Nieuw kruispunt „levensgevaarlijk" blijkt te zijn Geertsema wil in 71 weg als burgemeester PSV rond met Belg Devrindt Droogte houdt aan lekker lui k Treffer Bleek en vermoeidmaar gezond en dankbaar )r. Boerma oept op ot actie Anderlecht-spits Mini ge perioden SOEKARNO IN ZIEKENHUIS IN NOORDWIJKERHOUT Aanval op Syrië Amman gespannen SPECIALIST Bedelen Leidse krakers kregen knokploeg op hun dak Mededeling ©uc/ ©ïteuiVö IpgericKt I maart 1860 WOENSDAG 17 JUNI 1970 No. 34020 EIDSCH Hftcteur: E. A. E van Diahoect gufdredaoteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f k>A5 per kwartaal (postabonnementen f 18.55), f 5.40 per maand (by vooruitbetalingiloese nummers f 0.26. Witte Sin gei 1, Leiden - Giro 67055 Telefoon Directie en Administratie. 25041; Redactie: 21607 Ambassadeur weer vrij RIO DE JANEIRO (Reuter, AFP, DPA, AP) De itvoerde Westduitse ambassadeur in Brazilië, Ehrenfried Holleben, is gisteravond laat in een noordelijke voor- id van Rio vrijgelaten, nadat hij vorige week donderdag ii ontvoerd. Omstreeks half twaalf pi. tijd kwam de am- nedeur per auto bij zijn ambtswoning aan. Zijn gezond- jd liet niets te wensen over, al zag hij er Week en ver uit. k chauffeur van de groene Voöcs- gen, waarin de ambassadeur te- keerde, was een zekere Serio da Apolinario, die in Tijuca, een rdelijke voorstad van Rio, gepar- stond. De ambassadeur had om hulp gevraagd, de man had Holleben van foto's in de dag- herkend en hem zo snel mo- naar diens ambtswoning gere- Toen de ambassadeur daar aan- werd hij dadelijk omringd Journalisten en fotografen, die de wacht hielden, maar politie ligheidsdienst slaagden erin weg voor Von Holleben te ba- t ambassadeur gaf kort daarna verklaring uit, waarin hij zich ikbaar toonde tegenover de Bra- anse regering en allen, die tot vrijlating hebben bijgedragen en te zijn leedwezen betuigde met dood van de politieman, die by ontvoering door de guerrillBstrij- werd doodgeschoten. Nader [t, dat de Braziliaanse autoritei- en de Westduitse ambassade al na de ontvoering van Von Hol ts van diens verbiyfplaats op de gte waren. Maar de politie greep om het leven van de diplo- i niet in gevaar te brengen, löelfde deed zich voor by de ont- ring van de Amerikaanse ambes- ïur Elbrick, over wiens verbluf ts de politie eveneens nauwkeu- geïnformeerd. In dit geval n de ontvoerders, die zich ervan ust waren dat de politie hen in oog hield, steeds drlngerder, dat «rke politiemacht zou worden te- etrokken. Aan deze eis werd ge volg gegeven zonder dat het werk van de normale politiepatrouilles in ge drang kwam. Gisteravond werd in Rio al ver moed, dat Von Holleben na afloop van een druk bezochte voetbalwed- stryd zou worden vrygelaten, omdat de drukte de beste kansen bood om de ambassadeur onopgemerkt vry te laten en de verkeersdrukte achter volging van de ontvoerders onmo gelijk zou maken. Intussen heeft ook de Westduitse minister van Bui tenlandse Zaken Scheel de Brazi liaanse regering zyn dank betuigd voor haar pogingen de ambassadeur vry te krijgen. El HAAG 'GPDi „Als dit we. ilcongres een thema heeft, dat actie. In de eerste plaats voor een mentaliteitsverande- heeft stemmen, u heeft pen- Dat is echt het enige mate- dat u nodig heeft. De re6t is brestie van willen", oproep richtte dr. Addeke Boer- secretaris-generaal van de FAO, chtend tot de deelnemers aan •«de wereldvoedselconferentie. mogen ons niet laten verlei- tot een gevoel van te verwach- fcoraf. In tegendeel, de komende zijn moeiiyker dan ooit tevo- aldus dr. Boerma, die het opta- t over de voedselresultaten de .groene revolutie" temperde. Boerma wilde veel meer par- wt actie, die moet uitmonden et beïnvloeden en onder druk van regeringen, vooral ten ien van vier concrete punten: de rijke regeringen moeten de ittelingshulp zo snel mogelijk kken naar minimaal 0,7 pet. bt bruto nationaal produkt; de ontwikkelingslanden moeten 'kansen krijgen op de markten de ontwikkelde wereld; de arme landen moeten daar- *n al het mogelyke doen om te tot zekere en redelyke voor den voor buitenlandse investe- die echter nooit mogen leiden Menging in binnenlandse aan- inheden. Bilt verwacht van heden tot Magavondzonnige perioden ook hier en daar een regen- of Msbui. Zwakke tot matige, langs w in de middag krachtige wind oord oost tot oost. Weinig ver- 1* in temperatuur. (opgemaakt te 12.40 uur). 