Rigoreuze invoering van moederdag onder Turken Hoe ik van proaiiatiehouder jongste bediende werd... fiï Maatschappelijke verschoppeling in centrum commercialiteit Accurate boekhouder jongedame jongeman ASSISTENTE Stokkermans Chroomindustrie N.V. fc IE Administratief medewerkster Ie MONTEUR. AKTIEF PERSOON WOENSDAG 17 JUNI 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 13 (Van onze correspondent) ISTANBOEL (GPD) Moederdag was in Turkije tot nu toe 'xowat onbekend, maar er werd dit jaar een rigoureuze poging jedaan het erin te brengen. Te stampen, mogen we wel zeggen, iet dezelfde oerkracht waarmee Ataturk, de stichter van het loderne Turkije, indertijd een ander Westers symbool, de van het ene op het andere jaar heeft willen invoeren. 0e winkeliers in Istanboels drukste straat, de Istiklal, hebben jiun krachten samengebald in een aktie om de Turken te her- >ren aan hun moeders en wat die voor hen betekenen. De Turkse samenleving is een door door patriarchale maatschappij. Ike dag is een „vaderdag". In de Zuid-Europese landen is dat anders, maar daar wordt de si- latie voor de vrouw o.a. verzacht »r de religie, waarin zy zo n be- ngrijke rol speelt, zowels geloofs- bjekt (Maria) als qua gelovige-in- df-kerk. In de islam daarentegen is de vrouw als geloofsobjekt onbelang- jjk en ook als gelovige-in-de-moskee ecundair, de moskee is niet „haar ómein" zoals de kerk b v. voor een iriekse vrouw, het is een door-en- mannelijke godsdienst. De rol de moeder in het Turkse gezin is weliswaar gewichtiger dan menig- e endenkt die alleen op visuele in drukken algaat, vooral bij belangrij ke beslissingen als het kiezen van een levensgezellin voor de zoon-des-hui zes speelt zij een grote rol. Zy is het die in de „hamem" het badhuis, de enige plaats naast de dorpsbron waar vrouwen gezellig onder-elkaar kunnen zijn speurt naar een fy siek geschikte schoondochter. En misschien is het ook wel tekenend, dat in Turkije voor de bruid moet worden betaald terwyl b.v. in Griekenland het de bruidegom is. waarvoor een dure prüs moet wor den neergeteld. Maai- veel gezag in het dagelyks gezinsleven heeft de moeder niet en geld krygt zy helemaal niet op zak alles moet zy apart aan haai man vragen. Als men het gemiddel de gezin dat is dus in Turkye een gezin uit de agrarische sfeer op straat ziet lopen, valt het op dat de vrouw altyd een beetje schuin ach ter de man aanloopt, nooit gewoon naast hem. Tot diep in de zomer in een grijze regenjas en een saaie hoofddoek gekleed, loopt zij er wat onttrokken bij. Het kleinste kind wordt niet door haar gedragen, maai door de man, In Turkye draagt de vrouw alles, behalve het kind, als dat tenminste geboren is.De va der is opvallend lief voor het kind. hy gaat er zelfs mee naar de wc als dat nodig is, maar zyn vrouw zit er vaak een beetje bij alsof het niet meer van haar is. dat is ook eigen- lyk zo: het is zyn kind, zy heeft het hem geschonken, men moet dat letterlijk nemen in Turkije. Dat er daarnaast, mede dank zy Ataturk. plenty moderne gezinnen bestaan waar het anders toegaat, behoeft na- tuurlyk geen betoog Bew ust Maar het lykt vooral op die „ach tergebleven" moeder te zijn dat de