinds 1897, Ernst Focke. Leidseweg 342 telef. 01717-4622, Voor schoten. x B Gebruikte aulo's grool of klein, daarvoor moet u by de Leldse Autohandel zijn. Fi nanciering met kleine aanbe taling. Lage Morsweg 67. tel 30692. ab B Auto Heemskerk occasions, ruime keuze Bovag garantie Ie dere keuring mogelijk, garan tie Rijksweg A'dam-R'dam. aan afrit Roelofarendsveen Kaagdorp. tel. 01713-2866. 01712-529. X B Autogarages f 330. schuur tjes f 185. vakantiehuisjes f 950 vraag gratia prospectus hout bouw Ubachs, Kerkrade. e bc O Cortina 1500 de luxe 1967. Het nieuwe model. Van binnen en buiten als nieuw Perfect onderhouden en weinig gebr. Voorzien van keuringsrapport en 10.000 km volledige garan tie Kleur: wit Inruil en fi nanciering reeds mogelijk met f 850 aanbetaling. Automobiel bedrijf Van Ruiten. Kagerstr. 26. Leiden, tel. 54913 (dagelijks geopend tot 8 uur 's avonds, zaterdags gesloten)bc B F'at 830 de luxe. Van het nieuwste type: de 850-soecial. Net één jaar oud. Volledig schadevrij, rechtstreeks van le eigenaar en met garantie en service, getectyleerd. radlaal- banden. Slechts 17.000 km ge reden. Kleur: wit. Inruil en fl- nanc. reeds mogeiyk met f850 aanbetaling. Automobielbedriif Van Ruiten. Kagerstr. 26. Lel den. tel 54913. bc B Slmca 1.500 de luxe, type '66. mooi en goed onderhou den Van le eigenaar. Deze week tegen lage prijs. Voorzien van keuringsrapport en onze be kende en degelijke garantie. Kleur donkergroen. Inruil en financ. is reeds mogeiyk m. f 750 aanbetaling. Automobiel bedrijf Van Ruiten. Kagerstr. 26. Leiden, tel. 54913. (Dag. ge opend tot 8 uur 's avonds, za terdags gesloten) bc B Volvo 122 S de luxe. 1965. Een auto voor de kenner. Van binnen en bulten als nieuw, al- i tijd by ons in stalling en on- jderhoud geweest, wy geven er graag onze bekende en degelij ke garantie op. Kleur: donker grijs. Inruil en financ. reed mo gelijk met f 850 aanbetaling. Automobielbedrijf Van Ruiten, Kagerstr. 26. Leiden, tel. 54913 bc B Volkswagen 150» Variant. Een lnrullwagen. welke echter nog zeer betrouwbaar is. Voor zien van gloednieuwe radhial- banden. uiterste prijs f 850. Automobielbedrijf Van Ruiten Kagerstr. 26. Leiden, tel. 54913. bc Peugeot 103 de luxe. Een lnrullwagen. nog byzonder be trouwbaar en gaaf. Uiterste pr. f 675. Automobielbedrijf Van Ruiten, Kager8traat 26, Leiden, tel. 54913 (dag. geopend tot 8 uur 's avonds, zaterdags ge sloten). bc B Peugeot bj. '63 In goede st met radio prys f 200,- Scal- dla 1400 bj. '64f ^l6 fl50.-r Dai bj. '61 prijs f 100,- zo uit bedrijf. Rozenveldstraat t/o 3 M fabriek, woonark Lelden, bc B Te k. Opel Rekord type 1500 b.j. 1964, keihard bereden door rallyrilder. technisch vol maakt. Topsnelheid 140 km.. boy licht beschadigd. Contant, prijs f 2400. Te bevr. W. D. Dusoswa. Wilhelmlnalaan 12, Sassenhelm (Hotel), tel. 02532- 8240. 1 Taunus I5M '68 f 4500, VW ver '67 f 2750, Kadett cara- xn '67 f 2650. Taunus 12M .atloncar '60 f .1250, Ferd. ollaan 20, Voorschoten (Vliet- jk) tel. 01717-4890. x 1 VW de luxe '65 f 2250. VW e luxe "64 f 1950. VW de uxe nieuw gespoten f 600 'ord Cortina '64 f 975. Ferd. lol laan 20. Voorschoten (Vliet- vijk) tel. 01717-4890. x 1 Financiering van alle mo- vOrrytulgen. Aanvragen ln één lag gereed. Ass. kantoor C. W. Betcke. Zaanstraat 50. Lelden. ,el. 26785. e B Te koop Flat 124 1967. 50.000 km met trekhaak, antenne, aansteker, ml. behand. f 3500 Voorschoten 01717-2276. fl Te koop Flat 124 1967 50.00 km met trekhaak, antenne, aansteker, ml behand. f 3500. Voorschoten, tel. 01717-2276. fl Te koop Flat 1500 l.z.g.st. speciale uitvoering veel acc. Prys f 1750. keuring toege staan. financ. mogelijk. Evt. aanbet. f 450. Hogerbeetstr. 