Enorme trommel in Leiden gemaakt Spanje laat Rob Boogert vrij Leerlingen sloegen zelf „eerste paal Merenwijkers snel bij kerke week betrekken Oude Deyl vandaag restorama Orgel-beiaardconcerten herv. kerk V oorschoten Heling van gestolen in Leiden juwelen PPR Oegstgeest stuurt open brief over bejaarden Brandweer heeft nu gediplomeerde duikers Leidenaar komt naar lutis Zwemdiploma 's Geen wethouder voor D*66 in Oegstgeest Bromfietser bij botsing gewond Jubilea bij Garant NI u t 3 0 Bijeenkomst van Vrouwenadvies commissie Academische examens Protest in Mei je tegen vertraging bouw rk basisschool PAGINA 2 liBWd DAGBLAD LEIDEN De Leidse brandweer heeft sinds gisteren tien gediplomeer de duikers. Zoveel brandweerlieden legden gisteren het laatste deel van net 'ixamen af in de Vliet en slaagden onderbrf ndmeester Mark.de hoofdbrandwacht6 v. d. Berg. Roos. Zit.man. Harteveld. Uljee en Julien en de brandwachta Delfos. Immlnk en Paats, Twee jaar geleden begon nen twintig brandweerlieden op ini tiatief van de nieuwe commandant met deze cursus. Na de zomervakan tie beginnen nog acht leden van het korps ermee. 'Commissie meent: LEIDEN De kerkelijke com missie Merenwijk, die in opdracht van de Leidse gemeenschap van ker ken een rapport heeft opgesteld over het pastorale werk in de in aanbouw ztjnde Merenwijk, heeft een etmaal doorgebracht op het vormingscen trum Oud Poelgeest in Oegstgeest. Deze studie-bijeenkomst heeft ge leid tot de bewustwording van de commissieleden, in die zin. dat men als gemeenschap van kerken niet al te veel moet gaan regelen, zonder dat de toekomstige bewoners van de Merenwijk kans hebben gekregen LEIDEN Vanuit de fabriek van de N.V. Nederlandsche Electrolasch Maatschappij <NEMaan de Zoeter- woudseweg in Leiden is met een groot en zwaar transport begonnen Een droogtrommel met een gewicht van ca. 65 ton zal per dekschuit naar de plaats van bestemming, Amsterdam, worden vervoerd en daar morgen worden geleverd. De roterende trommel van roestvrijstaal materiaal zal dirnen voor het dro gen van 't door Marbon Europe N V.. Havens West, Amsterdam gefabri ceerde Cycolac ABS plastic resin Bij de NEM is ongeveer vier maan den aan dit ingewikkelde stukje ap paratenbouw gewerkt. WASSENAAR Het oude restau rant ..Den Ouden Deyl" in Wasse naar is met ingang van vandaag res torama. Het is vorig Jaar gesloten en overgegaan in handen van de auto handelaar Van der Marei die het be drijf een nieuw leven wil inblazen. Het zigeunerstrijkje is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een snel service met lage prijzen. Het pand. dat tegen de grond zal gaan. is nu nog opgeknapt met rode golfplaten. Over ongeveer twee Jaar zal aan de achterzijde van het gebouw een weg restaurant worden gebouwd. Als deze opzet niet slaagt zal de nieuwbouw niet doorgaan. Te vens heeft de heer Van der Marei plannen voor een tuincentrum en een meubelhal op zijn terrein. Er zal ook een groot parkeerterrein wor den aangelegd. OEGSTGEEST De afdeling van de PPR (Politieke Partij Radica len i in Oegstgeest