winkelcampagne van dit jaar zich heeft gericht Alle Turken moeten nu eens bewust worden gemaakt dat die nederige „Anne" «moeder» hun toch voor in de gedachten ligt. zo moet de ontwerper van de actie hebben ge dacht En om dit goed te beseffen, moesten zij eraan worden herinnerd dat zy elke keer dat zy in gevaar waren instinctief „annecigim" (moe dertjelief) roepen. En om dit gestal te te geven, moeten deze situaties worden uitgebeeld, daar helpt geen moedertjelief aan. Daarbij nu, is men nergens voor teruggedeinsd. De afbeelding van het meisje achterin de etalage van de parfumerie. dat aangereden gaat worden en dus „moedertje" roept was nog tamelyk tam. Niet ver daar van daan werd de etalage van een wa renhuis overschaduwd door een le vensgrote afbeelding van een sol daat die. dodelyk getroff- n door een vyandelijke kogel, hetzelfde woord „in de ballon" had. De moeder waar hy in zyn laatste ogenblikken aan denkt kon men ernaast afgebeeld zien, lie ve, opofferende ogen en een hoofd doek. natuurlyk. En zo waren er meer rampzalige prenten. Het meest opmerkelyk was de eta lage van een opticiën, die vanzelf sprekend zijn klanten op het idee wil brengen dat hun oude moeder wel eens nodig aan een bril toe zou kun nen zijn. Om te bewijzen hoe offer vaardig en dus cadeauwaardig de Turkse moeder is, heeft hy op de achtergrond van zyn brillenetalage een waarlijk ijselyk tableau aange- 'ircaht: ruïnesa n een aardbeving, van waaronder een half bedolven dode moeder een bundeltje ophoudt met haar nog levende zuigeling erin. „Gediz", staat erby, om elk misver stand uit te sluiten als zou het hier misschien niet de meest recente aard beving betreffen. „Voor moeder is geen geschenk goed genoeg" is de leus die deze week de Isti Klal beheerst Om deze waarheid erin te hameren is geen beeld verschrikkelyk genoeg. Maar de etalages trekken veel aandacht en bewondering. FRANS VAN HASSELT. Raadslid Soest: Schuld ongeluk met 5 doden bij Defensie SOESTERBERG (GPD> In een brief aan het college van B. en W. van Soest heeft het KVP-raadslid P. L. J. M. Storimans er op aangedron gen het ministerie van defen sie een proces aan te doen wegens „grove nalatigheid" by het onder houd van de weg Soest-Soesterberg. Op dit beruchte weggedeelte langs de vliegbasis is afgelopen donderdag een legerauto omgeslagen waar bij vijf doden vielen te betreuren. Dat heeft voor het raadslid de deur dichtgedaan. Al meer dan twee jaar hamert hy er op dat defensie deze weg zal verbeteren. „Het is nu wel duideiyk dat de schuld geheel by Defensie ligt en dan is het een grof schandaal en getui gend van weinig verantwoordelyk- heidsgevoel tegenover de bevolking, dat deze weg door Defensie in een dergelijke levensgevaarlyke staat van onderhoud wordt gehouden", al dus de heer Sorimans. Twee Jaar geleden heeft het raads lid in een raadsvergadering aange drongen op het zenden van een pro testtelegram. Dat voorstel is toen te ruggenomen omdat de burgemeester uiteenzette dat een dergeiyk tele gram alleen maar storend zou werken Er waren juist „prettig verlopende" onderhandelingen aan de gang. By de laatste begrotingsbehande ling heeft de heer Storimans op nieuw gewezen