BERKEN VOOR VIJFTIEN JAAR JEUGD VAN BEPERKT Staat oproer in van beleg na Istan boel Van Riel China en bezorgd over de Kabouters WOONWAGEN UITGEBRAND SiSi Sinas 'enminste één dag per week naar school Hervormde Synode stelt zich de staat achter Israel LEKKER BROOD DIJSSELBLOEM Nat. Ballet neemt t publiek op sleeptouw „De Horstwil los van Hervormde kerk Dividend bij Zaalberg Drie doden bij botsing arbeiders-politie 3,2 PROCENT Synodezaal bezet jiSDAG 17 JUNI 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 11 DEN HAAG (GPD) De Tweede Kamer heeft zich vandaag in meerderheid akkoord verklaard! met een wijziging van de Arbeidswet, waardoor voortaan 15-jarige jongens alleen nog maar mogen werken als ze tenminste één dag onderwijs ont vangen met behoud van loon. Meisjes echter die in huishoudens werkzaam heden van lichte aard' verrichten gaan buiten die regel vallen. Het is een tijdelijke maatregel die vooruit loopt op de minis teriële nota, waarin de gehele problematiek van de werkende jeugd aan de orde zal worden gesteld. Deze nota mag over enkele maanden worden ver wacht. wijziging van de arbeidswet door de oppositie bij monde van juffrouw Barendregt «PvdA» een jdlotsmaatregel genoemd. Ze had bezwaar tegen, dat voor jongens 14 jaar nog steeds geen abso- arbeidsverbod geldt en dat er lerscheid wordt gemaakt tussen en meisjes. De oppositie im dan ook met twee amende- Dten. In het eerste werd ge- tfd voor alle 14-jarigen een on- rwaardelijk arbeidsverbod in te jen In het tweede werd gevraagd voorwaardelijk arbeidsverbod 15-jarige meisjes Ut zal betekenen dat 14-jarigen in toekomst niet meer mogen wer- terwijl 15-jarigen dat slechts on bepaalde voorwaarden mogen Eén van de voorwaarden is ie in de gelegenheid worden ge- één dag per week vormings- te ontvangen met behoud van L l regeringspartijen noemden het jvoorstel een eerste stap naar be- voorzieningen voor de werken- jeugd. Mej. Kok kwam namens regeringspartijen met een amen- jent waarin het tijdelijk karakter deze maatregelen extra wordt erstreept, door de bepaling dat ilechts voor één jaar zal gelden, uster Roolvink van Sociale Zaken ie aich hier niet te sterk aan jen. omdat dan weer een nood- itregel nodig zou zijn bij eventu- calamiteiten. Ie beide amendementen van de Dsitie werden door minister Rool- als absoluut onaanvaardbaar chreven. Uitvoering ervan is vol- hem namelijk onmogelijk. Zo- EN[ enkele kamerleden ook al hadden blijken betekent een arbeidsver- Jat de betrokken Jongeren gaan en of zwart gaan werken, dit is lts te voorkomen als de leer- jJJfcDEN De algehele toestand textiel-industrie in aanmer- genomen zijn de resultaten, die Leidse dekenfabriek Zaalberg, erste helft van dit jaar heeft ge- t, echt bevredigend te noemen, mr. J. Keuning. de plaatsver- 1110 ;tnd president-oommissaris giste- de aandeelhoudersvergadering, trends zich doorzetten, gaat Iberg volgens hem 'n goed jaar te net. Besloten werd om overeen- etig het voorstel van de directie het eerst na jaren weer divi- uit te keren. Dit werd gesteld |jf procent. Keuning deelde mee dat er eni- eling had bestaan om tot di- uitkering over te gaan. daar er nog steeds op uit is zijn op de dekenmarkt zo sterk jk te maken. plichtige leeftijd wordt verlengd. Minister Roolvink zette uiteen waarom dit niet mogelijk is. Het gaat namelijk in totaal om zo'n dertig duizend jongeren als er een absoluut arbeidsverbod komt voor 14-jarigen. Daarvoor zouden dan zo'n duizend leerkrachten nodig zijn. Die zijn on mogelijk aa nte trekken, gezien het tekort d«t er per 1 augustus al ver- wacht wordt van ongeveer 500 man. Bij het betrekken van de meisjes in deze groepen wordt het probleem nog groter volgens de minister. Het debat verzandde vervolgens in eer herhaling van het vorige week besprokene in de commissie-onder wijs. Namelijk de vraag of vrijstel- I ling van militaire dienst voor onder wijskrachten hier enig soulaas kan j bieden. Minister Roolvink meende op gezag van zijn collega van onder- j wijs van niet. Hy wilde bovendien het hele probleem van de werkende jon geren uitvoerig en uitputtend aan de orde stellen in