teder laag Westduitse regerings partijen root deel otogravure it Leiden Lanser (CNV) bezorgd over inflatie in '71 Zwembadkrakers opnieuw actief liberale FDP weggevaagd WÊ:hl>li;i=l7h ©ud 1 Ifde weertype Drempel te hoog SPECIALIST Jongelui over Katwijkse muurtjes Kwart miljoen voor Peru BOM pt**' MAANDAG 15 JUNI 1970 No. 14018 LEIDSCH DAGBLAD r: A. B. van Disfaoecfc ^diadflöteur: Dra. J. R. Soetemhorsfc DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 14,95 per kwartaal (portwbonnemenien f 17,25). flW per maand (bij vooruitbetaling:) losse nummers f0.25 Witte Singel 1. Leiden - Giro 57065 Telefoon Directie en Administratie: 25041: Redactie: 2J507 hi (Van onze correspondent) BONN (GPD) De liberale Vrije Democratische Partij (FDP) heeft een zware nederlaag geleden bij de verkie zingen, die gisteren in drie Westduitse deelstaten zijn ge houden. Deze nederlaag is zo groot, dat de FDP voortaan niet meer vertegenwoordigd zal zijn in deelstaatparlemen ten van Saarland en Neder-Saksen. Ook de socialistische partij van bondskanselier Brandt, de SPD, verloor een groot aantal stemmen. In alle drie staten (de derde is Noordrijnland-Westfalen) boekte de oppositiepartij, de CDU, een flinke winst, hetgeen CDU-voorzitter Kiesinger be schouwt als een duidelijke afwijzing van Brandts „Oost-poli tiek". terd. De extreem-rechtse NPD ver dween nu zelfs uit het deelstaatpar lement van Neder-Saksen, de „Hei mat" van Adolf von Thadden, waar z;j 7 zetels bezat. Nu bracht de NPD het in dit land tot 2.3 procent, in Saarland tot 3.3 en in Noordrijnland- Westfalen tot slechts 1,1. Ook de DKP. de communistische party, tel de niet mee. de Westduitse deelstaatverkiezingen van gisteren heelt bonds- lier Brandt (links) een gevoelige nederlaag moeten incasseren, toen hij en zijn echtgenote Rut gisteren in Bonn hun stem chten was hij zich nog niet bewust van de tegenslag, die hem thten stond. Rechts: een lid van het stembureau. ®EN Een groot gedeelte van de Rotogravure zal wor- Rergeplaatst naar Haarlem. In de komende drie tot vijf het technisch bedrijf, dat 250 tot 300 man omvat, ver- n naar het gebouw van de Haarlemse Diepdruk Industrie Een paar afdelingen ongeveer een honderd man sterk men in Leiden gehuisvest blijven. Er zullen geen ontslagen lange tijd doen in Leiden tel de ronde over een der- terhuizing. Al enkele malen directie in het openbaar kri- ifend over de medewerking gemeente Leiden bij het zoe- 1 vinden van een geschikt toln, waarop de noodzakelij- van de Rotogravure zou kunnen worden. verwacht van heden tot jtvond. Droog weer met wol- maar plaatselijk ook zon. wind en ongeveer dezelfde ■toren als vandaag. (Opgemaakt te 12.40 uur) 9 4.19 uur; onder: 21.02 uur. °P 18.05 uur: onder: 1.41 uur. te Katwijk te 0.12 en 12.41 ■«water te 8.12 en 20.49 uur. bestaat uit 18 pagina's. Deze houding van de gemeente heeft er mede toe bijgedragen, dat men bjnnei de V.N.U. ging denken aan een samenvoeging van de technische bedrijven van de Rotogravure en de Haarlemse Diepdruk Industrie. Hoewel de directie van de Rotogra vure vanochtend geen commen taar wilde geven, schijnt het besluit om tot zo'n integratie over te gaan te zyn gevallen. Dit kan o.m. wor den afgeleid uit het gesprek, dat de directie vanmiddag met de onderne mingsraad zou hebben en het con tact, dat al enige tyd met de vak bonden over deze kwestie wordt on derhouden. Verwacht wordt, dat de verhuizing van het technische bedrijf naar Haarlem zo'n drie tot vijf Jaar in beslag zal nemen. Enkele takken van dienst zoals fotografie en re touche en wellicht ook de montage zullen in Leiden blijven. De vakbon den en de ondernemingsraad is ver zekerd, dat deze integratie geen ont slagen tot gevolg zal hebben. De FDP is niet meer in de parle menten van Saarland en Neder- Saksen vertegenwoordigd omdat zy er niet in slaagde om vijf procent van het aantal stemmen te behalen, de ..drempel" voor toelating tot het par lement. In