rijsverlagingen oor de E.C.D. MARKTBERICHTEN Fracturen bij ongeval vaak niet herkend Amsterdamse Effectenbeurs Hoofdfondsen vast ;eling voor (nemers in in-mctaal Cheque voor Oe Thant Promotie A. Nap Rijnland als zuiveringschap Verolme moet samengaan met Rijn-Schelde ttk - bibwto Tt mn ww iii1» nan if. PAGINA 15 ,^q <GPD> Minister rtn Economische Zaken dn memorie van antwoord jjjste Kamer betreffende [ing een aanvulling gege- iin april van dit jaar aan Kamer gezonden over- prijsverlagingen. die als onderzoeken van de Eco- CoDtrole Dienst <ECD> tot ekomen. jrulling betreft prysver- m kantoormachines van 1 van staaldraadmatrassen van 2 tot 5 pet., van iïngsmiddelen van 2 tot 8 voetverzorgingsartikelen 3 pet., van luiers van 4 tot D werkhandschoenen van (i van bouten en moeren lïf tot 8 pet., van lift on- in 12 tot 16 pet. en van in 16 pet. lomming heeft evenals het in april jl. slechts betrek- jsverlagingen die voor een or of een belangrijk ge- ivan gelden. Daarnaast a-lagingen van een meer karakter tot stand geko rt voorts na bespreking tenen in meerdere geval- t (volledige) doorbereke- sterne kosten werd over- ien var. de by het prys- olgen procedure deelt de ide. dat hij zich voorstelt ide tweede helft van dit eren prijsbeleid in de ko- mende maanden overleg te plegen met de pry zenoverlegcommissie. Hierbij zal ook het gehanteerde ren dementspercentage over het geïnves teerde eigen vermogen worden be trokken. aldus de minister van Eco nomische Zaken. Beursoverzicht HG <GPD) De onder- over een nieuwe CAO lein-metaal verlopen zo rerkgevers en vakbonden tot een regeling heb- waardoor de werkne- kleinmetaal per 1 juli rhoging van 2,5 procent volgens deze regeling worden verkort tot ma- uur. De werkgevers zul len aanbevelen de ar- an degenen, die al min- dan 42.5 uur met een- het verschil tussen de ttijd en 40 uur te ver- minimumvakantietoeslag uli van f 510 op f 576 lorden de onderhandel in- [D nieuwe CAO. die per n dit jaar tot stand had :n, voortgezet. AMSTERDAM ANP.) De inter nationale fondsen hebben woensdag een flinke opleving vertoond dankzij de zeer vaste stemming in Wall Street. Het Dow Jones-gemiddelde voor industriefondsen steeg dinsdag met bijna twintig punten op de ver wachting dat president Nixon van daag in zijn rede een oplossing zal aankondigen voor de impasse, waar in de Amerikaanse economie zich bevindt. In Amsterdam openden de hoofd fondsen dan ook hoger dan dinsdag mede door dekkingsaankopen. Een uitzondering vormde Hoogovens waar de daling van dinsdag werd voortgezet. Geopend werd hier op 191 of f 2,60 lager waarna midden- beurs 91.50 werd gedaan. Favoriet was Kon. Olie waar bij het begin van de handel ongeveer f 4,50 meer werd betaald op 128.10. AKZO ver beterde tachtig cent tot 79.80, Phi lips f 1,10 op 59 en Unilever f 1.30 op 85.30. later 85.50. KLM ging on geveer f 1,50 naar boven op 119. Heineken was vast en kon ruim f 2,70 aantrekken op 195.50. Nationa le Nederlanden was 60 cent in her stel op 71.20 en trok later verder aan tot 71.90. De bankaandelen wa ren echter lager waarbij zowel ABN als AMRO-bank circa f 1,50 in zakten. Bij de cultures werd Deli- maatschappij vandaag ex f 6 div. verhandeld. Hiermee rekening hou- I dend werd een winst behaald van f 1,80. later een halve gulden min- j der. De andere cultures verander- den weinig. De scheepvaartmarkt I was enigszins verdeeld met voor I Holl.