heeft open brief aan de gemeenteraad van Oegstgeest gestuurd over jet nieu we bejaardencentrum „Buitenlust." De PPR merkt op dat de flats in „Buitenlust" enkele tekortkomingen hebben: het berghok is alleen via de slaapkamer toegankelijk en. omdat het daglicht slechts door één zijde j binnenvalt, is men in de keuken, hal en slaapkamer op kunstlicht aange- I wezen. I Ook vraagt men zich af op wat LEIDEN In het zwembad de Vliet organiseerde de Leidsche Zwem- irlub examens voor het zwemdiploma C, waarvoor 30 kandidaten slaagden j Twee deelnemers moesten worden I afgewezen. De geslaagden zijn: T. P (Radder, H. Oost. MW.Z. Harteveldt M R Meijering. M van der Meij, IC de Jongh. J. J van der Geest. L I E. Radder, H. M M Haverkort. J Schakenbos. C Beij, L de Jongh. C. G. Bras. H. Oost. M. J. van Spaandonk. R de Graaf. M van der Keur. M. J Bras, W. de Jong. B. M. Hameter. C. J Singellng, R van Zijp, R. A. Kooien. C. E. P. Kret, j H van Nood. M. Schouls, H. van In- gen Schenau, J. G. Brunt. H. C. de j Mooij, L. de Clergq. voor manier de toewijzing van de flats aan de bejaarden wordt gere geld: gaat dit via een wachtlijst of is men van plan dit naar persoon lijke urgentie te doen? Een andere vraag die de PPR stelt is, waarom de woningen voor bejaarden niet gewoon tussen ande re huizen ingezet worden. Dit heeft het voordeel dat zij niet geïsoleerd raken. Ook wenst de PPR dal de ge meenteraad volledige informatie geeft aan mogelijke toekomstige be woners en aan de in de gemeente Oegstgeest werkzame organisaties van en voor bejaarden? Volgens de PPR moet iedere bejaarde mee kun nen beslissen over zijn toekomst en bij de uitvoering van alle plannen die voor hem gemaakt worden. LEIDEN Leidenaar Rob Boogert (22), die in de provinciale gevange nis van Cadiz In Spanje vijf en een halve maand opgesloten heeft geze ten verdacht van het smokkelen van verdovende middelen, is vrij. Vanmiddag om één uur kreeg me vrouw Boogert van de Haagweg haar zoon aan de telefoon, die haar ver telde gisteravond te zijn vrijgelaten tijdens het vooronderzoek, dat heeft uitgemaakt, dat de Leidenaar zich OEGSTGEEST D'66 zal in de gemeenteraad van Oegstgeest geen van haar twee raadsleden beschik baar stellen voor de functie van wet houder. Dit besluit vloeit voort uit de overweging dat de D'66 fractie in de gemeenteraad zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd wil zijn. zodat men de doelstellingen van 't gemeentepro gramma zo goed mogelijk zal kunnen realiseren, aldus de fractie van D'66 In Oegstgeest. De fraktie zal uitslui tend aan de wethoudersverkiezing deelnemen, indien de verdeling van de wethouders-portefeuilles onder de kandidaten van te voren bekend is gemaakt. Daartoe is het noodzake lijk. dat de gemeenteraad zich eerst uitspreekt over de aard en de om vang van de diverse portefeuille*. LEIDEN Op het kruispunt Thorbecke*traat-Was6traat kwamen gistermiddag omstreeks half twee een 23-jaxige bromfietser en een 24- jarige automobilist, beiden uit Lei den, met elkaar in botsing De bromfietser