3. Lelden, na 18.30 uur. fl Te koop weg. omstandighe den Flat 600 D bj. eind '64. Tel. 01718-16865. Te koop l)af. prijs 500 gul den. Rijnkade 6. Leiden. B Ford Transltbus 9 pers. '67 I 3000. VW bestelbus '67 f 1450 Nieuwstr. 135. Leidschendam. tel. 01761-4886. bc Te koop Renault 4 model 68, rood, Inclusief veiligheids riemen f 2450. tel. 54082. B Sportwagen model Chevro let Oorver Monza. te bevr.. 2e Groenesteeg 37b. cd B Verschrikkelijk Paarse VW f 600. Montgómerystraat 13 Leiden ZW. Aangeb. VW de luxe T 1965 keurig onderhouden zuinig in gebruik, kan ook op gas rij den, prys f 2250. Ooievaarstr. 118, Llsse (Poelpolder) B Te k. aangeb. I.pr.st. verk. MG 1100. Kempenaerstraat 35 Oegstgeest, tel. 54502. B Te k. van le eigen. Ford 12M .kleur wit, met accessoi res. zoals autoradio, mistlam- fen etc. b.j. juli 1969 20.000 m vr.pr. f 5500, Julianastr. 1 Leiderdorp, tel. 34304 na 7 uur. B Te k. aangeb. Triumph He rald 12 50. donkergroen b.j. '07 i.g.st. Te bevr. Jacob Revlusstr. 35. Hazerswoude. Rnd. telefoon 01714-3569 d B Aangeb. Ford Taunus l'ï.M l.st.v.n. keuring toegest. b.j. '64 Prijs f 1150. Obrechtstr. 40. ZW. B Te koop 2 CV 1964 moto risch i.g.st. tel. 01723-113. fl Te koop Fiat 500 1> geheel nagezien, prima motor, banden en nieuwe accu t.e.a.b. Leuven- str 19. Lelden. zij6tr. Herenstr. c B Te k. aangeb. Volkswagen 1200 1962. mechanisch goede auto met radio en roldak, t.e.a. b„ Antlllenstr. 26. Leiden. B Aangeb. Taunus 20M 4 deurs 's avonds na 7 uur, Meloenstr. 7. Lelden fl Te koop BMW 1800, b.j. eind '65. radlaalbanden een goed onderhouden auto, particulier Prys f 2475. Lagemorsweg 52. tussen 6 en 8 uur en op vrij dag van 9 tot 6 uur op Haven- str. 52, tel. Haven 21230. B Aangeb. Slmca 1000 GE '63 met open dak en radio maar 62.000 km gelopen t.e.a.b. Prof. Elnthovenlaan 20, Voorschoten, na 18 uur. d Te k. Renault 4 1966. uwe. motor vr.pr. f 2500. tel. 51912. Lelden. c Garage Schilthul/.en het B DKW type F 12 junior '65. /adio, toerenteller. vele acce9- oires. selchts f875. DKW 1000 5 '62 f 775. Inruil, financiering Verdistr. 117 (zuidwest). 3 Taunus 12M de luxe '65. Zeer goede auto f 1975, Flat 600 D 64. Benz. 1 16. Slechts f 1275, Inruil, financiering, Verdlstr. 117 (zuidwest) Q Te koop gevraagdAuto's!! Defect of met lichte schades géén bezwaar. Inkoop. Verkoop Inruil. Financiering. Verdi- straat 117 (zuidwest), zystraat. Churchllllaan. Leiden, fl Dlat «00 '64. model '65, wit. reed slechts 45.000 goedver zorgde km's. Ideaal als 2e auto. f 1150, Kamsteeg Occasion- centrum, Geversstraat 30, Oegstgeest. tel. 01710-51940. 's avonds geopend tot 21 uur. zat. 10-18. zon. 14-18 uur. d B Flat 850 '67. Van le eige naar. rood f 2950! Kamsteeg. Oegstgeest d B Ford 12M coupé '6«, km.sl 59.000. Motorisch en uiterlijk nog ln goede st. E.v. te finan cieren met als le aanbet. f 975 Kamsteeg Occasion-centrum, Geversstr. 30, Oegstgeest. telef. 01710-51940. d fl VW 1200 '63. Pracht-van een vakantieauto! le aanbet. f 500. Kamsteeg Occasioncen trum. Geversstr. 30. Oegstgeest d B VW bestelwagen '69, U'ltv. met zyramen. U zult op de tel ler moeten zien. dat 't geen nieuwe ls. Gekeurd en schrif telijk gegarandeerd, le aan bet. slechts f 1200. Kamsteeg Occasion-centrum, Geversstr. 30. Oegstgeest. tel. 01710-51940 's Avonds geopend tot 21 uur. zat. 10-18 u, zon. 14-18 uur, B VW 1200 demonstratiemodel type '70. 12.000 km. van dag-tot-dag onderhouden. En 't is een VW, dus geen angst voor ..slechte" gevolgen van lie demonstraties: er kan niets ..kapot" aan. f 800 beneden de nieuwprys Kamsteeg Ocoasion centrum. Geversstr. 