„Leidse gemeenteraad niet op de hoogte van sportnoden" ALPHEN MAAKT ZICH STERK VOOR LEIDEN Twee huizen aan de Mare 'gekraakt' Wat doet de raad voor de sport Komt U naar Noordwijk! Hotel-Rest. Hollander PRUIK SPECIAAL de elitepruik voor modieus Nederland! EIGENAAR LAAT BEWONERS ZITTEN TOT AFBRAAK Succesvolle dekenale actie VRIJDAG 22 MEI 1970 lbh>8CBdagblad PAGINA 1' jjjdens de, overigens zeer interes- jante discussie tussen bestuurders fan Leidse sportverenigingen en leden 8 „zittenden" en 3 „aspi- janten" van de raad, gister avond in de koffiekamer van de Stadsgehoorzaal, zijn vele kreten geslaakt. Mooie kreten. Er zou een storing zijn in de communicatie tussen de Sportstichting orga nisator van de avond en ook de ^op van jut" en de leden van Leidse gemeenteraadde Tsleden zouden onvoldoende geïnformeerd over de plan- jjèn van de Sportstichting, waar van er nu vele verdwijnen in de grote „koelkast" ten stadhuize; je Sportstichting moet zich rechtstreeks richten tot de leden van de raad; de Sportstichting dient zich te gaan bezig houden met een „meerjarenplanning" en jat alles, nadat de in januari j.l. afgetreden voorzitter Van der Reyden zich jarenlang heeft bezig gehouden met de sport van het ^vooruit kijken" en de noden van je Leidse sportwereld als het wa> re van de daken heeft af- geschreeuwd. De enige van de thans gitten- je" raadsleden, die met grote üennis van zaken over de pro blemen van de sport ko,n meepra ten, was de heer A. Versnel (DS- 10). Geen toevalligheid, want hij Is één van de weinige raadsleden die met vrij grote regelmaat de jporttereinen bezoekt en het oor te luisteren legt. De vraag uit de raai (J. Leune) „Wie van de he ien komt er wel eens kijken bij »en sportwedstrijd?" viel dan ook niet zo best achter de groene ta fel. In het bijzonder niet bij de beer W. den Dubbelden, die be leerde dat hij, om in de raad ever de krotopruiming mee te bunnen spreken, niet eerst in een trot behoefde te gaan wonen. Zijn fractiegenoot Van Aken ergerde zich wild aan de overdek te zweminrichting in de Haarlem merstraat. Een overdekte staat boog op de prioriteitenlijst van de P.v.d.A., vertelde hij. Maar zijn oud-fractie-genoot Versnel kon mededelen dat het voortreffelijke plan om de Overdekte in de laarlemmerstraat aan te kopen, te restaureren en uit te breiden met een instructiebad, was stuk gelopen op het „nee" van Gede- iuteerde Staten. Geen geld. Dat was de hamvraag van deze tvond. Want er kunnen prachtige plannen worden gemaakt, er kan jan .meerjarenplanning" worden gedaan, projecten hoog op de irioriteitenlijst worden gezet, onder geld begint men niets. Paar moeten we het afhalen? rerzuchtte PSP-aanvoerder Her- uan Amptmeyer. Een school uinder, of wat ambtenaren ont daan? Slechts mevrouw J. M. v. i Blom van de CPN kende de op- ossing: één miljard minder voor lefensie en we zijn eruit. Maar !at geluid werd uit die hoek eer- Ier gehoord Vs. (Van één onzer redacteuren) LEIDEN De gemeenteraad van Leiden is niet voldoende op de hoogte van de plaatselijke sportproblemen. Dat conclu deerde de heer Den Dubbelden zelf gemeenteraadslid voor de PvdA gisteravond in de Stadsgehoorzaal, aan het slot van een ruim vier uur durende gedachtenwisseling tussen ver tegenwoordigers van Leidse sportclubs en enkele politieke fi guren. Behalve de heer Versnel (DS '70) zitten er naar de mening van de sportmensen maar bitter weinig politici in de raad, die zich daadwerkelijk voor het Leidse sportgebeuren interesseren. CKVP) eens, dat Leiden