de toegezegde no- I ta en hij pleitte er dan ook voor om i de tijdelijke aanpassing nu maar m te voeren. DRIEBERGEN (ANP) Met 38 volkeren eenmaal ls aanvaard, bfl tegen tien stemmen heeft de Her- het nadenken over de politieke pro- vormde Synode gisteren de herziene blemen in en rondom Palestina voor lering ran het rapport ..Israël, volk. het heden ook tot de aanvaarding land en staat" aangenomen. Het stuk van de eigen staatvorm voor dit volk ral als handreiking voor theologische moet komen Omdat deze aanvaar- berlnninc door de synode aan de ding gebaseerd ls op de blijvende band plaatselijke gemeenten worden aan- met het land krachtens de belofte, geboden. Het rapport behandelt: het dus uiteindelijk op geloofsgronden Joodse volk in het Oude Testament: berust, kan het in de christelijke ge- het Joodse volk in de volkeren; het meente geen zaak van vrijblijvende Joodse volk in onze tiid en bespreekt discussie zijn. Anders begeeft men tenslotte de staat Israel 1 In de inleiding wordt om. ge zegd: ..Als wy ons als christenen ver bonden weten met het bijbelse Is raël. houdt dit in dat er voor ons ook een speciale band is met het Joodse volk vandaag. Het behoort wezenlijk zich op een weg waarop het Nieuwe Testament van het Oude dreigt los gemaakt te worden Daarmee zou het geloof ver spiritual useerd of verethi- seerd worden". In het slotwoord wordt gezegd dat „Israels weg nauw verbonden is met de verwachting van de kerk. Daarom -O-V— uc lunKiuu^ >o« UI RC11W. L/OWUIU tot de toak van christenen ach daar- kunnen wg er als christenen niet op te bezinnen. Onze Hervormde Kerk hoort tot de eerste, die zich daarover hebben uitgesproken. In on ze tijd is de staat Israël een van de vormen w aarin het Joodse volk ver schijnt Wij zouden in het luchtle dige praten en onze ogen sluiten voor de werkelijkheid asls wij thans over het Joodse volk zouden den- wy over zwijgen. Als het volk zou ko men tot het aanvaarden van Jezus Christus, zou daarmee de weg ge opend zijn tot de algehele vervulling van Gods bedoeling met de wereld. Zolang wy echter nog aan deze zij de van de vervulling in een zekere voorlopigheid leven, zolang zal God naast de kerk het Joodse volk als ken zonder in onze overwegingen de een zichtbaar teken van zijn verkie- staat uitdrukkelijk te betrekken". zingen trouw bewaren". In het rapport wordt o.m. gezegd I dat hoewel het Joodse volk Jezus i Christus niet als messias heeft aan vaard. het volk Israël toch het uit- *- AAIVTHTTOT A verkoren volk blijft. „In het verle- I I II I kt I 1^1 ./\IT den", aldus het rapport, „plachten AJWV/i lV7 christenen vaak aan die facetten van het Joodse volk de meeste aandacht itgwaq T) a riTpT I te besteden, waaruit zijn vervreem- ding van God en daarmee van. zijn ISTANBOEL (Reuter) De Turkse regering heeft gisteravond de staat van beleg afgekondigd voor Istanboel en de aangren zende provincie Kocaeli. Volgens radio-Ankara zal de staat van be leg voor een maand gelden. De regering is tot deze maatregel overgegaan na ongeregeldheden In deze stad tussen demonstre rende fabrieksarbeiders en op roerpolitie, die aan zeker drie personen het leven heeft gekost. De slachtoffers zijn een politie man en twee demonstranten. Meer dan Vijftig mensen zijn ge wond. In een verklaring van de regering wordt gezegd, dat het volledige be- stuursgezag in handen is gegeven van een militair bevelhebber. Alle straf zaken' zullen worden behandeld door krijgsraden Tot de demonstratie was opgeroe pen door de 30.000 leden tellende ra dicale reformistische vakbondsfede ratie („Disk") uit protest tegen een voorgesteld amendement op de wet op de vakbonden. Dit amendement wilde de meerderheid van de vak bondsvertegenwoordiging in de on derneming opheffen. Volgens ..Disk" zou deze wetswijziging veel kleine vakbonden uitschakelen. Bovendien werd het amendement in strijd met de grondwet genoemd. Reeds in de vroege ochtenduren trokken duizenden arbeiders van alle richtingen naar de stad. waar naar schatting 70.000 demonstranten al schreeuwend de straten vulden Om de orde te handhaven werd de 66ste tankdivisie te hulp geroepen, daar