18 JUNI 4.19 uur; onder: 21.03 uur. l0P: 20.15 uur; onder: 2.34 uur. *ater te Katwyk te 1.51 en 14.19 •^water te 9.53 en 22.29 uur. r bestaat uit 22 pagina's). EINDHOVEN (GPD) PSV, ver uit de actiefste club op de transfer markt, krygt er zeer waarschyniyk een nieuwe topspeler by: de Ander - lecht-spits Johan Devrindt. Mana ger Ben van Gelder van PSV: „Wy zyn al geruime tyd in onderhande lingen met Devrindt. Helaas is dit nu uitgelekt. Helaas, omdat we de transfer pas bekend hadden willen maken, als de zaak volledig rond. was. Wy zyn weliswaar met Devrindt tot een akkoord gekomen, maar nog niet met Anderlecht. Overigens ver wacht ik, dat de clubs het ook eens worden". Komt Devrindt. die maandag met het Belgische elftal uit Mexico te rugkeerde, inderdaad naar Eindho ven. dan zal de Deen Bjerre PSV- moeten verlaten. PSV haalde immers al Jensen uit Denemarken, en zou dan één buitenlander teveel in de ploeg hebben. Ben van Gelder: „Bjer re, die op eigen verzoek op de trans- feriyst ging, is al in contact met ver schillende clubs. Zowel Nederlandse als buitenlandse verenigingen". De kans is niet uitgesloten, dat PSV met Anderlecht tot de ruil Devrindt Bjerre komt. Toen de Westduitse ambassa deur in Brazilië, Von Holleben, na zijn vrijlating bij zijn ambtswo ning arriveerde werd hij be stormd door wachtende journa listen en fotografen. WASSENAAR (GPD) Het hoofdbestuur van de WD heeft de afdelingen een advies toegezonden, waarin wordt voorgesteld mr. W J. Geertsema te herbenoemen als frac tievoorzitter van de WD in de Tweede Kamer. Dit betekent ook, dat mr. Geertsema zyn functie van burgemeester van Wassenaar begin volgend jaar zal neerleggen. Mr. Geertsema, vanuit zyn hotel in Parys, waar hy sinds gisteren ver toeft: „Het fractievoorzitterschap en het burgemeesterschap zyn niet lan ger te combineren. Ik ben nu nog gezond en reeds eerder ben ik tot de conclusie gekomen dat, wanneer ik opnieuw fractievoorzitter in de Ka mer zou worden, ik het burgemees terschap zou moeten neerleggen. De uitslag zal overigens niet op stel en sprong gebeuren. Wassenaar krygt acht nieuwe raadsleden en een nieuwe wethouder. Ik acht het myntaak om de raad in de nieuwe samenstelling enige tyd te begelei den, myn ontslag zal daarom eerst in het begin van het volgend jaar vallen. Bovendien wordt de definitie ve kandidateniyst voor de Kamer 12 december officieel bekend gemaakt". Dat burgemeester Geertsema de bundeling van werkzaamheden als fractievoorzitter en als burgemeester DJAKARTA (FPA) Indonesië's ex-president Soekarno is in het cen traal militair ziekenhuis opgenomen, zo heeft zyn dochter Rachmawati vanochtend bekendgemaakt. De 69- jarige Soekarno zou lyden aan te hoge bloeddruk en een nieraandoe ning. President Soeharto heeft vyf artsen opgedragen zich speciaal met de behandeling van Soekarno bezig te houden. (Van onze weerkundige medewerker (GPD) Een nieuw hogedrukgebied gaat het juniweer de komende dagen opnieuw een drogend en volop zomers karakter geven. De barometer blijft boven het Noordzeege bied en Scandinavië langzaam stijgen, met als gevolg dat een zwakke onweersstoring, die dicht bij zuidoost-Nederland is genaderd, geleidelijk weer gaat oplossen. De oostelijke wind blijft droge lucht aanvoeren en de zon zal de temperatuur in het hele land geleidelijk weer boven de 22, tegen het einde van de week mogelijk boven 25 graden brengen. Op enkele