„V.N.U.' IS GEEN SPRINGERCONCERN" t Ontwenningskuur voor verdachte met „esparor Uitgevers rukken op in het niet-gedrukte woord ïirecteur mr. W.H.A.M. Lucas: '.Schakel (ARP) *ilT Vi orming van gewesten j van bovenaf jjISDAG 17 JUNI 1970 LCTDSCH DAGBLAD PAGINA 7 Een ontwikkeling waarmee de VNU (Ver. Ned. Uitgeversbe drijven) zich intensief bezig houdt is die van de audiovisuele middelen. Binnen afzienbare tijd zal het mogelijk zijn band jes of platen te kopen, die men thuis via een speciaal apparaat op de televisie kan afdraaien. Deze bandjes of platen kunnen de plaats innemen van kranten, boeken, tijdschriften. De appa ratuur nodig voor het afdraaien wordt „hardware" genoemd, de bandjes heten „software". Mr. Lucas vertelt desgevraagd dat in Europa een aantal grote uitgevers bezig is de ontwikke ling van de software-industrie te bestuderen. De VNU is voorals nog het enige Nederlandse uit geversconcern dat zich er mee bezighoudt, samen met Ameri kanen, Engelsen, Duitsers, Fransen, Zwitsers en Italianen De heer Lucas meent dat dit gezelschap „nauwelijks ex clusief" is en dat er nog andere uitgevers bij kunnen komen. Aan de ontwikkeling van de apparatuur voor software wordt door verschillende industrieën gewerkt. Mr. Lueas noemt de IVR ieen „Amerikaans-Engelse kongsi") en Philips o.a. in sa menwerking met Sony, Ja pan. „Maar nu komen uit Duits land berichten", aldus mr. Lu cas. „dat men werkt naar een scort grammofoonplaat die via een recorder in verbinding staat met het televisie-toestel. En dan zou men programma's kunnen krijgen in geluid en beeld-in kleur". Kortom, het is de lieer Lucas nog niet duidelijk welk systeem het zal gaan winnen, noch by de hardware, noch bij de soft ware-industrie. „De lucht moet eerst opgeklaard worden", zegt hij en noemt het „stom" als de industrieën niet tot een bepaal de normalisering komen in de apparatuur. „Net zo stom als toen men gloeilampen ging dia ken met bajonet- of schroef draadaansluiting en op 120 of op 220 volt branden". Beweerd wordt dat de VNU zich in Amerika de rechten heeft gekocht om software in li centie te vervaardigen exclusief voor de Benelux De heer Lucas ontkent dit. Men heeft geen li centie gekocht omdat men nog niet weet welk systeem het zal worden. Hij verwacht dat er eind '71. begin 12 bruikbare ap paratuur gereed zal zijn. Wat gaat de VNU met de soft ware doen? Louter commercieel, of ook verstrooiend of ook opi niërend? Mr. Lucas antwoordt: „Onze terreinen zijn ergens edu catief en verstrooiend. Het ligt voor de hand. dat we, waar het gedrukte woord zal wegvallen, moeten oprukken in het niet-ge drukte woord. We zijn vóór alles informatieverstrekkers". Een monopoliepositie in dit ver band acht mr. Lucas onmoge lijk. „De »>ftware-industne is net zo min te monopoliseren als de grammofoonplatenindustrie". AARLEM (GPD) Er klinkt merkwaardigerwijs sonore bel, als ik de fraai gesmede trekker omlaag maar een doodgewone voordeurzoemer. Mr. W. H. Lucas doet open. Een grote forse man met donker bruine ogen, gekleed in een eenvoudige zomercombi- Hij is met zijn 52 jaar een van de „heren zeven", de raad van bestuur van het grootste Nederlandse yersconcern, de VNU, door het personeel wordt ge- nd. tatwintig jaar geleden werd acas door zijn vader in de ie opgenomen van de Haar- uitgeverij De Spaarnestad rama, Libelle, De Tijd, Waden etc.), die enige jaren n met de Cebema (enige iciale dagbladen, Margriet, Avenue) tot een fusie Dezer dagen is het jubi- van mr. Lucas in interne gevierd. Lucas woont sinds een half een riante villa aan de J. P. aan in Heemstede. Rieten kenhouten luiken, een Volvo Jaguar voor de deur, op- nd struweel omringt een i gazon, natgehouden door ogstaande sproeier. Mr. Lu- j d stugge sigarettenroker die het gesprek de peukjes