de oproerpolitie de toestand al spoedig niet meer onder controle had Op tal van punten in de stad kwam het tot gevechten met de politie. Bij een van de hevigste incidenten, namelijk in Kadikoy op de Aziatische zijde van de Bosporus wisten onge veer 15.000 demonstranten de kor dons en barricades van de politie en het leger te doorbreken. De straten waren na korte tijd bedekt met plas sen bloed, kledingstukken, schoenen en politiehelmen. De gebruikelijke wapens bij straatgevechten, knuppels en ijzeren staven, werden aengevuld met vuurwapens. De politie zocht een veilig onder komen in een gebouw van vijf ver diepingen. waar zij werd belegerd door de demonstranten, die trachtte het gebouw in brand te steken. Bin nen enkele minuten waren alle rui ten van het gebouw gesneuveld. Een bestemming het duidelijkst sprak. We mogen echter dit vervreemd-zijn I nooit zo sterk en eenzijdig onderstre- pen, dat daardoor vergeten wordt dat het nog altijd het uitverkoren volk is. Als zodanig is het een teken van goddelijke trouw. Dat geldt al- leereerst voor het feit dat het er nog j is, dat het nog bestaat: het Joodse volk is niet weg te krijgen. Ook in LEIDEN In de musical „In zi)n betrokkenheid op het land zien .t land van koning Zingezang" I m teken van het wraen van het volk waarmee de openbare lagere Wil- Het rapport stelt zich achter de lem de Zwijgerschool gisteren op i staat Israël. Hierover wordt o.m. ge- een ouderavond met succes voor het voetlicht trad, speelde bij de j zesdeklassers een krantenbezor- i ger de hoofdrol. En natuurlijk i het een bezorger van het 1 AMSTERDAM (ANP» -De in de grafische CAO's opgenomen afspraak omtrent bijsturing van de lonen In dien het prijsverloop daartoe aan leiding geeft, za lleiden tot een loon beslag van 3,2 procent met ingang van de week waarin 1 juli valt. Deze loonbijslag geldt voor alle werknemers, die vaUen onder de tech nische CAO. de CAO voor de chefs en de CAO voor het administratief personeel in het grafische bedrijf. ADVERTENTIE was Leidsch Dagblad, zoals de duidelijk laat zien. foto Hogewoerd 128, Leiden DEN HAAG (GPD) De liberale Europese integratie. Hij prees fractievoorzitter mr. H. van Riel had gisteren in de Eerste Kamer weinig kritiek op het beleid van mi- vrachtwagen van de oproerpolitie i n'ster Luns, maar hield wel een werd omver gegooid en in brand ge- doorwrocht betoog, waarin hy en stoken. Een andere politiewagen wistPassa"t enkele keren fors uithaalde onder een hagel van stenen te ont komen Elders in de stad staken de demonstranten een politiebureau en een bankgebouw in brand. •ueel 1 de Noordzijd©, omdat er achter tf^aafplaats een felle vuurgloed De commandant liet onmiddel- spuiten uitrukkendie via het WIJK In redde baas het leven IDEGRAVEN In de nacht de commandant van der Giesen niet maandag op dinsdag werd de !?raafse brandweer gealarmeerd De woonwagen uit De bewoner, de heer Bakker, was omstreeks half twaalf thuisgeko- Vulw:i, uiuiiuviwcü. u» »i» men en was snel ingeslapen. Dat hij 10UTWd van Op t' Landt naar de de brand heeft overleefd is te dan- «geven plaats reden. Het b'eek 1 ken aan zijn hond. die. geschrokken w achter de begraafplaats in de 1 door het vuur, bovenop hem was ge- een woonwagen stond, die sprongen en hem had gewekt. De als een lier. Aan blussen be- oorzaak van de brand is niet bekend men niet te denken, daar de Van kortsluiting kan in ieder geval XRi 11 ln dit wijde polderlandschap j geen sprake zijn geweest daar (Van onze correspondent) DRIEBERGEN (GPD' —De so ciale academie „De Horst" wil los van de Hervormde Kerk. Om dit verlangen ingang te doen vinden in de harten der synodeleden bezetten gisteravond om half acht veertig A vijftig studenten en docenten de sy nodezaal. waar juist een besloten be spreking over zaken „De Horst" be treffende. zou beginnen. Aangezien de groep zich niet weg liet sturen, sleet de synode de tijd j die voor de besloten vergadering was te dicht bij te rijden omdat hij ont- ploffmgen vreesde. met M gesprek over I Israel. De mensen van „De Horst I luisterden rustig toe. doch toen prae- j ses ds. J. A. G van Zantbn