iWEMBAD IN KATWIJK GEKRAAKT overleg Werkspoor Jideelkoersen Amsterdamse Effectenbeurs f Geslaagd voor hbs Stemming viel mee als in Rijssen Verhoging bruto minimumloon tot f. 160,- niet per I juli FR.4UÜEBIJ Toch NS- man bij VERKIEZING IN WESSE fDAG 8 JUNI 1970 LEID8CH DAGBLAD PAGINA 17 IJK AAN ZEE Ongeveer Katwijkse jongeren hebben UW ven na twaalf uur het «penluchtbad De Mierewei- aakt". Ze wilden daarmee jen tegen het besluit van de rraad het bad op zondag te stellen. sl gelui klommen over de af- en doken, na zich ontkleed n, in het bad. Toen na een >f tien de politie in groten het bad arriveerde ver bakers" op het eerste water. Binnen een half de rust ln De Miereweide rerd. Katwijkse politie was het 3 dat jongelui 't plan hadden >t openluohtbad te ..kraken", hadden 's morgens vroeg e politiemannen de wacht in De Miereweide. Even uur het tijdstip waarop ÜTwijkse ingezetenen graag ''geopend hadden gezien ongeveer veertig jongeren Ct ïekken en namen bezit van Het ging allemaal zeer or- De Miereweide aanwezige innen vroegen ogenblikkelijk entie. waarop binnen enke- tn een groot aantal agenten ld verscheen. De jongeren Bommeerd het water on- te verlaten. Aan dit bevel zonder veel protest gevolg. kele „alternatieve" badmeesters er voor zorgden dat er geen ongeluk ken gebeurden. De politie van Ras sen. die op de hoogte was. is tegen de bezetting van het bad niet opge treden. Vanavond om half zes heeft de burgemeester van Riissen. de heer CBJ Landweer, in het stadhuis een gesprek gehad met een vijftal deel nemers aan de bezetting van het zwembad. De burgemeester betreurde de ac tie zeer en vond dat ook de jeugd van Rijssen begrip moet hebben voor een meerderheidsbesluit van de gemeenteraad dat inhoudt dat het zwembad op zondag gesloten dient te zijn. Dat zijn nu eenmaal de re gels van de democratie, volgens de burgemeester. Fraaiste rond om half zes heeft de n Rijssen bij Almelo het e zwembad een der 'rï it de omgeving, „gekraakt, lid ncenteraad is ook daar de vertegenwoordigd en het dat het zwembad ook daar is gesloten. Van de kan- ■giiarop nog gewezen. tting van het zwembad in erd uitgevoerd door enige jongeren. Een actiecomi- demonstratie organiseerde „Jm de toegangspoort te for- [tallen en in een later i onderden jongeren namen het zwembad, waar en- Nasser bemiddelt tussen Ethio pië en Soedan De gespannen be- i trekkingen tussen Ethiopië en Soe dan waren zaterdag de hoofdschotel van een gesprek, dat de Ethiopische vorstHaile Selassie, me tde Egypti sche president Nasser im Cairo heeft gevoerd. Aan dit gesprek nam ook de Soedanese vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken. Bakbakr Awadallah deel. De voornaamste kwesties tus sen Ethiopië en Soedan zijn de steun die Soedan zou geven aan de i afscheidingsbeweging in de Ethio pische provincie Eritrea en de steun I die Ethiopië zou verlenen aan de opstandelingen in het zuiden van Soedan. Protest Spaanse bisschop Mgr. dr. José Maria Cirarda, waarne mend bisschop van Bilbao heeft gis teren in een herderlijk schrij ven krachtig geprotesteerd tegen de