kreeg een hersenschud ding en een hoofdwond. Hij is door de EHD naar het Diaconessenhuis overgebracht. niet schuldig heeft gemaakt aan het hem ten laste gelegde. Rob Boogert gaat nu zijn zaken In Spanje regelen en koiht dan op zijn motor terug naar Nederland. De heer Boogert heeft zijn zoon het laatst gezien op diens 22ste ver jaardag ln mei. Rob lag toen van wege een kaakontsteking in een zie kenhuis en mocht daar bezoek ont vangen. Het telefoontje uit Spanje heeft uiteraard veel vreugde gebracht in huize Boogert. waar men van het be gin af overtuigd is geweest van de onschuld van Rob. die werd aange houden met een auto van een intus sen verdwenen Amerikaan, waarin verdovende middelen zaten. hun zegje te doen over het kerke- werk in de wijk. De ervaring in nieuwbouwwijken in de Bijlmermeer heeft geleerd, dat dit fataal kan zijn. Binnen de commissie is men be vreesd, dat de kelkorganisaties bij de voorbereiding van het pastoraal werk in de Merendyk „verder" zijn in de oecumenische gedachte, dan de individuele gelovigen. Vooral de samenstelling van een pastoraal team. bestaande uit "n rcoms-katho- lleke pastor, een protestantse pastor en een vormingsleider, wordt nu al door veel gelovigen als „te alge meen" beschouwd. Juist de leden van kleine kerkgenootschappen zijn bang hun eigen identiteit te verliezen. Inmiddels hebben alle kerken zich uitgesproken over het rapport Volgens zeggen zijn er wel hier en daar kanttekeningen gemaakt, maar fundamentele wijzigingen in het rapport (dat een uitgangspunt voor het kerkewerk in de Merenwijk poogt te geven» worden niet voorgesteld. In augustus zal de gemeenschap van kerken een pastoraal team voor de Merenwiik aanstellen, zoals in het rapport wordt voorgesteld LEIDEN Deze maand is het 25 jaar geleden, dat de heer C. van Grieken en W. van Veen werden op genomen in het dienstverband van Garant Service N.V. In de eerste tijd werkten beiden als monteurs op de elektrische afdelingen. De heer Van Veen vond zijn bestemming later op de techn dienst, die zich speciaal bezighoudt met reparaties. De heer Van Grieken heeft zich gespeciali seerd in groot-installatiewerk. In kleine kring zullen belde jubi larissen morgen worden gehuldigd. WOENSDAG Stadhuis trouwkamer i Spreekt sociale raadsvrouw. 4-6 uur nam. Stadsgehoorzaal Holland Fe«t Uitvoering Holie Messe door Tot kunatkoor e.a.. 7.45 uur nam. DONDERDAG J Sint Elisabeth Ziekenhui» j leumreceptle dr. P. J. Kostelijk 5-g I nam. Langegracht 8. Ruilavond Phllat ca. 7.3o uur nam. VRIJDAG Oude Vest 13 Evangelisatie Chrlft gemeente Ecclesia, 8 uur nam. Witte Singel 18 Bijeenkomst Scho ren Aktiegroep Lelden, 7.45 uur q Sociëteit Twenti RIJnl. Lyceum Oegstgeest Veile Er< gelie-samenkomsi, spr dhr Bulthi 8 uur nam. Parochiehuls Maria Gljzenu Start Sleutelstad nachtwandelF* 10.30-11 uur nam. ZATERDAG Het Witte Huis Oegstgeest Sch, i sociëteit Palamedes 2.-5.30 uur a Rapenburg 24 Sluitingsavond i mlngscentrum Troef. 8 uur nam. Leidse Schouwburg Holland Fe«ll Optreden The All Brothers. 