op de grote gevaren van deze weg, waar herhaaldelyk min of meer ernstige ongelukken, voorkomen. Toen wist de burgemees- Burgerlijke Stand LEIDERDORP Geboren: Alice G. F., d. v. B. Luttlk en G A. M. Mar tens. Katja. d v. A. VV. M. van Erkel en P. K. Luthart. Arle S„ z. v. T. v. Geest en T. Kapteyn, Caroline M. d. v. C. van Kolmeschate en J. J. van 't Leven. Lambertus C L„ d. v. G. G. van Aken en M. J v Steen. Gysbracht. z v. W. Bloemendaal en H. P. M. van Dyk. Ondertrouwd: W. P. M van Noort. 23 Jr Voorschoten en M. J. R. Kra mer. 25 Jr.. W. A. L Dekker en J F. i Groot. G. Vons. 25 Jr en C. W. de Jong. 23 Jr.. A. J P van Berge Henegou wen, 23 Jr.. Sassenheim en W. F. A. M. Booms 25 Jr.. A van Garderen. 23 jr. en E. de Beer 21 Jr. Getrouwd R A. van Overmeeren, 25 Jr. en E. Kapteln. 22 Jr., J. J M. van Teefffelen, 23 Jr. en L. M. de Groot, 23 Jr. Rotterdam. Bij de schietwedstryd van „Blijf voor 't Land" Noordwyk werden de volgende schuttere met de buks win- naar van een wisselmedaille le kl. J. van der Wiel 46 p„ 2e kl. J Schmal 44 p.. 3e kl. J. van Haa- j ren 40 p In de 2e klasse won J. Schmal de medaille definitief met 48—44 punten. J. van Haaren legde in de 3e klasse definitief beslag op dr medaille. In de KSO-competitie werden de wisselmedailles behaald door: le kl. A. van Beelen 58 p. 2e kl. D. van Beelen 55 p Op vrydag 26 juni a s. houdt „Blijf voor 't Land" in het i clublokaal aan de Van Panhuysstraat naar 'jaarvergadering ter te melden dat er spoedig onder houdswerkzaamheden aan de weg zouden worden verricht. Maar er is nog steeds niet ge- beurd Er moet nu toch eindelijk actie worden gevoerd. Ik heb ter- i dege geinformeerd en het is my duidelyk geworden", aldus de heer Storimans. „dat de burgemeester er alles aan heeft gedaan. De schuld, ligt by Defepsic De burgemeester is te netjes geweest. Je schynt tegen woordig op zo*n weg te moeten gaan I zitten om iets gedaan te krygen". SPOED GEVRAAGD: met praktykdiploma boekhouden of studerend voor MBA. voor winkel en administratie. voor winkel en magazyn. iding voor de vacatures B en C by voorkeur ULO- 0 en in het bezit zynde van een typediploma. citaties by voorkeur schriftelyk of na tel. afspraak. TO N. v. d. HORST N.V. KASTRAAT 22—24 LEIDEN EFOON 01710—24702/43657, b.g.g. 23098. Op onze boekhoudafdeling is momenteel plaats voor een haar taak zal omvatten het verrichten van lichte administratieve werkzaamheden. Wanneer u voor deze functie interesse heeft, komt u dan even met ons praten. ROOSEVELTSTRAAT 8 LEIDEN TELEFOON 01710—41941 OPENBARE BIBLIOTHEEK ..Reuvens", ITRAAT 25 TE LEIDEN vraagt voor hoofdbibliotheek i handige, accurate vrouwelijke kracht met belangstelling voor bibliotheekwerk. Vereist: einddiploma m.a.v.o. of gelykwaardige op leiding (ook eindexamen-candidaten kunnen sollici teren) en type-ervaring. Leeftyd ca. 18 Jaar. handige vrouwelijke kracht voor uiteenlopende werkzaamheden. Vereist: enige Jaren m.a.v.o. en type-ervaring. Leeftyd circa 17 Jaar. e werkomgeving; goede sociale voorzieningen. ANNA KLINIEK VOOR ORTHOPAEDIE MEZENSTRAAT 2 LEIDEN Op de afdeling PATIËNTEN-ADMINISTRATIE komt binnenkort een plaats vakant voor een in de leeftyd van 