arrestatie en opsluiting van negen Baskische priesters van zijn diocees. In zijn herderlijk schryven. dat in alle kerken van zijn bisdom is voor gelezen. zegt mgr. Cirarda dat de priesters gevangen zyn gezet op grond van hun preken en dat een dergelijk optreden de vrijheid van de kerk bedreigt. Van onze oorrespondent HAARLEM (GPDi Het ziet er niet naar uk dat de verhoging van 145 naar 160 gulden bruto per week op 1 juli wetskracht zal krygen. zo al* de vakbeweging heelt geëist. Pas op 19 juni komt de Sociaal Econo mische Raad byeen met de bedoe ling minister Roolvink over dit mi nimumloon te adviseren. Er zijn aan- wyzingen dat het advies op onder delen niet eensiemmig zal zijn. De vakbeweging wil een welvaarts- vast minimumloon. Dat betekent ui teraard koppeling aan de lonen en niet meer aan de gemengde loom- fn prijsindex. Daarover en over de werknemerseis de leeftyd voor het minimumloon van 24 naar 21 jaar te verlagen, moet de SER eveneens uit spraken doen Bovendien wil de vakbeweging ook voor werknemers beneden de 21 jaar een bepaald minimumloon vastge steld aien. Mocht de raad het eens worden, dan lijkt het niet waarschijnlijk dat in de resterende twee weken Eerste en Tweede Kamer de kwestie par lementair kunnen afhandelen. Op 2 juli al gaat de tweede kamer met zo merreces. De algemene verwachting is dat na de vakanties het wetsvoorstel op grond van het SER-advies ln be handeling komt. waarna met terug werkende kracht het hogere mi nimumloon wordt ingevoerd. Intus sen gaat de automatische verhoging van het minimumloon van f 145.80 tot f 153,- per 1 juli normaal door. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN Leonard us Gerardus, z. v. C. G. J Schryer en J. M. G Zandvliet Dana d. v. G. J, van der Salm en D. J Vit- tall. Arjen Jacco. z. v. J. E Hoekstra en M. Rog. Monique Geertruida Wil- helmlna, a. v. J de Jong en J. Vletter, Michael James Robert, z. v. R. Stan- yon en S. Wrle. Jakomina Catharina. d. v. F. Mulder en J. C. Favler Nico- laa« Willem, z. v. N. W van Beelen en K. Kraijenoord. Martin, z. v. P. T. F. Broeckhuljsen en S. G. Oostenbrug Marianne, d v. H. F. Gijsman en H Slingerland. Jelka Wilhelmina Maria, d. v. J. J. I G. Heemskerk en P J M. Meeuwenoord. Maria Hendrlka Le na. d. v. G. Barkema en L de Geus. Réne Pieter, z. v. C Labrujére en E E. Plkaar, Tessel Romelia d v A. Rut gers van der Loeff en E J. Ober. All ee. d. v. J. C. Aangeenbrug en A. W. van Oudenaaren. OVERLEDEN P. L. M Wlnkens. zn.. A. F van Dijk m.. N. A. Sanders. d„ A. GutJt, w. v. A. van Duijvenvoorde WES8EM (GPD) Schipper P. Huygens uit Wessem heeft bij de po litie aangifte gedaan van de fraude bij de raadsverkiezingen van vori ge week. Hij maakt er in z|jn klarht gewag van dat met gebruik van val se handtekeningen stemvolmachten voor hemzelf en zijn vrouw zijn aan gevraagd. De zaak kwam aan het rollen toen de schoonvader van de schipper op de verkiezingsdag per toeval opving dat zekere J uit Wessem bij vol macht voor het echtpaar Huvgens de stemmen had uitgebracht. Bur gemeester L. W M. Douven van Wessem heeft als hoofd