8.15 t nam. TENTOONSTELLINGEN Rijksmuseum van Oudheden penburg 33) Werkd. 10 uur voori uur nam Zond 1-5 uur nam Rijksmuseum voor Volkenkm (Steenstraat 1) dag 10-5 uur. Zot eei Ook deze zomer WEERRAPPORTEN Marktberichten a e 2 s 4. 3 3 w 3 0 e Amsterdam geh. bew. 20 13 De Bilt zwaar bew. 22 13 0 Deelen zwaa. bew. 23 14 0 Lelde onbewolkt 19 12 0 Eindhoven zwaai bew 23 14 0 Den Helder licht bew. 16 13 0 Luchth R'dam zw. bew 21 10 0 Twente zwaar bew. 21 13 0 Vilsslngen half bew. 11) 14 0 Zuid-Limburg geh. bew. 20 13 0 Aberdeen geh. b' 15 8 Athene onbewolkt 33 22 Barcelona licht bew 25 16 0 Berlijn onbewolkt 26 14 0 zwaar bew 24 13 0 Brussel licht bew. 23 13 0.1 Frankfort onbewolkt 24 15 3 Genève zwaar bew 28 15 15 zwaar bew 27 15 18 Helsinki onbewolkt 19 7 0.4 Innsbruc half bew 0 6 Kopenhagen onbewolkt 21 13 Locarno geh bew Li nden geh. bew. 17 Luxemburg mist 18 12 16 Madrid regenbul Malaga licht bev. half bew 27 half bew 27 12 10 licht bew. 26 19 05 half bew 25 12 0 Parij» geh. bew. 20 14 3 Pome zwaar bew Stockholm onbewolkt 23 8 0 Wenen zwaar bew 27 16 0 Zurich half bew. 28 14 6 WOERDEN. 17 juni. Kaasmarkt Aanvoer 53 partijen Notering: le kw. en extra kw f4 18-4.35. 2e kw f3.95 --4.17. zware kw. tot 4.62 per kg. Handel traag. DEN HAAG LEIDEN Vorige zo mer werd ingebroken in het magazijn van V en D aan de Aalmarkt in Lei den. waarbij voor een winkel waarde van f 22.500 aan juwelen werd gestolen. Op 16 februari hield de poli tie een autobestuurder aan, die een deel van de buit vervoerde. Als ge volg hiervan werden drie jongelui ge arresteerd. die ontkenden de inbraak te hebben gepleegd. Het bleek wel dat zij op de hoogte waren van de diefstal ook, dat de juwelen die in hun bezit waren, van diefstal afkomstig waren, omdat de prijskaart jes er nog aan za ten. De officier van justitie by de Haag se rechtbank verklaarde niet te kun nen bewijzen, dat het drietal de in braken zelf heeft gepleegd, doch vond wel voldoende bewijs voor opzet telijke heling Terecht stonden een te gelzetter. een vormer en een sjouwer, ieder 24 jaar en afkomstig uit Leiden. De sjouwer had zich boa endien schul dig gemaakt aan Joy-ridtng op een bromfiets. De officier wilde rekening houden met het blanco strafblad van verdach 1 en en eiste tegen de sjouwer 16 weken gevangenisstraf waarvan 9 weker, voorwaardelijk en tegen beide anderen 15 w ken gevangenisstraf waarvan 8 w ken voorwaardelijk en voor allen af trek van het voorarrest, zodat zij op vrije voeten kunnen blijven. De raads leden konden zich hiermee vereni gen Vonnissen op 20 juni. VOORSCHOTEN Gezien het grote succes van de serie orgel- beiaardconcerten in voorgaande Ja ren, zullen er gedurende de zomer maanden in 1970 in Voorschoten con certen gegeven worden. De concerten beginnen met 30 mi nuten orgelspel. Daarna ls er een pauze, waarin met de concertgever van gedachte kan worden gewisseld. Er zullen uitsluitend originele orgel- en beiaardwerken worden uitgevoerd, zodat men op de hoogte komt van wat er zoal gecomponeerd is voor bei de instrumenten. In de prachtig gerestaureerde 