-Amerika-lyn een styging van één punt op 84.5 maar voor Kon. Boot een verlies van 80 cent op 88 De staatsfondsenmarkt was. licht verdeeld, waarby de verschillen tot I fracties beperkt bleven. Wereldvoedseleongres DEN HAAG f GPD Kort voor zyn vertrek naar Moskou kreeg se cretaris-generaal Oe Thant op het wereld voedselcongres een cheque overhandigd van 50.000 dollar. Dat was de opbrengst van de Nederland se X-Y aotie, bestemd voor het kapi taalontwikkelingsfonds van de VN. Volgens Thant was dit het grootste j bedrag, ooit door particulieren aan het fonds bijgedragen, j Hij zag er eens temeer een bewijs in van de grote kwaliteiten van Ne- derland op het gebied van ontwikke- I lmgshulp. Daarin verschilde hij dan van mening met prof. Linneman, die de cheque aanbood. Deze on- 1 derstreepte nog eens dat de X-Y actie was bedoeld om het verschil bij jre passen tussen de gewenste ontwik- I kelingshulp van overheidswege x) I en de werkelijke bijdragen (y). Met deze geïmproviseerde by- i eenkomst werd ook de formele sfeer j doorbroken, die tot dan op het We reldvoedselcongres heerste. De deel- nemers kwamen nog meer in actie toen de verkiezing van een voor- I eitter aan de orde kwam. De benoe- ming van minister van landbouw Lardinois in deze functie was be- j doeld als hamerstuk. maar eiste veel meer tyd omdat een groep voorna- melyk jongere congressisten weinig I voelde voor deze „vertegenwoordiger van de EEG. een organisatie die de derde wereld discrimineert". Zij wilden de Soedanese minister van Landbouw, Nour, achter de ta- j fel op het podium zien. Hij kreeg echter net zoveel appalus bij de kan didaatstelling als voor zijn verkla ring, waarin hy gemotiveerd van die kandidatuur afzag. Het was volgens hem goed gebruik het gastland voor de voorzitter te laten zorgen, boven dien konden de ontwikkelingslanden die nu in het geding waren, zich vrijer tegen de voorzitter uit de ry- J ke wereld opstellen. Dezelfde strubbelingen deden zich even voor bij het kiezen van een vice-rapporteur. Of iedereen even te vreden was met het resultaat van de verkiezing bleef onduidelijk, want in feite werd gestemd met moeilijk peil- j baar applaus. Ht aandeel van de ontwikkelingslanden in presidium en I rapporteurs bestaat nu uit een Pakistani als vee-voorzitter en een Colombiaan als plaatsver- i vangend rapporteur tegenover een j Nederlander, twee Fransen en een Australiër. Voor het overige ging de eerste dag 1 van het veertiendaagse congres 'op aan toespraken vol hoopvolle, lo vende en kritische woorden. De Ca- nadee Lester Pearson, die het be- i roemde rapport ..Partners in ont wikkeling" op zijn naam heeft staan waarschuwde onder meer ernstig voor ongewenste byverschijselen van de door de FAO gepropageerde ..groe ne revolutie". „Er ontstaat (in de KATWIJK AAN DEN RIJN. 16 Juni Groenteveiling: Waspeen Al 310- 570. All 260-480. BI 730-1030. Bil 320. bospeen I 110-111, II 44-102, Zaaisla 1 6-13. II 9-17, nieuwe oogst Waspeen An 1990-2230. Uien 64-69 Bosuien 21- 30. Peterselie 27. Rabarber I 29-31. Prei A 58-60. BII 48. All 33. Boskro- ten I 26-29, Bonenkruid 22-25. Tomate AI 750-CI 540-630. CCI 430. All 540 Prinsessebonen 270, 330, Kervel 10-11. Aanvoer waspeen 38000 kg sla 21000 krop RIJNSBURG. 