Nieuwe studentenhuizen meer in de gemeenschap AFBRAAK" IN BEELD OVER GEWEST verhelpen woningnood PRATEN Stroom van tips voor Studenten huisvesting in 't nieuw Diefstal van Nederlandse schilderijen V fè&Christof/e I M Kees Bos kampioen van „De Speeltuin" TWEE VOOR MINSTENS 500 OP STAPEL: AAN OWE VEST EN IN MORSKWARTIER fATERDAO 2S MEI 1910 LEtBSCH DAGBLAD PAGINA S JBSTDEN De gewestraad, gister avond bijeen in het Leidse stad huis, was op één punt na gauw door de agenda heen. Het hoogste or gaan van de twee jaar bestaande tot nog toe lichte regeling in d e Leid se agglomeratie nam afscheid van secretaris mr. H. C. Blokhuis uit Wassenaar, die naar Alkmaar gaat. Verreweg de meeste tijd werd be steed aan een gesprek tussen ver tegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die het sociaal-geografisch en bestuur lijk onderzoek in het gewest leiden, en leden van de raad. Begin van de week was een notitie verschenen over de stand van zaken in dit met een bevolkingsenquête begonnen on derzoek. De onderzoekers wilden de mening peilen onder de gewestraadsleden over het gewest-nu, de taak. de interne organisatie en de toekomst. Afgezien van het feit, dat de tijd van voorbereiding te kort bleek om overleg te plegen verscheidene le den spraken daarom persoonlijk leek het een weinig zinvol gesprek. Die mening kwam ook naar voren in de discussie. Men kan immers begrip hebben voor de verschillende malen uitgesproken mening, dat met dergelijke uitspraken beter kan worden gewacht op de resul taten van het onderzoek. Nu werd bijv. zonder adstructie ge sproken over de vergroting van het gewest. Wassenaars burgemees ter Geertsema op de wip tussen Leiden en Den Haag sprak over samensmelting met de Haagse ag glomeratie. Sassenheims eerste burger Van Knobelsdorff daaren tegen, ®iet een vergroting door by- trekktog van de gemeenten in de bollenstreek. Het Leidse raads lid mevr. Geelkerken vindt de hui dige omvang te gering. Zij denkt in grotere eenheden. De toekomstige bevoegdheid kwam ter sprake. Enerzijds de mening van het Oegstgeester raadslid De Graaf, dat de gemeenten in de toekomst een deel van hun bevoegd heden moeten overdragen aan het gewest. Anderzijds de terughou dende tendens van Katwijk, dat zioh nog helemaal niet wil vastleg gen. Daarom ging het dan ook niet. De onderzoekers konden uitspraken noteren als „gewest in toekomst niet alleen voor overleg" (voorzit ter v.d. Willigen, burgemeester van Leiden), „milieuhygiëne en lucht verontreiniging zijn typische ge westzaken" (mevr. Geelkerken en drs. V. d. Laan uit Voorschoten) ,geen vierde bestuurslaag in ge west" en .gewestraad zal in toe komst gekozen moeten worden", welke laatste opmerking door bur gemeester Van Eysinga van Oegst- geest kritisch werd aangevallen door te wijzen op de onbevredigen de gang van zaken in Rijnmond. De opmerking viel „wat de onder zoekers willen met de ervaringen van een kleuter van twee jaar", maar anderen bleken meer gepor teerd voor bespreking van gewest- zaken. Eén van hen was het Leidse raadslid Van Aken, dat zich wat kritisch uitliet over de communica tie en een aantal zi. onbevredigen de zaken noemde als houding t.o.v. NZH met betrek king tot openbaar vervoer niet in agglomeratieverband bekeken; bouwdistrict past niet op gewest en gezamenlijke aanpak van het bouwen is noodzaak om het huis vestingsprobleem op te lossen; vuilverbrand mg is nog steeds geen egmeensohappelijke regeling; economische ontwikkeling van agglomeratie is nog nauwelijks ter sprake. Hiermee moeten de onderzoekers het doen. HANS MELKERT (Van één onzer stadsredacteuren) LEIDEN De stichting Leidse Studentenhuisvesting heeft om het aantal kamers in Leiden te brengen van de 2500 van nu tot 4000 twee nieuwbouwprojecten onder handen: het ene in de binnenstad op de plaats van het in afbraak zijnde Agneslyceum aan de Oude Vest (zie ook „Binnenstad onder de loep") en het andere in het nieuwe