vanhetoen- traal stembureau te Wessem de gang van zaken omtrent die twee stemmen in een procesverbaal by het stembusdossier gevoegd. De stembusuitslag is door deze twee valse stemmen wellicht in het geheel niet beïnvloed. Toch gonst het in het Maasdorp van geruchten over nieuwe verkiezingen. Ln Wessem. waar de verkiezing juist een vredig en superdemocratisch verloop de kandidaten met de meeste stemmen kregen er volgens eensgezinde af spraak tussen alle twaalf kandidaten een wethoudersstoel toegewezen hadden. Marktberichten LEIDEN, 8 Juni Coop. Groente en Fruitveiling/ Aanrdbelen 60-71. Aardappelen 86-106, Andijvie 42-65 Peulen 300-510. Snijbonen 160-320. Sp kool 40-67, Postelein 43-70. Prei 13-15. Rabarber 21-35, Spinazie 70-109, Kom kommers 18-40, Champignons 220-240. Tomaten A 420-790. B 890-910. C 650- ',a CC 550-6. Waspeen 72-127. Bloem kool 107-128. Sla 17-28. Bospeen 61- 114. Kroten 48-64. Peterselie 19-35 RIJNSBURG. 6 Juni Bloemenvei ling Flora Anjers per stuk: Witte S. 13-17. Rode 15-20. Roze 14-19. Crow- ly 14-18. Dusty 15-21. Arthur 13-18. O J. 16-22, Keever 16-23. La Reve 25- 35. Esperance 18-24. Freesia per vis Golden Yellow 100-135. White Swan 130-160, Aurora 140-165 Ballerina 150- 180. Rozen per stuk: Baccara 20-35. Carol 8-12. Garnette 7-11. Zorlna 10- 15. Dlv. per stuk Anthurlum 50-175. Gerbera 15-55. Colvillei 15-35. Gladlo len 15-26. Violieren 18-23. Lelies 50- 100, Pioenen 25-35. Per bos Irissen 120 250, Duizendschoon 60-100. Ixla 50-73. Per 100 Witte Margrieten 200-300. Ko- rembloemen 300-420, Zlnnea's 450-60. Chrysanten per bos Ind Polls 25- 275. White Spider 275-300 Yellow 275- 300 Golden Christal 220-250. KATWIJK AAN DEN RIJN 6 Juni - Groenteveiling Waspeen (per kist) Al 330-620. A2 260-510, BI 810-1180. bospeen (per bos) 99-100. spinazie II 36. Aanvoer waspeen 18.000 kg ROELOFAREND6VEEN. 6 Juni Bloemenveiling: Am. Anjers 10-24 Ro zen Garnette en Carol 7-13. Nordia 10-15. Zorlna 11-14, Sonora 10-19. Su per Star 20-28 Motrea 17. Baccara 21- 33. Jr. Miss 13-14. Carla 18-28. Faber- ge 14-15. Carol Princess 11-15. Bridal Pink 11-13, Carina 19-26. Lelies 26-85, Van onze parlementaire redactie». DEN HAAG "GPD' De regering heeft de NS gemachtigd een waarne mer te zenden naar het ronde tafel gesprek over het voortbestaan van Werkspoor, dat morgen of woensdag op initiatief van de vakbonden zal worden gehouden. Het gesprek, waar aan ook de VMF en de gemeen tebesturen van Amsterdam. Rotter dam en Den Haag zullen deelnemen, is bedoeld om na te gaan of de af deling rollend materieel, die door sluiting wordt bedreigd, door orders van de drie grote gemeenten kan wor den gered. Uitgangspunt van de conferentie is de suggestie van burgemeester Thomassen van Rotterdam om Werk spoor te verzekeren van de orders aan wagonmateriaal voor de stede lijke vervoersbedrijven (tram- en metro-materieel». Samen met de or ders die de NS nog wil plaa'sen <60 bakken» zou het bedrijf op die ma nier wellicht nog geruime tijd kun nen blyven draaien. Een woordvoerder van het minis terie van Verkeer en Waterstaat wilde