16 Juni Bloemen veiling: Anjers per stuk: Witte Sim 10-16. Rode 12-21, Roze 11-17. Crow ly 8-16. Dusty 7-18. Arthur 9-15. G.J 10-16. Keever 11-18, La Rève 15-22. Esperance 10-18. Freesla per bos: Gol den Yellow 60-85, White Swan 85-130 Rozen per stuk: Baccara 20-35. Carol 6-10, Garnette 6-10. Zorina 8-16 Div per stuk: Anthurlum 60-140. Gerbera 10-46. Lelies 40-80. Pioenen 16-24. Vio lieren 16-24, Eremurea 30-70. Per 100: Witte Margrieten 200-350. Korenbloe men 200-300. Per bos: Duizendschoon 30-60. Ixia 35-50. Irissen 50-100. Chry santen per bos: Ind. Polis 225-270 White Spider 280-330. Yellow 280-330 Gilden Christal 220-240 AALSMEER. 16 Juni Bloemenvei ling: Anjers per stuk: William Sim 17- 22. Rose 11-16, White 14-19. G.J. 8-12, Dusty 5-8. Arthur 20-25. Shocking 10- 15, Keefer 14-19. Gemengd 17-22. Har vest Moon 24-32, Tangerine 22-27. Ele gance 20-28. Rozen: Peer Gynt 49-69, Baccara 43-60. Carina 30-37, Carla 28- 46 Geh. Dulberg 27-35, Jr. Miss 20-26. Dr. Verhage 25-38. Pink Sensation 20- 28. Super Star 30-38, Roselandia 12-17 Motrea 22-30. Zorina 18-24. Nordia 14- 19. Coral Princess 17-24. Carol 16-18, Red Garnette 18-23. Roswytha 14-22. Spanish Sun 20-26 Marimba 17-22. Bridal P. 26-34 Div. bloemen: Chrys Jaarr. 270-325 Euphorbia 30-44. Free- sin 140-200 Gerbera 70-90. Iris 125- 170. Prof Bl. 120-135. Lelies kelk 60- 72. Tak 140-180. Asp. p Kim os us 100-170. Gladiolen 200-370. Colcllleii 200-340 Ornithogalum 80-126, Vallota 70-95. RIJNSBURG. 17 Iuni Groente- relling: Peen Bl 820-860. Al 430-600. Waspeen 300-420. Bospeen 75-85. Ra dijs 40. Bonenkruls 26-28. Prel 29-44. Hèrebonen 31 p. ALKEMADE. 16 luni Bloemenvei ling: Am. Anjers 7-21. Rozen Garnet te en Carol. 5-10. Zorina 65-10. Nordia 9-11. Carla 20-24, Baccara 22-39. Su per Star 20-26, Sonora 13-15, Peer G. 18-27, SDanish Sun 10-11. Motrea 16. Carina il-14. Lelies 11-55. Eremurus 40-75, Violieren 4-164. Pioenrozen 9- 10 p. st. Coir lllelB 80-340. Gladiolen 150 -180. Irissen 30-100. Ornithogalum 60- 150, Chrysanten-jaarr. 230-285. Free- sla's 40-85, Duizendschoon 15-60, Sta- tice 110-140. Brodea 90-125 Esther R. 10-31. Wirrals Supreme 60-105. Bruids- anjers 20-26. Campanula 50-75. Koren bloemen 47-55 per vos. LEIDEN. 17 iuni Coop. Groente en Fruitveiling. Aardbeien 40-58. Aard sppelen 40-79. Andijvie 21-33. Doperw ten 114-129. Peilen 160-360. Snijbonen 240-290. Stambonen 350 440. Tuinbo nen 55-64. Spits kool 35-24. Postelein 36-66. Rabarber 18-24. Spinazie 65- 87 Komkommers 23-30. Champignons 275-370. Tomaten A 620-650. B 830-860 C 540-590, CC 330-470 Waspeen 101- 117, Bloemkool 124-156. Sla 24-26 Bos peen 67-90. Kroten 25-40. Peterselie 19- 30, Radijs 20-21. SeldriJ 23-31. Uien 29-40. ontwikkelingslanden) een nieuwe klasse van .rijke" boeren, die onder nemender zijn dan anderen of zich het kunnen veroorloven te mechani seren en moderniseren. Anderen worden achtergelaten, zij raken hun land kwijt of komen terecht bij de werklozen in de grote steden daarom zal de groene revolutie die zo'n opwindende technische voort gang te zien heeft gegeven niet de goede resultaten hebben, als er