de syno- de weer openbaar verklaarde en het i volgende agendapunt aan de orde stelde, gingen zy de trom roeren, Tenslotte kwam het tot een dialoog van een half uur. J Tijdens dit gesprek werd duidelijk, dat op de academie al twee jaar een .democratiserinsproces" gaande ls I «tonden De hogedrukspuit durf i geen elektriciteit ln de wagen was. I en dat „we nu toe zijn aan de ver- ADVERTENTIE 3 bekertjes of driekantjes voor kiezing van een eigen bestuur" De synode pleegt echter het be stuur te benoemen. Derhalve staan de standpunten „haaks op elkaar" Wens: „de synode moet nu zeggen: we snijden de band door. Dat kun nen wy niet doen. anders was het waarschijnlijk al gebeurd". Voor een beter begrip werd ook nog gezegd, dat het „ons gaat om de de mocratisering van de hele maat- schappy: iedereen die by „De Horst" betrokken is, moet het voor het zeg gen hebben". De groep wist ook dat de academie financieel niet van de kerk afhankeiyk is. maar van het rUk, terwyi het. in depere zin. gaat om een ander type mens dat nodig is „voor onze vakken". Verbreken dus van de „structurele en formele band" met de kerk. Prof dr. A J. Rasker vroeg of deze krachtige formule niet beter ver wisseld kunnen worden voor die van een „dynamisch gesprek" tussen academie en synode en constateerde meteen dat in elk geval „één band ons bindt de dynamische kracht van het Evangelie". r0bepleitte het over en weer openstel- nister Luns voor diens medewerking j len van de ryksarcliieven van Ne- aan de herbenoeming van dr. S. L. i derland en Indonesië voor geschied- Mansholt in de Europese commissie, maar vond het zeer onbevredigend dat voorzitter Jean Rey niet terug keert. De verantwoordelijkheid daar voor lag volgens hem by Luxem burg. dat met een christendemocra tische kandidaat had moeten komen in plaats van een liberaal. naar de oppositie. Dat was onder meer het geval by de passages in zijn rede die aan de NAVO waren gewijd. Na te hebben meegedeeld dat de VVD zich naar aUe waarschyniyk- heid in haar verkiezingsprogramma zal uitspreken voor versterking van het Nederlandse aandeel in de NAVO toonde hy zich verheugd over de by- val die zyn partij in dit opzicht in een dagbladinterview had gekregen van de AR-fractieleider in de Twee de Kamer. mr. B. W. Biesheuvel. Niet minder bly was hy echter met de manier waarop de fractie- voorzitter van PvdA aan de over kant van het Binnenhof, drs. J. den 1 Uyl. had gereageerd op het voortref- j felyk doordacht betoog van zijn par- I tijgenoot dr. L. de Jong. die zoals soortig, ongelijkwaardig maar als eerder vermeld, heeft gewezen op geheel een plezierige avond. Dat de tekortkomingen van onze defensie haakt in de herinnering vast na „Prof. De Jong laat zich niet in de eerste presentatie van de bij- de luren leggen, maar loopt ook niet1 dra9e_ die het Nationale Ballet kundige bestudering van de ontwik keling sedert 1945, prof. dr. J. W. van Huslt (CHU) zei. dat de geza menlijke democratische regeringen druk moeten uitoefenen op de regimes in Zuid- en Midden- Amerika om een andere binnenland se politiek te gaan voeren. Daarin Hy bepleitte ook opschorting of zag hy de enige mogelijkheid om beëindiging van de associatie-over- i se politiek te gaan voeren. Daarin eenkomst van Griekenland met de 1 zag hy de enige mogelykheid om EEG. I een eind te maken aan de ontvoe- De KVP-er drs. A. L. J. Coenen ringen van diplomaten. DEN HAAG (GPD) Ongelijk- In de vergaderingen van de Alpheuse gemeenteraad komen reeds nu regelmatig zaken aan de orde die betrekking hebben op de totstand koming van het gemeentedeel dat met Alphen-Zuid aangeduid wordt en dat nu nog polderlandschap is Omdat in de toekomst steeds vake' deze nieuwe woonwijk onderwerp van gesprek zal worden, stellen B en W de road voor. reeds nu een passende naam aan dit gebied te geven. Deze wijk, die in de toekomst middels een viaduct of een tunnel oe spoorlijn AlphenLeiden zal pas seren. is over of achter de spoorlijn gelegen en het college stelt voor daaraan de naam „O verspoor" ta geven. achter demagoogjes aan. Het niet mee willen en kunnen huilen met wolven in een bos is