zondagavond de mogelijkheid niet uit sluiten dat de NS nog verdere aan vullende orders plaatst als daarmee het initiatief van de vakbonden kan worden verwezenlijkt. Maar in prin cipe handhaaft de regering haar standpunt, zoals het in het kamerde bat van twee weken geleden is ge formuleerd. Dat betekent dat de NS niet zal worden gedwongen bestellin gen by Werkspoor te doen. die elders voordeliger kunnen worden geplaatst. LEIDEN Geslaagd voor HBS A aan het BonaventuracollegeTheo Bakker, Leiden Wim v. d. Berg. Lei den. Kees Breedeveld, Leiden. Ton Creijghton, Leiden. Tom Dieben. Voorschoten. Sven Flohr. Leiderdorp René de Groot. Leiden. Han de Jong. Oegstgeest, Klaas Klein, Zoeterwou- de. Nico v. Niekerk, Bodegraven. Pe ter Otto. Ter Aar, Kees Putman. Noordwyk. Hans Rietbergen. Leide Leo Standeart Voorhout. Piet v d. Steen. Leiden. Herman Steenber gen, Leiden, Frans v. d. Velde. Den Haag. Giel Albers. Leiden. Nico Bak ker. Alkemade. Marian Biegstraaten. Leiden. Frans Bovenlander Leiden. Noordwijk. Hans Rietbergen. Leiden. Tineke Buikstra Oegsgeest. Fr. Bun- nik Wassenaar. Loe Buijze Noordw.. L. Crooymans Katwyk. Ronnie Fase, Hazerswoude. Lidie Heemskerk. Zoe- terwoude, Bert Janssen. Leiden. Bert Kienjet. Leiden Magda Neyenhuis Zoeterwoude. Albert v. Nierop. Al phen a d Rijn. Henk Reekers, Leiden Jeannet Rovers Voorschoten. Eduard Standaert, Voorhout. Jan Volgering. Ter Aar. Frans Witteman Woubrug- ge. Aan de chr scholengemeenschap Zuidwest zyn geslaagd voor het exa men HBS BMichiel van den Berg-Voorschoten, Marinus Jan Bier Wassenaar. Joke Dominicus Voor schoten, Wim Gesink Katwyk Zee, Willem de Groot Leiden. Koos Hy- mans, Voorschoten. André van Hooi donk Leiden, Ad van den Kommer. Leiden. Jan Leeuwenburgh Leiden. Bert Lever Leiden. Inge Lim Leider dorp. Ruud Ouwerkerk Leiden. Roe lof Schaart Katwyk Zee. Evert Jan van Schalk Leiden. Evert Zwolle Lei derdorp, Wim Crama Leiden. Adriaan Dubbelaar Leiden. Jan Dykstra Voor schoten. Maarten van Harten Leiden Peter van den Hoogen Alphen Ryn Violieren 5-17 p st. Trosanjers 225-260 Alstroemerln 110. Chrvsanten-jaarr. 290-310. Gladiolen 140-270. Colvlllets 80-30. Irissen 55-165. Bruidsanjers 36- 43. Duizendschoon 40-100. Pyrethrum 50-80. Esther Read 42-100. Margrieten 27-60. Lathyrus 30-90 Campanula 115- 165, Freesia" 80-120. Brodea 40-215. Or- nlthogalum 35-65 per bos. ROTTERDAM 8 Juni Veemarkt Aanvoer totaal 1014 sl rund. 1014 Prijzen Sl. rund let per kg) 540- 670. 450-500. 395-435. 380-395. Stieren 445-500. Worstk. 375-390 Makrktover- r.lcht: Sl. rund. Iets korter slecht la ger BARNEVELD. 8 Juni - Coop Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 305640 stuks, •temming rustig. Prijzen in f per 100 stuks Eieren van 50 51 gr 548-551. 56 67 677-684. 60*81 743-758. 64 65 830- 886 BARNEVELD 8 Juni - Vette Kal- vermakt: Aanvoer 628 stuks, handel tamelijk. Prijzen: le kwal 400-425. 2e kwal. 385-395. 