Verzameling planten ging WGGKGno-tip geheel verloren „Ze zeiden, dat hun handen jeukten" Vaderdag folodag n Geschenk! van Himalaya-expeditieleider dr. J. A. Noordijk uit Warmond: i i 5' evoluon mëm Comité Woningnood hielp bij uitzetten van krakers Asfaltbeton op rijksweg Denk nu aan definitieve omleiding WOENSDAG 17 JUNI 1070 LEEDSCH DAGBLAD PAGINA S J ADVERTENTIE J j Ga eens met uw gezin naar het Evoluon in Eindhoven: I twrnnnpntp #»vnr»citi#» opvi/iiH aan He mens. natuur en techniek. (door Jan Westerlaken) WARMOND/OEGSTGEEST/LEIDEN „Wat ik nou zo jammer vind, is dat alle planten en het dierlijk materiaal, die we hadden verzameld voor de Landbouwhoge school in Wageningen en de Hortus Bota- XJU VVUJ ll,v c* een permanente expositie gewijd aan de mens, natuur en techniek. U kunt er kennis maken met de wonderen der wetenschap en een blik werpen in de toekomst. Het is een onvergetelijke ervaring voor jong en oud. Het Evoluon staat in Eindhoven, direkt aan de rondweg en is het hele jaar geopend (behalve op le Kerstdag en Nieuwjaarsdag). Dagelijks van 10-18 uur. Op zon-en feestdagen van 12-18 uur. Er is een modern zelfbedieningsrestaurant. „aktie expo", gesticht door Philips. nicus in Leiden, verloren zijn gegaan zegt de Warmondse chirurg dr. J. A. Noordijk, leider van de Nederlandse Himalaya-expeditie, die zojuist uit Nepal is teruggekeerd. - - „We hadden de fauna en flora met teel zorg uitgezocht, hetgeen enorm veel tijd kostte. Op het vliegveld in Katmandoe was het echter al zoek. is vanzelfsprekend veel moeite voor gedaan om het terug te vin den. Maar dit is helaas niet gelukt. Vermoedelijk is het in een verkeerd füegtuig terecht gekomen en naar wn ander land gevlogen", „Ja, en dan is er natuurlijk ook nog die trammelant geweest over de be klimming van de Dakoera. Toen we een kamp in het dal van de rivier de Lidanda Chola op sloegen, lieten de inwoners van diit gebied duidelijk merken dat ze niet. toestonden dat nun „heilige" berg zou worden .ge schonden". Bandje „Hoewel we de vergunning van de Nepatese regering in onze zak had den en we een in Leiden op de ge luidsband opgenomen boodschap van in het museum van Volkenkunde werkzame Tibetaan bij ons hadden, konden we de dorpelingen niet ge rust stellen. Deze woorden maakten geen enkele indruk op hen". De bergbewoners waren bang voor de wraak van de goden. Als be wijs voor het onheil dat daaruit zou kunnen voortkomen, wezen zij op een lawine, die zich in 1953 voordeed, nadat een Japanse expeditie de berg had „ontheiligd". De lawihe ver woestte een eeuwenoud klooster, waarbij drie monniken werden ge- ^jjdood. Daarom hielden de dorpelin gen voet bij stuk en verleende de expeditie geen toegang". „Er is toen snel overleg gepleegd en men besloot om een sherpa- naar de dichtsbijzijnde militaire post te renden. Hier vandaan seinde hij een telegram door aan de Napalese re gering. We vroegen hierin om toe stemming voor de beklimming van de noordoostelijke top van de Himal- chuli. Deze berg is ongeveer 6550 meter hoog en was nog nooit be- ferif dwongen". Terwijl de alpinisten de top ge deeltelijk verkenden, liet de toe- ïtemming voor het bedwingen van genoemde berg op zich wachten. Er ging ruim een week voorbij, om pre cies te zijn acht dagen, voordat de vergunning afkwam". „Dezelfde dag heeft men het kamp opgebroken en is men aan de be ul imming begonnen. Ongeveer veer tien dagen later hadden de klimmers het einddoel bereikt. Terwijl de Ne derlandse expeditie in goede stem ming aan het avontuur begon, vol trok zich op slechts enkele kilome ters afstand een noodlottig ongeval" „Een lid van een Japanse expedi tie. die haar basiskamp op geringe afstand van de Nedertanders had. gleed, bij een poging de Baudha-piek te beklimmen, uit en stortte in de afgrond. Hoewel de Japanners na hot ongeluk de expeditie aanvanke lijk wilden beëindigen, bereikten zij toch enige tijd later de top" Eén van de Nederlandse klimmers. ADVERTENTIE ■■■■■■■■■■■■■■■■■■I r Breestr. 