in I bierfles dooft, voert het ge- op een weelderig in de bloe- ttend ten-as. Lucas, de hardwerkende er: .Ik ben een verwoed le- leen heb ik er weinig tijd Lis ik moe ben lees ik graag res en ik bèn vaak moe." met een glimlachje. Hy ver- Ibonneerd te zijn op de dag- De Tijd, Algemeen Handels- De Telegraaf, maar ziet daar- De Volkskrant, Het Finan- j Dagblad en dikwijls nog Het j ind (hy heeft 10 jaar in i hendam gewoond). Van del iden ziet hij Vrij Nederland, en De Nieuwe Linie en ver- st hij veel vakliteratuur. bent 25 jaar geleden bij De lestad in het uitgeversvak ge- als zoon van de directeur. daar last van gehad? L: „Veel, verschrikkelijk veel. j tader was een zeer domine- iens en ik geloof dat iedereen fpaald grote kwaliteiten er- Men was ook een beetje ffl hem. U begrijpt, dat als je n wan een dominerende va- i bedrijf instapt, dan wordt je «g gezien als verlengstuk, soort spion van je vader. I tor bovenuit te groeien, dan It de nodige eigengereidheid zelfvertrouwen, Je moet I zeggen het kan me niet dat ik anders ben dan mijn iortom, u bent er met succes it gegroeid? ,Dat mag Je wel zeggen, ir komt bijmijn vader over- in '51. Ik heb zijn regime r meegemaakt." *t boeit u zo in het uitgeven •schriften? .Uitgeven is een typisch tor in een bedrijf als het on- ffloet de vinger aan de pols t het is een kwestie van Ergens is het 't samengaan c commerciële aanpak en een ct uit te sluiten educatieve ik denk aan onze jeugd- En dan de commercialiteit t geheel en de techniek, een Libelle van dertig jaar Dat lijkt helemaal niet op 1 vandaag. Daar zit een snel- iutie in van het menselijk 1 In het blad worden zoveel *e feiten op de mens losgela- zich niet meer in die slui- rose atmosfeer van vroe gen." |(fft het moeite gekost aan Önrde te wennen? -Oh nee. Ik geloof dat we "it de markt waren geweest (er geen feeling voor hadden 'kdoelt, net als met Beatrüs? (de verdwenen katholieke pendant van Libelle) .W L.: „Daar was geen markt meer voor na de katholieke door braak naar de algemeen christelijke beginselen." Ziet u dan Libelle en Margriet als algemeen christelijke bladen? W. L.„Bepaald niet. Ze zijn kijk. ik weet eerlijk niet wie Libelle en Margriet van hoog tut laag redi geren. Dat interesseert me ook niet. als het maar goed gebeurt, als het maar een goed vrouwenblad is." Toch heeft De Spaarnestad en ook de VNU. een katholiek image. W. L.: „Ja, we zijn van katholie ke origine. Maar hoe de VNU er over vijf jaar uitziet? Ik denk dat dan de helft van de commissarissen niet-katholiek zal zijn. In de raad van bestuur is alleen plaats voor de beste man. zonder op zijn geloofs overtuiging te letten." De Spaarnestad en de Cebema zijn nog niet zo lang geleden gefu seerd tot de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven. Is het moeilijk geweest dat te accepteren? W. L.: ..Ieder van ons. op de plaats waar hij stond, had moeite met die bredere medezeggenschap. Wij waren tenslotte de eersten, die het hoofd in de strop staken." Een strop die gezien de win sten succesvol is gebleken. .W L.: „Ja. ik geloof dat nie mand er spijt van heeft." Fusie wordt vaak afgeschilderd als laatste redmiddel in moeilijke tijden, maar bij W. L.: „Bij ons was het zeker niet het laatste redmiddel. De fusie was een duidelijk commerciële en verstandelijk ingegeven daad. Om I beter bestand te zijn tegen wat ons i ooit zou kunnen bedreigen." Welke bedreiging bedoelt u? W. L.: „Buitenlandse concurren- tie. die een gooi doen op de Neder- 1 landse markt, andere Nederlandse concentraties. En dan was nodig een basisverbreding voor die din gen. die moeilijker alleen van de grond te krijgen zijn. Bijvoorbeeld audiovisuele middelen en computer technieken. Je basis kan nooit i breed genoeg zijn om aan dergelij ke nieuwe vindingen