voor het aanleggen van sportvelden contact moet zoeken met buurgemeenten als Leiderdorp en Oegstgeest. De heer Ham opperde, dat de gewestraad zich hier maar eens over moet buigen. De heer Ouwerkerk (UVS) vertolk te met zyn vraag „wordt er wel vol doende voor de sport gedaan in de Leidse gemeenteraad" de achterdocht van velen in de zaal, van waaruit op een gegeven moment werd geroepen dat de heren aan de andere kant van de tafel .knollen voor citroenen zaten te verkopen". De heer Van Aken (PvdA) gaf daarop als zijn mening te kennen, dat de sportverenigingen nog te wei nig gebruik maken van de sportstich ting. Waar het ons als gemeenteraad aan ontbreekt, zei hij, is aan een to taal inzicht in de behoeften van de Leidse sportclubs. Misschien zijn die wel op het stadhuis bekend, aldus de heer Van Aken, maar niet aan de raadsleden. ADVERTENTIE Ga dan eens eten bij Diverse specialiteiten Komplete menu's vanaf f 10, Plate service f6,50. Gezellige terrassen aan zee. Ben klein kwartiertje rijden van Leiden. Tel. 01719—3441 van onvoldoende in formatie", stelde de lieer Den Dub belden in zijn slotbetoog. Inhakend op het verwijt, dat er hoegenaamd geen raadsleden zijn die weieens hun neus bij een sport-evenement laten zien, merkte hij op dat een raadslid tyd te kort komt. Geef uw wensen en verlangens via de sportstichting toer aan de gemeenteraad, suggereerde hij de aanwezige clubbestuurders, op dat de raad weet wat er op sport gebied nodig ls in Leiden. „Nu moe ten we wachten op de jaarlijkse be grotingsbehandeling, voordat we in de gemeenteraad sportproblemen aan de orde kunnen stellen, die we dan nog zo te hood en te gras hebben on gevangen". Zowel de sport vertegenwoordigers als de leden van de politieke partijen oordeelden na afloop van deze door de sportstichting georganiseerde bij eenkomst, dat beide partijen er wijzer van waren geworden. Voor sommige sportmensen echter in die zin, zoals in de pauze te be luisteren viel, dat hun de ogen zijn open gegaan voor de lauwe betrok kenheid van de politieke partijen bij het wel en wee van het Leidse sport gebeuren Voorzitter Biegstraaten van de sportstichting Leiden hanteerde ook gisteravond als gespreksleider de voorzittershamer. De lange rij vra genstellers liet hij de spits afbijten door het ASC-bestuurslid Staal, die wees op de moeilijke positie waarin deze oude voetbalclub verkeert. De ASC-elftallen spelen in Oegstgeest, de Leidse Hout en op Pomona, waar bij de vraag rijst: voor hoe lang nog? We hebben een voetbalcomplex van tenminste vier velden nodig, aldus de heer Staal. Verscheidene forumleden zagen geen mogelijkheden om ASC en an dere sportverenigingen binnen de Leidse grenzen aan nieuwe terrei nen te helpen. De heer Versnel deed nog wel enkele suggesties: tussen En degeest en Leiden, in het Mors- kwartier, in de Knotterpolder achter het Schiekanaal en tussen de spoor lijn en de toekomstige Merenwijk. Een club als Roodenburg, met een typische wykfunotie kun je echter niet wegstoppen in een polder, meen de de heer Versnel. Voor het overige was hij het met de heren Amptmeijer (PSP) en Ham Prioriteiten Hij stelde voor, dat de sportstichting een prioriteitenlijst gaat opstellen van wat er zoal nodig is voor de sport in Leiden, met een meerjaren plan. Dit zou dan aan de gemeente raad overhandigd moeten worden, zodat de raadsleden een „slagvaar dig beleid" kunnen gaan voeren. De heer Amptmeijer kreeg het eventjes aan de stok met de heer Ham, toen hij de rechtse partijen verweet dat