Morskwartier. Beide zijn goed voor minstens 500 studenten. Naast deze twee grote projecten, waarvan het binnenstads-studentenhuis het eerste komt, zal in de komende twee a drie jaar door aankoop en verbouwing van huizen in het centrum van Leiden het aantal kamers van nu worden opgevoerd tot 3000. De mogelijkheid zal worden ge schapen tot het onderbrengen van voorzieningen, die niet exclusief ten dienste staan van de bewoners, waar bij wordt gedacht aan een kapper, een bank, een crèche. Het studenten huis zal daardoor méér in de ge meenschap staan. Die gemeenschap zal wat de nieuwbouw op de hoek van de Oude Vest en de Pelikaan straat noord-zuid-rout) betreft wel de auto's moeten onderbrengen van het studententehuis. De architecten van dit reeds door het ministerie goedgekeurde plan, Paardekoper en Barnhoom uit Lisse en Kroneman uit Leiden, denken voor de binnenplaats niet aan een parkeergelegenheid maar aan byv. een gazon. In het. gebouw, dat aan de zijde van de Oude Vest wordt aangepast aan de oude bebouwing, komen door een flexibel systeem twee-, drie- en zeskamereenheden met natte cel- toi let en keuken. De kleinste kamer is 12 m2. Ook voor het Morskwartier worden dergelijke oplossingen gezocht om een flexibele bewoning toe te laten. In beide planen en dat is nieuw is uitgegaan van de gedachte, dat bouwwerk en bewoning een integre rend onderdeel van hun stadswijk moeten uitmaken en van de gedach te, dat de indeling voldoende elas tisch moet zijn om een pluriforme bewoning toe te laten. Vrouwelijke en mannelijke studenten, alsmede echt paren, moeten naast elkaar kunnen wonen. In Londen LONDEN «Reuter) Zes schilde rijen van 17de eeuwse Nederlandse meesters zijn gisteren uit een galerij in het centrum van Londen gesto len. Gezamenlijk hebben de doeken een geschatte waarde van rond 60.000 gulden. Volgens een woordvoerder van Scotland Yard hebben drie die ven door een raam aan de voorzijde van de galerij Rupert Preston inge broken. Het kostbaarste gestolen schilderij is een haven tafereel van Verbeeck met een geschatte waarde van 18.000 gulden. De andere werken zijn onder meer van A. van Anthonissen en J. van Beecq. Pretkelder In het binnenstadsgebouw somt een kelder met „open" deuren, waar in van alles kan. een soort „pret- ruimte", waar ook plaats is voor een crèche e.d. en waarbij wordt gedacht aan medegebruik door „de buurt". Op het hoge pand komt een dakterras. Het ligt in de bedoeling dit pro ject in 1972/1973 te voltooien. Minder nabij is de bouw van het studentenhuis in het Morskwartier, dat tegen de twintig bouwlagen gaat tellen. De Leidse architecten Schutte en Bellaard tekenen voor dit plan, dat bij het derde lustrum van de stichting Studentenhuisvesting over drie jaar ln elk geval vaste vormen zal hebben aangenomen. Het uitgangspunt is het vóór 1975 gereed te hebben. De stichting wil met deze plannen een basis leggen voor een taakver breding. die zij zelf o.a. ziet in de vorm van het huisvesten van andere groepen, zoals jongeren ln niet-uni- versitaire opleiding. ADVERTENTIE Een begrip voor stijlvolle disgenoten. Wlnke fill bon QOÜl Speciaalzaak voor Chrislofie Winkelpn'" Gangetje 8 Leiden Telefoon 01710-22437 Nieuw home De stichting heeft de beschikking over een „eigen home" in het uit 1664 stammende monumentale pand Rapenburg 31, waar Boerhaave eens woonde. Studentenhuisvesting is ver huisd van het Stationsplein naar dit sfeervolle bureau, dat gistermiddag in aanwezigheid van een groot aantal genodigden is geopend door de voor zitter, de heer F. Dykstra. Een beeld van het „beeldige" pand Rapenburg 31, waarin de stichting Studentenhuisvesting een sfeervol eigen home heeft ge kregen. (Foto LD/Holvast) Het gezelschap maakte gebruik van de gelegenheid drie onlangs gereed gekomen panden te bezichtigen: het nieuwe Pelcomplex aan de Morsweg, waar de vlag in top ging, en de ge restaureerde studentenhuizen Oude Singel 64—66 en Hogewoerd 