3e kwal. 370-380. RIJNSBURG 8 Juni Groentevei ling Bosuien 25 ct. Bonenkruid 10. radijs 42. pootulen 27, Prei 22. Baden -Würt tem berg blijft één Baden-Württemberg. de met bijna negen miljoen op twee na grootste deelstaat van West-Dultsland. blijft en staat. Dit is het resultaat van ren volksraadpleging, waarin de kie zers in Baden zich gisteren konden uitspreken over de vraag, of zy bij WUrttemberg wilden Wijven dan wel een nieuwe twaalfde deelstaat wil den vormen Van de ruim 2.5 mil joen kiesgerechtigden kwam62.5 pro cent naar de stembus. Van hen sprak 81,9 procent zich uit voor bestendi ging van het samengaan met Wurt- tem berg. Indische vakbondsleider vermoord De 52 jaar oude Krisjna Desai een communistische vakbondsleider, van de Moskourichting is vrijdag avond in een industriewijk van Bom bay vermoord. Desai en een metge zel. P. Patkar. werden aangevallen door een twintigtal mannen, die met zwaarden en speren waren ge wapend Desai overleed in een zieken huis. Patkar ligt in hetzelfde zieken huis bui ton bewustzijn. Paul Jongejan Voorschoten. Jan Klok Lelden. Kees Kors Lelden. Gert van Leeuwen Valkenburg. Wil Leo- pardi Leiden, John Olivier Leiden, Rien Oost veen Leiderdorp Wol ter v. der Schinkel Voorschoten, Onno Scholtens Alphen Rijn, Winfred Wassenaar Leiden. Henk Wielinga, Lelden. Jan Zwarte Leiderdorp Beursoverzieht AMSTERDAM. 8 JUNI Tegen de achtergrond van het te leurstellende verloop van Wall Street j.l. vrijdag is de Amsterdamse beurs maandag nogal mee gevallen. De openingskoersen lagen over de gehele linie onder de skotkoersen van vrijdag maar van groot aanbod was toch geen sprake, ook niet in Kon Olie die circa één gulden lager no teerde op 124.50. Unilever heeft in Wall Street een zware veer moeten laten maar hier bleef het verlies tot f 1, beperkt op 83.60. Philips viel me» op 58.90 (vrijdag 59.60» maar voor Hoogovens kwam de reactie wat har der aan. Na 94 werd 93.70 genoteerd en dus anderhalve gulden onder vrij dag. AKZO moest één gulden afstaan op 79.80. In de beursz&al wordt veel gepraat over de vooruitzichten van de Ame rikaanse markt. Over het algemeen is men niet zo optimistisch, gezien de Jongste politieke en financiële as pecten. Veel zal uiteraard afhangen van de houding der grote Ame rikaanse funds, die door hun aan- en verkoopbeleid een overwegen de invloed op de markt kunnen uit oefenen. De affaire ontplooide zich heel rus tig en de koersfluctuaties waren ge ring. Heineken was één gulden la ger. Amsterdam-Rubber opende op 41 maar deed daarna 40 Dell hand haafde zich goed op 53 en HVA was goed prijshoudend op 55.8. KLM was f3.50 hoger op 117.50. De scheep vaart was verdeeld: HAL wat beter op 85 maar KNSM zwak op 85.10 Van Ommeren ging naar 200 en Scheepvaart-Unie noteerde boven de 70 Er overheerste een gereserveerde en afwachtende houding. De Jaarversla gen van de grote concerns, van de scheepvaartmaatschappijen, van ve le handelsondernemingen en indu strieën zijn nu verschenen, maar de ze maand zullen vooral uit de in dustriesector nog heel wat Jaarcij fers loskomen, die wellicht licht kun nen werpen op de te verwachten gang van zaken in 1970. vorige koersen AANDELEN koers heden R'dam Iss ass. Zaken k jjllmjj. Bank Het Bk. Bank 75.9 76 197.3 200 59.5 