zij indertijd zijn motie niet hebben gesteund, waarin het rijk om meer geld voor de gemeente werd gevraagd. „Wij hebben alleen tegen de anti-regeringsgezinde motie gestemd", was het verweer van de heer Ham, die met begrotingscijfers op tafel kwam om aan te tonen dat er de laatste jaren „belangrijk meer" geld voor de sport ls uitgetrokken dan voorheen. Van Leidens armlastige positie mag de sport niet het kind van de re kening worden, waarschuwde de heer Versnel. Hij herinnerde eraan, dat twee jaar geleden de gemeente fl,40 bij moest passen voor iedere bezoe ker van zwembad De Zijl. Is het dan niet zinvoller om een nieuw bad te bouwen, vroeg hij zich af, er op wij zend dat er voor De Vliet „slechts" dertig cent per bezoeker (in '68) bij moet. ALPHEN AAN DEN RIJN LEIDEN Alle deelnemers fsters) van de Alphense Zes kamp ploeg, die morgenavond de grote finale in de Leidse Groenoordhal zal spelen te gen de ploeg van Aalten, heb ben gisteravond deelgenomen aan een door non playing captain uitgeschreven grote generale repetitie. In Alphens Ridderveld iderd vroeg in de avond een laat ste training gehouden met de skeelers, de marathonlopers en degenen die aan de step- wedstrijd deelnemen. In twee grote hallen van de voormalige fabriek van Oost hoek en Zn is daarna door nog enkele uren met veel enthousiasme deelgenomen aan de training aan de appa raten en hulpmiddelen. Van Alphense zijde zal het aantal begeleidende suppor ters zeker het aantal van vo rige keer overtreffen, zodat op een kleine 2000 supporters gerekend kan worden. Vanavond komt de ploeg om half zeven voor een tech nische bespreking nog bijeen in hotel Centraal vanwaar om ongeveer half negen wordt vertrokken naar Lei den voor een ontvangst van alle twaalf ploegen, die dit seizoen aan de Zeskamp heb ben deelgenomen. Vandaar vertrekt de Alphense ploeg naar huis terug. Zaterdagmorgen wordt in Leiden 's ochtends en 's mid dags gerepeteerd. Er wórdt afgezien van een feestelijke ontvangst in Al phen zo Alphen zou win nen om de eenvoudige re den, dat geen zaal beschik baar is. Op de foto een beeld van de training. (Foto Leidsch Dagblad) Instructiebad De heer Versnel zei blij te zijn, dat er nu wat schot lijkt te komen in de bouwplannen voor een vergroot instructiebad in Leiden Zuidwest met een 25 meter baan. Met Het Zwei- landbad meegerekend, zijn er dan twee overdekte instructiebaden in de stad, waar een vertegenwoordiger van de zwemsport ook al op had aangedrongen. Het overdekken van De Vliet zou een te dure grap wor den, rekende de heer Versnel voor, terwijl bovendien dit bad met zijn speelweiden rondom, meer een re creatieve functie heeft. Voorzitter Biegstraaten gaf na de pauze toch ook nog een aantal bin- nensporters en een roeister de gele genheid zich uit te spreken, nadat zij zich al stiefmoederlijk bedeeld voelden. De heer Rodenburg vroeg om ac commodatie voor de tafeltennissers, die in Leiden op landelijk topniveau spelen. Hert oude fabrieksgebouw van Van Wijk aan de Ves testraat staat nog steeds leeg, merkte hij op. Inder tijd bestonden er plannen om hier een gezamenlijk tafeltenniscentrum onder te brengen, maar de Leidse clubs hebben elkaar toen niet weten te vinden. Voorzitter Biegstraaten stelde voor, om nog eens met alle betrokken tafeltennissers om de tafel te gaan zitten. Eenzelfde soort uitnodiging richtte de heer Biegstraaten ook aan het adres van mej. Gijsbers van roeiver eniging De Vliet. Zy zei nog vol komen in het ongewisse te verkeren over de demping van de