commercieel en in brainpower het hoofd te bie den." Ziet u verdere fusies in de tijd schriftenwereld? W. L.: „Ik zie ze niet. Ze zouden voorlopig niet gewenst zijn. Wij voe- i len ons geen Springer-concern en zouden ook geen aanstalten willen l maken om'er een te worden." Dat klinkt nogal dreigcrig. als- 1 of u wel elk ogenblik aanstalten zou kiinnen maken. W. L.: „Dat is niet de mening van de VNU." Wat is de mening van de VNU? W. L.: „Vrijheid, blijheid «stilte». I Daarom verzet ik mij persoonlijk zo i sterk tegen degenen, die door relle tjes de maatschappij omver willen gooien. Een maatschappij is gebon-1 den aan spelregels. Als je die spel regels wilt veranderen, dan moet Je dat via de democratie doen. Ik vind dat anarchie altijd uitmondt in dic tatuur van links of rechts. Ik lust ze geen van beide." Ziet u nog fusies in de kranten wereld? W. L.: „U weet: in Den Haag wordt gepraat door de Westerpers en Sijthoff. Ik weet niet hoever ze komen. De kranten zullen, als ze niet regionaal of plaatselijk gewor teld zijn. een steeds moeilijker be staan leiden. Vooral de mensen met ARNHEM ANP- Gisteren stond oor de Arnhemse rechtbank terecht ren 26-jar:ge fabrieksarbeider uit Nijmegen, die in maart en augustus van het vorige jaar in zijn woon plaats verscheidene inbraken zou hebben gepleegd. Steeds verkeerde bij onder invloed van sterke drank Dat de berechting zo lang op zich I heeft laten wachten kwam doordat het medisch consultatiebureau in I Nijmegen de man. een hopeloos I geval voor wat zijn drankzucht be treft. aan een ontwenningskuur wil- dc onderwerpen, die in het buiten land vaak. maar in ons land nog maar zelden wordt toegepast Het gaat hier om het inbrengen van esparol. welke methode de pa- t.ënt een jaar lang afkerig houdt van sterke drank. De behandeling moet in het ziekenhuis geschieden en vereist veel medische aandacht 'et iedereen kan deze methode ver dragen. de pat ënt. dient dan ook zijn toestemming te geven. I De officier van Justitie^ mr. J. J. IT Korsten, kon in zijn requisitoir constateren dat verdachte sinds I s-ptember. toen hij de behandeling ondei-ging. ondanks persoonlijke I moeilijkheden niet tot de alcoholica I Is teruggekeerd. .Zijn werksituatie lis verbeterd en voor het eerst sinds jaren gaat zijn levenslijn duidelijk omhoog. Hij schijnt ook definitief de maak te pakken te hebben gekregen van een ander leven dan hij tot dus- verre had geleid", aldus mr Kor sten. die 7 maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan J'2 maand voorwaardelijk etste». Het resteren de onvoorwaardelijke deel staat on geveer gelijk met de tijd van het voorarrest. Tot de voorwaarde be hoort dat verdachte zich in septem ber aanstaande opnieuw laat behan delen met esparol, wanneer dit me disch verantwoord wordt geacht. Verdachte is al meermalen ver oordeeld wegens inbraken. Deze pleegde hü steeds wanneer hij on der invloed was van sterke drank Na de inbraken van maart werd hij onderworpen aan een weigeringskuur, maar in augustus was hij het inne men van pilletjes moe en begaf zich op een kroegentocht door Nijmegen totaal 50 glazen bier drinkend, 's Nachts vond de Nymeegse politie hem in een winkel, uitslapend in een fauteuil, na weer eens te heb ben ingebroken. Mr. W. H. A. M. Lucas, lid van de raad van bestuur van de Verenigde Nederlandse Uit geverijen. geeft in het interview dat hierbij is ge plaatst zijn visie op de toekomst van de uitgeverij en in ons land Mr. Lucas uerd juist vorige week in het Hiltonho- tel in Amsterdam onderscheiden met de versierse len behorend bij de benoeming tot ridder in de kroonorde van België. landelyke aspiraties zullen in moei- lykheden komen. Dat zie je ook: Het Vrije Volk. het Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamse Courant." Dc Tijd