Haringvloot gaat maandag laar zee Combinatie sporthal-zwembad aan Sniepweg in Waddinxveen Scholieren (36) verkeren elke dag in levensgevaar Wat is de prijs van t eerste kantje? Katwijkse treilers naar zee Project kost ruim drie miljoen gulden HAAR DE VISGRONDEN OP DE NOORDZEE OF 1MAR DE WATEREN BIJ DE ENGELSE WESTKUST Woningnood niet Noordwijkerhout LD-MSSELr PUQUEV1E Ha ringpriIjs vraag op te lossen in Sporthal VRIJDAG 22 MEI 1970 LE1DSCH DAGBLAD PAGINA 9 (DOOR CEES COMBEE) KATWIJK AAN ZEE/IJMUIDEN - Trossen los! Dat bevel maandagmorgen 25 mei zeven uur klinken in de vissers- vens van IJmuiden en Scheveningen. Het betekent, dat de «jerlandse haringvloot de jacht op de Hollandse Nieuwe at beginnen. Hoewel er heel veel van de romantiek rond uitvaren van de vloot verleden tijd is geworden wie ïrinnert zich niet de grandioze Vlaggetjesdagen met de ge viseerde vloot in de havens en uitbundige festiviteiten irdt het begin van de haringteelt in visserskringen toch nog jjd met grote belangstelling tegemoet gezien. Niet minder or de tienduizenden liefhebbers van het echte Hollandse ebanket in den lande, die er graag heel wat voor over heb- d als zij één van die eerste „nieuwen" kunnen verorberen. ffenneer de wens van de uitwui- goede vangst en behouden irt in vervulling gaat, zullen eerste schepen woensdagavond r in de thuishavens afme- De voorschriften van het Pro- !?chap voor Vis en Visprodukten lm, dat de eerste verkoopdatum te 0.00 uur mag zijn. In de ht van woensdag op donderdag en dus de eerste kantjes gezou- haring maar dan moeten zij 24 uur diepgevroren zijn ge- ist worden verhandeld aan de irijkse, Scheveningse en Vlaar- afslagen. In de praktijk komt er op neer, dat alleen de op zee gevroren haringen in de handel aen worden gebracht. vraag is echter waar de ha- treilers hun geluk zullen gaan oeven Het noodlot speelt ue re- schippers en bemanningsleden wat parten, want zoals de be- nu luiden, is de op de Noord- gevangen haring klein en schraal is niet bepaald geschikt om er jes van te maken. Daarentegen de schepen, die de laatste hun geluk hebben beproefd de Engelse westkust en in de i Zee. dat de haring daar van aderlijke kwaliteit is. En. It heel wat gevangen! Er zijn srs, die vorige en deze week bij er goede reizen hebben gemaakt, onder andere de KW 15, de 57 en d< KW 141. an de haringschepen nu hun ge- leproeven op de Noordzee of ne- de schippers geen risico en zet- irect koers naar de wateren aan restkust van Engeland? Op raag zal maandagmorgen een oord kunnen worden gegeven, neer het richting Ierse Zee dan houdt dat in dat men sdagavond niet in de thuisha- is. Het stomen uit en thuis vergt dagen, waarbij dar minstens nog een dag voor de vangst Dan moet het wel heel erg de westkust mag men me- 200 kantjes aanvoeren en van oordzee 100. Het is niet uitgeslo- dat de hektreilers de westkust Engeland kiezen als de berich- ran de Noordzee niet beter wor- Afwachten dus maar! het ook zij, de diepvriesfarel- hebben altijd een voorsprong. de visperiode en de thuis- kan op deze schepen de vangst m ingevroren. Dat geschiedt di- het kaken en zouten in blok of in emmertjes van vijf kilo angst van de andere treilers zal aan de wal moeten worden pakt in emmertjes en daarna ar onder een temperatuur van 20 tot 23 graden in de koelhui- noeten worden opgeslagen voor de consumptie mag worden geven. ge Jaren geleden werd dit diep- n verplicht gesteld ter bestri]- ijzen bloem bollen ijvend zeer goed SE In de dagen voor en na en was er flinke belangstel- r de groene veilingen. Hobaho n bij over het algemeen goed ie staande gewassen goede prtf- elden. cinten, Amsterdam 8 per regel per bed,. 