123 ffaarl.str. 102 LEIDEN Conrad van Tooren. die een brede spleet wilde oversteken, zag hierbij een bredere over het hoofd. Hy stap te in het niets en duikelde naai* be neden. Ongeveer zeven meter lager kwam hij in de sneeuw terecht. Het touw. waarmee hy aan twee sherpa's vast zat. werd onmiddellijk aangetrokken. Hierdoor werd hem echter de adem afgesneden. En hoe harder hij ging roepen, hoe harder de sherpa's gin gen trekken. De „grote" mannen van de\J. A. Noordijk, links Phu Dor je, expeditie. Rechts op de foto dr. I leider van de sherpa's. V- <r t y 'r '-/.y -I ï-pïQf A V -f ;jg Doorgesneden Hangend aan één arm heeft hij toen het touw doorgesneden. Groot was de schrik van de overige alpi nisten toen men alleen een ge rafeld touw naar boven trok. Men dacht direct dat hij in de afgrond was gestort. Men heeft toen, eigenlijk zonder hoop. een touw naar beneden laten zakken. Toen er aan getrokken werd, begrepen de expeditieleden dat het goed was afgelopen. Op eigen kracht is Van Tooren weer naar boven ge klommen. „Het enige vrouwelijke lid van de expeditie, mevrouw De Graeff uit Oegstgeest, die met haar man en twee zonen aan deze tocht heeft deel genomen, heeft zich kranig gedragen1" vervolgt dr. Noordijk zijn verhaal. Nooit werd er tevergeefs een beroep op haar gedaan. Als er een knoop aan een overhemd of broek moest worden gezet, dan stond zy als het ware al met naald en garen gereed En waren alle dagelijkse beslomme- rngen achter de rug, dan had zij iltijd nog voldoende energie om iets anders aan te pakken. Ja, de man nen hebben aan haar een bijzonder goede steun gehad". „Niét alleen de alpinisten hebben geklommen. Ook de grondexpeditie heeft de nodige bergen bedwongen. De hoogste die wij ..pakten" was al tijd nog zo'n 5300 meter. We maak ten al onze tochten vanaf een meer- tie, waar we ons kamp hadden op geslagen. Hier konden we, na een trip, heerlijk zwemmen". Tenslotte vertelt dokter Noordijk dat er al weer toekomstplannen wor den gesmeed. Zo denkt hij er aan om van de winter naar Centraal Afrika DEN HAAG Rijkswaterstaat heeft gisteren aanbesteed het aan brengen van verhardingen van as faltbeton op bestaande verhardingen van rijksweg 4 tussen de ringvaart van de Haarlemmermeer en Leiden in de gemeenten Alkemade. Wou- brugge en Leiderdorp. Van de veer tien inschrijvers was de laagste de NV Aannemingsbedrijf NVM uit Den Haag. te réizen. Het ligt in de bedoeling om dan een kijkje te gaan nemen bij de Mount Kenia. Of er ook zal wor den geklommen, is echter nog niet bekend. Wel zullen er enkele zeld zame planten worden verzameld. Tevens speelt de Warmondse chi- Tijdens een tocht neemt de grond-expeditie er even haar ge mak van. rurg met de gedachten om over zo'n jaar of twee nogmaals een bezoek aan Nepal te brengen. ADVERTENTIE GEMEENTE LEIDEN BESTEMMINGSPLAN MERENWI4K De Burgemeester van Lelden maakt bekend, dat met ingang van 19 Juni 1970 gedurende ee nmaand ter gemeen tesecretarie (Stadhuis, kamer 112) voor een teder ter