30, Oegst geest. d B Volkswagen aangeb. mecha nisch 100 pet. f 400, te bevr. Lage Ryndijk 6b. na 6 uur B Wegens omstandigheden aan geb. NSU 1200 c b.j. 1968 met radio en trekhaak l.z.g.st. Te bevr. Comrlekade 5, Woubrug ge- B Te k. t.e.a.b. VW 1200 b.j 1959 met 4 nwe radlaalban den en gerev. remmen m. ver zekering tot eind 1970. Te bevr, na 7 uur. Haarlemmerstr. 274a Lelden. de adres voor goede occasions b.a. "Tl. uiterlijk en technisch ln Daf b.j. 1967. echte km. 53.000 st. financ. mogel. met f 650 aanbetaling. Bovag garantie. Hoefstr. 4-6, Lelden, tel. 20000 na 6 uur 40151. BMW 1800 TI '65. benz. I 9 Zeer sportlef f 2880. BMW 700 LSL '65. benz. 1 17. Slechts f 1275. Inruil, finanolaring. Ver dlstr. 117 (zuidwest). Fietsen, bromtietsen en motoren Autoaccessoi Doe het Voor uitlaten montagekosten. ban cessoires en onderh len. alleen bij Col Hoofdstr. 159-160, tel. 24520 (hoge ka Autoradio's o.a. gratis Inbouwen, a uu tijdelijk ook r dellge inzinkbare tuurlijk by Autoshi Graaf, Hoofdstr. Tegen de laag<t veren wy le klas c vens voor praktisch overzetdorpels en stukken Autoshop bergen. Mareslnp 31260. Koop nn een bespaar veel geld, uit onze collectie, ren en gratis ant shop Ton Rijsbergf gel 64 tel. 31260. Banden nu ot maten tegen zeer ke prijzen. Leidse trale. Zoeterwou<' Station, tel. 3346 tot 13.00 uur. B Voor nieuwe banden Tip To Aagtenstr. 14. te tel. 53627. O Imperiaal pa*"1 merk auto geheel i* speciale aanbiedt Automobiel bedi V. Leiderdorp geest Noordwijk B Vaderdag vi rials 100 x 100 era. liteit slechts f 24.5' voorraad strekt len. Habor, Her«ni,w 43675. liediij •drijf Diversi B -e hands bromfietsen: op ruiming. spotpryzen, o.a. Puch Berinl. Sparta. Typhoon en Little Honda. Binnenweg 34. Rilpwetering. na 0 uur. b B Heden uit voorrnad lever baar de allernieuwste Peugeota mlnibromflets met voor- en achtervering, kleur turquoise voor slechts f 509. L. de Wit. Hoge Rijndijk 184, tel. 24963. d B Komt kennismaken met de allernieuwste modellen Peugeot Uw adres met de meeste ser vice. Motor Home. Watertoren Hoge Ryndyk 134. telef 24963. L. de Wit. Leiden. d B Puch de bromflels voor king en oud. Fa. R. v. d. Berg. Zijl singel 91. x Puch Maxi de. elegante brom fiets voor de vrouw, Fa V. d. Berg, Zijlsingel 91 x B Aangeb. bromfiets merk Ty phoon. vr.pr. f 125 Goejestr. 45. Leiden. B Te koop een typhoon brom fiets 3 versn. 2 uitlaten l.pr.st. en Gazelle herenfiets ook pr. redeiyke prijs, Mlnnebroersgr. 27. B Te koop Bella scooter 200 cc met hoes en 2 helmen f 125 Vaartkade 5. Leiden. B Te k. aangeb. Kreidler Flo ret f 400. b.j. '66-'67.Mel- doornstr. 38, Leiden. Bat-avus f 100. fl Bezoekt Eendracht". Zoete gel 14b. Ingang uw was (6 kg) <f' dynen helder ge' centrifugeerd in J Droogkast en wezig om uw v maken. Ook citf sen 4 ke f 7. B Drukkcry Verlovlngs-, Huwt! boortekaarten. c klassieke modelli: kaarten in 24 Nieuwe Ryn 78. 25699. B Recherche bo' Regen teaselaaii tel. 030-710153 (d« onderzoeken in 2 echtscheidingen, gen en nagaan reis- en waarde» leiding, vertrouw ten ln binnen en Betrouwbaar en B Jongeman langs deze weg B Gratis. Klapd? zen in bruikleen ling. Süjtery ..Z 2063" 33. B Nette vrOUt» dochter van 12 Jj rleuze kennismtf te man. liever Br. bur. v. d. B Te huur aanp* gevlng Kennedy Inl. Huurman lefoon 44046. B Gelieve geen f' ren af te geven 21 mei 1970. w«! vrouw L. Voor»» daar na bovenga' niet voorzien tekening door betaald. W. C.* Haarkade 21 Lel^ B Man wed. kinderen 7-8 J»1 goed moeder voc* de vrouw voorj» v. d. blad no. fl l'ersoon lijk' en discreet. geM ke behandelinf mat. Postbus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 8