verkeerd wordt gehandeld. Dan zal er integendeel onrust komen, gro tere werk'ncsheid Voeselproduktie op zichzelf is onvoldoende, die moet gekoppeld worden aan constructieve sociale en economische veranderin gen". De links-mdikale studentenbewe ging NESBIC, de Haagse kabouters en leden van de Nederlandse Jonge- rend'legatie oo het Wereld- voedselcongres organiseren zondag 21 juni op de langste dag van het jaar een „happening" voor het Vredespa leis om hun m snoegen te uiten over de wijze waarop de FAO organisator van het Wereldvoedselcongres zijn rol vervult in de internationale ont- wikkelingssamenwerking. Onderdeel van de happening is een tribunaal zitting. waarbij de FAO zal worden aangeklaagd voor het niet-106- sen van zekere belofen aan ontwik kelingslanden. gedaan op het eerste Wereldvoedselcongres, zeven jaar ge leden in Washington. LEIDEN De bestuursconstellatie van het hoogheemraadschap van Rijnland is gewijzigd, omdat Rijn- land zich mede tot zuiveringschap i aan het ontwikkelen is. In de in Lei- i den gehouden verenigde vergadering j werd het aantal hoofdingelanden met 3 uitgebreid tot 29 en het aantal hoogheemraden met 1 op 7. Deze nemen zitting namens het bedrijfs leven en worden benoemd door de Kamers van Koophandel. De verte genwoordigers van gemeenten zullen niet meer door de colleges van B. en W maar door de raden worden aan gewezen. Burgerlijke Str d van Leiden geboren Anlhonius LeonardU6 Stephanus. z v. E. Kerkhof en A. E Willemten. Sas kia Cmc'la, cl. v. C. A van der Hulst en H. J. Qucrieveld. Mireille Monique, d. v. H M. Hemerik en I. Prins. Jacquline, d. v. J. J. Schollaardt en E. Dunki Jacobs. Edward Johannes, z. v. W. G. Muiselaar en J. I. T. Stapper. René Hendrikus Johannes, z. v. T. G. M. Wildenburg en M. M. Scheffers. Edward Wilhelmus, z. v. A. Henzen en W. A. GijzeniJ. Petra, d v. W. van 'Wout en W. P van den Berg. Timo- theUs. z. v A. C. van der Vila en S. de Lange Johannes Albertus. z. v. J. A Winter en A. J. Maaskant. OVERLEDEN A. P Loocman m W. J Llbochant m.. C. W. Flaman, e. v. W. Hoogen- boom. LEIDEN In Nederland wordt ongeveer 5 procent van de fracturen bij ongevallen miskend, dat wil zeg gen niet als zodanig herkend in de periode tussen het eerste geneeskun dige onderzoek en de tiende daar- od volgende dag De frequentie van deze miskenning variëert naar de aard van 13 procent der halswervel fracturen tot 2 procent van de arm- fracturen Dit is de conclusie van een onder zoek dat de heer A. Nap. hoofd me disch onderzoek Gemeenschappelijke Medische Dienst en wetenschappe lijk hoofdmedewerker van de Vrye Universiteit heeft verricht. De resul taten van dit onderzoek zijn neerge legd in een dissertatie onder de ti tel ..Miskende Fracturen" waarop de heer Nap hedenmiddag bij prof. dr. P. Muntendam promoveerde tot Leidse doctor in de geneeskunde. Voor alle arbeid, ook de medische, geldt volgens de heer Nap dat waar- gewerkt wordt, ook fouten worden gemaakt. Maar de gelatenheid, waar mee dit verschijnsel wordt gecon stateerd. mag niet leiden tot berus ting Het leek hem daarom nuttig, de visie op de problematiek van mis kende fracturen te verdiepen. Het leek hem daarom nuttig, de visie op de problematiek van miskende frac turen te verdiepen. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over ongeveer 22900 fracturen tengevolge van een bedrijfsongeval 'ook verkeersongeval len tussen werk en huis) in de zin van de ongevallenwet, over het jaar 1963 Van de schedelfracturen werd 2.5 procent miskend, en de cyfers met betrekking tot andere lokalisaties wa ren de halswervel 13 procent, de romp 65. de arm 2. de hand 4. het been 5 en de voet eveneens 5 pro cent. Van de in Nederland werkza me huisartsen miskent 14 procent een of meermalen per jaar een frac tuur. van de chirurgen 24 procent. Ook het röntgenonderzoek schiet in een aantal gevallen tekort: in 1 op de 8 gevallen van miskende fractu ren is wel een röntgenfoto gemaakt maar is de fractuur door de röntge noloog niet ontdekt. Uit het onderzoek kan worden af geleid. dat in een belangrijk aan tal gevallen een gemis aan rustige beoordeling en common sense de oor zaken van de miskenning zijn. Een belangrijke oorzaak is gelegen in het onvoldoende waarderen van het on- gevalsgebeuren. Ongeveer 90 procent van de mis kende fracturen wordt binnen twee maanden na het eerste geneeskun dige onderzoek gediagnostiseerd. de overblijvende tien procent wordt her kend in een tijdsverloop van 4 maan den tot 4 jaar Niet onvermeld mag echter blijven, dat de oorzaak van miskenning me de gelegen kan zijn in het door de patiënt verzwijgen van klachten, het zich onttrekken aan behandeling, in taalmoeilijkheden by buitenlandse ar beiders. in moeilijke communicatie en het reeds vooraf bestaan van klach ten in de omgeving van de fractuur. In afwachting van een noodzake lijk breed opgezet onderzoek naar deze materie acht de heer Nap het allereerst noodzakelijk, door middel van een goed overleg tussen sociaal- geneeskundige en behandelende arts meer waarborgen te scheppen voor een goede diagnostiek en een goede therapie op basis van een gemeen schappelijke verantwoordelijkheid Commissie-Vi'insemins: (Van onze oorrespondent) HAARLEM (GPD» Veroime en Ryn-Schelde moeten gaan samenwer ken. Dat is de belangrijkste conclu sie uit het rapport dat de commis- sie-Winsemius minister Nelissen be gin juli hoopt aan te bieden De commissie had de opdracht minister Nelissen te rapporteren over de sa menwerkingsmogelijkheden in de Ne derlandse scheepsbouw. Ofschoon zij officiëel geen mede delingen wil doen zijn enkele gege vens uit dit rapport uitgelekt. Zo zou de bouw van mammoettankers by Verolme gewoon kunnen door gaan en zouden er geen bedrijfs onderdelen uit de bestaande concerns hoeven te worden gelicht. Commissievoorzitter Winsemius. die tot heden ieder commentaar wei gert. staat wel op het standpunt dat Nederland vry laat tot het inzicht is gekomen dat samenwerking voor de Nederlandse scheepsbouw het enige middel is om haar positie op de wereldmarkt te handhaven. WISSELKOERSEN AMSTERDAM <ANP> 16 juni Londen 8.68»/»—8.68%. New York 3.62A3.62ft. Montreal 3.463.46** Parijs 65.58—65.63 Brussel 709%— 7.30 V» Frankofrt 99.63%—99 68'3. Stockholm 69.82—69.87. Zurich 84 03>a—84.08'a. Milaan 57.61 Va— 57.66 F- Kopenhagen 48 28—48 33. Oslo 50.69'j50.74'-2. Wenen 1309 14.00 V Lissabon 12.69 U—12.70%. Madrid 518—5.33. Ampez 21 218 Martin Marietta 15 15.1 Anaconda 23 6 240 McDon Douglas 15.7 164 Ashland Oil 22 71.7 Montgomery 44.5 46 Atchinson 21 21.5 Nat. Can 530 Bethl Steel 22 8 23.3 Nat. Dist. Chem 15.5 157 Boeing 165 17.2 Nat. Steel 35 2 36 Burroughs 110.7 115.3 N. Amer. Philips 26.5 26 4 Chadbourn 8.7 9.4 Occ. Petrol 16.9 173 Chesapeake 48 Olin Corp. 15.4 16 Chrysler 22.1 23 3 Penns Centr. 