overigens een wezenskenmerk van mensen die zich niet in de luren laten leggen, anders dan de heer Den Uyl schynt te ver onderstellen. Demagogen Immers zijn geboren in-de-luren-leggers", al dus mr. Van Riel. Landen als Duitsland en Nederland zullen volgens mr. Van Riel op den duur meer soldaten moeten leveren en ook meer militaire leiders op elk niveau, tegenover de Amerikaan se bijdrage ln materieel en militaire kennis Door vermindering van de Amerikaanse troepensterkte ln Euro pa zal „onze strook in NW-Duitsland breder worden. En Nederland zal meer dan zes brigades ter plaatse nodig hebben. Tot sombere conclusies was de li beraal ook gekomen omtrent de ont wikkeling in China. Peking is vol gens hem op weg naar een wereld heerschappij „in een periode die de Jongsten onder ons nog zullen mee maken". De Nederlandse regering moet rekening houden met de alge mene iyn der ontwikkelingen „en ln wezen maoïstische verschynselen als het studentenverzet en de kabouters verdienen byzondere aandacht, ook wat het bestaan van eventuele Inter nationale relaties aangaat". Mr J. A. W Burger (PvdA) be steedde in zyn rede uitvoerig aan dacht aan de problemen van de aan het Holland Festival levert. Die herinnering wordt sterk be- invloed door de wat kwaliteit be treft stijgende lijn van het pro gramma dat gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg werd gebracht. Tussen Rudi van Dantzigs „De touwen van de tyd" en de .symfo nie in C" van Balanchine word je als publiek teruggevoerd naar voor de eeuwwisseling en kryg Je een duw in de rug naar een onduldeiyke toe komst Het NaJtionale Ballet neemt het publiek goed op sleeptouw Met Balanchine verkeert het nog in een vertrouwde omgeving. De be roemde architect zet ook op Bizets muziek een solide bouwwerk in el kaar Vooral Sonja Marchiolll en Ol- ga de Haas krijgen daarin mooie kansen die ze volkomen uitbui ten maar mede door het decor als van een Romaans kerkje (een ont werp van Toer van Schayk) komt het ballet wel erg ver van deze tyd af te staan. Met alle bewondering voor zyn vindingrykheid en vakmanschap, hy valt duideiyk buiten de route die het gezelschap heeft uitgestippeld. Men gaat het namelyk steeds meer zoeken by eigen choreografen. Dat loffeiyk streven kan ook wel eens een sof opleveren. In het geval van Simon Andre zelfs driemaal Na zyn toevlucht te hebben gezocht by Bach en Jeroen Bosch, is nu Schu bert aan de beurt, dat wil zeggen het Adagio uk diens «tijkkwintet opus 16i. Met een dergelyke keuze geeft de choreograaf by voorbaat al te ken nen dat hy maling heeft aan de spankracht die de afwisseling van snelle en langzame delen oplevert. Of zou het onbegrip zyn? Als decor neemt hy genoegen met kleurvlek- Ken m tinten k la Edvard Munch. ZUn bewegingsscala dateert uit de tyd van Isadora, hy spiekt een beet je by Balanchine en krygt het dan voor elkaar als slotbeeld een soort lo tusbloem in elkaar te zetten. Choreograaf Robert Kaesen biedt het publiek een in het programma verpakt stuk kauwgom aan. Wie zich daaraan nog niet heeft vergrepen, kan dan malend zyn „You can't al ways get what you want" ondergaan. Hij draagt daarin vrijwel alle mo gelijkheden aan die er bestaan om de zintuigen te prikkelen: keiharde, overrompelende muziek van Iron Butterfly, waarin het hele arsenaal van kennis achter de popmuziek ia opgesloten, een gefilmde vryage Ln zwart en wit, dans met voodoo-ele- menten. een exotisch geurtje uil spuitbussen. En met die battery houdt hy d« aandacht moeiteloos vast. Rudi van D&ntzig is daarentegen uiterst serieus aan het werk in zyn „De touwen van de tyd". Dit bal let maakte hy oorspronkeiyk voor* Rudolf Noerejew en het Royal Bal let, dat het in maart van dit jaar voor het eerst uitvoerde. Noerejews rol wordt hier gedanst door Toer van Schayk, die eveneens het decor en de kostuums ontiwerp. Hy bewees op het gebied van zeg gingskracht zeker niet de mindere te zyn van zyn befaamde collega. Balletomanen kunnen vanavond nog terecht in de Kon Schouwburg in Den Haag en vrydagavond ln de Amsterdamse Stadsschouwburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 11