inzage zullen liggen 1. het be«lult van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland d d. 29 okto- ber 1969 (verz. 6 februari 1970) tot gedeelteiyke goedkeuring van het 1 by raadsbesluit van 20 Januari 1969 vastgestelde bestemmingsplan „Lel- den-Merenwijk" c.a.; 2. het onder 1 bedoelde bestemmings plan. met de daarbij behorende i voorschriften (gewijzlg' besluit van 22 septeml toelichting. Gedurende de vorengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwa- j ren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend. I alsmede zij die zich tydlg met bezwa ren tegen de by de vaststelling van het plan ln het ontwerp aangebrachte wij zigingen tot Gedeputeerde Staten heb ben gewend, beroep Instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een leder, die bezwaren heeft te gen de gedeeltelijke onthouding van goedkexirlng door Gedeputeerde Sta ten. De beroepschriften dienen te worden gericht aan H M de Koningin en kunnen worden ingediend bij de Minis ter van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening. Lelden. 15 Juni 1970. De Burgemeester voornoemd. Van der Willigen ZL\ (Door een stads redacteur LEIDEN Het comité Woning nood is nog niet uitgepraat over het omstreden optreden van Kees .Walle en Willem de Vroom en Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK. Beroepen te Mijdrecht M. S. J. de Jong te Lochem; te Hasselt P. J. te Ameide; te Voorst mej. A. J. de Lagh, vicares te 's-Gravenhage; te Papendrecht als bijstand in het le n Ptótoraat A. de Bruyn, a.s. emeritus- "jjj predikant te Giessen-Oudekerk, die w dit beroep heeft aangenomen: te d U Zwolle .W C. Hovius te Katwijk JïmZee- UJ Aangenomen naar Rotterdam— Kralingen (toez.) C. A. van Harten I k Bodegraven. Bedankt voor Randwijk W. Vroeg te de Wey te Katwijk aan Zee; voor Rotterdam-Zuid C. J. P. Lam te Put- i5*Hften; voor Rouveen (toez.) L. van Nieuwpoort te Sliedrecht; voor de 'oordoostpolder (wijkgemeente irknesse) J. A. Rietberg te Vaas- ten. mem Koon Mark GEREF. KERKEN Beroepen te BruinisseNdeuiwer- fcrk A. S. Renstra. kandidaat te Kampen die dit beroep heeft aange- Bedankt voor Kampen P. Popma te Zutphen. GEREF. KERKEN VRIJG. pé Beroepen te Zuidwolde (Gr.) ^"teddens te Roozenburg. CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te Papendrecht J. H. Ve tera te Apeldoorn-Centrum: te Ou- •tekerk a. d. Amstel P. den Butter te i d Rüohotea, nd« beiden lid van het comité Wo ningnood en van de PSP die afgelopen zaterdag met een „knokploeg" van ongeveer tien bewoners van Uiterstegracht en Waardgracht een stel andere kra kers uit het pand Levendaal 6a zetten. In een urenlange vergadering van het comité Woningnood, gisteravond in het Prytaneum, werden Kees Wal- le en Willem de Vroomen onder meer argumenten als „verraad aan de pacifistische gedachte" voor de voeten geworpen. Ook klonk het ver wijt, dat binnen het comité Woning nood de dienst steeds meer wordt uit gemaakt door een klein kliekje, waar van Kees Walle het middelpunt vormt. Tijdens de woelige vergadering werden er nog zoveel andere persoon lijke en politieke geschilpunten bloot gelegd, dat men tegen middernacht besloot „de vruchtbare discussie" dinsdagavond voort te zetten en niet overyld besluiten te nemen, die de zaak misschien alleen maar zouden schaden. Wat is er precies gebeurd, afgelo pen zaterdag? Is er inderdaad ge weld gebruikt bij de botsing tussen de twee groepen krakers, die min of meer tegenover elkaar stonden als „arbeiders" en „werkschuwen"? Een mevrouw van de Uiterste- gracht: „Goed, we hebben voor ei gen rechter gespeeld, maar er is die jongens geen haar gekrenkt." Kees Walle: „Misschien hebben anderen bedreigingen geuit, maar ik niet." Een op straat gezette kraker: „Er waren mensen bij, die zeiden dat hun handen jeukten en demonstratief het raam open schoven." Deze en andere getuigenissen regen zich langzaam aanéén, totdat men halverwege de avond wel kon recon strueren wat zich zaterdag moet heb ben afgespeeld. Het initiatief voor de ..knokploeg" is uitgegaan van het comité Woning zoekenden. Dit is gevormd uit be woners van Waardgracht en Uiter stegracht, die wel op gezette tyden contact onderhouden met leden van het comité Woningnood, maar zich verder niet bemoeien met de acties van het moeder-comité. Het comité Woningzoekenden komt op voor de eigen belangen. Zoals het zaterdag opkwam voor de heer Gle zen, die van het stadhuis een woon vergunning had gekregen voor het pand Levendaal 6a Toen hij het huis wilde betrekken, zag hy het bezet door enkele jongelui, onder wie één getrouwd stel. Misschien vond de wethouder van huisvestingszaken, mevrouw Den Haan-Groen, het wel mooi om te zien hoe deze twee groepen underdogs el kaar te lijf gingen, werd gisteravond gesuggereerd. De woonvergunning werd afgegeven aan de heer Giezen nadat de krakende jongelui zich toe gang hadden verschaft tot het huis, dat toen al jaren achtereen had leeg gestaan. In elk geval besloten de buurtbewo ners van de heer Giezen om de kra kers al dan niet met zachte hand te verwijderen. Kees Walle en Willem de Vroomen waren van deze plannen op de hoogte. Ze waren erby toen de „knokploeg" de andere krakers er toe bewoog om de biezen te pakken Een daarover aangevallen Walle viel op een gegeven moment geïrri teerd uit: „Ik zou die jongens daar in de hoek willen vragen hoeveel steuntrekkers er onder hen zyn. Er was hier geen sprake van twee groe pen underdogs. In feite zijn deze 18 töt 20-jarigen óók de uitbuiters van arbeiders." Ds discussie verlegde zich daar op naar een ander onderwerp, om dat werd vastgesteld dat men eigenlijk met een politiek conflict binnen het comité Woningnood te kampen heeft Voor Kees Walle is de woningnood niet nummer één, stelden enkele co mité-leden. Hy grypt de woningnood aan om zijn politieke denkbeelden by de arbeidende klasse vertrouwd te maken. Een door Jan Fokkelman inge diende motie van wantrouwen tegen Kees Walle en Willem de Vroomen werd aangehouden. In deze motie worden zij beschuldigd van terreur door intimidatie. Door het opzetten van twee groepen woningzoekenden tegen elkaar worden bovendien de rechtse krachten in de kaart gespeeld aldus de motie, die volgende week dinsdag weer ter sprake komt. Dan zal ook de politieke ideologie van het comité Woningnood ter discussie worden gesteld. De jonge krakers die het Leven daal 6a hebben moeten verlaten, kre gen na afloop van de vergadering on derdak aangeboden van enkele leden van het comité Woningnood. De nach daarvoor brachten zij door onder het bordes van het stadhuis, waar ze gistermiddag om vier uur door de po litie werden verwijderd Eén voor één werden ze in een grote blauwe overvalwagen geladen en naar het politiebureau gebracht. Enkele uren later kregen ze hun vrij heid terug, nadat tegen hen proces verbaal was opgemaakt Inzake „het zitten in een portiek", volgens een plaatselijke verordening een straf baar feit. De groep jonge krakers, die zaterdag door een .Jcnokploeg" van