12.4 127 Cities Serv. 43.6 440 Pepsico 47 47 Colgate 37 37 Phil. Petrol 26.7 272 Columbia Gas 27 270 Procter 94 2 97.7 Curtiss Wr 13 1 10.1 Rad. Corp. Am. 23 24.1 Dow. Chemical 66 5 67.8 Republ Steel 29.5 30 Du Pont d Nem 118.7 120 Rexal) 310 Sears Roebuck 58 1 57 Shell Oil 38.2 390 Eastman Kodak 673 690 Southern Cy. 19.5 19 Fluor 252 265 Southern Pacific 27 7 28 Ford Motor 42 43.1 Sperry Rand 28 1 29 General Cable 18 17.8 =Kand Brands 44.4 45.5 Gen Electric 68.4 69.2 St. Oil New Jers. 54.8 55 8 Gen. Motors 63 65.2 srudeb Worth 380 38 7 Gen. Tel and E. 24.5 23.5 Sun Oil 405 41.1 Greyhound 14.3 14.3 Tandy 34 5 852 IBM 272 287 Texaco 275 279 Int. Flavors 520 55 Texas tnstr. 81 87 5 Int. Tel and Tel 38 3 38 1 Transom. Corp 16 157 Jones-Laughl. 14.7 14 Union Pacific 360 371 Kennecott 44.5 46 5 Un. St Steel 32.7 34 Lanvin 25.2 26 Western Ban 36 36 2 Ling-Temco 155 16 Westinghouse 63 3 647 Litton Ind. 194 210 Wool worth 29.9 30 Ned 63-2-4% 71.5 71.7 idem &8-5V4 79.4 84 3 Ned 61-4 76 76.7 Idem 64-5% 792 79 4 Ned 62-4 70.5 70.9 Idem 65-5 Vb 78.5 79 Ned 53-8'/i 68.6 690 Idem 58-5 780 78.4 Ned st. 47-3 Vb 64.4 64.4 Idem 64-1-5 77.8 780 Ned 51-3Vb 90.2 90.1 Idem 58-1-2-3-4% 69 9 77.8 Ned 53-1-2-3 Vb 77.5 78.3 idem 63-4Vb 69.7 70.1 Ned 56-3 Vb 740 74.4 Ned 48-3 63.2 62.4 idem WBL 62-4% 880 88 Ned 50-1-2-3 V« 63.2 62.8 idem rspbr 62 195 1950 Ned 54-1-2-3 y< 652 65 idem rspbr 67 190 190.5 Ned 66-1-3% 64.2 64.4 idem rspbr 64 126.5 1265 Ned. 65-2-3 73.9 74.5 Idem rspbr 05 123 124.4 Gr Boek 3 42 Idem rspbr 66-1 122 122 Ned 37-3 81 Ned G.B 46-3 78.6 79.4 Industrie en oandel Ned. dlr 47-3 86.2 86.6 Hoogovens 66-0 Vb 87 5 870 Indlë 37-A-3 930 930 KJZ Ketjen 65-0 87.5 87.7 17 JUNI 1970 vorige koersen VENDELEN koers deden 79 97.5 Ned 236 233 54.7 53.4 ber 37 37.3 56.4 51.7 795 810 7 pr 795 809.5 Beh 190 193 Bier 192.9 195.3 Ljjn 84 84.5 94.2 91.7 i Ver 52 52.5 117.5 120 123.7 127.9 1 bez. 88.8 87.9 bndeD 70.7 71.2 204 204.4 i bez 57.8 58 6 208.5 210 146.5 166 tie 67 67.2 84 85.5 ovens 9.4 9 kt en verzekeringswew ling erij 139.5 128 107 106.5 R'dam 97 K ass 74 93 Zaken 355 354 75.5 75 tmy 79.5 790 135.5 135 64.5 64.5 laak 848 Bk 32 320 Bank 102.8 102.3 208 209 t a 83.5 ïult 55.5 55 lourie, div. farm 199 199 139.2 141 150 150 ip 155 154 lok 104.5 102.5 130 130 50.5 51.5 t 100 93 76 77 1 80 80 cam 198 298 !u& 81 81 Mij 448 450 1 92 92 165 165 83.5 83 246.5 246 130 130 105.5 105.7 195 196 178 178 Pt 68 68 ttll 172 Ient 194 195 149 150 53.5 53.8 340 348 220 223 167.8 168 249.5 246 20 20 a. i8i iem nj cert 183 187 Kluos 161 161 Sredero Ver Bedi 398 400.5 Kun Alex Adam 229 221 idem n.r. cert. 398 400.5 KJuwei 100 102 Buhrmann-Tett. 720 70 Kon Papier 151.5 152.5 Bijenkorf Beh. 365 370 Kon Text. Dnie 305 31 idem 6 pr. 70.2 70.5 Koren school 124 124 Calvé Delft 556 KoudUs 109 108 idem n.r cert. 577 580 Krasnapoisky 54.5 54 idem 6 p. pr. 111 Kon Tapyt 138 145 Centr. Suiker 410 416 Kwatta 99 5 100 Chamotte 138 137 Cindu-Key 87.5 87.5 Crane Ned. 71 71.8 Landre 1355 137 Cur. Handel Mij 145 147.8 Leidse Wol 15 156 Dagra 153 155 Lindetevee 152.5 152.5 Desseaux 59.5 39 Lips 157 158 Dikkers 74 73.5 Lyempf 59 59.5 Dorp v 126 126 Lijm Gel. Delft 166 1140 Dr.