58.9 212.2 210.5 167.6 166.4 69.8 70.4 84.5 84 verzekeringswezen IJ tap. EN»6' laai w R'dam 100.3 79 lens k(tl w *Pi!t edJ"»1 I dem nj- oert 175 179.8 Kon Alex Adam 210 212 Bredero Ver Bedr 430 407 -Cluwet 93 93 idem nx. oert. 416 407 Kon Papier 156 160 1 Buhrmann-Tett. 78.5 77 Kon Text Onle 30.5 30.8 Buttinger 70 Koren school 124 124 Bijenkorf Beh. 365 356 Koud its 108.5 107 idem 6 pr. 71 71 Krasnapolsky 56.7 57 Calvé Delft 658 Kon Tapyt 145 138 idem n.r. cert. 620 615 Kwatta 107 102 idem 6 p. pr. 119.5 119.5 Landre 138.5 140 Centr. Suiker 415 419 Leidse Wol 150 149 Chamotte 133 133 Lindeteve* 146 148 Cindu-Key 85 3 87 Lips 149.5 144 Crane Ned. Cur. Handel My 72 158.2 71 158.9 Liiempf Lijm Gel. Delft 60 112 60.5 114 Dagra 165 165 Macintosh 95 Desseaux 67 63 Matubel 132 132 Dikkers 80 78 Meelf. N. B. 170.5 175 Dorp v. 124 125 Mees Bouw 87 83 Dr.-Ov. Houl 119 118 Metaverpa 355 340 Droge Wol 105 113 Meteoor Bet. 259 243 DRU 391 389 Molukse Hand. 17 17 Duiker App. 913 805 Moöa 59 58 Elsevier 493 475 Mulder's 104 104 Emb a 154 153 Mljnb.k. Werk. 355 355 Enkes 179 182 Naar den Chem. 789 ENOT 185 185 Naeff 236 230 Erdal 865 855 Nedap 174 170 Etna 49 483 Ned er horst 54 54.4 Europe Hot. 400 400 Ned. Bontwev. 171.5 171 Figee 140 Ned. Dagbl. Unie 175 Fokker i 65 66 Ned. Kabelfabr. 480 Ford 860 870 Ned. Springst. 155 152 F urn ess 92.6 91.7 Nelle 312 312 Gazelle 116 116 Netam 108 105.5 Gelder Pap. 138.2 137 Nieaf 120 120 idem pref. 1425 Gelderl.-Tiel. 98.2 98 Nierstrass 114 113 Gero 100 100 N Eur. Hout 138 139 Geveke 70 65 Norit 108 105.5 Giessen 79.5 80 Nutricia 364.5 362 Gist-Broc. 106.5 106.5 Nyma 26.8 25 Goudsmit 106 106.5 Nijverdal 70.3 70.5 Grasso 177.5 175 Overzeese Gas 84 82.3 Grinten 280 270 Orenstein 218 217 Grofsmederij 97.1 97 Oving 177 177 Gruyter cf A 66.1 67 Pakhoed 60 60 Gruyter cfB 7Ó2.5 71 Paieinbang 65 59 Palthe 76 75 Hagemeyer 104.5 103 Parkhotel 420 425 Hal berg 53 53 Philips gem. be«. 20.2 19.6 Hattum Blank. 82 82 Pietersen 129 Hellingman 195 205 Pont Hout 168.5 168.5 Hero 210 208 Poorter 107 106 Hoek Mach. 563 558 Porceleyne Fl. 126 128 Holec 176 170.5 Proost Brandt 341 341.5 Holl Bet. Gr. 748.5 74 Holl Melksuiker 239 231 Rademakers 125 125 Homburg 345 Reesin k 131 130 Hoogen boech 178 175 Reeuwyk 281 280 Hoogenstraaten 48 48 Reineveld 130 112 Hooimeyer 115 122 Reis* At Co. 150 IHC HoUand 167.5 167 Rheln Koblen 208 500 Tndustr My. 235 237 Riva 90 205 IBB-Kondor 210 203 Rohte Jlskoot 90 91 Inter las 437 442 Rommenhöller 138 670 Intern Milllei 49.5 50 Ruhaak 130 137 Int Coating 265 260 Rijn-Schelde 130 131.5 Int Gew Beton 335 333 Sanders Beh. 154.5 154.5 Inventum 139.5 199 Schev Expi My 17.7 17.7 lean Heybr. 