9 f134, 10 f134, 11 Blue Giant 7 per regel f 135 sd, 8 f134, 9 f134, 10 f134, 11 Jacket 9 per regel f 135 sd, 10 f135, 11 f140, Carnegie regel f 124 per bed. 8 f 123, 9 10 f 118; Delfts Blauw 7 per 1106 per bed, 8 f 106. 9 f112, 2,11 f106 per bed van 3 RR2 Abe f46, Oranje Wonder f43, 5 Marvel f50, Golden Apel- f90, Golden Spring Time f51, i Melody f78, Roodkapje f38, ia f36, Arabian Mystery f60, 6th Areden f80, Blizzard f132, f57, James V. Forestal f56, of Bartigons f 52, Flying nan f32, Ace of Spades f44, van Sprang f30. Jewel of f40, Halco geel f140, rood Santos f 422, Flanagan f 175. 1240, Blue Hill f220, Milestone Albert. Dome f30. Firmament '36, f 36. Eureka f 44, Marigot lolden Duchess f52, Jacqueline Iruna f 37, Scarlett o 'Hara f 25 Be Nightingale f 27. Perry Como «annette Heath f 134, Showgirl Smiling Queen f 50, Texas 170, Bluching Bride 155. ding van de haringworm. De prak tijk heeft uitgewezen, dat dit een goede maatregel ls geweest: de bin nenlandse consumptie ls er in be langrijke mate door toegenomen. Door dit diepvriezen hebben de met een diepvriesinstallatie uitgeruste treilers een belangrijke voorsprong op hun concurrenten gekregen. De Katwijkse vloot beschikt over drie van deze schepen: de hektreilers KW 141 Willy" (rederij C den Duik) en KW 170 „Annie Hilllna" (rederij „De Samenwerking") en de zy- treiler KW 171 „Anne Marie" (even eens van „De Samenwerking"). Wanneer terug i Hoe het. dus tijdens deze haring- Jacht allemaal zal verlopen ligt op dit moment nog in het verborgene De vraag is, welke visgronden de schippers kiezen. Wordt 't de Noord zee en wordt de haring snel opge- spoord en gevangen, dan is het wel haast zeker, dat men donderdag I overal in het land een echte Hol- landse Nieuwe zal kunnen consume- I ren. Naar de prijs moet men nu nog niet vragen. Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Zij zal eerder bij de f 2.- als bij de f 1.50 liggen. Dit Jaar mogen voor het eerst al- j le haringschepen tegelijk uitvaren. Vroeger geschiedde dat in groepen j Het zal maandagmorgen een hele j uittocht worden, want iedere schipper j wil er zo snel mogelijk bij zijn. Het bloed begint dan sneller te stromen I en men wil trachten het eerste weer in de havens terug te zijn, want over het algemeen wordt voor die eerste aanvoer een belangrijk hogere prijs aan de afslagen betaald. Hoe men het ook keert of wendt de diepvries- j treilers hebben altijd een voor- sprong van zo'n 36 uur. i In Katwijk, Scheveningen, Vlaar- dingen ziet iedereen, die betrokken is bij de haringvisserij, belangstel- lend uit naar wat de teelt 19701971 zal brengen. Heel veel gezinnen heb ben immens een bestaansbron ir de ze tak van de visserij, hetzij dat de mannen op de schepen of aan de wal werken. Hoewel de vangsten niet meer zo groot zijn als een Jaar of tien geleden mogen de resultaten van het afgelopen seizoen beslist niet onbevredigend genoemd wor den. Er werden behoorlijke besom mingen gemaakt en de afzet in bin nen- en buitenland liet niets te wen sen over. Er moest zelfs heel wat haring in het buitenland worden ge kocht om aan de vraag van de ex port te kunnen voldoen. NOORDWIJKERHOUT Welke maatregelen ook worden toegestaan of geboden, de Noordwijkerhoutse woningzoekenden zullen er toch altijd op moeten blijven rekenen, dat voor een groot deel van hen geen woning uit de voorraad binnen de gemeente is weggelegd. Dit is in