18—25 Jaar Van haar wordt verwacht, dat zy over enige kantoorervaring beschikt, vlot kan typen en in staat is onze patiënten op een prettige en beschaafde wyze te woord te staan. Met reeds gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Sollicitatie te richten aan de Administrateur van de ANNA KLINIEK, Mezen- straat 2, Leiden. en aan de directeur. Itatiebezoek ook mogelyk na telefonische afspraak: 204 95. tomobielbedrijf DEN HOLLANDER N.V. OFFICIAL PEUGEOT DEALER ifin Julianalaan KATWIJK AAN ZEE Telefoon: 01718—12276 l door de steeds toenemende vraag naar Peugeot- automobiclen sollicitanten op voor de functie van tht wordt aan een enthousiast en zelfsstandig mede- r, met een grondige technische kennis, welke prys stelt t werken in een moderne werkplaats waar een prettige werksfeer heerst. Met vakante-afspraken wordt rekening gehouden. „J taties dagelyks aan bovengenoemd adres. Vragen naar de heer Ouwerling. na half zeven: privé Treubstraat 62 te Katwyk aan Zee. «en kleine incassowijk voor 2 dagen per week. 'rige sollicitaties met vermelding van leeftijd te richten onder no. 42884 aan het bureau van dit blad. N.V. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Wollen Dekens voorheen J. C. ZAALBERG ZN. Leiden Het dividend over het boek jaar 1969 is vastgesteld op 5%, uitmakende f50,per aandeel, groot f 1000,en f 5.- per aandeel, groot f 100,- na aftrek van 25% dividend belasting betaalbaar met res- pectieveiyk f37,50 en f3,75. Met ingang van 22 juni 1970 zal dus op dividendbe- vys No. 25 worden betaald f 37.50 dan wel f 3,7*5 ten kan tore van de N.V. Bank Mees 8% Hope te Amsterdam. Rot terdam en 's-Gravenhage. DE DIRECTIE. BLIJVENDE EN ATTRAKTIEVE BIJVERDIENSTE Verz. Mij zoekt een AANNEMERSBEDRIJF S. A. VISSCHER vraagt straatniakers en opperlieden melden na 7 uui* by LEKSTRAAT 51, tel. 43791, CELEBESSTRAAT 3a. I JAN VAN OOYENKADE 20a. ÖIUZIEKSCHOOL Directeur: aan den Ryn Leo Peys muziekschool gaat per 1 augustus 1970 van start met kkursussen amv, blokfluit en blaasinstrumenten, tond hiermee roepen wy enthousiaste gegadigden op voor de funktie van (liefst in kombinatie met amv). amv ut blokfluit Eden voorlopig ongeveer 15 klokuren amv en onge veer 10 klokruren blokfluit, waarschynlyk per 1 Jan. 1971, uitgroeiend tot een volledige betrekking. Salaris van f 399.50 tot f 822,— per wekeiyks klok uur per Jaar, afhankelyk van bevoegdheid en les- soort. Rechtspositie-regeling gmeeentepersoneel. SUOEN. voegdheid a of b; enige ervaring, ook met orff-instrumentarium; voldoende enthousiasme om deze streekmuziek- «chool mede van de grond te helpen. f*lies met uitvoerige inlichtingen zo spoedig mogelyk 'directeur, postbus 143, Alphen aan den Ryn. GEVRAAGD in ons nog steeds uitbreidend wo- ninginrichtingsbedryf een chauffeur v.g.g.v. rybewys B-E 5-daagse werkweek P. v. d. Horst VUFMEIPLEIN 34 LEIDEN, tel. 22705 SLEUTELTJES 120 woorden f 1,82 21—30 woorden f2,86 3140 woorden f 4,16 41—50 woorden f5.72 (max. 50 woorden). (een woord hoogstens 12 let ters) Bewysnummers f0,21 extra Administratie num- merbrieven f0,52 meer. Vakantie, camping en watersport Johnson" de meest gevraag de b.b. motor, inruilen, finan