Noordrijnland-Westfalen behaalde de RDP slechts 5.5 procent en kwam dus maar net met de hak ken over de sloot. Bij de vorige ver kiezingen in dit gebied behaalde ze 7.4 procent. Brandts sociaaldemocraten moesten ln Noordrynland-Westfalen de eerste plaats afstaan aan de CDU zy het met 46.3 tegen 46.1 procent van de stemmen, hetgeen in het parlement te Düsseldorf een verschil van één ze tel zal betekenen. In Neder-Saksen, waar de SPD zo lang de bondsrepu bliek bestaat de grootste partij is ge weest, kwam in de situatie geen ver andering, maar de CDU bleef slechts een half procent achter de winnaar, zodat ook hier het verschil tussen beide grote partyen één zetel zal zijn. In Saarland bleef de CDU het sterkst. Ze wist haar voorsprong op de SPD (die er 0,1 procent op voor uit ging) met een winst van 5,2 pro cent echter nog aanzienlijk te ver groten. De kans is groot dat in Noordrijn land-Westfalen, waar net als in Bonn SPD en FPD samen regeren, die coalitie wordt voortgezet. De sociaal democratische miinister-presddent Kiihn liet er gisteravond geen twij fel aan bestaan dat hij de liberale leider Weyer houdt aan diens toezeg gingen van de afgelopen maanden. Ook CDU-aanvoerder Köppler bood de FDP echter onmiddellijk overleg over een kabinetsformatie aan. Weyer liet zich in een eerste reactie nog niet duidelijk uit. Conservatieve FDP-po- litici in Noordrijnland-Westfalen we ten de zware slag voor hun partij aan afkeuring van de door Brandt en Scheel gevoerde buitenlandse poli tiek. Aangezien bij de verkiezingen bijna de helft van de Westduitse kiezers was betrokken en de nationale poli tiek in de campagne een grote rol had gespeeld, wordt de gebeurtenis van gisteren beschouwd als een eer ste zware test voor de regering- Brandt-Scheel. CDU-voorzitter Kie singer ging in een eerste reactie nog niet in op de vraag of nu een fron tale aanval op de regering moet wor den verwacht. „Wij zullen dat in alle rust overdenken", aldus de voorma lige bondskanselier. Verpletterd De tendens, dte deze verkiezingen heel sterk hebben aangetoond, is die naar een twee partyen-stelsel. Deze „polarisering" werd door minister Scheel, wiens party er de dupe van is. gisteravond om. getreurd omdat het twee grote partijen betreft die politiek vaak diametraal tegenover elkaar staan. Scheel kondigde ove rigens een harde strijd om het voort bestaan van zyn kleine party aan: „Wie onder zo sterke druk staat, ver dedigt zich fel". Andere kleine partijen zyn tussen het geweld der groten geheel verplet- ADVERTENTIE Pantalons, kolberte, kostuums Haarlemmerstraat 186-197-199 De zware nederlaag die de FPD heeft geleden, zal naar men in Bonn aanneemt, gevolgen hebben voor de politiek ln Bonn. Gerekend moet wor den met vertraging in de Oostpolitiek. In elk geval Is het nu zeker dat mi nister Scheel met een reeks tegen voorstellen naar Moskou zal reizen, nadat staatssecretaris Bahr al een praktisch afgerond ontwerpverdrag voor het afzien van geweld mee naar huis had gebracht. Het grote verlies van de FDP heeft de positie van die party in de coali tieregering in Bonn versterkt. Brandt en Wehner, die de afgelopen weken hebben gezinspeeld op het stellen van de vertrouwenskwestie en het uit- schryven van nieuwe landeiyke ver kiezingen, weten nu dat daar geen sprake van zal kunnen zyn. Giste ren is duidelijk geworden dat hun coalitie-partner, de FDP, in dat geval vrywel zeker van het toneel zou ver- dwynen, terwyi Brandt er ernstig rekening mee moet houden dat ook zyn SPD tegen de CDU het onderspit zou delven. In de perscommentaren wordt de voor Brandt en Scheel te leurstellende verkiezingsuitslag voor- nameiyk geweten aan kritiek op het economisch beleid en op de Oostpoli tiek. £"■/- Jk'. ■xs- - KATWIJK, HUIZEN. WEZEP, HARDINXVELD (GPD. ANP) Op diverse plaatsen zijn zondag middag weer zwembadkrakers ac tief geweest om te protesteren tegen de sluiting op zondag. Dat gebeurde onder meer in het nieuwe