plaatsen tn ons land is nu al gedurende 28 dagen geen regen meer gevallen. Daarbij groeien wij lang zaam naar het record van 36 dagen droogte, tussen 15 augus tus en 21 september 1959 in een deel van Nederland waarge nomenIn die periode is een droogte minder schadelijk dan in de voorzomer, waarin alles nog in een groeistadium ver keert en hierdoor belangrijk meer water nodig heeft dan in september. Dat er deze week nog regen van enige betekenis zal vallen, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Mr. Geertsema bedankt niet langer wilde continueren, was reeds bekend. Zyn ontslag als bur gemeester heeft hy echter niet wil len indienen, omdat hy het WD- hoofdbestuur niet moreel wilde dwin gen hem voor te dragen als fractie voorzitter. NOORDWIJKERHOUT —De ver- keerscommissie van de Noordwijker- houtse gemeenteraad komt vanavond in spoedzitting by een om te zoeken naar een oplossing voor het „levens- gevaariyke" kruispunt Gooweg-Lan- gelaan. Sinds het kruispunt op 11 mei voor het verkeer werd openge steld zyn er al diverse ernstige on gevallen gebeurd. Daarby vielen één dode en vier zwaargewonden, terwyi «even auto's totaal werden vernield. De wegenbouwers en verkeersdes- kundigen van de provincie waren er van overtuigd, dat het kruispunt geen moeiiykheden zou opleveren. In de praktyk biykt 't echter zeer onover- zichteiyk te zyn. Weggebruikers uit Noordwykerhout en omgeving, die het kruispunt geregeld passeren, noe men de situatie ter plaatse le- vensgevaariyk". Op de openingsdag was het al raak. Twee auto's kwamen op de Kruising met elkaar in botsing; de schade bleef beperkt. Op 18 en 20 mei deden zich op het kruispunt op nieuw lichte aanrydingen voor Twee dagen later, op 22 mei vlogen twee auto's met zo"n vaart tegen elkaar, dat beide wagens totaal werden ver nield. Op 30 mei opnieuw zware materiële Hl- TEL AVIV AMMAN (AFP) Is raëlische troepen trokken gisteravond de Syrische grens over en vielen daar twee militaire doelen aan als vergeldingsactie voor herhaalde aan vallen van Syrische zijde op Israëli sche stellingen. By het Suezkanaal sneuvelden gis teren twee Israëlische militairen in een vuurgevecht met Egyptenaren. Vyf Israëlische militairen en één bur ger werden gewond. In kringen ln Tel Aviv zei men dat de Egyptenaren na twee weken van geringe activiteit blijkbaar meer acties gaan onderne men. Aan de andere fronten ver wachtte men eenzelfde ontwikkeling. In de straten van de Jordaanse hoofdstad Amman zyn dinsdag weer bedoeienen-eenheden verschenen, de trouwste elementen van Koning Hoes seins troepen. Met mitrailleurs op hun auto's en jeeps patrouilleerden sy door de stad. Hun terugkeer dreigt volgens waarnemers de wankele toe stand tussen koninklyke troepen en Palestijnse verzetsgroepen te versto ren. De toegangswegen tot Amman stonden gisteren onder verscherpt militair toezicht. Gemengde patrouil les van Jordaniërs en Palestynen, belast met controle op de eerbiedi ging van de bestandsovereenkomst, waren de dag tevoren door sluipschut ters onder vuur genomen. Intussen patrouilleren ook nog veel Palesty nen. met Chinese geweren in de hand en granaten aan de koppel, door het centrum van Amman. ADVERTENTIE Duidelijk zijn de voorrangsbor den aangegevenDesondanks blijkt het kruispunt erg gevaar lijk te zijn. De verlichting is on gelukkig. maar voor de rest snapt de politie er niets van. (Foto LD/Holvast schade met wonderiyk genoeg geen persoonlijk letsel. De 8-ste juni was weer een „zwarte dag": een vracht wagen met 20 ton stenen botste te gen een auto op het kruispunt. De 3 inzittenden van de personenauto werden zwaar gewond en van de auto bleef vry wel niets over. Drie dagen later gebeurde het fatale ongeluk lyk waarby mejuffrouw Alkemade uit Noordwijk ter plaatse overleed. De laatste in de lange ry onge lukken is op het ogenblik de twaalf- Pantalons, kolberts, kostuums