96.5 97 Scbokbeton 170 170 longen eel Hout 265 290 Scholten Carton 160 160 Kemo 170 170 Scholten Honig 45.2 45.1 Kempen-Begeer 90 90 Scbultema 150 149 Key Hout 262 262 Scbuppen 135 135 Kiene 206 206.3 Schuttersveld 81.3 82 Kioos 161 160 SunoD de Wit 220 222 Simons Emb Soera ba Ja Dr d. Stokvis St.sp Twen the Synres Tab. Philip* Techn. B Mar. Techn Unie Texoprtnt Texoprint pref. nmm -Dryver Tilb Water 1. Tricot beat Twentse Kabel Ubbink-Davo Udenhout Unikap Unilever 7 c. pr. Unilever 6 c. pr. Unilever 4 c. pr. Utermohlen Veneco Veneta Ver. Glas V. Hand. Schev. Ver. Machine V. üitg. v.b. V. Uitg. pref. Ver. Touw Vezel verw. Vihamij Vredeetein VRG Papier Vulcaansoord Waveren Graan Wegener Cour. Wereldhaven Wernink's Bet. Wesson en Wessem Hout Wyers Wijk en Her. Zaalberg Mynbouw en Petroleum Billitoo le r. Billiton 2e r. Maxwell Moeara En lm idem 1/10 opr. c. idem winstbew. idem 4 winstb. Singkep Oostzee Gelderse Tram 825 83 14.8 14.8 99 98 70.3 71 154 157 90 84 120 117 309 309 224 5 142 260 75.5 76.5 425 426 74 73 89.5 87.5 89 87 3 88 87.5 75.2 75 48.5 48.7 230 236 129.5 129 139.5 161 158 136 35.2 34.1 73 72 170 168 5 18 177 165 70.3 71 170 159 450 571 560 56.5 53 67 67 95 90 487 487 130 125 69 68.5 132 132 137 134 70.9 73.9 73 74 68 68 9 Ampex 424 418 Anaconda 127 125 Ashland Oil 51.5 Atchinson 82 5 825 Bethl. Steel 110.8 110.4 Boemg 290 285 Burroughs 465 468 Chadbourn 522 530 Chesapeake 1228 1224 Chrysler 342 341.5 Cities Serv. 670 668 Colgate 930 935 177.8 178 144 143.5 2050 1960 3390 3330 3500 3600 3590 473.1 473 5 97 96 53.5 Partioipatiebewijzen en beleggingsmaatschappijen Antlll Br 235 An till. Vert 125 128 illectr Aruba 100 100 Sur Brouw 400 AJg Fondsen hez. 1040 Amerika Fund 180 177 ^onverto 765 765 Coldmines 103.2 103.2 HBB Bel. 775 780 Holl. Fund 601 597 tnterbonds 613 613 Rentefonds 729 729 Ned. Vastgoed 456 458.9 Sinn. Vastgoed 106.5 106.5 8reevast 67 82 82 Asd Bel Mi] 136 145.5 Dutch Int. 138 138 CKA Bel. 163.5 160.5 Nefo Obara Protector UnJ-Lnveet Unitaa Utilico Con centra Eur Fond* I ünifonds Eurunion Finance ün. Voleurop Can. en Amertk, Fondsen 23 2 22 4 42.8 43.1 7.4 7.5 57.5 59 6 99 9.5 16.2 16.2 88 8.9 416 41 7.6 262 25.7 41.2 39 9.3 92 20.2 19.9 31.2 30 3 36 35.5 8.2 8 9.1 8.7 27 307 31.2 46.2 44.7 A lean Bell. Tel. Can. Can. Brew. Can. Pacific Husky Oil Imper. Oil [nl. Nat. Gas Int. Nickel Can. Investors Schell Can. ACF Ind. Admir. Corp. Allied Chem. Amer. Enka Am. Metal CI. Amer. Motors A. Phot. Eq. A. Smelting A. Standard A. Tel and Tel. Columbia Gas Curtiss Wr. Dow. Chemical Du Pont d Nem. Eastman Kodak Fluor Ford Motor General Cable Gen. Electric Gen. Motors Gen. Tel and E Greyhound IBM Int. Flavors Int. Tel and Tel Jones-La ughl. Kennecott Lanvin Ling-Temco Litton Ind. 19.7 19 Martin Marietta 14.3 17.8 25.8 245 McDon Douglas 17 22.7 21.7 Montgomery 47.8 44.5 22.1 21 6 Nat. Can. 53 53 2 24 6 23.8 Nat. Dim Chem 158 21 5 18.5 176 Nat. Steel 35 9 35.9 125 124 N Amer Philip* 30.8 30 8.7 8.7 Occ. Petrol 17.7 17.5 51.3 Olin Corp. 16.3 16.2 24 24 Penns Centr. 14 14 42.5 43.5 Pepsico 47 46.5 97.6 37 Phil. Petrol 27.9 278 29.1 29 4 Procter 97.6 77 14.2 13.7 Rad. Corp Am. 24 225 66 2 65 Republ Steel 30 8 305 118 114.5 RexalJ 32 30 Sears Roebuck 58 60 Shell Oil 58.5 38.6 68 8 69 Southern. Cy. 21 21 26.2 27 southern Pacific 29 28.3 43.8 42.8 Sperry Rand 28 27.9 18.7 18 Stand Brands 45 2 44 69 8 67.7 St. Oil New Jer*. 57.2 56 68.1 65 Studeb Worth 39.2 48 5 25.5 25 Sun OH 26 7 14.2 14.2 Tandy 37 8 37 288 281 Texaco 286 28 54.5 53.2 Texas Instr. 