82—82a. j LEIDEN Ongeveer vijftig Lei- j denaren gemeenteraadsleden, krotbewoners en krakers dooreen J hebben gisteravond geprobeerd wat aan de woningnood in Leiden te doen j Een discussiegroep van zo maar een i stel stadgenoten had hiertoe het ini- I tiatief genomen. Iedereen die maar J op enigerlei manier met de wotiing- j nood te maken heeft «en wie heeft dat niet?) was door deze groep uit-1 genodigd om in zaal Mekel aan de Hogewoerd tot een gzamenlijk ant- I woord te komen op twee kernvra- gen: wat kan er plaatselijk aan de woningnood worden gedaan, en wel ke landelijke maatregelen zijn er mogelyk? Gespreksleider Kamphuys ont ketende met t stellen van deze vra gen een stroom van losse reacties, zonder aan het eind van de avond met een afgerond resultaat te kun nen komen. Dat lag ook wel voor de hand. Geen zinnig mens kan heb ben verwacht dat deze „niet-politie- ke" bijeenkomst nu de oplossing zou leveren, waarmee we met één klap uit de woningnood zfjn. Wel kwam er een hele serie prak tische voorstellen los. die met elkaar misschien wat verlichting kunnen brengen. Een kleine greep uit de sug gesties: een halve huurprijs voor wonin gen in een saneringsgebied (oud bouwvakker) laat de bouwvakkers zelf hun eigen huis neerzetten op de talrijke plekjes bouwgrond die je overal in Leiden aantreft. Rijk en gemeente zouden hierbij hulp moeten verlenen (man) de deur pat open van .„sociae zaken", als men een geschikte wo ning niet kan krijgen als gevolg van financiële omstandigheden maat schappelijk werker van sociale za ken) geen financiële achteruitgang voor bejaarden, die van een (te) groot huis naar een bejaardentehuis willen. ZIJ moeten daar dezelfde duur gaan betalen als voor hun oude wo ning, om de doorstroming te bevor deren (gemeenteraadslid) minder luxueuze woningen bou wen (oud timmerman) reactie van een ander hierop: ..mag de arbeider soms geen douche j hebben?" ook geldt voor het onderwijs (lid po litieke partij) verplichten dat de huur een be paalde percentage van het inkomen bedraagt. Anders extra belasting hef fen (kandidaat gemeenteraad) de Merenwijk geheel of gedeel telijk voor Leldenaar bestemmen (lid politieke partij) een eind maken aan de gewoon te cmder aannemers, om bij de aan besteding elkaar geld toe te stoppen; de zogenaamde opzetjes (student) worüngbouvr-kapitaal van de overheid tegen lage rente (zelfde spreker) Ook het kraken werd meermalen voorgesteld als een zij het niet afdoende noodmaatregel. Sommige krotbewoners kunnen er tijdelijk door uit de brand worden geholpen. „Kraken ls een soort noodrecht. Nood breekt wet. Zeker de wet. die kost wat t kost eigendommen be schermt ten k06te van krepeergeval- len". De gemeente moet niet zo toeschie telijk zijn met het verlenen van een vergunning om een woning in een bedrijfspand te veranderen, vond een kandidaat-gemeenteraadslid. Dat is jaren geleden bijvoorbeeld gebeurd met de negen grote huizen van Zwolsman aan de Vliet. Deze spre ker heeft met eigen ogen geconsta teerd, dat deze nog steeds leegstaan de pande nu nagenoeg niet meer het opknappen waard zijn. Naarmate het middernachtelijk uur naderde, verminderde het prak tisch rendement van de bijeenkomst, doordat er hele maatsohappij-be schouwingen bij werden gehaald: ..In deze kapitalistische maatschappu is de woningnood niet op te lossen", meenden somigen. de woningnood voor gehandi capten is groot, het leed soms onbe- schryfiyk. Waar biyven de voorzienin I gen voor deze groep (gehandicapte) j het oprichten van een gemeen- J telyk bouwbedryf, zoals In Den j Haag (kandidaat gemeenteraad). B. en W. moeten meer gebruik maken van hun recht om leegstaan- j de huizen te vorderen (zelfde spre- j ker) aandringen op beginselverkla ring. dat iedereen recht heeft op een bepaalde woonruimte, zoals dat VALKENBURG De Feyenoord- Fanclub in Valkenburg, die enkele weken geleden Ls opgericht, organi seerde deze week een badminton- toernooi. De