W. L.: „De Tüd." Waarom heeft de VNU nooit een opinieweekblad uitgegeven. Dat zou toch voor de hand liggen." W. L.: ,.Eheh als je een opinieweekblad wilt uitgeven, dan zal je je politiek veel duidelijker moeten opstellen dan by een krant. Ik bëschouw Elsevier als een rechts opinieblad. En ik acht het moeilyk bestaanbaar om door dezelfde uitge- very een veel linkser opinieblad als de Haagse Post uit te geven. Ik dacht, dat het normaal was. dat men. als men een hoofdredacteur aanstelt, zich orienteert op z(jn poli tieke inzichten. Ik kan me moeilyk voorstellen dat het anders gaat. Ei gens zal er enige geestverwant schap moeten zijn tussen uitgever en hoofdredacteur." Is er een afspraak met Eise rier, dat u geen opinieblad gaat uit- geven? .W L. „Oh nee, oh nee. Ik kan u wel vertellen dat De Nieuwe Linie ons ooit is aangeboden en dat myn vader toen by wijze van spreken op zijn manchet uitrekende dat je daar geen geld aan kon verdienen." Is geld verdienen dan altijd zo belangryk? W. L. „Een uitgever moet een produkt maken waar een markt voor is. Hy maakt geen blaadje voor 25 huisvrienden." Er is een tendens merkbaar by de uitgevers om hoofdredacteuren aan te stellen, die duidelyk commer cieel zyn ingesteld. Dit in tegenstel ling tot wat onlangs is gebleken op een congres avn journalisten. Daar is gesteld dat de hoofdredacteur eigenlijk uit het midden van de re dacteuren gekozen moet worden, de stelling indalhtig, dat de redactione le inhoud van de krant geestelijk eigendom is van de hele redactie." W. L.: „Nee, zover zou ik niet willen gaan. Ik vind een hoofdre dacteur. die helemaal niet commer cieel kan denken, geen goede hoofd redacteur". Waarom niet? W. L.: „Omdat het produkt een commercieel produkt is. Je kunt je toch niet voorstellen dat een hoofd redacteur in staat gesteld wordt zijn lezers weg te schrijven Ik moet u zeggen, dat het my feitelyk er niet loe doet wie de hoofdredacteur be noemt. als ze maar een goede be noemen". U bedoelt een. die zou moeten voldoen aan uw eis van commercieel denken? W. L.: „Dit kan nooit laat ik het naders stellen dit kan natuur lijk nooit, als de redactie en eige naar van de krant het niet in grote mate eens zijn. Stel u voor dat een krant verlies maakt. Wat zou één eigenaar er toe kunnen brengen dat verlies voor zijn rekening te nemen, els de krant steeds verder uit de opiniesfeer van de eigenaar zal ko men? Het kan niet zonder een sa menspel. Er moet een brede basis zyn van vertrouwen." Wat vindt u dan van het idee. dat de redactie het beleid bepaalt? W L.: „Ik vind dat zeker niet on gezond. Ja. hoe dat in de praktyk uitpakt weet ik niet. Als ik hoofdre dacteur was. zou ik me omringen met een aantal wijze «met nadruk wyze» redacteuren om de koers te i bepalen. De uiteindelyke beslissing lag dan wel by my. maar ik zou niet ongevoelig zyn voój inspraak. Ik vind het dwaas als iemand niet gevoelig is voor redelyke inspraak. Maar ik zwicht niet voor. laat ik zeggen, de macht van het getal". „Ik vind ook inderdaad, dat het de plicht is van de redactie om com mercieel te denken, commercieel in de zin van: hoe krijgen we er abon nees by. Maar kan de redactie zo ver gaan. dat ze de eigenaren het mes op de keel zet: als dit niet ge beurt, dan staken we? Dat lykt me zo vermoeiend, en in feite zo zin loos. want ik geloof niet dat een enkel provinciaal blad daargelaten uitsluitend de redactie het beleid kan bepalen. Het lykt me open deu ren intrappen. De eigenaar stelt zyn geld beschikbaar opdat het zo goed mogelijk besteed wordt. Maar ik zou echt wel openstaan voor overleg." Een dag 'later nuanceert mr. Lu cas verder: De Inhoud van de krant geestelyk eigendom van de redactie? Dat is ten dele waar. hoe wel ik ook wil stellen dat de redac tie, zowel als de exploitatie, de