grote trekken de conclu sie van de nota woonruimtenood, die b. en w. van Noordwijkerhout aan de gemeenteraad aanboden. Als de minister van Volkshuis vesting weigert om de liberalisatie voor Noordwijkerhout uit te stellen, betekent dit dat ingeschreven wo ningzoekenden slechts kunnen wor den geholpen met de bestaande en nog te stichten overheidswoningen (woningwet) en particuliere huurwo ningen. De beangstigend geringe perspectieven, die dit voor woning zoekenden inhoudt, maken b. en w aan de hand van een aantal bij de nota gevoegde statistische gegevens duidelijk. Het gemeentebestuur con cludeert uit de ter beschikking staan de gegevens, dat het geenszins zeker is. dat inderdaad de nu ingeschreven woningzoekenden binnen 5 Jaar van HET is een traditie, dat het Leidsch Dagblad bij het begin van de nieuwe haringteelt een prijsvraag voor zijn lezers uitschrijft. Ook dit jaar wordt daar niet van afgeweken. De vraag, die wij onze lezers en lezeressen voorleggen luidt; Wat is de opbrengst van het eerste kantje nieuwe haring, dat aan de Katwijkse af slag wordt verkocht? De directie van het LD heeft voor deze prijsvraag weer een groot aantal geldprijzen beschikbaar gesteld. Wanneer niemand de juiste prijs van het kantje raadt komen de dichtsbij dit bedrag zijnde inzenders voor de prijzen in aan merking. Ie prijs j 100, 2e prijs f 75, 3e prijs f 50, 4e prijs 25, 5e t.m. 14e prijsf 10, 15e t.m. 25e prijs 5, De inzendingen moeten uiterlijk woensdag 27 mei imiddag- post) in ons bezit zijn. Zij moeten per briefkaart worden ge zonden aan Redactie Leidsch Dagblad. Witte Singel 1. Leiden, onder vermelding op de achterzijde van „Haringprijsvraag". De uitslag is bindend; er kan niet over worden gecorrespon- I Een groep haringschepen ligt niet ver van elkaar af te vissen. Op de voorgrond een van de Vlaardingse treilers. LEIDEN Ook reder, schipper en bemanning van de Katwijkse haringtreiler. die het eerst met de nieuwe vangst in IJmuiden ar riveert, zullen door het LD wor den verrast. De reder ontvangt de fraaie LD - wisselplaquette, de schipper krijgt een verkleind mo- I del en voorts zal aan hem f 250.- worden overhandigd om onder de bemanningsleden te verdelen woonruimte zijn voorzien. Voorzover niet strikt op de gemeente Noordwij kerhout aangewezen,'zullen zy moe ten trachten elders woonruimte te verkrijgen, hetzij door koop of huur dan wel met behulp van hun werk gever. Onder de gegeven omstandigheden kunnen b. en w. niet veel meer doen dan de geringe woningvoorraad naar billijkheid en hoogste nood te verde len en komt het hun ongewenst voor de eigendom van overheidswoningen af te stoten. Op het punt van de doorstroming wordt de raad voor de vergadering van 26 mei nieuwe regelen ter vast stelling aangeboden. De overige agendapunten zijn: aankoop grond in St. Victor III; vaststelling bestemmingsplan Lange- velderweg e.o.; aanbieding woon ruimtenota 1970; vaststelling veror dening uitkeringen doorstromings fonds 1970; verlenging verordening op de instelling van een koopavond; medewerking ingevolge art. 50 van de kleuteronderwyswet voor de aan schaffing van hulpmiddelen r.k. kleuterschool „De Woelwaters"; vast stelling bezoldigingsregelingen per 1 januari 1970: bezoldiging secretaris sen en ontvangers; aanbieding nota beleidsplanning 1970; beroepschrift van J. A. van Noort inzake door burgemeester en wethouders gewei gerde medewerking ingevolge de bouwexploitatieverordening. KATWIJK Doordat een pakje, dat hij in zijn hand had tussen het stuur van zijn bromfiets en zijn