het comité Woningzoekenden met behulp van Kees Walle en Willem de Vroomen uit een ge kraakt huis aan het Levendaal werden gezet, zijn gistermiddag om vier uur door een groot aan tal rechercheurs gearresteerd wegens .zitten in een portiek" (zie foto LD/Holvast). Ze hadden zich met slaapzakken onder het bordes van het Leidse stadhuis genesteld. Na enkele uren werden ze weer vrijgelatenDe afgelopen nacht hebben ze bij leden van het comi té Woningnood geslapen. De voorgenomen tijdelijke afslui ting van de marktroute roept bfl ons de vraag op of handhaving van de huidige toestand wel wenselijk en noodzakelijk is. Het winkelen op de drukke marktroute met de veel te smalle trottoirs is niet plezierig. Maar bovendien kan de tijdelijke verkeers- ïnleiding via Hooigracht en Pauw- brug tot verwarring en chaos leiden, ondanks de informatie in de pers. Een goed voorbereide definitieve omleiding rond de binnenstad ver dient o.i. overweging, mits aan drie voorwaarden wordt voldaanver vangende parkeerruimte bulten vervangend openbaar vervoer naar en een parkeerbeperking in het cen trum. met voldoende begeleiding en toezicht. Vervangende parkeerruimte is er genoeg o.a. ir. Driessenstraat, Lange- gracht, terrein Gasfabriek, rond mo len De Valk en Schuttersveld. Maar Juist het Schuttersveld fungeert mo menteel als opslagplaats voor kabel- rollen en straatstenen, een weinig hoopvol teken. Tijdens de afsluiting zouden er, al thans 's middags, verder enige pen delbussen tussen rand en centrum moeten rijden. Naar onze mening kan met drie vier bussen worden voorkomen, dat straks 500 automobi listen trachten op de Nieuwe Rijn of bij de Hooglandse Kerk te parke ren. Lang parkeerders zouden op Schuttersveld of Groenoordter- rein kunnen parkeren, met een pen deldienst tijdens de spitsuren. Wanneer verder de verkeerstroom langs de singels, resp. Willem de Zwij gerlaan, zou worden geleid, en niet over de smalle Pauwbrug en Oude Singel, dan is de kans groter, dat een marktroute zonder auto's wel be valt. mits het openbaar vervoer m de binnenstad blijft. In ieder geval is het nu de gelegenheid, om vóór de ver kiezingen gedane uitspraken in prak tijk te brengen. „Natuurlijk hebben we openbaar vervoer nodig. Als het goed loopt kunnen we ook verder gaan met de maatregelen op par keergebied". zegt de wethouder in een VVD-verkiezingsfolder. Wij nemen graag aan. dat de on derhandelingen met de NZH, de ge meente Haarlem en het rijk over de financiering van de busexploitatie al enige resultaten hebben opgeleverd. De gemeente Leiden zou een eventuele impasse kunnen doorbreken met een uitgewerkt plan voor aanwezige om leidingswegen. parkeren buiten het centrum en aansluitend openbaar vervoer. Dat vergroot de kans op rijkssubsidies. Wij zijn het eens met mevrouw Kerling (LD 13 Juni), dat er nu wat moet gebeuren. Het Pieterskerkplein mag gewoon niet opnieuw vol auto's komen. In ieder geval dient de marktroute bredere troittoirs te krij gen. niet alleen bij de vml. Boom- marktschool, waar het troittoir één tegel breed is. Er staat nog een lan taarnpaal ook De pwkeernota 1969 heeft nog geen verbetering gebracht. Met de afslui ting van de marktroute zou het open baar vervoer een kans moeten krij gen. Leefbaarheid en bereikbaarheid kunnen in een oude stad alleen ge handhaafd blijven door het openbaar vervoer te verbeteren en de voetgan ger een beetje te verwennen. Comité Leefbaar Leiden, Breestraat 66 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3