15e eeuwse gemeentetoren bij de Neder lands Hervormde Kerk staat een 3 oktaafs beiaard opgesteld. Het orgel ven de N.H. Kerk is aangekocht in 1720. en gedeeltelijk uitgebreid door cic bekende orgelbouwer Jacobus Seemans. Deze concerten worden door het ge meentebestuur gratis aan de bevol king aangeboden en beginnen allen om 20.00 uur. De concerten worden gegeven op: 29 juni: Aad v. d. Hoeven, orgel cantor-organist Prinsekerk R'dam». Add ie de Jong, beiaard beiaardier van Voorschoten». 13 juli: Dirk Don ker. orgel en beiaard (organist en beiaardier van Sneek. beiaardier van LEIDEN In het gisteren gepubli ceerde verslag van de door de Vrou- wenadvieacommLssie in Juwelenbuurt georganiseerde bijeenkomst voor be woners leek het alsof mevr. Kerling overigens geen voorzitster, maar lid van de huidige PvdA-fractie» haar verontwaardig ine over stopzetting van huizenbouw in de Smaragdlaan in het openbaar had geuit. Zij was hier niet als politieke fguur. maar als lid van de Vrouwenadviescommissie, welke commissie niet aan politiek doet in partijverband. Mevr Kerling maakte de opmerkingen in de pauze tegenover onze verslaggeefster, die ze in het verslag vei-werkte op een wij ze. die een onjuiste indruk kan heb ben gewekt. Joure en Groningen». 27 Juli: Addie de-Jong, orgel en beiaard (beiaardier van Voorschoten en cantor-organist van de Goede Herderkerk te R'dam). 10 augustus: Sander van Marion, or gel (organist in Scheveningen). Rein Ritter. beiaard (beiaardier van Lei den. Delft. Alphen a. d. Run en Rus- wijk». 24 augustus: Henk Walvaart, orgel «cantor-organist van de N.H. Kerk van Voorschoten». Addie de Jong. beiaard (beiaardier van Voor schoten». Ned. Legermuseum Geopend u_ n dag tot en met vrijdag 9 uur tob 6 uur nam zond- en feestdagen Rijksmuseum voor de geschied der natuurwetenschappen Dag 104 zon. 1-4 uur. Heemparlc: Oegstgeesterweg (Kin polder) Flora van eigen bodem van 8 uur voorin. 6 uur nam. Galerie Walenkamp (Nleuwsteeg 11): Grafiek dl. za 1-6 uur nam. fee-clun anno 1866 ma- za 10 voorm 11 uur nam Molenmuseum De Valk tot hall tember, dinsdag tot en met zate 10-5 uur. zondag 1-6 uur na. Hortus Botanicus tot 30 sept, a lljks van 9 tot 12 en van 1.30 tot 61 opzondag van 10 tot 4 uur Lakenhal Pllgrlmlathere bero klngslaax 1970 (t.e.m. 4 oktober) Galerie v. d. Vilst: ScbilderijeB Jeanne Bierusma Oostlng en leg plicatles van Jan Olivier, geopendj ci.igs t/m zaterdag 9-6 uur (tof Juni) Galerie 't Duivenhuvs: Schilde van Greetje Grljpma. dlerpltutli van Tosca v. cl. Haak en tekenü van Frits van Eeden geopend dim t/m zondag 28 uur (tot 21 lunl) Kunstzaal Heufl (Wassen» Schilderijen, tekeningen en beeldiid werken van Henk v. d. Id6ert geop maandags t/m zaterdag 10-6 uur, vendien op dinsdagavonden vao uur tot 25 ]un!) LEIDEN —Aan de Leidse univer siteit zijn geslaagd: doct.ex. II geh. de dames M. L. Beetsma Den Haag M. J. L. ten Doesschate Rotterdam. I. A, C. Gantvoort, Rijswijk Z. H. R. J. F Hudig Rotterdam en de heren C. F. A. Bos Den