ad vertentie-afdeling. tezamen tot een goed verkoopbaar produkt moeten komen. Het moet lezers kunnen trekken. By zo'n gecompliceerd uit- geversprodukt mag men niet zeg gen. dat een van de partyen het al leen voor het zeggen heeft." Tijdens het interview zegt mr. Lu cas in dit verband: „Je kunt deze zaak natuurlük aanpunten. Het staat zo fyn, zo radikaal om het aan te punten. Kyk: ik heb gestudeerd én als student was ik niet zo weg van de onderwijsmethode aan de univer siteit. Maar zoals de studenten nu hun eigen leerprogramma willen be palen. dat kunnen ze gewoon niet. i In een kleuterklas ga je toch ook niet vragen, of ze wel of niet het abc willen leren. ALs ze dan nee zeggen, dan leren die kinderen nooit lezen." iDEN HAAG (GPDl Het AR-ka- merlid Schakel heeft gisteren in de Tweede Kamer verklaard het I eens te zijn met de strekking van een motie van de socialist Van Thijn, die aan de regering I verzoekt een structuurschets op te stellen voor de bestuurlijke organi satie van ons land en daarnaast vraagt om de indiening van een I gewestwet. I Volgens de heer Schakel zou het ex perimentele stadium met betrek- I king tot de vorming van gewesten nu reeds achter ons moeten liggen 1 EvenaJs drs. Van Thyn pleitte het antirevolutionaire kamerlid voor j een Tliorbeckiaan.se aanpak by de bestuurlyke herindeling, dat wi) I zeggen een grondige aanpak van de herindeling, zoals minister Thorbecke indertijd deed met zyn gemeentewet. I De heer Schakel verklaarde weinig I vertrouwen te hebben dat alles !naar tevredenheid zal gaan als uit de gemeenten zelf de gewesten zouden moeten voortkomen. Met I drs. Van Thyn pleitte hy voor in- I stelling van gewesten van boven af In het AR-program wordt even eens voor de instelling van een ge westwet gepleit, zo verklaarde de i heer Schakel Als argumenten voor de gewestvor- j ming van boven af voerde de heer Schakel aan: doorzichtigheid van 1 het bestuur nu mogelUk, een slag- - I vaardig bestuur kan gevormd wor- I den i „als het initiatief nadrukke- I lyk gelegd wordt by de gemeenten dan komt de slagvaardigheid van het gewest in gevaar"». De oplossing van minister Beernink noemde de heer Schakel een mi- j ni-opl06sing. terwyl drs. Van j Thijn het vorige week nog „brod delwerk" noemde. De heer Schakel waarschuwde dat de regio in opkomst is en toch geen vierde bestuurslaag zal moe ten worden. Het gemeentelyk be lang ligt niet meer binnen de ge- I meentegrens alleen, zo zei hy. DEN HAAG (GPD) Bijna alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer onder braken gisteren hun vergade ring om op het Binnenhof tekeningen van vlinders in ontvangst te nemen, gemaakt door 100.000 kinderen uit Ne derland en België, als protest tegen de luchtverontreiniging De actie was op touw gezet door het damesweekblad Margriet. Een aantal kinderen en kleuters, met papieren vlin ders op het hoofd ivas in het zonnetje op het Binnenhof gaan zitten wachten tot de fractievoorzitters naar buiten kwamen. Als eerste kwam de heer Zegering Hadders van de VVD een kijkje nemen. Hij nam een paar tekeningen in ontvangst, maakte een praat je met de kinderen en ging weer naar binnen. De volgen de was Van Mierlo. die werd gevolgd door Wiebenga en Schmelzer, die dit nu eens een voorbeeld van politieke eenheid vond. De heer Koekoek kreeg een regen van tekeningen over zijn hoofd en CHU-voorzitter Mellema ontdekte tot z'n ver bazing. dat hij een pak teke ning en jiit Antwerpen in zijn handen had. Of de heer Den Uyl verward werd met een bekende naamgenoot van de televisie, is niet bekend, maar bij de kleuters ivas hij een graag geziene figuur, die let terlijk bekogeld werd met tekeningen. Op de foto Staatssecretaris Kruisinga met een reuzevlinder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 7