Katwijkse openlucht zwembad „De Mierenweide". Tot een kraak is het echter niet ge komen. Toen de eerste Jongeren over de muur van het zwembad wip ten, opende directeur Dick Timmer mans één van de hekken van het bad waardoor de jongeren zon der moeite en zonder vernielingen aan te richten het zwembad konden be reiken. Enige honderden onder wie ook ouderen betraden het zwem bad, maar niet meer dan dertig Jon geren begaven zich in het water. Rond de omheining Stonden velen toe te kyken wat er zou gaan ge beuren Wie verwacht had. dat de Ka/twykse politie drastisch tegen de „krakers" zou optreden, kwam be drogen uit. Er was slechts één recher cheur in het bad aanwezig om toe te zien, dat er niets vernield zou worden. De jongelui gedroegen zich zeer behoorlijk Rumoeriger ging het toe in Hui zen. Daar sloeg de politie honderden betogers met gummiknuppels het zwembad „De Sysjesberg" uit. De politie maakte bovendien gebruik van een waterstaai om de groeiende menigte jongeren op een afstand te houden. De .Aanval" op het zwembad werd gistermorgen omstreeks half twaalf door ongeveer vyfhonderd jongeren begonnen. Jongeren klommen over de hekken en knipte de prikkeldraad omheining aan stukken. De burge meester richtte zich via de geluids installatie tot de krakers en som meerde de krakers binnen vyf mi nuten het bad te verlaten Vyf minuten later ging de politie tot actie over. In het Veluwse dorp Wezep heeft zondagmiddag een groot deel van de bevolking gedemonstreerd tegen het gesloten houden van het nieuwe We ze per zwembad op zondag. Aanvankeiyk lag het in de bedoe ling van het actiecomité het zwem bad te kraken, maar daarvan werd later afgezien. Nu trok een stoet van merendeels jeugdige demonstranten met span doeken door de straten gevolgd door een kilometers lange file auto's waar van de inzittenden luid claxonerend blyk gaven in te stemmen met de doelstelling van het actiecomité. Ty- dens de demonstratie werd by ieder tegenstemmend raadslid een rouw krans afgegeven. Voor het eerst in dertien Jaar werd er zondag gezwommen in het zwem bad „De Duikelaar" in Hardinxveld. Ongeveer honderd krakers betraden het zwembadcomplex vla een gat in de omheining. Een uur later kwamen zeven mannen van de rykspolitle door de hoofdingang binnen en wis ten met zachte hand binnen een half uur bassins en terreinen te ontrui men. Er werden geen processen-ver baal opgemaakt. Meer nieuws over de .kraak" in Katwijk op pagina 13. UTRECHT (GPD) De heer J. Lanser, voorzitter van het Chris telijk Nationaal Vakverbond, meen dat er reden is voor be zorgdheid over een nieuwe golf van inflatie in 1971. In zijn toe spraak vanmorgen in Utrecht, waarschuwde hij dat de nieuwe inflatiegolf onze economie en daarmee de welvaart ernstig kan ondermijnen. Hij zag een nauw verband tussen de steeds maar voortgaande inflatie en de moei lijkheden waarin verschillende bedrijven verkeren. Hy achtte het noodzakelijk dat overheid en bedryfsleven elkaar in goed overleg zullen weten te vinden. Toch komt het overleg niet tot stand, doordat NKV en NVV als voorwaar den blyven stellen dat eerst artikel 8 uit de loonwet moet goed mogelijk in een sociaal spoor te houden. Kinderbijslag (Van onze correspondent DEN HAAG (GPD) Op giro 777 van het Rode Kruis is f250 000 bin nengekomen voor hulpverlening aan de slachtoffers van de Ramp in Pe ru. Het geld zal aan verschillende projecten worden besteed vla de or ganisaties, die aan de inzamelingsac tie mn het Rode Kruis deelnemen. J. LANSER verdwynen. Het CNV denkt daar. al dus de heer Lanser, iets anders over. hoewel ook hier ernstige bezwaren bestaan tegen dat artikel. De heer Lanser zag geen reden de heropening van het centraal sociaal- economisch overleg „wat meer is dan het loonoverleg" geheel af hankelijk te stellen van het al dan niet blyven voortbestaan van het loonwetartikel, dat naar zyn mening toch al op sterk water staat. De vak beweging heeft de plicht, zo