89.5 86 8 40.4 40.1 Transom Corp 16.6 15.8 15.2 14.2 Union Pacific 38 1 44.3 44.5 Un. St Steel 33.4 32.3 26 26.2 Western Ban 37.6 37.3 15 14.8 Westlnghouse 63 61.5 21.2 20.7 Wool worth 28.7 28 Obligatiekoersen Gezien de zeer geringe wijzigingen die zich van dag tot dag in de koer sen van de obligaties voordoen ver anderen wij <d deze obligatlellist de koersen slechts éénmaal per week. De twee vergelijkende koersen ln deze lijst zijn Meeds die van voorgaande maandag e«: de maandag daaraan voorafgaande Staatsleningen Ned. Ned. Ned Ned Ned. Ned. Ned. Ned. Ned. Ned. Ned Ned. Ned Ned Ned Ned Ned. Ned Ned Ned Ned Ned. Ned. Ned Ned Ned Ned Ned Ned Ned. 7 J. 69-8 25 j. 69-8 7 J. 70-8 25 j. 70-8 60-7 66-1-7 66-2-7 69-7 68-1-6% 68-2-6 V, 68-3-6% 68-4-6% 66-6 V4 67-6% 67-6 65-1-6% 65-2-6% 64-1-6 V« 64-2-6% 64-6 58-4% 69-4% 60-1-4% 60-2-4% 63-4% 64-4% 69-4% 60-4 ¥4 61-4% 63-1-4% 101.1 99 4 101.4 99.9 92.5 88 5 88 3 87.5 83 1 83.1 83 1 83.1 85 81.3 81.3 82.3 82.1 80.7 803 76.7 806 75.9 79 1 74 9 73.3 93.2 79.4 73.4 73 71.9 101.5 98 101.9 99 2 92.4 87.8 87 6 87.1 82.7 82.7 82.7 82.7 84.5 813 81.5 82.1 81.6 80.5 80.1 75.7 80.4 75.6 78.8 74.9 73.1 93.2 79.2 73.3 72.7 71.6 Ned 63-2-4% 71.3 71.3 idem 58-5 ¥4 83.7 84.2 Ned. 61-4 75.9 75.8 idem 64-5 ¥4 796 79.3 Ned 62-4 70.4 70.2 idem 65-5% 192 78 7 Ned 53-3% 68.8 78.4 idem 58-5 78.5 78.5 Ned st 47-3% 65.1 67.4 idem 64-1-5 784 78 Ned 51-3% 89 9 90.2 idem 68-1-2-3-4% 77.9 67.7 Ned 53-1-2-3% 77.3 77.4 idem 63-4% 70J 69.7 Ned 56-3% 746 74.3 Ned 48-3 V* 62.5 62.7 idem WBL 52-4% 88.1 88.2 Ned 50-1-2-3 y4 63.4 63.3 idem rapbr 62 195 195 Ned. 54-1-2-3 ¥4 65.6 65.5 idem s 189.2 190 Ned. 65-1-3 ¥4 64 6 64 3 idem repbr 64 128 126.7 Ned. 65-2-3 V* 74.2 73.8 idem rspbr 65 121 121.5 Gr. Boek S 42.5 42 Idem repbr 66-1 122 122 Ned 37-3 78 7 80 Ned. GJ3 46-3 78.5 78 Industrie en handel Ned. dir. 47-3 89.7 86.8 Hoogovens 66-6% 87.1 87 Indië 37-A-3 92.8 92.6 K.2 Ketjer 65-6 87.8 87.7 Bank- en kredietwezen B. N. G. wb 67-6 Id. 30j.-68/69-4% td. 25J-69-l/3-4% id 25J-60-3/6-4% 873 76.5 79.6 79 Prov.- en G«m. leningen A'dam 47-3% A'dam 48-3% R'dam 62-1-4% Bankwezen ABN *.D 66/70 B.N Gem 66-1-7 idem 66-2-3-4-7 idem 67-1-2-6% Idem 68-1-6-6% idem 67-1-3-3-6% Idem 67-8% Idem 65-1-6 Idem 65-2-6 Idem 65-1-5% Idem 65-2-6% idem 65-6% 86 2 84.5 803 89 89 87.7 86 843 832 81J 82 9 833 81.7 81.5 81.5 87.7 75.4 79.3 78.8 84.5 84 5 80.4 88 6 873 85.7 843 823 81 83.1 823 81.8 81.3 81.7 Gas 0 66-7 V* Gas 0 66-6% Sohlpboj 6 Unilever 6 Premlelenlnren Alkmaar 66-2% A'dam S3-3 Adam 61-2% Adam 06-1-2% Adam 06-1-2% A'dam 66-3-2% Adam 69-2% Breda 64-2% Dorhrecnt ae-2% Eindh 04-2% Enscn 64-2% D Haag 02-1-2% D Haag 62-2-2% Ned RJL 67-2% R'dam 62-1-2% R'dam 62-3-2% R'dam 67-2% Utreent »2-3% L HoU «-»% L. Hoi! 69-2% 93.6 87.8 78.5 85.2 58 1223 59.2 583 70.4 69.5 56 57.5 573 58 60 65 68.1 573 70 65.7 623 91 62.6 623 93 8 87.6 87.5 84.5 583 124 08.8 58 70.1 693 56.8 68 573 5b .6 69 86.1 71 673 703 68.2 82.1 90.1 63 0 633

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17