Trekvliet. Wanneer gebeurt dat nu, waar kun nen wy heen en wat gebeurt er met onze oude loods, wilde zy weten. De vragen blyven, maar de gemeente antwoordt niet. Als vertegenwoordiger van een denksport wees de heer Bokern op het ontbreken van een eigen zaal of gebouw voor dammers en scha kers in Leiden. De heer Versnel vond, dat deze groep dan maar eens op de proppen moeten komen met hun wensen: „die zyn gewoon niet be kend." De heer V. d. Berg (Lugdunum) ADVERTENTIE '1% PS (Pruik Speciaal) is de kwaliteitspruik van 100% écht haar. Keus uit vele modellen, ook gemêleerd, in maar liefst 24 kleuren I Audrey 49,95 Gina 89,95 Tara 59,95 Sophia 99,95 Lolita 119,95 Uw altijd-klare tweede kapsel Om 'pst' tegen te zeggen Uitsluitend verkrijgbaar bq on derstaande, deskundige PS- agentes. Bel voor 'n afspraak; óók 's avonds en in 't weekend. LEIDEN: Mevrouw Kapaan, woonboot Mirabelle Galge water t.o. no. 16, tel. 01710 40092; LEIDERDORPMevr. Ro- heyn, Anna van Buren straat 21, tel. 01710—24258. BOSKOOP: mevr. Merbis, P v. d. Oudestraat 40, tel. 01717 —3398. ZOETERMEER. Mevr. van Dyk, Karei Doormanlaan 217 tel. 01790—6114. HAZERSWOUDE: Mevrouw Beynders, Alb. Verweystr. 6, «Ryndyk» tel. 01714—2593. drukte de raadsleden op het hart, dat er haast ls geboden met de aanleg van nieuwe voetbalvelden voor zyn club in de Kikkerpolder. Het huidige veld is een eerste-klasser niet waar dig. Dit bestuurslid vroeg zich tevens af, of er zolang geen gebruik kan worden gemaakt van de parkeerge legenheid rond de Groenoordhal tyj thuiswedstry den. Een vertegenwoordigster van de Leidse ry- en jachtclub vroeg ten slotte om grond voor een manege in Leiden, daar de manege in de Kai- serstraat is gesloopt en de paardrij ders (inclusief de gehandicapten) nu him heil moeten zoeken buiten de stad. dien. Waarom kunnen daar niet zo lang gezinnen in wonen tot ze een edgen huis toegewezen krijgen van de gemeente? Op de Vliet byvoorbeeld" zegt Walle, „staan negen panden met 52 kamers al jarenleeg leeg". De twee gezinnen die nu deze hui zen bewonen, zyn de families Erades en Privé. Het echtpaar Erades woon- ae vroeger by de moeder van me vrouw Erades in. Enkele weken ge leden hebben zy echter in samenwer king met het comité Woningnood een huis aan de Langegracht ge kraakt. Dit huis bleek echter onbe woonbaar: alles was uit het huis ver- wyderd, de gas- en lichtmeter waren weggehaald en zelfs de buizen van de waterleiding waren verdwenen. Binnenkort verwacht mevrouw Era dies haar eerste kindje, dat zy graag een permanent dak boven het hoofd wil geven. Drie is teveel Het tweede gezin, het echtpaar Privé met een baby van 2% maand, verkeerde eveneens in benarde om standigheden. Met de broer van de heer Privé, zyn vrouw en hun baby woonden zy in by zyn ouders. Deze broer staat al jaren op de urgentie- ïyst van woningzoekenden, maar heeft nog steeds niets toegewezen ADVERTENTIE De VVD komt bij U in de buurt. Hedenavond Stadsgehoorzaal, Breestraat. Aanvang 20.00 uur. gekregen. Mevrouw Privé: „Wy zien deze kraak eigenlijk als een stunt om myn zwager aan een woning te helpen. Met twee gezinnen in een huis gaat 'het best, maar drie is te veel. Wy hebben toen het comité op gebeld en dit heeft ons geholpen by net kraken van deze woning". Om tien uur was de kraak een feit. De politie is wel komen kyken, maar heeft gisteravond geen actie uitgevoerd. Ook binnenkort is er van die kant niets te verwachten. Het Pestuur van het St. Antonius Club huis, onder wiens beheer deze huizen