benen terecht kwam, raakte gister avond om 6 uur de heer H. Kuyt de macht over het stuur kwijt. Hij reed met zijn brommer over de Meeuwen- laan en kwam toen te vallen. Met een schedelbasisfractuur en inwendi ge kneuzingen in de borst werd het slachtoffer naar het A.Z. in Leiden i overgebracht. Omstreeks half negen botste op de Boslaan in de bocht bij de be- j gmafplaats een 20-jarige Rijnsbur- Wat sal 'het eerste Katwijkse I teeen s,llstaande vrachtauto. schip zijn. dat met Hollandsemet veel te grote snelheid Nieuwe aan boord in IJmuiden hPbben gereden. Zwaar gewond. arriveert? werd het slachtoffer naar het A.Z. i overgebracht. De auto werd totaal ABBENES-DE KAAG In de dorpsgemeenschappen Abbe- nes en De Kaag wordt momenteel een gezamenlijke actie ge voerd voor beveiliging van de schooljeugd. Mevrouw T. Ver- baas-van den Broek, begon (buiten-kaag) dezer dagen een ac tie onder de ouders van de schoolgaande jeugd om er een eind aan te maken, dat de schooljeugd van Abbenes naar De Kaag en omgekeerd iedere dag een 3,5 km lange weg af moeten leg gen waarlangs razendsnelle auto's vliegen. Het wegdek ver toont bovendien op vele plaatsen grote gaten, zodat de fietsen de jeugd dan naar links om moet zwenken en kans loopt met een passerende auto in botsing te komen. In Abbenes staat een prot. chr. school en in De Kaag een rooms katholieke. De schoolbesturen hebben het ge meentebestuur van Haarlemmer meer reeds lang geleden gevraagd om verbetering in de situatie aan te brengen. Wijlen wethouder van der Zwaard had begrip voor de gevaar lijke situatie waarin de jeugd alle dagen verkeert. lij beloofde, cat na demping van de sloten langs de ze weg een vrijbggend fitespad zou worden aangelegd De sloten zijn nu al 2 jaar gedempt, maar er ge beurt niets meer Ook de ANWB is van mening, dat een fietspad moet worden aangelegd. Gisteravond waren ouders bijeen ln het Dorpshuis om met elkaar de ze zaken te bespreken. Ook van de zijde van de schoolbesturen en de schoolhoofden was er belangstelling voor deze bijeenkomst. Medegedeeld werd, die reeds sinds 1967 correspon dentie over dit probleem ge voerd wordt met betrokken instan- dtiee. Het blijft echter bij een ge dempte sloot langs de weg, maar het fietspad is nog steeds niet aangelegd! De ouders vinden het een droeve gang van zaken. Er moeten zeker eerst ernstige ongelukken met dode lijke afloop gebeuren en dan zal het Je kind maar wezen. Men gaat nu van uit Abbenes-De Kaag niet langer corrresponderen, doch men gaat elf praten in Hoofd dorp. Men wil er nu beslist een eind aan hebben vóórdat er ernstige din gen gebeuren. Een comité werd ge vormd om de actie te begeleiden en in Hoofddorp te gaan praten met de betrokken instanties. In het Actie-co mité hebben zitting mevr. T. Ver baas van den Broek, de heer Hoog kamer. de heer Stokman en de schoolhoofden Van Diemen <De Kaag) en Van der Griend (Abbenes). Men wil op korte termijn een on derhoud met het gemeentebestuur in Hoofddorp om de noodtoestand op deze weg tussen Abbenes en De Kaag onder het oog te brengen. KATWIJK AAN ZEE/IJMUIDEN Er zullen maandagmorgen, te be ginnen om zeven uur voor zover thans bekend is uit de vissers haven van IJmuiden 35 treilers de jacht op de Hollandse Nieuwe be ginnen. Ook is het niet uitgesloten, dat er drie spannen van twee Wi- ron-kotters aan deze teelt zullen deel nemen. Van de Katwijkse vloot vertrekken uit IJmuiden de KW 39 en KW 74 van de Visserijmaatschappij Kenne- merland, de KW 158 van Visserij- maatschappij Insulinde, de KW 170 en