-Ov Hout 116 116 Macintosh 95 95.5 Dröge Wol 107 106 Matubel 131 132 DRU 400 5 410 Mee If. N. B. 175 175 Duiker App. 84.5 87.5 Mees Bouw 85 84 Metaverpa 330 332 Elsevier 458 494 Meteoor Bet. 248 252 Emba 164 165.5 Molukse Hand. 17.1 17.4 Enkes 173 176 Mosa 57.9 57.5 ENOT 190 190 Mulders 101.5 101.1 ErdaJ 860 Mljnb.k. Werk. Etna 49.5 49.8 Naar den Chem. 835 837 Europe Hot. 295 395 Naeff 233 234 Figee 125 Nedap 165 165 Fokker 65 64.8 Ned er horst 57 56.5 Ford 850 Ned. Bontwev. 171.5 172.5 Furness 88.5 870 Ned. Dagbl Unie 152 158 Gazelle 113 no Ned. Springst. 148 Gelder Pap. 137 138 Nelle 3345 328 idem pref. 142.5 Netam 108 112 Gelderl.-Tiel. 98 99 Nieaf 148 143 Gero 105 105 Geveke 74 75 104 Giessen 76.5 77 Nier stras* 1045 Gist-Broc. 100.6 103 N. Eur. Hout 138 137 Goudsmit 109 108.8 Norit 105.5 105 Grasso 174.8 174.8 Nutricia 365.5 360 Grinten 284.5 288.3 Nyma 25.6 25.8 Grofsmederil 90.5 90 Nijverdal 70.5 71 Gruytei cf A 590 59 Overzeese Gas 82.5 84 Gruyter cfB 69.5 69 Orenstein 211 211 104 O ving 182 183 Hagemeyer 103.5 Pakhoed 54.7 53 Hal berg 52 53 Palembang 59 60 Hat.-Texopr. 195 185 Palthe 78.5 79 Hat.-Texopr. 5pr 98 92 Parkhotel 220 420 Hattum Blank. 82 83 Philips gem. bee. 19.5 Hellingman 197 Pont Hout 176 162 Hero 210 216 Poorter 104 104 Hoek Mach 562 Porceleyne PI. 126 126.2 Holec 176 178 Proost Brandt 355.5 357 HoU Bet Or. 74 73 Holl Melksuiker 234 230 Homburg 354 340 Rademakers 123 127 Hoogenbosch 175.5 162 Reesink 130 130 Hoog enstraa ten 48 48 Reeuwyk 275 275 Hooimeyer 115.1 117.5 Reineveld 121 124 IHC Holland 182 205 Reiss A Co. 184 190 Industr My. 247 257 Rhein Koblen 500 500 IBB-Kondor 208.7 208 Riva 206 208 In ter las 415 423 Roüte Jiskoot 96 95.5 Intern. Mtillw 49.5 49.5 RommenhöUer 641 Lnt Coating 272 272.5 Ruhaak 136 5 1365 Int. Gew BetoD 330 332 Rijn-Schelde 132.6 1335 Inventum 140 140 Sanders Beh. 165 166.5 lean Heybr. 965 95 Schev Expi Mil 17.8 176 I on gen eel Hout 305 308 Schokbeton 168 171 Kemo 178 178.5 Scholten Carton 158 Kempen-Begeer 82 Scholten Honig 42.5 44 Key Hout 260 261 Schultema 127.5 135 Kiene 185 188 Sohuppen 132 125 •Schuttel >i simoD de Wit Simons Emu öoerabaja Dr d Stokvis St.sp Twentiie Synres Tab Philips Techn B Mar Techn Unie Tilb Waterl Tricotbest Twentse dabei Ubbink-Davo Udenhout Unikap Unilever 7 c. pr. Unilever 6 c. pr Unilever 4 c. pr Utermohlen Veneco Veneta Ver. Glas V. Hand. Schev. Ver. Machine V. Uitg. v.b. V. Uitg. pref. Ver. Touw Vezel verw Vihamij-Butt. V red es tem VRG Papier Vulcaansoord Waveren Graan Wegener Cour. Wereldhaven Weraink's Bet. Wessanen Wessem Hout Wyers Wijk en Her. Zaalberg 86 208 83.5 14 99 70 155.8 89 5 115 292 270 76 420 72 88 9 82 83 5 72 48 239 128 125 1495 35 72.5 170 18.5 197 71 161 450 552 54 67 84 5 487 124 64 135 140 71.3 70 206.5 8.,j 98.5 705 157.3 902 120 292 250 75 427 71 84 82 72 47.7 234.8 128.5 127.5 149.5 35 93 270 Nefo Obam Protector Uru-Invest Unit as Utihco Concentra Eur Fonds I Urufonds Eur union Finance On Valeurop 65 6 415 123.5 51.5 85 108.8 277 470 528 1210 355 