Haag. S. Z. Brat- land, Oslo. J. Huls. Pijnacker, R. L. Prevo, Leiden, Oh. Schaapveld. Rot terdam, J. A. Zonnevylle, 's-Heer Arendskerke. Semi-artsex. mevr. M Drenth- Versteeg Leiderdorp de heren B L. Hogewind (Den Haag». G. van Rij (Leiden», R. P. W. Spieksma »Den Haag». D. H Winterberg 'Delft». Artsex. de heren J. G. de Bruyn (Leiden», W. L. van Heijnlngen (Lei den». A. J Lemeijn (Wassenaar». J. A. Lubbers (Leiderdorp», J. W. Stuart Haarlem Kand. ex Engelse taal- en letter kunde: de dames M. A. Kosman Wassenaar, G. M. van Kranendonk Den Haag». C. Poldermans (Den Haag. J. Rietdijk (Den Haag». P Slotemaker 'Den Haag». E C A Stotijn 'Den Haag», B M Tuininga Helmond», B. van Vessem (Survey Engeland», J. L. de Vries "Den Haag», M. M. de Vries (Den Haag», A M. Westerhof 'Wassenaar» C. M. J. L. Wubbe Leiden 1. F. S. M. Lek- kerkerker (Groningen». M. A. Dieben (Delft», A. E. Reeser (Alkmaar», de heren G. J. A. Al (Geel, België». C. H C Delnoot Waddinxveen E. A. van Estrik 'Leiden». W. H. M. Fre- riks (Den Haag». C. F. H Meijer Den HaagD. Venema Rotterdam Doct.ex. Ned recht de heer J. M. Logeman 'Delft». Kand. ex. G 3W en N. de heer M. S. M P. Bremmer Oegstgeest 1 Kand. ex. G1 W. en N de heer F. H. Ariesen (Oegstgeest). Hortus Botanicus (Rapenburg Schrootplastieken, geopen op weri gen van 9-6 uur. op zondagen van 6 uur (tpt 12 Juli). Rljksr useum van Oudheden, penburg 28: van 6 Juni3 Juli toonstelling ..We. en We»" Werl gen 105. zondagen 15 uur. Gemeente-archief (Bolsotkade- toonstelling .Alba amlcorum", 101 met 26 juni. Geopend op werkdi 10-12 en 2-5 uur. zaterdag 20 Juni 12 en maandag 22 Juni 7.30-9.30 LEIDSE BIOSCOPEN. CAMERA „Het volkomen hu lijk". 18 Jr. Dag 2.30. 7, 9.15 Zond 4.45. Vrij en zat nachtvoorst uur: „Repulsion". 18 Jr. LIDO „Machlnegun McCain" Jr. Dag 2.30 7, 9.15. Zond ook 4! LUXOR „Ace high". 14 Jr. 2.30. 7. 9.15. Zond ook 4.45. REX „Eva. de slavin van het woud", 14 jr. Dag. 2.30, 7. 9 15. ook 4.30. Vrij en zat nachtvoorit 18 j° UUr: "De SablJnse maflRdenB TRIANON „Butch Caaêld- •e Sundance Kid", 14 Jr. Dag. 2Jt 9.15. Zond 2.15, 4.30. 7. 9.15 STUDIO ..Tell them Willie Is here". 14 Jr. Dag 2.30. 7. 9.16. 00k 4.45. T 1 dee] Avond- en nachtdienst apotbti Geopend voor spoedeisende genJ Centraal Apotheek, Breestraat 7t 20552. Apotheek Voorschoten. Leldsewq Voorschoten, tel. 01717-2525. De O geestse Apotheek. Wilhelminapai) Oegstgeest. tel 53274 De zaterdag-, zondag-, avond nachtdienst van apotheek 1 Breest Smallenburg te Leider! wordt, waargenomen door de Cenü Apotheek. BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEX BODEGRAVEN DE MEIJE. Een kale zandvlakte duidt langs de fraaie Hazenkade op de grens tussen de gemeenten Bodegra ven en Zegveld op de plaats waar destijds de R.K. Lagere School van de Meijc stond en waar, volgens de plannen de vervanger van die school al zo ongeveer klaar had moeten zijn. Nog altijd is er niet met de bouw begonnen en dat zit niet alleen het schoolhoofd, de heer Fukkink en zijn twee onderwij zers erg hoog. maar ook de leer lingen. Gistermiddag organiseer den zij midden in