KW 171 van Rederij ..De Samenwerking" de KW 15, KW 43 KW 44 en KW 85 van Rederij N Parlevliet Jr.. de KW 101. KW141 en KW 144 van rederij C. den Duik. de KW 121 en KW 123 van Ouwe hands Rederij. Schepen onder Sohevenings visserij - merk uit IJmuiden vertrekkend zijn de SCH 46. IJM 64 IJM 135 en IJM 171 van Rederij C Vrolijk, IJ muiden. Van de Vlaardingse vloot nemen vanuit IJmuiden aan de haringteelt deel VL 105, VL 110 en VL 73 van Rederij Kwakkelstein. VL 34. VL 90. VL 121 en VL 131 van Visserijmaat- schappij Vlaardingen. VL 1 en 7 van Visserijmaatschappij Holland, VL 112 en VL 153 van Rederij Kornaat VL 16. VL 103, VL 142 en VL 115 van de Doggermaatschappij. De IJmuidense rederij J. C. Pronk completeert het geheel van de 35 treilers met de IJM 37 en IJM 57. WADDINXVEEN Eind 1970 zal, als de plannen tijdig rond komen, in Waddinxveen een begin worden gemaakt met de bouw van een fraai sportcomplex, waarin een sporthal en een overdekt zwembad zijn opgenomen. Twee kapitale aanwinsten voor de snelgroeiende gemeente Waddinxveen. Het is de bedoeling dat dit project wordt gerealiseerd aan de Sniepweg, een terrein dat dan prachtig aansluit op het reeds bestaande open zwembad. Het plan is in opdracht van de gemeente ontworpen door de N.V. Bouwkundig Ingenieurs bureau Stuurman in Waddinxveen. De kosten worden geschat op ruim 3 miljoen gulden. De combinatie overdekt zwembad- sporthalmag zeker als een zeer ge slaagde worden genoemd, ook al omdat het plan voortreffelijk aan sluit op het bestaande zwembad en de ln de toekomst in dit recreatie plan aan te leggen voetbalvelden, en tennisvelden. In het overdekte zwembad ls een groot diep basin gecreërd van 15 bij 25 meter waarvan een gedeelte voor zien is van een beweegbare bodem zodat dit gedeeltelijk ook als in- structiebad gebruikt kan worden. Bo- NOORDWIJK Tijdens de be vrijdingsfeesten op 5 mei liet burge meester Bonnike een tros ballonnen los voor het maken van een onbe kende reis. Het is een zeereis ge worden. want dezer dagen ontving de voorzitter van de Oranjevereniging Noordwijk-Binnen bericht, dat de balonnen op 7 mei Jl. om 5.45 terecht gekomen waren in de Engelse visser-s plaats Lowestoft, ten zuiden van Norwich. vendien is er nog een instructiebad van 8 by 15 meter geprojecteerd. Rond het diepe basin is een balkon geconstueerd waar 150 tot 200 perso nen de wedstrijden kunnen gade slaan. Om de hal waarin het instruc tiebad zal komen te kunnen scheiden van het diepe basin wordt een vouw wand aangebracht waardoor de zalen afdoende gescheiden worden. Ook is er gedacht aan de verzor ging van de inwendige mens, er ko men twee kantines, een voor de aan wezigen in de sporthal en een voor hen die in het zwembad verblijven. Belde kantines kunnen worden sa mengevoegd tot een groot restaurant, waar men ook bijeenkomsten zal kun nen houden. De sporthal is sodanig ontworpen, dat men voor schoolgebruik over dag kan beschikken over 2 gescheiden zaalhelften voor gymnastiekonderwijs Voor het avond en weekeindegebruik danig al goedgekeurd door de NSF en Vereniging van Nederlandse ge ls er ruimte voor een groot aantal j meente. De oppervlakte van de zaal binnensporten. De sporthal draagt de kwalificatie Middelgrote sporthal en la als zo- is ongeveer 1200 m2. terwijl het tota le grondoppervlak van het gebouw ca 2000 m2 beslaat. De situatie, zoals deze er na de bouw van het sporthal-zwem bad complex en de aanleg van sportvelden, zal gaan uitzien. (Foto Leidsch Dagblad)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 9