staan, is van plan de nieuwe be woners tot de sloop rustig te laten zitten. Een pamflet dat by de kraak uit gereikt werd, zegt: .Net doel van de krakers is in de eerste plaats een nuis voor deze gezinnen te vinden en in de tweede plaats, dat de po litieke party en nu eindelyk eens een uitspraak doen over het woningbe- leid van de gemeente Leiden". By monde van voorzitter Fran1: verklaarde de PSP-afdeling zich vanmorgen solidair met de woning zoekenden, die op de Mare een huis hebben bezet. De PSP eist van het gemeentebestuur, zo zegt de verkla ring verder, dat het zo spoedig mo gelijk leegstaande woningen vordert Intussen heeft mevr. KerlingSi mons (PvdA) schriifteiyke vragen over leegstaande woningen gesteld aan het college van B. en W. Zy vraagt: Heeft het college kennisgenomen van het besluit van B. en W. van Utrecht om meer aandacht te gaan besteden aan het vorderen van lang leegstaande woningen? Wil uw college, ondanks de slech te resultaten van vorderingsprocedu- res in het verleden tóch stappen on dernemen om, door dreiging met vordering, eigenaars van byv. lan ger dan een half jaar leegstaan- de woningen te dwingen tot bet doen LEIDEN Twee hulzen aan de Lange Mare zyn gisteravond .ge kraakt". Twee gezinnen hebben in samenwerking met het comité Wo ningnood een woning gekregen, waai waterleiding en elektriciteit nog aan gesloten waren Kraak-aanvoerder Kees Walle: „De kraak is niet alleen bedoeld om deze mensen een woning te geven, maar ook alls politieke stunt. De partijen die meedoen aan de verkiezingen, moeten maar eens met de neus gedrukt worden op de idiote woning-toestanden hier in Lei den. Tientallen huizen staan leeg, die over enkele jaren gesloopt wor- LEIDEN De dekenale werkgroep Leiden heeft de actie voor de vak school op Haïti achter de rug. Het streefbedrag van f 54.000, het dubbe le byna van vorig jaar, is bereikt. De groep gaat zich nu richten op de in het dekenaat wonende fa milieleden van missionarissen. De groep stelt zich voor op de hoogte te komen over de noden en problemen, die zioh voordoen in de gebieden, waar deze mensen werken. De werkgroep wil daarom de adres sen hebbein van de families, die in 't dekenaat wonen en waarvan een zoon of dochter, een broer of zuster in ontwikkelingslanden werkt. Mel dingen aan Wulbert Blom, School straat 2 Leiderdorp tel. 30838, of by 1 het dekenaal centrum Steenschuur 19 tel. 31246. De krakers in volle actie. Eén van de helpers geeft hier een lamp aan de zich reeds in het huis bevindende krakers. (Foto LD/Holvast) bewonen van deze panden? (In het Leidsch Dagblad van 21 mei staat te lezen dat minister Schut de voor keur geeft aan dat „overleg" met de eigenaars van lang leegstaande pan- deni. Wil het college, met het oog op de grote woningnood in Leiden in Eén van de twee gezinnen die gisteravond een huis op de Lange Mare gekraakt hebben, is het echtpaar Privé met een baby van 2Yi maand. Mevrouw Privé voedt hier de baby in de nieuwewo ning. (Foto LD/Holvastj het vervolg bijzonder voorzichtig zyn met het verlenen van toestemming om een pand aan de woonbestem ming te onttrekken? Dit omdat wet- teiyke maatregelen tegen eigenaren die bedryf spanden/woonruimten leeg laten staan op grond van de Woon- ruimtewet niet genomen kunnen worden. Wil het college voorlichting geven over de door minister Schut aange kondigde 20 verhoging van subsi die voor woningverbetering voor zo ver deze verbetering in de winter wordt uitgevoerd?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3