ciering reparatie, hoofddealer —Ier voor Leiden en omstre ken. Jachtwerf Poelgeest. Oegstgeest, Haarl.trekvaart 16a, ingang bij Kwaakbrug tel. 01710 - 54054. Ook 's zondags apen. Nog enkele plaatsen vrU een 10-daagse Jongeren reis nr. Engeland tijdens de bouw vakvakantie prijs f 237,50 allee Inbegrepen. Inl. tot 6 uur. Ha ven 11 of tel. 4008. x Heeft u iets aan te bieden op gebied van huizen, grond- Jachten, zeilboten of aanhang- motors. stuur one dan eens vrijblijvend bericht gratis ad vies handel en bemlddellngs- ondernemlng. Br. bur. v. d. bl. no. 12062. bd Te k. dlv. occasions en nieuwe polyeter boten, tegen speciaal lage prys o.a. polveter boot 3.60 m. nieuwprijs f951,- f883.- (nieuw) occasion f750,- 2.60 m. polyeter nieuwprijs f643.- (nieuw) voor f 525.-. boven f 1000.- flnanc. moge lijk te bevr L'Aml. Noordein de 165a. Roelofarendsveen tel 01717-2003. bd Vakantiegangers opgelet Laat u comfortabel naar uw vakantieadres brengen en ha len met 9 pers. volkswagen- busje en aanhangwagen voor evt. fietsen of bagage blliyk tarief. Vraag eens vrijblijvend inl. C v. d. Leeth Pinkster bloem 72, Leiderdorp, telefoon 32265 tussen 1-2, 6-7 uur. a b „Evlnrude" buitenboord motoren van 1,5 tot 115 pk re paratie. flnanc. Inruil. Rayon hoofddealer tech. bur. Bloem, Jacht en scheepsartikelen Ho- gewoerd 104 tel. 31620. b d L'Aint Noordeinde 165A, Roelofarendsveen, tel. 01717- 2008. Op gebied van b.b. moto ren div. in voorraad o.a. 2 Ca- ravelles 3 pk plm. f 625, nieuw prijs nu z.g.a.n. f425. en f450, Yamaha (nieuwprijs) plm. f 875, z.g.a.n. f 650, nieuwe polyeter zeilboot met mast, zeil en tuig f975, (nieuw) bo ven f 1000. financiering mo gelijk. b d Vaders kijken u aan en vragen voor de hond een nieu we mand al van af 5.95, fijne eetbak 1.95. halsband of lijn, hand- of elektrische tondeuse, borstel, kam, trlmmee. Vlie land Nieuwe Rijn 50. b d Vaderdag visvoordeeldagüü Onze Garbolino reclame actie een zeer welkom geschenk in 6.80 mtr. en 5.45 mtr. Veder licht lns teekhen gels en nu met reuze prijskorting. Voor vreug- ievolle vaders hengelsporthuis Robbers Haven 24-26a. a b c d Vaderdagvlstlps! Reclame, nylon leefnetten 1.25, 2.25 en 3.25. Telescopische schepnetten 1 vanaf f9,75, werphengel en mo len tezamen f 9,99. Vishoeden. /ismessen, thermosflessen van-1 af f 7.95, Visverrassing bij hen-1 gelsportuhlns Robbers. Haven 24-26a. Lelden. a b c d Witte molen postdulvenvoe-j ders bij ons voorradig zoals Vliegvoer 2000. super sport, j Junioren top en zuiveringshen- geling. Grit. roodsteen en lysi- nekorrels. Witte Molen hoofd dealer bij uitstek Robbers Ha ven 24-26a Leiden. a b c d Seagull en Tomos dealer voor Lelden, Kaag en omstr. Jachthaven Zwanengat. Haar lemmertrekvaart 1 Warmond tel. 01711-2618-2534. x Verhuur van tenten lucht bedden, sl.zakken kook toe stellen. licht enz. Breedeveld. Haven 40 tevens Nleuwstr. 