wedstryden werden in „De Speeltuin" gespeeld, de organi satie was in handen van S. Zwanen burg. In de eerste groep (10-11 jaar) waren 11 deelnemers, groep II (12 jaar) moest het met 6 deelne mers doen. terwyi de 13-14 Jarigen zich leiyk lieten kennen. Slechts twee van deze groep Valkenburgers nam deel aan de stryd. De nummers een uit beide groepen kwamen tegen el kaar uit. Dit waren R. Klooster. A. van Noort en K. Bos. In deze finale kwam Kees Bos als sterkste uit de bus en hy mag zich dan ook kam pioen van de Speltuin noemen. Dat het Leids City Centrum een brief aan de gemeenteraad van Lei den heeft gestuurd, waarin het schryft dat een adviesraad voor de binnenstad op korte termyn ingesteld dient te worden (Leidsch Dagblad 15 mei), is een verheugende zaak. Even als Oud Leiden reeds eerder gedaan heeft, schaart het zich hiermee ach ter het initiatief van Leefbaar Lei den en de werkgroep Binnenstad. Het zou goed zyn als zo'n advies raad nog door de hudige gemeente raad. die by monde van de heer Van Aken dit initiatief suggereerde, zou worden ingesteld. Als een zakelyk in gestelde groepering als het L.C.C. ook een dergeiyk orgaan ingesteld wil zien dan vraagt men zich af of ook zy deze adviesraad ziet als een in- spraakmogeiykheid voor de bevol king. Wat bedoelt het L.C.C. bv. als het schryft dat „uit praktische overwe gingen dit lichaam dient te worden gerekruteerd uit groepen als Stads herstel, Oud Leiden, marktwezen, personen- en vrachtvervoer. Kamer van Koophandel, detail bedrijfsleven, e.a."? Men krygt de indruk dat met praktische overwegingen gewoon za ke lyke overwegingen bedoeld worden. Een adviesraad, waar zakelijke be langen overheersen is een uitstekend instrument om een aantal maatrege len op korte termyn doorgang te laten vinden die gunstig zyn voor een snelle expansie van b.v. het grootwinkelbedryf, zoals parkeerga rages in de binnenstad en meer pan den voor warenhuizen. Van inspraak van de bevolking komt in een dergelyke adviesraad natuurlyk weinig terecht. Welke maatschappeUjke groepering wordt vertegenwoordigd door de Kamer van Koophandel? En personen- en vrachtvervoer? Over een zo belang rijke groep als de binnenstadsbewo ners wordt niet gesproken. Verder krygt men de indruk dat het I.C.C. het liefst zou zien dat een adviesraad voor de binnenstad een aantal concrete, in detail uitgewerk te plannen zou moeten ontwerpen voor de binnenstad. Dit is echter een een taak voor het gemeentebestuur en het ambtenarenapparaat. Het mag nooit de taak van een inspraakli- chaam als een adviesraad zyn om als beleidsvoerend orgaan te gaan optre den. Het is de taak van een adviesraad om op basis van zoveel mógelyk in formatie een inzicht te krygen in de problematiek van de binnenstad en op grond van dit verworven inzicht advitzen te geven waar hy dit no dig acht. J. H. G. van Roode, (lid comité Leefbaar Leiden) De foto's moeten het vandaag „doen". Het zijn twee beelden van afbraak, waarbij dit woord ver schillend moet worden geïnter preteerd. Op de foto links (LD/ Holvast) het slopen van het oude klooster op de hoek van de Oude Vest en de Pelikaanstraat, waarin ook het Agneslyceum ge huisvest is geweest. Deze oude wand gaat weg om plaats te ma ken voor nieuwbouw langs diil stuk noord-zuid-route. Niemanr zal er om treuren. Op Leidse bijenkomst: Rechts een beeld van afbraak waarbij de uitdrukking betekent .een vervallenbouw maar geens zins, dat het gesloopt moet wor den. Het is een deel van de Boer haavezalen. het oude Caecilia klooster, dat na restauratie toe komstige bestemming: medisch historisch museumeen parel i? dit te vernieuwen stukje binnen stad kan worden. De 10-jarige Frank Nijs uit Lei derdorp won met deze foto de eerste prijs in een door de Leidse Padvinders Raad uitgeschreven foto-wedstrijd met als onderwerp „binnenstad en hofjes". Gistera vond zijn de prijzen uitgereikt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3