Haarlemmerstraat 195 - 197 - 199 de juni. Op die dag botsten twee auto's tegen elkaar. Een Duitse personen auto komende vanaf de Langelaan zou aan een auto uit de richting Noordwijk geen voorrang hebben verleend. Hoewel er by de botsing geen gewonden vielen, was de ma teriële schade by zonder groot. ADVERTENTIE weekenders shirts In de jaren vijftig en zestig, met de komst van de sociale wet geving, is de bedelaar uit ons stadsbeeld verdwenen. Dat geldt voor Leiden, dat geldt voor ande re steden. Dat is een verschijnsel waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar de laatste jaren geven het beeld van een nieuw type bedelaar te zien: de demonstrant. Een bedelactie met een nieuwe dimensie. Verder strekkend dan alleen hét eigen belang, dan de zucht om het vege lijf te redden. Een bedelactie die de aandacht wil vestigen op problemen van deze tijd. Bijvoorbeeld de woning nood, in onze eigen welvarende staat, bijvoorbeeld de honger in grote delen van de wereld. Het beeld van de demonstrant is ons in de loop van de laatste jaren vertrouwder geworden. En dat be tekent, hoe dan ook, een zeker begrip, voor deze manier van aandacht vragen. Ook bij de po litie. belast met de zorg voor de openbare orde, is dat begrip ge groeid. Een optreden tegen de monstranten gaat aanmerkelijk zorgvuldiger in het werk dan en kele jaren geleden. Hoewel dat voor de demonstranten nog maar een schrale troost zal zijn, is dat begrip winst te noemen. Het wordt iets anders als dit soort acties ontaarden, zoals nu dreigt te gebeuren met het tegen elkaar in kraken van huizen. Leden van het comité woningnood mét wo ningzoekenden in Leiden tegen andere woningzoekenden. Als het zo moet gaan, ondermijnen de protesterenden alleen het belang van de actie, waarvoor zij zich hebben ingezet. LEIDEN De zeven jongelui die maandagavond onder het bordes van het Leidse stadhuis hebben ge slapen, zyn gistermiddag door een groot aantal rechercheurs per over valwagen naar het politiebureau ge voerd. Daar werden te verbaliseerd voor „het zitten in een portiek" De jongelui waren dakloos gewor den, nadat ze zaterdag door een „knokploeg" van woningzoekende ar beiders uit een gekraakt pand aan het. Levendaal waren gezet. Kees Walle en Willem de Vroomen van het comité Woningnood stonden daar by aan de zyde van de „knokploeg". Binnen het comité heeft dit geleid tot heftige onenigheid. Gisteravond vergaderde het comité Woningnood over deze kwestie. Daarby werd dui- delyk dat Kees Walle es. volgens sommigen op de verkeerde weg zyn. Een verslag van deze bijeenkomst staat op de stads pagina. Het ministerie van Economi sche Zaken heeft in verband met de voortgezette kostensty- gingen de Nederlandse dagbla den toestemming gegeven hun abonnementsprijzen te verho gen. Op grond hiervan zyn met ingang van 1 Juli 1970 onze. toonnements prijzen als volgt: f 5.40 per maand, f 16.15 per kwartaal. Van abonnees, die een mach tiging hebben verstrekt tot auto matische periodieke afschrijving van hun abonnementsgeld van hun bank- of girorekening, zul len wy gaarne aannemen, dat zy ermede akkoord gaan dat by de eerstvolgende afschryving de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. DE DIRECTIE. Uit het Leidsch Dagblad van 17 Juni 1870 Kamers te huur! Van het huis in de Spuistraat te 's-Gravenhage dat eergiste renavond bijna geheel door brand werd verwoest, zijn slechts de muren blijven staan, plus geheel onge schonden! het bordje, waarop men 'eest: hier zijn gemeubileerde kamers te huur. AdvertentieSociëteit Amicitia. Door welwillende aanbieding van Heeren Offi cieren van het 4de Regt. Inf. zal er op vrijdagavond 17 Juni op de Buiten-Socie- teit, ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Ko ningin, een buitengew. mu ziekuitvoering plaats heb ben. J. L. A. Desertine, Comm. Secretaris

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1