664 ('an. en Am-rik. Fondsen 195 71 552 55 67 84 494 130 64.1 132 71 Alcan Bell. Tel. Can. Can. Brew Can. Pacific Husky Oil Imper. Oil fnl. Nat. Gas Int. Nickel Can. Investors Schell Can. ACF Ind Admlr. Corp. Allied Chem. Amer. Enka Am. Metal CI. Amer. Motors A. Phot. Eq. A. Smelting A. Standard A. Tel and Tel. 21 8 42 69 59 1 92 16 8.9 41.2 7.5 24 2 39.7 88 19.1 27.9 36 8 7.9 9.2 25.2 31 7 44.1 65 J) 417.5 124.5 85.5 109.9 275 475 530 1207 334 664 23.2 42.4 6.8 9.5 16.2 8.6 41.4 6.6 24.6 41.2 96 19.5 27.4 37 8 9.8 26.7 32.2 44.1 Mijnbouw en Petroleum B Uil ton le r. 938 942 BiUiton '2e r. 178.4 178.6 Maxwell 141 144.3 Moeara Knim 2050 2150 idem 1/10 opr. c 3350 3350 idem winstbew. 3400 3460 idem 4 winstb 3400 3450 Singkep 474.5 Oostzee 93 100 Gelderse Tram 53.5 Participatie be wijzen en beleggingsmaatschappijen An till Br. 235 An till. Vert 105 105 filectr. Aruba 100 100 Sur. Brouw 400 Alg Fondsenbez 102 Amerika Fund 170 173 Jonverto 750 745 Goldmines 102.8 103.4 HBB Bel. 760 760 Hol! Fund 588 597 Ln terbands 612 610 Rentefonds 728 728 Ned. Vastgoed 458 459 3 inn. Vastgoed 106.5 106.5 Breevast 07 81 80 Asd Bel. MU 1340 135.5 Dutch Int. 136 138 CKA BeL 158 158 Obligatiekoersen Gezien de /.eer geringe wyzigingen die zich van dag tot dag in de koer sen van de obligaties voordoen ver- anderen wfj in deze obligatielij st de koersen slechts éénmaal per week De twee vergelijkende koersen in deze lijst zijn steeds die van voorgaande maandag en de maandag daaraan vuorafgaande Staatsleningen Ned. 1 J. 69-8 101.6 101 Ned 25 j. 69-8 98.2 97.7 Ned 7 J. 70-8 101.6 101 Ned. 15 j. 70-8 98 Ned 25 J. 70-8 100 98.7 Ned 69-7Vh 92.8 99 Ned 66-1-7 88 92.7 Ned 66-2-7 87.9 88 1 Ned. 69-7 86.9 87.8 Ned. 68-1-6 Vb 830 87 Ned 68-2-6Vb 82.9 83 Ned 68-8-0 Vb 82 9 83 Ned. 68-4-6 Vb 82.9 83 Ned 66-6% 28 9 83 Ned 67-6% 84.6 84.7 Ned 67-6 81.5 82.1 Ned 65-1-6% 81.7 82.4 Ned. 65-3-6% 820 82.2 Ned 64-1-6% 81.7 81.8 Ned 64-2-6 V4 80.7 806 Ned 64-6 80.2 800 Ned 68-4Vb 75.7 76.1 Ned. 60-4% 80.8 80.5 Ned. 60-1-4 Vb 75.8 75.9 Ned 60-3-4% 79 79.4 Ned 63-4% 75 75 Ned 64-4% 73.6 73.5 Ned 59-4% 93.4 93 5 Ned 60-4% 79.4 780 Ned 61-4% 73 73.4 Ned 68-1-4% 720 730 Bank- en kredietwezen B N. G WO 67-6 KL 30j.-68/59-4% ld 25J-59-1/3-4* ld 25J-60-3/6-4* 87.6 75.8 79.4 79 3 88 7 75.6 Prov.- en Gem. leningen Adam 47-3% 84.3 A'dam 48-3% 84 84 5 R'dam 52-1-4% 80.4 bankwezen ABN «J>. 66/70 88.6 B.N Gem. 66-1-7 870 89 idem 66-3-3-4-1 850 87.6 Idem «7-1-3-6% 840 850 Idem 68-1-8-6% 82.8 84.4 Idem 67-1-3-3-6% 80.7 83.1 Idem 67-6% 83 810 Idem 65-1-6 828 83 Idem 65-3-6 81.6 83 Idem 65-1-6% 81.3 81.8 Idem 65-3-6% 81.5 810 Idem 65-6% 840 81 Gas O 66-1 y« Gas O 66-6* Schiphol b Unilever 6 Premlelenlngen A Urm ant 06-2% A'dan S3-J A'dam 51-2 Vb A'dam 06-I-2 V» A'dam 56-2-2 Vb A dam 66-J-2\b A'dam 59-2 Vb Breda 54-2 Vb Dordrecht o5-2Vb Elhdh. 04-2Vb Ensch 54-2 Vb D. Haag 52-1-3 Vb D Haag 52-2-2 Vb Ned RJL 67-2 Vb R'dam 52-1-2 Vb R'dam 62-g-2Vi R'dam 51-2 Vb Utrecht 02-2Vb Z Hall «7-SVb Z. HoU 60-2 Vb 94 87.7 79.5 84 56.7 128 58 58.2 71.5 70.3 56.2 58.5 58 57.1 59 66 700 57 680 65.1 63.7 905 62.6 630 93.9 870 80.2 85 143 57.7 570 700 70.9 560 57 589 56.7 670 71.4 57 68 a 630 91 660 63

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 15