49 bij de Hooigracht tel. 44755 b.g.g. 21955. x Regelmatig te koop 2 hand boten en motoren, licht be schadigd le bevragen W. S de Eendekooi Herengracht Warmond. x B Verhuur van houten en me talen geetoff. klap6toelen. klaptafels, Arzberg serviezen, bestekken, koffiebars, bln- gospelen enz. Concurr. Prij zen. tel. 31340 tevens Nleuw- straat 49-51 b(J de Hooigracht x 1 Ideaal voor vakantie prul-' ken synthetisch haar f 59. een lange halve pruik. schou- derlengte f 79, Grote sortering Dameskapsalon Koetsier, Ho-1 gewoerd 21 Leiden tel. 20460.1 x I I>e grootste sortering kampeer gas. apparatuur o.a 25 tvpe komforen, gasverlichting in div. ultv. gasstrljkiizers gas- koelkasten van 25 t/m 150 liter, Honda, stoomaggreg»- ten, transistor, tl. verlichting enz. Camping gas-shop Holver- da. tel. 26534. Lusthoflaan 5. Leiden. bed yB Polyester tour-vlsboot met nieuwe 4 pk. Tomos b.b mo tor prijs f 1695.-. Jachthaven Zwanengat, Haarlemmertrek vaart 1. Warmond, tel. 01711- 2618-2534. x Vijfenzestig. Speech van de baa Geschenk onder couvert. Zoen van de cheffin typekamer. Schemerlamp van het personeel. „Wees lief voor onze procuratiehouder, want hij gaat met pensioen". Afschuwelijk. En ik had helemaal geen zin in eendjes voeren of wegkniezen in een stoel. Ik voelde me gezond en nog lang niet moe. Ik wilde werken. ■Tonge mensen om me heen hebben. Ik was erg verguld,toen die relatie me vroeg op zijn kantoor te komen assisteren. Velen van mijn collega-bejaarden '.ijn net zo eigenwijs als ik. Ze willen óók werken. Een kastje timmeren. Een complete boekhouding verzorgen. Het geeft eigenlijk niet wat. Wellicht kunt u één van hen gebruiken." Voor een uurtje of een paar uurtjes. Voor hele of halve dagen. Incidenteel of regelmatig. Ja? Plaats dan een annonce in de krant. Met onderstaand vignet. (Het blad waarin u gaat adverteren heeft het in zijn bezit). Men weet dan dat het om oudere werkkrachten gaat. 1.3-12.fiP.7 Nederlanders zijn hcjaarf Niet verjaard. Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame Nor enkele plaatsen vry In een 10-daagse Jongeren reis nr. Engeland tijdens de bouwvak -akantle prijs f 237.50 alles Inbegrepen. Inl. tot 6 uur. Ha ven 11 of tel. 4008 be B Te k. scheepsmotor Morls- son 40 p.k. t.e.a.b. Te bevra gen Bartokstr 28 Lelden Z.W. B Te k. nieuw kinderzwemvest Giwicht tot 40 kg na 6 uur, arykeatr. 7a. Lelden. o B Toerboot 7 b(j 1.50 nieter, lo66e glazen opbouw en zuinige 30 pk. benzine motor compleet met keerkoppeling prijs slechts f 1900.- Irenestr. 3, Zoeterwoude HR. dc B Te huur aan Kagernlas-en woonark met roeiboot elk comfort prachtig uitzicht, weg omst. vrij van 22 Juni t.m. 4 Juli. Te bevr. 01710-25828. B Aaneeb. '1 pits kampeer- gastoestel met gaspot f 45.- een opvouwbare tafel 6 k 8 pers f 25.- verwarmingstoe stel f25.- voor vrijdag 6 uur. J. v. d. Laan. Richard Holstr 18. Leiden Z.W Polyester boot mei of zon der imperiaal Oostdorperweg 59, Wasenaar, tel. 01751-2812. B Aangcb. 1 pers. tent en f.v. tafel op wieltjes Oranjegri 66 B Te k. aangeb. b.b. motor, 3 p.k. merk Italia. Te bevr. Wol vaart. Pr. Irenelaan 23. Telef. 15372, Katwijk a. Zee B Polyester voor het hek leden van houten metalen en polves- terboten en het bekleden van dakgoten D. Segaar. Rijn- en Schiekade 116b. telef. 33874 e B 4 pers. caravan 1967 merk Fisher f 2500.- Boottrailer f 350.- Nieuwstraat 135. Leidschendam tel 01761-4886. b c B Veluwe (Hoenderlo). Te b. 4-pers. caravan, volledig In gericht. Vrij tot 11 tuil en van af 8 aug. Telef. 