ver volgde hy, de belangen van zyn le den en daarmee van alle werknemers te behartigen. Dat kan in de huidige omstandig heden alleen, wanneer de vakbewe ging mee-praat en mee-beslist over maatregelen die op korte termyn no dig zyn om de economische kar zo De heer Lanser besloot zyn toe spraak met in alle duldeiykheid te stellen dat het CNV zich zal verzet ten tegen bevriezing van de kinder- byslag of een vermindering daarvan, die een verslechtering van de positie van met name de lagere inkomens groepen tot gevolg zal hebben. Arrest voor Koeandete Lui- t?nant-kolonel Maurice Koean dete, stafchef van het leger in Dahomey, is ontslagen en tot zestig dagen miiltair arrest veroor deeld. zo is zaterdag officieel bekend gemaakt. In het communique wordt gezegd, dat Koeandete misbruik van zyn gezag had gemaakt en de stryd- Krachten voor persoonlyke doel einden had gebruikt. Ceylon links De nieuwe linkse regering van Ceylon schort de be- trekikngen met Israël op en zal Oost-Duitsland en de voorlopige re gering van de Vietcong ln Zuid- Vietnam erkennen, evenals Noord- Vietnam en Noord-Korea. De rege ring van mevrouw Bandaranaike zal wat genoemd wordt een „onafhanke lijk buitenlands beleid" voeren. Zy zal zich verzetten tegen imperialis me en kolonialisme «n de nationale bevrijdingsbewegingen steunen. Katwijkse krakers klimmen over de muur van het zwembad De Mierrenweide. Veel meer dan het uittreden van de radicale groep-Feddema, kan het conflict over de bewape ning, dat zaterdag op het Utrechtse convent van de Anti- Revolutionaire Partij aan de dag trad, deze partij nog tot ontplof fing brengen. De oproep van prof. Verkuyl om „in Gods naam" van elk dreigen met kernwapens af te zien. sloeg behoorlijk aan en leg de scherpe interne tegenstellin gen bloot. Tegenstellingen, die nu als een bom onder het voortbe staan van de ARP liggen en die op z'n minst de samenwerking met KVP en CHU in gevaar bren gen. Krijgt Verkuil zijn zin, dan kan Biesheuvel de samenwerking met KVP en CHU verder wel vergeten, evenals het premierschap van het volgende kabinet dat hij op het oog heeft. Verliest Verkuyl. dan dreigt alsnog een splitsing, die de plannen van drs Feddema om een nieuwe partij te beginnen aardig in de kaart zou spelen. Voorzitter Veerman zei na af loop van het convent, dat een uitspraak over de bewapening niet kon worden gemist wegens de financiële consequenties daarvan voor een volgend kabinet. Dat nam echter de veronderstelling niet weg dat hij wilde voorkomen dat de ARP op dit punt straks met lege handen bij de twee an dere christelijke partijen zou moeten aankomen. Op dit convent bleek duidelijk dat mr. Biesheuvel hard bezig is het klimaat rijp te maken voor nieuwe samenwerking met de WD. Hij was opvallend gematigd in zijn kritiek op het recente op treden van deze partij in het PBO-debat in de Tweede Kamer en hield drs. Feddema voor dat ook met liberalen heel goed struc turele maatschappijhervormingen zijn door te voeren. ADVERTENTIE UW SCHOENEN STUK? geen bezwaar. Terwyi U winkelt maken wy ze klaar. NYLON HAKJES, va 1,95 p.p. TEXILON HAKKEN 3 x sterker dan nylon 2,95 p.p. ZOLEN EN HAKKEN reeds ta. 6,50 p.p. óók klaar terwijl U wacht. KRAMERS KOREVAARSTRAAT 17A, LEIDEN schoenrep sinds 1929 Geopend maandag 13.30 tot 18 uun, Overige dagen 8.30 tot 18 uur. Zaterdag 9 tot 17.30 uur. Uit het Leidsch Dagblad van 15 Juni 1870: Naar wij vernemen, heeft het bestuur van de Maat schappij der Nederl. Letter kunde besloten, dat de maal tijd, waaraan de heeren leden zich zouden, vereenigen op Donderdag e.k. na afloop van de jaarl. vergadering niet zal doorgaan. Burgemeester en Wethou ders alhier gezien het adres van Corn, van Haasteren melkverkooperbetreffende een vergunning tot het hou den en mesten van var kens in het perceel Langestr no 725, delen mede dat be zwaren kunnen worden inge bracht ten Raadhuize op 15 Juni eJc.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1