het fraaie en rustige polderlandschap een lu dieke protestbijeenkomst. Om kwart over vier kwamen zij uit twee richtingen naar de kale zandvlakte. Zij droegen zelf gemaakte spandoeken mee met opschriften als „De school kom! wel. maar nog niet erg snel". Van oude dozen hadden zij zelf schoolgebouwen vervaardigd die zij op de zandvlakte neerzetten en onder het zingen van protest liederen droegen de jeugdige Meijenaartje* een echte, fraai uitgedoste paal aan. die zij on der leiding van de heer Fukkink in de grond zetten. „Wij zijn hier bij elkaar gekomen", zo sprak „meester" Fukkink zijn leerlingen en hun ouders toe „om de school te bouwen en een paal te slaan, omdat wij vinden dat de nieuwe school veel te lang wegblijft. Vinden jullie ook niet? Een langgerekt „ja" was het in stemmend antwoord van de leer lingen. Nadat de paal geslagen was hief de samengekomen me nigte een zeswerf.hoera" zo hard dat 't schoolbestuur het in Bo degraven kan horen. Het protest was bedoeld tegen het bestuur van de Stichting Ka tholiek Onderwijs Bodegraven De heer Fukkink vertelde dat na allerlei vertragingen uitein delijk drie weken geleden de of ficiële eerste paal zou worden geslagen. „Ik hoorde toen van een leerling dat dit niet door ging, waarom is me nooit dui delijk geworden. We weten echt niet wat de oorzaak van deze nieuwe vertraging is. Het ter rein ligt nu al bijna twee maan den braak en als het zo door gaat zullen we ons een heel jaar met noodruimten moeten behelpen" aldus de teleurgestel de hoofdonderwijzer, die na af loop van dit schooljaar 'n betrek king in Amersfoort zal aanvaar den. Voorzitter H. M. de Jong van de Stichting Katholiek Onder wijs, die wij om commentaar vroegen, zei over enkele dagen graag op deze zaak te willen te rugkomen. Hi) verzekerde ons. dat de kans groot ls dat de nieuwe school er over enkele maanden zal staan. Academisch Ziekeuhula: dag en woensdat tot eD mei c»ap (9 00- 19 45 uur dinsdag lU 14.00 uur. zaterdag 15.00-16.00 Zondag, alg chrlst. en nationalePaste dagen 14.30-16.00 uur VrouwenkiE pren; Maandag ten vrijdag 19.00—19# zaterdag 15 30-16.30 uur zonds*. 011 1 chrlst. en nationale feestdagen 9 Zwol -17 00 uu. Klnderkllnlek Mul t.e.m. vrijdag 18.15-19.00 dinsdag II 14.00 uur zaterdag 15.00-16.00 iM dag alg. chrls. en nationale feeit# 14.30-16.00 uur Dlaconessenhuls. Dag. le U. 13 15 14 N 19-20 uur 2f kl en K 13 15 14 en 19-20 uur kinder»!# 13 16 14 en 18.30-19.16 uur Enisabethziekenhulj» Dag 14-1» R#ttC 18.45-19.30 uur fcraamafdeline 15-J ten; 18.45-19.30 uur Anii.-nin.iPK Dag 13.3O-.4J0 U kv vendien op dinsdag vrildag en dag van ld- 19 uur Ende-.ees. '»msdag en vrijdag 14.30 's zondags 11-12 en 14-16 urn Jelgersmakllnlek Maandag 11 vrijdag 16 45-17 46 uur ZaterdM uur zondag 11-12 en 13-16 uur LI nooi het Wal Be Jong 10 Bos de L te p Paste predi dit 1 Zwol aan Aai Krali in Bc Be< h de Nieiu »'oor< lark sen. Ber lema DONDERDAG J !ï*j Circustheater 20.15 uur: Ned.Of stichting: „Pelléa* et Méllsan* Debussy.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 2