02532-8828 B Te huur v.a. 9 aug. ged. boerderij 8 pers. v.a.g. voorz. bosr. omgev. 15 km van Den Bosch Telef. 04136-321 van Lieshout, Helkanteedljk 1. Dln- ther. B 15-20 pet. korting op al on ze bungalowtenten o.a H.D.L. en André Janet Camping Sporthuis de Zwarte Wolf. La ge Mare 104, Lelden. d B 4 pers. bungalow (ent l.g.st. Geene Heemraad 12. Leider dorp tel 40234 B Wegens omstandigheden m. spoed aangeb. vakantiehui» Wolfnltz bij Klagenfurt. Oos tenrijk in de periode van 26 juli tot 8 augustus, bestaande uit woon-eetkeuken met Ijs kast. kookplaat, eethoek en bankstel twee 2 persoons al.ka mers met balkon tollet warm en koud water, tuin met lig stoelen voor 4 personen en kind kosten f225 p. week, La ge Rijndijk 142, Lelden, telef 21094 B Goed tehuis gezocht voor 3i lieve Cyperse poesjes, 6 weken oud, zyn zindelijk 's avonds na 7 uur van Cuycklaan 16.' Oegstgeest, tel. 51972 Goed tehuis gez. voor 2 zin delijke katertjes van 7 weken oud. Hensing, de Genestetstr 4b, Lelden. B Te k. een zeer mooi dwerg- pinchertje rasecht. Tomaten- str. 84. Leiden. Diverse goederen en diensten gevraagd B Gevr. 3-plts butarasstel. Br bur. v. d. bl. ond. nr. 82100 B Te koop gevr. particulier vr. van particulier voor Inrichten van een boerderij antieke te geltjes (ook bijbelse) stoel- of staartklok, speeldoos, orgeltje met platen. pUpjes of rol meu bels. ton en koper enz. enz. Br. aan Poetbus 710 te Den Has* d Huisdieren B Jonge papegaai te koop t.e a.h. Parkete. IS, Lelden. Autoverhuur B A.s. bruidsparen, alleen «U verhuren de modernste 8-pers „Chryler" trouwauto's met chauffeurs, gekleed ln nieuw beige livrei, keuze uit wit. ivoor of zwarte bruidscoupe. Zee manlaan 12a. tel. 23055 Dlr D. de Jong. p B Meuwc auto huren, veilig sturen, steeds nieuwste model len. Werkhoven's garagebe drijf. alleen Maredijk 34a. Lel den, tel. 22300. abce RNieuwe auto's huren o.a. Opel unus VW Cortina VW bus- les Slmca en Opel Kadett AU Risk verzekerd, wintertarleven Autoverhuur Tip Top. St. Aag- tenstr. 14. telef 25709 b.g.g. 53627. 6 c Bel 2162!) voor uw taxi kwi tantie v. ziekenhuis. Taxicen- trale, Noordelnde M J. Schut te. Levendaal 179, Lelden. e T.V. en radio B Tv nieuws alleen UI) ons al le merken tv-toestellen, serie 1970 met inruil van uw oude tv toestel Philips 59 cm beeld v a. f 425 tel 33677-23296. bd Tv-Nieuws. Alleen by ons alle merken tv-toestellen serie 1970 met Inruil van uw oude tv-toestel Philips 59 cm beeld v.a. f 425 tol 33677-23296 bd \\\s t\-avond en weekend service tel. 23739 tot 22.30 uur. x Q Te Koop t.e.a.b. tv toestel met. lngeb. radio, alleen lc net te bevr na 7 uur. Pr. Frede- rlkstr. 4, Lelden Lessen en clubs 10 aiitorUlessen voor f47.50 vervolg- en losse lessen f 8.- BTW inbegrepen» gratis VW fotolnstruktlebock. Autory- schoolcombinatlc „De Cen trale" Aanmeldlngsadressen. -Alphen a. d Ryn Hoofdstraat 257. tel 3752 b.g.g. 5599. Lel den Morsstr. 36. tel. 42503. Voo- schoten Prof Kam Onnes- plantsoen 13 tel. 5834 v"or mi goede rU-opleiding m. resultaat natuurlijk naar Kwak verkeerslnstltmit Thor- beckestr 34. tel. 22803. erkend gedlpl. betrouwbaar. e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 13